Prístupy k RG syntézam a ich príklady

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Prístupy k RG syntézam a ich príklady"

Prepis

1 Prístupy k RG syntézam a ich príklady (O. Bašovský) tradičný prístup krajinné syntézy regionálne syntézy totálna syntéza

2 1. tradičný prístup súborné, učebnicové, náučné a vedecko-populárne diela ich autormi sú často aj negeografi zväčša sa pridŕžajú tradičnej Hettnerovej schémy vymedzenie, poloha, prírodné pomery, historicko-geografický vývoj, analýza obyvateľstva, jeho aktivít, osídlenia, hospodárske pomery, príp. ďalšie charakteristiky tá zabezpečuje kompexný opis, nie však samotnú syntetickosť preskúmanie vzťahov a súvislostí zväčša idiografický charakter

3 5 kategórií: hlboké regionálne syntézy vysokoškolské učebnice encyklopédie práce informačného charakteru vedecko-populárne regionálne monografie

4 hlboké regionálne syntézy (geographia universalis) z hľadiska RG majú najvyššiu hodnotu v rámci tradičného prístupu Bašovský ich považuje za vzor regionálnych syntéz z hľadiska metód, obsahu i rozsahu rozsah nie je zárukou kvality, to skôr stručnosť a výstižnosť pr. podľa Bašovského: Československá vlastiveda (1968), 22. dielna séria o zväzových republikách ZSSR, Slovensko (najmä 2, 3) iný príklad: Lukniš: Jakubiany, Geografia Jura pri Bratislave

5

6 vysokoškolské učebnice o rôznych krajinách, regiónoch o svetadieloch spravidla majú veľmi dobre spracovanú regionálnu charakteristiku (opäť idiograficky)

7 encyklopédie poskytujú informácie o všetkých prvkoch geografickej sféry zväčša absentuje syntéza zameriavajú sa spravidla na globálnu mierku

8 práce informačného charakteru často písané negeografmi, ale znalcami príslušných krajín, regiónov okrem geografickej charakteristiky obsahujú ďalšie informácie z iných vedných odborov (bankári, finančníci, etnografi...) často nie komplexné, ale zato čiastočne syntetické informácie patria sem aj cestopisy

9 vedecko-populárne regionálne monografie zamerané na regionálnu a lokálnu mierku monografie krajov, okresov, miest, vidieckych obcí a iných celkov zamerané aj na dejiny, etnografiu, folklór veľký potenciál pre syntézu, nie vždy využitý

10 2. krajinné syntézy (vychádzajúce z FG) čiastkové analýzy krajinných prvkov ani sumarizujúci prístup pôvodnej RG nezodpovedá potrebám praxe v krajine ako systéme jej zložky neinteragujú hromadne, ale iba prostredníctvom niektorých svojich vlastností (zvyšuje to zložitosť systému) geografia ako syntetizujúca veda je jediná schopná riešiť zložité problémy krajiny predstavitelia: Mazúr, E., Drdoš, J., Urbánek, J. Česko-Slovensku bolo zverené vedenie Komisie krajinných syntéz IGU

11 3. kategórie syntéz: RS na báze analýzy jedného FG znaku Komplexná krajinno-ekologická syntéza na základe komplexnej FG analýzy územia krajinné syntézy (typické) na základe komplexnej FG analýzy so zahrnutím HG znakov

12 na Slovensku ide najčastejšie o reliéf charakteristickým výstupom je členenie Slovenska na geomorfologické celky RS na báze analýzy jedného FG znaku Mazúr, Lukniš (1979), Atlas SSR, revidované v Atlase krajiny SR najprv určili typy reliéfu vyskytujúce sa v krajine potom medzi nimi určili hranice (úpätnice, terénne hrany, doliny...) 2 subsystémy 4 provincie 7 subprovincií 17 oblastí 85 celkov (a ďalšie menšie jednotky)

