MESTO KROMPACHY NÁVRH. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTO KROMPACHY NÁVRH. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY a rozpočtové hospodárenie za rok 2017"

Prepis

1 MESTO KROMPACHY NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Spracovala: Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja V Krompachoch dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Návrh záverečného účtu zverejnený na web stránke mesta dňa Záverečný účet schválený MsZ dňa..., Uznesením č.

2 Záverečný účet mesta Krompachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť- údaje o nákladoch a výnosoch 11. Hodnotenie plnenia programov obce Strana 2

3 1. Rozpočet obce na rok 2017 Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Mesto Krompachy zostavilo rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Krompachy na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácii. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet mesta Krompachy bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa , Uznesením č. 22/C.16. Rozpočet bol zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 1. POLROK 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom finančných prostriedkov vo výške 3.300,- na položku všeobecný materiál a interiérové vybavenie stoličky a koberec sobášna miestnosť a nové interiérové vybavenie v upravovaných kanceláriách na MsÚ. Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke súvisiace s neobsadením pracovného miesta v chránenej dielni na mestskom úrade doručovateľka. Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 7.607,- na základe transferu finančných prostriedkov z ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest podľa 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.353,- na základe potreby dofinancovania nákladov súvisiacich s vytvorením pracovných miest podľa 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2000,-, presunom finančných prostriedkov z položky údržba Domu kultúry na dopravné značenie v meste. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške ,-. Zmena súvisí s navýšením vlastných príjmov škôl a navýšením bežných výdavkov v položke originálne kompetencie. Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške ,08. Úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných Strana 3

4 výdavkov na základe schváleného záverečného účtu za rok Ide o prerozdelenie cudzích prostriedkov pripísaných na účty mesta v roku 2016 finančné operácie. Vo výdavkovej časti sú finančné prostriedky prerozdelené podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov. Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky na vlastné prostriedky na projekty, projektové dokumentácie, rekonštrukciu strechy na Dome kultúry, investičné akcie a havarijný stav v školách ZUŠ, ZŠ Zemanská a MŠ Hlavná. Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške navýšenie v originálnych kompetenciách pre ZUŠ, navýšenie nákladov na energie v objekte na ulici Mikuláša Šprinca. Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške ,-. Navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku Zberného dvora (mzdy 5 pracovníkov) a poníženie príjmov z vlastníctva, z prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť Termokomplex s.r.o. Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške Presun finančných prostriedkov z úspory rozpočtovaných bežných výdavkov na separovaný zber (9 tis. ) a detské ihriská (11 tis. ) Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,- schválená Uznesením MsZ č. 12/D.9 - presun finančných prostriedkov z položky Multifunkčného ihriska na reprezentačný fond primátorky mesta. Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.000,- na základe poskytnutej dotácie KSK Pankuškové fašiangy Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v celkovej čiastke 300,-, zvýšený príjem z inzercie v Krompašskom spravodajcovi. Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke ,- na základe poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR na terénnu sociálnu prácu. Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.350,- na základe poskytnutej dotácie KSK Festival tanca Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa zmena rozpočtu č. 3, schválená Uznesením MsZ č. 28/B.23 vo výške ,- - čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vodovod na cintorín, strecha na železiarni a havarijný stav v škole MŠ Hlavná. Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.154,- na základe poskytnutého transferu Strana 4

5 z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti podľa 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa úprava rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 2000,- presunom finančných prostriedkov z jednorazových dávok v hmotnej núdzi na pochovávanie osôb, zabezpečenie pohrebných služieb. Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmoch a bežných výdavkov vo výške 3.300,-, zvýšeným príjmom za cintorínske poplatky a navýšením rozpočtu v položke opravy komunikácií ulice Lorencova, Rázusova, Veterná a Robotnícka. Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.234,- na základe presunu finančných prostriedkov z platov MsP na odchodné pre pracovníka chránenej dielne kamerový systém a na ostatné výdavky spojené s revíziou kamier. 2. POLROK 2017 Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 605,- na základe zvýšeného príjmu z prenájmu nemocnice na správu budov nemocnice. Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.000,- na základe poskytnutej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO. Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.15 vo výške ,- - čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky rekonštrukcia Domu kultúry, modernizácia schodov a chodníka k BD s.č. 935 na Maurerovej ulici a odstránenie havarijného stavu strechy na Zbernom dvore. Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.16 vo výške 6.000,- - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na nákup interiérového vybavenia do opravovaných kancelárií na mestskom úrade a sobášnej miestnosti a dofinancovanie vytvoreného pracovného miesta na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok z ÚPSVaR podľa pre 51a (Lucia Ďorková). Finančné prostriedky presunuté z položky audítorské služby a údržba PC zariadení. Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.17 vo výške ,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov súvisiaca s navýšením tarifných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 6% (originálne kompetencie) z položky nákup osobného automobilu (kapitálový výdavok) a údržba Domu kultúry (bežný výdavok) Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.18 vo výške 7.000,- - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na byty v správe BHMK, SVB a BD navýšenie zálohových platieb. Presun finančných prostriedkov v rámci Programu 13. Strana 5

