Rozpočet rok 2020 ROZPOČET NA ROK Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : Očakávaná skutočnosť rok 2020.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rozpočet rok 2020 ROZPOČET NA ROK Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : Očakávaná skutočnosť rok 2020."

Prepis

1 Príjmová časť: Čerpanie finančného rozpočtu a finančný rozpočet na roky P. Č. Čerpanie 2018 Čerpanie rok 2019 Rozpočet rok 2020 Očakávaná skutočnosť rok 2020 ROZPOČET NA ROK 2021 Rozpočet 2022 Rozpočet Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. činnosti , , , , , , ,00 2. Daň z nehnuteľnosti FO + PO, z bytov , , , , , , ,00 3. Poplatky za psov 779,66 844,29 800, ,00 900,00 900,00 900,00 4. Poplatky za ubyt. zar. podnikateľov /prenocovanie/ 9 031, , , , , , ,00 5. Poplatky za užívanie verejného priestranstva 650,00 820,00 600,00 500,00 700,00 700,00 700,00 6. Poplatky za odvoz odpadu , , , , , , ,00 N e d a ň o v é : 7. Poplatky za pracovné úkony obecného úradu 39,90 19,80 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 8. Príjmy obce z pokút 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 511,60 306,90 500,00 250,00 300,00 300,00 300, Príjmy z obecnej knižnice 96,00 80,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Príjmy z pren.maj. / TS, ZS, DSl., ATC,DSm./ , , , , , , , Príjmy z čin. ZOS -stravovacia časť -kuchyňa /za stravu/ , , , , , , , Príjem z prenájmu obecných pozemkov 2 012, , , , , , , Príjmy z opatrovného a ubytovného v ZOS , , , , , , , Príjmy za poskytovanie terénnej op. služby /don, op./ 1 669, , , , , , , Príjmy za hracie automaty / výťažky z lotérií / 8,06 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatky spr.- matričné, SÚ, výrub, MZZO 9 792, , , , , , , Zálohové platby za energie podnikateľov / ZS, DSl., / , , , , , , , Príjmy z prenájmu /autá., stroje.../ 1 987, , , , , , , Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 11-BJ+ správa , , , , , , , Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 17-BJ+správa , , , , , , , Poplatky cintorínske /voda,hr.miesto/ 1 039, , , , , , , Príj. z pred. tov. a sl.+ost. príjmy, dobropisy, drevo 5 837, , , , , , , Prís. na spol. SÚ /obce. Ľubochňa, L. Revúce, L. Lúžna/ , , , , , , , Dary /ZOS, kultúra, hasiči.../ 4 986, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

2 Príjmová časť: Čerpanie finančného rozpočtu a finančný rozpočet na roky Príjmy ZŠ s MŠ/vlastné-dar, VsZP vr., strava, MŠ, ŠK.../ 7 804, , , , , , ,00 Kapitálové príjmy: 27. Predaj pozemkov, majetku.../v3s/ 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 D o t á c i e na b e ž n é v ý d a v k y : 28. Dotácia matrika 2 019, , , , , , , Dotácia ZOS a dom seniorov /štát - mzdy/ , , , , , , , Dotácie ZŠ s MŠ - štát, prenesené /kraj/ , , , , , , , Dotácia REGOB 579,11 598,16 500,00 580,00 550,00 500,00 500, Dotácia ZOS /ESF/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia na voľby /2020-NR SR/ 1 545, , , ,90 0,00 0,00 0, Dotácia na pozemné komunikácie a cestnú dopravu 71,15 70,50 70,00 70,00 70,00 70,00 70, Príspevok od UPSVR- refundácia, AČ, 50j 1 269, , ,00 200,00 0,00 0,00 0, Dotácia na rozvoj život.prostredia 154,61 152,56 150,00 154,00 150,00 150,00 150, Dotácia na stavebný úrad 1 828, , , , , , , Dotácia TKO/2020/ 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, Dotácia sčítanie r ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 2. Dotácia na k a p i t á l o v é výdavky : 40. Dotácia "Veža - obnova kostol" /EÚ/2021 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Refundácia nákladov na výstavbu VO z roku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia zo ŠR /envirofond/ zat. OÚ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia MV hasičská zbrojnica/2020/ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 3. Finančné operácie: 44. Čerpanie RF /MK, TS, nádvorie,kostol -r / , ,23 0, ,91 0,00 0,00 0, Fin. oper. príjmové, nevyč.dotácia AČ /2020/ - ZOS 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, Zostatok sčítanie r ,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, Finančná zábezpeka 11 -BJ 7 049, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fin. zábezpeka 17-BJ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Fond opráv 11-BJ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Fond opráv 17-BJ 0, ,57 0, ,00 0,00 0,00 0, IOMO 32,00 8,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0,00 S P O L U , , , , , , ,00 Návrh rozpočtu vyvesený: Návrh rozpočtu zvesený:

