KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU: 2. DRUH ZÁKAZKY: služby OBLASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU: 2. DRUH ZÁKAZKY: služby OBLASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti"

Prepis

1 Č. p.: ÚpIA-EL3/3-40-5/2020- OOPS Výtlačok jediný! Počet listov: 24 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len,,výzva ) (zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, Bratislava IČO : Zastúpený: Úrad pre investície a akvizície Sídlo: Ministerstvo obrany SR Webové sídlo: Verejné obstarávanie a obstarávanie Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. a) KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU: Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Bílik Tel: 0960/ (ďalej spolu len,,verejný obstarávateľ ) 2. DRUH ZÁKAZKY: služby OBLASŤ PREDMETU ZÁKAZKY: zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti 3. NÁZOV ZÁKAZKY: Opravy LPIS TACAN 4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: ,00 - EUR bez DPH 5. NOMENKLATÚRA (CPV KÓD): Služby na opravu a údržbu vojenských elektronických systémov spoločný slovník obstarávania ( 6. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Zabezpečenie servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) Rádionavigačné systémy TACAN. Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby zariadení TACAN s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov a obnoviť prevádzky schopnosť LIPS Rádionavigačných systémov TACAN (ďalej aj ako TACAN ) zavedených v OS SR, ktoré nie je možné opraviť vojskovým spôsobom. Podrobnosti uvedené v Prílohe č:1 Zoznam zariadení TACAN. 1

2 7. PODMIENKY ÚČASTI: a.) Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1.) Podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky. Uchádzač sa preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov: - doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (doklad predkladaný v listinnej podobe) - podľa 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní (doklad predkladaný v listinnej podobe) - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - zápisom alebo potvrdením o zápise, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ - iným rovnocenným dokladom (doklad predkladaný v listinnej podobe) 2.) Podľa 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač sa preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov: - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (doklad predkladaný v listinnej podobe) - podľa 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní (doklad predkladaný v listinnej podobe) - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, - zápisom alebo potvrdením o zápise, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, - iným rovnocenným dokladom (doklad predkladaný v listinnej podobe) b) Finančného a ekonomického postavenia podľa 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: nepožaduje sa c) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa 131 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: nepožaduje sa d) Ďalšie požiadavky na uchádzača: uchádzač predloží kópiu povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vydané rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu, kde v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 11, vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 8. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: Predmet zákazky je bez rozdelenia na časti. 2

3 9. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena 10. MIESTO PLNENIA: Vojenské útvary na území SR 11. LEHOTA/TERMÍN PLNENIA: do PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Predmet zákazky bude financovaný: vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača, do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 13. ZMLUVNÝ VZŤAH - ZÁKAZKA: Plnenie sa bude uskutočňovať na základe objednávok zo zmluvy. 14. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY: Poskytovateľ musí byť držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydaným OdŠSVL MO SR, alebo držiteľom uznaných dokladov vydanými príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Požadujeme pri preberaní do opravy vykonanie spoločnej diagnostiky so zástupcami OS SR (opravárenskými špecialistami). Preverenie funkčnosti po vykonaní opráv odborným funkcionárom príslušného útvaru (žiadateľa) v súčasnosti s vykonávateľom opravy. 15. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE: a) navrhované cenové ponuky musia byť stanovená podľa 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov; b) navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR ( ) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta; c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením. 16. KOMUNIKÁCIA: Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie. 17. JAZYK: Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 18. VYSVETĽOVANIE: Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 16 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy. 3

4 19. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: do 14:00 hod. 20. PREDKLADANIE PONÚK NÁLEŽITOSTI PONUKY (OBSAH): Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle bodu 7 písm. a) tejto Výzvy Doklady podľa bodu 7 písm. d) tejto Výzvy. Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača; Vyplnený návrh zmluvy (príloha č.3 tejto Výzvy) podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. 21. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy, za týchto podmienok: Ponuka musí byť v uzatvorenom obale a zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje: adresu verejného obstarávateľa adresu navrhovateľa (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), označenie CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ označenej heslom pre cenovú ponuku LPIS TACAN Cenovú ponuku v zmysle tejto Výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky na adresu verejného obstarávateľa: a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície Kutuzovova Bratislava b) osobne: Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície Kutuzovova Bratislava Podacia stanica 132 Pondelok až štvrtok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. Piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. Tel , Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 19 tejto Výzvy nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave. 22. KONFLIKT ZÁUJMOV: Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa 23 zákona o verejnom obstarávaní Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky. 4