6 Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.19 vo výške ,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov súvisiaca s potrebou rozpočtovania výdavkov na HPP (ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Leader Light s.r.o. na výrobnú halu, kde náklady na prevádzku prešli na mesto) a tiež zvýšené náklady na stolnotenisovú herňu a energie v požiarnej zbrojnici. Na Baníckej štvrti prebehli búracie práce na bytovom dome, úprava terénu nebola rozpočtovaná. Finančné prostriedky boli presunuté z kapitálových výdavkov vlastné prostriedky na projekty. Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke 548,- - na základe oznámenia KŠÚ výška pridelených finančných prostriedkov na valorizáciu platov v roku 2017 na plat školský úrad. Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 350,- na mestské športové podujatia Beh ulicami Krompách z položky športové ihriská. Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke v rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Presun finančných prostriedkov z položky údržba budovy a zariadení na položku ostatné výdavky nárast počtu odchytu túlavých psov. Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 3.000,- v rámci podprogramu č. 5.3 protipožiarna ochrana. Presun finančných prostriedkov na opravu motorového vozidla T 148 a nákup zásahových oblekov z položky všeobecný materiál a pohonné hmoty. Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa schválené Uznesením MsZ č. 34/D.4 zo dňa vo výške 5.000,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov presun z položky vlastné prostriedky na projekty (kapitálový výdavok) na originálne kompetencie obstaranie plynového kotla do ŠJ na ZŠ Zemanská. Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke 2.500,- - na základe finančného príspevku Ministerstva kultúry SR na nákup nových kníh do knižnice. Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na zásobovanie pitnou vodou z dôvodu nepredpokladaných častých porúch na vodovodnom potrubí presunom ušetrených finančných prostriedkov z údržby kanalizácie a deratizácie. Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,- na základe potreby navýšenia v položke opravy komunikácií presunom ušetrených finančných prostriedkov z položky dopravné značenie. Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na základe potreby navýšenia v položke údržba verejnej zelene presunom ušetrených finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí kanalizácie. Strana 6

7 Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 4.157,- na základe finančného príspevku z ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest podľa 54 zákona o službách zamestnanosti 2x opatrovateľka, údržbár plat, odvody. Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.591,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na terénnu sociálnu prácu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pracovníci plat, odvody, ostatné výdavky. Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.200,- v rámci programu 10 Sociálne zabezpečenie na terénnu sociálnu prácu plat, odvody, ostatné výdavky ušetrením na platoch odvodoch denného centra seniorov a sociálno právnej ochrany detí. Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.132,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík na platy a odvody. Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.065,10,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na výdavky spojené s voľbami do VÚC Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na základe potreby navýšenia v položke údržba čistenie verejných priestranstiev, kde sa prevádzal zber odpadov v prístreškoch, zber trávy a lístia presunom z ušetrených finančných prostriedkov z položky ostatné majetkové výdavky. Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa schválené Uznesením MsZ č. 36/C.12 zo dňa vo výške 8.800,- - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom z položky hnedý priemyselný park z programu 1. do programu č. 14. a navýšenie tejto položky z dôvodu odchodu spoločnosti Leader Light z priemyselného parku náklady na prevádzku išli na náklady mesta. Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa schválené Uznesením MsZ č. 36/C.13 zo dňa vo výške ,- - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov na položku osobitný príjemca a presun finančných prostriedkov v rámci programu 12 z hmotnej núdze na osobitného príjemcu. Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške ,- - dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR pre projekt Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša, Krompachy. Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 625,- presunom finančných prostriedkov z položky poštovné na položku chránená dielňa informátor vyplatenie odmeny. Strana 7

