Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov"

Prepis

1 Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2019 Jana Foldinová starosta obce

2 OBSAH 1. Základná charakteristika Geografické údaje Demografické údaje Ekonomické údaje Symboly obce Logo obce História obce Pamiatky Významné osobnosti obce Výchova a vzdelávanie Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Kultúra Hospodárstvo Organizačná štruktúra obce 7 2. Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie Plnenie príjmov za rok Čerpanie výdavkov za rok Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky k Aktíva Pasíva Prehľad o stave a vývoji dlhu k Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery Poskytnuté dotácie Významné investičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Iné dôležité informácie 18 2

3 1. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Región Žilinský kraj Okres Čadca Nadmorská výška ( ústredie obce ) 556 m. n. m. Obec Klokočov je administratívne začlenená do okresu Čadca a do Žilinského samosprávneho kraja. V štatistických jednotkách EÚ pre čerpanie ŠFEÚ patrí obec do NUTS II (stredné Slovensko) a NUTS III (Žilinský samosprávny kraj). Obec leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezkymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-Ústredie, Rybárie, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová a Hrubý Buk. Počet obyvateľov 2282 Celková výmera územia obce v km 2 51, 17 Obec Klokočov sa nachádza v severozápadnej časti okresu Čadca. Z juhozápadu obec susedí s obcou Korňa, z východnej strany s obcami Olešná a Staškov. Západná hranica katastra je zároveň štátnou hranicou Slovenska s Českou republikou. Obcou Klokočov prechádza nadradená komunikačná sústava (cesta II/484) v správe Žilinského samosprávneho kraja. Pólom miestneho významu je mikroregión Horné Kysuce, ktorý združuje 12 obcí. Z hľadiska medzinárodného významu patrí obec k Euroregiónu Beskydy, ktorý zahŕňa prihraničné územné styku troch štátov: SR, ČR a PR. 1.2 Demografické údaje Z dlhodobého hľadiska obec Klokočov zaznamenávala pokles počtu obyvateľov. Vzhľadom na polohu obce, rozvoj obce ( výstavba nájomných bytových jednotiek ) a vďaka migrácií obyvateľstva z mestských sídiel do vidieckych sídiel sa počet obyvateľov za posledné roky mierne ustálil. Tab: Prehľad počtu obyvateľov ( Zdroj: matričný úrad Klokočov ) Rok Počet obyv

4 1.3 Ekonomické údaje Klokočov má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter. V obci sa nenachádza žiadna podnikateľská firma s výrazným vplyvom na ekonomický rozvoj obce. Prevažná časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce odchádza za prácou mimo sídla. Rozhodujúcu časť aktivít uskutočňujú obyvatelia ako drobní podnikatelia. Bufet Banetka Klokočov Riečky Pohostinstvo, potraviny Klokočov Hlavice 1171 Anna Čečotková Pohostinstvo, potraviny, ubytovanie Klokočov Hlavice 1178 Čedopol Pohostinstvo, potraviny, Klokočov Hrubý Buk 984 Čedopol Potraviny Klokočov 962 Anna Polková Potraviny Klokočov 1170 Pavol Brezina Potraviny Kornica Štefan Hruška Potraviny Kornica 209 Komada Pavol Potraviny Hlavice Anna Čečotková Potraviny Gaško Čedopol Potraviny Kornica, Klín Šuriková Mária Potraviny Hlavice Milan Dorociak Kvetinárstvo Klokočov 962 Renáta Balášová Textil Klokočov 962 Dagmar Dedičová Motel Klokočovan Klokočov 1134 ŠP-Invest, s.r.o. Anna Šperková Sudopark Klokočov Klín 404 Sudopark, s.r.o. Ostatné prevádzky: Kamenárstvo Belko Hlavice 1022 Stolárstvo Cudrák, prevádzky Klokočov Riečky Elektro-stavebnomontážne práce Klokočov 1102 Pavol Polka Píla Klokočov Riečky Jaroslav Koniar KOVO.S. Klokočov Klín 1045 Pavol Stopka, Jaroslav Stopka AUTO-PNEU servis, autodiely Hlavice 1003 Vladimír Surovka Píla Klokočov Klín Drevona, Ján Janešík 1.4 Symboly obce Pečať obce : Pečať obce Klokočov j okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Klokočov. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Erb obce : V červenom štíte tri strieborné zlatostredé a zlatokališné ruže na zelených listnatých stopkách, vyrastajúcich zo strednej z troch strieborných kamenných gúľ, položených na zelenej pažiti. 4