5 22.3. Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočisťovací mechanizmus (podľa 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva. 23. ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY: a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy. b) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 2 alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu 1, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 2 c) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 7 písm. a) Výzvy a podmienku podľa písm. b) tohto bodu Výzvy. 24. PRÍLOHY VÝZVY: Príloha č. 1: Zoznam zariadení TACAN Príloha č. 2: Cenová ponuka Príloha č. 3: Zmluva o poskytovaní opráv 1 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 5

6 Príloha č. 1 Zoznam zariadení TACAN Letecké pozemné zariadenie Rádionavigačný systém TACAN 2010 Anténny systém s fázovanou anténou Monitorovací a ovládací systém technológie RMC, RMC II, RMC 3S Technologické kontajnery Technologické skrine Klimatizačné jednotky Kontrolná a meracia aparatúra (spektrálne analyzéry, multimetre) Systémová prepojovacia a silová kabeláž Zemniace prvky, bleskoistky 1

7 Príloha č. 2 Cenová ponuka Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) rádionavigačných systémov TACAN Uchádzač:... Adresa, sídlo:... Kontaktná osoba:... Tel., ... IČO:... IČ DPH:... IBAN:... P.č Služba Cena za 1 hodinu prác mimo sobôt, nedieľ, sviatkov a v pracovné dni v čase od 07:00 do 19:00 hod Cena za 1 hodinu prác počas sobôt, nedieľ, sviatkov a v pracovné dni v čase od 19:00 do 07:00 hod Cena v EUR bez DPH Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH...% Cena v EUR s DPH 3. Cena za 1 km dopravy Cena celkom V... dňa (Odtlačok pečiatky, meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu ) 1

8 Príloha č. 3 Č. p.: ÚpIA-EL3/3-40-6/2020 OOPS Počet listov:13 Prílohy: 4/4 Zmluva o poskytovaní opráv č. 2020/xxx v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ: Slovenská republika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova Bratislava Zastúpený: Ing. Pavol LÍŠKA riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-1-130/2020, zo dňa 11.mája 2020 Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, platobných, fakturačných a reklamácií: riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR tel.: 0960/ , IČO: Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN SK (ďalej len objednávateľ ) 1.2. Poskytovateľ: Konajúci prostredníctvom: Osoba oprávnená konať za poskytovateľa vo veciach objednávania, fakturačných, technických a reklamácií IČO: Bankové spojenie: IBAN: SWIFT: Zapísaný v Obchodnom registri (ďalej len poskytovateľ ) 2

9 Článok II. Predmet zmluvy 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonávať pre objednávateľa nálezové servisné opravy zabezpečenia servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LIPS) Rádionavigačné systémy TACAN (ďalej len servisné opravy ) počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť za servisné opravy cenu podľa článkov IV. a V. tejto zmluvy. 2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa servisné opravy rádionavigačných systémov TACAN (ďalej len systém TACAN ) v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v príslušnej písomnej objednávke a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa príslušnej objednávky a stanovenú v súlade s článkami IV. a V. tejto zmluvy. 2.3 Servisné opravy sú nálezové servisné úkony vysielacích a prijímacích výkonových častí technlógie systému TACAN na: - jeho anténnom systéme s fázovanou anténou, - jeho monitorovacom a ovládacom systéme, - technologických kontajneroch, - technologických skriniach, - klimatizačných jednotkách, - kontrolných a meracích apatatúrach (spektrálne analyzéry, multimetre), - systémovej prepojovacej a silovej kabeláži, - zemniacich a istiacich prvkoch -bleskoistky. Rozsah servisných opráv systému TACAN je uvedený v Prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 2.4 Servisné opravy podľa tejto zmluvy budú vykonávané na základe poskytovateľom písomne akceptovaných objednávok, vystavených objednávateľom počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. 2.5 Poskytovateľ nemá právny nárok na vystavenie objednávok na vykonanie servisných opráv objednávateľom. Vystavenie objednávok na konkrétny druh servisnej opravy počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude limitované výškou vyčleneného finančného limitu objednávateľa uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy a aktuálnymi potrebami objednávateľa. 2.6 Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať servisné opravy podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 2.7 Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy poskytovateľovi uplynie platnosť oprávnenia na vykonávanie servisných opráv podľa tejto zmluvy, je povinný si toto oprávnenie bezodkladne obnoviť a túto skutočnosť aj bezodkladne oznámiť objednávateľovi. Poskytovateľ je povinný v čase, keď oprávnenie nebude platné, zdržať sa vykonávania servisných opráv. 2.8 Na účely tejto zmluvy sa novým dielom rozumie súčiastka alebo diel dodaný poskytovateľom pri oprave zariadení výmenným spôsobom, ktorý je originálny, neopotrebovaný a nepoužívaný, pričom zároveň v prípade nevyhnutnosti môže ísť o diel alebo súčiastku staršieho roku výroby. 2.9 Na účely tejto zmluvy sa starým dielom rozumie opravovaná súčiastka alebo opravovaný diel, ktorý je nefunkčný a bol pred opravou pôvodnou súčasťou zariadenia. 3

