Seminár k bakalárskej práci III. - abstrakt - citovanie a parafrázovanie - etika - časté typografické a jazykové chyby

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Seminár k bakalárskej práci III. - abstrakt - citovanie a parafrázovanie - etika - časté typografické a jazykové chyby"

Prepis

1 Seminár k bakalárskej práci III - abstrakt - citovanie a parafrázovanie - etika - časté typografické a jazykové chyby

2 ABSTRAKT Podľa smernice rektora UPJŠ 2011/1: Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla slov. Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.

3 abstrakt je neodmysliteľnou súčasťou každej vedeckej práce je to samostatná časť práce, zrozumiteľná aj bez prečítania celej práce poskytuje ucelenú informáciu o podstate a charaktere práce nepovažujte ho len za formalitu

4 abstrakt vs. súhrn zriedkavo sa namiesto abstraktu uvádza pojem súhrn v praxi súhrnom rozumieme rekapituláciu najdôležitejších záverov na konci kapitoly, štúdie abstrakt abstrakt je samostatná jednotka mal by obsahovať ucelené a logicky usporiadané myšlienky týkajúce sa celej práce

5 druhy abstraktov rozlišujeme niekoľko druhov (indikatívny, informatívny, členený...) pri písaní záverečných prác sa využíva indikatívny abstrakt aj opisný alebo deskriptívny sústreďuje sa na hlavné výsledky nie podrobnosti opisuje prácu neprezentuje priamo informácie, ktoré práca obsahuje V práci sa venujeme (cieľom je),...analyzujeme..., skúmame..., Zistenia objasňujú, naznačujú, preukazujú... píše sa ako jeden odsek, nečlení sa na odseky

6 mal by zodpovedať 4 základné otázky prečo sa práca robila ako sa robila čo podstatné sa zistilo čo to znamená, čo z toho vyplýva

7 Všeobecné zásady pre písanie abstraktu: má byť stručný, vecný, zrozumiteľný bez neurčitých viet čím kratší a vecnejší, tým lepšie bez zbytočných slov: ani jedno slovo nemá byť navyše, ani jedno potrebné nemá chýbať ; nesmie tam byť nič, čo nie je vo vlastnom texte práce nemali by sa zbytočne používať skratky ak je to nutné, tak pri prvom použití sa má uviesť celý názov na zdroje sa odkazuje len vo výnimočných prípadoch bez jazykových chýb a bez preklepov abstrakt sa číta ako prvý, píše sa ako posledný

8 postup písania abstraktu identifikácia podstatných informácií z jadra práce (analytická fáza) extrakcia, organizácia a redukcia významných informácií v súvislý celok (tvorivá fáza) redigovanie surového abstraktu z hľadiska súvislostí, jednoznačnosti a stručnosti (kritická fáza)

9 ako to robiť 1. vži sa do role potenciálneho čitateľa 2. čítaj za sebou vlastnú prácu 3. čítaj ju aktívne, hľadajúc kľúčové fakty 4. vyjadri, prečo si prácu robil 5. uveď čo si našiel, zistil, objavil 6. uveď hlavný výsledok, detaily sú druhoradé 7. postupuj induktívne, zovšeobecnenie uveď na konci alebo uveď len zovšeobecnenie 8. buď stručný, obsažný, ale presný a jednoznačný 9. používaj krátke, jasne formulované a úplné vety

10 ako to nerobiť 1. nemeň význam originálu (neodbočuj od obsahu práce) 2. nekomentuj, neinterpretuj 3. neuvádzaj predchádzajúce práce 4. neuvádzaj bežné metódy, postupy, prístroje 5. nespomínaj budúce štúdie 6. nepoužívaj frázy, klišé, žargón neopakuj sa 8. nevyjadruj v jednej vete priveľa 9. nepoužívaj telegrafický štýl 10. vyjadruj sa odborne, nepoužívaj však zbytočne cudzie až vymyslené slová

11 príklad

12 citáty a parafrázy - patria k najčastejšie využívaným autorským postupom tvorby textu - pozor na rozdiel medzi pojmami citát a citácia

13 CITÁTY doslovný text prebratý z nejakého zdroja citáty cudzích myšlienok, prebratie výsledkov, kópií a pod. musia byť vždy zreteľne a presne zaznamenané a musí byť pritom uvedený zdroj neuvádzanie zdrojov sa považuje za plagiátorstvo, ktoré nie je zlučiteľné s etikou vedeckej a odbornej práce rovnako neprípustné je počítačové pirátstvo, čiže používanie cudzích myšlienok alebo iných zdrojov informácií, ktoré majú formu počítačových súborov, resp. digitálnych dokumentov

14 CITÁTY citáty sa od hlavného textu musia oddeliť úvodzovkami odporúča sa, aby sa citáty dlhšie ako štyri riadky písali kurzívou, prípadne aby všetky riadky citátu boli odsadené od ľavého okraja v každom prípade sa musí uviesť ich zdroj a text dať do úvodzoviek pri rozsiahlejších zdrojoch sa uvádza zdroj aj s číslom strany, kde sa pôvodný text nachádza, napr....zistenia súhlasia s tvrdením Iľka (2012, p. 134), že január sa na Slovensku vyznačuje príjemnými letnými teplotami [sic]....ale skôr za užitočný klasifikačný a heuristický nástroj (Cheshire 1995, p. 1059).

15 CITÁTY citát uvádzame v jazyku, v ktorom sa záver. práca píše ak preklad nie je úplne jednoznačný, môžeme do zátvorky uviesť originálny pojem, originálnu formuláciu ak v citáte vynecháme slová, musíme to urobiť vždy tak, aby sa nijako nezmenil význam citovaného textu na mieste vynechania napíšeme tri bodky s medzerami z oboch strán (... ) ak sa v citovanom texte nachádza evidentná chyba, napíšeme za príslušným slovom v hranatej zátvorke slovo [sic] do zátvoriek píšeme aj krátke vsuvky, ktoré môžu pomôcť zrozumiteľnosti textu alebo jeho gramatickému spojeniu s ostatným textom

16 PARAFRÁZY prerozprávanie obsahu textu zdroja vlastnými slovami v parafráze sa zachová dôsledne a komplexne obsah originálneho textu, myšlienok a poradie výkladu bez vkladania vlastných myšlienok. autor v parafráze vysvetľuje podstatu názoru, technickú podstatu problému, zjednodušene alebo zrozumiteľnejšie vyloží príliš komplikovaný popis alebo výklad parafráza je vyjadrená vlastnými slovami a štýlom autora práce, parafrázovaním sa zdrojový text zvyčajne skracuje pri odkazovaní na zdroje platia pravidlá ako pri citátoch

17 poznámky k etike a kultúre pri uvádzaní zdrojov a citovaní nejde len o to, že vás môže pri plagiátorstve prichytiť niekto, komu je text známy podľa štýlu písania sa veľmi ľahko dá odhaliť čo je a čo nie je váš vlastný text vďaka internetu máme ľahší prístup k informáciám no aj čitateľ má ľahšiu cestu k overeniu ich pôvodu

18 poznámky k etike a kultúre niekedy sa potrebujeme odvolať na zdroj, pričom z neho nepreberáme myšlienku, len chceme poukázať, že sa k danej problematike vyjadruje, príp. nabádame čitateľa, aby konfrontoval naše východiská/zistenia s daným zdrojom vtedy je vhodné použiť pred odkazom na zdroj skratku cf.

19 poznámky k etike a kultúre aj keď myšlienku preformulujete, vymeníte, poprehadzujete slová, použijete synonymá, stále ide minimálne o parafrázu a neuvedenie zdroja je aj kradnutím duševného vlastníctva násilné poprehadzovanie slov, len aby nešlo o doslovné prebratie textu nie je odborne opodstatnené a ani etické smernica rektora pri citovaní o uvádzaní strany explicitne nehovorí je to však odraz vašej kultúry písania odraz postoja voči oponentovi (a čitateľovi všeobecne) prejav dôsledného poznania literatúry

20 vyhnime sa jazykovým, formálnym a typografických chybám

21 typografia užitočné poznámky k typografii znaky a značky Značky jednotiek sa píšu vždy v rovnakom riadku za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľujú medzerou. Medzera sa nedáva pred jednotky stupňov, minút a sekúnd. príklady: 150 CZK, 30 EUR 84 %, km, 3000 mm, 20 l, 20 dm 3, 20 m/s t = 30 s, (300 m m) = 900 m c b = a, 3 x 4 = 12 alebo 3. 4 = 12, 4 + ( 6) = 10 mapa v mierke 1 : 1000 tolerancia ±2 mm 37,5 C, 76 24'30''

22 ukazovatele dbať na rozlišovanie jednotiek vzdialenosti, plochy a objemu rozlišovať percentá (%) a percentové body (p. b.), to isté pre promile pr. 1: Ak podiel dôchodcov v populácii vzrastie z 10 % na 20 %, ide o vzrast o 100 % alebo vzrast o 10 percentových bodov pr. 2: Ak podpora politickej strany vo voľbách poklesne z 30 % na 15 %, ide o pokles o 50 % alebo pokles o 15 p. b.

23 gramatika chyby, ktorým sa treba vyhnúť radové číslovky za číselným vyjadrením sa uvádza bodka (dvadsiaty prvý = 21.) časté chyby: V 50-tych rokoch 20. storočia. správne: V 50. rokoch 20. storočia.

24 jazykové lapsusy často používané nesprávne, nezmyselné slová: častokrát --> často, mnohokrát zem --> často chybný preklad z češtiny, kedy máme na mysli krajinu, štát jedná sa o --> ide o pojednávať --> rozoberať, venovať sa, zameriavať sa zdieľať -->???