Zákon o poplatkoch za uloženie. odpadov BANSKÁ BYSTRICA Ing. Ingrid Nemčeková

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zákon o poplatkoch za uloženie. odpadov BANSKÁ BYSTRICA Ing. Ingrid Nemčeková"

Prepis

1

2 Zákon o poplatkoch za uloženie ov BANSKÁ BYSTRICA Ing. Ingrid Nemčeková

3 3 Legislatíva SR 329/2018 Z. z. Nariadenie vlády SR 330/2018 Z. z. zákon KTO - KEDY - KOĽKO 587/2004 Z. z. Envirofond nariadenie SADZBY audit kompetencií -Banská Bystrica

4 4 Charakter právneho predpisu 329/2018 Z. z. Počet - 13 Prílohy - 6 ks predmet úpravy (nie úložiská ťažobného predpisu, odkaliská len uvedené v zozname Vestník MŽP SR ) vymedzenie pojmov (a e, Príloha 1 = vytriedené zložky NIE: popol, BRKO na kŕmenie, farby , železný výkupne, pneumatiky- usmernenenie poplatková povinnosť (posledný držiteľ u, aj prevádzkovateľ skládky, inertný použitý na vrstvy po zhutnení neplatí sa ) výpočet poplatkov (správne zaradenie príloha č. 1 a č. 2 nar. 330/2018 Z. z. 28.február. platenie odvod ohlasovacia povinnosť, použitie príjmov, správne delikty, ustanovenia(splnomocňovacie, prechodné, zrušovacie, záverečné) audit kompetencií -Banská Bystrica

5 Zdroje príjmov -sadzby poplatkov za skládkovanie - identifikácia VS Príloha č. 1, tabuľka č. 1 - Zmesový KO a objemný 7-17 /t Príloha č. 1, tabuľka č. 2, položka č Drobný stavebný 7 /t Príloha č. 2, položka č. 2 Výkopová zemina a kamenivo ( a ) uloženie na skládku ov na, ktorý nie je nebezpečný 7 /t Príloha č. 2, položka č. 3 Stavebný ) 7 /t Príloha č. 2, položka č. 5 Inertný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 uloženie na skládku ov na, ktorý nie je nebezpečný 7 /t Príloha č. 2, položka č. 6 Priemyselný ostatný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem u uvedeného v položke 5 7 /t Príloha č. 2, položka č. 8 priemyselný nebezpečný 35 /t Príloha č. 1, tabuľka č. 2, položka č. 3 Iné druhy KO nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č /t Príloha č. 3, položka č. 1 ostatný 0,2655 /t Príloha č. 3, položka č. 2 nebezpečný 0,8298 /t Príloha č. 2, položka č. 1 Výkopová zemina a kamenivo ( a ) uloženie na skládku ov na inertný 3 /t Príloha č. 2, položka č. 4 Inertný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 uloženie na skládku ov na inertný 0,66 /t Príloha č. 1, tabuľka č. 2, položka č Zemina a kamenivo 3 /t Príloha č. 2, položka č. 7 Priemyselný ostatný 30 /t

6 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD ( ) A OBJEMNÝ ODPADU ( ) 7-17 euro.t Drobný stavebný 7 euro.t -1 Iné druhy komunálneho u nezahrnuté 17 euro.t Zemina a kamenivo 3 euro.t -1 ODKALISKO 1 Ostatný 0,2655 euro.t -1 ODKALISKO 2 Nebezpečný 0,8298 euro.t -1 VS: VS: VS: Výška príjmov z poplatkov za uloženie ov na skládku ov na, ktorý nie je nebezpečný 5 euro/t Výška príjmov z poplatkov za uloženie ov na skládku ov na nebezpečný 17/33 euro/t Výška príjmov z poplatkov za uloženie ov na skládku ov na inertný 0,33 euro/t Výška príjmov z poplatkov za uloženie ov na odkalisko Ostatný 0,2655 euro/t Výška príjmov z poplatkov za uloženie ov na odkalisko Nebezpečný 0,8298 euro/t VS: Výkopová seminar a kamenivo ( a ) uloženie na skládku ov na, ktorý nie je nebezpečný 7 euro.t -1 Priemyselný ostatný 30 euro.t -1 Stavebný ) 7 euro.t -1 Inertný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 uloženie na skládku ov na, ktorý nie je nebezpečný 7 euro.t -1 Priemyselný ostatný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem u uvedeného v položke 5 7 euro.t -1 Priemyselný nebezpečný 35 euro.t -1 Výkopová seminar a kamenivo ( a ) uloženie na skládku ov na inertný 3 euro.t -1 Inertný nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 uloženie na skládku ov na inertný 0,66 euro.t -1

