Záverečný účet Obce Papradno. za rok 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet Obce Papradno. za rok 2020"

Prepis

1 Záverečný účet Obce Papradno za rok 2020 Predkladá : Ing. Roman Španihel, starosta obce Spracoval: Anna Hromadíková V Papradne, dňa 28. februára 2021 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2021 Záverečný účet schválený OZ dňa : 2021 uznesením č. /2021

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

3 Záverečný účet Obce Papradno za rok Rozpočet obce na rok 2020 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný a upravený rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 77/2019. Zmeny rozpočtu: Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami : - č.1/2020 schválená dňa , starostom obce - č.2/2020 schválená dňa , uznesením OZ č.35/ č.3/2020 schválená dňa , starostom obce - č.4/2020 schválená dňa , starostom obce - č.5/2020 schválená dňa , uznesením OZ č.59/ č.6/2020 schválená dňa , uznesením OZ č.71/ č.7/2020 schválená dňa , uznesením OZ č.90/2020 Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : Rozpočet obce k v eurách Rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Bežné príjmy RO ZŠ s právnou subjektivitou Bežné príjmy RO CSS s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Bežné výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou Kapitálové výdavky RO ZŠ s právnou subjekt. 0 0 Bežné výdavky RO CSS s právnou subjektivitou Kapitálové výdavky RO CSS s právnou subjekt. 0 0 Rozpočet obce 0 0 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,97 96 OU + ZŠ+CSS Z rozpočtovaných celkových príjmov v EUR bol skutočný príjem k v sume ,97 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie. Výška príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1) Bežné príjmy obce OU : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,28 99 OU Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume ,28 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie. a) daňové príjmy: Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k % plnenia ,65 99 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 98 %. Výška výnosu dane bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,60 EUR, čo je 106 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,32 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,28 EUR. Dane za tovary a služby : Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,32 EUR, čo je 120 %. Daň za psa 1 651,20 EUR Daň za ubytovanie 3 488,15 EUR Daň za užívanie verejného priestranstva 2 326,00 EUR Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ,97 EUR b) nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k % plnenia ,48 98 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,59 EUR, čo je 101 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 692,98 EUR príjmy z nájmu hrobov 1 153,00 EUR, z nájmu bytov ,88 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume ,73 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,90 EUR, čo je 95 % plnenie. Zo správnych poplatkov 9 630,50 EUR Za prevádzku výherných hracích prístrojov 33,20 EUR Za pokuty 75,37 EUR Z predaja tovarov a služieb ,88 EUR Za znečistenie ovzdušia 889,95 EUR c) Iné nedaňové príjmy 4

5 Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k ,99 EUR, čo je 94 % plnenie. Z výťažkov lotérií a iných hier 47,34 EUR Príjmy z refundácií, dobropisov a iné boli vo výške ,65 EUR. d) Prijaté granty a transfery: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene , Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. Okresný úrad TN - školstvo ,52 Prenesené kompetencie základná škola 2. Okresný úrad P. Bystrica 4 018,51 Matrika prenesené kompetencie 3. Okresný úrad P. Bystrica 848,06 Na register obyvateľstva +adries prenesený výkon 4. Okresný úrad ŽP -Trenčín 233,89 Dotácia na PVŠS na úseku životného prostredia 5. Okresný úrad Pov. Bystrica 1 918,00 Voľby NR SR 6. ÚPSVaR Považská. Bystrica 2 465,09 Aktivačná činnosť 7. Štatistický úrad SR 6 188,00 Sčítanie bytov, obyvateľov 8. Dobrovoľná požiarna ochrana 5 000,00 Na materiálne vybavenie hasičov 9. Ministerstvo kultúry SR 4 300,00 Projekt Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté 10. Environmentálny fond 5 000,00 Projekt Komunitná záhrada 11. Slovenská agentúra ,00 Príspevok Dedina roka 12. Úrad práce sociálnych vecí P.B ,80 Strava (nevyčerpaná dotácia , ) 13. MPSVaR SR ,22 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce 14. MPSVaR SR ,00 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce na odmeny v prvej línii - COVID MPSVaR SR 1 080,00 Dotácia na sociálne služby Centrum sociálnych služieb obce na nákup výživových doplnkov - COVID Okresný úrad Považská Bystrica 3 941,06 COVID-19 celoplošné testovanie S p o l u ,15 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 2) Kapitálové príjmy obce : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,75 81 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume ,75 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie. a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív : Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume 9 106,75 EUR. Príjem bol z predaja pozemkov a DLHM. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 82 % plnenie. V roku 2020 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. SIEA MŽP SR ,59 Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno 2. Environmentálny fond ,00 Rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica 2.časť 5

