Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019"

Prepis

1 Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Predkladá : Emil Rábek, starosta obce Spracoval: Mgr. Mária Holečková V Hornej Kráľovej dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 2

3 1. Rozpočet obce na rok 2019 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.18.- l.-oz /2018 Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 71.-III.-OZ/2019, úprava výdavkovej časti bez navýšenia celkových výdavkov- z dôvodu zvýšenia platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v MŠ - druhá zmena schválená dňa uznesením č VI.-OZ/2019, schválenie prijatia investičného úveru, navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu KD Rozpočet obce k Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Plnenie rozpočtu Príjmy celkom ,95 z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy ,95 Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom ,66 z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky ,66 Finančné výdavky ,48 Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok , , Z rozpočtovaných celkových príjmov ,- EUR bol skutočný príjem k v sume ,65 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie. 1. Bežné príjmy , ,- 107 Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 107 % plnenie. a) daňové príjmy ,3 101 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,3 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,82 EUR, čo je 105 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,01 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,81 EUR a dane z bytov boli v sume 6,30 EUR. Daň za psa 1120 eur Daň za užívanie verejného priestranstva 898 eur Daň za nevýherné hracie prístroje 0 eur Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ,49 b) nedaňové príjmy: , ,- 103 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 103 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 4

5 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k v sume 742 EUR, čo je 371% plnenie. c) prijaté granty a transfery: Z rozpočtovaných nedaňových príjmov EUR, bol skutočný príjem vo výške ,60 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poplatkov a z vratiek , Z rozpočtovaných grantov a transferov EUR bol skutočný príjem vo výške ,17 EUR, čo predstavuje 93 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo školstva a Normatív ZŠ (prenesené kultúry kompetencie) Min.dopravy,výstavby a 2083,47 Na prenesený výkon reg.rozvoja správy -staveb Min.vnútra SR 658,21 Na prenesený výkon správy evid. OÚ Nitra, odbor star. o 1128,26 Na prenesený výkon živ.prostredie správy Okresný úrad Šaľa 3369,52 Na voľby Dobrovoľný hasičský zbor 1 400,0 Na činnosť 0 Dotácia na aktivačnú 6348,97 Refundácia miezd činnosť Okresný úrad Šaľa - CO 71,74 Dotácia na CO sklad % plnenia 93% Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: , Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k v sume ,95 EUR. Zvýšenie spôsobené prijatím dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu vo výške ,95 EUR, prijatím dotácie na výstavbu detského ihriska vo výške 8000 EUR. 5

6 Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo životného prostredia Úrad vlády ,95 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová 8 000,- Výstavba detského ihriska v obci Horná Kráľová 3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 93 %-né plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola EUR Originálne kompetencie MŠ, ŠKD EUR Kapitálové príjmy 0 0 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k v sume 0 EUR. Príjmové finančné operácie , Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k v sume ,13 EUR. Zvýšenie bolo spôsobené príjmom peňažných prostriedkov z úveru vo VÚB banke vo výške Eur a použitím rezervného fondu vo výške ,13 EUR. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania Z rozpočtovaných celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 87% čerpanie. 6

7 1. Bežné výdavky bez RO Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 112 % čerpanie. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,64 EUR, čo je 107 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov miestneho hospodárstva, pracovníka verejnej zelene a pracovníkov prijatých na aktivačnú činnosť. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,22 EUR, čo je 109 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,39 EUR, čo je 134 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Navýšenie spôsobené z dôvodu nákupu materiálu použitého pri rekonštrukcii kultúrneho domu, zvýšené náklady na pohonné hmoty a úhrada nákladov na opatrovateľskú službu. Bežné transfery Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR predstavuje 106 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania , Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,71 EUR, čo predstavuje 871 % čerpanie. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu: k sme preinvestovali čiastku ,05 Eur, vybudovanie detského ihriska v obci za sumu Eur a vybudovanie plynovodu IBV Školská II 4176 Eur. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania ,

8 Z rozpočtovaných finančných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,48 EUR, čo predstavuje 110 % čerpanie. Splácanie úveru ŠFRB a splácanie úveru VÚB. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola EUR Originálne kompetencie MŠ a ŠKD EUR Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % čerpania 0 0 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k v sume 0 EUR. 4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,95 z toho : bežné príjmy obce bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu z toho : bežné výdavky obce bežné výdavky RO Bežný rozpočet Kapitálové príjmy spolu ,95 z toho : kapitálové príjmy obce ,25 kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu ,66 z toho : kapitálové výdavky obce ,66 kapitálové výdavky RO 0 Kapitálový rozpočet 8

