*** TABU1KA ÚDAJOV O BEZPEENOSTI LÁTOK ***

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "*** TABU1KA ÚDAJOV O BEZPEENOSTI LÁTOK ***"

Prepis

1 *** TABU1KA ÚDAJOV O BEZPEENOSTI LÁTOK *** 1. ZNAEKA CHEMICKÉHO VÝROBKU A SPOLOENOSTI NÁZOV VÝROBKU VITESSENCE(TM) Pulse CT 3602 SYNONYMÁ ODPORÚEANÉ POUŽITIE SUPPLIER The relevant Ingredion EMEA Company which invoices for the Product please see Section IDENTIFICÁCIA BEBEZPEČENSTIEV CHEMICKÁ SÚSTAVA ZLOŽKA EC NUMBER KONCENTRÁCIA % ZNAEKA EHS VÝSTRAŽNÉ FORMULKY 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIJE O ZLOŽKÁCH OPATRENIA V NÚDZOVEJ SITUÁCII OKO KONTAKT S POKOŽKOU VDYCHOVANIE PREHLTNUTIE PHYSICO-CHEMICAL ENVIRONMENTAL STRANA 1 Z 6

2 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI Oko: KONTAKT S POKOŽKOU: Vdychovanie Prehltnutie: 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA HASIACE PROSTRIEDKY ŠPECIÁLNE METÓDY PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY NEBEZPEEENSTVÁ POŽIARU A VÝBUCHU NEBEZPEENE HOR1AVÉ VÝROBKY NIŽŠIA MEDZA VÝBUŠNOSTI (%) HORNÁ HRANICA EXPLÓZIE (%) MINIMÁLNA VÝBUŠNÁ KONCENTRÁCIA (%) SAMOZÁPAL MINIMUM VZNET ENERGIE BOD VZBAKNUTIA 6. OPATRENIA PRE PRÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU POSTUP V PRÍPADOCH VYLIATIA A ÚNIKU LÁTOK Osvojenie si potrebných informácií o bezpeenostných a environmentálnych opatreniach si vyžaduje preštudovanie celej Prírueky údajov o bezpeenosti látok. 7. MANIPULÁCIA A USKLADOOVANIE TEPLOTA SKLADOVANIA SKLADOVATE1NOS0 MANIPULÁCIA/SKLADOVANI E CITLIVOS0 NA STATICKÚ ELEKTRINU LÁTKA JE MIMORIADNE CITLIVÁ LÁTKA CITLIVÁ NA MECHANICKÉ NÁRAZY SPECIFIC USES INÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA STRANA 2 Z 6

3 8. OPATRENIA PROTI VYSTAVENIU/OSOBNÁ OCHRANA ZLOŽKA ZLOŽKA LIMITY VYSTAVENIA EC INDICATIVE OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT VALUES OCCUPATIONAL EXPOSURE CONTROLS POŽIADAVKY VETRANIA POŽIADAVKY OCHRANY OEÍ POTREBNÉ RUKAVICE POŽIADAVKY ODIEVANIA PREZLIEKANIE/ODKLADANIE ODEVOV POŽIADAVKY UMÝVANIA POŽIADAVKY DÝCHACIEHO PRÍSTROJA ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROLS 9. FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI EISTÁ LÁTKA ALEBO ZMES FYZICKÁ PODOBA FARBA ZÁPACH PRAHOVÁ HODNOTA ZÁPACHU MOLEKULÁRNA VÁHA PH PONECHA0 AKO JE OXIDAENÉ VLASTNOSTI BOD VARU BOD TAVENIA/BOD MRAZU ROZPUSTNOS0 VO VODE ROZDE1OVACÍ KOEFICIENT (noktanol/voda) VISKOZITA MERNÁ HMOTNOS0 (VODA =1) OBJEMOVÁ HMOTNOS0 RÝCHLOS0 ODPAROVANIA PARNÝ TLAK (mmhg) HUSTOTA PARY (vzduch = 1) PRCHAVINY PRCHAVÉ ORGANICKÉ ZMESI SAMOZÁPAL BOD VZBAKNUTIA STRANA 3 Z 6