3 Príjmová časť: Čerpanie finančného rozpočtu a finančný rozpočet na roky Rozpočet schválený: Uzn. OZ č. 68/2020, Rozpočet vyvesený: Rozpočet zvesený:

4 p.č. Účel - VÝDAVKY OBCE Čerpanie r.2018 Čerpanie rok 2019 Rozpočet rok 2020 Očakávaná skutočnosť rok 2020 Rozpočet na rok 2021 Rozpočet 2022 Rozpočet B e ž n é v ý d a v k y : 1. MK,mosty,údr.,opravy, asfalt., prístup DSm., cyklo - GP,mat., r MK od kostola ku Korune, r Sekanice, r.2021 položenie dlažby pri ZOS, spolufin.kanal. ul 1. mája , , , , , , ,00 2. CVČ 0, , , , , , ,00 3. Hasičský zbor /energie, PHM, opravy, škol./, 2021 nákup vnút.vybav.zbrojnice 4 332, , , , , , ,00 4. Dotácia folklór 0, , , , , , , Kult. činnosť /akcie-deň matiek, uvítanie detí,úcta k strarším, Mikuláš,vydávanie ob. novín,publikácie,ts, bursa, ob. zab., propagácia/ Lokalita " Za turňou" -príprava pozemkov / vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie, územné povolenia / , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Obecná knižnica - činnosť a mzda 1 775, , , , , , , Miestny rozhlas - opravy a údržba / r rozšírenie na ulici pod Žiarom / Miestne hospod. -dom služieb,energie v pren. objektoch /dom služieb, vodné a odpad.hospod./ r.2020 strecha dom sl. 318, , , , , , , , , , , , , ,00 ATC 2 477, , , , , , , Verejné osvetlenie - energie, opravy a údržba 7 377, , , , , , , Dom smútku, energie, údržba /oprava dlažby/ 1 085,32 902, , , , , , Pohreb.-údržba cint. /PHM kosenie/ urnový háj , r.2021 obnova oplotenia cintorínov, 13. Údržba verejnej zelene Liptovská Osada, Korytnica /PHM, kosenie.../ 14. Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu, separovaný zber 2 071, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Obecné zastupiteľstvo - činnosť a odmeny+zap.oz 9 577, , , , , , , OÚ-správa/el.en., popl.,phm,opravy, škol., pož.tech., , , , , , , , OÚ -mzdy, odvody, dohody , , , , , , , Príspevok na stravu dôchodcom v obci 6 516, , , , , , ,00

5 19. Klub dôchodcov - činnosť 574,25 674,53 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Klub dôchodcov - odmena 604,29 805,72 800,00 800,00 800,00 800,00 800, ZOS - ubytovacia časť správa / režijné náklady / naše , , , , , , , ZOS - ubytovacia časť - mzdy /naše/ , , , , , , , ZOS-stravovacia časť / kuchyňa / - nákup potravín /naše/ 24. ZOS-stravovacia časť / kuchyňa / režijné náklady, naše , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ZOS - stravovacia časť mzdy /naše/ , , , , , , , Terénna opatrovateľská služba, mzda, správa , , , , , , , Zdravotné stredisko - mzda 5 075, , , , , , , ZS -zál. platby /SSE a.s.,yvex s.r.o./ opravy a údržba , , , , , , , Dotácia - OŠK, futbalový oddiel 4 865, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia - OŠK, turistický oddiel 1 097, , , , , , , Dotácia - OŠK, lyžiarsky oddiel 0,00 696,94 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Dotácia - OŠK, stolnotenisový oddiel 709, , , , , , , Dotácia - OŠK, basketbalový oddiel 621,00 500, , , , , , Dotácia - OŠK, floorbalový oddiel 1 031,67 998, , , , , , Dotácia - Motoklub 6 000, , , , , , , Športová činnosť -ZŠ 360,95 0, , , , , , Jednota dôchodcov 189,23 141,71 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ZO Zväzu protif. bojov. 146,38 73,11 400,00 400,00 400,00 300,00 300, Dotácia RZ pri ZŠ s MŠ 996,91 999, , , , , , Dotácia materská škola 559,92 520,99 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Dotácia školský klub 500,00 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Dotácia zumba 405,00 423,75 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Dotácia MS SČK 507,39 496,82 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Dotácia jumping 904,00 872,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, Dotácia mládežnícky klub -Millenium 199,56 238,47 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

