Zápisnica. podprogram Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zápisnica. podprogram Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva"

Prepis

1 Zápisnica z rokovania komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva, ktoré sa konalo 11. novembra 2019 o 10:00 hodine na Úrade. Prezencia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie. 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 3. septembra Plán dopravnej obslužnosti. 4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu na rok Návrh rozpočtu na roky Nakladanie s majetkom. 7. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií vlastných príjmov. 8. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre, Granty EHP SR (kód výzvy CLT01) Obnova tradície grófskeho pivovaru. 9. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MDV na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - Dokumentácia pre stavebné povolenie Vážskej cyklotrasy úsek Žilina Bytča hranica TSK. 10. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/ Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. 11. Návrh na zmenu Uznesenia 24/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna Návrh na zmenu Uznesenia 25/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. 14. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko Slovensko Schválenie predloženia a realizácie projektov Centier pre integrovanú zdravotnú starostlivosť na území. 16. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky za rok Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 podprogram Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 podprogram Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 1. polrok Rôzne. 21. Záver. 1

2 K bodu 1: Otvorenie. Rokovanie komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva (ďalej len komisia ) otvoril predseda komisie Ing. Milan Laurenčík (ďalej len predseda komisie ), ktorý privítal všetkých prítomných členov a konštatoval, že prítomných je 12 členov komisie a komisia je tak uznášaniaschopná. Predseda komisie, v súlade s Rokovacím poriadkom komisií Zastupiteľstva ŽSK, určil za overovateľov zápisnice a uznesení členov komisie p. Milana Králika a PaedDr. Petra Vonsa. Predseda komisie privítal nového člena komisie p. Patrika Matištíka, ktorý sa následne stručne predstavil. Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania komisie a požiadal prítomných o ich prípadné pripomienky či návrhy. Vzhľadom k tomu, že z rozpravy nevyplynuli pozmeňujúce návrhy, predseda komisie ukončil diskusiu a pristúpil k hlasovaniu. Uznesenie 1 s c h v a ľ u j e program rokovania komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Výsledok hlasovania: Za: 12 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. K bodu 2: Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 3. septembra Predseda komisie stručne vyhodnotil plnenie uznesení. Komisia zobrala informácie na vedomie. Uznesenie 2 b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 3. septembra 2019 Výsledok hlasovania: Za: 12 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 2

3 K bodu 3: Plán dopravnej obslužnosti. V rámci uvedeného bodu programu komplexné informácie predložil Ing. Jiří Kubáček, CSc. V rámci svojej prezentácie informoval o hlavných dôvodoch vypracovania dokumentu a jeho obsahu. Predseda komisie otvoril rozpravu k predneseným informáciám. Do rozpravy sa zapojil p. Uherčík, ktorý sa zaujímal o postup budovania IDS v Žilinskom kraji a o predpokladaný harmonogram integrácie v regióne Turca. P. Kubáček informoval, že celý postup je rozložený na niekoľko etáp, pričom zapojenie regiónu Turiec sa predpokladá v 2. etape. P. Vajda sa zaujímal o postup rokovaní na zabezpečenie fungovania prímestskej autobusovej dopravy. P. Kubáček informoval, že prebiehajú intenzívne rokovania. P. Ďuroška v súvislosti s IDS upozornil na problém neexistencie dostatočných parkovacích kapacít pri železničných staniciach, čo negatívne vplýva na možnosť efektívneho využitia železničnej dopravy a motiváciu presunu cestujúcich z auta do hromadnej dopravy. Počas prerokovávania tohto bodu programu sa dostavili ďalší členovia komisie a počet prítomných sa tak zvýšil na 14. Uznesenie 3 Predseda komisie ukončil diskusiu a pristúpil k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Zastupiteľstvu Plán dopravnej obslužnosti na obdobie do ukončenia procesu integrácie úsekov Žilina Čadca a Žilina Rajec, s výhľadom na nasledujúce obdobie. Výsledok hlasovania: Za: 14 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. K bodu 4: Návrh na 4. úpravu rozpočtu na rok Informácie k návrhu na 4. úpravu rozpočtu predložila Ing. Terezková, vedúca oddelenia financií, rozpočtu a cien. Ing. Terezková informovala o obsahu úpravy (úpravy v bežných a kapitálových výdavkoch), pričom najvyššie zvýšenie bežných výdavkov je v oblasti dopravy na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v oblasti prímestskej autobusovej dopravy na mesiac december. Počas prerokovávania tohto bodu programu sa dostavil ďalší člen komisie a počet prítomných sa tak zvýšil na 15. Vzhľadom k tomu, že sa už nikto nezapojil do rozpravy a neboli predložené pozmeňovacie návrhy, predseda komisie poďakoval za prednesené informácie, overil počet prítomných členov komisie (15) a vyzval na hlasovanie o návrhu uznesenia. 3

