OBEC TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Mitice

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "OBEC TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Mitice"

Prepis

1 OBEC TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Mitice OCUTM-S2020/ /Mi dňa Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 26 odst. 1 správneho poriadku verejnou vyhláškou z dôvodu neznámych vlastníkov susediacich pozemkov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske Mitice. VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA: POTVRDENÉ DŇA: PRIPOMIENKY: boli neboli Obec Trenčianske Mitice Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - novostavba v obci Trenčianske Mitice STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník ktorým je Bc. Klogner Miroslav, bytom , Mníchová Lehota, č. 294 a Janečková Zuzana, bytom , Horňany, č. 101, podal dňa žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom - novostavba v obci Trenčianske Mitice Stavba je umiestnená: na pozemku novovytvorenej parcely č. 2429/3. Parcela bola odčlenená z C KN parc.č. 2429/2, geometrickým plánom č /2019 úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom zo dňa , po číslom 1733/2019, mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom území Trenčianske Mitice. Trenčianske Mitice ako príslušný stavebný úrad podľa 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ) a čl. I. 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovala žiadosť stavebníka podľa 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto: stavba Rodinný dom - novostavba v obci Trenčianske Mitice, na pozemku parc.č. 2429/3, orná pôda, mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, pre stavebníkov Bc. Klogner Miroslav, bytom , Mníchová Lehota, č. 294, a Janečková Zuzana, bytom , Horňany, č. 101 sa podľa 39a, 66 stavebného zákona p o v o ľ u j e. 1

2 I. Popis stavby: Novostavba rodinného domu je navrhnutá ako dvojpodlažný rodinný dom čiastočne podpivničený s valbovou strechou. Založený je na pásových betónových základoch šírky 600mm. Strop 1.Np a 2.Np je monolitický betónový. Strop 3.Np je navrhnutý ako trámový drevený. Obvodové murivo je tehlové hr. 450 mm bez zateplenia. Strecha je zateplená izoláciou hr. 400 mm pod konštrukciou krovu na betónovom strope a v rámci hrúbky dreveného stropu. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE : Suterén: skladové priestory, technická miestnosť Na úrovni 1.Np budú riešené zádverie, iba, kúpeľňa, šatník, chodba, schodisko, obývacia izba, kuchyňa, komora, garáž a vonkajšia terasa Na úrovni 2.Np budú riešené schodisko, chodba, 3 izby, kúpeľňa, šatník. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU : Kanalizácia - vonku bude kanalizácia zvedená do betónovej žumpy objemu min. 15m3. Vodovod - rodinný dom bude napojený na novú kopanú studňu. Vnútorné rozvody sú vedené na prízemí v zakrytých vodorovných a zvislých drážkach k zriaďovacím predmetom. TÚV sa pripravuje v bojleri umiestnenom v technickej miestnosti. VYKUROVANIE : Objekt bude vykurovaný tepelným čerpadlom s podlahovým vykurovaním. Regulácia teploty je riešená priestorovým termostatom. Vykurovací systém bude napojený na tepelné čerpadlo vzduch - voda. ELEKTROINŠTALÁCIA : Elektroinštalácia bude vyrobená bude podľa príslušných STN. Objekt bude chránený pred účinkom atmosferickej energie. VNÚTORNÝ PLYNOVOD : Nebude sa riešiť. Pripojenie na IS. VODOVODNÁ PRÍPOJKA : Pripojenie domu bude na vlastnú kopanú studňu priemeru 1m. Studňa je umiestnená v zadnej časti pozemku. Hĺbka studne 6m prípojka vody bude tlačená ponorným čerpadlom do suterénu domu k domovej vodárni. Súčasťou vodárne bude úpravovňa vody. KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA : Splašková kanalizácia z objektu bude napojená do novej betónovej žumpy objemu min. 15m3 Dažďová voda sa zvedie do terénu na pozemku investora. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA : Elektrická prípojka pre zásobovanie elektrickou energiou je navrhnutý samostatný fotovoltický ostrovný systém. Navrhuje sa systém typu OFF-GRID so záložným AVG generátorom elektriny. Parametre ostrovného systému - napr. 2 x systém Basic -L - FV - 3,0kWp/AC 5kVA/ BAT SOPzS 10,2 KW celkový výkon 6,2kVA s batériami do 21kW/den. Tento systém s plochou panelov 40m2 zabezpečuje prakticky celoročnú zásobu výroby el. energie pre rodinný dom. Ako záloha pre prípad nedostatku slnečného žiarenia sa pripojí záložný zdroj AVR generátor. Umiestnenie generátora bude za domom v záhrade RD. Po vybudovaní elektrických rozvodov bude možné dom napojiť na verejné elektrické rozvody. SPEVNENÉ PLOCHY : 2