6 46. Dotácia cyklistický oddiel 987, , , , , , , Dotácia kulturistický oddiel + joga 577, ,60 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Dotácia na krúžky /ZŠ s MŠ/z daní 5 000, , , , , , , Výdavky na lesné hospodárstvo 4 268, , , , , , , Bank.popl.,úroky z úv./11-bj,17-bj, kostol, Rapidka , , , , , , , Ost. výd.- chata,co 5 654, ,01 800, , , , , AČ - naše prostr. 498, ,72 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Byty 11-BJ /ener., opravy, údržba.../ 4 812, , , , , , , Byty 17-BJ 3 000, , , , , Príspevok na vykurovanie kostola 2 108, , , , , , , Spoločný stavebný úrad - mzda, činnosť /obce/ , , , , , , , Oprava budovy ZŠ /RF -2018/, /naše-2019/ 8 373, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Členské ZMOS, RVC, OOCR... 0, , , , , , ,00 Dotácie na bežné výdavky: 59. Regob 0,00 598,16 500,00 580,00 550,00 550,00 550, Matrika 2 599, , , , , , , Školstvo-orig.komp. -z daní /materská škola, školská jedáleň, školský klub, mzdy, prevádzka/ + vlastné príjmy školy , , , , , , , ZOS- mzdy, ubyt. časť /dotácia MSVaR/ , , , , , , , ZŠ s MŠ -prenesené kompetencie /kraj/ , , , , , , , ZŠ s MŠ - štát /as.uč.../ 0,00 0, , , , , , Životné prostr. 154,61 152,56 150,00 154,00 150,00 150,00 150, Na voľbu prezidenta, EU a samosp.,refer., NR SR,VÚC , , , ,00 0,00 0,00 0, Na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 71,15 70,50 70,00 70,00 70,00 70,00 70, Dary kultúra/ kniha, Drevorubač../TKO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Príspevok z UPSVaR - refundácia AČ-ZOS , ,02 0,00 200, ,31 0,00 0, Dot. ZOS /ESF/-vratka, aj dar /2019/ sčítanie 2020 nevyč.,2021 0, ,00 0, , ,50 0,00 0,00 Nevyčerpaná dotácia sčítanie ,00 0,00 0,00 0, ,33 Dotácia na stavebný úrad /štát/ 1 828, , , , , , ,00

7 72. Dotácia pre hasičov /dar/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, K a p i t á l o v é v ý d a v k y : Obecný úrad -obst.úp obce, PD kanalizácia, PD chodník/2019/,chodník , , ,00 500,00 0, , , Obnova " Veža - kostol" / EU/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obecný úrad, výmena strešnej krytiny, výmena okien, oprava kinosály, oprava schodiska OU, zateplenie obvodových stien, modernizácia interiéru, , ,79 0,00 400,00 0, , , Nadstavba a prest. hasičskej zbrojnice /PD/ naše 328,20 16,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Multifunkčné ihrisko ZŠ, zb.dvor 4 526,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výstavba nádv. pri OÚ, kostol - spoluúčasť 5% veža /2021/ 79. Nákup poz.,kosačka, Škoda Rapid,stroje. MK,kultúra,hasiči striekačka 80. Výstavba parku oddychu pri ZŠ s MŠ obec 2. etapa, oplotenie 81. Zakúpenie trakt. a prísl. /2018/, výťah ZS /r.2020/, lok. Za Túrňou /2021/ 936, , , , ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ZOS čerpadlá/2020/ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Cyklotrasa / projekt pre vydanie stavebného povolenia, údržba / 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Odvodnenie lokality "RADOVKY" / projekty, práce/ 0,00 0,00 0,00 0, , , , Dotácie na k a p i t á l o v é v ý d a v k y : 85. Dotácia na kapitálové výdavky KOSTOL-EU /2021/ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Výstavba parku oddychu pri ZŠ s MŠ / dotácia úrad vlády / nevyč. z roku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotácia MV hasičská zbrojnica /2020/ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 3. F i n a n č n é o p e r á c i e : 88. MK -opr. a údržba pred OÚ, ku Korune/2019/, Sekanice/2020/ RF ,21 0, ,00 0, Rek. kino /2020/ RF 0,00 0,00 0,00 111,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky istiny - 11-BJ /r.2036/ 7 993, , , , , , , Splátky istiny - 17-BJ /r.2036/ , , , , , , ,00

8 BJ -z fondu opráv 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, BJ z fondu opráv 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, IOMO 28,00 20,00 50,00 30,00 30,00 0,00 0, Splátka istiny- kostol, fara, pozemky /2026/ 6 772, , , , , , , Spl. autkredit - nákup os.aut. Škoda Rapid /2024/ 293, , , , , , , Vratka fin. záb. 11-BJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vratka fin. záb. 17-BJ 4 939, ,62 0, ,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU: , , , , , , ,00 Návrh rozpočtu vyvesený: Návrh rozpočtu zvesený: Vypracovali: Ing. Róbert Kuzma, starosta obce Bc. Iveta Glembová, účtovníčka obce Rozpočet schválený: uzn. OZ č. 68/2020, Rozpočet vyvesený: Rozpočet zvesený: