ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:"

Prepis

1 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 473 Z Á K O N z 12. decembra 2013 o štátnom rozpočte na rok 2014 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 (1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 sa rozpočtujú sumou eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 sa určujú sumou eur. (2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2014 sa určuje sumou eur. (3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2014 je uvedený v prílohe č. 1. (4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2014 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4. (5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2014 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume eur; z toho do rozpočtov obcí eur a do rozpočtov vyšších územných celkov eur. (6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2014 rozpočtujú v celkovej sume eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č (1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2014 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov. 1 ) (2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 uvedené v 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa 1 ods. 2.

2 Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. 3 (1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 2 ) sa na rok 2014 určuje vo výške 0 % ročne. (2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 3 ) sa na rok 2014 určuje vo výške 2 % ročne. (3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 4 ) sa na rok 2014 určuje vo výške 3 % ročne. 4 (1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2014 je eur. 5 ) (2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2014 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania projektu v oblasti Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky do výšky eur. (3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2014 prevziať úverovú linku od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania posilnenia sociálnej integrácie, riadenia životného prostredia, pomoci pri prírodných katastrofách a na rozvoj ľudského kapitálu do výšky eur. 5 (1) Platové tarify 6 ) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára 2014, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 7 ) na rok 2014 nedohodne inak. (2) Stupnica platových taríf 8 ) sa v roku 2014 zvýši o 0 % od 1. januára 2014, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 9 ) na rok 2014 nedohodne inak. (3) Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby 10 ) sa v roku 2014 zvýši o 0 % od 1. januára (4) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov 11 ) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára (5) Hodnostné platy profesionálnych vojakov 12 ) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára (6) Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2014 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov. 13 ) 6 (1) Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení 14 ) (ďalej len osobitný odvod ) v sume eur.

3 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 (2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume eur do 31. októbra (3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok (4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu, 15 ) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu 15 ) ostávajú nedotknuté. 7 (1) Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod 14 ) v sume eur. (2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume eur do 31. októbra (3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok (4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu, 15 ) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu 15 ) ostávajú nedotknuté. 8 (1) Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., odvedie za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod 14 ) v sume eur. (2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume eur do 31. októbra (3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok (4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu, 15 ) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu 15 ) ostávajú nedotknuté. 9 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r.

4 Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Robert Fico v. r.

5 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5 Príloha č. 1 k zákonu č. 473/2013 Z. z. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2014 (v eurách) DynamicResources\7950f93a-eaa5-4d63-a327-f16de7bbd85b_1.pdf Ukazovateľ a b 1 Príjmy spolu A. Daňové príjmy A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku v tom: daň z príjmov fyzickej osoby v tom: zo závislej činnosti z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu daň z príjmov právnickej osoby daň z príjmov vyberaná zrážkou A.2 Dane za tovary a služby v tom: daň z pridanej hodnoty spotrebné dane dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií A.4 v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom B. Nedaňové príjmy C. Granty a transfery Tuzemské granty a transfery Prostriedky z rozpočtu Európskej únie Výdavky spolu Prebytok / Schodok ( +/- )

6 Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Príloha č. 2 k zákonu č. 473/2013 Z. z. PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2014 (v eurách) DynamicResources\7950f93a-eaa5-4d63-a327-f16de7bbd85b_2.pdf Kapitola Záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ a 1 2 Kancelária Národnej rady SR Kancelária prezidenta SR Úrad vlády SR Kancelária Ústavného súdu SR Najvyšší súd SR Generálna prokuratúra SR Najvyšší kontrolný úrad SR Slovenská informačná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo financií SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Štatistický úrad SR Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Úrad jadrového dozoru SR Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Protimonopolný úrad SR Národný bezpečnostný úrad Správa štátnych hmotných rezerv SR Všeobecná pokladničná správa Slovenská akadémia vied Spolu