6 3. Ministerstvo hospodárstva SR 4 506,41 Verejne prístupná, elektrická, nabíjacia stanica Papradno Spolu ,00 3) Príjmové finančné operácie: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,89 80 Z rozpočtovaných finančných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume ,89 EUR čo predstavuje 80 % plnenie. a/ V zmysle uznesení OZ v roku 2020 bolo zapojenie do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami použitie rezervného fondu v sume ,84 EUR : -príjem na splátky istiny úveru na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ v sume eur, uznesenie OZ č.77/2019 zo dňa na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume ,00 eur uznesenie OZ č.35/2020 zo dňa nákup vlečky nosiča kontajnerov eur, uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 5 384,83 eur, uznesenie OZ č. 35/2020 zo dňa a č.90/2020 zo dňa prístrešok nad vstupné schodište ZŠ s MŠ 9 493,01 eur, uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa b/ V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky z fondu opráv bytoviek 3 441,05 EUR c/ V roku 2020 boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 spolu v sume eur. Z toho : -prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 6 858,80 eur, ktoré boli v 1/2020 prevedené do ZŠ s MŠ -nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 8 143,20 eur, ktorá bola v 1/2020 vrátená UPSVR d/ Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške eur, schválená obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.73/ ) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene , Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola : ,89 EUR Centrum sociálnych služieb : ,16 EUR Kapitálové príjmy : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola : nemala žiadne kapitálové príjmy Centrum sociálnych služieb : nemal žiadne kapitálové príjmy 6

7 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,75 88 OU+ZŠ+CSS Z rozpočtovaných celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,75 EUR čo predstavuje 88 % čerpanie. Výška výdavkov bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Z rozpočtovaných výdavkov za OU EUR bolo skutočne čerpané v sume ,48 EUR. 1) Bežné výdavky obce : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,80 77 OcU Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,80 EUR čo predstavuje 77 % čerpanie. V tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , Finančná a rozpočtová oblasť , Evidencia obyvateľov, sčítanie , Matrika , Všeobecné verejné služby - voľby NR SR , Úvery - úroky , Civilná ochrana pandémia COVID , Ochrana pred požiarmi , Cestná doprava , Nakladanie s odpadmi , Rozvoj bývania , Aktivačné služby , Zásobovanie vodou , Verejné osvetlenie , Zdravotníctvo , Rekreačné a športové služby , Kultúra, kultúrne služby , Miestny rozhlas , Náboženské a iné spoločenské služby , Vzdelávanie (RO ZŠ s MŠ samostatné výkazy) , Staroba opatrovateľská služba a pomoc občanom , (RO CSS samostatné výkazy ) Spolu ,80 77 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k vo výške ,26 EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, s výnimkou právneho subjektu základnej školy s materskou školou a právneho subjektu centrum sociálnych služieb obce. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k vo výške ,13 EUR, čo je 97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Tovary a služby 7

8 Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k vo výške ,02 EUR, čo je 66 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k vo výške ,14 EUR, čo je 78 % čerpanie. Vtom : TJ vo výške EUR, príspevky ostatným zložkám FS,ZI ,72 EUR, príspevky pri narodení dieťaťa 5 100, členské príspevky ZMOS ,53 EUR, sociálne príspevky hmotnej núdzi, ošatné, na náhradu nemocenské dávky, diétna strava 574,90 EUR eur, do spoločnej úradovne ,99 EUR. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne vyčerpané k vo výške 7 117,25 EUR, čo je 87 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenie 2020 po poslednej zmene ,59 78 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,59 čo predstavuje 78 % čerpanie. V tom: Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , Miestne komunikácie - rekonštrukcia , Nakladanie s odpadmi , Rozšírenie verejného vodovodu Podhúboč , Športové služby , Kultúrne služby , Vzdelávanie , Staroba ,00 49 Spolu : ,59 78 Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí : - rekonštrukcia rozhľadne na Stratenci 5 900,00 EUR - verejne prístupná elektrická, nabíjacia stanica 4 743,59 EUR - rekonštrukcia miestnych komunikácií ,83 EUR - nákup vlečky nosiča kontajnerov ,00 EUR - rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica ,81EUR - detské prvky na ihrisku TJ 3 174,00 EUR - rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy ,35 EUR - prístrešok vstupné schodište ZŠ s MŠ 9 493,01 EUR - rekonštrukcia výmena radiátorov v CSS 7 886,00 EUR 3) Výdavkové finančné operácie : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene , Z rozpočtovaných finančných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,99 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 8