4 10. STABILITA A REAKTIVITA STÁLOS0 PODMIENKY, KTORÝM SA TREBA VYHNÚ0 LÁTKY, KTORÝCH SA TREBA VYSTRÍHA0 NEBEZPEENE SA ROZKLADAJÚCE VÝROBKY NEBEZPEENÉ PODMIENKY POLYMERIZÁCIE 11. TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE OKO POKOŽKA VDYCHOVANIE PREHLTNUTIE ÚEINKY DLHODOBÉHO VYSTAVENIA Cie3ové orgány: SENSIBILIZÁCIA DÝCHACÍCH CIEST SENZIBILIZÁCIA POKOŽKY ÚDAJE O VÝROBKU PODRÁŽDENIE OEÍ. ORÁLNY LD50, SKÚŠANÝ POD1A DRUHU DERMAL LD50, TESTOVANÝ POD1A DRUHOV VDYCHOVANIE LC50, SKÚŠANÉ POD1A DRUHOV 12. EKOLOGICKÉ ÚDAJE POTENCIÁLNE NÁSLEDKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ENVIRONMENTÁLNA TOXICITA TOXICITA VOEI VODNÝM EKOSYSTÉMOM POHYBLIVOS0 STÁLOS0 A ROZKLADOVOS0 BIOAKUMULAENÝ POTENCIÁL STRANA 4 Z 6

5 13. MODALITY ODSTRAOOVANIA METÓDY ODSTRAOOVANIA ODPADU UPOZORNENIA O PRÁZDNYCH NÁDRŽIACH 14. DOPRAVNÉ ÚDAJE (pozrite aj eas0 9) KLASIFIKÁCIA IATA NÁZOV ZÁSIELKY TECHNICKÝ NÁZOV RIZIKOVÁ TRIEDA DRUHOTNÉ RIZIKÁ EÍSLO U.N. SKUPINA BALENIA KLASIFIKÁCIA IMDG NÁZOV ZÁSIELKY TECHNICKÝ NÁZOV RIZIKOVÁ TRIEDA DRUHOTNÉ RIZIKÁ EÍSLO U.N. SKUPINA BALENIA LÁTKA ZNEEIS0UJÚCA MORIA ADR/RID NÁZOV ZÁSIELKY TECHNICKÝ NÁZOV RIZIKOVÁ TRIEDA DRUHOTNÉ RIZIKÁ EÍSLO U.N. SKUPINA BALENIA ADR ITEM NUMBER 15. REGULAENÉ ÚDAJE KLASIFIKÁCIA RIZÍK EHS ZNAEKA EHS VÝSTRAŽNÉ FORMULKY VÝSTRAŽNÉ FORMULKY OBSAHUJE SPECIAL PHRASES EINECS SPECIFIC PROVISIONS STRANA 5 Z 6

6 16. INÉ ÚDAJE Dátum kontroly: REPLACES VERSION DATED Žiadne ORIGINAL DOCUMENT DATED 16/08/2016 ZMENY OD MINULÉHO VYDANIA INFORMÁCIE O PREDPISOCH SI MÔŽETE VYŽIADA0 OD: Products are manufactured in accordance with EU Law, unless expressly agreed to otherwise, in writing, by the relevant Ingredion company referred to below. The information on the safety data sheets is provided for the purposes of a general health and safety assessment by an industrial user (the "User"). Reference should also be made by the User, to any other specific relevant local or national health, safety, environmental or other applicable legislation, including any import or export regulations relevant to the country in which the User operates - the User will need to check this information for itself. The information provided by the relevant Ingredion company referred to below, does not constitute indication of suitability for specific uses, nor is it legal advice given to the User. This document is issued on behalf of the Ingredion EMEA Company which is the Supplier invoicing for the Product. The respective details of each of the relevant Supplier companies are as follows: Ingredion UK Limited; Ingredion House, Manchester Green, 339 Styal Road; Manchester M22 5LW; England; P: +44 (0) ; F: +44 (0) ; Registered in England No Ingredion Germany GmbH; Grüner Deich 110; Hamburg; Germany; P: +49 (0) ; F: +49 (0) ; Amtsgericht Hamburg HRB Ingredion South Africa (Pty) Ltd; Infinity Office Park, Suite 6, Block C, 2 Robin Close, Meyersdal, 1448, Gauteng; RSA; P: +27 (0) ; F: +27 (0) ; Registration number 2010/013219/07 Ingredion Middle East Branch; Office 03B, Dubai, Dubai Biotechnology and Research Park, Dubai, United Arab Emirates; P: Rafhan Maize Products Co. Ltd. Rakh Canal East Road PO Box 62, Faisalabad 38060, Punjab, PAKISTAN T: F: STRANA 6 Z 6