7 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7 Príloha č. 3 k zákonu č. 473/2013 Z. z. VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2014 (v eurách) DynamicResources\7950f93a-eaa5-4d63-a327-f16de7bbd85b_3.pdf z toho: Kapitola Výdavky celkom Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ Prostriedky na spolufinancovanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufinancovanie) a Kancelária Národnej rady SR Kancelária prezidenta SR Úrad vlády SR Kancelária Ústavného súdu SR Najvyšší súd SR Generálna prokuratúra SR Najvyšší kontrolný úrad SR Slovenská informačná služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo financií SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Štatistický úrad SR Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Úrad jadrového dozoru SR Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Protimonopolný úrad SR Národný bezpečnostný úrad Správa štátnych hmotných rezerv SR Všeobecná pokladničná správa Slovenská akadémia vied Spolu

8 Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Príloha č. 4 k zákonu č. 473/2013 Z. z. VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV VLÁDY SR A ČASTÍ PROGRAMOV VLÁDY SR NA ROK 2014 DynamicResources\7950f93a-eaa5-4d63-a327-f16de7bbd85b_4.pdf 01 - Kancelária Národnej rady SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu A90N 0D40M Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR. Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.mf SR-NR SR SK PRES NR SR 02 - Kancelária prezidenta SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR Výkon funkcie prezidenta SR. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky Úrad vlády SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu P Tvorba a implementácia politík P01 06P010M 06P010N 06P010O 06P010P 06P010R 06P010S 06P010T 06P010V 06P010W 06P02 06P P P P020H 06P07 06P08 06P09 06P P0902 Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie. Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR. - Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie - Finančný mechanizmu EHP - Finančný mechanizmus Norského kráľovstva - Finančný mechanizmus EHP - Fond počiatočného kapitálu - Nórsky finančný mechanizmus - Fond počiatočného kapitálu - Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita informačná spoločnosť - Operačný program technická pomoc - Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj - Operačný program Technická pomoc-horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity - Švajčiarsky finančný mechanizmus-fond technickej asistencie - Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom - Činnosti Úradu vlády SR - Podporné činnosti - Stratégia informatizácie spoločnosti - Podpora športu a mladeže - Revitalizácia krajiny - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - Tanečné divadlo - Ifjú Szivek - Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín - Ľudské práva, boj proti diskr. a interet.dialóg - PROGRESS

9 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9 Názov 06P Projekt Sobibor 06P Menšinová kultúrna politika P P ERAS P0A 06P0A01 06P0A02 06P0A04 06P0A05 06P0A06 06P0A07 - Splnomocnenec pre národnostné menšiny - Švajčiarsky finančný mechanizmus - Fond technickej asistencie - ŠFM - Štipendijný fond - ŠFM - Prevencia a manažment prírodných katastrof - ŠFM - Národné lesnícke centrum - ŠFM - Štátna ochrana prírody - ŠFM - Blokový grant - ŠFM 06P0A08 - Ministerstvo vnútra P0A09 - Ministerstvo spravodlivosti P0A0A 06P0A0B 06P0A0C - Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch - Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP - Technická a odborná príprava 06P0B - Finančný mechanizmus EHP a NFM až P0B01 - Technická asistencia FM EHP a NFM P0B02 06P0B03 06P0B04 06P0B05 06P0B06 06P0B07 06P0C 06P0C01 06P0C02 06P0C03 06P0C04 06P0C05 0A9 0A905 0A90F 0A90U 0AR 0AR01 - Prispôsobenie sa zmene klímy - Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností - Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva - Zelené inovácie v priemysle - Cezhraničná spolupráca - Domáce a rodovo podmienené násilie - Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít - Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie - Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie - Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita - Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou. Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR MPRV SR - Protidrogová politika Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie Úrad vlády SR Protidrogová politika 0AT Medzirezortný program Technická pomoc G0B 06G0B02 06G0B03 06G1E 06G1E01 06G1F 06G1F01 0D407 Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného Kvalita služieb zamestnanosti - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Efektívna verejná správa mimo BA SPK - Efektívna verejná správa v BA SPK Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - ÚV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami SK PRES ÚV SR

