ROČNÝ VÝKAZ O GALÉRII za rok

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROČNÝ VÝKAZ O GALÉRII za rok"

Prepis

1 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 472/22 zo.. 2 ROČNÝ VÝKAZ O GALÉRII z rok 22 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 54/2 Z.z. o štátnej šttistike v znení neskorších predpisov Z ochrnu dôverných údjov zodpovedá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná gléri. Sprvodjská jednotk doručí výkz do. mrc I. r. Rok Mesic IČO nsledujúceho rok x Slovenskej národnej glérii Riečn I. r. SK NACE Zriďovteľ S 85 Brtislv I. r. Kód šttistickej územnej jednotky 4 S K SK NACE (vypísť názov hlvnej činnosti orgnizácie) Činnosť zbierkotvorných glérií Názov orgnizácie Adres sídl orgnizácie ( vrátne mestskej čsti ) Gléri Ján Konirk v Trnve Zelený kríček, 97 Trnv Odoslné (dátum): E-milom: poštou: Pečitk podpis šttutár: Výkz zostvil : (Meno priezvisko) kd.rch. Róbert Němeček Telefón (smerové č.): Klpk: E-mil: Vážený respondent, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáv ročné šttistické zisťovnie z účelom získni informácií o činnosti glérií v Slovenskej republike. Toto zisťovnie je súčsťou Progrmu štátnych šttistických zisťovní schváleného n roky V záujme zbezpečeni objektívnych výsledkov zisťovni Vás židme o úplné prvdivé vyplnenie šttistického formulár podľ metodických vysvetliviek o jeho doručenie v stnovenom termíne orgnizácii uvedenej n tomto formulári. Sprvodjská povinnosť vyplniť šttistický formulár Vám vyplýv z 8 zákon č. 54/2 Z. z. o štátnej šttistike v znení neskorších predpisov. Ak Vš orgnizáci v sledovnom období nevykonávl židnu činnosť lebo nevykonávl činnosť, ktorá je predmetom tohto šttistického zisťovni, predložte nevyplnený výkz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údje sú chránené, nezverejňujú s slúži výlučne pre potreby Ministerstv kultúry Slovenskej republiky. Ďkujeme Vám z ich včsné poskytnutie tešíme s n ďlšiu spoluprácu. Spôsob vypĺňni záhlvi výkzu: V ridku IČO vypĺň s identifikčné číslo orgnizácie. Ak má orgnizáci IČO šesťmiestne, doplni s n prvých dvoch miestch nuly; V ridku Kód Šttistickej klsifikácie ekonomických činností SK NACE vypĺň s podľ hlvnej činnosti dnej orgnizácie (vypĺňjte zľv zvyšné prázdne miest s doplni nulmi). Zriďovteľ vyplní s číselný kód: = štát, 2 = VÚC, = obec, 4 = iná právnická osob, S - vyplní s súhls () lebo nesúhls () orgnizácie so zverejnením dôverných údjov. V ridku 4 Kód šttistickej územnej jednotky - vypĺňjte zľv. Zoznmy kódov šttistických územných jednotiek SK NACE sú vystvené n drese pod odkzom Šttistik kultúry.

2 . SIEŤ, EXPOZÍCIE mimo prevádzky Glérie Pobočky Počet vlstných objektov Počet expozícií Kontrolný súčet (r. ž 4)

3 2. VÝKONY GALÉRIE Počet zbierkových predmetov - prírstkových čísiel Počet zbierkových predmetov - počet kusov 2 Prírstok zbierkových predmetov z vykzovné obdobie - počet prírstkových čísiel Prírstok zbierkových predmetov z vykzovné obdobie - počet kusov 4 získných Počet osobných PC 2 kúpou 5 drom 6 prevodom 7 Počet relizovných výstv vlstných relizovných v SR 9 prevztých od iných inštitúcií v SR vyvezených do zhrniči dovezených zo zhrniči 2 Počet repríz vlstných výstv Počet návštevníkov výstv expozícií spolu 4 neplticich návštevníkov 5 Kultúrno-výchovné vzdelávcie ktivity usporidné glériou 6 Počet návštevníkov kultúrno-výchovných vzdelávcích ktivít 7 Edičná činnosť glérie - počet titulov spolu 8 periodických titulov 9 Celkový počet rešturovných ošetrených zbierkových predmetov 2 komplexne rešturovných 2 Počet serverov 22 prístupných pre verejnosť 24 určených n sprcovnie zbierkových predmetov 25 Počet PC s pripojením n internet 26 prístupných pre verejnosť 27 Vlstná www-stránk ( kódy: = áno, = nie) 28 Kontrolný súčet (r. ž 28)

4 . ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE ženy Priemerný evidenčný počet zmestnncov (prepočítný) odborných zmestnncov glérie Výnosy (príjmy) spolu (v EUR) príspevky n činnosť spolu Nákldy (výdvky) n činnosť spolu (v EUR) tržby spolu mzdové nákldy n oprvy údržbu zo štátneho rozpočtu z rozpočtu smosprávneho krj z rozpočtu obce grnty tržby z predj zo SR zo zhrniči tržby zo vstupného tržby z prenájmu n ošetrenie, konzervovnie, rešturovnie zbierkových predmetov Nákldy n nákup zbierkových predmetov z vlstných zdrojov (v EUR) Nákldy n nákup zbierkových predmetov z grntov (v EUR) 9 Kpitálové výdvky spolu (v EUR) 2 2 9,9 6,9 2,, ,48 x 94 9, x 7 8, x 87, x, x, x, x 6 77,8 x 2 827,6 x 87,48 x, x ,2 x 8 25, ,, x 5 9,8 x, x, x 5 6, x n nákup umeleckých diel 2 5 6, x

5 4. Odhdnite čs, ktorý ste potrebovli n vyplnenie tohto šttistického formulár z podkldov šttistickej evidencie. OK hodiny minúty 2 4