5 Vlajka obce : Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, zelenej, žltej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 1.5 Logo obce - obec nemá logo obce 1.6 História obce Obec Klokočov bola súčasťou Turzovky. Od roku 1954 sa Turzovka rozdelila na štyri samostatné celky. Jednou zo samostatných obcí sa stal aj Klokočov. Pri príležitosti 50. výročia obce, obecný úrad spracoval publikáciu o Klokočove, kde je podrobne zachytená celá jej história. 1.7 Pamiatky obce Skalné gule, ktoré sa nachádzajú v prírodnej rezervácií Klokočovske skálie. Technicky sa jedná o guľovité odlučnosti v skalnom masíve. Národná prírodná rezervácia Malý Polom ponúka návštevníkom zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami. Štátna prírodná rezervácia Polkova ponúka na zhliadnutie zachovalé zvyšky pramenísk a zamokrených terénnych depresií, ktoré sú refúgiami vlhkomilných spoločenstiev s prítomnosťou zriedkavých a ohrozených druhov. Súčasťou kultúrneho dedičstva v krajinnej scenérii Kysúc sú tzv. objekty pamiatkového záujmu otvárajúce prostredie tohto regiónu, reprezentované najmä drobnými sakrálnymi stavbami a votívnymi objektami (kaplnky, kalvárie, sochy, kríže a zvonice). Napriek tomu, že objekty takéhoto charakteru väcšinou nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ani evidované v Súpise pamiatok na Slovensku vždy existovali, prezentujúc vzťah obyvateľov k duchovným hodnotám a prírode. V katastri obce Klokočov ide o nasledujúce objekty: Bývalá základná škola v lokalite Hrubý Buk, postavená v roku 1916 Kaplnka pri studničke postavená v roku 1888 zvaná V Jelitove Kaplnka vedľa hlavnej cesty v osade Kornica Za Letoviskami Kaplnka v osade Vrch Predmier na Bielom Kríži Zvonica v osade u Pantokov Objektom evidovaným v Súpise pamiatok na Slovensku je rímskokatolícky kostol, secesný s neogot. prvkami, stavaný v rokoch Slávnostná posviacka nového kostola a fary 5

6 sa konala a vykonal ju nitriansky sídelný biskup Dr. Karol Kmeťko. Kostol bol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Farnosť Klokočov patrí do Žilinskej diecézy. 1.8 Významné osobnosti obce Pavol Hrtús Jurina 1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základná škola Klokočov pre ročník pod vedením Ing. Jarmily Krišťákovej Materská škola Klokočov pod vedením Bc. Ingrid Časnochovej Na mimoškolské aktivity je zriadené: Centrum voľného času pod vedením PaedDr. Ľubomíra Kaduru Školský klub detí pri ZŠ Klokočov Stravovanie detí a žiakov zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ Klokočov. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na rozvoj jazykovej zložky - cudzích jazykov a informatiky Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Obvodná ambulancia: MUDr. Rudolf Michnica, praktický lekár pre dospelých Lekáreň Paracelsus: Mgr. Igor Minarovič, PhD 1.11 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom opatrovateľskej služby v byte občana. Obec prenajala budovu bývalej MŠ na Hlaviciach nájomcovi za účelom prevádzkovania sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov a denný stacionár pre odkázaných občanov obce. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na udržanie a rozšírenie doterajších sociálnych služieb v obci Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec kultúrnymi podujatiami, a to: Obecný ples, Andersenova noc, Deň matiek, Uvítanie detí, Klokočovské hody, Ľudia ľuďom v Beskydách, Mesiac úcty k starším, Jurinová jeseň, Mikuláš a vianočné trhy,... V budove obce je zriadená obecná knižnica. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na udržiavanie doterajších tradícií, skvalitnenie kultúrno-spoločenskej činnosti života v obci a vybudovanie kultúrneho domu v obci Hospodárstvo Maloobchodná sieť je zastúpená obchodmi s potravinami. V rámci obce a jej miestnych častí sa nachádza približne 12 obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom. V obci sú následovné prevádzky: textil, kaderníctvo, krajčírstvo, kvetinárstvo a pohostinstvá. 6

