8070/17 ADD 1 zk/sb/js 1 GIP 1B

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "8070/17 ADD 1 zk/sb/js 1 GIP 1B"

Prepis

1 Rada Európskej únie V Bruseli 20. apríla 2017 (OR. en) 8070/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISNICE Predmet: PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE zasadnutie Rady Európskej únie (poľnohospodárstvo a rybárstvo), ktoré sa konalo 3. apríla 2017 v Luxemburgu 8070/17 ADD 1 zk/sb/js 1

2 BODY NA VEREJNÉ ROKOVANIE 1 Strana PREROKÚVANIE LEGISLATÍVNYCH AKTOV BODY A (7643/17 PTS A 24) 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov [prvé čítanie] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám a ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [prvé čítanie] Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku... 5 BODY B (7641/17 OJ CONS 17 AGRI 159 PECHE 122) 4. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013 (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ (súhrnný návrh) [prvé čítanie]... 6 * * * 1 Prerokúvanie legislatívnych aktov Únie (článok 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii), iné rokovania Rady prístupné verejnosti a verejné diskusie (článok 8 rokovacieho poriadku Rady). 8070/17 ADD 1 zk/sb/js 2

3 PREROKÚVANIE LEGISLATÍVNYCH AKTOV (verejné rokovanie v súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii) BODY A 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov [prvé čítanie] = prijatie legislatívneho aktu PE-CONS 2/17 DRS 2 CODEC 31 + REV 1 (cs) Rada schválila pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní, a teda v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je navrhovaný akt prijatý. (právny základ: článok 50 a článok 114 ZFEÚ). Vyhlásenie poľskej, nemeckej, dánskej a luxemburskej delegácie Delegácie Poľska, Nemecka, Dánska a Luxemburska berú na vedomie uzatvorenie dohody v prvom čítaní medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a chvália jednotlivé predsedníctva Rady za ich úsilie zamerané na dosiahnutie vyváženého kompromisného znenia návrhu. V súlade s pozíciami predloženými počas práce na tomto návrhu vykladajú poľská, nemecká, dánska a luxemburská delegácia ustanovenie článku 3f odseku 1 písmeno a) návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov o obsahu politiky zapojenia akcionárov ako ustanovenie, ktoré umožňuje inštitucionálnym investorom a správcom aktív formulovať politiku zapojenia tak, že si môžu vybrať oblasti, v ktorých monitorujú spoločnosti, do ktorých sa investuje, a že nie sú povinní v politike zapájania riešiť konkrétne každú oblasť uvedenú v článku 3f odseku 1 písm. a) návrhu. Podľa názoru našich delegácií dohodnuté znenie tretej vety odôvodnenia 11 uvedeného návrhu, v ktorom sa uvádza: V politike zapojenia akcionárov by sa malo uvádzať, akým spôsobom inštitucionálni investori a správcovia aktív začleňujú zapojenie akcionárov do svojej investičnej stratégie a aké činnosti zapájania sa rozhodli vykonávať a ako ich realizujú. potvrdzuje správnosť tohto výkladu. 8070/17 ADD 1 zk/sb/js 3

4 Vyhlásenie luxemburskej delegácie Luxembursko v plnej miere podporuje cieľ smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, ktorým je podnietenie dlhodobej angažovanosti akcionárov a zvýšenie transparentnosti inštitucionálnych investorov a správcov aktív. Zároveň, ako sa uvádza v odôvodneniach, touto smernicou by nemali byť dotknuté ustanovenia stanovené v odvetvových právnych predpisoch EÚ upravujúcich konkrétne druhy kótovaných spoločností alebo osobitné typy subjektov, ako sú úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, správcovia aktív, poisťovne a dôchodkové fondy. Luxembursko sa preto v súvislosti s článkami 3g a 3h tejto smernice domnieva, že ak nie sú aktíva inštitucionálneho investora spravované jednotlivo, ale spoločne s aktívami iných investorov a spravované prostredníctvom podniku kolektívneho investovania, mali by mať odvetvové právne predpisy uplatniteľné na kolektívnu správu aktív prednosť pred smernicou, pokiaľ sú požiadavky stanovené smernicou v rozpore s požiadavkami stanovenými v odvetvových právnych predpisoch EÚ. Touto smernicou by, napríklad, nemali byť dotknuté ustanovenia upravujúce diverzifikáciu portfólia podnikov kolektívneho investovania a zákaz nadobúdať akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, čo by umožňovalo kolektívnym správcom aktív vykonávať značný vplyv na správu emitenta. 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre unijných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [prvé čítanie] = prijatie legislatívneho aktu PE-CONS 60/16 WTO 366 COMER 134 RELEX 1073 UD 274 CODEC 1896 Rada schválila pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní, a teda v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je navrhovaný akt prijatý. (právny základ: článok 207 ZFEÚ). Vyhlásenie Rady Rada výnimočne súhlasí s tým, aby sa na Komisiu delegovala právomoc prijímať delegované akty na účel zmeny prahových hodnôt uvedených v prílohe I, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 4 a 5 tak, aby sa zaistilo včasné prijatie prahových hodnôt a splnili ciele tohto nariadenia. Takouto dohodou nie sú dotknuté budúce legislatívne návrhy v oblasti obchodu, ani oblasť vonkajších vzťahov ako celku. Vyhlásenie Komisie č. 1 Komisia zváži, či predloží ďalšie legislatívne návrhy zamerané na podniky EÚ, ktorých výrobky obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato v ich dodávateľskom reťazci, ak dospeje k záveru, že celkové úsilie trhu EÚ v oblasti zodpovedného riadenia dodávateľských reťazcov nerastov je nedostatočné na to, aby viedlo k zodpovednému dodávateľskému správaniu v produkujúcich krajinách, alebo že dochádza k nedostatočnému nákupu zo strany hospodárskych subjektov z dolnej časti dodávateľského reťazca, ktoré zaviedli systémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci v súlade s usmernením OECD. 8070/17 ADD 1 zk/sb/js 4