10 Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z Kancelária Ústavného súdu SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu A Ochrana ústavnosti A90K 0A90K01 0A90Q 0A90Q01 Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚS SR - Elektronizácia služieb ÚS SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MF SR - ÚS SR - Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 06 - Najvyšší súd SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu. Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva. 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov Posilnenie nezávislosti súdnictva. O personálnych otázkach sudcov každoročne rozhodovať v termíne do 40 kalendárnych dní Generálna prokuratúra SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb. 06R01 06R02 06R03 06R04 0A90H 0A90H01 0AR0D 0AU04 0D40F - Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní - Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti - Riadenie, kontrola a podpora - Zefektívnenie činnosti ÚŠP Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na centrálnej úrovni MF SR - GP SR - Elektronické služby GP SR Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR SK PRES GP SR 08 - Najvyšší kontrolný úrad SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu S Nezávislá kontrolná činnosť

11 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11 Názov Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom. Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými kontrolnými štandardmi Slovenská informačná služba ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu T Informačná činnosť Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR. 06T01 06T02 06T03 06T T Spravodajská činnosť - Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky - Riadenie, podpora, kontrola - Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI) - Podporné činnosti 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu U Rozvoj zahraničných vzťahov U09 06U U U U0A 06U0A01 06U0A02 06U0A03 06U0A04 06U0A08 Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí. - Reprezentácia SR v zahraničí - Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí - Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí - Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov - Tvorba a implementácia politík - Riadenie programov - Súdny spor GA/NA - Spolupráca s tretím sektorom - Vzdelávanie zamestnancov - Tvorba a implementácia politík v oblasti ľudských práv 0D3 Pomoc krajanom v zahraničí T Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Oficiálna rozvojová pomoc Plnenie Miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja rozvojových krajín 05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV T0A01 - Humanitárna pomoc Slovenskej republiky - MZV SR 05T0A02 - Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach Príspevky SR do MO - MZV SR AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky 0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV SR D4 SK PRES 2016 Vytvoriť predpoklady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES). 0D401 SK PRES MZVaEZ SR

12 Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Názov Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MZV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR 0A90L Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MZV SR 11 - Ministerstvo obrany SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Rozvoj obrany Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR Rozvoj infraštruktúry síl Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu Rozvoj komunikačných a informačných systémov 096 Obrana Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky Riadenie a podpora obrany Riadenie obrany Bezpečnostná podpora Správa nehnuteľného majetku Ostatná podpora Velenie a zaručovanie obrany Velenie a podpora velenia Pozemná obrana Vzdušná obrana Výcvik a podpora ozbrojených síl Operácie mimo územia štátu 06E Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: Podpora obrany Pokračovať v udržiavaní a postupnom zdokonaľovaní funkčnosti systému obrannej infraštruktúry, úloh podpory a všestranného zabezpečenia činnosti ozbrojených síl SR a ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ na území SR v rámci podpory hostiteľskej krajiny. 06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR 05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR H02 Hospodárska mobilizácia MO SR A90R 0AR07 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika 0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR D40K 0DB02 SK PRES MO SR Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR 12 - Ministerstvo vnútra SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu D5 Výchova a vzdelávanie mládeže D501 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 0D502 - Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve

13 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13 Názov 0D503 - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B D504 - Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR 0D Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami - opatrenie D D505 - Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. pre Bratislavský kraj - Rozvojové projekty 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa D601 0D D D D D602 0D D603 0D D D D D D D D D604 0D D605 0D D606 0D D607 0D Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti - Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite - Bezpečnosť schengenského priestoru - Prevencia kriminality - Boj proti obchodovaniu s ľuďmi - Záchrana života a zdravia - záchranné zložky - Záchrana života a zdravia - Okresné úrady - Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie - Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - Výstavba a bytová politika - Územná vojenská správa - Kataster - Životné prostredie - Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo - Cestná doprava a pozemná komunikácia - Archívnictvo - Archívnictvo - Azylová politika - Azylová politika - Integrovaný záchranný systém - Integrovaný záchranný systém - Centrálna podpora - Centrálna podpora 0D Starostlivosť o ľudské zdroje D D D608 0D D609 0D D D D D D D D D60A 0D60A01 0D60A02 0D60A03 0D60A04 0D60A05 0D60A06 0D60A07 0D60A08 - Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ - Agenda splnomocnencov vlády SR - Riadenie a kontrola - Riadenie a kontrola - Voľby - Voľby do orgánov samosprávy obcí - Nové voľby do orgánov samosprávy obcí - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov - Voľby do Európskeho parlamentu - Referendum - Projekty Európskej únie - Európsky fond pre utečencov - Európsky fond pre návrat - Fond pre vonkajšie hranice - Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci - Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) - Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders) - Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police) Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom: 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

14 Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Názov Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými zbraňami v čase vojny a vojnového stavu a ich teroristického použitia v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu. 08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry. 0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia E0J 06G0V 06G0V01 MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu Gestor:11 Ministerstvo obrany SR Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MV SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania 06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií A908 0A A A A A A A A A90809 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR - Elektronizácia služieb matriky - IS Identifikátor fyzických osôb - IS Register fyzických osôb - IS Register adries - Elektronická identifikačná karta - Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla - Elektronické služby centrálnej ohlasovne - Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR - Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika AU02 0D40D 0DB01 MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM SK PRES MV SR Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MV SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR 13 - Ministerstvo spravodlivosti SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Väzenstvo Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry. Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie Zdravotná starostlivosť vo väzenstve Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru Vzdelávanie zamestnancov Preventívna starostlivosť o zamestnancov Ochrana inštitúcií justície 08P Financovanie systému súdnictva

15 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15 Názov 08P02 08P03 08P04 08P P P P05 08P P P08 08P09 Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie. Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci - 06X0102 Prevádzka súdov - 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok - 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve - Inštitút vzdelávania MS SR - Justičná akadémia - Vzdelávanie ostatných organizácií - Projekty reformy súdnictva - Obchodný register - Projekt e - government - Centrum právnej pomoci - Komplexný informačný systém ekonomickej a personálnej agendy 08R Tvorba a implementácia politík R01 08R R A 06G0C 06G0I 06G1C 06G1D Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície. Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy. - Riadiaca činnosť ministerstva Riadenie ústredného orgánu - Financovanie odškodňovania Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MS SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR H0U 0A90J 0A90J01 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR - Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX) 0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika AU03 0D40B Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR SK PRES MS SR 15 - Ministerstvo financií SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Výber daní a cla Efektívny výber daní a cla. Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou. Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy UNITAS Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov Výber daní a cla finančnou správou Výkon funkcií finančnej správy Rozvoj informačných systémov finančnej správy 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií

16 Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Názov Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky. Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu. Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 95) Tvorba a implementácia politík Kontrola, vládny audit a vnútorný audit Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách F G - Finančná kontrola a audit MDVRR SR MF SR - Solidarita a riadenie migračných tokov Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR Distribúcia kolkov Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva F J K L M - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti - Finančné riadenie MDVRR SR MF SR - Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR MF SR - Informačné systémy MDVRR SR MF SR - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR MF SR N - Technická asistencia OP INTERACT II O - Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR P - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika Q - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika S - Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru Informačný systém pre systém štátnej pokladnice Rozpočtový informačný systém Informačný systém účtovníctva fondov Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií Manažovaná bezpečnostná služba Centrálny účtovný systém Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR G1A Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G1A01 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK MF SR opatrenie G1B Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G1B01 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami MF SR opatr H05 Hospodárska mobilizácia MF SR Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR Príspevky SR do MO - MF SR A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb A A Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry A Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií 0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu A Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 0A904 Technická pomoc A A AR09 - Technická pomoc pre RO OP IS - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika 0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike AT01 Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-mf SR

17 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17 0AT02 0AU05 0D408 0DB05 Názov Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-mf SR Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR SK PRES MF SR Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF SR Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo životného prostredia SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Starostlivosť o životné prostredie Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu. Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia. Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR Zachovanie biologickej a krajinnej diverzity Ochrana a racionálne využívanie vôd Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd Ochrana pred povodňami Vodné diela (stavby) Výskum a vývoj V W - Vranov-pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople (KF) - Prešov-pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy(KF) Povodie Váhu a Dunaja - aglomerácia Šamorín (KF) - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd ( ) B - Ochrana pred povodňami ( ) E F G - Priorita 2011 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS - Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135) - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému Ochrana ovzdušia Kvalita ovzdušia Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy ( ) Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory Zhodnocovanie odpadov A - Odpadové hospodárstvo ( ) Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia Geologický výskum Geologický prieskum Ostatná činnosť Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036) Environmentálne záťaže Svahové deformácie Podmienky a možnosti sekvestrácie skleníkových plynov, najmä CO Odpad z ťažobného priemyslu Ochrana prírody a krajiny Druhová a územná ochrana Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny ( ) LIFE B - Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121) Územný rozvoj a tvorba krajiny Interreg B CADSES Interreg B CADSES (MID-Taliansko) 076 Tvorba a implementácia politík Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.