3 Spevnená plocha pred garážou sa vyrobí z betónovej zámkovej dlažby hr. 60mm. Rozmer plochy bude 8,0x6,0m. plocha bude ohraničená záhradnými obrubníkmi. Okolo domu sa vybuduje okapový chodník šírky 0,5m. Ohraničený bude záhradnými obrubníkmi a vysypaný bude triedeným štrkom fr- 32mm. OPLOTENIE : Okolo pozemku sa navrhuje vybudovať oplotenie. Navrhujú sa dva druhy oplotenia. Oplotenie 1 sa vybuduje v dl. 16m. Jedná sa o predné oplotenie so vstupnou bránkou š. 1m a bránou na pozemok š. 5m. Oplotenie bude vybudované z betónových murovacích tvárnic a doplnené oceľovou výplňou. Výška oplotenia bude do 1,5m. Oplotenie 2 sa vybuduje v dl. 105 m okolo zadnej a bočných strán pozemku. Oplotenie bude jednoduché - oceľové stĺpiky s priehľadným poplastovaným pletivom. Výška oplotenia do 1,8m. II. Technické údaje stavby: Posúdenie stavby podľa 37 ods. 1 stavebného zákona: Podľa platného ÚPN, schváleného uznesením OZ Trenč. Mitice dňa pod č. 42/ , zmeny a doplnky schválené na Obecnom zastupiteľstve Trenčianske Mitice uznesením č. 55/2016 dňa Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa je predmetná lokalita definovaná regulatívom ako NB obytné územie so zástavbou s rodinnými domami. Regulácia intenzity využitia pozemku: Maximálna podlažnosť 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia Maximálny index zastavanej plochy 0,60 % Minimálny index zelene 0,30 % Je preukázané, že stavba je v súlade s územným plánom. RODINNÝ DOM Kóta podlahy prízemia + 0,000= 100,30 m n.m. Parametre rodinného domu: UŽITKOVÁ PLOCHA : 1.Np 68,30m ,10 garáž + 15,00 m 2 terasa 2.Np 70,50 m 2 OBYTNÁ PLOCHA : 1.Np 65,72 m 2 2.Np 43,60 m 2 ZASTAVANÁ PLOCHA : 166 m 2 + terasa 15,00 m 2 OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 1000 m 3 2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: pôvodná parc.č. 2429/2, orná pôda, mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom území Trenčianske Mitice. Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vo výmere 421 m 2 na výstavbu na parc.č. 2427/2, orná pôda, mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Trenčianske Mitice, vydal OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Nám. sv. Anny 7, Trenčín č. OU-TN-PLO-2020/ v Trenčíne dňa Projektovú dokumentáciu spracoval oprávnený projektant: Delta ateliér, Ing. Trunek Pavol, Trenčianska Turná 611 III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 1. Stavba bude umiestnená na novovytvorenom pozemku parc.č. 2427/3, orná pôda, prípojky na parc.č mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom území Trenčianske Mitice. 3