4 Uznesenie 4 Zastupiteľstvu úpravu rozpočtu na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 2. súhlasiť a) s použitím účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do , b) s navýšením rozpočtu v kategórii nedaňových príjmov z dôvodu preplatkov zo zúčtovania preddavkov zo zdravotnej, sociálnej poisťovne, energií, príspevku zo zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť a zapojenie v bežných výdavkoch, c) s presunmi rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. realizovať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami ako aj presuny v rámci bežných a kapitálových výdavkov. Výsledok hlasovania: Za: 15 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. K bodu 5: Návrh rozpočtu na roky Informácie k návrhu rozpočtu predložila Ing. Terezková, vedúca oddelenia financií, rozpočtu a cien. V rámci prezentácie uviedla, že návrh rozpočtu vychádza z odhadu nárastu výšky príjmov na úrovni cca 2,5 %, čo je oveľa nižší nárast ako v minulých rokoch. Návrh rozpočtu musel zohľadniť aj nárast bežných výdavkov spojených s legislatívnymi zmenami (nárast min. mzdy, zmena výpočtu príspevku v oblasti sociálnych služieb). Zdrojom krytia výdavkov ŽSK sú daňové príjmy, nedaňové príjmy, dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva, úverové zdroje a rezervný fond. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Ing. Terezková informovala aj o rizikách rozpočtu ku ktorým patria najmä zmeny vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, nenaplnenie prognózovaných daňových príjmov (DPFO), neočakávané legislatívne zmeny zákonov či neočakávané zvýšenie výdavkov na pokrytie straty poskytovateľov výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Predseda komisie poďakoval za prednesené informácie a otvoril diskusiu. P. Vons sa zaujímal o spôsob výpočtu straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. P. Terezková informovala, že výpočet je realizovaný v spolupráci s odborom dopravy a vychádza zo skutočných výkonov. P. Uherčík upozornil na nesprávne uvedený dotačný zdroj pri Atletickom štadióne v Martine. Vzhľadom k tomu, že sa už nikto nezapojil do rozpravy a neboli predložené pozmeňovacie návrhy, predseda komisie poďakoval, overil počet členov komisie prítomných v miestnosti (15) a vyzval na hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia. 4

5 Uznesenie 5 Zastupiteľstvu 1. rozpočet na rok 2020 podľa predloženého návrhu, 2. zobrať na vedomie rozpočet na roky 2021 až 2022 v predloženom znení. Výsledok hlasovania: Za: 15 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. K bodu 6: Nakladanie s majetkom. Informácie v rámci nakladania s majetkom predniesli Mgr. Vráblová, vedúca oddelenia poskytovania zdravotných služieb, Ing. Tisoňová, vedúca oddelenia dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz, Mgr. Hromada, riaditeľ odboru kultúry a Ing. Mičicová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Predseda komisie otvoril rozpravu k predneseným informáciám, ktorú po krátkej diskusii ukončil. Vzhľadom k tomu, že neboli predložené pozmeňovacie návrhy, predseda komisie poďakoval predkladateľom za poskytnuté informácie, konštatoval, že komisia je uznášania schopná a vyzval na hlasovanie o predložených návrhoch uznesení. Počas hlasovania o návrhu uznesenia 7 sa vzdialil jeden člen komisie a prítomných tak bolo 14 členov. Uznesenie 6 Zastupiteľstvu neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a zároveň jeho vyradenie z evidencie formou fyzickej likvidácie v zmysle zákona v súlade s čl. 30 ods. 1 písm. b/ a čl. 30 ods. 3 písm. c/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom platných od v znení neskorších dodatkov (ďalej len Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ), a to: 5