9 Splácanie istiny z prijatých úverov Štátneho fondu rozvoja bývania bolo k bolo vo výške ,09 EUR, splácanie istiny úveru z VUB banky na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy navýšením kapacity materskej školy v sume EUR. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky : Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2020 po poslednej zmene ,27 98 Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,27 EUR, čo predstavu je 98 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola : ,29 EUR Centrum sociálnych služieb : ,98 EUR Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene Skutočnosť k % plnenia Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola : nemali žiadne kapitálové výdavky Centrum sociálnych služieb : nemali žiadne kapitálové výdavky 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,33 z toho : bežné príjmy obce ,28 bežné príjmy RO ZŠ ,89 bežné príjmy RO CSS ,16 Bežné výdavky spolu ,07 z toho : bežné výdavky obce ,80 bežné výdavky RO ZŠ ,29 bežné výdavky RO CSS ,98 Bežný rozpočet ,26 Kapitálové príjmy spolu ,75 z toho : kapitálové príjmy obce ,75 kapitálové príjmy RO ZŠ 0 kapitálové príjmy RO CSS 0 Kapitálové výdavky spolu ,59 z toho : kapitálové výdavky obce ,59 kapitálové výdavky RO ZŠ 0,00 kapitálové výdavky RO CSS 0,00 Kapitálový rozpočet ,84 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,42 Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp. ZŠ, strava ,22 9

10 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,20 Príjmy z finančných operácií ,89 Úprava o 3-mesačná zábezpeka bytovky 0,00 Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov ,89 Výdavky z finančných operácií ,09 Úprava o 3-mesačná zábezpeka bytovky 0 Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov ,09 Rozdiel finančných operácií ,80 PRÍJMY SPOLU ,97 VÝDAVKY SPOLU ,75 Hospodárenie obce ,22 Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp.zš, strava ,22 Upravené hospodárenie obce ,00 Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prebytok rozpočtu v sume ,42 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume ,22 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume ,20. Zostatok finančných operácií v sume ,80 podľa 15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Celkové hospodárenie obce v zmysle vykázaných príjmov a výdavkov bolo prebytkové v sume ,22 EUR. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume ,22 EUR, a to na : - na prenesený výkon v oblasti školstva 8 656,55 EUR - dotácia čítame radi ZŠ s MŠ 800,00 EUR - dotácia na stravu detí z UPSVaR pre ZŠsMŠ ,00 EUR - dotácia na sčítanie domov a bytov 2 336,05 EUR - dotácia aktivačná činnosť 1 424,22 EUR - dotácia CSS z UPSVR ,40 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške ,00 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov Rezervný fond 10

