RÁMCOVÁ DOHODA č. 6/2017/ŠJ Dodanie Chleba a pekárenských výrobkov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "RÁMCOVÁ DOHODA č. 6/2017/ŠJ Dodanie Chleba a pekárenských výrobkov"

Prepis

1 RÁMCOVÁ DOHODA č. 6/2017/ŠJ Dodanie Chleba a pekárenských výrobkov uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len Dohoda ) Čl. I ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa Sídlo: Školská 3, Šaľa IČO: Zastúpené: PaedDr. Vladimír Takáč, riaditeľ školy DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15 Číslo účtu: SK ( ďalej len objednávateľ ) Dodávateľ: Sídlo: IČO: Zastúpená: Zapísaný: DIČ IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: ( ďalej len dodávateľ )

2 Čl. II VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE 2.1 Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na dodanie tovarov Chleba a pekárenské výrobky pre ŠJ, ktorú vyhlásil Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa. 2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Dohody postupovať podľa jej ustanovení a v súlade s vyhlásenými podmienkami zákazky uvedenej v ods. 2.1 tejto dohody a s ponukou, ktorú dodávateľ predložil objednávateľovi ako uchádzač v zákazke na dodanie tovarov Chleba a pekárenské výrobky pre ŠJ a ktorá je archivovaná u objednávateľa ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranami navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Dohody. Čl. III PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 3.1 Predmetom rámcovej dohody je Chleba a pekárenské výrobky pre ŠJ (ďalej len tovar), uvedeného v prílohe č. 1 tejto Dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami dodávateľa a spôsobom v súlade s príslušnými platnými právnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do skladu na mieste určenia, na základe objednávok objednávateľa a za podmienok uvedených v tejto Dohode a záväzok objednávateľa riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Dohode. 3.2 Množstvá uvedené v prílohe č. 1 sú množstvá predpokladané počas trvania Dohody a objednávateľ je oprávnený objednať si väčšie resp. menšie množstvo tovaru a to na základe aktuálnych potrieb. ČL. IV DOBA PLATNOSTI RÁMCOVEJ DOHODY 4.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od do alebo do vyčerpania finančného limitu predpokladanej hodnoty Dohody 1.500,- Eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 4.2 Tovar bude dodávateľom dodávaný priebežne, počas doby plnenia dohody na základe objednávok objednávateľa. ČL. V CENA TOVARU 5.1 Objednávateľ za dodávateľom riadne dodaný, odovzdaný a objednávateľom prevzatý tovar, podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode, zaplatí dodávateľovi cenu podľa tohto článku dohody. 5.2 Maximálna cena za tovar je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody.

3 5.3 Cena predmetu tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 5.4 Ceny jednotlivých položiek sú uvedené ako maximálne jednotkové ceny v štruktúrovanom rozpočte ceny cenníku (ďalej cenník), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto dohody. 5.5 maximálne jednotkové ceny obsahujú šeky náklady dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s dodaním tovaru objednávateľovi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie. 5.6 V prípade, ak počas platnosti tejto Dohody prestane byť akýkoľvek z tovarov uvedených v prílohe č. 1 k tejto Dohode vyrábaný, alebo sa zmení jeho zloženie, prípadne gramáž a pod., je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa a dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi tovar najviac podobný ( zložením, váhou, a pod.) pôvodne dodávanému tovaru. Čl. VI PODMIENKY DODÁVKY A ODBERU 6.1 Dodávateľ bude dodávať objednávateľovi a objednávateľ bude od dodávateľa odoberať po dobu trvania tejto Dohody tovar uvedený v Č. III tejto Dohody. Konkrétne množstvo a druh bude uvedený v objednávkach, ktoré môžu byť realizované písomne, telefonicky alebo om. V prípade, ak dodávateľ po obdržaní objednávky zistí, že nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane dodať tovar podľa objednávky, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi. 6.2 Odovzdanie predmetu rámcovej dohody sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami zmluvných strán v mieste dodania, v dohodnutých termínoch a množstvách. 6.3 Objednávateľ nie je povinný odobrať celé množstvo uvedené v prílohe č. 1 tejto Dohody. Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať len objednané a prebraté množstvo tovaru. 6.4 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať tovar objednávateľovi v bezchybnom stave, v stanovenej kvalite, na miesto a v množstvách určených v objednávke. Pri dodaní objednaného tovaru dodávateľ odovzdá dodací list, so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý po ukončení prevzatia objednaného tovaru podpíše zástupca objednávateľa a dodávateľa. Pri plnení tejto dohody sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy, hygienické a technické normy súvisiace s plnením tejto dohody. 6.5 Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodávaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, Potravinovým kódexom a s ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie týkajúcich sa predmetu tejto dohody.