6 Spaľovacia pyrolýzna pec typ HOVAL GG7, inventárne číslo 30041, dátum zaradenia , obstarávacia cena: ,25, zostatková hodnota: ,42. Ide o majetok, v správe správcu Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 Čadca, IČO Výsledok hlasovania: Za: 14 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: 1. Uznesenie 7 Zastupiteľstvu dočasnú prebytočnosť majetku na základe čl. 10 ods.2, ods. 3 a 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom zo dňa v znení neskorších dodatkov (ďalej len,,zásady hospodárenia ŽSK ) a spôsob prenechania majetku do nájmu nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 22 ods. (3) písm. c) a čl. 24a Zásad hospodárenia ŽSK, tohto majetku: - nebytové priestory s celkovou výmerou 51,33 m 2 (1 miestnosť na poschodí), nachádzajúce sa v budove divadelných dielní na ul. Pri Rajčianke 43, v stavbe so s. č. 2900, postavenej na pozemku KN-C p. č. 3912, zapísanej na LV č v k. ú. Žilina, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom v prospech vlastníka Žilinského samosprávneho kraja, v správe Bábkového divadla Žilina, Kuzmányho 6, Žilina nájomcovi: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: účel nájmu: prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja doba nájmu: od na dobu neurčitú nájomné: za nebytové priestory ročne 45 /m 2 /rok, t. j. 192,49 /mesačne ďalšie podmienky nájmu: dohodne s nájomcom správca majetku v súčinnosti s príslušným odborom Úradu v zmluve o nájme. Výsledok hlasovania: Za: 14 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. Uznesenie 8 6

7 Zastupiteľstvu 1. Návrh usporiadania cestnej siete a) návrh na vyradenie úseku cesty III/2210 (pred prečíslovaním III/018097) spolu so súčasťami cesty v katastrálnom území Ivachnová vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina z cestnej siete a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Ivachnová v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete (cca 0,367 km), začiatok staničenia v km 0,000 číslo uzla 2643A00700, koniec staničenia v km 0,367 číslo uzla 2643A39200 z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2210 v intraviláne obce Ivachnová má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, sú vo vlastníctve obce Ivachnová. b) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom je budúci predaj trvale prebytočného cestného majetku (cestnej stavby) v katastrálnom území Ivachnová úseku cesty III/2210 (pred prečíslovaním III/018097) spolu so súčasťami cesty vo vlastníctve a v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ktorý je navrhovaný na vyradenie z cestnej siete a zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Ivachnová v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete, začiatok staničenia v km 0, A00700, koniec staničenia v km 0, A39200, celková dĺžka (cca 0,367 km) z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2210 v intraviláne obce Ivachnová má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, budúcemu kupujúcemu: Obec Ivachnová, Ivachnová 7, IČO: za kúpnu cenu: 1,-- EUR. Ďalšie podmienky budúceho predaja: K predaju cestného majetku dôjde za nasledujúcej podmienky: Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodne o vyradení dotknutého úseku cesty z cestnej siete a jeho zaradení do siete miestnych komunikácií obce Ivachnová. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, sú vo vlastníctve obce Ivachnová. Odôvodnenie: V zmysle 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho 7

8 práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie. Po danom úseku cestnej komunikácie nevedie žiadna verejná autobusová doprava. 2. Návrh usporiadania cestnej siete a) návrh na vyradenie úseku cesty III/2354 (pred prečíslovaním III/059036) spolu so súčasťami cesty a priepustom č. P30259 v katastrálnom území Bobrovník vo vlastníctve a v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina z cestnej siete a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete (cca 0,066 km), začiatok staničenia v km 0,000 číslo uzla 2643A08300, koniec staničenia v km 0,066 číslo uzla 2643A08400 z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2354 v intraviláne obce Bobrovník má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, časť pozemkov je vo vlastníctve obce Bobrovník a časť vo vlastníctve SVP. b) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom je budúci predaj trvale prebytočného cestného majetku (cestnej stavby) v katastrálnom území Bobrovník úseku cesty III/2354 (pred prečíslovaním III/059036) spolu so súčasťami cesty a priepustom č. P30259 vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ktorý je navrhovaný na vyradenie z cestnej siete a zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete, začiatok staničenia v km 0, A08300, koniec staničenia v km 0, A08400, celková dĺžka (cca 0,066 km) z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2354 v intraviláne obce Bobrovník má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, budúcemu kupujúcemu: Obec Bobrovník, Bobrovník 37, Liptovská Sielnica, IČO: za kúpnu cenu: 1,-- EUR. Ďalšie podmienky budúceho predaja: K predaju cestného majetku dôjde za nasledujúcej podmienky: Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodne o vyradení dotknutého úseku cesty z cestnej siete a jeho zaradení do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, časť pozemkov je vo vlastníctve obce Bobrovník a časť vo vlastníctve SVP. Odôvodnenie: 8