8 Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 3.300,- na opatrovateľskú činnosť. Úprava súvisí s nárastom opatrovaných z 26 na 40 osôb. Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov programu 12. vo výške 1.760,- presunom finančných prostriedkov z položky starostlivosť o občanov Maška ostatné na plat a odvody vyplatenie odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 250,- z dôvodu navýšenia poplatku za uloženie odpadu presunom finančných prostriedkov z položky deratizácia na položku poplatok za uloženie odpadu. Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 2.900,-. Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.200,- z dôvodu zvýšenej potreby kosenia a strihania kríkov v meste, výsadby záhonov a polievania presunom finančných prostriedkov z položiek odpadkové koše, čistenie komunikácií a čistenie vpustí mestskej kanalizácie na položku údržba verejnej zelene. Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov programu 14. vo výške 1.350,- presunom finančných prostriedkov z položky koordinátor aktivačné práce 52 ostatné na plat a odvody nakoľko práce aktivačnými pracovníkmi boli vykonávané aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky výpočtová technika na reprezentačné výdavky z dôvodu zabezpečenia vianočného posedenia poslancov, členov komisií, redakčnej rady, rady seniorov a zamestnancov MsÚ. Rozpočtové opatrenie č. 55 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky poistné majetku na položku montáž a demontáž vianočnej výzdoby v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o. Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.200,-. Rozpočtové opatrenie č. 57 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,- presunom finančných prostriedkov z položky zimná údržba na položku technické služby plat a odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 58 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 3.293,-. Z toho na opatrovateľskú službu v rámci programu 12 vo výške 1.590,-, na terénnu sociálnu prácu vo výške 1.453,- a v rámci programu 4. na matričnú činnosť vo výške 250,-. Rozpočtové opatrenie č. 59 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.890,-. Z toho v rámci programu 14 koordinátor aktivačných prác 52 presun Strana 8

9 finančných prostriedkov vo výške 1290,-, v rámci programu 4 dodávky pitnej vody (nákup materiálu na opravu) presunom finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí mestskej kanalizácie vo výške 450,- a program 11 odpadkové koše a lavičky presun finančných prostriedkov vo výške 150,- z položky monitoring na skládke Halňa. Rozpočtové opatrenie č. 60 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 14 vo výške 2.135,- presunom finančných prostriedkov na položku platy funkcionárov z dôvodu schválenej odmeny zástupcovi primátorky mesta a na položku prídel do sociálneho fondu. Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 12 vo výške 2.233,- presunom finančných prostriedkov z položky komunitné centrum, ktoré nebolo prevádzkované na položku terénna sociálna práca odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 62 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor, kde bolo problematické zadefinovať náklady, nakoľko ide o novú prevádzku. Rozpočtové opatrenie č. 63 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.275,- - dofinancovania nákladov súvisiacich s vytvorením pracovných miest s finančným príspevkom ÚPSVaR podľa 54 presunom finančných prostriedkov z položky geometrické plány na položku 54 plat, odvody, ostatné. Rozpočtové opatrenie č. 64 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor prevádzka. Rozpočtové opatrenie č. 65 zo dňa úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 66 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1.700,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor prevádzka. Rozpočtové opatrenie č. 67 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 5 vo výške 2.600,- presunom ušetrených finančných prostriedkov na energiách v budove mestskej polície a na údržbe presunom na položku chránená dielňa kamerový systém a výdavky na motorové vozidlo a výcvik členov MsP. Rozpočtové opatrenie č. 68 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 14 vo výške 3.200,- presunom finančných prostriedkov z položky údržba budovy MsÚ na položku budovy v správe mesta plynofikácia objektu M.Šprinca. Rozpočtové opatrenie č. 69 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 2.920,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z EF na položku kancelárske potreby a právne služby. Strana 9

