P o z v á n k a na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "P o z v á n k a na zasadnutie mestského zastupiteľstva"

Prepis

1 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV V Trebišove, dňa Č. j.: 13506/2017/1-KP P o z v á n k a na zasadnutie mestského zastupiteľstva Podľa 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017 o 9.00 h na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí. Návrh programu: 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 4. Interpelácie a podnety poslancov 5. Diskusia 6. Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej 7. Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku 8. Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej 9. Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej 10. Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu 11. Informatívna správa zo zasadnutia komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 12. Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 13. Použitie prostriedkov rezervného fondu 14. Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami 17. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov 18. Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní 19. Koncepcia rozvoja športu Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov

2 21. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 23. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok Správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku 25. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania zákazky Klimatizačné zariadenia 26. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania zákazky Výchovno-vzdelávacie centrum, adaptácia skladu na školské zariadenie, časť základná škola 27. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania zákazky Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom 28. Plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok Rôzne 30. Záver PhDr. Marek Čižmár

3 Komisia finančná Číslo: 6 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej Obsah materiálu: informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie finančnej zo dňa Predkladá: Spracoval: Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie Ing. Peter Duč, tajomník komisie V Trebišove, dňa predkladateľ

4 Komisia finančná Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič 2. Ing. Marián Kolesár 3. Ing. Gejza Gore 4. Ing. Peter Bobík Neposlanci 1. MVDr. Július Selecký Neprítomní členovia komisie: 1. Jozef Fáber 2. Ing. Vladimír Besler Ostatní prítomní: 1. Mgr. Viera Mokáňová 2. Mgr. Peter Sovák 3. Ing. Peter Duč 4. Mgr. Martin Kohut 5. Ing. Svetlana Varhaniková 6. Ing. Jana Bugatová Priebeh rokovania: 1. Otvorenie Rokovanie finančnej komisie otvoril predseda komisie Ing. Cifranič. Na rokovanie komisie bol predložený do bodu Rôzne Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, účinný od Za zaradenie tohto bodu do bodu Rôzne hlasovali členovia finančnej komisie takto: ZA 4 PROTI 1 ZDRŽAL SA 0 2. Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Varhaniková oboznámila členov finančnej komisie o navrhovanom spôsobe prerozdelenia zvyšku rezervy na nepredvídané skutočnosti. Poslanec Ing. Kolesár navrhol z balíka prerozdeľovanej sumy rezervy vylúčiť sumu 8,75 tis. určených na nákup klimatizačnej jednotky pre ŠJ ZŠ Komenského. Ako dôvod uviedol, že sa nejedná o nepredvídanú udalosť a navrhol na tento účel nájsť iný zdroj financovania. Rovnako zdôvodnil aj nemožnosť akceptovať výdavok 1,00 tis. na zvýšené výdavky ŠJ ZŠ Komenského z dôvodu 30. výročia školy. Nerozdelený balík vo výške 8,75 tis. navrhol prerozdeliť medzi ostatné MŠ a ZŠ na základe ich žiadostí, vrátane doplatenie celej požadovanej sumy, ktorú CZŠ sv. Juraja požadovala. Finančná komisia odporúča MsZ použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a

5 školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov schváliť po zapracovaní návrhu poslanca Ing. Kolesára. ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou Ing. Varhaniková stručne oboznámila členov finančnej komisie o navrhovanom VZN. Finančná komisia odporúča MsZ VZN schváliť. ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 4. Dodatok č. 1 k VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Duč stručne oboznámil členov komisie o navrhovaných zmenách v predmetnom VZN, pričom predložil aj vznesené pripomienky (v rámci pripomienkového konania): 1. V Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 148/2016 bola vznesená pripomienka Mgr. Futóvou, týkajúca sa článku 2, doložená názorom ZMOS-u. Stanovisko ZMOS-u: V nadväznosti na Vašu otázku ohľadne možnosti zníženia poplatku za komunálne odpady pre držiteľov Jánskeho plakety Vám oznamujem, že nie je možné zapracovať do existujúceho VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady zníženú sadzbu poplatku za poplatníkov, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakiet. Ustanovenie 83 odsek 2 zákona č. 582/2004 Z. z. taxatívne definuje, kedy, komu a za akých podmienok je možné znížiť alebo odpustiť poplatok za komunálne odpady. Žiaľ, držitelia Jánskeho plakety medzi nimi nie sú a preto by bolo v rozpore s citovaným zákonom uviesť takúto skupinu poplatníkov vo VZN. Na základe uvedeného preto navrhujeme z Návrhu Dodatku č. 1 vypustiť celý článok 2 a teda neznižovať sadzbu poplatku za TKO pre držiteľov Jánskeho plakety za darovanie krvi. 2. V Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 148/2016 bola vznesená pripomienka finančným oddelením, týkajúca sa článku 3, ods Z dôvodu, že vydávanie potvrdení v jednotlivých štátoch EÚ, ale i tretích krajín nie je jednotné navrhujeme preto čo možno najviac zovšeobecniť pôvodne navrhované písmeno c) odseku článku 7 VZN v znení: originál alebo úradne overenú kópiu povolenia k pobytu (nie potvrdenie o prechodnom pobyte) alebo víza s aktuálnym potvrdením vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej republiky (na území daného štátu) alebo iný doklad vecne príslušného úradu preukazujúci celoročný pobyt poplatníka na území daného štátu. novým znením: originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej republiky (na území daného štátu). Finančná komisia vznesené pripomienky akceptovala a odporúča MsZ dodatok č. 1 k VZN po zapracovaní pripomienok schváliť. ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

6 5. Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou rozpočtového opatrenia č. 8. Poslanec Ing. Bobík sa zaujímal o dôvod navýšenia finančných prostriedkov v položkách správa mesta a zber, vývoz a uloženie TKO. Ing. Duč zdôvodnil navýšenie finančných prostriedkov v dôsledku zreálnenia skutočných výdavkov. MVDr. Selecký apeloval na vedenie mesta, aby zvážilo realizáciu podzemných kontajnerov. Poslanec Ing. Bobík sa zaujímal v akom štádiu sa nachádza koncepcia nakladania s odpadmi. Viceprimátorka Mgr. Mokáňová uviedla, že na uvedenej koncepcii sa pracuje. MVDr. Selecky poukázal na problematiku narastajúceho dlhu na poplatkoch a daniach najmä u neprispôsobivých občanov. Zdôraznil tiež, že táto komunita produkuje značnú časť odpadu v meste pričom mesto tento odpad vyváža z rómskej osady na náklady mesta a štátu aj napriek tomu, že za tento odpad títo občania neplatia. Poslanec Ing. Gore požadoval zaslať v elektronickej podobe všetkým členom FK výsledok hospodárenia mesta z podnikateľskej činnosti k Uviedol tiež, že sú pripravení podporiť tieto zmeny v rámci predkladaného návrhu RO č. 8. V rámci príjmovej časti nemal žiadne námietky oproti pôvodnému návrhu. Vo výdavkovej časti: FK Správa mesta, Program 15 Administratíva zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,99 tis. v dôsledku nutnosti zakúpenia routera CISCO Firewall, FK Cestná doprava Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 83,00 tis. na základe vysúťažených hodnôt zákaziek I. a II. etapa opravy miestnych komunikácií a chodníkov presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, ako aj nákup materiálu na opravu miestnych komunikácií a chodníkov, FK Cestná doprava Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,24 tis. z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. decembra projektová dokumentácia odstavnej plochy, FK Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a dovoz komunálneho odpadu zníženie bežných dotačných výdavkov v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu o 6,00 tis. v dôsledku ukončenia predmetnej dotačnej činnosti Recyklačného fondu, FK Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná Odvodnenie Paričova, Podprogram 12.9 zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. z dôvodu zreálnenia vynaložených finančných prostriedkov na odvodnenie, FK Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná VVS a.s. KE zrážková voda z parkovísk, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. z dôvodu zreálnenia vynaložených finančných prostriedkov za zrážkové vody, FK Rozvoj obcí Mestské hospodárske stredisko (MsHS), Podprogram 12.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,50 tis. z dôvodu zreálnenia potreby finančných prostriedkov na činnosť MsHS (oprava skleníka, energie, OOPP, oprava administratívnej budovy), FK Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. z dôvodu zreálnenia výdavkov na verejne osvetlenie,

7 FK Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,04 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, FK Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 13,00 tis. - na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na opravu strechy MsÚ Trebišov, FK rekreačné a športové služby Výstavba ihriska umelý trávnik, Podprogram zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 78,00 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, FK rekreačné a športové služby Výstavba ihriska umelý trávnik, Podprogram zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 240,00 tis. - dotácie zo SFZ a KSK, FK rekreačné a športové služby Cyklotrasa značenie, obnova, Podprogram zníženie bežných výdavkov o 2,00 tis., FK Kultúrne služby pamiatková starostlivosť, Podprogram 12.5 zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 0,70 tis. v nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o navýšenie výdavkov na opravu a údržbu hrobov SA, FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ presun rozpočtových prostriedkov v súlade s 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti bežných výdavkov spolu vo výške 55,00 tis. z položky rozpočtu Mesta Trebišov FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx Rezerva na platy a -55,00 BV ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ Spolu -55,00 na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx ZŠ Komenského ŠKD 0, xxx ZŠ Komenského ŠJ 1, xxx ZŠ M. R. Štefánika 0,36 ŠKD xxx ZŠ I. Krasku ŠKD 4, xxx ZŠ Pribinova ŠKD 1, xxx ZŠ Pribinova 10, xxx MŠ Komenského 0, xxx MŠ Hviezdoslavova 6, xxx MŠ Hviezdoslavova 18, xxx MŠ Škultétyho 0,53 Spolu 42,50 na položky rozpočtu Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx CZŠ sv. Juraja 2,00 Gorkého ŠKD xxx CZŠ sv. Juraja 10,50 Gorkého ŠJ Spolu 12,50 FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ preklasifikovanie bežných výdavkov na podprograme ZUŠ na kapitálové výdavky v sume 10,50 tis. na nákup dvoch akordeónov,

8 FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ nárast vlastných príjmov škôl o 93,67 tis., FK Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 90,00 tis.. V nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu sa jedná o uzatvorenie zmluvy s Environmentálnym fondom ohľadom poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova, FK Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,65 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova, Z pôvodného, vedením mesta navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 8 boli teda na návrh poslanca Ing. Goreho vylúčené tieto zmeny rozpočtu: FK Správa mesta, Program 15 Administratíva zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 49,94 tis. z dôvodu zreálnenia výdavkov (mzdy, energie, služby), FK Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a dovoz komunálneho odpadu zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 54,29 tis. na zber a vývoz TKO a opravu kontajnerov z dôvodu splatnosti faktúr za uvedené činnosti (Technické služby mesta Trebišov, Inta, s.r.o.), ako aj nevyhnutných výdavkov za prenájom auta na zvoz TKO v dôsledku poruchy oboch áut vo vlastníctve Technických služieb a nákup kontajnerov na separáciu, FK Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,30 tis. na uloženie TKO z dôvodu splatnosti faktúr za uvedené činnosti (Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o., K + K servis, s.r.o. Trebišov), FK Rozvoj obcí Z ÚPSVaR aktivačné služby, Podprogram zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,00 tis. z dôvodu spolufinancovania mzdových nákladov pracovníkov zamestnaných v rámci nástrojov zamestnanosti ÚPSVaR. Oproti minulému roku je potrebné navýšiť objem pracovníkov a teda i finančných prostriedkov, pretože je potrebné zrealizovať niektoré činnosti navyše, súvisiace predovšetkým s výkonom protipovodňových opatrení, na ktoré sú v rozpočte mesta schválené prostriedky, kosenia verejných priestranstiev a na ďalšie manuálne činnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o sezónne činnosti, mesto Trebišov využíva na zamestnanie týchto pracovníkov na dobu určitú nástroje zamestnanosti v rámci národných projektov na zamestnanie znevýhodnených UoZ v spolupráci s ÚPSVaR, na ktorých sa podieľa spoluúčasťou na nákladoch v rozmedzí 5 20%, v závislosti od podmienok projektu, FK Rozvoj obcí Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis.. Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. na navrhovaných 100,00 tis. v takomto zložení: o 20,00 tis. vzhľadom na poddimenzovanosť rozpočtu MsAS je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov určených na bežnú prevádzku strediska, tzn. telekomunikačné služby, PHM a mazivá, opravy a servis automobilov vzhľadom k veku a počtu najazdených kilometrov, poistné, stravovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odvody do soc. fondu a i., o 22,00 tis. zvýšenie výdavkov na mzdy koordinátorov koordinujúcich aktivačných pracovníkov aktivizovaných v zmysle 52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR o minimalizovaní počtu aktivizovaných UoZ v zmysle uvedeného paragrafu, čo má za následok zvýšenie nákladov na prevádzku MsAS. V súčasnosti je na základe novej dohody platnej od aktivizovaných 50

9 pracovníkov. Ostatní, tzn. 200 UoZ je aktivizovaných na výkon menších obecných služieb pre obec (MOS), kde náklady na koordinovanie pracovníkov hradí mesto, o 8,00 tis. navýšenie mzdových výdavkov pracovníkov MsAS vrátane odvodov, v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a valorizáciou mzdy od , FK Kultúrne služby, Podprogram 11.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,00 tis. z dôvodu zreálnenia potreby finančných prostriedkov na prevádzku MsKS (mzdy, energie, služby). Po uvedených úpravách v rámci RO č. 8 došlo k naakumulovaniu finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu, čo umožnilo navýšiť výdavky na FK Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 presun z bežných výdavkov na kapitálové z rezervy na originálne kompetencie (rozpočtované na navýšenie platov) 1,86 tis. a navýšenie kapitálových výdavkov o 6,89 tis. na nákup klimatizačného zariadenia pre školskú jedáleň ZŠ Komenského, spolu 8,75 tis.. Finančná komisia odporúčala MsZ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 schváliť v upravenej podobe, po zapracovaní pripomienok poslanca Ing. Goreho. ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 6. Použitie prostriedkov rezervného fondu Materiál na rokovanie bol členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Duč oboznámil členov finančnej komisie o zámere vedenia mesta použiť prostriedky rezervného fondu na nákup auta na zvoz TKO, podľa platnej kúpnej zmluvy z roku Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu odporúča MsZ schváliť použitie prostriedkov rezervného fondu. ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 7. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Materiál bol na Úradnej tabuli mesta zverejnený dňa a členom finančnej komisie zaslaný elektronickou poštou. Ing. Duč stručne oboznámil členov finančnej komisie so štruktúrou Návrhu rozpočtu na rok Poslanec Ing. Gore požadoval zaslať všetkým členom FK v elektronickej podobe informáciu týkajúcu sa správnosti rozpočtového zatriedenia vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov medzi Mestom Trebišov a BP TV, s. r. o.. Ďalej sa informoval o dôvodoch navýšenia vlastných príjmov škôl a navýšenia finančných prostriedkov pre súkromnú MŠ DSA. Ing. Varhaniková uviedla, že od sa z dôvodu úpravy legislatívy v rozpočte vlastných príjmov budú uvádzať všetky doteraz rozpočtované príjmy škôl vrátane vlastných príjmov školských jedální. V prípade súkromnej MŠ DSA sa jedná o navýšenie z dôvodu zdvojnásobenia počtu detí navštevujúcich toto zariadenie. Poslanec Ing. Kolesár v Návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky navrhol nasledujúce zmeny, ktoré sú poslanci z Hnutia TVN pripravení podporiť: V príjmovej časti (v tis. ) Položka Návrh Vedenia mesta Návrh Hnutia TVN rozdiel Daň z pozemkov 210,00 180,00-30,00 Nasvietenie RKC 8,00 0,00-8,00 IBV Západ 31,96 0,00-31,96

10 Vo výdavkovej časti (v tis. ): Položka Návrh Vedenia mesta Návrh Hnutia TVN rozdiel Správa mesta 1 692, ,00-162,75 Nakladanie s odpadmi 594,00 550,00-44,00 IBV Západ 31,96 0,00-31,96 PP právne služby 36,00 10,00-26,00 Mest. akt. stredisko 111,05 50,00-61,05 MsKS kult. služby 200,75 185,00-15,75 Folklórny festival 7,00 2,00-5,00 Kultúrne leto 5,00 2,50-2,50 Dni mesta TV 20,00 10,00-10,00 Nasvietenie RKC 8,00 0,00-8,00 Poslanec Ing. Kolesár ďalej navrhol, aby sa v tabuľke zostatku prebytku uvádzali len tie rezervované sumy, na ktoré už jestvuje uznesenie MsZ. Navrhol tiež upraviť podprogram 6.1 v textovej časti Ciele a výstupy: Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách, ako aj vložiť merateľný ukazovateľ Počet podzemných kontajnerov. Ing. Duč sa informoval, či po zapracovaní uvedených pripomienok a návrhov poslanci Hnutia TVN podporia uvedený Návrh programového rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky Poslanec Ing. Kolesár reagoval súhlasným stanoviskom. Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu a zapracovaní uvedených požiadaviek odporúča MsZ schváliť Návrh Programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 8. Rôzne Na rokovanie komisie bol predložený do bodu Rôzne Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, účinný od Navrhovaný Cenník služieb odprezentoval prednosta Mgr. Sovák, pričom sa jedná o úplné znenie Cenníka služieb s už schválenými dodatkami a doplnenie ceny za prenájom ihriska s umelou trávou. V súvislosti s prejednávanou koncepciou športu poslanec Ing. Bobík navrhol cenu za prenájom telocviční ZŠ športovým klubom pôsobiacim na území Mesta Trebišov na úroveň 0,- /rok, viceprimátorka Mgr. Mokáňová navrhla symbolické 1,- /rok. Poslanec Ing. Bobík požiadal zaslať v elektronickej podobe objem zinkasovaných finančných prostriedkov za prenájom telocviční v rámci jednotlivých ZŠ, s vyčíslením sumy za prenájom od jednotlivých športových klubov pôsobiacich v rámci Mesta Trebišov, za roky 2016 a Finančná komisia po prerokovaní uvedeného materiálu a zapracovaní uvedených požiadaviek odporúča MsZ schváliť Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, účinný od ZA 5 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 9. Diskusia Prednosta Mgr. Sovák oboznámil členov FK s materiálom, ktorý bol prerokovaný na komisii výstavby a majetku. Jedná sa o vyhlásenie výzvy zo strany SZĽH na rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry. Zámer mesta spočíva v rekonštrukcii

11 osvetlenia a šatní, so spoluúčasťou 5 15 %. Poslanec Ing. Bobík, vzhľadom na priechodnosť v rámci schvaľovania projektu, navrhol 15 %-nú spoluúčasť mesta. Finančná komisia uvedený materiál zobrala na vedomie. V ďalšom bode bola v rámci diskusie prejednávaná koncepcia športu, na štruktúre ktorej sa dohodli zástupcovia jednotlivých klubov spolu s vedením mesta na pracovnom stretnutí uskutočnenom Poslanec Ing. Bobík uviedol, že je ochotný takto štruktúrovanú koncepciu športu podporiť pri hlasovaní na MsZ. Viceprimátorka Mgr. Mokáňová dodala, že v prípade schválenia koncepcie športu bude nutné schváliť nové VZN o poskytovaní dotácií. 10. Záver V závere rokovania sa predseda komisie Ing. Cifranič poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a rokovanie ukončil. V Trebišove, dňa Zapísal: Schválil: Ing. Peter Duč, tajomník komisie Ing. Jozef Cifranič, predseda komisie

12 Komisia výstavby a majetku Číslo: 7 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku Obsah materiálu: - informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie výstavby a majetku zo dňa Predkladá: Spracoval: Marián Danko, predseda komisie Ing. Eva Bučková, tajomník komisie V Trebišove, dňa predkladateľ

13 Komisia výstavby a majetku Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Marián Danko 1. Ing. Diana Bobíková 2. Gabriel Garanič 3. Ing. Ľubomír Bulla Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Jaroslav Soták Ostatní prítomní: 1. MUDr. Juraj Selecký 1. Ing. Eva Bučková 2. Mgr. Viera Mokáňová 3. Mgr. Peter Sovák 4. Ing. Ladislav Valiska - Timečko 5. Ing. Jana Bugatová 6. Ing. Jozef Ferjo Priebeh rokovania: 1. Úvod Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby a majetku a dal hlasovať o programe zasadnutia. Hlasovanie: za 4 členovia, proti 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 2. Zimný štadión zhodnotenie priestorov (zapojenie sa do výzvy) 3. Výstavba cyklotrasy v Trebišove (zapojenie sa do výzvy) 4. Žiadosť spoločnosti E-MAX INTERNET &IT s.r.o. o prenájom časti pozemku 5. Rôzne 6. Záver 2. Zimný štadión zhodnotenie priestorov (zapojenie sa do výzvy) Ing. Ferjo informoval prítomných, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry. Výška alokovaných prostriedkov na výzvu je Eur. Minimálna výška žiadaného príspevku je Eur. Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5% z celkovej sumy. Termín predkladania žiadostí: Vedenie mesta Trebišov sa plánuje do danej výzvy zapojiť so zámerom rekonštrukcie osvetlenia plochy zimného štadióna a výstavby nových šatní. Strana1z3

14 Na základe informácií zo SZĽH v prípade vyššej spoluúčasti žiadateľa je vyššia pravdepodobnosť, že bude podaná žiadosť úspešná. Ing. Bulla poznamenal, že projekt nových šatní je pripravený už viac ako rok a nič sa v tejto veci neurobilo. Zaujímal sa, či je možné žiadosť pre SZĽH rozdeliť do dvoch častí, osobitne šatne a osobitne osvetlenie, aby sa nestalo to, že v prípade príliš vysokej celkovej finančnej náročnosti (cca 150 tis. ) nebudeme mať ani jedno ani druhé. Stanovisko komisie: Komisia odporúča schváliť zámer zapojenia sa do výzvy s 15 % spoluúčasťou Hlasovanie: za 4 členovia, proti 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 3. Výstavba cyklotrasy v Trebišove (zapojenie sa do výzvy) Ing. Bugatová informovala prítomných, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Napriek faktu, že výzva je otvorená od decembra 2016 a v súčasnom období je alokácia pre Košický kraj značne vyčerpaná, je veľký predpoklad, že v rámci súčasného programovacieho obdobia budú finančné zdroje prerozdelené v prospech tejto prioritnej osi (PO1 IROP Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch). Ing. Bulla poukázal na to, že všetky realizované a plánované cyklotrasy, ktoré pripravuje Košický samosprávny kraj, mesto Trebišov zďaleka obchádzajú. Nedávno sme sa na komisii vyjadrovali k cyklotrase, ktorú inicioval starosta Nižného Hrušova a ktorá by mala viesť po pravobrežnej hrádzi Ondavy. Pýtal sa, či tento projekt nejako pokročil. Mesto Trebišov sa musí rozhodnúť, ktorým smerom sa plánuje napojiť na plánované cyklotrasy. Z pohľadu rekreácie by bolo najvhodnejšie využiť Bučov les s napojením na Ondavu, ktorý aj dnes využívajú cyklisti a bežci. Z pohľadu pohybu a dochádzania obyvateľov do mesta je potrebné nájsť vhodné napojenie smerom na Milhostov, Veľký a Malý Ruskov a Zemplínske Hradište. V prvom kroku je potrebné navrhnúť a schváliť mestským zastupiteľstvom plán cyklotrás v meste Trebišov a v blízkom okolí. Takáto koncepcia by predstavovala východisko pre zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie na prvú etapu, ktorá predstavuje nevyhnutný podklad pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade aktuálnosti výzvy. Stanovisko komisie: Komisia odporúča: a) zámer obstarať plán (koncept) cyklotrás v meste Trebišov a blízkom okolí b) zámer obstarať projektovú dokumentáciou I. etapy vnútromestskej cyklotrasy Hlasovanie: za 4 členovia, proti 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 4. Žiadosť spoločnosti E-MAX INTERNET &IT s.r.o. o prenájom časti pozemku Ing. Valiska Timečko informoval prítomných o predloženej žiadosti. Ing. Bobíková požaduje predložiť technické parametre zariadenia. Strana2z3