4 2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl.č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia 43d, 43e, 47 až 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy. 5. Rozpočtový náklad stavby: ,- 6. Stavba bude ukončená do 3 rokov od právoplatnosti tohto stavebného povolenia. 7. Spôsob uskutočnenia stavby: svojpomocne- Stavebný dozor bude vykonávať : Ing. Trunek Pavol, Trenčianska Turná 611 reg.č. 0381*A*1 8. Stavba bude napojená na inžinierske siete obce Trenčianske Mitice, vodovod z vlastnej studne, NN, fotovoltaické panely, kanalizácia do žumpy. 9. Stavebník môže požiadať o kolaudáciu domu až po skolaudovaní súvisiacich inžinierskych sietí (studňa). 10. Stavebník je povinný: - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. - V zmysle 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu. - Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu. - Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku, resp. zázname, je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. - Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností. - Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na povolenej skládke podľa pokynov jej správcu. - Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou. - Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa 43i stavebného zákona. - Stavebník je povinný vodu zo striech zviesť na vlastný pozemok. - Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť energetický certifikát budovy v zmysle zákona č 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: Obec Trenčianske Mitice, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 16 a 22 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby súhlasí ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle 140a ods. 1 písm. a) a 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebného zákona s umiestnením a realizáciou stavby za nižšie vymedzených podmienok: 4

5 Súhlas s pripojením na miestnu komunikáciu: Pri výjazde na miestnu komunikáciu nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, t.z. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí 3. Zriadením vjazdu nesmie byt' prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty. Samotné napojenie musí byt' riešené tak, aby z plochy vjazdu a priľahlých pozemkov nedochádzalo k vytekaniu vôd a nečistôt na cestu, t.z. výškové pomery vjazdu na cestu treba riešiť v zmysle ustanovenia 1 vyhl.č.35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon, t.z. sklon vjazdu bude v smere od cesty k RD. 4. Zriadenie vjazdu na cestu musí byt' plynulé a vykoná sa strojným zarezaním krytu a natretím styčných plôch asfaltovou emulziou. 5. Riešený vjazd bude v správe a údržbe stavebníka. 6. Riešená účelová komunikácia bude v správe a údržbe stavebníka, v tomto štádiu bude slúžiť len pre potreby napojenie rodinných domov. 7. Realizácia vjazdu ako i jeho užívanie musí prebiehať v súlade s vyjadreniami správcu cesty uvedené na výkrese Situácia. 8. Povrchovú úpravu miestnej komunikácie, v prípade, že inžinierske siete budú zrealizované, požadujeme vykonať pred kolaudáciou v celej šírke komunikácie (jazdného pruhu), spevnením povrchu. 9. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie napojenia na cestu. 10. Do vydania kolaudačného rozhodnutia musí byť prístupová komunikácia spevnená Obec Trenčianske Mitice ako príslušný orgán odpadového hospodárstva. - Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. - Odpad výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa 97 ods. 1, písm. d) zákona č Z. z. o odpadoch. - Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. - Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. - Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu Okresný úrad ž.p. Trenčín. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácii). Obec Trenčianske Mitice ako príslušný orgán štátnej vodnej správy - z hľadiska ochrany vodných pomerov s plánovanou stavbou súhlasíme za týchto podmienok : - Počas realizácie stavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým aj znehodnoteniu vodárenského zdroja. - Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave a na stavenisku nie je možné vykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 5

6 - Prípadný únik nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď ohlásiť prevádzkovateľovi vodného zdroja a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy a podzemných vôd. - Splaškové vody budú v zmysle projektovej dokumentácie odvádzané do domovej žumpy. OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Nám. sv. Anny 7, Trenčín č. OU-TN-PLO-2020/ v Trenčíne dňa Dodržanie podmienok uvedeného rozhodnutia o odňatí. Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa , č. KPÚTN-2019/ /101820/NIP 1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: 2. Podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o, lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa , č. 4408/ Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 11. stupňa vodných zdrojov Trenčianske Mitice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. OúžP12008/ TNI zo dňa V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe toho možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa -a zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme 2. vybudovať žumpu ako vodonepriepustný objekt s vykonaním skúšky vodotesnosti, počas výstavby rodinného domu stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja, 3. vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byt' v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám, 6