11 Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,89 Prírastky - z prebytku hospodárenia ,26 Úbytky - použitie rezervného fondu : ,84 - uznesenie OZ č.77/2019 zo dňa splácanie istiny úveru na ZŠsMŠ stavebné ,00 úpravy súvisiace s navýšením kapacít materskej školy - uznesenie OZ č.35/2020 zo dňa a č. 90/2020 zo dňa ,83 - rozšírenie vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica - uznesenie OZ č. 35/2020 zo dňa rekonštrukcia miestnych komunikácií ,00 - uznesenie OZ č. 59/2020 zo dňa : nákup vlečky nosiča kontajnerov ,00 prístrešok nad vstupné schodište do budovy ZŠ s MŠ 9 493,01 - krytie schodku hospodárenia KZ k ,31 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení SF Sociálny fond Suma v EUR ZS k úč ,67 Prírastky - povinný prídel - 1,5 % 2 404,08 Úbytky - regeneráciu prac.síl 2 134,00 - stravu 419,40 - ostatné úbytky 0 KZ k ,35 Fond prevádzky, údržby a opráv Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia 18 č. zákona 443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. Fond prevádzky a údržby bytovka 1518 Suma v EUR ZS k ,16 Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 4 646,64 Úbytky - použitie fondu : 1 450,36 - PO kontrolu HP, hadice.., čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plyn. kotlov, výmena sporáka, doplnenie svetelného senzora KZ k ,44 Fond prevádzky a údržby bytovka 1526 Suma v EUR ZS k ,40 Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 4 646,64 Úbytky - použitie fondu : 1 990,69 - POkontrolu HP, hadice, prúdnice, čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov, výmena sporáka, oprava bleskozvodu, výmena vodomerov KZ k ,

12 6. Bilancia aktív a pasív k v EUR A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,46 Neobežný majetok spolu , ,42 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok , ,46 Dlhodobý finančný majetok , ,96 Obežný majetok spolu , ,35 z toho : Zásoby 4 527, ,16 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,41 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky , ,63 Finančné účty , ,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 4 408, ,69 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,46 Vlastné imanie , ,08 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,08 Záväzky , ,79 z toho : Rezervy 1 200, ,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,93 Dlhodobé záväzky , ,08 Krátkodobé záväzky , ,92 Bankové úvery a výpomoci , ,86 Časové rozlíšenie , ,59 12

13 Hospodárenie obce v roku 2020 : Celkové výnosy : ,32 EUR Celkové náklady : ,93EUR - Výsledok hospodárenia = ,39 EUR =================================== 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám/úvery/ ,86 EUR - voči MF SR návratná finančná výpomoc ,00 EUR - voči dodávateľom ,56 EUR - voči štátnemu rozpočtu ,93 EUR - voči zamestnancom 9 916,97 EUR - voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 6 503,92 EUR - voči daňovému úradu 1 546,31 EUR - voči ŠFRB ,66 EUR Stav úverov k : 1. Obec prijala v roku 2017 bankový úver na financovanie projektu-stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacít MŠ v sume ,96 EUR s úrokovou sadzbou 0,85% na základe uznesenie OZ č.89/2017 zo dňa Mesačná splátka istiny je EUR v termíne od do Obec spláca úvery Štátnemu fondu rozvoja bývania na nájomné byty č zmluva číslo 306/55/2004 poskytnutý v roku 2004 a č zmluva číslo 306/347/2007 poskytnutý v roku 2007, splátky úrokov a istiny sú mesačné vo výške 1519,78 EUR a 1927,97 EUR. 3. Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške eur, uznesenie OZ č.73/2020, ktorá bola použitá na rozšírenie vodovodu časti Podhúboč aj opravu kanála. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splátka istiny bude v ročných splátkach eur od roku 2024 do roku 2027 a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Poskytov ateľ úveru ŠFRB ŠFRB VUB banka MF SR Účel Výstavba bytovky č.1518 Výstavba bytovky č.1526 Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do Základnej školy Návratná finančná výpomoc Výška prijatého úveru Ročná splátka istiny za rok 2020 Ročná splátka úrokov za rok 2020 Zostatok úveru (istiny) k Rok splatnosti , , , ,49 r. 6/ , , , ,17 r.7/ , ,00 504, ,86 r.7/ ,00 r.9/2027 Spolu , , ,52 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: Obec v zmysle ustanovenia 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 13

14 b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. a) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. a) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k : - skutočné bežné príjmy obce ,34 - skutočné bežné príjmy RO základná škola ,98 - skutočné bežné príjmy RO centrum sociálnych služieb ,38 Spolu bežné príjmy obce a RO k ,70 Celková suma dlhu obce k : - zostatok istiny z bankových úverov ,86 - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí ,00 - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty ,66 Spolu celková suma dlhu obce k ,52 Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty ,66 Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce ,66 Spolu upravená celková suma dlhu obce k ,86 Zostatok istiny k Skutočné bežné príjmy k ods.6 písm. a) , ,70 4,58 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. b) Výpočet podľa 17 ods.6 písm. b) : Text Suma v EUR Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k : - skutočné bežné príjmy obce ,34 - skutočné bežné príjmy RO základná škola ,98 - skutočné bežné príjmy RO centrum sociálnych služieb ,38 Spolu bežné príjmy obce a RO k ,70 Bežné príjmy obce a RO znížené o: - dotácie na prenesený výkon štátnej správy ,20 - dotácie z Úrad vlády SR Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k ,20 Spolu upravené bežné príjmy k ,50 Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: , , , ,91 Spolu splátky istiny a úrokov k ,34 Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020 Skutočné upravené bežné príjmy k ods.6 písm. b) , ,50 5,60 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií: 14