4 ČL. VII PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA TOVARU A ODPOVEDNSŤ ZA VADY 7.1 Miesto plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa. 7.2 Lehota dodania tovaru na základe objednávok je 5 dní v mimoriadnych prípadoch do 15 kalendárnych dní od doručenia objednávky dodávateľovi. 7.3 Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických a právnych vád, riadne, včas a v dohodnutom množstve. Ak budú mať tovary vady už v čase odovzdania a preberania, objednávateľ tovar neprevezme a vráti dodávateľovi, ktorý je povinný vady odstrániť do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím na charakter vád nedohodnú inak. Do času, kým dodávateľ nedodá tovar bez vád, je v omeškaní s dodaním tovaru Vzhľadom k tomu, že tovary, ktoré sú predmetom tejto Dohody, majú rôznu dobu trvanlivosti/doby spotreby, objednávateľ požaduje, aby dodávateľ dodával tovary s čo najneskoršou dobou spotreby a s najdlhšou trvanlivosťou. ČL. VIII PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 8.1 Cena predmetu tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 8.2 V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. a 3 vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovených osobitnými predpismi. V cene sú započítanej aj obaly, náklady na dopravu a vykládky do skladu na miesta dodania predmetu tejto rámcovej dohody. 8.3 Finančné plnenie uskutoční objednávateľ na základe faktúry vystavanej dodávateľom v súlade s platnými právnymi predpismi. 8.4 Objednávateľ na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 8.5 Dodávateľovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávateľovi dňom dodania predmetu tejto rámcovej dohody na miesta dodania objednávateľa a podpísaním dodacieho listu oprávnenými osobami zmluvných strán. 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie dodávateľovi. Dodávateľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto opravenej(novej ) faktúry vyznačí lehotu splatnosti a doručí objednávateľovi.

5 8.7 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. ČL. IX SANKCIE 9.1 V prípade omeškania dodávateľa s plnením objednávky podľa čl. II tejto rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 9.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania. 9.3 Ustanovenia ods. 1 a 2. neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane objednávateľa alebo dodávateľa. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie. 9.4 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Čl. X SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 10.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov v tejto rámcovej dohody. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strane alebo jej časť. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu Zmluvné strany si do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody písomne vymenia svoje kontaktne osoby. Každá zmluvná strana je povinná zmenu kontaktnej osoby oznámiť druhej zmluvnej strane do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo. Zmena kontaktných osôb si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto rámcovej dohode Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa článku IV tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu skončiť formou vzájomnej písomnej dohody Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v zmysle 344 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvných povinnosti budú považovať najmä: a) ak dodávateľ opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutých termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam objednávateľa,

6 b) ak objednávateľ v rozpore s touto rámcovou zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet plnenia tejto rámcovej dohody ani do 30 dní od vyzvania objednávateľa dodávateľom, c) ak objednávateľ opakovane neuhradí prevzaté plnenie premetu rámcovej dohody v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu splatnosti V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od rámcovej dohody, je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody Odstúpením od rámcovej dohody nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce z čl. VI tejto rámcovej dohody Obidve zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu písomne vypovedať pred uplynutím jej platnosti aj bez udania dôvodov s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane Písomné oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody a písomná výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto rámcovej dohody do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo Právne vzťahy osobitne neupravené touto rámcovou dohodou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky Táto rámcová dohoda je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5 a zákona o prístupe k informáciám ( zákona č. 211/2000Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods.2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 47 a Občianskeho zákonníka. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto rámcovej dohody vrátane jej dodatkov a faktúr dodávateľa doručených objednávateľovi a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby ( osoby konajúcej za dodávateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto rámcovej dohody, v jej dodatkoch a vo faktúrach dodávateľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a a 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami och zmluvných strán, táto rámcová dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľ ( 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení 5a ods.1 a 5 zákona o prístupe k informáciám).

7 10.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto rámcovej dohody budú riešiť prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre dodávateľa dva rovnopisy pre objednávateľa Túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. Za objednávateľa: Za dodávateľa: V...dňa... V...dňa...

8 Príloha č. 1: Popis, základná p. č. špecifikácia 1 Chlieb biely 850 g 2 Chlieb čierny 850 g 3 Chlieb cereálny 850 g 4 Rohlík 40g 5 Vianočka 350 g 6 Strúhanka 1 kg 7 Droždie 1 kg Celková cena Jednotková cena v bez DPH Jednotková cena v s DPH