Čl. 1 Všeobecné ustanovenia. Čl. 2 Znak SZV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Čl. 1 Všeobecné ustanovenia. Čl. 2 Znak SZV"

Prepis

1 S M E R N I C A č. 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZV Čl. 1 Všeobecné ustanovenia 1. Účel a dôvod vydania smernice: Táto smernica sa vydáva za účelom používania symboliky SZV a zapožičiavania čestných názvov organizačným zložkám SZV. 2. Symboly SZV: - znak SZV - vlajka SZV - včelársky pochod (hymna SZV) 3. Symboly SZV možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným touto smernicou. Každý člen SZV je povinný zachovávať úctu k symbolom SZV. Čl. 2 Znak SZV 1. Znak SZV tvorí šesťuholník. V jeho pravej časti je umiestnená žltohnedá včela s roztiahnutými krídlami a od ľavej strany žltohnedý nápis SZV, pričom Z vypĺňa priestor šesťuholníka zhora nadol a je v dvojnásobnej veľkosti ako S a V. Pod šesťuholníkom je žltohnedý nápis v dvoch riadkoch Slovenský zväz včelárov. V dvoch tretinách šesťuholníka po jeho stranách môže byť umiestnená lipová ratolesť. 2. Znak SZV sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. 3. Za znak SZV sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického, či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu znaku SZV. 4. Vzory znaku sú vyobrazené v prílohe č Používanie znaku SZV: Znak SZV používajú na svoje označenie osoby, ktoré reprezentujú SZV na oficiálnych medzinárodných podujatiach. Znak SZV je vyšitý aj na sakách včelárskej rovnošaty. Znak SZV sa používa na čestnom mieste v priestoroch konania VČS ZO SZV, Konferencií RZ SZV a Valného zhromaždenia SZV. Všetky osoby môžu používať znak SZV vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako symbolu SZV. 6. Znak SZV na budovách: Znak SZV sa používa na vonkajšie označenie budovy sídla SZV. Znak sa umiestňuje na budove nad priečelím budovy, hlavným vchodom, alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. 1

2 7. Znak SZV na zväzových listinách: Znakom SZV sa označujú len zväzové listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie, uznesenie, alebo iné listiny SZV. Znak sa umiestňuje v záhlaví listu. Taktiež môže byť znak použitý ako vodotlač na celej strane. 8. Znak SZV na pečiatkach: Znak SZV môže byť použitý na pečiatkach ZO SZV, RZ SZV ako aj SZV. Čl. 3 Zástava SZV 1. Zástavu SZV tvorí v žltoorámovanom obdĺžniku bledohnedé znázornenie včelieho plástu, na ktorom je v hornej polovici zástavy umiestnený znak SZV s lipovou ratolesťou, pod ktorou je žltohnedý nápis v dvoch riadkoch Slovenský zväz včelárov, pri anglickej verzii zástavy Slovak Beekeepers Association. 2. Vzor vlajky je uvedený v prílohe č Spôsob používania zástavy SZV: Ak ide o významnú udalosť SZV alebo o významnú udalosť miestneho charakteru, t.j. ZO SZV, RZ SZV, používa sa vždy zástava SZV. Zástava sa môže používať len vhodným a dôstojným spôsobom. Zástava sa používa pri slávnostných príležitostiach SZV ako je konferencia SZV, RZ SZV, VČS ZO SZV, medzinárodné a domáce výstavy, spoločenské podujatia,... Zástava sa stáva dôstojnou dominantou rokovacích a reprezentačných priestorov, v rukách vlajkonosičov ožíva pri slávnostných príležitostiach a významných udalostiach. Zástavu nosia zástavníci vo včelárskej uniforme vždy pred sebou, zavesenú na tyči a za znenia Včelárskeho pochodu. 4. Používanie zástavy SZV v kombinácií s inými zástavami: Pri spoločnom používaní zástavy SZV a štátnej zástavy, sú obe zástavy umiestnené vedľa seba, pričom štátna zástava je umiestnená na čestnom mieste, z čelného pohľadu vľavo. Pri spoločnom používaní troch zástav, zástavy SZV, štátnej zástavy a zástavy Európskej únie, sa štátna zástava umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu zástava Európskej únie a vpravo od štátnej zástavy z čelného pohľadu včelárska zástava. Pri spoločnom používaní zástavy SZV a zástavy ZO SZV, resp. RZ SZV sú obe zástavy umiestnené vedľa seba, pričom zástava SZV je umiestnená na čestnom mieste, z čelného pohľadu vľavo. 5. Tvorba a používanie zástav RZ SZV a ZO SZV sa riadi Smernicou SZV č. 1/2011 Pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV. 2

