T O P O Ľ Č I A N K Y

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "T O P O Ľ Č I A N K Y"

Prepis

1 O B E C T O P O Ľ Č I A N K Y Z á p i s n i c a č. 2/ z druhého verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa 15. decembra 2014 v priestoroch DKS Topoľčianky

2 Z á p i s n i c a č. 2/ z druhého verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 15. decembra v priestoroch DKS Topoľčianky Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa predkladá Juraj Mesko starosta obce 3. Kontrola plnenia úloh uznesení z posledného OZ predkladá Mgr. Anton Segíň prednosta OcÚ 4. Informácia starostu o činnosti v obci 5. Rôzne 6. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2014 až Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok predkladá Mgr. Eva Chrapková 8. Zverenie nehnuteľného majetku obce prístavby budovy ZŠ, do správy RO (ZŠ) predkladá Ing. Roman Kazík 9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič 10. Úprava rozpočtu za rok 2014, Rozpočtové opatrenie č. 7 / 2014 predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič 11. Schválenie nájomnej zmluvy na uvoľnený byt v 18 bytovej jednotke na ulici SNP/9 predkladá JUDr. Ružena Gräffová 12. Schválenie lízingovej zmluvy na Traktor predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič 13. Schválenie zámeny majetku obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa predkladá Ing. Roman Kazík 14. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ ul. Litomeřická - predkladá Mgr. Eva Chrapková 15. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri MŠ SNP a MŠ Cintorínska - predkladá Mgr. Eva Chrapková 16. Vrátenie vlastných príjmov ZŠ a kompetencia riaditeľa ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ - predkladá Mgr. Eva Chrapková 17. Žiadosti občanov a organizácií 18. Interpelácie poslancov 19. Záver K bodu č. 1.) Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov, hlavného kontrolóra obce a všetkých prítomných občanov. Predtým, ako dal schváliť program, oznámil, že pre toto volebné obdobie si za zástupcu starostu obce určuje Ing. Romana Kazíka. 2

3 Poslanci sú prítomní v počte 9, OZ je uznášaniaschopné. Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce. Zasadnutie sa nahráva na diktafón. starosta - má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu? JUDr. Gräffová - navrhujem doplniť do programu dva body, jeden schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tento bod súvisí s bodom 13, potom navrhujem doplniť pred bod Žiadosti občanov a organizácií nový bod Určenie platu starostu obce, body sa poposúvajú a posledný bude bod č. 21 Záver starosta - ďakujem, dávam na schválenie dnešný program aj s doplňujúcimi bodmi starosta - konštatujem, že uznesením č. 16/2014/2 bol schválený program dnešného zasadnutia OZ aj s nasledovnými doplnenými bodmi: - Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako bod č. 13 rokovania OZ - Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom OZ ako bod č. 18 K bodu č. 2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 1.Návrhová komisia: - Návrhová komisia :- predseda: JUDr. Gräffová Ružena - členovia: Ing. Radimír Siklienka PhD., Ing. Kazík Roman 2. Overovatelia zápisnice : p. Minár Peter, Ing. Čulík Vladimír Starosta dal hlasovať za Návrhovú komisiu a za Overovateľov zápisnice. Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 17/2014/2 schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa zápisnice sa určuje : Mgr. Anton Segíň 3

4 K bodu č. 3.) prednosta : UZNESENIE č. 381/2014/26 prednostovi OcÚ zabezpečiť opravu chodníka na Litoměřickej ulici, vedľa oplotenia školského ihriska. - Úloha splnená UZNESENIE č. 397/2014/27 Komisii výstavby, územného plánovania a verejnoprospešných prác, aby preverili, ktoré miestne komunikácie bude potrebné riešiť po dobudovaní kanalizácie - Úloha nesplnená, bude sa realizovať pred prípravou rozpočtu pre r. 2015, keď bude možné čo najpresnejšie posúdiť stav MK po vykonaní rozkopávkových prác pri odkanalizovaní obce a vykoná ju nová komisia po schválení jej členov OZ. UZNESENIE č.398/2014/27 prednostovi OcÚ zabezpečiť územné konanie pre výstavbu chodníka v úseku od MV SR Centrum bezpečnostnotechnických činností Topoľčianky po vjazd do rodinného domu Ing. Rajčana v čase najneskôr do Úloha splnená - žiadosť je registrovaná pod č. sp.: 551/2014 UZNESENIE č.428/2014/29 prednostovi OcÚ vyzvať nájomcov v Zdravotnom stredisku na 1. poschodí o udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch Zdravotného strediska - Úloha splnená UZNESENIE č.450/2014/30, prednostovi OcÚ, umiestniť tri kusy kvetináčov obdobného typu aké sa tam momentálne nachádzajú a tieto umiestniť rovnomerne na os medzi dvoma stromami, ktoré sa na tejto ploche nachádzajú - Úloha splnená UZNESENIE č.451/2014/30 prednostovi OcÚ informovať žiadateľa v zmysle prijatého uznesenia č. 450/2014/30 - Úloha splnená Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 18/2014/2 Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 2. zasadnutí dňa : a) Prerokovalo: Plnenie úloh z posledného OZ b) Berie na vedomie: Správu prednostu OcÚ o plnení úloh z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev. 4

5 Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 18/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 4.) Kultúrno spoločenské podujatia: v priestoroch Obvodného zdravotného strediska sa konala výstava mladého maliara Petra Daniša pred DKS vysvätil adventný veniec p. farár Jozef Daško v Zámku Topoľčianky sa konal koncert komornej hudby, organizátorom bola Obec Topoľčianky a OZ INVENIO pred DKS sme privítali svätého Mikuláša, občania mali možnosť malého občerstvenia, týmto sa chcem poďakovať pracovníkom OcÚ za jeho prípravu, poďakovanie patrí folklórnej skupine Topoľnica za jej vystúpenie Zároveň Vás všetkých chcem dňa pozvať na tradičný novoročný ohňostroj, vatru a varené víno. Investičné akcie: uskutočnila sa oprava havarijného stavu strechy MŠ SNP, máme opravené už 2 sektory pokračujú práce na dobudovaní kanalizácie v obci Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 19/2014/2 Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 2. zasadnutí dňa : a) Prerokovalo: Informácie starostu o činnosti v obci b) Berie na vedomie: Informácie starostu o činnosti v obci Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 19/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 5.) p. Štefčík - v akom štádiu je riešenie zastávky na ul. Hostianskej, mliečny automat je v poriadku, pán župan prisľúbil presmerovanie ul. Hostianskej, kadiaľ sa bude robiť kanalizácia na našej ulici, či po chodníku alebo jarku? Údajne je tam nejaký kábel a potrubie. Na ulici budú tri retardéry. Kto robil cestu od Lesov k našej ulici? Nikto mi 5

6 nevie odpovedať. Na kraje mohli dať obrubníky, bolo by to krajšie. Chcel som sa ešte opýtať p. Petroviča čo má na starosti kanalizáciu jednu vec, ale bohužiaľ dnes tu nie je. starosta - p. Petrovič nemá povinnosť zúčastňovať sa obecných zasadnutí, ale na požiadania je ochotný prísť sem medzi Vás, je potrebné dať to vedieť skôr, aby som ho mohol osloviť. Zastávku musíme zabezpečiť mi, SAD nemá takúto povinnosť. K Machulinskej ul. a ul. Hostianskej sa musia vyjadriť všetky patričné inštitúcie, uvidíme ako sa k tomu postavia. Zmena uloženia kanalizácie na ul. Hostianskej nie je, aspoň mňa o tom nikto neinformoval, žiadna zmena nie je schválená. p. Štefčík - parkovanie na ul. Machulinskej tu riešime neustále. Je to nebezpečné hlavne pre chodcov. starosta - tu rozhoduje iba ľudský faktor. Každý občan môže zavolať policajnú hliadku. p. Štefčík - p. Petroviča som sa chcel spýtať, ako je možné, že niektorí ľudia na Športovej ulici majú vyasfaltované vstupy do domu a niektorí nie. starosta - túto informáciu som sa dozvedel iba dnes Ing. Siklienka PhD. áno, máme to vyasfaltované, ale my sme si to zaplatili z vlastných p. Štefčík - vadí mi umiestnená kukanádoba pri vstupe do parku, nakoniec sa chcem poďakovať za pekne vyzdobené námestie starosta - ďakujem, je pred nami veľmi dôležité eurofondové obdobie Ing. Mokráň - pri pomníku je veľké reklamné zariadenie, mohlo by sa to premiestniť p. Minár - chcem reagovať na Vašu požiadavku zmeniť hlavnú Machulinskú na vedľajšiu, nestotožňujem sa s Vami. My si vlastne budeme zahlcovať centrum obce autami, ktoré by možno išli cez Machulince, taktiež keď ul. Hostianska bude hlavná a dáme si tam tri retardéry, o čom to bude? K bodu č. 6.) starosta - pre možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov v ďalšom období a pre dodržanie platnej legislatívy, bolo potrebné prepracovať PHSR Obce Topoľčianky. Nové PHSR obce nám spracovali pracovníci UKF Nitra, ktorá bola spracovateľom PHSR aj pre mesto Nitra. Poslanci materiál dostali, bude zverejnený aj na našej webstránke. Ing. Kazík tento materiál vychádza z predošlého PHSR, je to ako jeho nadstavba Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 20/2014/2 6