10 Rozpočtové opatrenie č. 70 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1.630,- presunom finančných prostriedkov z položky geometrické plány na položku 54 plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmien. Rozpočtové opatrenie č. 71 zo dňa úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 72 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 2.127,- presunom finančných prostriedkov z položky kultúrna činnosť na položku 51a plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmien. Rozpočtové opatrenie č. 73 zo dňa úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.250,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z eurofondov na plat a odmeny v položke školský úrad z dôvodu vyplatenia odmeny pracovníkovi školského úradu. Rozpočtové opatrenie č. 74 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 4.000,- - pridelené prostriedky z ÚPSVaR na hmotnú núdzu strava a školské pomôcky. Rozpočtové opatrenie č. 75 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.270,- presunom finančných prostriedkov z položky údržba bytového domu na opravu vodovodu v bytovom dome na ul. 29. augusta položka náklady na byty. Rozpočtové opatrenie č. 76 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.600,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z eurofondov na stavebný úrad plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmeny pracovníkovi stavebného úradu a na položku náklady na byty 15 b.j. Rozpočtové opatrenie č. 77 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.112,- presunom finančných prostriedkov z položky dohody mestská knižnica na plat a odvody správcu ihriska a náhrady príjmu školský úrad. Rozpočtové opatrenie č. 78 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške ,- - na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva úprava finančných prostriedkov na rok 2017 na prenesené kompetencie - školstvo. Rozpočtové opatrenie č. 79 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.300,-. Rozpočtové opatrenie č. 80 zo dňa úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 81 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.300,-. Strana 10

11 Rozpočtové opatrenie č. 82 zo dňa úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 2.684,-. Rozpočtové opatrenie č. 83 zo dňa úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočet obce k Schválený rozpočet v EUR Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Rozpočtové hospodárenie mesta 0 0 Strana 11

12 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,8 Z rozpočtovaných celkových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 93,8 % plnenie. 1. Bežné príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,1 Z toho bežné príjmy mimo vlastných príjmov škôl: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,1 Vlastné príjmy škôl: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,6 Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 104,1 % plnenie. V tom vlastné príjmy škôl príjem vo výške EUR. a) daňové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,7 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ,38 EUR Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,380 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,70 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve sa riadi Zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta. Strana 12

13 Mesačný prehľad za rok 2017 Príjmy ROK 2017 v EUR Január ,00 Február ,00 Marec ,38 Apríl ,00 Máj ,00 Jún ,00 Júl ,00 August ,00 September ,00 Október ,00 November ,00 December ,00 Celkom ,38 Daň z nehnuteľností EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 102,4 % plnenie. Výška dane z nehnuteľností vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k v sume ,02 EUR. Dane z majetku rozpočet plnenie Z pozemkov Zo stavieb Z bytov Celkom Daň za psa EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 90,7% plnenie. Daň za užívanie verejného priestranstva EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 273,9 % plnenie. Vysoké plnenie bolo spôsobené výrubom dane za užívanie verejného priestranstva pri bytových domoch kde jednotlivé stavebné spoločnosti realizovali rekonštrukčné práce a zatepľovanie bytových domov. Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty EUR Z rozpočtovaných 740 EUR bol skutočný príjem k v sume 362 EUR, čo je 83,3 % plnenie. Daň za ubytovanie EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 191,2 % plnenie. Strana 13

14 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 97,5 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber. K mesto eviduje celkové pohľadávky za odpad v sume ,56 EUR. Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybratého poplatku za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých nie je možné doručiť rozhodnutie a následne vymáhať jeho zaplatenie, ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu ai.). Uplatňovanie si zliav na základne žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov, ktorí sa zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu zamestnania a štúdia. b) nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,2 Príjmy z podnikania ,- EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 79,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 49 EUR (Pozemkové spoločenstvo Urbariát Nižné Slovinky), príjem zo zisku v sume EUR (Termokomplex, s.r.o. a Ekover s.r.o.) Príjmy z vlastníctva ,- EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 108,0 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov (v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv) v sume EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov (Termokomplex, Ekover (aj zberný dvor), Čarda, nájomné zmluvy v objekte M. Šprinca, nebytové priestory v bytovom dome SNP 1 kaderníctvo, kozmetika, ÚPSVaR - garáž) v sume EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry (reštaurácia Melódia, turistické informačné centrum, predajňa kvetín PETRO, Slovaktual, Internet café, kancelárske priestory) v sume EUR, príjem z prenájmu nemocnice v sume EUR (príjem v roku 2017 bol splnený na 155,9 % z dôvodu spätného výrubu nájomného za tri roky za podnájomné zmluvy uzatvorené nemocnicou so spoločnosťami Falk, Orto stafa a Dopravno zdravotná služba), príjem z prenájmu lesov v sume EUR, príjem z prenájmu bytov ŠFRB (15b.j. Námestie slobody a 42 b.j. Maurerova) v sume EUR, príjem z prenájmu reklamných tabúľ umiestnených na Dome kultúry a ostatných objektov (Stará Maša, 29. august, byty DOS, Hornádska ul. a Družstevná ul. domy) v sume EUR, príjem z prenájmu časti HPP (montážna hala, výrobná hala, administratívna budova a prevádzková budova a pozemky v areáli HPP) spoločnosti Leader Light s.r.o. v sume EUR. Strana 14