5 Vyhlásenie Komisie č. 2 Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty podľa článku 1 ods. 5 zohľadní ciele tohto nariadenia, najmä ako sa uvádzajú v odôvodneniach 1, 7, 10 a 17. Komisia bude pritom brať do úvahy predovšetkým špecifické riziká spojené s prevádzkou hornej časti dodávateľského reťazca zlata v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, ako aj postoj mikropodnikov a malých podnikov dovážajúcich zlato do EÚ. Vyhlásenie Komisie č. 3 Komisia je v reakcii na žiadosť Európskeho parlamentu o osobitné usmernenia ochotná vypracovať ukazovatele výkonnosti špecifické pre zodpovedné získavanie nerastov z oblastí zasiahnutých konfliktom. Na základe týchto usmernení sa budú príslušné spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami, ktoré sú povinné zverejňovať nefinančné informácie v súlade so smernicou 2014/95/EÚ, nabádať, aby zverejňovali špecifické informácie súvisiace s výrobkami, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám alebo zlato. Vyhlásenie Belgicka Pripomínajúc, že kovy, ako sú vymedzené v tomto nariadení, sa môžu ťažiť aj z iných surovín než z rúd a nerastov uvedených v časti A prílohy I, sa Belgicko domnieva, že hospodárske subjekty, ktoré ťažia kovy z iných surovín a dodržiavajú požiadavky náležitej starostlivosti podľa tohto nariadenia, ako sa uvádza v jeho článku 8, je potrebné považovať za zodpovedné taviarne v prípade, že Komisia pri uplatňovaní článku 9 uznáva systém náležitej starostlivosti, ktorý uplatňujú, a že je potrebné k nim pristupovať rovnako ako k iným hospodárskym subjektom sledujúcim rovnaký hospodársky cieľ. 3. Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku 7001/17 FIN 172 PE-L 10 schválil Coreper (časť II) Rada prijala pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017, ako sa uvádza v dokumente 7001/ /17 ADD 1 zk/sb/js 5

6 BODY B 4. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013 (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ (súhrnný návrh) [prvé čítanie] Medziinštitucionálny spis: 2016/0282 (COD) = súčasný stav a výmena názorov 7707/17 AGRI 164 AGRILEG 65 AGRIFIN 32 AGRISTR 29 AGRIORG 33 CODEC 490 Rada vzala na vedomie súčasný stav rokovaní o súhrnnom návrhu ( Omnibus ) a ministri si vymenili názory na hlavné nevyriešené otázky, aby OVP poskytla politické usmernenie s cieľom umožniť mu 10. apríla dosiahnuť dohodu. Komisia vydala vyhlásenia, ktoré sa uvádzajú ďalej. Vyhlásenie Komisie o regionálnych krízach Komisia potvrdzuje, že nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, už obsahuje vo svojich článkoch 219 a 221 potrebný právny základ, ktorý jej v závislosti od dostupnosti rozpočtových zdrojov umožňuje riešiť narušenia trhu a iné špecifické problémy, a to aj na regionálnej úrovni, s možnosťou poskytnúť poľnohospodárom priamu finančnú pomoc 2. Okrem toho návrh Komisie doplniť do nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka odvetvový nástroj stabilizácie príjmu umožní členským štátom, aby do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli možnosť odškodnenia poľnohospodárov v konkrétnom sektore v prípade výrazného poklesu ich príjmov. Vyhlásenie Komisie o znižovaní platieb Podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/ môžu členské štáty každoročne prehodnotiť svoje rozhodnutie o znížení platieb, vrátane možnosti zavedenia maximálnych limitov po prvýkrát. Členské štáty by pri tom mali dodržiavať iné právne povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva Únie. Konkrétne by mali zabezpečiť, aby sa v dôsledku uplatnenia článku 11 sumy dostupné pre rozvoj vidieka neznížili a aby sa náležite prihliadlo na legitímne očakávania poľnohospodárov, čo znamená, že rozhodnutie o prehodnotení by sa malo prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom roka, na ktorý sa má prvýkrát uplatňovať. 2 3 Príklady: Nariadenie (EÚ) č. 1263/2014 (pobaltské štáty) a nariadenie (EÚ) č. 1370/2014 (Fínsko) Ú. v. EÚ L 347, , s /17 ADD 1 zk/sb/js 6