7 a) Prerokovalo: návrh starostu obce na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2014 až 2020 b) Schvaľuje: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Topoľčianky pre roky 2014 až 2020 Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 20/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 7.) Mgr. Chrapková - Všeobecne záväzne nariadenie obce určuje výšku a podrobnosti poskytnutia finančných prostriedkov Obce Topoľčianky v roku 2015, určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materských školách v obci a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou základnej školy v obci a ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. starosta - originálne kompetencie sú finančné prostriedky pre MŠ, ŠJ a Školský klub, prenesené kompetencie sú pre ZŠ, ktorá má právnu subjektivitu. Je to také nešťastné riešenie, nakoľko ŠJ a školský klub je súčasťou ZŠ a tiež pracovníci ŠJ a ŠK majú pracovný pomer so ZŠ. Obec z podielových daní vyčlení objem finančných prostriedkov na činnosť MŠ, ŠJ a školského klubu. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na nariadenie č. 2/2015 a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej prijať VZN č. 2/2015 b) Schvaľuje: VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 Starosta skonštatoval, že Nariadenie č. 2/2015 bolo prijaté. K bodu č. 8.) Ing. Kazík - obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová alebo príspevková organizácia. 7

8 Obec Topoľčianky je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Topoľčianky, a to: - prístavby súpisné číslo 1253 postavenej na pozemku parcela č. 1561/61 k.ú. Topoľčianky zapísanej na LV č prístavba budovy ZŠ Litoměřická 32, Topoľčianky V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce zveruje Obec Topoľčianky do správy vyššie opísaný majetok svojej rozpočtovej organizácii Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32, Topoľčianky IČO: Obstarávacia hodnota majetku predstavuje spolu sumu ,00 EUR. Obec na základe uznesenia, ktorým zverí majetok do správy spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 21/2014/2 a) Prerokovalo: návrh na Zverenie nehnuteľného majetku obce prístavby budovy ZŠ, do správy RO (ZŠ) b) Schvaľuje: zverenie nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky, a to - prístavby ZŠ na ul. Litoměřická 32 Topoľčianky súp. číslo 1253 zapísanej v LV č nachádzajúca sa na pozemku registra C KN parcela č. 1561/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 554m 2 v katastrálnom území Topoľčianky, do správy : rozpočtovej organizácie Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32, Topoľčianky IČO: c) Doporučuje: starostovi obce, zabezpečiť spísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy podľa zásad hospodárenia s majetkom obce do Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 21/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 9.) Ing. Hrdlovič - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky boli schvaľované z dôvodu prechodu obcí ako účtovných jednotiek verejnej správy na akruálne účtovníctvo a zároveň zapojenie obcí aj do programového rozpočtovania. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol niekoľkokrát novelizovaný a tiež Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prešiel veľkou novelou, ktorá výrazne sprísňuje rozpočtovníctvo územnej samosprávy. Zaviedla sa aj nová povinnosť obciam poskytovať ministerstvu financií údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho 8

9 záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú obce prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií podľa presne určených termínov. Z uvedených dôvodov bolo nutné doplniť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky o nové skutočnosti. Návrh na uznesenie: Odporúčame obecnému zastupiteľstvu schváliť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 22/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jaroslava Hrdloviča prijať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky b) Schvaľuje: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Topoľčianky Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 22/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 10.) Ing. Hrdlovič - na základe 14 ods.1 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujeme rozpočet obce schválený na rok 2014 nasledovne: podľa ods.2 písm. a) citovaného zákona: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (viď príloha č. 1); podľa ods.2 písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške (viď príloha č. 1) a podľa ods. 2 písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov vo výške (viď príloha č. 1) Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný. Po rozpočtovom opatrení č. 6/2014 bol rozpočet vo výške: ,64. Rozpočet po poslednej úprave je vyrovnaný. Príjmy = výdavkom = ,64. Ing. Kazíková - toto nie je konečný stav rozpočtu, zapracujú sa tu ešte fin. prostriedky zo štátneho rozpočtu, fin. prostriedky z envirofondu, ale to už nemusí schvaľovať zastupiteľstvo 9