9 V zmysle 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie. Po danom úseku cestnej komunikácie nevedie žiadna verejná autobusová doprava. 3. Návrh usporiadania cestnej siete a) návrh na vyradenie úseku cesty III/2355 (pred prečíslovaním III/059037) spolu so súčasťami cesty a priepustmi č. P64293, č. P63093 a č. P64294 v katastrálnom území Bobrovník vo vlastníctve a v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina z cestnej siete a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete (cca 1, 064 km), začiatok staničenia v km 0,963 číslo uzla 2643A29200, koniec staničenia v km 2,027 číslo uzla 2643A08100 z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2355 v extraviláne obce Bobrovník má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, časť pozemkov je vo vlastníctve obce Bobrovník, časť vo vlastníctve fyzických osôb a časť vo vlastníctve SVP. b) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom je budúci predaj trvale prebytočného cestného majetku (cestnej stavby) v katastrálnom území Bobrovník úseku cesty III/2355 (pred prečíslovaním III/059037) spolu so súčasťami cesty a priepustmi č. P64293, č. P63093 a č. P64294 vo vlastníctve a v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina, ktorý je navrhovaný na vyradenie z cestnej siete a zaradenie do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete, začiatok staničenia v km 0, A29200, koniec staničenia v km 2, A08100 celková dĺžka (cca 1,064 km) z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2355 v extraviláne obce Bobrovník má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, budúcemu kupujúcemu: Obec Bobrovník, Bobrovník 37, Liptovská Sielnica, IČO: za kúpnu cenu: 1,-- EUR. Ďalšie podmienky budúceho predaja: K predaju cestného majetku dôjde za nasledujúcej podmienky: Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodne o vyradení dotknutého úseku cesty z cestnej siete 9

10 a jeho zaradení do siete miestnych komunikácií obce Bobrovník. Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK, časť pozemkov je vo vlastníctve obce Bobrovník, časť vo vlastníctve fyzických osôb a časť vo vlastníctve SVP. Odôvodnenie: V zmysle 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej komunikácie. Po danom úseku cestnej komunikácie nevedie žiadna verejná autobusová doprava. Výsledok hlasovania: Za: 15 hlasov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. Uznesenie 9 Zastupiteľstvu 1. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie plynovej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Svederník, obec Svederník, okres Žilina, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 495/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3645 m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 142/1, 142/2, 143, 144 v rámci stavby: Rodinný dom - novostavba v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Gizelou Sitárovou v mesiaci 03/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej prípojky alebo jej častí, 10

11 v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena: Stanislav Makuch rod. Makuch, nar. xxx, bytom xxx a Ing. Beáta Makuchová rod. Kočišová, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 142/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m 2, KN-C č. 142/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m 2, KN-C č. 143 záhrada o výmere 130 m 2 a KN-C č. 144 orná pôda o výmere 908 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 2. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej NN prípojky a vybudovanie trafostanice na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Necpaly, obec Necpaly, okres Martin, zapísanom na LV č. 919 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-E č ostatná plocha o výmere 6650 m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - vybudovania, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN prípojky a trafostanice pre IBV v rámci stavby: 6229 Necpaly Pod Chlmom DTS IBV zmena TN v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Kročanom v mesiaci 04/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania, uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN prípojky a trafostanice alebo ich častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: , za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 11

12 3. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Višňové, obec Višňové, okres Žilina, zapísanom na LV č. 442 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 2171/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 610, 611 v rámci stavby: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Valériou Ponechalovou, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej prípojky alebo jej častí, v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena: Mário Uhlík rod. Uhlík, nar. xxx, bytom xxx a Carmen Uhlíková rod. Glevitzká, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 610 záhrada o výmere 674 m 2 a parc. KN-C č. 611 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 457 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 4. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej VN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom na LV č. 46 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-C č. 332/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 m 2, 12