15 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN a rozpočtom obce na rok 2020, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Telovýchovná jednota - bežné výdavky 6 050,00 EUR 6 050,00EUR 0 Ostatným dobrovoľným zložkám FS ČSČK,ZPB,ZZP... - bežné výdavky Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) ,72 EUR 2 256,72 EUR 0 Príspevok pri narodení dieťaťa 5 100,00 EUR 5 100,00 EUR 0 K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec nemá podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Základná škola s materskou školou Papradno a RO-Centrum sociálnych služieb obce Papradno Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel - vrátenie Základná škola s MŠ od obce , ,43 0 Základná škola s MŠ vlastné , ,89 0 CSS obce Papradno -vlastné , , ,40 CSS obce Papradno -od obce , ,00 0 Spolu , , ,40 15

16 Obec poskytla základnej škole s materskou školou dotáciu na originálne kompetencie školský klub, jedáleň a materskú školu v sume ,43 EUR a vrátila vlastné príjmy ZŠ v sume ,89 EUR. Obec poskytla rozpočtovej organizácii - CSS obce Papradno dotáciu na originálne kompetencie bežné výdavky EUR, vlastné príjmy vyčerpala v sume ,76 EUR, nevyčerpané prostriedky v sume ,10 eur CSS boli vrátené v januári prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel - vrátenie Základná škola Papradno zo , , ,55 ŠR CSS obce Papradno zo ŠR , ,22 0 Spolu , , ,52 ZŠ celkom : ,29 EUR CSS celkom : ,98 EUR Celkom v RO bolo čerpanie výdajov v sume ,27 eur. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva SR Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Verejne prístupná, elektrická, nabíjacia stanica kapitálová dotácia Suma poskytnutých prostriedkov EUR Suma použitých prostriedky EUR Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR , ,41 0 SIEA MŽP SR Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej , ,59 0 budovy Papradno kapitálová dotácia Okresný úrad TN školstvo Základná škola s MŠ , , ,55 bežné výdavky Úrad práce P.B. Podpora výchovy k stravovacím , , ,00 návykom detí pre ZŠ s MŠ Okresný úrad P.B. Matrika bežné výdavky 4 018, ,51 0 Okresný úrad P.B. Register obyvateľov, adries - bežný 848,06 848,06 0 Okresný úrad P.B. Voľby NR SR bežné výdavky 1 918, ,00 0 Okresný úrad P.B. Sčítanie domov bežné výdavky 6 188, , ,05 Okresný úrad P.B. COVID-19 bežné výdavky 3 941, ,06 0 Okres.úrad Trenčín Transfer na život. prostredie bežný 233,89 233,89 0 Úrad práce P.B. Transfer na aktivačnú činnosť bežné , , ,22 Dobrovoľ. PO Na materiálne vybavenie PO bežné 5 000, ,00 0 Minister.práce.. SR Dotácia na sociálne služby pre CSS , ,22 0 bežné výdavky Ministerstvo kultúry Projekt Autentické hodnoty -bežné 4 300, ,00 0 Slovenská agentúra Príspevok Dedina roka , ,