10 Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 23/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslanca Ing. Jaroslava Hrdloviča Úprava rozpočtu obce Topoľčianky pre rok 2014 rozpočtové opatrenie č.7/2014. b) Schvaľuje: Na základe 14 ods.1 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujeme rozpočet obce schválený na rok 2014 nasledovne: podľa ods.2 písm. a) citovaného zákona: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (viď príloha č. 1); podľa ods.2 písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške (viď príloha č. 1)a podľa ods. 2 písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov vo výške (viď príloha č. 1) Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný. Po rozpočtovom opatrení č. 6/2014 bol rozpočet vo výške: ,64. Rozpočet po poslednej úprave je vyrovnaný. Príjmy = výdavkom = ,64. Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 23/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 11.) JUDr. Gräffová - Dňa p. Iveta Kováčová doručila Žiadosť o ukončenie nájmu k na byt na ul. SNP 9 Topoľčianky. Na základe ukončenia nájmu k sa uvoľnil byt na ul. SNP č. 9 Topoľčianky Dňa zasadala komisia na zostavenie poradovníka na byty. Komisia ešte predtým oslovila všetkých 5 záujemcov o byt zo schváleného poradovníka zo dňa , ktorý bol platný po dobu 3 rokov od jeho schválenia. V platnom poradovníku zostal jeden záujemca o byt a to p. Vladislav Krajčo, čo komisia oznámila starostovi obce, na základe čoho navrhuje byt prideliť ostávajúcemu záujemcovi v poradovníku. Pri uvoľnení ďalšieho bytu sa bude zostavovať nový poradovník. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 24/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslankyne JUDr. Ruženy Gräffovej b) Schvaľuje: pridelenie bytu za uvoľnený byt v 18 bytovej jednotke na ulici SNP/9 p. Vladislavovi Krajčovi. 10

11 Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 24/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 12.) starosta - máme na obci 40 ročný traktor, ktorý je nefunkčný, je neekonomické ešte investovať do jeho opravy, musíme zabezpečiť nový traktor. Najideálnejšie by to bolo formou dotácie z eurofondov, ale ešte nevieme či bude zverejnená takáto výzva. Ale dnes je nevyhnutné nejakou formou traktor pre obec zabezpečiť. Cena je cca od 35 tis. do 45 tis. a obec nedisponuje takýmito fin. prostriedkami na účte, je tu možnosť ísť do lízingových podmienok. Máme vyskúšané tri druhy traktorov, najvýhodnejšie vyšiel John deere, ale na základe podnetu od poslancov, sme oslovili viacerých dodávateľov. Do dnešného dňa sme nedostali všetky podklady, ak získame do januárového zasadnutia všetky informácie, navrhujem tento bod odložiť do tohto termínu. p. Partl - to boli ceny bez DPH, takže konečná suma bude vyššia Ing. Pavkov - treba zobrať do úvahy aj využitie traktora, určite netreba ísť do nejakých vysokých nárokov, ten traktor bude chodiť prevažne po spevnených cestách, treba sa poradiť Ing. Siklienka PhD. - traktor sa opravuje? Ak by bola náhodou nejaká snehová kalamita. starosta - áno, opravuje sa, potom by sa mohol odpredať. Navrhujem bod odročiť. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 25/2014/2 a) Prerokovalo: schválenie lízingovej zmluvy na traktor b) Odkladá: schválenie lízingovej zmluvy na traktor Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 25/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 13.) doplnený bod JUDr. Gräffová - časť nehnuteľného majetku o výmere 12 m2, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, zameraný GP č.124/2014 zo dňa ako parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, ktorej výlučným vlastníkom je Obec 11