7 Stravovanie a ubytovanie v rámci obce sa poskytuje v zariadeniach napr. : - Motel Klokočovan, Sudopark Klokočov 1.14 Organizačná štruktúra obce Starostka obce: Jana Foldinová Zástupca starostky obce : Veronika Haferová Kontrolórka obce: Anna Gulčíková Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v novembri 2018 na obdobie 4 rokov. Poslanci: Vlasta Kašíková, Pavol Čagaľa, Róbert Vlček, Ing. Radoslav Zajac, Veronika Haferová, Mgr. Jozef Gondek, Ján Hruška, Štefan Želiecky, Ján Mudrík Poslanci obecného zastupiteľstva si zriadili ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány nasledovné komisie: - komisia regionálneho rozvoja a eurofondov - komisia sociálno-zdravotná - komisia finančná - komisia životného prostredia a verejného poriadku - komisia školstva, kultúry a športu - komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zamestnanci obecného úradu: Anna Koniarová - referát PaM Ing. Veronika Gajdičiarová - referát miestnych daní, pozemkov a stavieb Ing. Jana Horčičáková - referát rozpočtovníctva a účtovníctva Elena Stopková - referát správy majetku a cintorínskych služieb Miroslava Fujaková - referát matriky, evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí Mgr. Paula Pápolová - referát, odpadového hospodárstva, kultúry a obecnej knižnice Miroslava Menšíková - referát prvého kontaktu, podateľňa, pokladňa Jana Staníková - upratovačka Pavol Gunčaga - vodič, strojník Čuboň František - vodič, strojník Čuboň Metoděj - vodič, strojník Horčičák Jozef - vodič, strojník Krenželok Milan - vodohospodárske služby 7

8 2. Rozpočet obce na rok 2019 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.25/2018 V priebehu roka bola 7x vykonaná úprava rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 54/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 78/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 86/ štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 127/ piata zmena schválená dňa uznesením č. 154/ šiesta zmena schválená dňa uznesením č. 179/ siedma zmena schválená dňa uznesením č. 195/2019 Schválený rozpočet obce v ROZPOČET SCHVÁLENÝ Príjmy celkom ,40 z toho : Bežné príjmy ,54 -bežné príjmy OÚ ,73 -bežné príjmy RO ,81 Kapitálové príjmy 1 322,00 Finančné príjmy ,86 Výdavky celkom ,40 z toho : Bežné výdavky ,77 -bežné výdavky OÚ ,51 -bežné výdavky RO ,26 Kapitálové výdavky ,07 Finančné výdavky ,56 OÚ RO -Obecný úrad -Rozpočtové organizácie ( ZŠ+(ŠJ, ŠKD), MŠ, CVČ) Bežné príjmy - daňové príjmy 8

9 2.1 Plnenie príjmov za rok 2019 v Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k % plnenia , ,53 100, , ,95 100,93% a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve K boli poukázané prostriedky zo ŠR z výnosu dane z príjmov v sume ,87, čo predstavuje plnenie na 100,56%. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume ,31, čo je 106,97 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume ,87, dane zo stavieb boli v sume ,65, dane z bytov boli v sume 728,79. c) Daň za psa 1554 d) Daň za užívanie verejného priestranstva 437,22 e) Daň za ubytovanie 2651,55 Bežné príjmy - nedaňové príjmy , ,98 95,8 Z rozpočtovaných ,94 bol skutočný príjem k v sume ,98, čo je 95,80 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z poplatkov za komunálny odpad, príjmy z prenájmu bytov, poplatky za poskytnutie služieb a správne poplatky, ktoré boli v sume 4803,42 eur. poplatok za komunálny odpad 48314,65 príjmy z prenajatých pozemkov 621,53 príjmy z prenajatých priestorov 4090,53 príjmy z prenajatých strojov, DKP 180,8 správne poplatky 4803,42 cintorínske poplatky 837,38 poplatok opatrov.služba 1218 poplatok za poskyt.služby 713,6 poplatok za odpadové nádoby 471,24 príjmy z prenajatých bytov 35059,22 úroky z vkladov 2,8 z náhrad poistného plnenia 0 poplatok z odvodov z hazard. hier 43,9 z dobropisov 0 9