9 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,71 Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,71 Príjmy z finančných operácií ,13 Výdavky z finančných operácií ,48 Rozdiel finančných operácií ,65 PRÍJMY SPOLU ,95 VÝDAVKY SPOLU ,66 Hospodárenie obce ,94 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce Hospodárenie obce prebytok rozpočtu Prebytok rozpočtu v sume ,94 Eur zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa nezapočítavajú finančné operácie v sume ,48Eur. Použitie prebytku z roku 2019 podľa zákona 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 15 je obec povinná vytvárať rezervný fond vo výške minimálne 10% z prebytku rozpočtu. 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,13 Prírastky - z prebytku rozpočtu za ,94 rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z finančných operácií Úbytky - použitie rezervného fondu : Kultúrny dom uznesenie č. 93-V.-OZ/ ,13 - ostatné úbytky fin.kapit.výdavkov KZ k ,94 9

10 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,80 Prírastky - povinný prídel 3328,57 - povinný prídel 0 - ostatné prírastky 0 Úbytky - závodné stravovanie 638,60 - regeneráciu PS, dopravu 0 - dopravné 0 - ostatné úbytky KZ k ,77 Fond rozvoja bývania Nakoľko sú byty stále vo vlastníctve obce a prenajímané občanom, fond rozvoja bývania sa nevytvoril. Zostatok finančných prostriedkov k na účtoch a v pokladni je: ,12 eur. 6. Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,18 Neobežný majetok spolu , ,70 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,35 Dlhodobý hmotný majetok , ,72 Dlhodobý finančný majetok , ,63 Obežný majetok spolu , ,48 z toho : Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 5 789, ,47 10

11 Finančné účty , ,12 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 0 0 P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,83 Vlastné imanie , ,47 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia , ,96 Záväzky , ,86 z toho : Rezervy 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky , ,59 Krátkodobé záväzky , ,82 Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie , ,50 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám EUR - voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) ,59 EUR - voči dodávateľom ,06 EUR - voči štátnemu rozpočtu 0 EUR - voči zamestnancom 9 370,17 EUR - voči poisťovniam 5 169,24 EUR - voči daňovému úradu 1 382,08 EUR Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné. V roku 2019 bola uzatvorená Zmluva o úvere s VÚB bankou úver bol zobraný na investičné akcie obce. Úver je dlhodobý, doba splatnosti do roku 2024, splátky úveru sú mesačné a splátky 11

12 úrokov mesačné. Dlh voči dodávateľom vznikol z toho dôvodu, že faktúry za práce na Kultúrnom dome boli vystavené aj splatné v roku 2019, avšak obec ich uhradila až v roku Dlh voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu vznikol z vystavenia výplat a odvodov v roku 2019 a ich úhrade v nasledujúcom roku. Poskytovateľ úveru Účel Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť ŠFRB Výstavba Nájomné byty ,59 r.2038 náj.bytov VÚB banka Investičný úver Blankozmenka ,- r Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na Suma schválených finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) FK KFC Horná Kráľová Miestna organizácia Matice Slovenskej Miestna organizácia Csemadoku 0 0 Miestna organizácia ZŤP Miestna organizácia SČK Poľovnícky zväz DUBINA Rómske družstvo K neboli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2013 o dotáciách, chýba vyúčtovanie dotácie udelenej Rómskemu družstvu. Rozdiel v schválených dotáciách a skutočne použitých finančných prostriedkoch vznikol na základe toho, že organizácie nepožiadali o vyplatenie dotácie. 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 12

13 založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov MF KSU Bežné výdavky 2083, ,47 MV ObUŽP ObU pre cest.dopr. Bežné výdavky 1128, ,26 Bežné výdavky 448,98 448,98 ObU Šaľa Bežné výdavky, reg.adries, evidencia 658,21 658,21 Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) ObU Šaľa Bežné výdavky voľby 3369, ,52 Vypracovala: Mgr. Mária Holečková Predkladá: Emil Rábek, starosta obce V Hornej Kráľovej dňa