10 Článok III. Miesto plnenia 3.1 Miestom plnenia podľa tejto zmluvy sú: -Vojenský útvar X Kuchyňa, Kuchyňa, -Vojenský útvar X Sliač, ul. ČSA 1182, Sliač, -Vojenský útvar X Prešov, ul. Vranovská 68, Prešov, - sídlo poskytovateľa. Kontaktné údaje oprávnených osôb objednávateľa sú uvedené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Konkrétne miesto vykonania servisných opráv bude uvedené v príslušnej objednávke objednávateľa. 3.2 V prípade organizačných a personálnych zmien u objednávateľa, ktorých dôsledkom bude potreba zmeny miesta plnenia resp. zmeny oprávnených osôb objednávateľa uvedených v Prílohe č. 2 sa poskytovateľ zaväzuje túto požiadavku objednávateľa akceptovať a zabezpečiť vykonanie servisnej opravy podľa tejto zmluvy v požadovanom (zmenenom) mieste plnenia. Článok IV. Spôsob a čas plnenia 4.1 Servisné opravy podľa tejto zmluvy budú vykonávané na základe poskytovateľom písomne akceptovaných objednávok, vystavených objednávateľom počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 4.2 Pred vykonaním servisných opráv zašle om resp. poštou objednávateľ prostredníctvom Veliteľstva vzdušných síl (ďalej len VVzS ) OS SR (alebo telefonicky oznámi a následne zašle om) poskytovateľovi požiadavku na servisné opravy, na základe ktorej poskytovateľ vypracuje predbežnú cenovú a časovú kalkuláciu a zašle ju objednávateľovi na odsúhlasenie do 3 pracovných dní od doručenia požiadavky objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Predbežná cenová a časová kalkulácia musí obsahovať cenu vykonaných prác (servisných opráv), cenu nových dielov (v prípade, ak sú splnené cenové kritériá bodu 4.5 tejto zmluvy na opravu výmenným spôsobom), cenu dopravy, ak bude potrebná, cenu prevádzkových kvapalín a iných materiálov nevyhnutne potrebných na vykonanie. opravy. Pokiaľ objednávateľ súhlasí s predbežnou cenovou a časovou kalkuláciou vystaví objednávku, ktorú doručí poskytovateľovi om vo forme pdf na adresy a XX 4.3 Po vystavení objednávky a jej následnom akceptovaní poskytovateľom sa poskytovateľ zaväzuje začať so servisnou opravou v súlade s bodom 4.11 tejto zmluvy. 4.4 V prípade, ak nie je možné spracovať predbežnú cenovú kalkuláciu bez vykonania obhliadky zariadenia, oznámi poskytovateľ túto skutočnosť objednávateľovi do 2 pracovných dní od doručenia požiadavky na servisné opravy. Objednávateľ v tomto prípade oznámi poskytovateľovi termín obhliadky a umožní poskytovateľovi vykonanie obhliadky 4

11 za účelom získania údajov potrebných k spracovaniu predbežnej cenovej kalkulácie. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi predbežnú cenovú kalkuláciu ihneď po obhliadke, najneskôr do 48 hodín od vykonania obhliadky. V prípade, ak objednávateľ súhlasí s predbežnou cenovou kalkuláciou, vystaví poskytovateľovi objednávku. V prípade, ak po obdržaní predbežnej cenovej kalkulácie objednávateľ nepožaduje túto opravu, má poskytovateľ nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov priamo spojených s vykonaním obhliadky, vypočítaných podľa ceny jednej normohodiny opravy. 4.5 V prípade, ak po akceptovaní objednávky a začatí vykonávania opráv poskytovateľ zistí, že nie je možné opraviť pôvodný starý diel, alebo ak cena opravy tohto pôvodného starého dielu je rovnaká, alebo vyššia ako cena nového dielu uvedeného v Cenníku náhradných dielov a spotrebného materiálu, poskytovateľ oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a navrhne mu opravu vykonať výmenným spôsobom, t.j. dodať nový diel z Cenníka náhradných dielov a spotrebného materiálu alebo dodať nový diel, ktorý nie je uvedený v Cenníku náhradných dielov a spotrebného materiálu. Oznámenie o tejto skutočnosti spolu s cenovou kalkuláciu, ktorá bude obsahovať aj podrobnú špecifikáciu nového dielu odošle pracovník poskytovateľa objednávateľovi na schválenie. V prípade, ak objednávateľ schváli cenovú kalkuláciu podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ môže pokračovať v oprave použitím nového dielu. V prípade, ak po splnení cenových kritérií vykonania opravy výmenným spôsobom podľa tohto bodu bude nevyhnutné vykonať opravu výmenou pôvodného starého dielu za nový diel, ktorý nie je uvedený v Cenníku náhradných dielov a spotrebného materiálu, objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať prieskum trhu na účely posúdenia, či je dodanie nového dielu neuvedeného v Cenníku náhradných dielov a spotrebného materiálu z hľadiska jeho ceny hospodárne a efektívne. V prípade, ak objednávateľ prieskumom trhu zistí, že cena poskytovateľom navrhovaného nového dielu je vyššia ako sú ceny, za ktoré sa obvykle na trhu predáva rovnaký nepoužívaný nový diel (obvyklá cena), určí poskytovateľovi povinnosť obstarať rovnaký nový diel od konkrétneho dodávateľa predávajúceho nový diel za obvyklú cenu. V tomto rozsahu zmluvné strany upravia a schvália pôvodnú cenovú kalkuláciu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávateľom navrhovaného dodávateľa v prípade, ak by poskytovateľ týmto spôsobom obstaral diel, ktorý bol používaný, má nižšie kvalitatívne parametre, alebo objednávateľom navrhovaný dodávateľ nemá všetky potrebné oprávnenia na jeho distribúciu. Cenová kalkulácia v rozsahu ako bola schválená podľa tohto bodu sa považuje za súčasť objednávky a bude súčasťou faktúry vystavenej poskytovateľom. 4.6 Dodávku nového a odpis starého dielu je zástupca objednávateľa podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy povinný zapísať do prevádzkovej dokumentácie opravovaného technického zariadenia vrátane zápisu do Servisného listu zápisu o odovzdaní a prevzatí. 4.7 V písomnej objednávke musí byť uvedené: -miesto (číslo vojenského útvaru), v ktorom je nainštalované zariadenie, na ktorom je požadovaná oprava, -požadovaný (predpokladaný) termín vykonania servisnej opravy, -identifikácia (číslo) zariadenia, na ktorom sa má vykonať servisná oprava, -identifikácia poruchy (rozsah servisných opráv), -meno kontaktnej osoby objednávateľa, -cena za vykonanie servisných opráv. 5

12 4.8 Servisné opravy podľa tejto zmluvy budú vykonávané na základe objednávok vystavených oprávnenou osobou objednávateľa a ich následnom akceptovaní zo strany poskytovateľa. Objednávateľ zašle poskytovateľovi objednávku om vo forme pdf na adresy: a. Ak dôjde k zmene ovej adresy je poskytovateľ povinný oznámiť takúto zmenu na ovú adresu: XX a to do 24 hodín od jej zmeny. 4.9 Poskytovateľ objednávku písomne potvrdí (akceptuje) a potvrdenú objednávku obratom zašle objednávateľovi om vo formáte pdf na adresu X a to do 2 dní odo dňa doručenia objednávateľom Všetky zmeny servisných opráv nad rámec príslušnej objednávky sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa Poskytovateľ sa zaväzuje, že začne vykonávať servisné opravy do 48 hodín po akceptácii objednávky v súlade s bodom 4.9 tejto zmluvy. Termín začatia vykonávania servisnej opravy oznámi poskytovateľ príslušnému zástupcovi objednávateľa podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy vojenského útvaru, v ktorom sa oprava vykonáva, a to najneskôr 24 hodín pred príchodom servisných pracovníkov poskytovateľa V prípade, ak sa servisné opravy budú vykonávať v sídle poskytovateľa, dopravu opravovaného zariadenia do a zo sídla poskytovateľa vykoná poskytovateľ na vlastné nebezpečenstvo, pričom dopravné náklady si vyúčtuje vo faktúre podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zariadenie bude za účelom vykonania servisnej opravy odovzdané poskytovateľovi na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN pred vykonaním servisných opráv, podpísaného oboma zmluvnými stranami v mieste, kde je príslušné zariadenie inštalované, resp. umiestnené. Po oprave poskytovateľ príslušné zariadenie opäť odovzdá objednávateľovi na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisnom liste) v súlade s bodom 4.19 na tomto mieste (v mieste, kde je príslušné zariadenie inštalované, resp. umiestnené u objednávateľa) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať servisné opravy podľa príslušnej objednávky a tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v kvalite a podľa podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s technickou dokumentáciou a platnými technickými a právnymi predpismi. Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetky servisné opravy podľa tejto zmluvy bude poskytovať na najvyššej odbornej úrovni Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom, o čom oboznámi svojich pracovníkov / zamestnancov. Poskytovateľ je zodpovedný za škody spôsobené na majetku v správe objednávateľa pri vykonávaní servisných opráv podľa tejto zmluvy a príslušnej objednávky Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať likvidáciu odpadu - nepotrebného a nevyužiteľného materiálu pochádzajúceho z opravovaného zariadenia na vlastné náklady a zodpovednosť. Pred odvozom nepotrebného a nevyužitého materiálu podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný umožniť kontrolu tohto materiálu oprávnenej osobe objednávateľa uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie servisných opráv pracovníkmi, ktorí sú na takéto úkony odborne spôsobilí Servisné opravy musia byť vykonané podľa technickej dokumentácie, ktorá je súčasťou jednotlivých zariadení systému TACAN. O vykonaných servisných opravách vyhotoví poskytovateľ záznam do prevádzkovej dokumentácie. Servisný pracovník poskytovateľa je povinný zapísať dodávku nového, odpis starého dielu a vykonanú servisnú opravu do prevádzkovej dokumentácie opravovanej techniky Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní servisnej opravy podľa tejto zmluvy používať pre diagnostiku výhradne autorizovaný software pre daný typ systému TACAN. Poskytovateľ je povinný použiť len nepoužité originálne nové diely na systém TACAN. V prípade 6