15 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ,- EUR Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 111,1 % plnenie. Z toho správne poplatky za výherné hracie prístroje (na základe udelenej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier), rybárske lístky, potvrdenie o trvalom pobyte) v sume EUR, správne poplatky za matričnú činnosť v sume EUR a správne poplatky Stavebný úrad (kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, výrub stromov) v sume EUR. Mesto Krompachy nevykonáva činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorú ukončilo k Poplatky za porušenie predpisov ,- EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 63,5% plnenie. Z toho pokuty v blokovom konaní vyberané Mestskou políciou v sume 645 EUR, pokuty od Obvodného úradu za priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta v sume 137 EUR, pokuty za školskú dochádzku v sume 425 EUR. Poplatky a platby z nepriemyselného predaja ,- EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 94,2 % plnenie. Z toho príjmy za poskytnuté za energie (z uzatvorených nájomných zmlúv) a fakturácia za vodu v rodinných domoch (Cintorínska ul, Partizánska ul, Lesnícka ul. ) v sume EUR, príjmy za relácie v mestskom rozhlase v sume 318 EUR, príjmy zo vstupného kultúrne podujatia v sume EUR (pokles príjmov oproti rozpočtu plnenie na 52,4% - z dôvodu rekonštrukčných prác v divadelnej sále domu kultúry v roku 2017), príjmy za služby poskytované v obradnej sieni MsÚ (občianske obrady) v sume 555 EUR, príjmy za úkony MsÚ (známky za psa) v sume 89 EUR, príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume EUR, príjem za inzerciu v Krompašskom spravodajcovi v sume 430 EUR a za predaj Krompašského spravodajcu v sume 595 EUR, príjem za služby v práčovni pre občanov v DOS v sume 118 EUR, príjem z členského v mestskej knižnici v sume EUR, príjem z poskytovania služieb v sociálnom zariadení Maška v sume 905 EUR, príjmy z prenájmu hrobových miest cintorínske poplatky v sume (nájomné zmluvy sú uzatvárané na 10 rokov, po uplynutí desaťročnej lehoty mesto posiela výzvy nájomcom na úhradu nájomného), príjmy z ihrísk v sume 809 EUR, poplatky CVČ v sume EUR (poplatky ostatných obcí na činnosť) a ostatné príjmy (príjmy z predaja drobného majetku) v sume EUR a príjmy z asistenčných poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta v sume 20 EUR. Ďalšie administratívne poplatky ,- EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 130,8 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia. Úroky z vkladov v sume ,- EUR Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k v sume 852 EUR, čo je 85,2 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na jednotlivých účtoch. c) iné nedaňové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,5 Strana 15

16 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške EUR, bol skutočný príjem vo výške EUR, čo predstavuje 123,5 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií a hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, náhrady poistného plnenia príjmy z prevádzky verejného WC, príjmy z vratiek za energie, príjem z tomboly na krompašskom jarmoku (v roku 2017 nebola tombola pod záštitou detskej nadácie, ale mesta) príjem zo stánkového predaja na Krompašskom jarmoku, Vianočnom trhu a na Trhu kvetín. Prijaté granty a transfery ,- EUR Z rozpočtovaných grantov a transferov EUR bol skutočný príjem vo výške EUR, čo predstavuje 98,2 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Zo ŠR ÚPSVaR Chránené dielne nocľaháreň (2 osoby), informátor (1 osoba), kamerový systém (6 osôb) Zo ŠR ÚPSVaR Podpora v zamestnanosti - 52, 52a, 51a, 54, 50i,j Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Matričná činnosť Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Register obyvateľstva Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Register adries Zo ŠR Krajský stavebný úrad Stavebný úrad Zo ŠR Krajský školský úrad Školský úrad Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Školstvo prenesené kompetencie Zo ŠR ÚPSVaR Školstvo hmotná núdza a osobitný príjemca Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR Zariadenie sociálnych služieb Maška Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, MV SR, DPO SR) + sponzorské Voľby Dotácia železiareň Stará Maša, Festival tanca, Pankuškové fašiangy, knihy mestská knižnica, vojnové hroby, dotácia DHZ Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,1 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 55,10 % plnenie. Strana 16