15 Stanovisko komisie: Komisia odporúča schváliť prenájom pozemku v zmysle žiadosti, s podmienkou doplnenia technických podkladov k predmetnej stavbe. Hlasovanie: za 4 členovia, proti 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 5. Rôzne Ing. Bulla sa zaujímal ohľadom prác súvisiacich s umelou trávou na ihrisku TJ Slavoj, nakoľko sa nedávno dozvedel o nekvalitne pripravenom podloží, na ktoré má byť položený koberec umelej trávy. Pýtal sa či je to už v poriadku a či bude stavba dokončená v riadnom termíne. Ing. Valiska Timečko práce spodnej stavby sú ukončené v potrebnej kvalite. Ing. Valiska Timečko oboznámil prítomných so Zmenami a doplnkami ÚPN č. 3 mesta Trebišov. Ing. Valiska Timečko informoval prítomných ohľadom potreby riešenia problému statickej dopravy v meste a spracovanie pasportu miestnych komunikácií. Predpokladané náklady na vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií 42 tis., štúdia statickej dopravy I. a II. etapa 30 tis.. Stanovisko komisie: Komisia odporúča vyčlenenie potrebnej sumy z rozpočtu mesta na obstaranie pasportu miestnych komunikácií a štúdie statickej dopravy I. a II. etapa. Zároveň komisia odporúča spracovať Dôvodovú správu k predmetnej problematike a predložiť ju na rokovanie finančnej komisii. Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie Schválil: Marián Danko, predseda komisie Strana3z3

16 Komisia sociálna Číslo: 8 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej Obsah materiálu: - informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie sociálnej zo dňa Predkladá: Spracoval: MUDr. Rudolf Hrdlík, predseda komisie Mgr. Henrieta Demjanová, tajomník komisie V Trebišove, dňa predkladateľ

17 Komisia sociálna Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. MUDr. Rudolf Hrdlík 1. Mgr. Mária Gajdošová 2. JUDr. Juliana Pašková 2. PaedDr. Valéria Germanová 3. MUDr. Dušan Tomko Neprítomní členovia komisie: 1. Babken Chačlarian Ostatní prítomní: 1. Mgr. Peter Sovák 2. Mgr. Henrieta Demjanová Priebeh rokovania: 1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Anna Nagyová, nar , TP: Kutnohorská 2111/1, Trebišov, rozvedená, deti: Angelika Rudová, nar (študuje na VŠ), Bianka Rudová, nar (študuje na VŠ). Príjem - dávka v hmotnej núdzi: 95,10, prídavok na dieťa: 47,04, výživné: 49,79. Spolu: 191,93. Žiadateľka je posudzovaná ako jednotlivec s dvomi deťmi. ŽM rodiny: 381,60, 1,3 nás. ŽM: 496,08. Anna Nagyová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na liečebné náklady. Návrh: do 67. Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, v súlade s podmienkami VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 67 pre Annu Nagyovú. (5 za) 2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Verona Hrehová, nar , TP: Milhostov 117, Trebišov, vdova. Príjem vdovský a starobný dôchodok: 373,40. Žiadateľka je posudzovaná ako jednotlivec. ŽM pre fyzickú osobu: 199,48, 1,3 nás. ŽM: 259,32. Verona Hrehová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na náklady súvisiace s kanalizačnou prípojkou. Príjem p. Hrehovej presahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom vynásobenú koeficientom 1,3 o 114,08. Návrh: do 50. Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, v súlade s ustanovením Čl. 3 bodu 3.2. VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 50 na základné životné potreby pre Veronu Hrehovú. (5 za) Strana 1 z 2

18 3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Jolana Mergešová, nar , TP: Petrovova 965/1, Trebišov, rozvedená. Príjem DHN 31,60, starobný dôchodok 198,60, Spolu: 230,02. Žiadateľka je posudzovaná ako jednotlivec. ŽM pre fyzickú osobu: 199,48, 1,3 nás. ŽM: 259,32. Jolana Mergešová žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na zabezpečenie základných životných potrieb. Návrh: do 50. Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, v súlade s podmienkami VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 50 pre Jolanu Mergešovú. (5 za) 4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky Kristián Rostás, nar , TP: Trebišov, slobodný. Príjem DHN 61,60. Žiadateľ je posudzovaný ako jednotlivec. ŽM pre fyzickú osobu: 199,48, 1,3 nás. ŽM: 259,32. Kristián Rostás žiada o poskytnutie jednorazovej soc. dávky na zabezpečenie základných životných potrieb. Návrh: do 34. Komisia sociálna MsZ v Trebišove po prejednaní predmetnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, v súlade s podmienkami VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, odporúča schváliť jednorazovú sociálnu dávku v sume 34 pre Kristiána Rostása. (5 za) 5. Rôzne Tajomníčka komisie Mgr. Henrieta Demjanová oboznámila členov komisie so Žiadosťou o poskytnutie dotácie v súlade s podmienkami VZN č. 151/2017, žiadateľ: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice. Celková výška požadovanej dotácie od Mesta Trebišov: ,00. Komisia sociálna MsZ v Trebišove vzhľadom na sociálnu situáciu v meste odporúča zvážiť zvýšenie rozpočtu mesta na rok 2018 na sociálne služby. (5 za) Zapísal: Schválil: Mgr. Henrieta Demjanová, tajomník komisie MUDr. Rudolf Hrdlík, predseda komisie Strana 2 z 2

19 Komisia bytová Číslo: 9 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej Obsah materiálu: - informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove A/ berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie bytovej zo dňa B/ schvaľuje Prevod vlastníctva bytu z majetku mesta pre nájomcu: Obytný dom súpisné číslo 1575/7 vchod č. 7 Ulica Tržná Por.č. č. bytu: Meno nájomcu: Náj.od r.: % Cena bytu / / pozemku / / Spolu / / Kmecová Anna ,43 125,56 517,99 nar Predkladá: Spracoval: Vladimír Horňák, predseda komisie Mgr. Petronela Lučanská, tajomník komisie V Trebišove, dňa predkladateľ

20 Komisia bytová Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Vladimír Horňák 1. Želmíra Macuráková 2. Mgr. Viera Mokáňová 2. Ing. Jaroslava Tereščáková 3. Mgr. Radovan Pristáš Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Alena Karabinošová 2. Radoslav Eperješi Ostatní prítomní: 1. Ing. Marián Číž 2. Mgr. Petronela Lučanská Priebeh rokovania: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia komisie bytovej dňa Bod 2. Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv 1645/5-2 ul. Zimná Tancošová Silvia dlh vyrovnaný pri podpise zmluvy- určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 51,68 - podmienka splnená. 1645/3-13 ul. Zimná Tancoš Igor, Milada nevyplatili splátku dlhu, splátkový kalendár neuzatvorili, nájomná zmluva nepredĺžená, k dlh 1 918,41 - podmienka nesplnená. 1645/1-19 ul. Zimná Halpernová Monika splátkový kalendár uzatvorený plní, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 307,52 - podmienka splnená. 1645/1-25 ul. Zimná Botošová Lucia, Juraj vyplatili splátku dlhu uzatvorili splátkový kalendár , určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 1 333,66 - podmienka splnená. 3538/1-2 ul. B. Němcovej Kolesárová Serafína vyplatila celý dlh pri podpise zmluvy určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 291,00 - podmienka splnená. 3538/1-18 ul. B. Němcovej Fedorčáková Tatiana - pri podpise nájomnej zmluvy dlh vyplatený určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 0 - podmienka splnená. 3538/3-21 ul. B. Němcovej Kubejová Oľga nevyplatila splátka dlhu, ani neuzatvorila splátkový kalendár, nájomná zmluva nepredĺžená, k dlh 1 455,05 - podmienka nesplnená. Strana 1 z 7

21 3885/98-9 ul. SNP Kamenca Rastislav vyplatil celý dlh určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 0 podmienka splnená. IV.kategória: 2208/34-1 ul. Záhradná Kováčová Adriana, Marek splátkový kalendár uzatvorený , mesačný predpis nájomného aj splátku dlhu platia cez IOP určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 2935, ,93 RV - podmienka splnená. 2232/40-8 ul. Záhradná Badžo Blažej, Jolana nevyplatili splátku, splátkový kalendár neuzatvorili, nájomná zmluva nepredĺžená, k dlh 1 420,27 - podmienka nesplnená. 2307/27-4 ul. I. Krasku Šandorová Monika, Elemír splátkový kalendár uzatvorený , mesačný predpis nájomného a splátku dlhu platia cez IOP určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 1397,92 - podmienka splnená. 2312/33-9 ul. I. Krasku Rácová Božena mesačný predpis a splátku na dlh platí cez IOP, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 118, ,15 RV - podmienka splnená čiastočne. 2312/33-10 ul. I. Krasku Kováč Jozef, Mária pri podpise zmluvy vyplatili 80.-, určenie nájomcu a nájomná zmluva do k dlh 84, ,56 RV - podmienka splnená. 3542/44-1 ul. Záhadná Horváth Igor, Valentína platí mesačne nájomné 90.- na dlh nemá nový splátkový kalendár neuzatvoril nájomná zmluva nepredĺžená, k dlh ,91 - podmienka nesplnená. 3542/46-4 ul. Záhradná Maďarová Jolana, Michal splátkový kalendár uzatvorený , nájomné a splátku dlhu platia, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 8 996, ,42 RV - podmienka splnená. 3542/44-7 ul. Záhadná Šandorová Margita, Severín nájomné a splátku dlhu platia cez IOP, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 152, RV - podmienka splnená čiastočne. 3542/44-8 ul. Záhradná Zajacová Stela - pri podpise zaplatila splátku 50.-, uzatvorila splátkový kalendár určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 2004, ,45 RV - podmienka splnená čiastočne. 3542/46-11 ul. Záhradná Balogová Lýdia, Karol splátkový kalendár uzatvorili a zaplatili splátku, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh , ,95 RV - podmienka splnená čiastočne. 3542/46-12 ul. Záhradná Zajac František, Ľudmila splátkový kalendár uzatvorili a zaplatili splátku dlhu, určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 1 188, ,38 RV - podmienka splnená čiastočne. 3542/46-17 ul. Záhradná Pulko Jozef, Rozália - pri podpise zmluvy zaplatili splátku splátkový kalendár z určenie nájomcu a nájomná zmluva do k dlh 6 227, ,95 RV - podmienka splnená čiastočne. 3896/47-1 ul. Záhradná Balog Ivan, Diana zaplatili splátku dlhu ústna dohoda o vyrovnaní celého dlhu v 10/17- určenie nájomcu a nájomná zmluva do k dlh ,98 RV podmienka splnená. Strana 2 z 7

22 3897/51-1 ul. Záhradná Badžo Koloman, Helena splátkový kalendár uzatvorili zaplatili splátku dlhu /+IOP/ určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 2 416, ,77 RV - podmienka splnená /54-4 ul. Záhradná Kuvik Róbert, Silvia - pri podpise zmluvy vyplatili celý dlh určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 0 - podmienka splnená. 3898/56-2 ul. Záhradná Rác Michal, Svetlana - pri podpise zmluvy vyplatili celý dlh určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 74,39 RV - podmienka splnená. 3920/63-1 ul. Záhradná Demeter Jozef, Estera pri podpise zmluvy vyplatili celý dlh určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 30 - podmienka splnená. 3920/64-2 ul. Záhradná Horváthová Eva splátkový kalendár uzatvorila zaplatila splátku dlhu určenie nájomcu a nájomná zmluva do , k dlh 1 263,63 - podmienka splnená. 3920/66-4 ul. Záhradná Zajac Juraj, Zdenka - pri podpise zmluvy vyplatili celý dlh určenie nájomcu a nájomná zmluva do k dlh 0 - podmienka splnená. 2. Predloženie podkladov z Bytového podniku Trebišov, s.r.o.: Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv končiacich k , a Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv k I. kategória: Číslo bytového Ulica Nájomca Výška mes. Predchádzajúci Aktuálny dlh domu nájomného dlh 3538/3-35 B.Němcovej Sedlák Henrich ,00 4,80-vyplatil 9/ /96-28 SNP Rošková Eva ,00 0, /96-38 SNP Urdianyk Michal 241,80 0,00 0, / SNP Ivan Ladislav 293,80 0,00 0, / SNP Vargová Erika Mgr. 233,80 0,00 0, / SNP Moroz Radovan ,00 0, / SNP Feketeová Marta 121,85 0,00 0, /104-6 SNP Ferenc Peter 126,80 0,00 0, / SNP Potengová Patrícia ,00 0, / SNP Krasnická Alžbeta ,00 0, / SNP Kiráľ Ján ,00 0, / SNP Garaničová Lucia ,00 0,00 Komisia odporúča predĺžiť platnosť určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do u nájomníkov, ktorým bola raz predĺžená nájomná zmluva. (Urdianyk Michal, Ferenc Peter, Potengová Patrícia, Kiráľ Ján, Garaničová Lucia). U ostatných nájomníkov komisia doporučuje predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 IV. kategória Číslo bytového Ulica Nájomca Výška mes. Predchádzajúci Aktuálny dlh domu nájomného dlh Strana 3 z 7

23 2208/34-1 Záhradná Kováčová Adriana,Marek 32, , ,29+81,93-RV 2307/27-4 I.Krasku Šandorová Monika,Elem 32, , , /31-7 I.Krasku Pokorný Ján,Anna 27, ,57 980,50+74,07-RV 2312/33-9 I.Krasku Rácová Božena 23,00 148,48 118,48+60,15-RV 2312/33-10 I.Krasku Kováč Jozef,Mária 36,28 175,25 84,09+133,56-RV 3542/46-4 Záhradná Maďarová Jolana,Michal 82, , ,04+111,42-RV 3542/44-7 Záhradná Šandorová Margita,Sever 76,24 224,13 152, RV 3542/44-8 Záhradná Zajacová Stela 83, , ,82+60,45-RV 3542/46-11 Záhradná Balogová Lýdia,Karol 89, , ,86+82,95-RV 3542/46-12 Záhradná Zajac František,Ľudmila 79, , ,30+49,38-RV 3542/46-17 Záhradná Pulko Jozef,Rozália 89, , ,33+82,95-RV 3896/47-1 Záhradná Balog Ivan,Diana 60,00 180, ,98-RV 3897/51-1 Záhradná Badžo Koloman,Helena 88, , ,23+43,77-RV 3897/52-2 Záhradná Demeter Jozef,Iveta 120,00 0,00 120, /54-4 Záhradná Kuvik Róbert,Silvia 129,00 299,11 0, /55-1 Záhradná Demeter Dušan,Terézia 130,00 0,00 0, /56-2 Záhradná Rác Michal,Svetlana 130,00 250,00 74,39-RV 3898/58-4 Záhradná Balog Ladislav,Silvia 132,00 0,00 0, /63-1 Záhradná Demeter Jozef, Estera 188,86 58,86 30, /64-2 Záhradná Horváthová Eva 50, , , /66-4 Záhradná Zajac Juraj,Zdenka 112,17 33,02 0, /68-1 Záhradná Balogová Ivana,Jozef 108,84 0,00 265, /69-2 Záhradná Balog Ľudovít,Jana 120,84 0,00 0, /70-3 Záhradná Pulková Dorota 112,17 0,00 112, /71-4 Záhradná Kováčová Denisa,Viktor 110,00 0,00 0, /72-5 Záhradná Balog Vincent,Renáta 130,00 0,00 0,00 Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcov a nájomných zmlúv do u nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcov a nájomných zmlúv do u nájomníkov, ktorí majú dlh do 50 s podmienkou vyplatenia celej čiastky dlhu pri podpísaní nájomnej zmluvy. Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcov a nájomných zmlúv do u nájomníkov, ktorí majú dlh nad 50 s podmienkou vyplatenia čiastky 50 jednorázovo pri podpísaní nájomnej zmluvy a na zvyšok dlhu uzavrieť splátkový kalendár. Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcov a nájomných zmlúv do u nájomníkov, kde bol navýšený nájom s podmienkou vyplatiť jednorázovo sumu 50 pri podpise nájomnej zmluvy + rozdiel navýšenia dlhu a na zvyšok dlhu uzavrieť splátkový kalendár. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv k I.kategória Číslo bytového Ulica Nájomca Výška mes. Predchádzajúci Aktuálny dlh domu nájomného dlh 3538/3-36 B.Němcovej Janová Jiřina 111,80 0,00 365,46-RV 3885/ SNP Rusnáková Ľubica 210,00 0,00 0, / SNP Hrubá Beáta 245,00 0,00 0,00 Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do u nájomníčky Janovej Jiřiny s podmienkou vyplatenia dlhu pri podpise nájomnej zmluvy. Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do u nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomných zmlúv k Strana 4 z 7

24 I. kategória Číslo bytového Ulica Nájomca Výška mes. Predchádzajúci Aktuálny dlh domu nájomného dlh 3538/3-31 B.Němc. Dudová Valéria 155,00 155,00 491, /94-18 SNP Boberský Jozef 196,80 0,00 0, /96-24 SNP Džopko Jozef Ing. 194,00 0,00 0, /96-36 SNP Štefanková Helena 193,00 0,00 0, /104-3 SNP Dargajová Silvia Bc. 147,00 0,00 0,00 Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do u nájomníčky Dudovej Valérii s podmienkou vyplatenia celého dlhu pri podpise nájomnej zmluvy. Komisia odporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy do u nájomníkov, ktorí sú bez dlhu. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Prechod nájmu bytu II. kategória 1575/5-9 Lukáčová Anna zomrela prechod nájmu na manžela Lukáča Jozefa - dlh k Komisia berie na vedomie prechod nájmu mestského nájomného bytu. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Žiadosť o výmenu bytu I. kategória 2170/5-8 ul.berehovská - Andrášiová Edita žiada o výmenu bytu platnosť nájomnej zmluvy skončila k dlh za nájomné a služby 6 361,33 Žiadosť je neopodstatnená, z dôvodu neplatnosti nájomnej zmluvy. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Stanovisko k výzve na odovzdanie bytu - žiadosť o účasť na zasadnutí bytovej komisie I. kategória 3886/ ul. SNP - Ruščáková Renáta platnosť nájomnej zmluvy skončila Na základe zápisnice z KB z bol podaný návrh na vypratanie bytu , dlh k Komisia neodporúča predĺženie platnosti určenia nájomcu a nájomnej zmluvy u Renáty Ruščákovej. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Žiadosť o zmenu užívateľa bytu IV. kategória a/ 2208/36-8 ul. Záhradná - Demeterová Eva žiada o zmenu užívateľa bytu z matky Balogovej Evy a otca Baloga Jozefa, ktorý zomrel , dlh k : 213,68 Komisia odporúča zmenu užívateľa bytu z Balogovej Evy na dcéru Demeterovú Evu s podmienkou vyplatenia jednorazovej čiastky 50 pri podpise nájomnej zmluvy, pravidelnej platby nájomného a uzatvorenia splátkového kalendára na zvyšok dlhu. Komisia odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu do Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Strana 5 z 7

25 b/ 3542/44-15 ul. Záhradná Kováčová Eva žiada o zmenu nájomcu bytu z Čopáka Štefana a Čopákovej Dagmary - dlh k : 5 129,04 Komisia sa touto žiadosťou bude zaoberať na najbližšom zasadnutí bytovej komisie po doložení podkladov z Bytového podniku Trebišov, s.r.o. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 c/ 2451/6 ul. Ivana Krasku - Balog Róbert žiada o zmenu nájomcu z brata Baloga Romana a Demeterovej Margaréty - dlh k : 1 580,04 Komisia sa touto žiadosťou bude zaoberať na najbližšom zasadnutí bytovej komisie po doložení podkladov z Bytového podniku Trebišov, s.r.o. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy IV. kategória a/ 3898/57-3 ul. Záhradná - Kuvik Marek a Kuviková Lenka žiadajú o obnovenie nájomnej zmluvy, ktorej platnosť skončila , dlh k : 0.- Komisia odporúča obnoviť platnosť určenia nájomcu a nájomnej zmluvy u Kuvika Mareka a Lenky do Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 b/ 3920/67-5 ul. Záhradná - Balog Miroslav a Balogová Denisa žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej platnosť skončila Splátkový kalendár uzatvorili a zaplatili Dlh k : 1 585,49 Komisia neodporúča predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Návrh na uznesenie - prevod vlastníctva bytu z majetku mesta pre nájomcu v obytnom dome súpisné číslo 1575/7 č. b. 15 ul. Tržná /Kmecová Anna/ Por.č. č. bytu: Meno nájomcu: Náj.od r.: % Cena bytu / / pozemku / / Spolu / / Kmecová Anna ,43 125,56 517,99 nar Komisia odporúča schváliť MsZ prevod vlastníctva tohto bytu z majetku mesta do vlastníctva nájomcu. Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 3. Prerokovanie písomných podkladov Bytového podniku Trebišov, s.r.o. Výmena bytu Jaroslava Daňková, Berehovská 2216/19, Trebišov, prechodne: SNP 3885/100, Trebišov žiada o výmenu bytu, nakoľko bývajú 4 v 1 izbovom byte. Komisia nemôže vyhovieť žiadosti, nakoľko mesto Trebišov nemá k dispozícii voľný byt. Vzájomná výmena bytov sa realizuje na základe dohody dvoch nájomcov. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Strana 6 z 7