7 4. stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice a Neporadza. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo vyjadrenia: zo dňa Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené Odôvodnenie: Stavebníci ktorými sú Bc. Klogner Miroslav, bytom , Mníchova Lehota, č. 294, a Janečková Zuzana, bytom , Horňany, č. 101, podali dňa žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom - novostavba v obci Trenčianske Mitice, umiestnená: na pozemku parc.č. 2429/2, orná pôda, mimo zastavaného územia obce, v katastrálnom území Trenčianske Mitice. Územné rozhodnutie : vydala Obec Trenčianske Mitice pod zn. S 2019/ /Mi dňa , právoplatné a vykonateľné Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Stavebný úrad oznámením zo dňa vydaným pod č. S 2020/ /Mi oznámil začatie konania a súčasne upustil podľa 61 ods. 3 stavebného zákona od ústneho pojednávania a určil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Oznámenie bolo doručené podľa 26 odst. 1 správneho poriadku verejnou vyhláškou z dôvodu neznámych vlastníkov susediacich pozemkov. Oznámenie bolo vyvesené vo výveske obce Trenčianske Mitice. Verejnou vyhláškou bolo oznámenie doručené 15-tym dňom zverejnenia na úradnej tabuli Trenčianske Mitice.. Vlastníkom pozemkov bolo oznámenie doručované jednotlivo. V oznámení uviedol v súlade s ustanovením 61 ods. 3 stavebného zákona, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní predloženú žiadosť podľa 62 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že povolenie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavebný úrad v konaní a z podkladov pre rozhodnutie a po zhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli protichodné a ani záporné zistil, že predložená PD spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov. Výstavba bude realizovaná tak, aby minimálne rušila kľud v jestvujúcich rodinných domoch. Stavebný úrad v tomto rozhodnutí zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Podľa 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada. 7

8 Podľa 36 ods. 1, druhá veta stavebného zákona, v oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie v určenej lehote, inak že sa na ne neprihliadne. Z uvedeného vyplýva, že v stavebnom konaní sa neprerokovávalo umiestnenie stavby, ale súlad PD s územným rozhodnutím a zmenou územného rozhodnutia a súlad PD so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov. V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky, o ktorých by bol stavebný úrad podľa 66 ods. 1 stavebného zákona povinný rozhodnúť. PD je v súlade s podmienkami uvedenými v územnom rozhodnutí. PD jednotlivých objektov stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi v súlade s 45 ods. 1 písm. a) stavebného zákona v spojení s 46 stavebného zákona. Uskutočňovanie stavby podľa 44 ods. 1 stavebného zákona a podľa 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 52 ods. 1 správneho poriadku. Podľa 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho oznámenia. V spojenom územnom a stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli pripomienky. K žiadosti bolo doložené: - projektová dokumentácia stavby - list vlastníctva stavebníkov - kópia katastrálnej mapy - prehlásenie stavebného dozoru - osvedčenie stavebného dozoru - osvedčenie projektanta Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy - Obec Trenčianske Mitice - OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Nám. sv. Anny 7, Trenčín č. OU-TN-PLO-2020/ v Trenčíne dňa Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa , č. KPÚTN-2019/ /101820/NIP - Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín, zo dňa , č. 4408/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo vyjadrenia: zo dňa Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 50,00, slovom: päťdesiat eur, zaplatený v pokladni Obce Trenčianske Mitice. P o u č e n i e : 8

9 Proti tomuto rozhodnutiu je podľa 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Mitice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. Bc. Jana Šebáňová starostka obce Trenčianske Mitice Doručí sa: 1. Bc. Klogner Miroslav, , Mníchová Lehota, č Janečková Zuzana, , Horňany, č Ing. Záhumenský Martin, Horská 1305/25, Partizánske, PSČ , 4. Mgr. Králová Lucia, Horská 1314/34, Partizánske, PSČ , 5. Jaroš Ján, Rue Pablo Picasso 16, Vierzon, PSČ , Francúzsko 6. Malecová Anna, Trenčianske Mitice 231, Trenčianske Jastrabie, PSČ , 7. MUDr. Tisová Hana r, Považská 1712/76, Trenčín, PSČ , 8. Ing. Trunek Pavol, Trenčianska Turná 611- projektant, dozor 9. Verejná vyhláška neznámi vlastníci po Žofii Jarošovej 10. Obec Trenčianske Mitice Na vedomie: 11. Okresný úrad Trenčín -odbor pozemkový lesný, v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Trenčín 12. SLOVAK TELEKOM, a.s., Poštová 1, Žilina 13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín 14. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 15. TVK, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín 16. SPP distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 9