17 Príjem z predaja kapitálových aktív: Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 77,1 % plnenie. Príjem z predaja budov vo výške EUR, z predaja nehmotného majetku (akcie Prima banky a.s.s) bol vo výške 8.000,- EUR a príjem z predaja pozemkov bol vo výške EUR. Predaj budov Kupujúci Suma v EUR Macko,Sabol, Sivák, Dirda, Gožo, Pokuta, Dunka, Žaludek splátky kúpnej ceny za domy Hornádska, Družstevná Ekover s.r.o. splátka Celkom Predaj nehmotného majetku Kupujúci Suma v EUR Roman Mitruk Celkom Predaj pozemkov Kupujúci Suma v EUR Lukáš Kopanec pozemok Dolina 970 Stanislav Barbuš pozemok pri RD Maurerova ul. František Piatnica vrátka 50 Richard Mišelnický pozemok 68 pod garážou, Poštová ul. Eva Chovanová pozemok pri 95 RD, ul. SNP Celkom Granty a transfery EUR Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 54,3 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo vnútra SR Kamerový systém Ministerstvo vnútra SR Prechody pre chodcov KSK Integrovaný informačný systém pred železničnou stanicou Celkom Strana 17

18 3. Príjmové finančné operácie: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,8 Z rozpočtovaných finančných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 45,8 % plnenie. Príjem z prevodu z rezervného fondu - použitie rezervného fondu bolo v rozpočte schválené v sume EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume EUR. Prostriedky z rezervného fondu boli použité na odstránenie havárií a kapitálové výdavky v zmysle schválených akcií v Mestskom zastupiteľstve. Prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu boli schvaľované mestským zastupiteľstvom formou rozpočtových opatrení: Rozpočtové opatrenie č. 8 prevod finančných prostriedkov vo výške EUR, schválené Uznesením č. 27/D.8 dňa ; Rozpočtové opatrenie č. 17 prevod finančných prostriedkov vo výške EUR, schválené Uznesením č. 28/B.22 dňa ; Rozpočtové opatrenie č. 24 prevod finančných prostriedkov vo výške EUR, schválené Uznesením č. 30/B.15 dňa Skutočné čerpanie rezervného fondu Účel Suma v EUR ZŠ Zemanská havária kanalizácie MŠ Hlavná havária - prasknutý obvodový múr MŠ Hlavná havária kanalizácie ZUŠ havária strop na pavlači Rekonštrukcia strechy na dome kultúry Modernizácia schodov Maurerova PD železničná stanica - parkovisko Zateplenie a prestavba objektu M.Šprinca projekt vykurovania Strecha Zberný dvor - havária Rekonštrukcia Domu kultúry - interiér Rekonštrukcia strechy Hámor dofinancovanie Celkom V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov v sume EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. (vrátenie príjmov z predchádzajúcich období EUR, prenesené kompetencie, školstvo EUR, originálne kompetencie, školstvo 1.891,10 EUR, osobitný príjemca rodinné prídavky, výkon OP EUR, hmotná núdza, školstvo EUR, opravy komunikácií EUR) Strana 18

19 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % plnenia 2017 po poslednej zmene ,6 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s materskou školou Maurerova ul ,72 EUR Základná škola s materskou školou ul. SNP ,87 EUR Základná škola Zemanská ul ,62 EUR Základná umelecká škola ,40 EUR Centrum voľného času Prima ,70 EUR Materská škola, Hlavná ,84 EUR Príjem z predaja pankušiek 177,65 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % čerpania 2017 po poslednej zmene ,10 Z rozpočtovaných celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpaných k v sume EUR, čo predstavuje 86,10 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k % čerpania 2017 po poslednej zmene ,7 Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 97,7 % čerpanie. v tom: Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 01 Všeobecné verejné služby ,8 03 Verejný poriadok a bezpečnosť ,5 04 Ekonomická oblasť ,2 05 Ochrana životného prostredia ,4 06 Bývanie a občianska vybavenosť ,3 07 Zdravotníctvo ,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,2 09 Vzdelávanie ,8 10 Sociálne zabezpečenie ,1 Spolu ,7 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Strana 19