3 Čl. 4 Včelársky pochod 1. Včelársky pochod (včelárska hymna) vznikol na základe priamej objednávky starostu Ústredia včelárskych spolkov na Slovensku Dr. Jána Gašperíka. Autor včelárskeho pochodu je Miloš Kišš - Podlužánsky. Slávnostný včelársky pochod prvýkrát zaznel v podvečer 14. augusta 1932 v bratislavskom rozhlase. 2. Včelársky pochod sa hrá vždy pri slávnostných príležitostiach, ako je Valné zhromaždenie SZV, konferencie RZ SZV, VČS ZO SZV, spoločenské včelárske udalosti a iné slávnostné stretnutia včelárov. 3. Pred zaznením Včelárskeho pochodu sa musia všetci zúčastnení vyzvať, aby povstali. Včelársky pochod, t.j. Včelárska hymna sa vždy počúva v stoji a každý je povinný zachovať k nej prirodzenú úctu. 4. Včelársky pochod sa môže hrať celý, alebo sa môže použiť aj skrátená verzia, prvá polovica Včelárskeho pochodu. 5. Notový zápis a text pochodu slovenských včelárov je uvedený v prílohe č. 3. Čl. 5 Zapožičiavanie čestných názvov pre organizačné zložky SZV 1. Organizačné zložky SZV sú ZO SZV a RZ SZV. Organizačné zložky môžu pre svoj názov použiť aj názov, resp. pomenovanie po významnej historickej udalosti, ktorá sa spája s pokrokovými dejinami včelárstva Slovenska, prípadne regiónu, alebo obce. Taktiež sa môžu použiť historické alebo súčasné regionálne názvy, alebo názvy po významných historických osobnostiach Slovenského včelárstva, ktorí svojím životným dielom, alebo svojimi činmi prispeli k rozvoju vzdelanosti a pokroku Slovenského včelárstva a národa. 2. Návrh zmeny názvu organizačnej zložky musí nadpolovičnou väčšinou členov schváliť VČS ZO SZV, alebo konferencia RZ SZV. 3. Žiadosť o zapožičanie čestného názvu spolu s uznesením z VČS ZO SZV, resp. konferencie RZ SZV zašle predseda na VV SZV, kde zdôvodní zapožičanie čestného názvu, ako aj priamy vzťah k požadovanému menu (názvu) a súvislosť s daným regiónom a včelárstvom. Ak existujú príbuzní danej osobnosti, ktorej meno chce organizačná zložka zapožičať, je potrebné priložiť k žiadosti aj ich stanovisko. 4. Zapožičané čestné názvy musia byť len v slovenskom jazyku. 3

4 5. VV SZV na základe žiadosti rozhodne o zapožičaní čestného názvu pre organizačnú zložku SZV. 6. Čestný názov môže VV SZV organizačnej zložke odňať, ak v dôsledku konania jej členov, prípadne vedenia došlo ich skutkami k vážnemu narušeniu, ohrozeniu dobrého mena alebo dehonestácií čestného názvu alebo SZV. Čl. 6 Záverečné ustanovenia Smernica o zväzovej symbolike, jej používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZV bola prerokovaná a schválená Výkonným výborom SZV dňa Smernica nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom zverejnenia. Ing. Ľudovít Gál predseda SZV V Banskej Bystrici, 25. januára

5 Príloha č. 1 - Znak SZV 5

6 Príloha č. 2 Vlajka SZV 6

7 Príloha č. 3 - Notový zápis a text pochodu slovenských včelárov 7

8 8