13 (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej VN prípojky pre zaslučkovanie existujúcej VNK linky č. 149 v rámci stavby: Liptovský Mikuláš Jilemnického ul. zahustenie TS ProfiSafe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Michalom Borsíkom v mesiaci 06/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej VN prípojky alebo jej častí, v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena: ProfiSafe, s.r.o., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, IČO: a Kozmot, spol. s r.o., Povraznícka 2, Bratislava, IČO: ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 335/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1621 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 5. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turie, obec Turie, okres Žilina, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-E č. 1772/2 ostatná plocha o výmere 231 m 2, a budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turie, obec Turie, okres Žilina, zapísanom na LV č. 280 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č zastavaná plocha a nádvorie o výmere m 2, (ďalej len ako budúce zaťažené pozemky ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva: 13

14 - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačnej prípojky k pozemku parc. KN-C č. 1572/2 v rámci stavby: Rodinný dom, Turie č.p. 1572/2 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Tomášom Brňákom v mesiaci 11/2018, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačnej prípojky alebo jej častí, v prospech budúcej oprávnenej z vecného bremena: Renáta Vrabcová rod. Lacková, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 1572/2 orná pôda o výmere 622 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 6. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a uloženie vodovodnej a elektrickej NN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turie, obec Turie, okres Žilina, zapísanom na LV č. 280 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č zastavaná plocha a nádvorie o výmere m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - vybudovania, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu, vodovodnej a elektrickej NN prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 909, 910 v rámci stavby: RODINNÝ DOM - NOVOSTAVBA v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Svrčekom v mesiaci 5/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania, uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu, vodovodnej a elektrickej NN prípojky alebo ich častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: 14

15 Ladislav Lonc rod. Lonc, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 909 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 678 m 2 a KN-C č. 910 záhrada o výmere 1120 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 7. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Kláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-E č. 988 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5812 m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu k pozemkom parc. KN-C č. 652/232, 652/258 v rámci stavby: VÝJAZD Z CESTY III/1796 NA POZEMOK v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ivanom Kleinom v mesiaci 9/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom vybudovania, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu alebo jeho častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Marián Gavenda rod. Gavenda, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 652/232 orná pôda o výmere 1119 m 2 a parc. KN-C č. 652/258 orná pôda o výmere 69 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 8. s c h v á l i ť 15

16 podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: a) zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu, slaboprúdovej elektrickej prípojky a rozšírenie verejného vodovodu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 5818/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere m 2 (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu, slaboprúdovej elektrickej prípojky a verejného vodovodu k pozemkom parc. KN- C č. 5638/118, 5638/119 v rámci stavby: ARC Žilina, Rosinská cesta, par. č. 5638/118, 5638/119 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Evou Kyselovou a kol. v mesiaci 09/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu, slaboprúdovej elektrickej prípojky a verejného vodovodu alebo ich častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: IS Industry Solutions, a.s, M. R. Štefánika 129, Žilina, IČO: ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 5638/118 orná pôda o výmere 7084 m 2 a parc. KN-C č. 5638/119 orná pôda o výmere 1417 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. b) zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rozšírenie verejného vodovodu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Rosina, obec Rosina, okres Žilina, zapísanom na LV č. 881 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1482 m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemkku výkon práva: 16

17 - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia verejného vodovodu k pozemkom parc. KN-C č. 5638/118, 5638/119 v rámci stavby: ARC Žilina, Rosinská cesta, par. č. 5638/118, 5638/119 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Evou Kyselovou a kol. v mesiaci 09/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia verejného vodovodu alebo jeho častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: IS Industry Solutions, a.s, M. R. Štefánika 129, Žilina, IČO: ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 5638/118 orná pôda o výmere 7084 m 2 a parc. KN-C č. 5638/119 orná pôda o výmere 1417 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 9. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie plynovej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, ako - parc. KN-C č. 2234/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4341 m 2 (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 2234/5, 2234/82 v rámci stavby: Plynofikácia areálu firmy Marpal s.r.o., p.č. 2234/5, Kysucké Nové Mesto v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Bystríkom Paňákom v mesiaci 07/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej prípojky alebo jej častí, 17