12 Topoľčianky, so sídlom Topoľčianky, Hlavná 114, IČO: a to manželom R.L. at. L. spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Časť o výmere 12 m2 z parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, zameranej GP č.124/2014 zo dňa , ktorá je vlastníctvom Obce Topoľčianky je súčasťou zámeny majetku medzi Obec Topoľčianky a manž. R.L. a T.L. spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B starosta - pri schválení predaja bude stanovená cena za m 2 Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 26/2014/2 a) Prerokovalo: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí b) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: Časť nehnuteľného majetku o výmere 12 m2, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, zameraný GP č.124/2014 zo dňa ako parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Topoľčianky, so sídlom Topoľčianky, Hlavná 114, IČO: a to manželom R.L. at. L. spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Časť o výmere 12 m2 z parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, zameranej GP č.124/2014 zo dňa , ktorá je vlastníctvom Obce Topoľčianky je súčasťou zámeny majetku medzi Obec Topoľčianky a manž. R.L. a T.L. spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 26/2014/2 bolo prijaté. 12

13 K bodu č. 14.) Ing. Kazík - prijatím UZNESENIA č.449/2014/30 bol schválený zámer zameniť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods.9 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Mal by sa schváliť prevod zámeny pozemkov a to: nehnuteľný majetok kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, zameraný GP č.124/2014 zo dňa ako parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, ktorej výlučným vlastníkom je: Obec Topoľčianky, so sídlom Topoľčianky, Hlavná 114, IČO: za nehnuteľný majetok kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 634, zameraný GP č. 124/2014 zo dňa ako parc.č. 3013/66 záhrady o výmere 62 m2, a nehnuteľný majetok zapísaný v LV č ako parc.č. 3014/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2, ktorých výlučnými vlastníkmi v 1/1-ine sú: manž. R.L. at. L spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Vysporiadanie miestnej komunikácie na ul. Hrádza Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 27/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslanca Ing. Roman Kazík, zameniť majetok obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 9a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí b) Schvaľuje: zámer previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa podľa 9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámenou a to: nehnuteľný majetok kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, zameraný GP č.124/2014 zo dňa ako parc.č. 518/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 145 m2, ktorej výlučným vlastníkom je: Obec Topoľčianky, so sídlom Topoľčianky, Hlavná 114, IČO: za nehnuteľný majetok kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 634, zameraný GP č. 124/2014 zo dňa ako parc.č. 3013/66 záhrady o výmere 62 m2, a nehnuteľný majetok zapísaný v LV č ako parc.č. 3014/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2, ktorých výlučnými vlastníkmi v 1/1-ine sú: manž. Roman.L. at. L spoločne trvalo bytom Topoľčianky, Mlynská 1014/1B z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Vysporiadanie miestnej komunikácie na ul. Hrádza Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 27/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 15.) 13

14 Mgr. Chrapková - Rada školy pri ZŠ Litoměřická 32, bola zvolená na štvorročné funkčné obdobie, v roku 2012 v súlade s 24 ods.16, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Do RŠ pri ZŠ boli zriaďovateľom delegovaní štyria zástupcovia zriaďovateľa, čo je v súlade s 25 ods. 3, 4, 5 citovaného zákona. Funkčné obdobie delegovaných zástupcov zriaďovateľa zaniká podľa 25 ods.12 citovaného zákona - uplynutím funkčného obdobia RŠ, odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa, vzdaním sa členstva.... Zriaďovateľ počas funkčného obdobia RŠ môže odvolať delegovaného zástupcu v RŠ / 25 ods. 12 písm.h) / a delegovať nového zástupcu zriaďovateľa Na základe uvedených právnych predpisov navrhujem v rade ZŠ realizovať nasledovné zmeny: - v Základnej škole ul. Litoměřická 32, odvolať JUDr. Evu Benčekovú a nahradiť ju Ing. Vladimírom Čulíkom starosta - rada školy má dôležité právomoci ako je voľba a odvolanie riaditeľa, nakoľko JUDr. Eva Benčeková už nie je poslankyňou OZ nahradzujeme ju Ing. Čulíkom Vladimírom. Prijímaš kandidátku? Ing. Čulík - prijímam Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 28/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej b) Odvoláva: z Rady školy pri ZŠ ul. Litoměřická 32 JUDr. Evu Benčekovú c) Schvaľuje: za člena Rady školy pri ZŠ ul. Litoměřická 32 Ing. Vladimíra Čulíka Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 28/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 16.) Mgr. Chrapková - Rada školy pri MŠ Cintorínska 35 a MŠ SNP 11, bola zvolená na štvorročné funkčné obdobie v roku 2012 v súlade s 24 ods.16, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Do Rady školy pri ZŠ boli zriaďovateľom delegovaní štyria zástupcovia zriaďovateľa a do Rady školy pri MŠ po jednom zástupcovi zriaďovateľa čo je v súlade s 25 ods. 3, 4, 5 citovaného zákona. Funkčné obdobie delegovaných zástupcov zriaďovateľa zaniká podľa 25 ods.12 citovaného zákona - uplynutím funkčného obdobia RŠ, odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa, vzdaním sa členstva