26 Prechod nájmu Monika Nistorová, Záhradná 3932/42, Trebišov žiada o prechod nájmu na svoju osobu, nakoľko jej zomrel manžel. Komisia berie na vedomie prechod nájmu. Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 4. Rôzne Komisia opätovne žiada Bytový podnik Trebišov, s.r.o. o doplnenie a dostatočné pripravenie materiálov do najbližšieho zasadnutia bytovej komisie. Komisia žiada doplniť: 1. Bod Rôzne z Informatívnej správy zo dňa Kontrolu uznesení 3. Zoznam neplatičov k na dobu určitú 4. Zoznam k všetkých nájomníkov v mestských nájomných bytoch 5. Zoznam k všetkých nájomníkov v mestských nájomných bytoch lokalita Ivana Krasku, Záhradná 6. Zoznam všetkých neplatičoch k v mestských nájomných bytoch. 7. Zoznam nájomcov bez platnej nájomnej zmluvy Zapísala: Schválil: Mgr. Petronela Lučanská, tajomníčka komisie Vladimír Horňák, predseda komisie Strana 7 z 7

27 Komisia školstva, kultúry a športu Číslo: 10 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu Obsah materiálu: - informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu zo dňa Predkladá: Spracoval: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie V Trebišove dňa predkladateľ

28 Komisia školstva, kultúry a športu Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Mgr. Viera Mokáňová 1. Marián Krištof 2. Mgr. Martin Begala 3. Viera Hutmanová 4. Marta Berešová Neprítomní členovia komisie: Ostatní prítomní: 1. Ervín Hrtan 2. Mgr. Alica Szilagyiová 1. Mgr. Danica Gajdošová 2. Ing. Svetlana Varhaniková Priebeh rokovania: 1. Úvod Zasadnutie komisie otvorila a všetkých prítomných privítala Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie. Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 Mgr. Viera Mokáňová oboznámila prítomných členov komisie s predloženým návrhom VZN, ktorý zahŕňa - legislatívne zmeny vo financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, t. j. ročná výška dotácie na dieťa vyššie uvedených zariadení predstavuje najmenej 88 % objemu finančných prostriedkov poukázaných obci, podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa a žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, - navýšenie pre odmeňovanie nepedagogických zamestnancov a doplatenie do minimálnej mzdy, - navýšenie na kontinuálne vzdelávanie a bežné výdavky v priebehu kalendárneho roka. Ing. Svetlana Varhaniková informovala členov komisie o dôvode absencie konkrétnej výšky dotácie na dieťa neštátneho zriaďovateľa v predloženom návrhu VZN a teda zatiaľ len o prognózovanej ročnej dotácii, ktorá vychádza z predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu pre rok 2018, ktorého výška sa odhaduje na 82,00, nakoľko sa počíta asi so 4 % navýšením oproti roku Takto prepočítaná dotácia bude zahrnutá aj v návrhu rozpočtu na rok 2018 a po zverejnení aktuálnych údajov upravená zmenou rozpočtu. Strana 1 z 2

29 Konkrétne zmeny výšky dotácie na dieťa/žiaka v jednotlivých školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov na rok 2018 oproti roku 2017 v percentuálnom vyjadrení sú obsahom dôvodovej správy k predloženému návrhu VZN. Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 jednomyseľne. 3. Predloženie návrhu Koncepcie rozvoja športu mesta Trebišov na roky Mgr. Viera Mokáňová oboznámila prítomných členov komisie so zmenami, ktoré boli v návrhu koncepcie vykonané po zastupiteľstve a stretnutiach so zástupcami klubov. Bol vypracovaný návrh rozdelenia dotácií, ktorý vychádza z návrhu rozpočtu na kalendárny rok 2018 pre položku rekreačné a športové služby. Uvedený návrh obsahuje hodnotiace kritériá, percentuálne rozdelenie do jednotlivých fondov a následne rozdelenie dotácie pre jednotlivé kluby v. Podstatná je zmena v členskej základni, kde mládež nie je do 19, ale do 23 rokov. Tiež členovia nad 23 rokov sú rozdelení na Trebišovčanov a cudzích. Mgr. Martin Begala sa informoval, aká suma by podľa nových kritérií bola poskytnutá na rok 2018 klubu SHOW DANCE. Mgr. Viera Mokáňová uviedla konkrétne sumy pre všetky kluby z návrhu rozdelenia dotácií. Pani Marta Berešová poukázala na výborné výsledky mládežníckej základne klubu VICTORY a jeho nedostatočné spropagovanie. Za problém finančného zabezpečenia činnosti klubu nepovažuje platby za nájom priestorov, ale jeho drahé materiálne vybavenie športovými potrebami /napr. košíky/. Mgr. Martin Begala navrhol, aby malé kluby vytvorili harmonogram ich športových aktivít, t. j. koľko súťažných turnajov robia a koľko členov klubu sa ich aj reálne zúčastňuje z dôvodu efektívneho poskytovania dotácie. Navrhuje odmeniť úspešných reprezentantov na konci sezóny ako motiváciu napr. Pohárom primátora. Mgr. Viera Mokáňová navrhuje rozšíriť propagovanie športových výkonov a výsledkov klubov a jednotlivcov prostredníctvom infolistu a webovej stránky mesta po spracovaní a doručení výstupných materiálov klubmi mestu. Tiež navrhuje zapracovať platby za nájom v mestských športových a školských objektoch pre športové kluby do cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami. Metodika rozdeľovania finančných prostriedkov pre kluby bude zapracovaná do VZN. Bude potrebná kontrola počtu členov a dodržanie kritérií, v opačnom prípade dotáciu nebude možné poskytnúť. Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Trebišov na roky jednomyseľne. 4. Rôzne Mgr. Viera Mokáňová uviedla, že mesto plánuje zapojiť sa do výzvy SZĽH na rekonštrukciu zimného štadióna, mali by sa zrekonštruovať šatne a osvetlenie. 5. Záver Mgr. Viera Mokáňová sa prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie komisie. Zapísal: Schválil: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie Strana 2 z 2

30 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Číslo: 11 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Obsah materiálu: - informatívna správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Informatívnu správu zo zasadnutia komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity zo dňa Predkladá: Spracoval: František Tomko, predseda komisie Miroslav Davala, tajomník komisie V Trebišove, dňa predkladateľ

31 Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. František Tomko 1. Verona Tóthová 2. Koloman Demeter 2. Ing. Jozef Figura 3. Mgr. Beáta Kereštanová 3.Ing. Zděnek Veleba Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Róbert Puci ospravedlnený Ostatní prítomní: 1. RNDr.Mgr.Lucia Demešová 2. Mgr. Peter Sovák 3. Bc. Jindrich Sosna 4. Ing. Micák 5. Mgr. Miroslav Cabada Priebeh rokovania: Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity na zasadnutí prerokovala program zasadnutia a na návrh predsedu komisie odhlasovala zmenu programu presunutím bodu č.5 pred bod č.2 bez doplnenia ďalších bodov. 1. V bode 2. programu zasadnutia komisie vedúca oddelenia preventívnej medicíny RÚVZ Trebišov RNDr. Mgr. Lucia Demešová uviedla predloženú správu členom komisie. Bližšie objasnila skutočnosti uvedené v správe a informovala prítomných, že až na ochorenie syfilis, ktoré podľa jej vyjadrenia, vzhľadom k prijatým opatreniam a intervenčným programom na školách zo strany RÚVZ v tomto roku kulminuje a v nasledujúcom období sa očakáva pokles, ostatné ochorenia vyskytujúce sa v rómskej osade sú vzhľadom na spôsob tam žijúcej komunity v norme a pod kontrolou. Na otázku poslanca Tomka, či existuje prehľad nositeľov jednotlivých ochorení odpovedala že áno, ale vzhľadom k platnej legislatíve nie je možné poskytovať údaje zo zoznamu tretím osobám. Na otázku členky komisie p. Tóthovej aký je stav liečenia ochorenia na tuberkulózu odpovedala, že uvedené ochorenie nie je tým, ktoré by bolo alarmujúce a lieči sa očkovaním prípadne v prepuknutom štádiu hospitalizáciou. Poslanec Demeter sa dotazoval, či nie je možné zvýšiť počet prednášok o prevencii najmä v škole, nakoľko iba tam vidí možnosť spätnej väzby v ohrozenej skupine ročných vzhľadom k ich spôsobu života. Pani doktorka uviedla, že tak ako spomínala v úvode RÚVZ vykonáva intervenčné programy na školách, ale ich frekvencia z kapacitných dôvodov RÚVZ zrejme nie je dostačujúca. Ďalej uviedla, že v tejto preventívnej činnosti spolupracujú aj s ministerstvom Strana 1 z 3

32 zdravotníctva cestou zdravotných asistentov a nie je problém poskytnúť materiály a vyškoliť sociálnych pracovníkov mesta, ktorí by vykonávali túto činnosť. Komisia vzala na vedomie a odporučila poslancom MsZ Informatívnu správu Trebišov o stave a vývoji pohlavných chorôb v rómskej osade v Trebišove v súčasnom období. RÚVZ 2. V bode 3. programu poverený náčelník Mestskej polície v Trebišove uviedol predloženú správu a zdôraznil niektoré dôležité skutočnosti v nej uvedené. Bc. Sosna vyzdvihol spoluprácu škôl v meste a zároveň rodičov pri riešení záškoláctva. Ďalej uviedol, že aj naďalej bude mestská polícia vykonávať preventívne akcie na školách zamerané na nežiaduce javy, z ktorých jedným je aj záškoláctvo. Členka komisie p.tóthová otvorila tému potulujúcich sa neprispôsobivých občanov v meste a zároveň vyzdvihla činnosť dobrovoľných rómskych hliadok najmä v okolí nákupných centier. Bc. Sosna k tejto téme uviedol, že mestská polícia vykonáva hliadkovú činnosť motorizovanými ako aj pešími hliadkami, odhaľuje a rieši porušovanie verejného priadku, no zároveň vyzdvihol a touto cestou vyzval prítomných a občanov, aby zistené nežiaduce javy pri narúšaní verejného poriadku nahlásili na mestskú, čím sa zvýši miera zabezpečenia verejného poriadku a zároveň miera objasnenosti priestupkov. Poslanec Tomko vyzdvihol a ocenil prácu mestských policajtov a vzhľadom k tomu, že on sa pohybuje takmer celý deň v meste skonštatoval, že ich stretáva stále častejšie čo je výsledkom kvalitného koordinovania ich činnosti s cieľom zabezpečenia vyššej bezpečnosti občanov mesta. Komisia vzala na vedomie a odporučila poslancom MsZ Informatívnu správu o monitoringu školopovinnej mládeže, bezdomovcov, kontajneristov a prijaté opatrenia na riešenie nežiaducich javov za uplynulé obdobie roka V bode 4. programu Bc. Sosna uviedol predloženú správu, kde objasnil činnosť Rómskej poriadkovej služby RPS, vysvetlil princíp fungovania na báze dobrovoľnosti, nakoľko členovia RPS sú z radov aktivačných pracovníkov. Podrobne predstavil prítomným činnosť RPS, ich povinnosti, kompetencie a opodstatnenosť. V ďalšej časti vystúpenia predstavil prítomným projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby - MOPS, ktorej zriadenie v meste Trebišov aj napriek značnému záujmu samospráv v rámci Slovenska väčšina poslancom MsZ neschválila. Členka komisie p.tóthová vyjadrila prekvapenie nad konaním väčšiny poslancov MsZ k ich postoju pri schvaľovaní uvedeného projektu. Komisia vzala na vedomie a odporučila poslancom MsZ Informatívnu správu o činnosti dobrovoľnej rómskej hliadky, prínos a opodstatnenosť. 4. V bode 5. programu prednosta MsÚ Mgr. Sovák informoval členov komisie o stave úpravy komunikácie na ulici Záhradnej. Úprava komunikácie bola vykonaná v 46. týždni a spočívala v navezení asfaltovej drte a provizórnej dočasnej oprave výtlkov a tým uspôsobenie komunikácie na sprístupnenie prejazdu záchranných a bezpečnostných zložiek a priechodnosti pre občanov bývajúcich na uvedenej ulici. Poslanec Demeter vyzdvihol zainteresovanosť prednostu MsÚ Mgr. Sováka a vedúceho MsAS p. Miroslava Davalu za ústretovosť pri riešení uvedenej problematiky a zároveň požiadal o možnosť obdobnej úpravy spojnice ulíc Medická a Jesenná, nakoľko táto spojnica je využívaná ako prístupová komunikácia k základnej škole. Prednosta MsÚ vyjadril súhlas so zabezpečením požiadavky poslanca Demetera. Strana 2 z 3

33 Komisia vzala na vedomie a odporučila poslancom MsZ informáciu o stave komunikácie na Záhradnej ulici, možnosť provizórnej opravy výtlkov. 5. V bode 6. programu Ing. Micák pracovník BP Trebišov objasnil prítomným formu, spôsob a frekvenciu vykonávania asanačných prác v rómskej osade v Trebišove. Poslanec Tomko a poslanec Demeter vyjadrili názor, že doterajšia frekvencia vykonávania asanačných prác nie je dostačujúca a navrhli zvýšiť frekvenciu výkonu služby. Prednosta MsÚ vyjadril názor, že pokiaľ sa zistí potreba zvýšenej frekvencie výkonu asanačných prác tak sa vykonajú v zmysle zákona a to podľa potreby. Pán Micák vyjadril názor o absencii zrušeného VZN č Komisia vzhľadom ku skutočnosti, že v tomto bode nebola uznášania schopná vzala na vedomie Informatívnu správu o spôsobe, frekvencii a objeme použitého deratizačného prípravku pri výkone deratizácie v rómskej osade v roku V bode 7. Programu Rôzne neboli predložené žiadne materiály. Zapísal: Schválil: Miroslav Davala, tajomník komisie František Tomko, predseda komisie Strana 3 z 3

34 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 12 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov Obsah materiálu: - príloha č. 1 - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje použitie finančných prostriedkov v kompetencii mestského zastupiteľstva, určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov vo výške ,00 pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 a presun rozpočtových prostriedkov z podprogramu 9.2 ZŠ na jednotlivé školy a školské zariadenia podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Ing. Svetlana Varhaniková, referent V Trebišove dňa predkladateľ

35 Príloha č. 1 Rozpis použitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti Tabuľka č. 1 - použitie fin. prostriedkov (v tis. ) Škola, školské zariadenie Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia Dôvod navýšenia fin. prostriedkov Školský klub detí pri ZŠ Komenského 0,13 Na deti v HN navštevujúce ŠKD. Školský klub detí pri ZŠ M. 0,36 Na deti v HN R. Štefánika navštevujúce ŠKD. Školský klub detí pri ZŠ 1,71 Na deti v HN Pribinova navštevujúce ŠKD. Školský klub detí pri ZŠ I. 4,56 Na deti v HN Krasku navštevujúce ŠKD. MŠ Škultétyho 0,53 Na deti v HN navštevujúce MŠ. MŠ Hviezdoslavova 0,40 Na deti v HN navštevujúce MŠ. MŠ Komenského 0,11 Na deti v HN navštevujúce MŠ. MŠ Hviezdoslavova 5,62 Výmena podlahovej krytiny, oprava vchodovej časti budovy, nákup materiálu. MŠ Hviezdoslavova 18,08 Výmena časti výplní otvorov (okná, dvere) MŠ Hviezdoslavova, ktoré neboli zahrnuté v projekte a bleskozvod. Školská jedáleň a školský 12,50 Nedostatok fin. klub detí pri Cirkevnej prostriedkov na mzdy základnej škole sv. Juraja a odvody a prevádzkové náklady Školská jedáleň pri ZŠ Komenského pre ŠKD a ŠJ. 1,00 Výmena poškodenej výdajnej pracovnej dosky. Poprogram Druh výdavku 9.4 Bežný 9.4 Bežný 9.4 Bežný 9.4 Bežný 9.1 Bežný 9.1 Bežný 9.1 Bežný 9.1 Bežný 9.1 Kapitálový 9.15 Bežný 9.3 Bežný ZŠ Pribinova 10,00 Na úhradu zvýšených nákladov za teplo. 9.2 Bežný Spolu 55,00 x x x

36 Dôvodová správa Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov je po rozpočtovom opatrení č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov v sume 55,00 tis.. V zmysle článku 10 schváleného VZN Mesta Trebišov č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 pre jednotlivé školy a školské zariadenia predkladáme návrh rozpisu použitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, o ktorých použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Použitie finančných prostriedkov, v kompetencii Mestského zastupiteľstva, určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte mesta Trebišov: použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky z rezervy v zmysle článku 3.9 VZN č. 149/2016 na deti a žiakov v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú ŠKD, MŠ vo výške mesačného poplatku stanoveného VZN č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v sume 7,80 tis., Tabuľka č. 1 Použitie fin. prostriedkov (v tis. ) Škola, školské zariadenie Suma navýšenia rozpočtu školy, Dôvod navýšenia fin. prostriedkov školského zariadenia Školský klub detí pri ZŠ Komenského 0,13 Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 0,36 Na deti v hmotnej núdzi Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku 4,56 navštevujúce ŠKD. Školský klub detí pri ZŠ Pribinova 1,71 MŠ Škultétyho 0,53 Na deti v hmotnej núdzi MŠ Hviezdoslavova 0,40 navštevujúce MŠ. MŠ Komenského 0,11 Spolu 7,80 na základe posúdenia žiadosti zriaďovateľa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov, o navýšenie bežných finančných prostriedkov pre ŠKD a ŠJ na rok 2017 z dôvodu nedostatku prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady navrhujeme navýšiť transfer pre CZŠ o 12,50 tis. z toho 2,00 tis. na ŠKD a 10,50 tis. na ŠJ, použitie fin. prostriedkov pre ŠJ ZŠ Komenského na zvýšené bežné výdavky z dôvodu havarijnej situácie v školskej jedálni na výmenu poškodenej výdajnej pracovnej dosky, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu v sume 1,00 tis. na základe žiadosti ZŠ, kapitálový výdavok na výmenu okien a dverí na MŠ Hviezdoslavova, ktoré neboli zahrnuté v projekte Obnova obalových konštrukcií v sume 16,27 tis. a bleskozvod v sume 1,81 tis. v zmysle zámeru schváleného mestským zastupiteľstvom dňa , bežný výdavok na opravu podlahy, opravu vchodovej časti budovy, nákup materiálu na maľovanie a nákup čistiacich potrieb v nadväznosti na prebiehajúcu rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova v sume 5,62 tis. na základe žiadosti MŠ, bežný výdavok na úhradu zvýšených výdavkov za teplo ZŠ Pribinova v sume 10,00 tis..

37 Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 0,00 tis.. Zároveň dôjde k presunu rozpočtových prostriedkov v sume 55 tis., ktoré boli rozpočtované na podprograme 9.2 Základné školy na podprogramy a položky jednotlivých škôl a školských zariadení. Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková V Trebišove dňa

38 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 13 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Použitie prostriedkov rezervného fondu Obsah materiálu: - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v sume ,00 v súlade s 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom poskytnutia kapitálového transferu Technickým službám mesta Trebišov určeného na nákup zberného vozidla na TKO v zmysle platnej kúpnej zmluvy číslo: P/001/ML/2014 uzatvorenej dňa medzi Mestom Trebišov, v zastúpení Technické služby mesta Trebišov a spoločnosťou Redox, s.r.o. Lučenec v sume ,00 bez DPH. Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd. V Trebišove, dňa predkladateľ

39 Dôvodová správa Finančné prostriedky peňažného Rezervného fondu Mesta Trebišov sú tvorené z prerozdelenia prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok a zo zostatku fondu z predchádzajúcich období. Podľa 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Rezervný fond Mesta Trebišov slúži na krytie nezabezpečených výdavkov kapitálového rozpočtu (ako aj na zabezpečenie nevyhnutného chodu mesta v prípade nepredvídaných a mimoriadnych udalostí). Z dôvodu vzniku potreby úhrady kapitálových výdavkov navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť použitie rezervného fondu vo výške ,00 súvisiacich s poskytnutím kapitálového transferu Technickým službám mesta Trebišov na nákup zberného vozidla na TKO v zmysle platnej kúpnej zmluvy číslo: P/001/ML/2014 uzatvorenej dňa medzi Mestom Trebišov, v zastúpení Technické služby mesta Trebišov a spoločnosťou Redox, s.r.o. Lučenec v sume ,00 bez DPH. Ako dôvod použitia prostriedkov rezervného fondu, okrem potreby urýchlene zakúpiť už zmluvne dohodnuté vozidlo na zvoz TKO, uvádzame i skutočnosť, že člen finančnej komisie poslanec Ing. Kolesár navrhol na rokovaní finančnej komisie dňa realizovať kúpu vozidla v roku 2017, pričom navrhoval, aby prebytok finančného rozpočtu na rok 2016 pokrýval sumu ,00, ktorá v roku 2017 prejde do rezervného fondu a má byť v tom roku čerpaná. Spracoval: Ing. Peter Duč V Trebišove, dňa

40 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 14 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2018 a to: Príjmová časť Výdavková časť z toho reprezentačné ,63 tis. EUR ,38 tis. EUR 8,50 tis. EUR Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Ing. Peter Duč, vedúci odd. finančného V Trebišove, dňa predkladateľ

41 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T M E S T A T R E B I Š O V N A R O K S V Ý H Ľ A D O M N A R O K Y

42 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky ÚVOD Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Trebišov je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta. V programovom rozpočte sú výdavky mesta Trebišov rozdelené do 15 programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola 2. Propagácia a marketing 3. Interné služby 4. Služby občanom 5. Bezpečnosť 6. Odpadové hospodárstvo 7. Komunikácie 8. Doprava 9. Vzdelávanie 10. Šport 11. Kultúra 12. Prostredie pre život 13. Bývanie 14. Sociálne služby 15. Administratíva 2

43 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch. Programový rozpočet mesta Trebišov vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty. Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta. 3

44 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA Programové rozpočtovanie Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Trebišov a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta. Programový rozpočet Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. Programová štruktúra Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Trebišov. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty). Program Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov. Podprogram Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov. 4

45 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Prvok Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá produkuje tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov. Projekt Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov. Zámer Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Trebišov v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov. Cieľ Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme: výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom, krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov, strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 5 rokov. Výstup Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov. Výsledok Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. Merateľný ukazovateľ Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. 5

46 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Monitorovanie Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávania informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe. Hodnotenie Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Trebišov. 6

47 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky ROZPOČET MESTA Rozpočet mesta na rok 2018 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení. Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na: a) bežné príjmy a bežné výdavky, b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, c) finančné operácie. Celkový rozpočet mesta na rok 2018 sa predpokladá v objeme ,63 tis.. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie. 7

48 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky PRÍJMOVÁ ČASŤ toho: Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2018 je tvorený sumou ,63 tis., z 100 Daňové príjmy 9 294,56 tis. 200 Nedaňové príjmy 983,06 tis. Vlastné príjmy škôl 758,80 tis. 300 Granty 5 894,21 tis. 400 Finančné operácie 145,00 tis. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 9 294,56 tis. 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 7 803,56 tis. Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samospráve celkom 7 803,56 tis.. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy. 121 Daň z majetku 900,00 tis. Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 900,00 tis.. Vychádzame pritom z rozpočtovanej sumy v roku 2017, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka Dane za tovary a služby 591,00 tis. Navrhujeme rozpočet vo výške 591,00 tis., v tom: Za psa 17,00 tis Za nevýherné hracie prístroje 0,50 tis. 8

49 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Za predajné automaty 0,70 tis Za ubytovanie 5,80 tis Za užívanie verejného priestranstva 20,00 tis Za Dni mesta, trhy 22,00 tis Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady 495,00 tis. Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke Za dobývací priestor 30,00 tis. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 983,06 tis. Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy z výťažkov z lotérií a hier Z prenajatých pozemkov 12,80 tis. Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku Z prenajatých budov 399,10 tis. Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. 9

50 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 0,90 tis. Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku Administratívne poplatky 62,00 tis. Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné stanoviská a ostatné správne poplatky. 223 Ostatné poplatky 425,00 tis. Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis., príjmy za kultúrne podujatia a kino 103,00 tis., príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 50,00 tis., príjmy na úseku školstva hradené príspevky rodičov za detské jasle vo výške 19,00 tis., príjmy z reklamy v sume 9,00 tis., príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,00 tis., príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 28,00 tis. a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 205,00 tis Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka Kapitálové príjmy 0,00 tis. 240 Úroky z vkladov 1,00 tis. Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., v Prima banke Slovensko, a.s., OTP banke, a.s. a ČSOB, a.s Ostatné príjmy 65,76 tis. Tieto príjmy zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov. Vlastné príjmy škôl 758,80 tis. 10

51 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky GRANTY 5 894,21 tis. 310 Tuzemské bežné granty a transfery 5 894,21 tis. V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 32,00 tis., na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 062,50 tis., na činnosť školského úradu vo výške 41,80 tis., dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,10 tis., na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis., na životné prostredie vo výške 3,66 tis., na evidenciu obyvateľstva vo výške 8,00 tis., na opravu hrobov SA vo výške 1,70 tis., na cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo výške 2,06 tis., na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis., na koordinátorov a asistentov vo výške 70,00 tis., na DPO SR vo výške 3,00 tis., na terénnu sociálnu prácu vo výške 67,09 tis. a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. a dotácia z inej obce na činnosť CVČ vo výške 15,00 tis Tuzemské kapitálové granty a transféry 0,00 tis. 330 Zahraničné granty 0,00 tis. 400 FINANČNÉ OPERÁCIE 145,00 tis. V tejto položke je rozpočtovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov FR vo výške 145,00 tis. na nákup auta na zber TKO. 11

52 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY Druh príjmov Názov Návrh Rozpočtu 2018 v tis. Návrh Rozpočtu 2019 v tis. Návrh Rozpočtu 2020 v tis. 100 Daňové príjmy 9 294, , , Nedaňové príjmy 983,06 983,06 983,06 Vlastné 758,80 758,80 758,80 príjmy škôl 300 Granty 5 894, , , Finančné operácie 145,00 0,00 0,00 Spolu , , ,55 Pri rozpočte príjmov na roky 2019 a 2020 sa vychádza z rozpočtu roka Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA

53 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2018 s výhľadom na roky SUMÁR VÝDAVKOV Rozpočet programu Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR) 77,20 77,20 77,20 Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4.: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Bývanie Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR) 31,50 49,00 49,00 (v tis. EUR) 683,55 719,30 719,30 (v tis. EUR) 92,12 92,12 92,12 (v tis. EUR) 397,35 450,10 468,10 (v tis. EUR) 714,80 663,80 663,80 (v tis. EUR) 409,02 790,02 790,02 (v tis. EUR) 102,06 102,06 102,06 (v tis. EUR) 8 886, , ,33 (v tis. EUR) 677,20 704,30 704,30 (v tis. EUR) 185,40 208,48 218,48 (v tis. EUR) 1 140, , ,31 (v tis. EUR) 23, , ,70 (v tis. EUR) 1 051, , ,00 Program 15: Administratíva (v tis. EUR) 1 728, , ,15 Celkové výdavky (v tis. EUR) , , ,87 13

54 Strana: 1 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Plánovanie, manažment a kontrola Výkonný manažment mesta Výkon funkcie primátora 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky Výkon funkcie prednostu 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky Plánovanie mesta Strategické plánovanie a projekty 04 Ekonomická oblasť 04.4 Ťažba, výroba a výstavba 700 Kapitálové výdavky Územné plánovanie 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 1. 4 Kontrolná činnosť 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 1. 5 Finančná a rozpočtová politika 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky

55 Strana: 2 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Účtovníctvo a audit 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 1. 7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 2 Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Propagačné materiály mesta 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky Jarmoky a trhy 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 3 Interné služby 3. 1 Správa a údržba majetku mesta 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 02 Obrana 02.2 Civilná ochrana 600 Bežné výdavky 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky

56 Strana: 3 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 10.2 Staroba 700 Kapitálové výdavky Vzdelávanie Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu 09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 600 Bežné výdavky 3. 3 Rozšírenie cintorína 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 3. 4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 01 Všeobecné verejné služby 01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 3. 5 Detské ihrisko 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 4 Služby občanom 4. 1 Matrika 01 Všeobecné verejné služby 01.3 Všeobecné služby 600 Bežné výdavky 4. 2 Evidenčné služby občanom

57 Strana: 4 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 4. 4 Stavebný úrad 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 4. 5 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 5 Bezpečnosť Mestská polícia Aktívna ochrana 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 03.1 Policajné služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Kamerový systém 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 03.1 Policajné služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky Prevencia protispoločenskej činnosti 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

58 Strana: 5 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Policajné služby 600 Bežné výdavky 5. 2 Civilná ochrana 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 5. 3 Požiarna ochrana 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 03.2 Ochrana pred požiarmi 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 6 Odpadové hospodárstvo 6. 1 Zber a odvoz komunálneho odpadu 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 700 Kapitálové výdavky 05 Ochrana životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 6. 2 Uloženie komunálneho odpadu 05 Ochrana životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi 600 Bežné výdavky 6. 3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 05 Ochrana životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 7 Komunikácie 7. 1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

59 Strana: 6 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 700 Kapitálové výdavky Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 700 Kapitálové výdavky 7. 2 Oprava a údržba miestnych komunikácií Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 600 Bežné výdavky 7. 3 Dopravné značenie 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 7. 4 Svetelná signalizácia 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 8 Doprava 8. 1 MHD 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava

60 Strana: 7 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 8. 2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 700 Kapitálové výdavky 9 Vzdelávanie Vzdelávanie Materské školy a detské jasle 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 9. 2 Základné školy 09 Vzdelávanie 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 9. 3 Školské jedálne 09 Vzdelávanie 09.6 Vedľajšie služby v školstve 600 Bežné výdavky 9. 4 Školské kluby detí 09 Vzdelávanie 09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 600 Bežné výdavky Vzdelávanie Základná umelecká škola 09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 600 Bežné výdavky 9. 7 Školský úrad 09 Vzdelávanie 09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 9. 8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 600 Bežné výdavky 9. 9 Grantový systém v oblasti školstva

61 Strana: 8 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Vzdelávanie 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 600 Bežné výdavky 09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky Vzdelávanie Centrum voľného času 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Vzdelávanie Transfery neziskovým právnickým osobám 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 10 Šport Športová infraštruktúra Areál vodných športov 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Zimný štadión 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky

62 Strana: 9 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Športová hala 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Futbalový areál 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Multifunkčné ihrisko Milhostov 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Hokejbalové ihrisko 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 700 Kapitálové výdavky Mestský športový klub mládeže 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky Výstavba skateparku 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 700 Kapitálové výdavky Cyklotrasa 04 Ekonomická oblasť 04.5 Doprava 700 Kapitálové výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

63 Strana: 10 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky Detské ihrisko Kpt. Nálepku 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky Multifunkčné ihrisko Trebišov 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 700 Kapitálové výdavky Grantový systém podpory športu 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1 Rekreačné a športové služby 600 Bežné výdavky 11 Kultúra Priama podpora kultúry 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Grantový systém v oblasti kultúry 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky Pamiatková starostlivosť 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Náboženské a iné spoločenské služby 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

64 Strana: 11 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Bežné výdavky Amfiteáter 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 700 Kapitálové výdavky Hrad Parič 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Mestský park 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Digitalizácia kina 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 12 Prostredie pre život Verejná zeleň 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

65 Strana: 12 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Bežné výdavky Verejné osvetlenie 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.4 Verejné osvetlenie 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 700 Kapitálové výdavky Manažment životného prostredia 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 04 Ekonomická oblasť 04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo 600 Bežné výdavky Cintorínske služby 01 Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Vojnové hroby 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky Deratizácia a dezinsekcia mesta 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky Ostatné služby

66 Strana: 13 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Všeobecné verejné služby 01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 600 Bežné výdavky Kanalizácia Milhostov 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Odvodnenie Paričova 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky Kanalizácia ul. Cukrovarská 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 700 Kapitálové výdavky Revitalizácia mesta 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 700 Kapitálové výdavky Rekonštrukcia verejného osvetlenia 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.4 Verejné osvetlenie 700 Kapitálové výdavky Odvodnenie Milhostova 05 Ochrana životného prostredia 05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 600 Bežné výdavky 13 Bývanie Bytová výstavba 06 Bývanie a občianska vybavenosť

67 Strana: 14 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Rozvoj bývania 700 Kapitálové výdavky Štátny fond rozvoja bývania 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.1 Rozvoj bývania 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 14 Sociálne služby Staroba Opatrovateľská služba 600 Bežné výdavky Staroba Denné centrá 600 Bežné výdavky Zariadenia sociálnych služieb Stredisko osobnej hygieny 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 600 Bežné výdavky Terénna sociálna práca 04 Ekonomická oblasť 04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 600 Bežné výdavky 10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky Staroba Mestský útulok a mestská ubytovňa 600 Bežné výdavky 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Staroba Jednorázová sociálna pomoc 600 Bežné výdavky 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 600 Bežné výdavky Sociálne pohreby

68 Strana: 15 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky Osobitný príjemca 10.4 Rodina a deti 600 Bežné výdavky Sociálna výpomoc rodinám a deťom 10.4 Rodina a deti 600 Bežné výdavky Príspevky neštátnym subjektom 10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky Grantový systém v oblasti sociálnych vecí Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 600 Bežné výdavky Všeobecnoprospešné služby 04 Ekonomická oblasť 04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 15 Administratíva 01 Všeobecné verejné služby 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 01.7 Transakcie verejného dlhu 600 Bežné výdavky 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

69 Strana: 16 Dátum: Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh Ochrana životného prostredia 05.1 Nakladanie s odpadmi 600 Bežné výdavky 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.2 Rozvoj obcí 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 600 Bežné výdavky 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.2 Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 09 Vzdelávanie 09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie 600 Bežné výdavky 10.4 Rodina a deti 600 Bežné výdavky

70 Strana: 1 Dátum: Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a mesta Trebišov. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom obce, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho obyvateľov. Podprogram 1. 1 Výkonný manažment mesta Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Výkon funkcie primátora Zámer: Zodpovednosť: Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva primátor Rozpočet prvku :

71 Strana: 2 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť transparentné riadenie mesta Počet porád primátora spolu za rok Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok Počet verejných zhromaždení za rok Počet vystúpení v médiách za rok Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok Počet prijatých návštev z partnerských miest Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok Poznámka: Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva Prvok Výkon funkcie prednostu Zámer: Zodpovednosť: Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Prednosta Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ

72 Strana: 3 Dátum: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne Poznámka: Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov Zámer: Zodpovednosť: Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií. Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok Počet zasadnutí mestskej rady za rok Počet zasadnutí komisií MsZ Poznámka: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií. Podprogram 1. 3 Plánovanie mesta Rozpočet podprogramu :

73 Strana: 4 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Strategické plánovanie a projekty Zámer: Zodpovednosť: Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Počet novovytvorených rozvojových koncepcií Počet podaných projektov % podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov Spracovanie generelu dopravy Poznámka: Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP Prvok Územné plánovanie Zámer: Zodpovednosť: Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet prvku :

74 Strana: 5 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta Počet novo zahájených stavieb spolu za rok Poznámka: V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Podprogram 1. 4 Kontrolná činnosť Zámer: Zodpovednosť: Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní. Hlavný kontrolór Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Počet schválených kontrol Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote Sťažnosť vybavená v zákonnom termíne. Áno Áno Áno Poznámka: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

75 Strana: 6 Dátum: Podprogram 1. 5 Finančná a rozpočtová politika Zámer: Zodpovednosť: Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Finančné oddelenie Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta Programový rozpočet schválený k Áno Áno Áno Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok Poznámka: Podprogram Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Podprogram 1. 6 Účtovníctvo a audit Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Finančné oddelenie Rozpočet podprogramu :

76 Strana: 7 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Počet audítorských overení za rok Frekvencia predkladania výkazov za rok štvrťrok štvrťrok štvrťrok Poznámka: Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Podprogram 1. 7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. Zodpovednosť: primátor Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom 6 6 6

77 Strana: 8 Dátum: Poznámka: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. Program 2 Propagácia a marketing Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, organizovaním tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie. Podprogram 2. 1 Propagácia a prezentácia mesta Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Propagačné materiály mesta Zámer: Zodpovednosť: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Oddelenie organizačné Rozpočet prvku :

78 Strana: 9 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok Poznámka: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Prvok Jarmoky a trhy Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečenie jarmokov a trhov. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok Poznámka: Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov. Program 3 Interné služby Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva Rozpočet programu :

79 Strana: 10 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program interné služby zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s výkupom pozemkov pre mesto. Podprogram 3. 1 Správa a údržba majetku mesta Zámer: Zodpovednosť: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta Počet spravovaných budov Počet uzatvorených nájomných zmlúv Poznámka: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu. Podprogram 3. 2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu Zámer: Zodpovednosť: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod. Prednosta Rozpočet podprogramu :

80 Strana: 11 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok Počet školení zamestnancov za rok Poznámka: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod. Podprogram 3. 3 Rozšírenie cintorína Zámer: Zodpovednosť: Rozšírenie cintorína. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť rozšírenie cintorína Kolaudačné rozhodnutie Nie Nie Nie Poznámka: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína. Podprogram 3. 4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Zodpovednosť: Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu :

81 Strana: 12 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Bezproblémový priebeh volieb Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb Áno Nie Nie Podprogram 3. 5 Detské ihrisko Zámer: Oprava detských ihrísk. Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť opravu detských ihrísk Počet ihrísk Program 4 Služby občanom Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, činnosti stavebného úradu a informačný systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Trebišov je mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú

82 Strana: 13 Dátum: občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie. Podprogram 4. 1 Matrika Zámer: Zodpovednosť: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok Poznámka: Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Podprogram 4. 2 Evidenčné služby občanom Zámer: Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva. Zodpovednosť: Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu :

83 Strana: 14 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v % Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v % Zabezpečiť administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla Poznámka: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 4. 4 Stavebný úrad Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku Zabezpečiť Počet vydaných rozhodnutí Počet vydaných

84 Strana: 15 Dátum: rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu Podprogram 4. 5 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Program 5 Bezpečnosť Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Mesto Trebišov v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi. Podprogram 5. 1 Mestská polícia Rozpočet podprogramu :

85 Strana: 16 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Aktívna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície. Mestská polícia Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok Poznámka: Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície. Prvok Kamerový systém Zámer: Zodpovednosť: Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier. Mestská polícia Rozpočet prvku :

86 Strana: 17 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta Počet nainštalovaných monitorovacích kamier Poznámka: Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier a modernizáciu systému. Prvok Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Mestská polícia Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok Poznámka: Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Prvok Prevencia protispoločenskej činnosti Zámer: Zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne

87 Strana: 18 Dátum: ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Zodpovednosť: Mestská polícia Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti Počet zrealizovaných prednášok za rok Počet odprednášaných hodín za rok Poznámka: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Podprogram 5. 2 Civilná ochrana Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta Skladované prostriedky protichemickej ochrany Áno Áno Áno

88 Strana: 19 Dátum: Poznámka: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Podprogram 5. 3 Požiarna ochrana Zámer: Zodpovednosť: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov. Kancelária primátora Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta Počet preventívnych prehliadok objektov za rok Poznámka: Podprogram predstavujú výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Program 6 Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Mesto Trebišov je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1100 lit. pre obytné bloky, 110 lit. a 120 lit. pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, uloženie komunálneho odpadu, triedenie TKO - zberný dvor.

89 Strana: 20 Dátum: Podprogram 6. 1 Zber a odvoz komunálneho odpadu Zámer: Zodpovednosť: Aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách Počet stojísk Počet novozakúpených vozidiel na zvoz Počet stojísk podzemných kontajnerov Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre podzemné kontajnery Poznámka: Podprogram predstavuje aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností. Podprogram 6. 2 Uloženie komunálneho odpadu Zámer: Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sirník. Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu :

90 Strana: 21 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v % Poznámka: Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke. Podprogram 6. 3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO Zámer: Zodpovednosť: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť zníženie BRKO Získanie NFP Nie Nie Nie Realizácia separácie BRKO Áno Áno Áno Poznámka: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov. Program 7 Komunikácie Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

91 Strana: 22 Dátum: Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Podprogram 7. 1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk Zámer: Zodpovednosť: Výstavba miestnych komunikácií. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií Počet novovytvorených parkovacích miest

92 Strana: 23 Dátum: Poznámka: Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií. Prvok Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk Zámer: Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov. Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov. Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2) Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok Podprogram 7. 2 Oprava a údržba miestnych komunikácií Zámer: Zodpovednosť: Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu :

93 Strana: 24 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta Plocha opravených chodníkov (m2) Plocha opravených ciest (m2) Poznámka: Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest. Podprogram 7. 3 Dopravné značenie Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov Poznámka: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov a náklady na projekt Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste. Podprogram 7. 4 Svetelná signalizácia

94 Strana: 25 Dátum: Zámer: Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému. Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie Počet spravovaných svetelných križovatiek Poznámka: Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov. Program 8 Doprava Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: V rámci programu Doprava mesto zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom ARRIVA a.s. Michalovce. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon v oblasti cestnej dopravy. Podprogram 8. 1 MHD Zámer: Zodpovednosť: Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu :

95 Strana: 26 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.) Poznámka: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy. Podprogram 8. 2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Program 9 Vzdelávanie Zámer programu: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Mesto Trebišov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečuje v rámci starostlivosti o deti do troch rokov prevádzku mestských detských jaslí. V predškolskom a školskom veku činnosť a prevádzku 3 materských škôl (s elokovanými pracoviskami 6 subjektov), 4 základných škôl, 3 školských jedální pri základných školách, 1 výdajnú školskú jedáleň pri základnej škole, 5 školských jedální pri materských školách, 1 výdajnú školskú jedáleň pri materskej škole, 4 školských klubov detí, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. V zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa mesto financuje 1

96 Strana: 27 Dátum: materskú školu, 1 školskú jedáleň a 1 školský klub detí. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky ma financovanie programov Materské školy a detské jasle, Základné školy, Školské jedálne, Školské kluby detí, Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Podprogram 9. 1 Materské školy a detské jasle Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečiť financovanie 4 MŠ (7 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky Počet detí navštevujúcich detské jasle Poznámka: V rámci podprogramu sú financované 1 mestské detské jasle a 4 MŠ pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podprogram 9. 2 Základné školy Zámer: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov.

97 Strana: 28 Dátum: Zodpovednosť: Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Počet žiakov ZŠ Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok Poznámka: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením. Podprogram 9. 3 Školské jedálne Zámer: Zodpovednosť: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedálni, z toho 5 pri MŠ a 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí Počet stravujúcich sa detí MŠ % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ Počet stravujúcich sa detí v ZŠ

98 Strana: 29 Dátum: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ Počet stravníkov diétneho stravovania Poznámka: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedálni, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky. Podprogram 9. 4 Školské kluby detí Zámer: Zodpovednosť: Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí Počet detí navštevujúcich ŠKD Počet oddelení ŠKD spolu % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov Poznámka: Financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí. Podprogram 9. 5 Základná umelecká škola Zámer: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

99 Strana: 30 Dátum: Zodpovednosť: Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie Počet žiakov ZUŠ Počet vyučovaných umeleckých odborov Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní Poznámka: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých. Podprogram 9. 7 Školský úrad Zámer: Zodpovednosť: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva Počet zrealizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok

100 Strana: 31 Dátum: Poznámka: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. dvoma metodikmi. Podprogram 9. 8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie Zámer: Zodpovednosť: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok Poznámka: Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR. Podprogram 9. 9 Grantový systém v oblasti školstva Zodpovednosť: Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ

101 Strana: 32 Dátum: Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho Počet podporených mimoškolských podujatí za rok Podprogram 9.11 Centrum voľného času Zámer: Zodpovednosť: Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity Počet žiakov CVČ Poznámka: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov. Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov CZŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ Počet detí navštevujúcich CZŠ

102 Strana: 33 Dátum: Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ Program 10 Šport Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál vodných športov, zimný štadión, športová hala, futbalový štadión. Podprogram Športová infraštruktúra Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Poznámka: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku. Prvok Areál vodných športov Zámer: Zodpovednosť: Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet prvku :

103 Strana: 34 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ Poznámka: Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Prvok Zimný štadión Zámer: Prevádzka zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión Poznámka: Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Prvok Športová hala Zámer: Zodpovednosť: Prevádzka športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet prvku :

104 Strana: 35 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu Poznámka: Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Prvok Futbalový areál Zámer: Zodpovednosť: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu ihriska s umelou trávou. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál Poznámka: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Prvok Multifunkčné ihrisko Milhostov Rozpočet prvku :

105 Strana: 36 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Hokejbalové ihrisko Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Mestský športový klub mládeže Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované pre Mestský športový klub mládeže. Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste Počet detí v prípravke Počet detí v športových triedach Počet žiakov v skupine dorastu Poznámka: Mestský športový klub mládeže - celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 15 rokov. Prvok Výstavba skateparku Rozpočet prvku :

106 Strana: 37 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Cyklotrasa Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Detské ihrisko Kpt. Nálepku Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Multifunkčné ihrisko Trebišov Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Podprogram Grantový systém podpory športu Zámer: Zodpovednosť: Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty. Oddelenie školstva Rozpočet podprogramu :

107 Strana: 38 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste Predpokladaný počet podporených subjektov za rok Poznámka: Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty. Program 11 Kultúra Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t.j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo mestom alebo je mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby, podpora jednotlivcov a kolektívov. Podprogram Priama podpora kultúry Zámer: Zodpovednosť: Prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení. Mestské kultúrne stredisko Rozpočet podprogramu :

108 Strana: 39 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom Počet premietaných filmových titulov spolu za rok Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok Počet zorganizovaných výstav za rok Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom Poznámka: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Podprogram Grantový systém v oblasti kultúry Zámer: Zodpovednosť: Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Kancelária primátora Rozpočet podprogramu :