10 za porušenie predpisov 0 Zápisné MĽK 21 Za prebytočný hnuteľný majetok 0 Bežné príjmy - ostatné príjmy / granty a transfery / , , Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. MDVaRR SR 3020,78 Stavebný poriadok 2. Ministerstvo vnútra SR 763,29 Register a hlásenie obyvateľov 3. Okresný úrad Čadca 322,81 Skladník CO 4. Okresný úrad Žilina Prenes. kompetencie ZŠ +SZP Transfer - asistenti 5. ÚPSVaR Čadca 23249,2 Strava zdarma v školách, šk. potreby 6. Ministerstvo vnútra SR 3679,19 Matrika 7. UPSVaR Čadca 15570,92 50 J 8. Okresný úrad Žilina 5945 Vzdelávacie poukazy 9. UPSVaR Čadca 532,11 52 A 10. Okresný úrad Čadca 5278,27 Voľby EP, Prezident SR 11. DPO SR 3 000,00 DHZ 12. Transfer KŠÚ Žilina 2721 Príspevok MŠ 13. Okresný úrad Čadca 21852,29 Snehová kalamita 14. UPSVaR Čadca 3276,02 Chránené pracovisko 15. MDVaRR SR 99,92 Miestne komunikácie CDPK 16. Ministerstvo vnútra SR 29,2 Register adries 17. MŠ SR 764 Príspevok na učebnice 18. MŽ SR 216,22 Odpadové hospodárstvo 19. Mikroregión Horné Kysuce 200,00 Kultúrne podujatia 20. Fond na podporu umenia 1000,00 Knižnica 21. MŠ SR 3122 Lyžiarsky kurz 22.. MŽP SR 71672,37 Kompostéry BRKO 23.. MVa D SR 2800 Územný plán 24.. OCR 1551,1 Podpora CR v obci Spolu ,69 Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ , ,05 105,2 10

11 Bežné príjmy z poplatkov za materskú školu, školský klub, centrum voľného času, príjmy základnej školy, réžiu od stravníkov školskej jedálne,... Kapitálové príjmy Kapitálový príjem z predaja pozemkov. Príjmové finančné operácie 25401, , Prebytok z roku 2018, prijaté zábezpeky. 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2019 v , ,53 98,85 Bežné výdavky , ,44 96,68 Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, OZ, matriky, opatrovateľskej služby, kontrolórky, pracovníkov na úseku miestneho hospodárstva, na úseku komunikácií. b) Poistné a príspevok do poisťovní. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a z dohôd mimo pracovného pomeru. c) Tovary a služby Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, elektrická energia, kúrenie, poštové a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, poistenia dopravných prostriedkov, poistenie budov a majetku obce, inzercia, odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru, bankové poplatky, kanc. materiál, čistiace prostriedky, náhradné diely dopravné, rutinná a štandardná údržba, odvoz a uskladnenie odpadov a ostatné tovary a služby. 11