15 Zriaďovateľ počas funkčného obdobia Rady školy môže odvolať delegovaného zástupcu v Rade školy / 25 ods. 12 písm.h) / a delegovať nového zástupcu zriaďovateľa. Na základe uvedených právnych predpisov navrhujem v Rade školy pri MŠ Cintorínska realizovať nasledovné zmeny: - v MŠ ul.cintorínska navrhujem odvolať z Rady školy pri MŠ Cintorínska Mgr. Štefana Klečku a nahradiť ho p. Jaroslavom Orolínom starosta - prijímaš kandidátku? p. Orolín - prijímam starosta - v Rade školy pri MŠ SNP pokračuje za obec Ing. Siklienka Radimír PhD. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 29/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej b) Odvoláva: z Rady školy pri MŠ Cintorínska Mgr. Štefana Klečku c) Schvaľuje: za člena Rady pri MŠ ul. Cintorínska p. Jaroslava Orolína Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 29/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 17.) Mgr. Chrapková - materiál je rozdelený na dve časti 1.)VRÁTENIE VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ Základná škola Topoľčianky ako rozpočtová organizácia obce je povinná svoje vlastné príjmy ako sú finančné prostriedky za prenájom bytu, za školský klub detí, úroky a režijné náklady zariadenia školského stravovania zaslať na účet obce. Zároveň ZŠ žiada o vrátenie týchto financií späť na účet školy, aby ich mohla následne použiť na pokrytie nákladov zariadenia školského stravovania, školského klubu detí a energie základnej školy. Žiadame OZ odsúhlasiť vrátenie vlastných príjmov ZŠ v plnej výške späť ZŠ pre obdobie rokov ) KOMPETENCIA RIADITEĽA ZŠ V rámci rozpočtu ZŠ, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania má riaditeľ základnej školy právo robiť zmeny v bežnom rozpočte za podmienky dodržania celkových schválených výdavkov, bez nutnosti odsúhlasenia zmien v OZ. Tzn. presúvať výdavky na položkách 600 podľa skutočnej potreby. Toto sa týka hlavne vlastných príjmov ZŠ a prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce na ŠKD a ZŠS, teda na originálne kompetencie. 15

16 Nakoľko pre finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu platí v 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že zmeny rozpočtu schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitných predpisov, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Žiadame odsúhlasiť právomoc riaditeľovi ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ v rámci položiek bežných výdavkov, bez odsúhlasovania OZ na obdobie rokov Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 30/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej b) Schvaľuje: 1) vrátenie vlastných príjmov ZŠ v plnej výške späť ZŠ pre obdobie rokov aby ich mohla následne použiť na pokrytie nákladov zariadenia školského stravovania, školského klubu detí a energie základnej školy. 2) právomoc riaditeľovi ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ v rámci položiek bežných výdavkov, bez odsúhlasovania OZ na obdobie rokov Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 30/2014/2 bolo prijaté K bodu č. 18.) doplnený bod starosta - na školení s Mgr. Briestenským bolo povedané, že nie je potrebné schvaľovať plat starostu, ktorý po komunálnych voľbách pokračuje vo funkcii, nakoľko plat starostu sa schvaľuje každoročne po zverejnení priemernej mesačnej mzdy prac. v národnom hospodárstve. Následne na školení s ďalším lektorom bolo povedané, nové OZ musí schváliť plat starostu obce. Ing. Kazík - V zmysle 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 26. zasadnutí dňa schválilo rozsah funkcie starostu obce Topoľčianky na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období Podľa 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 16