20 Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 01 Všeobecné verejné služby EUR Z toho: Výdavky na činnosť mestského úradu EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 93,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra sume EUR, mzdy funkcionárov v sume EUR, odvody do fondov (poistné, príspevky do poisťovní) v sume EUR, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume EUR, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z, o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zmysle v sume 883 EUR, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo verejnom WC v sume EUR, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky v sume EUR, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v tom aj nákup stoličiek a koberca do sobášnej miestnosti, kancelársky nábytok do 2 kancelárií) ochranné pomôcky (pracovné odevy) v sume EUR, údržba budovy MsÚ (v tom aj nákup elektronických vchodových dverí v budove mestského úradu) v sume EUR, výdavky na budovy v správe mesta (Denné centrum seniorov, komunitné centrum, multifunkčné ihrisko, budova na ul. M.Šprinca) energie, revízie všeobecný materiál v sume EUR, reprezentačné výdavky (fond primátora na financovanie darov, občerstvenia pre návštevy a delegácie, kvety, príspevok organizáciám Únia žien, Jednota dôchodcov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v zmysle rozpočtového opatrenia č. 12 schváleného na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa , Uznesením č. 27/D.9) v sume EUR, výdavky na propagáciu mesta (propagačný materiál) a ceny mesta (pri príležitosti Dní mesta) v sume EUR, výdavky na právne služby (JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla v zmysle uzatvorených zmlúv) v sume EUR, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky v sume EUR (tonery, pravidelná údržba v zmysle uzatvorených zmlúv), aktualizácia a správa web stránky mesta (na základe uzatvorenej zmluvy VADIUM-IT s.r.o. Prešov) v sume 737 EUR, výdavky na motorové vozidlá mesta (poistenie, daň z motorových vozidiel, karty, diaľničné známky, pohonné hmoty pre motorové vozidlo Škoda Oktávia a Dacia Doker) v sume EUR, čistiace a hygienické potreby a pranie v sume 882 EUR, výdavky na výpočtovú techniku vrátane výdavkov na dochádzkový systém, zabezpečovací systém budovy MsÚ v sume EUR, poistenie majetku (ČSOB poisťovňa PZP a havarijné poistenie, 42 b.j., MsÚ, DK, MsP, multifunkčné ihrisko, LADOG, výpočtová technika v knižnici, skládka Halňa, poistenie zodpovednosti za škodu, regenerácia centra mesta (projekt), revitalizácia mesta po povodni (projekt), HPP a poistenie vyplývajúce zo záložných zmlúv na HPP, Zberný dvor stavba a technológia, ZŠ Zemanská (projekt), nemocnica zrekonštruovaný interiér a IKT a Allianz Slovenská poisťovňa 15 b.j., sociálny podnik a PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsP, UNIQA poisťovňa motorové vozidlo MsÚ Dacia Doker) v sume EUR, softvérové vybavenie a náklady na informačný systém pre samosprávy Korwin, D-COM (1,00 na obyvateľa) licencie, digitálne mesto v sume EUR, výdavky na BOZP, PO, ZS v sume EUR, výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 3,40, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka t.j. 1,87 ) v sume EUR, všeobecné služby (inzercia, jedálne kupóny, notárske poplatky, tabuľky súpisné čísla...) v sume EUR, prídel do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa v sume EUR, výdavky na odchodné a odstupné Strana 20

21 zamestnancom mesta boli v roku 2017 nulové, nakoľko žiadny pracovník neukončil pracovný pomer v roku Výdavky na jubileá boli v roku 2017 vo výške 348 EUR (50-te výročie Katarína Drálová), výdavky na dohody v sume EUR, výdavky na náhradu príjmu (nemocenské dávky) v sume EUR, výdavky na zdravotné pracovné lekárstvo (výdavky súvisiace so vstupnou lekárskou prehliadkou) vo výške 40 (nový zamestnanec v roku Ing. Haľková), prostriedky z Obvodného úradu práce register obyvateľstva v sume EUR, výdavky na zabezpečenie vypracovania žiadostí o dotácie z eurofondov a štátneho rozpočtu v sume 600 EUR (rekonštrukcia MŠ SNP - zverejnenie zákazy vo vestníku VO), záloha na rozpočtové výdavky bola nulová, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období (cudzie prostriedky z roku 2016 zábezpeky Leader Light s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy a zábezpeka Sokol Trade, dotácie na sociálne zariadenie Maška, dotácia na multifunkčné ihrisko) v sume EUR, kolkové známky v sume 485 EUR, výdavky spojené s voľbami (do VÚC odmeny, odvody a ostatné výdavky) v sume EUR. Výdavky na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členom komisií EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 80,2 % čerpanie. (odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mesta Krompachy) Finančná a rozpočtová oblasť EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 84,7 % čerpanie. V tom výdavky na audítorskú činnosť v sume EUR (audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky), splácanie úrokov z úverov (SLSP a.s. - HPP, 42 b.j., ŠFRB 42 b.j., 15b.j., Prima banka) v sume EUR, poplatky bankách za vedenie účtov v sume EUR. Všeobecné služby EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 97,1 % čerpanie. V tejto položke sú výdavky spojené s činnosťou matriky a stavebného úradu. Výdavky spojené s matričnou činnosťou v sume EUR (plat v sume EUR, odvody v sume EUR, ostatné výdavky v sume EUR, náhrada príjmu v sume 129 EUR). Výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu v sume EUR (plat v sume EUR, odvody v sume EUR, ostatné výdavky v sume EUR). 03 Verejný poriadok a bezpečnosť EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 89,5 % čerpanie. Policajné služby EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 92,8 % čerpanie. Výdavky na energie a vodné a stočné v sume EUR, poštovné a telefónne poplatky v sume 705 EUR, výdavky na motorové vozidlo v sume EUR, pracovné oblečenie a odev v sume EUR, údržba budovy v sume 45 EUR, vybavenie a ostatné výdavky v sume EUR (v tom aj odchyt túlavých psov a ich následný transport do útulku v Spišskej Novej Vsi), Strana 21

22 kancelárske potreby a odborná literatúra v sume 113 EUR, výcvik členov MsP v sume 900 EUR, stravné zamestnancov MsP v sume EUR, prídel do sociálneho fondu (3% z hrubej mzdy) v sume EUR, platy a náhrada príjmu (nemocenské) v sume EUR, odvody do fondov (poistné a príspevky do poisťovní) v sume EUR. Ochrana pred požiarmi EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 74,5 % čerpanie. Výdavky na energie a vodné stočné v sume EUR, všeobecný materiál, pohonné hmoty a vybavenie v sume EUR, údržba budovy, techniky a opravy v sume EUR (oprava motorového vozidla T 148 pridelená dotácia účelovo viazaná), pracovné oblečenie a ostatné výdavky vo výške EUR (časť výdavkov na nákup zásahových oblekov pre členov zásahovej jednotky DHZ mesta bola vykrytá z pridelenej dotácie), všeobecné služby v sume 214 EUR. 04 Ekonomická činnosť EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 97,2 % čerpanie. Všeobecná pracovná oblasť EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 98,0 % čerpanie. Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, občianska hliadka, na výdavky spojené s činnosťou 3 chránených dielní informátorka 1 zamestnanec, kamerový systém 6 zamestnanci a nocľaháreň 2 zamestnanci, výdavky na základe dohôd s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v súlade s 54, 52, 52a. 50j, 51a, kde časť nákladov na mzdu bola hradená ÚPSVaR v súlade s uzatvorenými dohodami, prevažne výška príspevku je od 80% 95%. Finančnú spoluúčasť vykrýva mesto z vlastných zdrojov. Výstavba EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 93,2 % čerpanie. Výdavky spojené so špeciálnymi službami geodetické práce, znalecké posudky, a výdavky na komunitné centrum v sume EUR, údržba nehnuteľností v nájme spoločnosti Ekover s.r.o. vo výške EUR (v zmysle nájomnej zmluvy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve mesta a v nájme Ekover s.r.o) a ostatné projekty (nekapitálové) v sume EUR v tom aj čerpanie dotácie na opravu strechy na železiarni Hámor, stará Maša. Doprava EUR Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume EUR, čo je 97,1 % plnenie. Výdavky spojené s opravami miestnych komunikácií a mostov v sume EUR (v tom aj čerpanie dotácie vo výške EUR na opravu MK Družstevná), výdavky na zimnú údržbu v sume EUR, (v zmysle Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o.) výdavky na čistenie verejných priestranstiev v sume EUR, výdavky na dopravné značenie a značky v sume EUR. Iné odvetvia cestovný ruch EUR Strana 22