109 Strana: 40 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste Predpokladaný počet podporených subjektov za rok Poznámka: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Podprogram Pamiatková starostlivosť Zámer: Zodpovednosť: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov Predpokladaný počet turistov Poznámka: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrássyho. Podprogram Náboženské a iné spoločenské služby Zámer: Zodpovednosť: Náboženské a iné spoločenské služby Oddelenie organizačné Rozpočet podprogramu :

110 Strana: 41 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále Predpokladaný počet účinkujúcich Poznámka: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby. Podprogram Amfiteáter Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť využitie amfiteátra Počet uskutočnených akcií Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok Poznámka: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v mestskom parku a amfiteátri. Podprogram Hrad Parič Zámer: Zodpovednosť: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu :

111 Strana: 42 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič Realizácia obnovy Nie Nie Nie Podprogram Mestský park Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečiť obnovu mestského parku Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Obnova mestského parku Zabezpečiť obnovu mestského parku Nie Nie Nie Podprogram Digitalizácia kina Zámer: Zodpovednosť: Zvýšenie kultúrnej úrovne Mestské kultúrne stredisko Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť Úprava interiéru divadelnej sály Áno Áno Áno

112 Strana: 43 Dátum: Program 12 Prostredie pre život Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste - starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie. Podprogram Verejná zeleň Zámer: Zodpovednosť: Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov. Mestské hospodárske stredisko Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok Poznámka: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov. Podprogram Verejné osvetlenie Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

113 Strana: 44 Dátum: Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia Počet prevádzkovaných svetelných bodov Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod Poznámka: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Podprogram Manažment životného prostredia Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia Predpokladaný počet konaní spolu za rok Poznámka: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Podprogram Cintorínske služby

114 Strana: 45 Dátum: Zámer: Zodpovednosť: Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020 Počet udržiavaných cintorínov Počet udržiavaných hrobových miest % nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom Poznámka: Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov Podprogram Vojnové hroby Zámer: Zodpovednosť: Údržba vojnových hrobov Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny Počet vojnových hrobov

115 Strana: 46 Dátum: Poznámka: Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov. Podprogram Deratizácia a dezinsekcia mesta Zámer: Zodpovednosť: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcií za rok Poznámka: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. Podprogram Ostatné služby Zámer: Zodpovednosť: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov. Technické služby mesta Trebišov Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a Počet opravovaných objektov za rok 4 3 3

116 Strana: 47 Dátum: nákup mechanizmov Poznámka: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov. Podprogram Kanalizácia Milhostov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Ochrana podzemných vôd Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove Áno Áno Áno Podprogram Odvodnenie Paričova Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Ochrana majetku pred povodňami Realizácia odvodňovacích prác Áno Áno Áno Podprogram Kanalizácia ul. Cukrovarská Rozpočet podprogramu :

117 Strana: 48 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Podprogram Revitalizácia mesta Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Podprogram Rekonštrukcia verejného osvetlenia Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Podprogram Odvodnenie Milhostova Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Ochrana majetku pred povodňami Realizácia odvodňovacích prác Áno Áno Áno Program 13 Bývanie Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

118 Strana: 49 Dátum: Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rozvoj bývania. Podprogram Bytová výstavba Zámer: Zodpovednosť: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV Západ a projektová dokumentácia k výstavbe 30 bj v časti JUH a technická vybavenosť. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta Počet novo postavených bytov Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom Podprogram Štátny fond rozvoja bývania Zámer: Zodpovednosť: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Oddelenie výstavby a majetku Rozpočet podprogramu :

119 Strana: 50 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB Poznámka: Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Program 14 Sociálne služby Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Podprogram Opatrovateľská služba Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu :

120 Strana: 51 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom Počet opatrovaných osôb Poznámka: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách. Podprogram Denné centrá Zámer: Zodpovednosť: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity). Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity Počet denných centier v meste Počet členov denných centier Poznámka: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity). Podprogram Zariadenia sociálnych služieb

121 Strana: 52 Dátum: Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Prvok Stredisko osobnej hygieny Zámer: Zodpovednosť: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základ. osob. hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základ. život. potrieb. Oddelenie sociálnych veci Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu Počet poskytovaných úkonov Počet klientov Poznámka: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Prvok Terénna sociálna práca Zámer: Zodpovednosť: Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. situácie. Oddelenie sociálnych veci Rozpočet prvku :

122 Strana: 53 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity Predpokladaný počet klientov Predpokladaný počet riešených prípadov Poznámka: Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie. Prvok Mestský útulok a mestská ubytovňa Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv. Rozpočet prvku : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni. Počet občanov v mestskom útulku Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb Počet občanov v mestskej ubytovni

123 Strana: 54 Dátum: Poznámka: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv. Podprogram Jednorázová sociálna pomoc Zámer: Zodpovednosť: Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi. Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť Podprogram Sociálne pohreby Zámer: Zodpovednosť: Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu :

124 Strana: 55 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok Poznámka: Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Podprogram Osobitný príjemca Zámer: Zodpovednosť: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok Počet IOP Poznámka: Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Podprogram Sociálna výpomoc rodinám a deťom Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov

125 Strana: 56 Dátum: dieťaťa Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Fungujúci rodinný systém Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok Poznámka: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa. Podprogram Príspevky neštátnym subjektom Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste Predpokladaný počet podporených subjektov za rok Podprogram Grantový systém v oblasti sociálnych vecí Zámer: Zodpovednosť: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov. Oddelenie sociálnych veci Rozpočet podprogramu :

126 Strana: 57 Dátum: rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Predpokladaný počet podporených subjektov za rok Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi Poznámka: Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov. Podprogram Všeobecnoprospešné služby Zámer: Zodpovednosť: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana. Mestské aktivačné stredisko Rozpočet podprogramu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok Poznámka: Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov. Program 15 Administratíva

127 Strana: 58 Dátum: Rozpočet programu : rok Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 v Komentár: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta.

128 Rozpočet na rok PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR) Ukazovateľ Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 Rozpočet 2017 po 7. rozp. opatrení Očakávaná skutočnosť 2017 Rozpočet 2018 Bežné príjmy Kapitálové príjmy dotačné vlastné dotačné vlastné Finančné operácie Daňové príjmy 7 580, , , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, Dane z príjmov a kapitálového majetku 6 050, , , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, Výnos DzP poukázaný samospráve 6 050, , , , , , Dane z majetku 896,54 914,86 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0, Daň z pozemkov 186,96 201,71 180,00 180,00 180,00 180, Daň zo stavieb 603,34 623,85 635,00 635,00 635,00 635, Daň z bytov 59,96 60,23 58,00 58,00 58,00 58, Daň z pozemkov - nedoplatky 5,24 5,03 5,00 5,00 5,00 5, Daň zo stavieb - nedoplatky 37,04 19,4 19,00 19,00 19,00 19, Daň z bytov - nedoplatky 4,00 4,64 3,00 3,00 3,00 3, Dane za tovary a služby 632,98 588,21 591,00 591,00 591,00 0,00 591,00 0,00 0,00 0, Daň za psa 16,72 16,54 17,00 17,00 17,00 17, Daň za nevýherné hracie prístroje 0,14 0,14 0,50 0,50 0,50 0, Daň za predajné automaty 0,50 0,56 0,70 0,70 0,70 0, Daň za ubytovanie 4,27 5,57 5,80 5,80 5,80 5, Daň za užívanie verejného priestranstva 21,93 18,10 20,00 20,00 20,00 20, Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy 21,88 27,48 22,00 22,00 22,00 22, Poplatok za KOaDSO 537,77 489,53 495,00 495,00 495,00 495, Za dobývací priestor 29,77 30,29 30,00 30,00 30,00 30, Sankcie 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sankcie uložené v daňovom konaní 0,14 0,00 0,00 0,00 0, Nedaňové príjmy 1 089, , , ,67 983,06 0,00 983,06 0,00 0,00 0, Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 366,29 241,87 611,87 611,87 412,80 0,00 412,80 0,00 0,00 0, Prenájom pozemkov 10,01 14,63 12,80 12,80 12,80 12, Prenájom budov, priestorov a objektov 125,22 117,08 124,60 124,60 124,60 124, Prenájom budov - bytovky anuita 157,36 37,30 404,07 404,07 205,00 205, Prenájom priestorov - MsKS 35,84 34,84 32,50 32,50 32,50 32, Prenájom priestorov - mestská ubytovňa 5,85 6,00 7,00 7,00 7,00 7, Prenájom priestorov - garáže 29,47 31,06 30,00 30,00 30,00 30, Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 2,54 0,96 0,90 0,90 0,90 0, Administratívne a iné poplatky 485,04 477,78 531,10 531,10 503,50 0,00 503,50 0,00 0,00 0, Administratívne poplatky 43,93 42,41 45,00 45,00 40,00 40, Poplatky za hracie automaty 50,60 36,20 25,50 25,50 22,00 22, Pokuty a penále 4,81 1,40 0,00 0,00 0,00 0, Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 20,02 9,16 10,00 10,00 10,00 10, Kultúrne podujatia 11,07 10,49 11,00 11,00 10,00 10,00

129 Opatrovateľská služba 49,23 46,23 58,00 58,00 50,00 50, MsKS - kino 51,18 54,93 93,00 93,00 93,00 93, Za predaj výr., tov. a sl. - reklama 8,99 7,74 9,00 9,00 9,00 9, Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg. 1,00 1,17 1,10 1,10 1,00 1, Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. 182,81 205,34 215,00 215,00 205,00 205, Ubytovanie útulok + ubytovňa 25,95 26,09 28,00 28,00 28,00 28, IOMO 0,00 0,00 0, Za jasle, MŠ a školské kluby 20,09 19,91 19,00 19,00 19,00 19, Za prebytočný hnuteľný majetok 0,21 0,00 0,00 0,00 0, Za znečisťovnie ovzdušia 15,36 16,50 16,50 16,50 16,50 16, Kapitálové príjmy 73,84 107,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Príjem z predaja kap. aktív 70,32 85,30 0,00 0,00 0, Príjem z predaja pozemkov 3,52 2,19 0,00 0,00 0, Ďalšie kapitálové príjmy 0 20,00 0,00 0,00 0, Úroky z vkladov 7,34 0,98 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0, Úroky z bežných vkladov 1,41 0,98 1,00 1,00 1,00 1, Úroky z termínovaných vkladov 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Iné nedaňové príjmy 157,40 192,57 127,70 72,70 65,76 0,00 65,76 0,00 0,00 0, Z náhrad z poistného plnenia 0,10 1,36 0,00 0,00 0, Z výťažkov z lotérii a hier 98,55 98,09 100,00 45,00 65,76 65, Vratky DPH 24,20 0,43 0,00 0,00 0,00 0, Z refundácie 8,42 7,80 7,80 0, Z dobropisov 14,97 8,62 8,62 0, Iné - pokuty MsP, MsÚ 34,55 69,30 11,28 11,28 0,00 Vlastné príjmy škôl 370,66 413,29 307,00 400,67 758,80 22,00 736,80 VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM 9 040, , , , ,42 22, ,42 0,00 0,00 0, Granty 6 617, , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, Tuzemské bežné granty a transfery 5 521, , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadácia TESCO - detské ihrisko 3,00 0,00 0,00 0,00 0, Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2,00 3,00 3,00 3,00 3, Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov 1, Tatrabanka - nákup hudobného nástroja 1,00 0,00 0,00 0, VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov 2, ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy 1,20 0,00 0,00 0, Terénna sociálna práca 49,70 0,00 57,00 57,00 67,09 67, Z ÚPSVaR - aktivačné služby 269,81 174,07 55,00 55,00 70,00 70, Soc. sféra (osobitný príjemca) 545,92 518,48 502,00 502,00 502,00 502, MV SR oprava hrobov Sovietskej armády 2,10 2,25 1,70 2,40 1,70 1, Mestský útulok - dotácia 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21, Projekt učíme sa celý život 7,12 0,10 0,00 0,00 0, Voľby 21,31 0,00 0, Projekt MPC školy 23,00 0,00 0,00 0,00

130 Oprava strechy MsÚ 0,00 0,00 13,00 0, Recyklačný fond 0,76 6,58 6,00 0,00 0,00 0, Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CVČ - Dotácia z inej obce 10,48 0,00 10,50 15,00 15, Životné prostredie 3,88 3,88 3,66 3,66 3,66 3, Evidencia obyvateľstva 8,09 8,18 8,00 8,00 8,00 8, Cestná doprava 2,06 2,07 2,06 2,06 2,06 2, Matrika 31,01 34,28 30,21 30,21 32,00 32, ŠFRB 22,70 22,68 22,70 22,70 22,70 22, Spoločný stavebný úrad 41,11 41,07 41,10 41,10 41,10 41, Školský úrad 39,49 41,05 41,80 41,80 41,80 41, Školstvo prenesené kompetencie 4 450, , , , , , Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 096,20 54,00 139,00 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadácia SPP - Nafta 4,00 3,00 0,00 0, ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy 44,00 0,00 0, MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia 90,00 0, Pri polícii - rekonštrukcia 0,00 0, MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 0,00 0, Rekonštrukcia MŠ Medická 0,00 0, CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy 0,00 0, ZŠ I. Krasku - dostavba 320,04 0,00 0, PD - vých.-vzdel. centrum Medická 7,00 0,00 0, Amfiteáter - úrad vlády 85,00 0,00 0, Multifunkčné ihrisko - úrad vlády 40,00 0,00 0, AVŠ - úrad vlády 432,00 0,00 0, Obnova parku - projekt Interreg V 0,00 0, Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská 0,00 0, Kanalizácia Milhostov - Trebišov 195,33 0,00 0, Umelý trávnik - KSK + SFZ 120,00 240,00 0, Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0, Infraset 7,00 0,00 0, Digitalizácia kina 3D 2,83 0,00 0, Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky 0,00 0, Kamerový systém - MV SR 10,00 19,00 19,00 0, Zahraničné granty 0,00 0,00 400,81 400,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča 0 46,30 46,30 0, Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča 0 354,51 354,51 0, Finančné operácie 1 028, ,63 897,29 897,53 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145, Zostatok prostriedkov z predch. rokov 396, ,26 770,22 770,46 0, Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch 631,93 200,37 95,11 95,11 145,00 145, Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku 0,00 0,00 0,00 0, Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch 0,00 31,96 31,96 0,00 0, Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku 0,00 0,00 0,00 0, Iné príjmové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 0,00

131 IOMO 0, Prijaté úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úver krátkodobý Modernizácia VO 0 0 0,00 0, Digitalizácia kina 3D 0 0 0,00 0,00 PRÍJMY SPOLU , , , , , , ,42 0,00 0,00 145,00

132 Rozpočet na rok VÝDAVKOVÁ ČASŤ Ukazovateľ Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 Rozpočet 2017 po 7. rozp. opatrení Očakávaná skutočnosť 2017 Rozpočet 2018 Bežné výdavky Kapitálové výdavky dotačné vlastné dotačné vlastné Finančné operácie 01 - Všeobecné verejné služby 3 205, , , , ,09 86, ,30 0,00 176,20 233, Výkonné a zákonodárne orgány 1 711, , , , ,02 54, ,00 0,00 2,20 0,00 Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016) 1 654, , , , , ,00 2,20 Poslanci MsZ 0,00 0,00 62,00 62,00 60,00 60,00 Prenesený výkon - stavebný úrad 42,62 42,20 41,10 41,10 41,10 41,10 Prenesený výkon - životné prostredie 3,88 4,21 3,66 3,66 3,66 3,66 Prenesený výkon - cestná doprava 2,06 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva 8,09 8,18 8,00 8,00 8,00 8,00 IOMO 0, Iné všeobecné služby 42,03 41,98 40,81 40,81 43,02 32,00 11,02 0,00 0,00 0,00 Matrika vlastné zdroje 11,01 7,70 10,60 10,60 11,02 11,02 Matrika prenesený výkon 31,02 34,28 30,21 30,21 32,00 32, Všeobecné verejné služby inde neklasif. 7,07 21,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voľby 7,07 21,31 0,00 0,00 0, Transakcie verejného dlhu 438,96 377,23 322,16 322,16 311,05 0,00 77,28 0,00 0,00 233,77 Splátka úveru - investičný (Junior) 47,38 44,29 44,46 44,46 43,46 5,00 38,46 Splátka úveru - starý 95,74 54,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátka úveru - nový 53,29 48,31 48,26 48,26 48,26 5,60 42,66 Splátka úveru ŠFRB - 14 RD 2,16 2,12 2,16 2,16 2,17 0,42 1,75 Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j. 56,06 56,10 56,07 56,07 56,06 25,62 30,44 Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j. 47,36 47,36 47,36 47,36 47,36 7,77 39,59 Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B 98,24 98,22 98,22 98,22 98,21 18,61 79,60 Splátka - úroky - EUROVIA 27,16 14,74 13,96 13,96 13,96 13,96 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 12 RD 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 0,30 1,27 Splátka úveru Digitalizácia kina 10,00 10,20 10,10 10,10 0,00 0,00 0, Transfery všeobecnej povahy 1 005, , , , ,00 0, ,00 0,00 174,00 0,00 Technické služby - dotácia 1 000, , , , , ,00 Obstaranie rolby 0,00 0,00 70,00 70,00 29,00 0,00 29,00 Obstaranie auta na zvoz TKO 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 Občianske združenia a nadácie 5,70 2,85 3,00 3,00 3,00 3, Obrana 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Civilná obrana 0,01 0,00 0,00 0,00 0, Verejný poriadok a bezpečnosť 345,91 340,77 381,42 381,42 384,35 3,00 381,35 0,00 0,00 0, Policajné služby 344,56 337,34 377,07 377,07 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

133 Mestská polícia 317,06 337,31 353,15 353,15 380,00 380,00 Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia 27,50 0,03 23,92 23,92 0,00 0,00 0, Požiarna ochrana 1,35 3,43 4,35 4,35 4,35 3,00 1, Ekonomická oblasť 378,28 228,68 300,75 383,99 384,51 67,09 253,40 0,00 64,02 0, Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca) 54,46 0,10 57,00 57,00 67,09 67, Poľnohospodárstvo 0,00 0,00 0,00 0, Lesníctvo 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0, Výstavba - projektová dokumentácia 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava 314,27 228,28 243,35 326,59 317,02 0,00 253,00 0,00 64,02 0,00 Cestná doprava SAD 104,00 96,36 100,42 100,42 100,00 100,00 Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA) 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA) 64,02 64,02 64,02 64,02 64,02 64,02 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov 43,65 67,90 70,00 153,00 153,00 153,00 Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Parkovacie miesta - Demčák 35,31 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 Križovatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Križovatka pri gymnáziu 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvislé dopravné značky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prístupové cesty do parku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infraset 0,00 0,00 8,91 8,91 0,00 0,00 0,00 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana životného prostredia 1 061,53 792,20 702,91 753,50 728,50 0,00 728,50 0,00 0,00 0, Nakladanie s odpadmi 646,09 678,38 552,41 610,00 553,00 0,00 553,00 0,00 0,00 0,00 Nakladanie s odpadmi 643,09 676,17 549,41 607,00 550,00 0,00 550,00 Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zber a likvidácia kuchynského odpadu 3,00 2,21 3,00 3,00 3,00 3,00 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zberné stanovištia a podzemné kontajnery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 415,44 113,82 150,50 143,50 175,50 0,00 175,50 0,00 0,00 0,00 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 15,25 5,64 10,00 10,00 10,00 10,00 Verejná zeleň 0,00 3,24 3,50 3,50 3,50 3,50 Odvodnenie Paričov 21,11 0,02 30,00 20,00 31,00 31,00 VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk 119,84 104,92 105,00 108,00 108,00 108,00 Kanalizácia Milhostov - Trebišov 259,24 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 Odvodnenie Milhostov 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bývanie a občianska vybavenosť 1 771, , , , ,85 92, ,15 0,00 0,00 0, Rozvoj bývania 22,70 22,68 55,66 55,66 23,70 22,70 1,00 0,00 0,00 0,00 ŠFRB (prenesený výkon) 22,70 22,68 22,70 22,70 22,70 22,70 Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ 0,00 0,00 31,96 31,96 0,00 0,00 Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Rozvoj obcí 1 250,82 774,66 558,45 635,95 562,65 70,00 492,65 0,00 0,00 0,00 Úžitkové vozidlá do 3,5 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verejná nabíjacia elektrostanica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dom smútku - rekonštrukcia 614,19 169,61 0,00 0,00 0,00 Výstavba cintorína - infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia 0,88 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Vratka NFP Priemyselný park 19,44 25,92 26,00 26,00 6,60 6,60 Priemyselný park - strážna služba 0,00 48,00 48,00 Priemyslený park - právne služby 0,00 10,00 10,00 Z ÚPSVaR - aktivačné služby 235,30 198,62 105,00 125,00 120,00 70,00 50,00 Mestské hospodárske stredisko 240,04 258,24 277,45 284,95 305,35 305,35 Mestské aktivačné stredisko 112,94 75,03 50,00 100,00 50,00 50,00 Valník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oplotenie pozemkov - juhovýchod 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Menšie obecné služby - 32 hod. 1,47 1,98 7,50 7,50 7,70 7,70 Nový Majer 2,19 3,58 0,00 0,00 0,00 Územný plán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mestský park + amfiteáter 3,74 9,61 82,50 82,50 5,00 5,00 0,00 Kanalizácia Cukrovarská + vodovod 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 Mestský cintorín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PD - obnova parku - projekt Interreg V 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 167,48 160,61 171,00 162,00 162,00 0,00 162, Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 330,70 358,04 580,37 599,41 361,50 0,00 361,50 0,00 0,00 0,00 Oprava budov, prevádzkové náklady 129,78 108,35 120,00 120,00 120,00 120,00 DPH, daň z príjmu 0,18 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesto v zastúpeni BP TV s.r.o. 182,83 207,76 414,07 414,07 205,00 205,00 Oprava - strecha Berehovo 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprava strecha Športklub, CVČ 0,00 0,00 9,80 9,80 Oprava strechy MsÚ 0,00 0,00 0,00 19,04 0,00 Prenájom pozemku Matuchová 0,00 5,57 2,20 2,20 2,20 2,20 Preložky - Mecger 0,00 0,00 34,30 34,30 34,30 34,30 Mestská ubytovňa 17,91 0,00 0,00 0,00 0, Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekreácia, kultúra a náboženstvo. 464,15 670, , ,80 516,70 1,70 515,00 0,00 0,00 0, Rekreačné a športové služby 204,48 250,79 901, ,71 257,00 0,00 257,00 0,00 0,00 0,00 Rekreačné a športové služby 109,12 109,55 172,00 172,00 172,00 172,00 Výstavba ihriska - umelý trávnik 4,00 0,00 226,51 424,51 0,00 0,00 0,00 Multifunkčné ihrisko Milhostov 9,70 45,02 0,00 0,00 0,00 Areál vodných športov 18,66 33,22 435,20 435,20 20,00 20,00 0,00