13 nedostupnosti originálneho nového dielu môže poskytovateľ po predchádzajúcom súhlase objednávateľa použiť nový diel iného výrobcu, pokiaľ jeho použitie nezmení funkčné vlastnosti zariadenia Vykonanie servisných opráv bude potvrdené podpismi oboch zmluvných strán v Zápise o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisnom liste), v ktorom bude uvedené: - označenie útvaru objednávateľa, - identifikácia (číslo zariadenia systému TACAN) na ktorom boli servisné opravy vykonané, - druh vykonávaných servisných opráv, - rozpis vykonaných servisných opráv, - číslo objednávky, na základe ktorej boli servisné opravy vykonané, - dátum začatia a ukončenia prác, odpracovaný počet hodín, - dátum prevzatia zariadenia systému TACAN pred a po vykonaní servisných opráv, -odkaz na prevádzkovú dokumentáciu, v ktorej je vykonanie servisných opráv zaprotokolované, - záznam poskytovateľa o tom, že zariadenie systému TACAN je plne funkčné a schopné prevádzky, resp. že zariadenie nie je plne funkčné a nie je schopné prevádzky a uvedie zistené nedostatky a navrhne spôsob ich odstránenia, - čitateľné mená osoby odovzdávajúcej a osoby preberajúcej zariadenie systému TACAN pred a po servisnej oprave Servisné opravy sa budú považovať za riadne ukončené až úspešným vykonaním funkčnej skúšky, čo písomne potvrdia oprávnené osoby zmluvných strán v Zápise o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisnom liste) Osoby oprávnené konať za objednávateľa: a) vo veciach komunikácie s poskytovateľom pred zaslaním objednávky a vo veciach odsúhlasenia cenovej a časovej kalkulácie sú príslušníci Oddelenia LPIS a ITS Veliteľstva vzdušných síl OS SR Zvolen (vedúci oddelenia a vedúci starší dôstojníci), b) vo veciach komunikácie s poskytovateľom pri zaslaní záväznej objednávky sú príslušníci Oddelenia zabezpečenia letectva a protivzdušnej obrany ÚCL MO SR (vedúci starší dôstojník, vedúci starší dôstojník špecialista, vedúci oddelenia, radca a odborný referent), c) osoby objednávateľa oprávnené odovzdať zariadenia na vykonanie servisných opráv a prevziať zariadenia po vykonanej servisnej oprave, vrátane podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia po vykonanej servisnej oprave sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Článok V. Cena a platobné podmienky 5.1 Cena za vykonanie servisných opráv systému TACAN je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena za vykonanie servisných opráv sa bude stanovovať na základe skutočne odpracovaného počtu hodín, ceny za 1 km dopravy, prípadne cien nových dielov, ktoré bude nevyhnutné dodať pre vykonanie opravy výmenným spôsobom a bude uvedená v objednávke vystavenej objednávateľom, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednu hodinu 7

14 servisných opráv je uvedená v Prílohe č. 1 Cenník servisných opráv systému TACAN, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy V dohodnutej cene 1 hodiny vykonávania servisných opráv sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením tejto zmluvy, s výnimkou dopravných nákladov, ceny skutočne spotrebovaného materiálu a ceny nových dielov V dobe 1 hodiny vykonávania servisných opráv je zahrnutý výlučne čas poskytovateľa vynaložený na prácu a činnosti spojené so servisnými opravami, nie čas strávený dopravou do / z miesta plnenia V cene za 1 km dopravy sú zahrnuté akékoľvek náklady poskytovateľa súvisiace s dopravou do / z miesta plnenia, odsúhlasené zo strany objednávateľa Cena spotrebovaného materiálu a nových dielov bude zmluvnými stranami odsúhlasená na základe predbežnej cenovej a časovej kalkulácie podľa článku IV. tejto zmluvy. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase jej vystavenia. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy aktuálne platný cenník náhradných dielov a spotrebného materiálu (ďalej ako,,cenník náhradných dielov a spotrebného materiálu ) súvisiacich s vykonávaním opráv, a to písomne v listinnej podobe a aj om vo forme pdf na adresy: X 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vykoná pre objednávateľa servisné opravy na základe objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, vo finančnom objeme maximálne do: ,00 EUR s 20 % DPH (slovom: dvestoštyridsaťtisíc eur a nula centov s DPH). Z celkového maximálneho finančného limitu podľa tohto bodu je vyčlenená: - suma vo výške EUR s DPH (slovom: deväťdesiatšesťtisíc eur) ako maximálny limit na úhradu vykonania servisných opráv a dopravných nákladov (ďalej ako finančný limit za služby ), - suma vo výške EUR s DPH (slovom: stoštyridsaťštyritisíc eur) ako maximálny limit na úhradu ceny za nové diely a/alebo ceny za spotrebný materiál súvisiace s vykonávaním servisných opráv podľa tejto zmluvy (ďalej ako finančný limit za tovary ). Finančný limit za služby a finančný limit za tovary objednávateľ nie je povinný vyčerpať. 5.3 Do celkového maximálneho finančného limitu sa zahŕňa cena za vykonanie servisných opráv, cena za dopravu, ako aj cena spotrebovaného materiálu a náhradných dielov. Celkový maximálny finančný limit je konečný a neprekročiteľný. Poskytovateľ nemá nárok na vyčerpanie celej sumy celkového maximálneho finančného limitu. Vykonávanie servisných opráv podľa tejto zmluvy bude vykonávané vždy podľa aktuálnych potrieb a možností objednávateľa a to na základe písomných objednávok objednávateľa vystavených v súlade s touto zmluvou. 5.4 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané servisné opravy do 15 dní odo dňa ukončenia servisnej opravy na základe príslušnej objednávky a po prevzatí zariadenia systému TACAN objednávateľom na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisnom liste). Úhrady za vykonané 8

15 servisné opravy podľa tejto zmluvy budú realizované formou bezhotovostného platobného styku a bez poskytnutia preddavku na tieto úhrady. Dohodnutú cenu vrátane DPH objednávateľ uhradí poskytovateľovi na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa. 5.5 Faktúra okrem povinných údajov uvedených v 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje: - označenie objednávateľa a poskytovateľa, adresu a sídlo, IČO, IČ DPH, - číslo faktúry resp. daňového dokladu, - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, - pečiatku a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa zodpovednej za odovzdanie zariadenia systému TACAN po vykonaných opravách, - označenie peňažného ústavu, IBAN, - rozsah vykonaných servisných opráv s určením časovej náročnosti (hodina servisných prác), - dopravné náklady a počet najazdených kilometrov, - špecifikácia (určenie) a cena nových dielov a iného materiálu použitého pri vykonávaní servisných opráv. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť: - fotokópia písomnej objednávky, potvrdená oboma zmluvnými stranami, na základe ktorej bola vykonaná servisná oprava, - originál a kópia dodacieho listu nového dielu dodaného alebo použitého pri vykonaní servisných opráv s uvedením ceny, evidenčných čísiel, názvu a počtu kusov náhradných dielov, - výkaz pracovných činností, ktorý sa zaväzuje vyhotoviť poskytovateľ a priložiť k faktúre a kópiu Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisný list) potvrdený podpismi oprávnených osôb zmluvných strán. 5.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neplatná, a to najneskôr do dátumu jej splatnosti. Vrátením faktúry podľa predchádzajúcej vety prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej resp. novej faktúry. 5.7 Za servisné opravy vykonané a riadne prevzaté v roku 2020 je poskytovateľ povinný doručiť faktúru v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy, najneskôr však do Za servisné opravy vykonané a riadne prevzaté v roku 2021 je poskytovateľ povinný doručiť faktúru v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy, najneskôr však do Článok VI. Zodpovednosť za vady, záruka 6.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetky servisné opravy bude vykonávať na najvyššej odbornej úrovni. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi záruku na vykonané servisné opravy v trvaní 12 mesiacov. Na nové diely použité pri výkone opravy poskytovateľ 9