17 Všetky dotácie boli účelovo využité, zostatok evidujeme pri školstve prenesené kompetencie, ktoré sa použijú v roku Zostatok dotácií na sčítanie bytov a aktivačnú činnosť sa použijú v roku 2021 a dotácia výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá sa vráti úradu práce. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči ŠR. Prijímateľom dotácie na stavebný úrad bola priamo Obec Jasenica. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec v roku 2020 prijala zo štátneho fondu nasledovné transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých prostriedko v EUR Suma použitých prostriedko v EUR Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) EUR Environmentálny fond Rozšírenie vodovodu a dotláčacia , ,00 0 stanica Environmentálny fond Projekt Komunitná záhrada 5 000, ,00 0 Uvedená dotácia bola v termíne zúčtovaná a účelovo použitá. Z prijatej dotácie nevznikol žiadny záväzok ani výnos voči ŠR. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : Obec Jasenica Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel Obec Jasenica - od obce , ,99 0 Dotácie poskytnuté Obci Jasenica boli účelovo využité, evidujeme záväzok v sume 258,15 Eur za mzdy 12/2020 a náklady na prevádzku. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC TSK Dotáciu v roku 2020 neevidujeme. Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR Rozdiel 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu - Príloha č.1 Záverečného účtu. 13. Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu k Záverečnému účtu za rok hlavného kontrolóra a stanovisko Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške ,- EUR. V Papradne dňa 28. februára 2021 Ing. Roman Španihel starosta obce 17

18 Príloha č. 1 záverečného účtu obce Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2020 Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce Papradno na rok 2020 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Papradno pre rok 2020, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa , uznesením číslo 77/2019. Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2020 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce. Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Hlavným príjmom v rozpočte obce sú podielové dane. Vedenie obce sa snažilo zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo, atď. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce za rok program: Plánovanie, manažment a kontrola 5 podprogramov: Manažment Plánovanie Kontrolná činnosť Finančné riadenie Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, s výdavkami na kontrolnú činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach, na aktívne zabezpečenie reprezentácie obce. Zrealizovala sa rekonštrukcia rozhľadne na Stratenci, verejne prístupná, elektrická nabíjacia stanica, na ktorú bola použitá dotácia z MH SR v sume 4 506,41. Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre obec. Rozpočet programu bol splnený na 68 %. 2. program : Propagácia a marketing 3 podprogramy Propagácia a prezentácia obce Kronika obce Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Rozpočet programu bol splnený na 83 %. 3. program: Interné služby 3 podprogramy Činnosť volených orgánov samosprávy Vzdelávanie zamestnancov obce Vnútorný chod úradu Plnenie programu :V programe boli rozpočtované výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov OcÚ, aktivity na úseku podateľne, archívu a registratúry, ako aj výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky. Rozpočet programu bol splnený na 49 %. 4. program: Služby občanom 6 podprogramov Matričné služby a overovanie Občianske obrady Obecné evidencie Obecný stavebný úrad Informačné médiá 18

19 Zdravotné stredisko Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec, t.j. výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky a overovania, služby na prenesený výkon stavebného úradu, informovanosti občanov cez obecný rozhlas a obecné noviny POLAZNÍK, výdavky na chod a opravu priestorov zdravotného strediska. Rozpočet bol splnený na 87 %. 5. program: Bezpečnosť 2 podprogramy Požiarna ochrana Civilná ochrana Plnenie programu:program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečovaním činnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, mimoriadnych udalostí - pri pandémii ochorenia COVID-19 a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Z dotácie bolo zakúpené materiálne vybavenie DHZ v sume Rozpočet bol splnený na 57 %. 6. program: Odpadové hospodárstvo 2 podprogramy Zber, odvoz a likvidácia odpadu Separovaný zber a odvoz Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu sklo, plasty, elektro odpad, výdavky na vybudovaný zberný dvor na predmetný odpad, ďalej je tu zahrnutý výdavok na zvoz KUKA popolníc malým nákladným vozidlom. Obec zakúpila vlečku nosiča kontajnerov na zvoz odpadu. Rozpočet bol splnený na 100 %. 7. program: Komunikácie 2 podprogramy Letná údržba Zimná údržba Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií a v zimnom období na ohŕňanie snehu pluhovaním. V tomto programe boli zahrnuté výdavky na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií v obci. Rozpočet bol splnený na 99 %. 8. program: Vzdelávanie 5 podprogramov Materská škola Základná škola Školský klub detí Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri MŠ Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb základnej školy s materskou školou, školskej jedálne a školského klubu detí. Rozpočet bol splnený na 96 %. 9. program: Šport 2 podprogramy Športový areál TJ Žiar Športový areál základnej školy Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu TJ Žiar Papradno a výdavky na vybudovanie detského ihriska detských prvkov v areáli TJ, tiež výmena umelého trávnika. Rozpočet bol splnený na 84 %. 10. program: Kultúra 3 podprogramy Obecná knižnica 19