7 70% Paušálny poplatok pre obce ak sa nachádza skládka ov KO komunálny PO priemyselný Výška príjmov z poplatkov za uloženie na skládku: Skládka NNO-KO 5 /t Skládka NO -KO 17 /t Skládka NO-PO 33 /t Skládka IO-KO 0,66 /t Skládka IO-PO 0,66 /t Odkalisko Ostatný 0,2655 /t Odkalisko nebezpečný 0,8298 /t 70% 30 % 30 % * 50 % 30% * rok 2019 = 0 euro/t

8 NIE 1. Popol a škvara z kúrenia uhlím a drevom 2. Biologicky rozložiteľný komunálny, ktorý sa v obci používa na kŕmenie zvierat, alebo do domácich kompostovacích zásobníkov a obec nemá potvrdenie o zhodnotení. 3. Odpad s katalógovým číslom farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, nakoľko nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z.z. a následne ide tento na zneškodnenie. 4. Vysušené seno nakoľko sa nejedná o, pretože seno je určené na kŕmne účely a na tento poľnohospodársky materiál sa nevzťahuje zákon č. 79/2015 Z. z. o och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o och ). 5. Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného u od reštaurácií ako podnikateľských subjektov 6. Pneumatiky nie sú komunálnym om, sú zaradené podľa Katalógu ov pod katalógové číslo opotrebované pneumatiky 7. Zmesový komunálny ( ) energeticky zhodnocovaný v Rohožníku činnosťou R1- nejde o triedenú zložku v rámci systému triedeného zberu komunálnych ov v obci uvedenú v prílohe č. 1 zákona o poplatkoch audit kompetencií -Banská Bystrica ÁNO 1. Do čitateľa vstupujú všetky zložky komunálnych ov, ktoré sa v danej obci vytriedili a vyzbierali a sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o poplatkoch. 2. V menovateli sa uvádza množstvo všetkých komunálnych ov vyzbieraných v obci v danom kalendárnom roku (predchádzajúci kalendárny rok). Do menovateľa sa započítavajú všetky zložky komunálnych ov, ktoré boli vyzbierané v obci v danom kalendárnom roku a ktoré sa ohlasujú aj Štatistickému úradu, t. j. zmesový komunálny, objemný, drobný stavebný, z čistenia ulíc ( ) ako aj vytriedené a vyzbierané zložky komunálnych ov podľa prílohy č. 1 k zákonu o poplatkoch a komunálne y vyzbierané v obci od podnikateľských subjektov, ktoré platia obci miestny poplatok za komunálne y a drobné stavebné y. 3. Kovový ( , , ) vyzbieraný v zberniach alebo výkupniach v súčasnosti sa kovový zarátava len tej obci, na ktorej území sa zber alebo výkup ov uskutočňuje. 4. Papier vyzbieraný v zberniach alebo výkupniach. 5. Biologicky rozložiteľné komunálne y - zarátať je možné iba jedlé oleje a tuky ( ) a/alebo biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný ( ) - z domácností., ak boli zbierané a odovzdávané oprávnenej osobe v zmysle zákona o och na ďalšie spracovanie. Do vzorca nie je možné zarátať také množstvá, ktoré boli u fyzických osôb kompostované, resp. boli odovzdané iným osobám ako osobám oprávneným na nakladanie s om v zmysle zákona o och.

9 9 Skládky ov ks ( 111 aktívne skládkovanie v procese) audit kompetencií -Banská Bystrica

10 10 Ďakujem za trpezlivé počúvanie audit kompetencií -Banská Bystrica