16 poskytne záruku v trvaní 24 mesiacov, alebo záruku stanovenú výrobcom, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia zariadenia TACAN po vykonaní príslušnej servisnej oprave objednávateľom od poskytovateľa na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia systému TACAN po vykonaní servisných opráv (servisnom liste). 6.2 V prípade vyskytnutia sa vady súvisiacej s vykonanou servisnou opravou je objednávateľ povinný túto vadu bezodkladne po jej zistení, v rámci dohodnutej záručnej lehoty oznámiť poskytovateľovi. Oznámenie o vadách musí obsahovať identifikačné údaje objednávateľa, číslo objednávky a popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje, dátum vzniku vady. 6.3 Oznámené vady sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť na vlastné náklady na základe písomnej reklamácie objednávateľa najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená na základe dohody poskytovateľa a objednávateľa. 6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať zariadenia TACAN so zjavnými, resp. neodstránenými vadami až do dňa odstránenia vady. 6.5 Záruka sa nevzťahuje na vady preukázateľne nezavinené poskytovateľom a na spotrebný materiál. 6.6 Nároky objednávateľa z vád budú uplatňované v súlade s 436 a nasl. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ). Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie 7.1 V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín vykonania servisnej opravy dohodnutý v príslušnej objednávke, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nevykonanej servisnej opravy za každý deň omeškania. 7.2 V prípade, že poskytovateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v súlade s bodom 6.3 a 6.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny vadného plnenia, najmenej však 10,- EUR za každý deň omeškania. 7.3 V prípade, ak bude poskytovateľ bez písomného uvedenia dôvodu v omeškaní s akceptovaním vystavenej objednávky, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny servisnej opravy podľa príslušnej objednávky za každý deň omeškania. 7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 7.5 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie uhradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 10

17 Článok VIII. Predčasné ukončenie zmluvy 8.1 Pred uplynutím dojednanej doby je možné túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Výpovedná lehota v tomto prípade začne plynúť dňom nasledujúcim po vrátení zásielky. 8.2 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo príslušnej objednávky v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. 8.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy a/alebo príslušnej objednávky budú zmluvné strany považovať: a) nedodržanie záväzku poskytovateľa vykonať servisné opravy v množstve, kvalite a/alebo termíne dohodnutom v zmysle tejto zmluvy a objednávky a porušenie povinnosti poskytovateľa uvedenej v bode, 4.13, 4.14 a 4.15, ako aj porušenie bodov 2.6 a 2.7 tejto zmluvy a to aj jednotlivo, b) neakceptovanie objednávky poskytovateľom v lehote podľa bodu 4.9 tejto zmluvy. 8.4 Odstúpenie od tejto zmluvy a/alebo príslušnej objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy a/alebo objednávky odstupuje. Odstúpenie od zmluvy a/alebo príslušnej objednávky je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva, resp. objednávka v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcom po dni vrátenia zásielky. Článok IX. Náhrada škody 9.1 Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť skutočnú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatňovaní náhrady škody sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 9.2 Poskytovateľ je zodpovedný za škody spôsobené na majetku štátu v správe objednávateľa pri vykonávaní servisných opráv podľa tejto zmluvy a/alebo objednávky. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní objednanej servisnej oprave zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zničeniu alebo zmenšeniu vecí, ktoré do opravy od objednávateľa prevzal. Článok X. Doručovanie 10.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň: 11

18 a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo, c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, adresát sa odsťahoval, adresát je neznámy alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky Doručením sa rozumie aj prijatie zásielky (objednávky/predbežnej kalkulácie) zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná v elektronickej podobe. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje deň jej odoslania na dohodnutú ovú adresu zmluvných strán. Článok XI. Subdodávatelia 11.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch poskytovateľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy (v prípade, ak bude poskytovateľ plniť časť zákazky prostredníctvom subdodávateľa/ov) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v %, sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy Poskytovateľ zodpovedá v celom rozsahu za riadne plnenie predmetu zmluvy. V prípadoch, ak bude plniť prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá poskytovateľ za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám Poskytovateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto dohody, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. V tomto oznámení musí uviesť nasledujúce informácie: a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi, b) identifikáciu navrhovaného subdodávateľa, min. v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO subdodávateľa, c) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, d) predmet subdodávky, e) doklady za subdodávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z. z. ), f) čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku podľa 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z., v prípade, ak sa naňho podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto povinnosť vzťahuje (plnenie subdodávaky v cene nad Eur). Objednávateľ si splnenie tejto podmienky u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa bodu písm. e) a písm. f), objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa zašle objednávateľ poskytovateľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa. 12