135 Cyklotrasa - značenie, obnova 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 Mestský športový klub mládeže 63,00 63,00 66,00 66,00 63,00 63, Kultúrne služby 218,79 226,61 252,00 268,00 256,50 0,00 256,50 0,00 0,00 0,00 Kultúrne služby 204,28 175,19 180,50 196,50 185,00 185,00 Futbalový turnaj ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalizácia kina 3D 0,00 35,21 57,00 57,00 57,00 57,00 Nákup hudobného nástroja 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Folklórny festival 1,93 1,87 2,00 2,00 2,00 2,00 Kultúrne leto 2,38 2,43 2,50 2,50 2,50 2,50 Dni mesta 10,20 10,91 10,00 10,00 10,00 10, Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť 40,16 193,18 638,39 639,09 2,20 1,70 0,50 0,00 0,00 0,00 Mauzóleum - stráženie 0,21 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Oprava hrobov Sovietskej armády 2,11 2,35 1,80 2,50 1,80 1,70 0,10 Hrad Parič 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Repar Rekonštrukcia Pariča 30,92 190,43 628,19 628,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nasvietenie rím.-kat. kostola 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0, Náboženské a iné spoločenské služby 0,72 0,18 1,00 1,00 1,00 1, Vzdelávanie 7 226, , , , , , ,53 0,00 0,00 0, Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ 2586, , , , , , Základné školy - prenesené kompetencie 4439, , , , , ,00 0,00 0, Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. 47,00 38,35 100,13 200,78 120,51 0,00 120,51 0,00 0,00 0,00 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia 0,00 0,00 0,00 100,65 0,00 0,00 0,00 MŠ Pri polícii - rekonštrukcia 0,00 0,00 9,45 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 0,00 0,00 8,90 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Detské jasle 37,30 38,35 41,08 41,08 45,65 45,65 MŠ Hviezdoslavova 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Škultétyho - projekt MPC 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia MŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Súkromná MŠ DSA 0,00 0,00 40,70 40,70 74,86 74, Primárne vzdelávanie 90,67 159,32 86,15 93,95 57,75 0,00 57,75 0,00 0,00 0,00 CŠ sv. Juraja 75,74 55,96 46,90 54,70 57,75 57,75 CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy 0, ,45 13,45 0,00 Súkromná ZUŠ 0,00 70,84 0,00 0,00 0,00 ZŠ I. Krasku - projekt MPC 14,93 0 0,00 0,00 0,00 ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy 0,00 32,52 25,80 25,80 0, Vzdelávanie nedefinované - školenia 2,22 3,16 5,50 5,50 5,50 5, CVČ - do roku ,25 10,48 0,00 0,00 0,00 0, Učíme sa celý život 20,93 5,23 0,00 0,00 0, Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad 39,49 41,05 41,80 41,80 41,80 41, Sociálne zabezpečenie 821,46 808,38 812,74 812,74 950,05 688,10 261,95 0,00 0,00 0, Staroba - denné centrá 5,51 3,83 5,00 5,00 5,00 5, Zariadenia soc. služieb - staroba 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ďalšie soc. služby - staroba 3,87 4,60 5,50 5,50 5,50 5, Opatrovateľská služba 179,25 188,88 194,65 194,65 202,00 202,00

136 Rodina a deti 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1, Rodina a deti - RP a HN os. príjemca 564,48 517,87 514,27 514,27 502,00 502, Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 0,00 0,37 0,00 0,00 0, Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI 20,42 25,81 21,00 21,00 164,50 164, Mestská sociálna ubytovňa 0,00 22,03 20,00 20,00 20,00 20, Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny 5,59 5,79 6,00 6,00 6,00 6, Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 2,01 2,35 6,45 6,45 6,45 6, Mestský útulok 40,33 36,85 38,87 38,87 37,60 21,60 16,00 VÝDAVKY SPOLU , , , , , , ,18 0,00 240,22 233,77 Príjmy spolu , , , , , , ,42 0,00 0,00 145,00 Výdavky spolu , , , , , , ,18 0,00 240,22 233,77 Rozdiel príjmov a výdavkov 1 413, ,74 828,38 506,42 875,25 0, ,24 0,00-240,22-88,77 Zostatok prebytku 727,30 č. Uznesenia detské ihrisko STRED 0,63 53/2017 rekonštrukcia telocvične PRIBINOVA 7,41 80/2017 odborná učebňa ZŠ PRIBINOVA 0,92 103/2017 odborná učebňa ZŠ Komenského 2,02 104/2017 odborná učebňazš MRŠ 0,98 102/2017 zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja 78,51 58/2017 zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polícií 49,98 59/2017 požiarna zbrojnica 1,50 89/2017 štúdia sídliska JUH 6,00 105/2017

137 Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.) p r e d k l a d á m odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018: Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 (ďalej len odborné stanovisko ) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky a návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade s 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky a návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 (ďalej len návrh rozpočtu ) z dvoch hľadísk: 1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN). č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

138 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade s 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Návrh rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018 a viacročného rozpočtu mesta na roky bol zverejnený dňa Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky , z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky a z vývoja hospodárenia mesta v rokoch C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa 9 ods. 1 citovaného zákona na: a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok rok 2018, b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019, c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) rok Viacročný rozpočet na roky je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Viacročný rozpočet na roky je v súlade s 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na: a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, c) finančné operácie.

139 Vo viacročnom rozpočte na roky sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyšších územných celkov. D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky a návrhu rozpočtu mesta na rok 2018: Rozpočet celkom v tis. Rozpočtové roky Príjmy celkom , , ,55 Výdavky celkom , , ,87 Rozdiel príjmov a výdavkov 578,20 312,33 628,68 ROZPOČET PRÍJMOV Rozpočet príjmov je zostavený s primeranou opatrnosťou, zohľadňuje predpokladaný vývoj v Slovenskej republike a využitie finančných prostriedkov z grantov Európskej únie. Pri takto zostavenom návrhu rozpočtu by mali byť riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu minimalizované. Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta je ale dôležité zabezpečenie pohľadávok, dôsledný výber daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, administratívnych a iných poplatkov a príjmu z majetku mesta (nájmy pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod.). Sumár príjmov na rok 2018 s výhľadom na roky v tis. DRUH PRÍJMOV Daňové príjmy 9 324, , , Nedaňové príjmy 983,06 983,06 983,06 Vlastné príjmy škôl 758,80 758,80 758, Granty 5 894, , , Fin. operácie 184,96 0,00 0,00 SPOLU , , ,55 ROZPOČET VÝDAVKOV Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku.

140 Porovnanie výdavkov rokov 2017 a 2018 v tis. UKAZOVATEĽ ROZPOČET 2017 ROZPOČET Všeobecné verejné služby 3 436, ,84 02 Civilná obrana 0,00 0,00 03 Verejný poriadok 436,50 384,35 04 Ekonomická oblasť 476,42 384,51 05 Ochrana životného prostredia 1 318,52 772,50 06 Bývanie a občianska vybavenosť 2 532, , Zdravotníctvo 0,00 0,00 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 1 919,56 557, Vzdelávanie 9 237, ,33 10 Sociálne zabezpečenie 843,20 950,05 VÝDAVKY SPOLU , ,39 PROGRAMOVÝ ROZPOČET : Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v 4 ods. 5 rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícií, tzv. programové rozpočtovanie. Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov. Programový rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky v tis. ROZPOČET PROGRAMU Program 1: Plánovanie, management, kontrola 77,20 77,20 77,20 Program 2: Propagácia a marketing 49,00 49,00 49,00 Program 3: Interné služby 719,30 719,30 719,30 Program 4.: Služby občanom 92,12 92,12 92,12 Program 5: Bezpečnosť 397,35 450,10 468,10 Program 6: Odpadové hospodárstvo 758,80 663,80 663,80 Program 7: Komunikácie 409,02 790,02 790,02 Program 8: Doprava 102,06 102,06 102,06 Program 9: Vzdelávanie 8 886, , ,33 Program 10: Šport 677,20 704,30 704,30 Program 11: Kultúra 195,40 208,48 218,48 Program 12: Prostredie pre život 1 148, , ,31 Program 13: Bývanie 55, , ,70 Program 14: Sociálne služby 1 112, , ,00 Program 15: Administratíva 1 886, , ,15 CELKOVÉ VÝDAVKY , , ,87

141 E. ZHRNUTIE Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky a návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Pri tvorbe rozpočtu mesta v budúcich obdobiach odporúčam podrobnejšie rozpracovanie viacročného rozpočtu v príjmovej časti a dôslednejšie vnútorné členenie rozpočtu na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ZÁVER Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018, zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2019 a V Trebišove, dňa Ing. Ľubomír Princík hlavný kontrolór mesta

142 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 15 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 8 tabuľková časť - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to: Príjmová časť ,94 tis. Výdavková časť ,88 tis. Rozdiel príjmov a výdavkov 699,06 tis. Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd. V Trebišove, dňa predkladateľ

143 Ukazovateľ Rozpočet na rok PRÍJMOVÁ ČASŤ Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO Rozpočet 2017 v tis. EUR - 8. Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie Rozdiel č. 7 zmena dotačné vlastné dotačné vlastné Daňové príjmy 8 791, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 91, Dane z príjmov a kapitálového majetku 7 300, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 91, Výnos DzP poukázaný samospráve 7 300, , ,03 91, Dane z majetku 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z pozemkov 180,00 180,00 180,00 0, Daň zo stavieb 635,00 635,00 635,00 0, Daň z bytov 58,00 58,00 58,00 0, Daň z pozemkov - nedoplatky 5,00 5,00 5,00 0, Daň zo stavieb - nedoplatky 19,00 19,00 19,00 0, Daň z bytov - nedoplatky 3,00 3,00 3,00 0, Dane za tovary a služby 591,00 591,00 0,00 591,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň za psa 17,00 17,00 17,00 0, Daň za nevýherné hracie prístroje 0,50 0,50 0,50 0, Daň za predajné automaty 0,70 0,70 0,70 0, Daň za ubytovanie 5,80 5,80 5,80 0, Daň za užívanie verejného priestranstva 20,00 20,00 20,00 0, Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy 22,00 22,00 22,00 0, Poplatok za KOaDSO 495,00 495,00 495,00 0, Za dobývací priestor 30,00 30,00 30,00 0, Sankcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sankcie uložené v daňovom konaní 0,00 0,00 0, Nedaňové príjmy 1 271, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00-55, Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 611,87 611,87 0,00 611,87 0,00 0,00 0,00 0, Prenájom pozemkov 12,80 12,80 12,80 0, Prenájom budov, priestorov a objektov 124,60 124,60 124,60 0, Prenájom budov - bytovky anuita 404,07 404,07 404,07 0, Prenájom priestorov - MsKS 32,50 32,50 32,50 0, Prenájom priestorov - mestská ubytovňa 7,00 7,00 7,00 0, Prenájom priestorov - garáže 30,00 30,00 30,00 0, Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 0,90 0,90 0,90 0, Administratívne a iné poplatky 531,10 531,10 0,00 531,10 0,00 0,00 0,00 0, Administratívne poplatky 45,00 45,00 45,00 0, Poplatky za hracie automaty 25,50 25,50 25,50 0, Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 10,00 10,00 10,00 0, Kultúrne podujatia 11,00 11,00 11,00 0,00

144 Opatrovateľská služba 58,00 58,00 58,00 0, MsKS - kino 93,00 93,00 93,00 0, Za predaj výr., tov. a sl. - reklama 9,00 9,00 9,00 0, Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg. 1,10 1,10 1,10 0, Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. 215,00 215,00 215,00 0, Ubytovanie útulok + ubytovňa 28,00 28,00 28,00 0, Za jasle, MŠ a školské kluby 19,00 19,00 19,00 0, Za prebytočný hnuteľný majetok 0,00 0,00 0,00 0, Za znečisťovnie ovzdušia 16,50 16,50 16,50 0, Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Príjem z predaja kap. aktív 0,00 0,00 0, Príjem z predaja pozemkov 0,00 0,00 0, Ďalšie kapitálové príjmy 0,00 0,00 0, Úroky z vkladov 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky z bežných vkladov 1,00 1,00 1,00 0, Úroky z termínovaných vkladov 0,00 0,00 0,00 0, Iné nedaňové príjmy 127,70 72,70 0,00 72,70 0,00 0,00 0,00-55, Z náhrad z poistného plnenia 0,00 0,00 0, Z výťažkov z lotérii a hier 100,00 45,00 45,00-55, Vratky DPH 0,00 0,00 0,00 0, Z refundácie 7,80 7,80 7,80 0, Z dobropisov 8,62 8,62 8,62 0, Iné - pokuty MsP, MsÚ 11,28 11,28 11,28 0,00 Vlastné príjmy škôl 307,00 400,67 60,02 340,65 93,67 VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM , ,37 60, ,35 0,00 0,00 0,00 129, Granty 6 204, , ,53 0,00 703,51 0,00 0,00 228, Tuzemské bežné granty a transfery 5 665, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 Nadácia TESCO - detské ihrisko 0,00 0,00 0,00 0, Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3,00 3,00 3,00 0, Tatrabanka - nákup hudobného nástroja 0,00 0,00 0, ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy 0,00 0,00 0, Terénna sociálna práca 57,00 57,00 57,00 0, ROEP 0,00 0,00 0, Z ÚPSVaR - aktivačné služby 55,00 55,00 55,00 0, Soc. sféra (osobitný príjemca) 502,00 502,00 502,00 0, MV SR oprava hrobov Sovietskej armády 1,70 2,40 2,40 0, Mestský útulok - dotácia 21,60 21,60 21,60 0, Oprava strechy MsÚ 0,00 13,00 13,00 13, Voľby 0,00 0,00 0, Projekt MPC školy 0,00 0,00 0, MPSVaR Hrad Parič 0,00 0,00 0, Recyklačný fond 6,00 0,00 0,00-6,00

145 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0,00 0,00 0, CVČ - Dotácia z inej obce 0,00 10,50 10,50 10, Životné prostredie 3,66 3,66 3,66 0, Evidencia obyvateľstva 8,00 8,00 8,00 0, Cestná doprava 2,06 2,06 2,06 0, Matrika 30,21 30,21 30,21 0, ŠFRB 22,70 22,70 22,70 0, Spoločný stavebný úrad 41,10 41,10 41,10 0, Školský úrad 41,80 41,80 41,80 0, Školstvo prenesené kompetencie 4 869, , ,20 0, Tuzemské kapitálové granty a transfery 139,00 349,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 210, Nadácia SPP - Nafta 0,00 0,00 0, Granty - Nadácia Pontis 0,00 0,00 0, ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy 0,00 0,00 0, MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia 0,00 90,00 90,00 90, Pri polícii - rekonštrukcia 0,00 0,00 0,00 0, MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 0,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia MŠ Medická 0,00 0,00 0,00 0, CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ I. Krasku - dostavba 0,00 0,00 0, PD - vých.-vzdel. centrum Medická 0,00 0,00 0, Amfiteáter - úrad vlády 0,00 0,00 0, Multifunkčné ihrisko - úrad vlády 0,00 0,00 0, AVŠ - úrad vlády 0,00 0,00 0, Obnova parku - projekt Interreg V 0,00 0,00 0, Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská 0,00 0,00 0, Kanalizácia Milhostov - Trebišov 0,00 0,00 0, Umelý trávnik - KSK + SFZ 120,00 240,00 240,00 120, Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0,00 0,00 0, Infraset 0,00 0,00 0,00 0, Digitalizácia kina 3D 0,00 0,00 0, Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky 0,00 0,00 0,00 0, Kamerový systém - MV SR 19,00 19,00 19,00 0, Zahraničné granty 400,81 400,81 46,30 0,00 354,51 0,00 0,00 0, Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča 46,30 46,30 46,30 0, Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča 354,51 354,51 354,51 0, Finančné operácie 897,29 897,53 0,00 0,00 0,00 0,00 897,53 0, Zostatok prostriedkov z predch. rokov 770,22 770,46 770,46 0, Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch 95,11 95,11 95,11 0, Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku 0,00 0,00 0,00 0, Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch 31,96 31,96 31,96 0, Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku 0,00 0, Iné príjmové finančné operácie 0,00 0,00 0, Prijaté úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 Úver krátkodobý Modernizácia VO 0,00 0,00 0, Digitalizácia kina 3D 0,00 0,00 0,00 PRÍJMY SPOLU , , , ,35 703,51 0,00 897,53 358,36

147 Ukazovateľ Rozpočet na rok VÝDAVKOVÁ ČASŤ Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO Rozpočet 2017 v tis. EUR - 8. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Rozdiel č. 7 zmena dotačné vlastné dotačné vlastné 01 - Všeobecné verejné služby 3 172, ,34 85, ,17 0,00 97,55 241,59 1, Výkonné a zákonodárne orgány 1 636, ,37 54, ,00 0,00 27,55 0,00 1,99 Vratka Trebišovská energetická 0,00 0,00 0,00 Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016) 1 519, , ,00 27,55 1,99 Poslanci MsZ 62,00 62,00 62,00 0,00 Prenesený výkon - stavebný úrad 41,10 41,10 41,10 0,00 Prenesený výkon - životné prostredie 3,66 3,66 3,66 0,00 Prenesený výkon - cestná doprava 2,06 2,06 2,06 0,00 Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva 8,00 8,00 8,00 0, Iné všeobecné služby 40,81 40,81 30,21 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Matrika vlastné zdroje 10,60 10,60 10,60 0,00 Matrika prenesený výkon 30,21 30,21 30,21 0, Všeobecné verejné služby inde neklasif. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voľby 0,00 0,00 0, Transakcie verejného dlhu 322,16 322,16 0,00 80,57 0,00 0,00 241,59 0,00 Splátka úveru - investičný (Junior) 44,46 44,46 6,00 38,46 0,00 Splátka úveru - starý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátka úveru - nový 48,26 48,26 5,60 42,66 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 14 RD 2,16 2,16 0,43 1,73 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j. 56,07 56,07 26,72 29,35 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j. 47,36 47,36 8,13 39,23 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B 98,22 98,22 19,32 78,90 0,00 Splátka - úroky - EUROVIA 13,96 13,96 13,96 0,00 0,00 Splátka úveru ŠFRB - 12 RD 1,57 1,57 0,31 1,26 0,00 Splátka úveru Digitalizácia kina 10,10 10,10 0,10 10,00 0, Transfery všeobecnej povahy 1 173, ,00 0, ,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Technické služby - dotácia 1 100, , ,00 0,00 Obstaranie rolby 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 Občianske združenia a nadácie 3,00 3,00 3,00 0, Obrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Civilná obrana 0,00 0,00 0, Verejný poriadok a bezpečnosť 381,42 381,42 3,00 354,50 19,00 4,92 0,00 0, Policajné služby 377,07 377,07 0,00 353,15 19,00 4,92 0,00 0,00 Mestská polícia 353,15 353,15 353,15 0,00 Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia 23,92 23,92 19,00 4,92 0, Požiarna ochrana 4,35 4,35 3,00 1,35 0,00

148 04 - Ekonomická oblasť 300,75 383,99 57,00 253,82 7,00 66,17 0,00 83, Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca) 57,00 57,00 57,00 0, Poľnohospodárstvo 0,00 0,00 0, Lesníctvo 0,40 0,40 0,40 0, Výstavba - projektová dokumentácia 0,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava 243,35 326,59 0,00 253,42 7,00 66,17 0,00 83,24 Cestná doprava SAD 100,42 100,42 100,42 0,00 Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA) 64,02 64,02 64,02 0,00 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 0,00 0,00 0,00 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov 70,00 153,00 153,00 83,00 Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER 0,00 0,00 0,00 Parkovacie miesta - Demčák 0,00 0,24 0,24 0,24 Križovatky 0,00 0,00 0,00 Križovatka pri gymnáziu 0,00 0,00 0,00 Zvislé dopravné značky 0,00 0,00 0,00 Prístupové cesty do parku 0,00 0,00 0,00 Infraset 8,91 8,91 7,00 1,91 0,00 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana životného prostredia 702,91 689,91 0,00 687,91 0,00 2,00 0,00-13, Nakladanie s odpadmi 552,41 546,41 0,00 546,41 0,00 0,00 0,00-6,00 Nakladanie s odpadmi 549,41 543,41 0,00 543,41-6,00 Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu 0,00 0,00 0,00 Zber a likvidácia kuchynského odpadu 3,00 3,00 3,00 0,00 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zberné stanovištia a podzemné kontajnery 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 150,50 143,50 0,00 141,50 0,00 2,00 0,00-7,00 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná 10,00 10,00 10,00 0,00 Verejná zeleň 3,50 3,50 3,50 0,00 Odvodnenie Paričov 30,00 20,00 20,00-10,00 VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk 105,00 108,00 108,00 3,00 Kanalizácia Milhostov - Trebišov 2,00 2,00 2,00 0,00 Odvodnenie Milhostov 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada 0,00 0,00 0,00 Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie 0,00 0,00 0, Bývanie a občianska vybavenosť 1 365, ,02 90, ,88 79,48 31,96 0,00 17, Rozvoj bývania 55,66 55,66 22,70 1,00 0,00 31,96 0,00 0,00 ŠFRB (prenesený výkon) 22,70 22,70 22,70 0,00 Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ 31,96 31,96 31,96 0,00 Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD 1,00 1,00 1,00 0,00 PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov) 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí 558,45 565,95 55,00 431,47 79,48 0,00 0,00 7,50 Úžitkové vozidlá do 3,5 t 0,00 0,00 0,00 Verejná nabíjacia elektrostanica 0,00 0,00 0,00