17 vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku určeného podľa 4 ods. 1 citovaného zákona. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824 eur. Podľa 4 ods. 1 cit. zákona sa starosta obce Topoľčianky zaraďuje podľa počtu obyvateľov obce do 3 platovej skupiny, na základe ktorej mu patrí plat rovnajúci sa 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v 3 ods. 1. Zvýšenie platu starostu obce Topoľčianky podľa 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 navrhujem a to 57,00 %. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 31/2014/2 a) Prerokovalo: návrh poslanca Ing. Romana Kazíka b) Určuje: plat starostovi obce Topoľčianky p. Jurajovi Meskovi v zmysle 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r a násobku 1,98 podľa 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. c) Schvaľuje: starostovi obce Topoľčianky p. Jurajovi Meskovi v súlade s ods. 2 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat zvýšený o 57 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Ing. Kazík Roman konštatoval, že Uznesenie č. 31/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 19.) Žiadosť - Parilla SOUND spol. s r.o., Na Hanišovú466/16, Hrochoť o odpredaj alebo dlhodobý prenájom objektu kina starosta - p. Parilla sa venuje ozvučovacej technike, zabezpečovali aj ozvučenie pre MS v dvojzáprahoch v Topoľčiankach. Má záujem o priestory Kina. Poslancom už prezentoval svoj zámer. Bude sa konať ešte jedno stretnutie, pôjde o dlhodobý prenájom, 17

18 chce tu zriadiť multifunkčné zariadenie. O postupe možného prenájmu bol p. Parilla informovaný. Dnes o prenájme alebo predaji nemôžeme rozhodnúť, preto navrhujem žiadosť odročiť. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie č. 32/2014/2 a) Prerokovalo: Žiadosť, Parilla SOUND spol. s r.o., Na Hanišovú466/16, Hrochoť b) Odkladá: Žiadosť Parilla SOUND spol. s r.o., Na Hanišovú466/16, Hrochoť o odpredaj alebo dlhodobý prenájom objektu kina Starosta obce konštatoval, že Uznesenie č. 32/2014/2 bolo prijaté. K bodu č. 20.) Ing. Siklienka PhD. - podarilo sa ti p. starosta skontaktovať s majiteľmi šampiňonárne? starosta - kontaktoval som vedúceho prevádzky p. Géciho, ale môžeme tam ísť spolu, ty ako predseda komisie životného prostredia po prípade ešte kto by mal záujem. Zabezpečím po sviatkoch stretnutie. Ing. Siklienka PhD. - dnes bolo prerokovanie územného plánu, ako to tam dopadlo starosta - boli prerokované pripomienky zo strany občanov a inštitúcií, obecného zastupiteľstva, pripomienky boli akceptované. Územný plán po úprave týchto pripomienok bude schvaľovať OZ a následne budeme žiadať o poskytnutie dotácie na Ministerstve životného prostredia. JUDr. Gräffová - dávala som ako občan 3 pripomienky, boli akceptované, som spokojná Ing. Hrdlovič - viacerí občania prichádzajú domov neskoro, preto nevedia čo sa cez deň hlásilo, bolo by možné zriadiť službu, kde by sme občanom formou SMS posielali takéto oznamy. Rozpočet obce by to veľmi nezaťažilo. Alebo by sa mohli posielať formou e- mailu, facebooku. Bolo by dobré vybrať vhodnú možnosť. starosta - neviem na to zareagovať, bolo by to dobré preveriť p. Brandtová - na novej webstránke bude takáto možnosť 18

19 Ing. Siklienka PhD. najlepšia možnosť by bola asi om, občania by sa mali zaregistrovať ako záujemci na preposielanie oznamov Ing. Kazík - o niekoľko dní budú do Vašich domácností distribuované noviny Naše Topoľčianky, bude to záverečné číslo. Prvé číslo v budúcom roku bude okolo apríla, tam by sme mohli zverejniť spôsob preposielania oznamov. Ing. Cibiri - chcem sa opýtať, v akom stave je riešenie Dlhovského ulice starosta - občania majú možnosť vyjadriť sa v bode Rôzne, žiadosť sa bude prejednávať na januárovom zasadnutí OZ K bodu č. 21.) Starosta obce poďakoval poslancom, za ich podporu a spoluprácu, taktiež poďakoval občanom za ich podnety, za pozornosť a zaželal krásne prežitie vianočných sviatkov. Mgr. Anton Segíň zapisovateľ Juraj M e s k o starosta obce Overovatelia zápisnice: p. Minár Peter Ing. Čulík Vladimír 19