18 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: MARPAL s.r.o., Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, IČO: ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 2234/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1629 m 2 a parc. KN-C č. 2234/82 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 10. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na realizáciu vzdušnej elektrickej VN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Horný Hričov, obec Horný Hričov, okres Žilina, zapísanom na LV č v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-E č. 1166/4 ostatná plocha o výmere m 2 (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vzdušnej elektrickej VN prípojky k pozemku parc. KN-C č. 814/59, v rámci stavby: HORNÝ HRIČOV PARC. č. 814/59 IBV 4 RD RODINNÝ DOM 3 BJ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Michalom Löfflerom v mesiaci 09/2018, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vzdušnej elektrickej VN prípojky alebo jej častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: JMKS, s.r.o., Dukelská 276/15, Bytča, IČO: , ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 814/59 orná pôda o výmere 1200 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 11. s c h v á l i ť 18

19 podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Višňové, obec Višňové, okres Žilina, zapísanom na LV č. 442 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 2171/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere m 2, (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 258/1, 265/1 v rámci stavby: RODINNÝ DOM A PRÍPOJKY NA INŽINIERSKE SIETE v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Pagáčom a Petrom Lenyim v mesiaci 6/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky alebo ich častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Ing. Peter Vrabec rod. Vrabec, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 258/1 trvalý trávny porast o výmere 512 m 2 a parc. KN-C č. 265/1 zastavaná plocha nádvorie o výmere 344 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov, za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 12. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rekonštrukciu kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Lysica, obec Lysica, okres Žilina, zapísanom na LV č. 763 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 2202/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2892 m 2, 19

20 (ďalej len ako budúci zaťažený pozemok ). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačného a vodovodného potrubia v rámci stavby: LYSICA REKONŠTRUKCIA KANALIZAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA NA POTRUBNOM MOSTE CEZ VARÍNKU v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Róbertom Párnickým v mesiaci 03/2019, - vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačného a vodovodného potrubia alebo ich častí, v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: , za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena. Skutočný rozsah vecného bremena v m 2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena. 13. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu v rámci stavby IBV Dolný Kalník Kliny IV. - Novostavba na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Dolný Kalník, obec Dolný Kalník, okres Martin, zapísaný na LV č. 410 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: , ako - parc. KN-E č. 132/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5730 m 2, vo vyznačenom rozsahu (71 m 2 ) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č /2019, vyhotoveného dňa Ing. Miroslavom Chovancom, Rosina 473, Rosina, IČO: , autorizačne overeného Ing. Jánom Lapinom dňa , úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G1-748/2019 dňa , v prospech oprávnených z vecného bremena Michal Vincourek rod. Vincourek, nar. xxx, bytom xxx a Jana Vincourková rod. Markovičová, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 315/268 orná pôda o výmere 935 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku. Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného bremena výkon práva: - vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu, 20

21 - vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom vybudovania, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu alebo jeho častí. Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 71,00 stanovenú podľa znaleckého posudku č. 85/2018, ktorý vyhotovila znalkyňa Ing. Emília Rybáriková, M. R. Štefánika 939/23, Turany. 14. s c h v á l i ť podľa ust. Čl. 5, Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK: zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej a vodovodnej prípojky v rámci stavby SO 01 RODINNÝ DOM Laskár na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Laskár, obec Laskár, okres Martin, zapísaný na LV č. 48 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, IČO: v správe správcu: Správa ciest, M. Rázusa 104, Žilina, ako - parc. KN-C č. 97/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3728 m 2, vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (15 m 2 ) a dielu č. 2 (3 m 2 ) geometrického plánu č /2018, vyhotoveného dňa Jarmilou Janákovou, Starý rad 165, Mošovce, IČO: , autorizačne overeného Ing. Igorom Brucháčom dňa , úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G1-1339/2018 dňa , v prospech oprávnených z vecného bremena Ing. Martin Veselovský rod. Veselovský, nar. xxx, bytom xxx a Ing. Jana Veselovská rod. Janíková, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 7/3 záhrada o výmere 133 m 2, parc. KN-C č. 98/2 zastavaná plocha nádvorie o výmere 197 m 2 a parc. KN-C č. 23/30 zastavaná plocha nádvorie o výmere 22 m 2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov. Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku výkon práva: - uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej a vodovodnej prípojky vrátane ochranného pásma, - vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej a vodovodnej prípojky alebo ich častí. Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatia oprávnení z vecného bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 52,92, stanovenú podľa znaleckého posudku č. 46/2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Albert Stránsky, Sklabiňa 262, Sklabiňa. 15. s c h v á l i ť 21