149 Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko 0,00 0,00 0,00 Dom smútku - rekonštrukcia 0,00 0,00 0,00 Výstavba cintorína - infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi 0,00 0,00 0,00 Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku 0,00 0,00 0,00 Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia 10,00 10,00 10,00 0,00 Vratka NFP Priemyselný park 26,00 26,00 26,00 0,00 Z ÚPSVaR - aktivačné služby 105,00 105,00 55,00 50,00 0,00 Mestské hospodárske stredisko 277,45 284,95 284,95 7,50 Mestské aktivačné stredisko 50,00 50,00 50,00 0,00 Valník 0,00 0,00 0,00 Oplotenie pozemkov - juhovýchod 0,00 0,00 0,00 Menšie obecné služby - 32 hod. 7,50 7,50 7,50 0,00 Nový Majer 0,00 0,00 0,00 Územný plán 0,00 0,00 0,00 0,00 Mestský park + amfiteáter 82,50 82,50 3,02 79,48 0,00 Kanalizácia Cukrovarská + vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta 0,00 0,00 0,00 Mestský cintorín 0,00 0,00 0,00 PD - obnova parku - projekt Interreg V 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 171,00 162,00 162,00-9, Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 580,37 599,41 13,00 586,41 0,00 0,00 0,00 19,04 Oprava budov, prevádzkové náklady 120,00 120,00 120,00 0,00 DPH, daň z príjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesto v zastúpeni BP TV s.r.o. 414,07 414,07 414,07 0,00 Oprava - strechy Športclub, CVČ 9,80 9,80 9,80 0,00 Oprava strechy MsÚ 0,00 19,04 13,00 6,04 19,04 Rekonštrukcia mestských budov 0,00 0,00 0,00 Prenájom pozemku Matuchová 2,20 2,20 2,20 0,00 Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany 0,00 0,00 0,00 Preložky - Mecger 34,30 34,30 34,30 0,00 Mestská ubytovňa 0,00 0,00 0, Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia 0,00 0,00 0, Rekreácia, kultúra a náboženstvo , ,80 48,70 523, ,46 306,57 0,00 196, Rekreačné a športové služby 901, ,71 0,00 258,00 655,20 184,51 0,00 196,00 Rekreačné a športové služby 172,00 172,00 172,00 0,00 Výstavba ihriska - umelý trávnik 226,51 424,51 240,00 184,51 198,00 Externé fitness centrum 0,00 0,00 0,00 Multifunkčné ihrisko Milhostov 0,00 0,00 0,00 Areál vodných športov 435,20 435,20 20,00 415,20 0,00 Cyklotrasa - značenie, obnova 2,00 0,00 0,00-2,00 Mestský športový klub mládeže 66,00 66,00 66,00 0, Kultúrne služby 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Kultúrne služby 180,50 180,50 180,50 0,00 Futbalový turnaj ,00 0,00 0,00 MsKS - kino 57,00 57,00 57,00 0,00 Nákup hudobného nástroja 0,00 0,00 0,00 Folklórny festival 2,00 2,00 2,00 0,00 Kultúrne leto 2,50 2,50 2,50 0,00 Dni mesta 10,00 10,00 10,00 0, Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť 638,39 639,09 48,70 12,07 456,26 122,06 0,00 0,70 Mauzóleum - stráženie 0,40 0,40 0,40 0,00 Oprava hrobov Sovietskej armády 1,80 2,50 2,40 0,10 0,70 Hrad Parič 0,00 0,00 0,00 Repar Rekonštrukcia Pariča 628,19 628,19 46,30 11,57 456,26 114,06 0,00 Nasvietenie rím.-kat. kostola 8,00 8,00 8,00 0, Náboženské a iné spoločenské služby 1,00 1,00 1,00 0, Vzdelávanie 8 115, , , ,89 148,82 78,00 0,00 201, Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ 2 873, ,26 10, ,43 37,33 62, Základné školy - prenesené kompetencie 5 008, , ,65 33,02 0,00 26, Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. 100,13 200,78 0,00 81,78 90,00 29,00 0,00 100,65 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia 0,00 100,65 90,00 10,65 100,65 MŠ Pri polícii - rekonštrukcia 9,45 9,45 0,00 0,00 9,45 0,00 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia 8,90 8,90 0,00 0,00 8,90 0,00 Detské jasle 41,08 41,08 41,08 0,00 MŠ Hviezdoslavova 0,00 0,00 0,00 MŠ Škultétyho - projekt MPC 0,00 0,00 0,00 Rekonštrukcia MŠ 0,00 0,00 0,00 Súkromná MŠ DSA 40,70 40,70 40,70 0, Primárne vzdelávanie 86,15 98,65 0,00 61,18 25,80 11,67 0,00 12,50 CŠ sv. Juraja 46,90 59,40 59,40 12,50 CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy 13,45 13,45 1,78 0,00 11,67 0,00 Súkromná ZUŠ 0,00 0,00 0,00 ZŠ I. Krasku - projekt MPC 0,00 0,00 0,00 ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy 25,80 25,80 25,80 0,00 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov 0,00 0,00 0, Vzdelávanie nedefinované - školenia 5,50 5,50 5,50 0, CVČ - Dotácia z inej obce 0,00 0,00 0, Učíme sa celý život 0,00 0,00 0, Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad 41,80 41,80 41,80 0, Sociálne zabezpečenie 812,74 812,74 559,14 253,60 0,00 0,00 0,00 0, Staroba - denné centrá 5,00 5,00 5,00 0, Zariadenia soc. služieb - staroba 0,00 0,00 0, Ďalšie soc. služby - staroba 5,50 5,50 5,50 0, Opatrovateľská služba 194,65 194,65 194,65 0, Rodina a deti 1,00 1,00 1,00 0, Rodina a deti - RP a HN os. príjemca 514,27 514,27 514,27 0,00

151 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 0,00 0,00 0, Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI 21,00 21,00 21,00 0, Mestská sociálna ubytovňa 20,00 20,00 20,00 0, Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny 6,00 6,00 6,00 0, Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 6,45 6,45 6,45 0, Mestský útulok 38,87 38,87 23,87 15,00 0,00 VÝDAVKY SPOLU , , , , ,76 587,17 241,59 487,68 Príjmy spolu , , , ,35 703,51 0,00 897,53 358,36 Výdavky spolu , , , , ,76 587,17 241,59 487,68 Rozdiel príjmov a výdavkov 828,38 699,06-107, ,51-662,25-587,17 655,94-129,32 Zostatok prebytku 199,06 Nerozdelený prebytok 500,00 Ihrisko s umelým povrchom 0,00 Zateplenie MŠ Mier 0,00 Výdajné miesta vody - rómska osada 0,00 ZŠ Pribinova - odborné učebne 0,00 ZŠ Komenského - odborné učebne 0,00 ZŠ M.R.Š. - odborné učebne 0,00 Oprava strechy MsÚ 0,00 Ihrisko stred 0,00 Zberný dvor 0,00 Mestská občianska poriadková služba - MOPS 0,00 Oprava ciest - II. etapa 0,00 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - gombíky 0,00 CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov 0 MŠ Pri polícii 0

152 Dôvodová správa Príjmová časť V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 dochádza v kapitolách 100, 300, 400 a vlastné príjmy škôl k týmto zmenám: Výnos DzP poukázaný samospráve zvýšenie bežných vlastných príjmov o 91,25 tis. v dôsledku zreálnenia príjmov z DzP, Z výťažkov z lotérií a hier zníženie bežných vlastných príjmov o 55,00 tis., Vlastné príjmy škôl zvýšenie bežných vlastných príjmov o 93,67 tis. z dôvodu refundácií z UPSVaR (projekty), preplatky zo zdravotného poistenia r. 2016, MV SR oprava hrobov Sovietskej armády zvýšenie bežných dotačných príjmov o 0,70 tis., oprava strechy MsÚ zvýšenie bežných dotačných príjmov o 13,00 tis. na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na opravu strechy MsÚ Trebišov, Recyklačný fond zníženie bežných dotačných príjmov o 6,00 tis. v dôsledku ukončenia predmetnej dotačnej činnosti, CVČ Dotácia z inej obce zvýšenie bežných dotačných príjmov o 10,50 tis., MŠ Hviezdoslavova rekonštrukcia zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 90,00 tis. na základe uzatvorenia zmluvy s Environmentálnym fondom ohľadom poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova, Umelý trávnik KSK + SFZ zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 120,00 tis. (SFZ 120,00 tis. ), 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov zvýšenie finančných operácií o 0,24 tis. z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. decembra projektová dokumentácia odstavnej plochy. Výdavková časť Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 dochádza v kapitolách 01, 04, 05, 06, 08 a 09 k týmto zmenám: FK Správa mesta, Program 15 Administratíva zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,99 tis. v dôsledku nutnosti zakúpenia routera CISCO Firewall, FK Cestná doprava Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 83,00 tis. na základe vysúťažených hodnôt zákaziek I. a II. etapa opravy miestnych komunikácií a chodníkov presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, ako aj nákup materiálu na opravu miestnych komunikácií a chodníkov, FK Cestná doprava Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,24 tis. z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. Decembra projektová dokumentácia odstavnej plochy,

153 FK Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a dovoz komunálneho odpadu zníženie bežných dotačných výdavkov v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu o 6,00 tis. v dôsledku ukončenia predmetnej dotačnej činnosti Recyklačného fondu, FK Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná Odvodnenie Paričova, Podprogram 12.9 zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. z dôvodu zreálnenia vynaložených finančných prostriedkov na odvodnenie, FK Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná VVS a.s. KE zrážková voda z parkovísk, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. z dôvodu zreálnenia vynaložených finančných prostriedkov za zrážkové vody, FK Rozvoj obcí Mestské hospodárske stredisko (MsHS), Podprogram 12.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,50 tis. z dôvodu zreálnenia potreby finančných prostriedkov na činnosť MsHS (oprava skleníka, energie, OOPP, oprava administratívnej budovy), FK Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. z dôvodu zreálnenia výdavkov na verejne osvetlenie, FK Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,04 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, FK Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 13,00 tis. - na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na opravu strechy MsÚ Trebišov, FK rekreačné a športové služby Výstavba ihriska umelý trávnik, Podprogram zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 78,00 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, FK rekreačné a športové služby Výstavba ihriska umelý trávnik, Podprogram zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 240,00 tis. - dotácie zo SFZ a KSK, FK rekreačné a športové služby Cyklotrasa značenie, obnova, Podprogram zníženie bežných výdavkov o 2,00 tis., FK Kultúrne služby pamiatková starostlivosť, Podprogram 12.5 zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 0,70 tis. v nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o navýšenie výdavkov na opravu a údržbu hrobov SA, FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ presun rozpočtových prostriedkov v súlade s 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti bežných výdavkov spolu vo výške 55,00 tis. z položky rozpočtu Mesta Trebišov FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx Rezerva na platy a BV ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ -55,00 Spolu -55,00 na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx ZŠ Komenského ŠKD 0, xxx ZŠ Komenského ŠJ 1,00

154 xxx ZŠ M. R. Štefánika 0,36 ŠKD xxx ZŠ I. Krasku ŠKD 4, xxx ZŠ Pribinova ŠKD 1, xxx ZŠ Pribinova 10, xxx MŠ Komenského 0, xxx MŠ Hviezdoslavova 6, xxx MŠ Hviezdoslavova 18, xxx MŠ Škultétyho 0,53 Spolu 42,50 na položky rozpočtu Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa FK Zdroj EK Program Podprogram Názov položky Suma v (tis. ) xxx CZŠ sv. Juraja 2,00 Gorkého ŠKD xxx CZŠ sv. Juraja 10,50 Gorkého ŠJ Spolu 12,50 FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ preklasifikovanie bežných výdavkov na podprograme ZUŠ na kapitálové výdavky v sume 10,50 tis. na nákup dvoch akordeónov, FK 09 Školské zariadenia MŠ, CVČ, ZUŠ nárast vlastných príjmov škôl o 93,67 tis., FK Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 90,00 tis.. V nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu sa jedná o uzatvorenie zmluvy s Environmentálnym fondom ohľadom poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova, FK Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,65 tis. - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova, FK Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 presun z bežných výdavkov na kapitálové z rezervy originálne kompetencie (rozpočtované na navýšenie platov) 1,86 tis. a navýšenie kapitálových výdavkov o 6,89 tis. na nákup klimatizačného zariadenia pre školskú jedáleň ZŠ Komenského, spolu 8,75 tis.. Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 8. rozpočtovej zmene mení nasledovne: Celkové príjmy ,94 tis. Celkové výdavky ,88 tis. Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 699,06 tis. Zostatok nerozdeleného prebytku 199,06 tis. Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia V Trebišove, dňa

155 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 16 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami Obsah materiálu: - cenník služieb - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami, účinný od 1.januára Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Mgr. Peter Sovák, prednosta V Trebišove, dňa predkladateľ

156 MESTO TREBIŠOV M. R. Štefánika 862/ Trebišov CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných mestom a mestskými organizáciami účinný od 1. januára 2018 Cenník schválilo mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa uznesením číslo.... Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami účinný od 10. septembra PhDr. Marek Čižmár primátor Strana 1 z 10

157 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných v športových areáloch AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV Letné kúpalisko P o l o ž k a Merná jednotka Cena Vstupenka pre dieťa do 3 rokov 1 deň bezplatne Vstupenka pre dieťa od 3 do 10 rokov v sprievode dospelého 1 deň 1,00 Vstupenka pre dieťa od 10 rokov do 15 rokov 1 deň 1,50 Vstupenka pre osobu od 15 rokov 1 deň 2,50 Permanentka pre dieťa od 10 do 15 rokov 20 vstupov 25,00 Permanentka pre osobu od 15 rokov 20 vstupov 40,00 Permanentka PAKET (1 osoba od 15 rokov + 1 dieťa od 3 do 10 rokov) 20 vstupov 50,00 Skupina v počte 25 osôb zľava 20 % ZIMNÝ ŠTADIÓN Ľadová plocha P o l o ž k a Merná jednotka Cena Vstupenka pre dieťa do 5 rokov 2 hodiny bezplatne Vstupenka pre dieťa od 5 do 15 rokov 2 hodiny 1,00 Vstupenka pre osobu od 15 rokov 2 hodiny 1,70 Vstupenka žiacka pre školy 1 hodina 0,70 Prenájom plochy pre školy a školské kluby 1 hodina 40,00 Prenájom plochy a hľadiska 1 hodina 150,00 Prenájom plochy a hľadiska 1 deň 300,00 Kolkáreň P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prenájom dráhy s obsluhou 1 hodina 4,00 ŠPORTOVÁ HALA Halové ihrisko P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prenájom ihriska na športovanie organizovaný individuálny šport 1 hodina 10,00 Prenájom ihriska na športovanie kolektívny šport 1 hodina 35,00 Prenájom ihriska a hľadiska 1 hodina 150,00 Prenájom ihriska a hľadiska 1 deň 300,00 Vyučovanie telesnej výchovy pre školy 1 hodina 14,00 Poznámka: Príprava ihriska na športovanie sa považuje za prenájom ihriska Fitness štúdio P o l o ž k a Merná jednotka Cena Vstupenka 1 hodina 1,50 Permanentka 20 vstupov 20,00 Prenájom štúdia 1 hodina 40,00 So Senior kartou je vstup do športových areálov bezplatný Strana 2 z 10

158 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov P o l o ž k a Merná jednotka Cena Nakladač UN hod. 20,00 Nakladač UNC 60 hod. 18,00 M 25 (zametanie, kropenie, sypanie) km 1,00 M 25 (zametanie, kropenie, sypanie) hod. 8,00 Š 706 RTH MTSP (posypový materiál) km 1,30 Š 706 RTH MTSP (posypový materiál) hod. 26,00 Š 706 RTH MTSP (pluhovanie) km 1,30 Š 706 RTH MTSP (pluhovanie) hod. 8,00 Š 706 RTH MTSP (vyklápanie) km 1,30 Š 706 RTH MTSP (vyklápanie) hod. 26,00 Traktor Z 7245 hod. 20,00 AVIA 30, 31 km 1,30 AVIA 30, 31 hod. 10,00 MP - 16 km 1,30 MP - 16 hod. 48,00 MP - 20 km 1,30 MP - 20 hod. 50,00 Zametací voz 806 BT km 1,30 Zametací voz 806 BT hod. 50,00 Kosenie mulčovacím strojom hod. 20,00 Vlečka odvoz konárov ks 10,00 Motorová píla hod. 10,00 Motorová kosačka so zberom hod. 15,00 Zbíjačka hod. 15,00 Rezák asfaltu m 6,00 Vibračný valec hod. 15,00 Orez živých plotov šírka 1 m m 2 2,00 Orez stromov vo výške ks 5,00 Výrub stromov s priemerom vo výške 1,30 m - do 0,4 m ks 25,00 - do 0,6 m ks 80,00 - nad 0,6 m ks 170,00 Štiepkovanie konárov hod. 13,00 Kosenie ručné m 2 0,10 Ručné čistenie a pomocné práce hod. 10,00 Prenájom krytého pódia deň 200,00 Prenájom altánku 3x3 deň 10,00 Prenájom party stanu 10x4 deň 35,00 Prenájom predajného stánku deň 20,00 Prenájom veľkoobjemového kontajnera deň 5,00 Vývoz veľkoobjemového kontajnera Trebišov - pre fyzické osoby ks 50,00 Vývoz veľkoobjemového kontajnera-trebišov pre právnické osoby ks 200,00 Strana 3 z 10

159 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: P o l o ž k a Merná jednotka Cena Doprava mikrobusom Renault Master (15 miest) 1 km 0,60 - stojné 1 hodina 3,30 Doprava autobusom Renault ( 48 miest ) 1 km 1,00 - stojné 1 hodina 3,30 Osobitné podmienky poskytovania dopravy mikrobusom a autobusom pre súbory, skupiny, kluby reprezentujúce mesto sú nasledovné: - folklórne skupiny, resp. umelecké skupiny reprezentujúce mesto na kultúrnych a spoločenských akciách vyslané na pokyn pána primátora cesta bez náhrady, - pre denné centra (seniori), základné školy, materské školy, základné umelecké školy a mestský úrad bez náhrady vo výške 250 (vypočítanej podľa cenníka bez čakajúcej doby). Po vyčerpaní limitu poskytovanie podľa schváleného cenníka, - športové kluby reprezentujúce mesto Trebišov v súťažiach a na turnajoch - vo výške spotreby PHM. Strana 4 z 10

160 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných formou krátkodobého prenájmu ZÁKLADNÉ ŠKOLY A CENTRUM VOĽNÉHO ČASU P o l o ž k a Merná jednotka Cena Telocvičňa malá (ZŠMRŠ) 1 hodina 4,00 Telocvičňa malá (ZŠMRŠ)-pre športové kluby pôsobiace na území mesta 1 rok 1,00 Telocvičňa stredná (ZŠMRŠ, ZŠK) 1 hodina 8,00 Telocvičňa stredná (ZŠMRŠ, ZŠK)-pre športové kluby pôsobiace na území mesta 1 rok 1,00 Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK) 1 hodina 12,00 Telocvičňa veľká (ZŠP, ZŠK)-pre športové kluby pôsobiace na území mesta 1 rok 1,00 Trieda na vzdelávanie (ZŠ, CVČ) 1 hodina 2,00 Trieda na mimovzdelávacie aktivity (ZŠ, CVČ) 1 hodina 10,00 Učebňa informatiky (ZŠ) 1 hodina 20,00 Lekárska (zubná) ambulancia (ZŠ) m 2 /rok 17,00 Kancelária, sklad (ZŠ) m 2 /rok 4,00 Bufet (ZŠ) mesiac 20,00 Tenisový kurt (ZŠMRŠ, ZŠK, ZŠP) 1 hodina 5,00 Futbalové miniihrisko (ZŠP) 1 hodina 5,00 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prednášková sála 1 hodina 12,00 Šatňa - veľká 1 hodina 4,00 - stredná 1 hodina 2,00 - malá 1 hodina 1,00 Chodba pred Estrádnou sálou 1 hodina 5,00 Vestibul na prízemí 1 hodina 5,00 Zhotovenie pútača-povlaková veba-maľba 1 ks 20,00 Grafické elektronické spracovanie a tvorba propagačného materiálu 1 hodina 10,00 Prenájom obrusov 1 ks 0,50 Prenájom stolov 1 ks 1,00 Prenájom inventára (poháre, taniere,...) 1 ks 0,20 Prenájom výstavnej miestnosti ( plocha miestnosti: 48 m² ) 1 hodina 12,00 Estrádna sála (plocha: sedenie 300 m 2, javisko 57 m 2 ) P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prenájom sály bez stoličiek, osvetlenie štandard 1 hodina 20,00 Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard 1 hodina 25,00 Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard, ozvučenie 1mikrofón 1 hodina 30,00 Prenájom sály so stoličkami, osvetlenie štandard,ozvučenie hudobné 1 hodina 35,00 Prenájom sály komerčné využitie 1 hodina 70,00 Strana 5 z 10

161 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: Divadelná sála (plocha javiska: cca 120 m², kapacita 288 miest) P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prenájom sály, osvetlenie štandard 1 hodina 20,00 Prenájom sály, osvetlenie štandard, ozvučenie 1 mikrófon 1 hodina 25,00 Prenájom sály, osvetlenie divadelné, ozvučenie hudobné 1 hodina 30,00 Prenájom sály komerčné využitie 1 hodina 70,00 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU P o l o ž k a Merná jednotka Cena Zasadacie miestnosti - komerčné podujatia do 4 hodín 70,00 - komerčné podujatia nad 4 hodiny 140,00 - nekomerčné podujatia 1 deň bezplatne MESTSKÝ PARK P o l o ž k a Merná jednotka Cena Prenájom amfiteátra 1 hodina 50,00 Stará športová hala 1 deň 40,00 MESTSKÉ TRHOVISKO P o l o ž k a Merná jednotka Cena Predajný stôl 1 deň 2,00 SPOLOČENSKÉ CENTRUM MILHOSTOV P o l o ž k a Merná jednotka Cena Spoločenské podujatie 1 hodina 10,00 Strana 6 z 10

162 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných v krytom parkovisku na Berehovskej ulici PARKOVANIE P o l o ž k a Merná jednotka Cena Automobil 1 deň 1,00 Automobil ZŤP 1 deň 0,40 Motocykel 1 deň 0,40 Motocykel ZŤP 1 deň 0,20 Automobil + motocykel 1 deň 1,20 Strana 7 z 10

163 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných v mestských detských jasliach P o l o ž k a Merná jednotka Cena Príspevok rodiča za umiestnenie dieťaťa 1 mesiac 165,00 Strana 8 z 10

164 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných formou dočasného ubytovania MESTSKÁ SOCIÁLNA UBYTOVŇA P o l o ž k a Merná jednotka Cena Zariadená izba - dospelá osoba 1 deň 4,00 - dieťa 1 deň 0,50 Nezariadená izba - dospelá osoba 1 deň 3,00 - dieťa 1 deň 0,50 ZÁKLADNÉ ŠKOLY P o l o ž k a Merná jednotka Cena Služobný byt 1 mesiac 25,00 Strana 9 z 10

165 MESTO TREBIŠOV Účinnosť od: CENNÍK SLUŽIEB poskytovaných formou prenájmu ihriska s umelým povrchom futbalový areál Slavoj Trebišov ZÁPAS 120 min. P o l o ž k a Merná jednotka Cena Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 zápas 120,00 Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 zápas 140,00 Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 zápas 140,00 Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 zápas 160,00 TRÉNING 60 min. P o l o ž k a Merná jednotka Cena Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 tréning 40,00 Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 tréning 60,00 Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 tréning 60,00 Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 tréning 80,00 Osobitné podmienky poskytovania prenájmu ihriska s umelým povrchom sú nasledovné : Ihrisko s umelým povrchom môžu bezodplatne užívať tieto organizácie na základe osobitnej zmluvy o užívaní a v súlade s harmonogramom využívania ihriska s umelým povrchom : - Futbalový klub Slavoj Trebišov - Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov - Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi Strana 10 z 10