18 Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 473/2013 Z. z. Názov Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov Inšpekčná činnosť Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít Technická asistencia INTERREG IIIB B - Technická pomoc ( ) C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa) Integrovaná starostlivosť o životné prostredie Úrady životného prostredia Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR A90O 0A90S 0AS07 0D404 Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR 1.1 Elektronizácia VS a rozvoj el.služieb na c.ú.mf SR - MŽP SR 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému - MŽP SR MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR SK PRES MŽP 20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ( v eurách ) Názov Výdavky spolu za kapitolu Tvorba a implementácia politík Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR Koordinácia, tvorba a implementácia politík Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov Štrukturálne fondy Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania a Programu celoživotného vzdelávania 026 Národný program rozvoja športu v SR Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej republiky. Každoročne získavať medailové umiestnenia na najvýznamnejších svetových a európskych podujatiach Šport na školách a rekreačný šport Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví Športovo-talentovaná mládež Materiálno-technický rozvoj športu Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska. Dosahovať podiel novoprijatých študentov - občanov SR na denné štúdium na verejných vysokých školách na generácii 19-ročných na úrovni najmenej 40 % Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl Vysokoškolská veda a technika Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)

19 473/2013 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19 Názov Rozvoj vysokého školstva Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva Sociálna podpora študentov vysokých škôl Sociálne štipendiá Motivačné štipendiá Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier 078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce. Každoročne zabezpečiť nákup učebníc pre základné a stredné školy. Zabezpečiť nákup nových titulov učebníc pre všetky druhy a typy základných a stredných škôl Rozvoj regionálneho školstva Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva Podpora detí a mládeže 0781A 0781B 0781B01 - Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR - Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca - Rekondičné pobyty pedagógov 0781B03 - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR C 0781F 0781G - Riadenie a implementácia Švajčiarskeho finančného mechanizmu - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR - Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR 0AE Operačný program Výskum a vývoj AE01 0AE0101 0AE0102 0AE02 0AE0201 0AE0202 0AE0203 0AE0204 0AE03 0AE0301 0AE04 0AE0401 0AE0402 0D5 0D501 0D502 0D503 0D504 Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových faktorov rozvoja SR. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 najkvalitnejšie (excelentné) spoločné výskumné programy slovenských a zahraničných výskumnovývojových inštitúcií a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre prácu výskumného personálu prostredníctvom technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení ako aj podporou dlhodobejších excelentných výskumných projektov. Zvýšiť v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 najkvalitnejšie (excelentné) spoločné výskumné programy slovenských a zahraničných výskumnovývojových inštitúcií a vytvorenie kvalitnejších podmienok pre prácu výskumného personálu prostredníctvom technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení ako aj podporou dlhodobejších excelentných výskumných projektov. Zvýšiť v rokoch 2008 až 2015 mieru spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií investíciami do technického zhodnocovania a nákupu výskumných prístrojov a zariadení a podporou dlhodobejších projektov aplikovaného výskumu v príslušných výskumných tímoch a inštitúciách. Podporiť v rokoch 2008 až 2015 investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu a rozširovanie objektov vysokých škôl a/alebo na modernizáciu ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, v ktorých prebieha vzdelávací proces. - Infraštruktúra výskumu a vývoja - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji - Podpora výskumu a vývoja - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce v Bratislavskom kraji - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji - Infraštruktúra vysokých škôl - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu - Technická pomoc pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Výchova a vzdelávanie mládeže - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve - Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - Infraštruktúra vzdelávania - MŠ SR 0D Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - opatrenie D Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami - opatrenie 3.2.