20 Miestne kultúrne stredisko, kultúrny dom Komunitný život obce Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít kultúrneho domu a obecnej knižnice pracovníkmi obecného úradu. V tomto programe boli rozpočtované aj výdavky na komunitný život v obci ( obecný ples, príspevky dobrovoľným zložkám v obci, uvítanie detí,...). Plánované kultúrne akcie (Ondrejovské hody a iné) sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID- 19 nekonali. Obec v roku 2020 zrealizovala projekt Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy financovaný z SIEA- MŽP SR v sume ,59. Rozpočet bol splnený na 67 %. 11. program: Prostredie pre život 5 podprogramov Verejná zeleň Verejné osvetlenie Obecný vodovod Spoločné priestranstvá Pietne miesta v obci Plnenie programu:v programe boli rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, náklady na verejné osvetlenie, výdavky spojené so správou a údržbou cintorína a domu smútku ako aj výdavky spojené s opravou obecných studní. Zrealizovalo sa rozšírenie obecného vodovodu Podhúboč a dotláčacia stanica, na ktorý obec použila aj dotáciu z Environmentálneho fondu v sume a návratnú finančnú výpomoc z MF SR v sume ,98. Rozpočet bol splnený na 76 %. 12. program: Bývanie nemá podprogram Plnenie programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond. Rozpočtované výdavky súvisia hlavne so splácaním úverov na dve 16 bytové jednotky vybudované prostredníctvom programu ŠFRB. V roku 2020 bol zrealizovaný aj projekt Komunitná záhrada, ktorý bol financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume Rozpočet bol splnený na 99 %. 13. program: Sociálne služby 2 podprogramy Opatrovateľská služba Dotácie sociálnej pomoci Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce obecného úradu pri pomoci občanovi obce v nepriaznivej životnej situácii a výdavky na chod zriadeného domova dôchodcov Centrum sociálnych služieb obce Papradno - rozpočet bol splnený na 94 %. 14. program: Administratíva nemá podprogram Plnenie programu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu ide o mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov úradu, vrátane starostu obce, ako aj bežné výdavky na tovary a služby vrátane nákladov na energie ako aj údržba a náklady pri oprave obecných budov. Rozpočet bol splnený na 78 %. Záver: Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby financovania súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19, projektov, splácanie úveru, tiež podielové dane pre obec. Čerpanie rozpočtu v roku 2020 zabezpečil bezproblémový chod a potreby samosprávy obce Papradno. 20

21 Čerpanie programového rozpočtu obce Papradno k Program Názov Schválený Upravený Čerpanie %Plnenie Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola , Propagácia a marketing , Interné služby , Služby občanom , Bezpečnosť , Odpadové hospodárstvo , Komunikácie , Vzdelávanie , Základná škola s materskou školou samostatné výkazy , Šport , Kultúra , Prostredie pre život , Bývanie , Sociálne služby , Centrum sociálnych služieb samostatné výkazy , Administratíva ,90 78 OBEC CELKOM ,75 91 Čerpanie rozpočtu obce Papradno k aj s progr. Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Progr. Názov Schválený Upravený Čerpanie Príjmy 1-bežný rozpočet Podielové dane z DU , Daň z pozemkov , Daň zo stavieb ,14 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome , Daň za psa , Daň za ubytovanie , Daň za užívanie verejného priestranstva , Daň za TKO , Príjmy z prenajatých pozemkov , Príjmy za nájom hroby , Nájom z bytovč , Nájom z bytov č , Z prenajatých budov,-ozs, obchody , KD nájom , MŠ nájom , Správne a ostatné poplatky , Poplat. za VP licencie Doxx a.s , Prijaté pokuty od občanov, penále , Príjem za separovaný zber , Príjem LESY , MŠ za služby , Poplatky od Domu smútku , Poplatky od TKR ,00 21