12 d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 3720,- bolo skutočne čerpané k v sume 3724,65 eur - rozpis dotácií v hodnotiacej správe. Funkčná klasifikácia - program Rozpočet v Skutočnosť v 1.1 Výdavky verejnej správy , , Zasadnutia org. obce, komisie 2569, , Vnútorná kontrola 15861, , Voľby 5278, , Civilná ochrana - sklad CO 322,81 322, Ochrana pred požiarmi , BOZP 728, Bývanie - nájomné byty 17379, , Verejné osvetlenie , Miestne hospodárstvo 32264, , Komunikácie, cestná doprava , , Odpad. hospodárstvo, triedenie, , , Úprava cintorína , Matričný úrad 3679, , REGOB+Register adries 792,49 792, Verejný rozhlas 1665, , Stavebný úrad 5187, , TJ Slovan Klokočovan , Kultúra a knižnica 13765, ,69 8. Rozpočtové organizácie (RO) Viď: podkapitola nižšie 9.1 Opatr.. služba v byte občana 8455, , Starostlivosť o seniorov 1688, , Dávky v hmotnej núdzi 23249, ,2 9.4 Chránené pracovisko , Pracovníci ÚPSVaR - 50J 15699, , Obecný vodovod ,01 Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ +ŠJ, ŠKD), MŠ, CVČ , ,84 100,7 Skutočnosť čerpania jednotlivých organizácií k Materská škola , Základná škola +ŠKD+ŠJ , Centrum voľného času ,36 Spolu ,84 12

13 Kapitálové výdavky 73243, ,69 97,74 Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov bolo ,69 čerpaných na nákup kontajnerovej vlečky, umývačky riadu do ŠJ. V roku 2019 bola dokončená modernizácia verejného osvetlenia výmenou svietidiel za úspornejšie LED svietidlá. Prebehla druhá etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v hodnote ,33 eur. Zrekonštruovali sa čiastočne šatne na ihrisku Kašanka, rozšíril sa verejný rozhlas. Výdavkové finančné operácie , , Splácajú sa nasledovné úvery: úver na opravu ciest, úver eurofondy - preklenovací od Prima banky, 2 úvery zo ŠFRB na bytové domy na Hlaviciach, splátky kotolne a leasingové splátky na traktor s príslušenstvom. 13

14 3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019 HOSPODÁRENIE OBCE SKUTOČNOSŤ K V EUR Bežné príjmy spolu ,67 z toho : bežné príjmy obce ,62 bežné príjmy RO ,05 Bežné výdavky spolu ,28 z toho : bežné výdavky obce ,44 bežné výdavky RO ,84 Bežný rozpočet ,39 Kapitálové príjmy spolu 1 322,00 z toho : kapitálové príjmy obce 1 322,00 kapitálové príjmy RO,00 Kapitálové výdavky spolu ,69 z toho : kapitálové výdavky obce ,69 kapitálové výdavky RO,00 Kapitálový rozpočet ,69 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,70 Vylúčenie z prebytku /357/ 7 914,00 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,70 Príjmy z finančných operácií ,86 Výdavky z finančných operácií ,56 Rozdiel finančných operácií ,70 PRÍJMY SPOLU ,53 VÝDAVKY SPOLU ,53 Hospodárenie obce ,00 Vylúčenie z prebytku 7 914,00 Upravené hospodárenie obce ,00 Prebytok rozpočtu v sume ,70 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vylúčení rozdielu finančných operácií vo výške ,70 eur a vylúčení /357/ v sume 7914 eur, navrhujeme použiť prebytok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume ,00 EUR 14

15 4. Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky k A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,84 Neobežný majetok spolu , ,84 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok,00,00 Dlhodobý hmotný majetok , ,69 Dlhodobý finančný majetok , ,15 Obežný majetok spolu , ,83 z toho : Zásoby , ,92 Dlhodobé pohľadávky 4 807, ,64 Krátkodobé pohľadávky , ,43 Finančné účty , ,84 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.,00,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.,00,00 Časové rozlíšenie 555,75 794, P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,84 Vlastné imanie , ,51 z toho : Oceňovacie rozdiely,00,00 Fondy,00,00 Výsledok hospodárenia r.s , ,51 Záväzky , ,85 z toho : 15