19 Článok XII. Zmena zmluvných podmienok 12.1 Túto zmluvu nie je možné podstatne zmeniť. Podstatnou zmenou tejto zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä: a) mení povaha alebo rozširuje rozsah tejto zmluvy, b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, c) nahrádza pôvodný poskytovateľ novým poskytovateľom inak, ako podľa 18 odseku 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávané a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 343/2015 Z. z. ). Článok XIII. Záverečné ustanovenia 12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do odo dňa jej účinnosti. Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená platnosť a účinnosť zmluvy skončí vyčerpaním celkového maximálneho finančného limitu ( ,00 EUR) stanoveného v bode 5.2 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode zmluvných strán, len v súlade s článkom XII. tejto zmluvy formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo 536 a nasl. Obchodný zákonník a zmluvu o kontrolnej činnosti podľa 591 a nasl. Obchodný zákonník ako aj kúpnej zmluvy podľa 409 a nasl. Obchodný zákonník a to podľa druhu a povahy plnenia Táto zmluva sa, vrátane všetkých príloh, vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzatvoriť, túto zmluvu si pred jej podpísaním celú prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, a že bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom. 13

20 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 - Cenník servisných opráv systému TACAN o počte 1 list Príloha č. 2 - Kontaktné údaje oprávnených osôb objednávateľa o počte 1 list Príloha č. 3 - Zoznam opráv systému TACAN o počte 1 list Príloha č. 4 - Údaje o subdodávateľoch o počte 1 list V... dňa V Bratislave dňa Za poskytovateľa: Za objednávateľa: Ing. Pavol LÍŠKA vyplní dodávateľ riaditeľ 14

21 Príloha č. 1 k Zmluve č. 2020/xxx Počet listov:1 Cenník servisných opráv systému TACAN P. č. Názov pracovnej činnosti Cena v EUR bez DPH Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH...% Cena v EUR s DPH 1. Cena za hodinu prác mimo sobôt, nedieľ, sviatkov a v pracovné dni v čase od 07:00 do 19:00 hod. 2. Cena za hodinu prác počas sobôt, nedieľ, sviatkov a v pracovné dni v čase od 19:00 do 07:00 hod. 3. Cena za 1 km dopravy 1

22 Príloha č. 2 k Zmluve č. 2020/xxx Počet listov:1 Kontaktné údaje oprávnených osôb objednávateľa Vojenský útvar Funkcia Hodnoť, meno, priezvisko zodpovedného za prevzatie a odovzdanie zariadenia Tel. číslo, fax VÚ Kuchyňa vedúci prevádzky LPIS kpt. Ing. Juraj JANČOVIČ, príp. ním poverená osoba VÚ Sliač vedúci prevádzky LPIS kpt. Ing. Peter ČERNAJ, príp. ním poverená osoba VÚ Prešov vedúci prevádzky LPIS kpt. Ing. Marek LABANC, príp. ním poverená osoba 1

23 Príloha č. 3 k Zmluve č. 2020/xxx Počet listov:1 Zoznam opráv systému TACAN Lokality v tejto Prílohe nie sú zverejňované v zmysle 11 ods. 1 písm. i) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Letecké pozemné zariadenie Rádionavigačný systém TACAN 2010 Anténny systém s fázovanou anténou Monitorovací a ovládací systém technológie RMC, RMC II, RMC 3S Technologické kontajnery Technologické skrine Klimatizačné jednotky Kontrolná a meracia aparatúra (spektrálne analyzéry, multimetre) Systémová prepojovacia a silová kabeláž Zemniace prvky, bleskoistky Lokalita 1

24 Príloha č. 4 k Zmluve č. 2020/xxx Počet listov:1 Údaje o subdodávateľoch Subdodávateľ č.1: Údaje o subdodávateľovi: Obchodné meno alebo názov: Sídlo alebo miesto podnikania: IČO : Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: Meno: Priezvisko: Adresa pobytu: Dátum narodenia: Predmet prác: Podiel na celkovom obrate diela (%) ( v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu uvedenom vyššie - ako u subdodávateľa č.1) (v prípade, ak poskytovateľ nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov, uvedie sa to v tejto prílohe) 1