22 Prijem za relácie v MR , Príjem z obecného plesu , Prijem za kopírovacie práce 0 0 5, Za opatrovateľskú službu od opatrovaných , Za služby Novák , Za popolnicu , Služby bytov č , Služby bytov č , KD posilňovňa , KD za služby -zálohové , KD vyúčtovanie nákladov , Knižnica zápisné , Príjmy za znečistenie ovzdušia , Z výťažkov z lotérii a iných hier , Prijem dobropis el.en.iné , Vratka , Z refund. nedoplatky vyúčtovanie bytov , Iné ostatné príjmy 0 0 7, j 40 Príspevok dedina roka , Zo ŠR- voľby NR SR ,00 ZŠ s MŠ dotácia na podporu k stravovacím návykom , Aktivačná činnosť , Aktivačná činnosť , Zo ŠR COVID , Projekt Komunitná záhrada dotácia , ZŠ ŠR lyžiarsky kurz , ZŠ ŠR škola v prírode , ZŠ ŚR asistent učiteľa , ZŠ ŚR letná škola , ZŠ ŚR čítame radi , ZŠ ŠR učebnice , ZŠ ŠR prenesené kompetencie , ZŠ ŚR vzdelávacie poukazy , Zo ŠR MŠ na výchovu a vzdelávanie , Zo ŠR na matriku , Zo ŠR na evidenciu obyvateľov , Zo ŠR na register adries , Zo ŠR na životné prostredie , Zo ŠR dotácia hasiči , Zo ŠR dot CSS MPSVR SR , Zo ŠR dot odmeny CSS MPSVR SR , Zo ŠR dot na vitamíny CSS MPSVR SR , Zo ŠR sčítanie obyvateľov , Autentické hodnoty spev z ŠRMKSR , AA1 350 NFP služby rekonštr. kotolne KD z EU , AA2 350 NFP služby rekonštr. kotolne KD z ŠR , AC ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie , AC ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie , AC ZŠ s MŠ ŠR pomáhajúce profesie ,52 *1 1-bežný rozpočet , kapitálový rozpočet Prijem z predaja DLHM , Príjmy z predaja pozemkov , KT elektr. nabíjacia stanica , AA1 350 NFP Rekonštr.kotolne viacúčelov.bud.z EU , AA2 350 NFP Rekonštr.kotolne viacúčelov.bud.z ŠR ,80 22

23 U01EnvirFrozširenie verej.vodov ,00 *2 2-kapitálový rozpočet , finančné operácie J 01 Zapoj.prostr.prenes.kom. ZŠsMŠ , J 12 Zapoj.prostr.strava ZŠsMŠ , FO 1518 prostr. z predchádzaj rokov , FO 1526 prostr. z predchádzaj rokov , Prev.zRF splátka istiny úver ZŠ rekonštr.mš do ZŠ , Prev z RF rekonštrukcia miestnych komunikácií , Príjz RFrozšír.vodov.dotláč.stanicaIIaIII.etapa , Príjz RF prístrešok nad schody ZŠsMŠ , Príjz RF nákup nosiča kontajnerov , Návratná finančná výpomoc MFSR ,00 *3 3-finančné operácie ,89 Spolu OU príjmy spolu ,92 Výdaje 1 1-bežný rozpočet Výkonné a zákonodarné orgány Príjmy CSS ,16 Príjmy ZŠ S MŠ ,89 Príjmy celkom , Odmena živ.prost , OU mzdy , ZP dot.ziv.prost , OU VšZP , NP dot. živ.prostr , OU nemocenské poistenie , SP dot.živ.prost , OU starobné poistenie , UP dot.živ.prost , OU úrazové poistenie , IP dot.živ.prost , OU invalidné poistenie , FZ dot. živ.prost , OU poistenie v nezamestnanosti , RF dot. živ.prostr , OU poistenie do rezervného fondu , OU cestovné , OU dodávka tepla pre OcU , OU elektrická energia , OU vodné, stočné , OU poštovné poplatky , OU telekomunikačné služby , OU nákup inter.vybav. nábytok , OU nákup výpočtovej techniky , OU telekomunikačná technika , OU nákup prevádzk.strojov,nástrojov , OU materiál +nátery , LESY materiál , OU nákup knih,novín,publikácií , OU vydávanie obecných novin , OU pracovný odev,obuv , Potraviny voda , Softvér , OU nafta PIAGGIO, krovinorez, ,24 23