16 Rezervy 2 000, ,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,43 *Dlhodobé záväzky , ,40 Krátkodobé záväzky , ,21 Bankové úvery a výpomoci , ,81 Časové rozlíšenie , ,48 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje 2 úvery so ŠFRB na výstavbu nájomných bytov: - úver zo ŠFRB na byt.dom 14 b.j. vrátane úrokov mal dobu splatnosti 30 rokov a spláca sa mesačne vo výške 1 264,88 - úver zo ŠFRB na byt.dom 15 b.j. vrátane úrokov mal dobu splatnosti 30 rokov a spláca sa mesačne vo výške 1 244,81 P. č. Poskytovateľ Výška úveru v Úroková sadzba Splatnosť Stav k Stav k ŠFRB 14 b.j ,98 1,00 % r , ,58 2. ŠFRB 15 b.j ,00 1,00 % r , ,75 Úvery zo ŠFRB, spolu vo výške ,29eur na nájomné byty sa nezarátavajú do celkového dlhu obce Obec k eviduje 2 bankové úvery: - úver na cesty od Prima banky sa spláca mesačne vo výške 2335,- - úver eurofondy od Prima banky sa spláca mesačne vo výške 1300,- P. č. Poskytovateľ Výška úveru v Úroková sadzba Splatnosť Stav k Stav k Prima banka-cesty ,00 1,80 % r , ,19 2. Prima banka-prekl ,00 2,60 % r ,00 Spolu vo výške ,81 eur k Ostatné záväzky so splatnosťou do 10-11/2020 sú: - leasingové záväzky na traktor s radlicou a návesom so splatnosťou 10/2020 sú k vo výške 9 037,21 eur ( istina) - splátkový kalendár kotolňa stav istiny k je vo výške ,00eur 16

17 6. Ostatné dôležité informácie 6. 1 Prijaté granty a transfery Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) MDVaRR SR Stavebný poriadok 3020, ,78 0 Ministerstvo vnútra SR Register a hlásenie 763,29 763,29 0 obyvateľov Okresný úrad Žilina Prenes. kompetencie ZŠ / SZP / asistenti ÚPSVaR Čadca Obedy v školách, HN 31163, , Ministerstvo vnútra SR Matrika 3679, ,19 0 UPSVaR Čadca 50 J 15570, ,92 0 Okresný úrad Žilina Vzdelávacie poukazy Okresný úrad Čadca Voľby , ,27 798,61 Transfer KŠÚ Žilina Príspevok MŠ UPSVaR Čadca Chránené pracovisko 3276, ,02 0 MDVaRR SR Miestne komunikácie 99,92 99,92 0 CDPK Ministerstvo vnútra SR Register adries 29,2 29,2 0 Mikroregión Horné Kultúrne podujatia Kysuce Fond na podporu Knižnica umenia MŠ SR Lyžiarsky kurz UPSVaR Čadca 52 a 532,11 532,11 0 DPO SR DHZ Okresný úrad Žilina Príspevok na učebnice MŽP SR Odpadové hospodárstvo 216,22 218,17 0 MŽP SR Kompostéry BRKO 71672, ,37 0 Okresný úrad Čadca Snehová kalamita 21852, ,29 0 MVaD SR Územný plán OCR Podpora cestovného ruchu 1551,1 1551,1 0 17

18 6.2 Poskytnuté dotácie Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Telovýchovná jednota Slovan Klokočov 3004, ,65 Žilinská diecéza-cvč žiačky Rybársky zväz OZ VZLET/kniha o P.H.Jurinovi/ OZ Bimaček Významné investičné akcie v roku 2019 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 2. etapa rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia šatní ihrisko Kašanka, nákup vlečky na zvoz kontajnerov, rozšírenie VR, rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia 6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Z hľadiska budúcich cieľov Obec Klokočov aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je stanovené zákonom. Všetky zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov. 6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 6.6 Iné dôležité informácie 1. Obec bola počas hodnoteného roka súčasťou konsolidovaného celku a má povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 2. Neexistujú podniky v ktorých je obec neobmedzene ručiacim spoločníkom. 3. Obec nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 18

19 4. Obec neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum. 5. Obec neúčtovala o obstaraní vlastných akcií, dočasných listov a ani o obchodných podieloch ovládajúce osoby. Vypracoval: Ing. Jana Horčičáková V Klokočove na OZ dňa Prílohy: Predkladá: Jana Foldinová 1./ Konsolidovaná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 19