13

14 Komplexná krajinno-ekologická syntéza práce sa zaoberajú krajinou ako FG entitou človeka a jeho aktivity eliminujú takýto prístup približuje komplexnú FG ekológii okrajová pozícia v dnešnej geografii

15 Krajinné syntézy (typické) ich rozvoj umožnilo: rozpracovanie teoretickej a metodologickej problematiky týkajúcej sa potenciálu vypracovanie postupov pre tvorbu potenciálových máp aplikácia systémových prístupov v krajinných syntézach tieto syntézy umožňujú: vyjadriť rôznorodé štruktúry životného prostredia určiť potenciál krajiny možnosti racionálneho využívania krajiny pre rôzne ekonomické činnosti

16 KRAJINNOEKOLOGICKÉ OBMEDZENIA POTENCIÁL ROZVOJA

17 3. regionálne syntézy (vychádzajúce od človeka a jeho aktivít) vychádzajú z HG FG komponenty sú inkorporované alebo spracované paralelne 3. kategórie prác: RS na báze jedného znaku RS na báze dvoch znakov RS so zahrnutím väčšieho počtu parametrov

18 regionálne syntézy na základe jedného znaku niektoré znaky prvkov HG sféry v sebe zhŕňajú viaceré znaky regionálnej štruktúry územia napr: dochádzka do zamestnania okrem iného: odzrkadľuje dopravnú vzdialenosť územia (od centra) tá odzrkadľuje tvary reliéfu (tam, kde je to relevantné) tvary reliéfu do značnej miery odzrkadľujú ďalšie FG charakteristiky preto regióny vytvorené na základe dochádzky v sebe zahŕňajú aj množstvo iných charakteristík krajiny

19

20 regionálna syntéza na základe dvoch znakov napr: populačné regióny delimitované na základe synetézy znakov prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva rôzne hierarchické úrovne centier a ich zázemí na základe syntézy počtu obyvateľov v jednotlivých centrách a počtu pracovných miest v jednotlivých centrách

21 regionálna syntéza na základe väčšieho počtu parametrov napr: hierarchizácia a regionalizácia 205 centier Slovenska (M. Hampl a kol., 1983) vytipované centrá hodnotené na základe 9 parametrov počet obyvateľov v roku 1980 počet pracovných príležitostí v roku 1980 rast populácie za obdobie počet dochádzajúcich za prácov v roku 1980 dochádzka do škôl v roku 1980 regionálny dosah službových funkcií priemyselné centrá a uzly dopravná poloha (centralita) vybavenosť

22 4. pokusy o totálnu syntézu regionálnych štruktúr úsilie o komplexné alebo totálne poznanie a vysvetlenie regionálnych štruktúr mala by byť základom RG, má tri formy: formálna totálnosť (približovanie sa k nej) poznávacia totálnosť účelové, resp. funkčné chápanie regionálnych štruktúr

23 formálna totálnosť predstavuje idiografický prístup k analýze geografickej sféry, krajiny či regionálnej štruktúry vďaka použitiu tradičných schém RG tvorí pre laickú i negeografickú vedeckú verejnosť relatívne vyčerpávajúci obraz o danom území

24 poznávacia totálnosť snaží sa preniknúť do podstaty vzniku, vývoja, štruktúr a procesov fungovania regionálnych či krajinných štruktúr

25 účelové, resp. funkčné chápanie regionálnych štruktúr poznávajú, analyzujú a vedecky sa interpretujú tie znaky geografických entít, ktoré majú relevantný význam pre spoločenskú prax napriek svojej zložitosti majú vo svetovej RG významné postavenie príklady: Krajinná syntéza oblasti Tatranskej Lomnice (Mazúr 1985) Regionálna syntéza a prognóza na príklade okresov Juhoslovenskej kotliny (Bašovský et al. 1985) Regionálne členenie Slovenska (podľa Lukniša, M., 1985) štúdia na doplňujúce štúdium