166 Dôvodová správa Zhotovením ihriska s umelým povrchom vznikne požiadavka prenajímania tejto plochy. Z tohto dôvodu bolo potrebné do cenníka zapracovať aj ceny za prenájom. V cenníku sú ceny za prenájom v prípade zápasu, ako aj tréningu. Jednotlivé ceny sú štrukturované podľa podmienok využitia šatní a osvetlenia, prípadne ich kombinácie. Pri zostavovaní týchto cien sme sa inšpirovali cenníkmi iných miest a obcí v najbližšom okolí, ktoré takéto ihriská už prenajímajú ( napr.michalovce, Prešov, Moldava nad Bodvou). Tieto sumy sa pohybovali v rozmedzí 120,- až 240,- EUR podľa jednotlivých podmienok využívania šatní a osvetlenia. V našom cenníku navrhujeme sumy pri zápase od 120,- do 160,- EUR a pri tréningu od 40,- do 80,- EUR. Tieto sumy navrhujeme, po roku prenajímania, prehodnotiť na základe skutočných nákladov pri prenajímaní ihriska s umelým povrchom. Nakoľko Mesto Trebišov podporuje pohybové aktivity v meste a chce vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj detského a mládežníckeho futbalu, má záujem na tom, aby toto ihrisko bezodplatne užívali okrem Futbalového klubu Slavoj Trebišov aj školy a školské zariadenia na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov, Košického samosprávneho kraja a štátom uznanej cirkvi. Ďalej v cenníku, v položke Základné školy a centrum voľného času, boli doplnené prenájmy telocviční pre športové kluby pôsobiace na území mesta v zmysle požiadaviek vznesených pri tvorbe koncepcie športu. Na finančnej komisii dňa sa odsúhlasila suma 1,- euro/rok. Na návrh z komisie výstavby a majetku, konanej dňa , z cenníka vypadla položka : Mestské kultúrne stredisko - služobný byt. Z pôvodného Cenníka služieb poskytovaných formou pracovných činností Technických služieb mesta Trebišov, na návrh z Technických služieb, vypadli tieto položky : prenájom plochy pre športový klub HC Jackals, Š 706 RTH 8012, Motorová kosačka MT8. Okrem vyššie uvedených zmien sa do tohto cenníka zapracovali oba predchádzajúce dodatky, jeden z roku 2015 a druhý z roku Tento cenník služieb, po schválení v mestskom zastupiteľstve, by bol účinný od 1.januára Spracoval : Mgr. Peter Sovák, prednosta

167 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Trebišov Obsah materiálu: - dôvodová správa - príloha č.1 lokalita č.2 požadovanej zmeny - príloha č.2 lokalita č.3 požadovanej zmeny Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje v súlade s 30 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaranie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, na náklady žiadateľov podľa 19 stavebného zákona, v rozsahu prílohy č.1 a prílohy č.2 tohto uznesenia. Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku V Trebišove, dňa predkladateľ

168 Dôvodová správa k žiadosti o spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN č.3 mesta Trebišov Lokalita č.2 Územie pozemky registra C KN, parcelné čísla 2530/1, 2530/4, v katastrálnom území Milhostov, boli určené v zmysle Územného plánu mesta Trebišov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove číslo 136/2011, zo dňa a VZN č. 108/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Trebišov, vrátane jeho zmien a doplnkov, ako Zmiešané územie výroby a dopravy, dopravných zariadení. Prípustné funkčné využitie sú plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb a skladov, distribučné centrá a logistické areály, včítane zariadení a stavieb patriacich k výrobnému územiu, obmedzujúce funkčné využitie sú plochy dopravných zariadení a služieb všetkých druhov a plochy statickej dopravy (parkoviska a garáže). Pripravovaný zámer okrem predmetných aktivít obsahuje aj Čerpaciu stanicu pohonných hmôt, na predmetnú aktivitu je potrebné spracovať zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN mesta Trebišov (príloha č.1). Lokalita č.3 Územie pozemok registra C KN, parcelné číslo 3629/14, v katastrálnom území Trebišov, bol určený v zmysle územného plánu mesta Trebišov, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove číslo 136/2011, zo dňa a VZN č. 108/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Trebišov, vrátane jeho zmien a doplnkov, ako Výrobné územie, plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb skladového hospodárstva a distribučné centrá. Prípustné funkčné využitie sú plochy pre priemyselnú, stavebnú výrobu, výrobné služby, sklady, logistické areály a distribučné centrá, včítane dopravného a technického vybavenia na prepravu osôb, tovaru, surovín a energie. Obmedzujúce funkčné využitie sú plochy určené pre prevádzkové zariadenia a budovy (administratíva, stravovacie zariadenia), ktoré sú naviazané na charakter výrobnej prevádzky a nie je možné ich umiestňovať v obytnom, rekreačnom a zmiešanom území. Pripravovaný zámer obsahuje aktivitu pre zmiešane územie, plochy bývania a vybavenosti, na predmetnú aktivitu je potrebné spracovať zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN mesta Trebišov (príloha č.2). V súvislosti s týmito skutočnosťami žiadatelia žiadajú Mesto Trebišov o vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu a predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu sú ochotní uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko dňa:

169

170

171

172

173

174

175 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 18 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní Obsah materiálu: - dôvodová správa - žiadosť o finančný príspevok Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje 1. zámer obstarať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy a elektrických rozvodov v dobudovaných šatniach pre projekt Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní, s predpokladanou hodnotou zákazky 650,00 EUR bez DPH; 780,00 EUR s DPH, 2. podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja na realizáciu projektu Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní, 3. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na investičnú akciu v objeme ,50 EUR, 4. záväzok po ukončení verejného obstarávania prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu roka 2018 presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018 na spolufinancovanie projektu Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní, v objeme najviac ,50 EUR s DPH. Výška celkových výdavkov: Výška požadovanej dotácie: Výška spolufinancovania: Spôsob spolufinancovania projektu: ,20 EUR s DPH ,70 EUR s DPH ,50 EUR s DPH vlastné zdroje Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Mgr. Peter Sovák, prednosta V Trebišove, dňa predkladateľ

176 Dôvodová správa k Žiadosti o finančný príspevok pre projekt Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej SZĽH ) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry. Účelom podpory je najmä výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia). Oprávnenými výdavkami sú výdavky na výstavbu a technické zhodnotenie hokejovej infraštruktúry a výdavky na obstaranie majetku, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisia s podporovaným účelom. Výška alokovaných prostriedkov na výzvu je Eur. Minimálna výška žiadaného príspevku je Eur. Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5% z celkovej sumy. Termín predkladania žiadostí: Vedenie Mesta Trebišov plánuje reagovať na výzvu predložením žiadosti o finančný príspevok pre projekt Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní. Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu ,20 Eur. Jedným z kritérií pre posúdenie predložených žiadostí je výška spolufinancovania zo strany žiadateľa. Preto vedenie mesta odporúča spoluúčasť vo výške min. 15 %, čo predstavuje sumu ,50 Eur. Požadovaný príspevok je teda vyčíslený na sumu ,70 Eur. Technický stav osvetlenia zimného štadióna je nevyhovujúci a energeticky náročný. Výmenou halogénových reflektorov s príkonom W za nové LED svietidlá dôjde k odhadovanej úspore elektrickej energie na úrovni 40-tich %. Výška nákladov na kompletnú obnovu osvetlenia hracej plochy predstavuje ,10 Eur. Ročné náklady na spotrebu elektrickej energie celého zimného štadióna predstavujú sumu ,00 Eur, z čoho 70-80% pripadá na spotrebu energie na osvetlenie hracej plochy. Návratnosť investície bude 4 až 5 ročná. LED svietidlá so svetelným tokom lm zabezpečia podstatné zlepšenie viditeľnosti na ľadovej ploche a umožnia do budúcnosti prenos televízneho vysielania zo zimného štadióna. Vytvorením hokejového klubu MŠKM Trebišov (Mestský športový klub mládeže Trebišov) a následným zvýšeným záujmom o hokej zo strany mládeže vznikla potreba dobudovania dvoch šatní pre mladých hráčov. Kapacita každej zo šatní bude predstavovať min. 20 detí. K šatniam budú dobudované sociálne zariadenia - toalety a sprchy. V rámci stavebných úprav budú realizované elektrické rozvody so svietidlami, vodovodné potrubia, odpad a kanalizácia, vzduchotechnika a kúrenie. Šatne budú vybavené lavičkami s vešiakmi, podlahou z korčuliarskej gumy, ako aj vysúšačom obuvi. Výška nákladov na vybudovanie šatní predstavuje ,10 Eur. K dôvodovej správe je priložená samotná žiadosť o finančný príspevok, v ktorej je definovaný účel poskytnutia finančného príspevku, ciele projektu, jeho popis, aktivity a iné. Spracovali: Mgr. Peter Sovák, prednosta Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj Ing. Jana Bugatová, referent pre miestny rozvoj

177 Schéma A aaaaaaaaaaaaaaa Názov projektu Názov žiadateľa Forma žiadateľa Sídlo žiadateľa ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Číslo projektu (vyplní SZĽH) Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní Mesto Trebišov obec/mesto Ulica: M. R. Štefánika 862/204 Telefón: 056/ Obec/mesto: Trebišov E mail: trebisov@trebisov.sk PSČ: Web: Okres: Trebišov IČO žiadateľa Meno a priezvisko: PhDr. Marek Čižmár Štatutár žiadateľa Trvalý pobyt: Parková 4053/16, Trebišov Telefón: 056/ E mail: primator@trebisov.sk Meno a priezvisko: Ing. Jana Bugatová Osoba zodpovedná za projekt Telefón: E mail: bugatova@trebisov.sk Trvanie projektu (dd/mm/rrrr) Začiatok realizácie: november 2017 Koniec realizácie: marec 2019 Požadovaný príspevok ,70 EUR Spolufinancovanie ,50 EUR Celkový rozpočet projektu ,20 EUR (Požadovaná čiastka + spolufinancovanie) Bankový účet, na ktorý bude v prípade úspešnosti prevedený príspevok Názov účtu: OTP Banka, bežný účet Číslo účtu: SK Názov banky: OTP Banka Slovensko, a.s. Adresa banky: Štúrova 5, Bratislava Žiadam o poskytnutie príspevku v celkovej výške ,70 EUR. Prehlasujem, že všetky údaje, ktoré sú v Žiadosti o finančný príspevok a jej prílohách uvedené sú pravdivé a že predložená žiadosť bola zostavená v súlade s Výzvou Slovenského zväzu ľadového hokeja.... Dátum a podpis štatutár žiadateľa Strana 1 z 3

178 Informácie o projekte 1. Názov projektu Zimný štadión v Trebišove rekonštrukcia osvetlenia a dobudovanie šatní 2. Účel poskytnutia finančného príspevku Účelom poskytnutia finančného príspevku je investícia do nevyhnutnej obnovy osvetlenia štadióna a technické zhodnotenie zázemia hokejového štadióna v podobe dobudovania šatní. 2. Ciele projektu 1. Zníženie prevádzkových nákladov rekonštrukciou osvetlenia a zlepšenie viditeľnosti na ľadovej ploche 2. Zvýšenie komfortu užívateľov hokejového štadióna dosiahnutá dobudovaním šatní 3. Popis projektu Technický stav osvetlenia je nevyhovujúci a energeticky náročný. Výmenou halogénových reflektorov s príkonom W za nové LED svietidlá dôjde k odhadovanej úspore elektrickej energie na úrovni 40 tich %. Výška nákladov na rekonštrukciu predstavuje sumu ,10 Eur. Ročné náklady na spotrebu elektrickej energie celého zimného štadióna predstavujú sumu ,00 Eur, z čoho 70 80% pripadá na spotrebu energie na osvetlenie hracej plochy. Návratnosť investície bude 4 až 5 ročná. LED svietidlá so svetelným tokom lm zabezpečia podstatné zlepšenie viditeľnosti na ľadovej ploche a umožnia prenos televízneho vysielania. Vytvorením hokejového klubu MŠKM Trebišov (Mestský športový klub mládeže Trebišov) a následným zvýšeným záujmom o hokej zo strany mládeže vznikla potreba dobudovania dvoch šatní pre mladých hráčov. Kapacita každej zo šatní bude predstavovať min. 20 detí. K šatniam budú dobudované sociálne zariadenia toalety a sprchy. V rámci stavebných úprav budú realizované elektrické rozvody so svietidlami, vodovod, odpad a kanalizácia, vzduchotechnika a kúrenie. Šatne budú vybavené lavičkami s vešiakmi, podlahou z korčuliarskej gumy ako aj vysúšačom obuvi. Výška nákladov na vybudovanie šatní predstavuje ,10 Eur. Projektová dokumentácia tvorí prílohu žiadosti. Predmetom projektu je technické zhodnotenie hokejového štadióna v meste Trebišov s kapacitou ľudí, ktorý bol postavený začiatkom 90 tych rokov. Budova štadióna je vo vlastníctve Mesta Trebišov a v správe Technických služieb mesta Trebišov. Na štadióne trénuje v rámci hokejového klubu MŠKM Trebišov predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, ktorí sa zúčastňujú súťaží riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja. Súčasťou klubu je aj krasokorčuliarsky krúžok. Štadión užíva pre účely trénovania a organizovania zápasov seniorske družstvo HK2016 Trebišov. V rámci verejného korčuľovania užíva štadión aj široká verejnosť. Realizáciou projektových aktivít dôjde k zvýšeniu komfortu, atraktivity a kvality priestoru hokejového štadióna, čím sa zlepšia podmienky pre tréning detí v hokejovom klube MŠKM Trebišov. Strana 2 z 3

179 4. Aktivity projektu 1. Príprava projektu a podanie žiadosti 2. Verejné obstarávanie a výber dodávateľov 3. Rekonštrukcia osvetlenia 4. Dobudovanie šatní 5. Publicita 6. Ukončenie a vyúčtovanie projektu 5. Výsledky projektu Kvantitatívny merateľný ukazovateľ projektu predstavuje výška spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie. Výrazné zníženie spotreby energie vďaka inštalácii LED svietidiel sa premietne do finančnej úspory. Dobudovanie šatní a skvalitnenie osvetlenia vytvorí podmienky pre organizovanie väčších, aj medzinárodných akcií, ktoré okrem iného prinesú publicitu tomuto projektu financovanému za pomoci zväzu a mesta. Počet hokejových akcií predstavuje ďalší z merateľných ukazovateľov. Úspešnou realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu spokojnosti užívateľov štadióna a jeho atraktivity zo strany verejnosti. 6. Spolupráca v rámci projektu Projekt spolu so žiadosťou o finančný príspevok bol pripravovaný žiadateľom Mestom Trebišov a hokejovým klubom MŠKM Trebišov. V prípade jeho úspešnej realizácie bude publicita projektu zabezpečená prostredníctvom Mestského infolistu Trebišov, webovej stránky mesta, funpage mesta na sociálnej sieti a prostredníctvom regionálnych médií. Projekt bude financovaný zo zdrojov rozpočtu Mesta Trebišov a z finančného príspevku Slovenského zväzu ľadového hokeja v prípade jeho schválenia. Pri samotnej realizácii osvetlenia a dobudovania šatní budú dodávateľom, ktorí vzídu z verejného obstarávania, nápomocní pracovníci Technických služieb mesta Trebišov. Stavebné práce budú dozorované pracovníkom Mestského úradu v Trebišove. 7. Budúcnosť vášho projektu Realizáciou projektu dôjde k technickému zhodnoteniu štadióna. Úsporou prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej energie sa zvýši predpoklad pre generovanie ďalších investícií do hokejovej infraštruktúry štadióna. MŠKM Trebišov si v priestoroch štadióna za pomoci Technických služieb mesta Trebišov vytvoril priestor hokejovej strelnice. Zámerom je vytvoriť ešte jednu hokejovú strelnicu a taktiež rekonštruovať a dovybaviť fitness centrum v priestoroch štadióna. Budova zimného štadióna si bude vyžadovať ďalšie nevyhnutné investície smerujúce k znižovaniu jej energetickej náročnosti. Strana 3 z 3

180 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 19 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Koncepcia rozvoja športu Obsah materiálu: - návrh koncepcie rozvoja športu - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Koncepciu rozvoja športu Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva V Trebišove dňa predkladateľ

181 MESTO TREBIŠOV KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU NÁVRH

182 Obsah Úvod Legislatívny rámec Analytická časť Šport v školách a školských zariadeniach Materské školy Základné školy Centrum voľného času Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so športovým nadaním Výskum a monitoring zdravia a podmienok na športovanie detí a mládeže Šport pre všetkých Podpora športu znevýhodnených skupín Mestský športový klub mládeže Športové kluby v meste Trebišov Financovanie športových aktivít Športová infraštruktúra Športové objekty v správe Technických služieb mesta Trebišov Vyhodnotenie dotazníka Vyhodnotenie ankety Koncepcia rozvoja športu návrhová časť Základné ciele rozvoja športu Šport v školách a školských zariadeniach Šport pre všetkých Výkonnostný šport Športová infraštruktúra Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu Systém financovania Informovanie a propagácia v oblasti športu Záver Prílohy Príloha č Príloha č

183 Zoznam tabuliek Tabuľka 1 Sieť škôl a školských zariadení v Trebišove... 7 Tabuľka 2 Prehľad dotácií na šport za obdobie rokov Tabuľka 3 Prehľad detských ihrísk Tabuľka 4 Využívanie futbalového štadióna Tabuľka 5 Využívanie zimného štadióna Tabuľka 6 Využívanie mestskej športovej haly Zoznam grafov Graf 1 Výška poskytnutej nepriamej dotácie v roku Graf 2 Športové krúžky na základných školách Graf 3 Športové krúžky na stredných školách Graf 4 Odpovede na anketovú otázku študenti stredných škôl Graf 5 Odpovede na anketovú otázku verejnosť

184 Úvod Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní šport výchovnú a sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva, pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie. Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže. Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj v strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy. Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja športu mesta Trebišov sme vychádzali z platnej legislatívy v oblasti športu, predloženého zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových klubov a skúseností pri ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej súčasnosti, tradícií jednotlivých druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy a spôsoby fungovania športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich finančného zabezpečenia. Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa bude v budúcnosti orientovať podpora mesta Trebišov. Do jej plnenia by mali aktívne vstúpiť viacerí aktéri vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby (organizácie) a široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s ňou stotožnila športová verejnosť na všetkých úrovniach. Prioritami mesta Trebišov v oblasti športu je: - Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času. - Podpora úspešných športovcov a športových organizácií. - Boj proti negatívnym javom v športe. - Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet občanov mesta. - Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta. Ciele koncepcie športu vychádzajú z hlavných priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov Realizáciou opatrení a aktivít bude v meste zabezpečená pestrá ponuka možností športového vyžitia v atraktívnom modernizovanom prostredí športových zariadení. Bude vytvorený priestor na pohybové a športové aktivity pre všetky vekové kategórie. 4

185 1. Legislatívny rámec Dôležitým dokumentom Slovenskej republiky v oblasti športu je Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu Slovenský šport Základným legislatívnym rámcom v oblasti športu je Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od , ktorý upravuje aj pôsobnosť obce v oblasti športu nasledovne: Obec pri výkone samosprávy - vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, - podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, - zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež, - môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka, - podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci, - podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci, - oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. Dôležitým zákonom z hľadiska pôsobnosti obce je Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky a povinnosti v oblasti organizovania týchto podujatí. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, prešli na obce určité kompetencie v oblasti telesnej kultúry, a to: - štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom, - rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry, - súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov, - podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu, - utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých, - podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov, - podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírody, - kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru, - spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. Utvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu ukladá obciam aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších. Realizovanie rozvoja športu v meste Trebišov sa zabezpečuje v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a územnej samosprávy: - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 5

186 - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach, - rozpočet mesta Trebišov na príslušný kalendárny rok, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 151/2017 o poskytovaní dotácií. Koncepcia rozvoja športu mesta Trebišov je vedená v intenciách kompetencií obce v oblasti športu a je v súlade s prioritami, opatreniami a aktivitami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trebišov na roky s výhľadom do roku 2025 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 104/2016 zo dňa Je to otvorený, strednodobý strategický dokument na obdobie rokov Rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v oblasti športu. Na základe analýzy stanovuje oblasti, na ktoré bude zameraná podpora mesta. 6

187 2. Analytická časť 2.1. Šport v školách a školských zariadeniach Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná výchova je vzhľadom na jej odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie formou povinných hodín v rozsahu 2 3 hodiny týždenne, najúčinnejšou formovou pohybovej činnosti. Pri vytváraní pohybového režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti plní nezastupiteľnú funkciu. Školská telesná výchova je základnou a najúčinnejšou formou výchovného pôsobenia na celú populáciu detí a mládeže. Tabuľka 1 Sieť škôl a školských zariadení v Trebišove Názov školy/školského zariadenia Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov Elokované pracovisko, 29. augusta 392/2, Trebišov Elokované pracovisko, Pri Polícii 2667, Trebišov Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov Elokované pracovisko, Ul. 1. decembra 863/1, Trebišov Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov ZŠ, Pribinova 34, Trebišov ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov ŠKD pri CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov ŠKD pri ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov ŠKD pri ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov ŠKD pri ZŠ, Pribinova 34, Trebišov ŠKD pri ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov Gymnázium, Komenského 32, Trebišov Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika 83, Trebišov Špeciálna škola internátna, Poľná 1, Trebišov Zdroj údajov: MsÚ Trebišov Zriaďovateľ Mesto Trebišov Gréckokatolícka eparchia, Košice Mesto Trebišov Košický samosprávny kraj Gréckokatolícka eparchia, Košice DEUTCH SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. Okresný úrad Košice Materské školy Obsah vzdelávania v materskej škole je štrukturovaný vo vzdelávacích oblastiach. Jednou zo vzdelávacích oblastí je Zdravie a pohyb. Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. 7

188 V materskej škole sa telesná výchova realizuje v organizačných formách: pohyb vonku, pohybové a relaxačné cvičenia. Pohyb vonku počas pobytu vonku sa realizujú pohybové aktivity, ktoré sú zamerané na pohyb s využitím detských zostáv na školskom dvore. Používajú sa rôzne náradia a náčinia (lopta, švihadlo, lano atď.). Pohybové a relaxačné cvičenia pozostávajú zo zdravotných cvikov, rozmanitých pohybových hier a rôznych pohybových činností, ktoré sú zamerané na rozvoj lokomočných zručností (chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie a akrobatické cvičenia). Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň, môžu sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa, s dodržiavaním základných psychohygienických zásad (pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku), vo vhodnom odeve. Dlhoročnú tradíciu má Olympiáda materských škôl, ktorú organizuje každoročne vždy iná materská škola v meste. Do súťaže sú zapojené všetky deti a súťažia v každej disciplíne. Súťažné disciplíny sú: beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod loptou. Okrem uvedených športových aktivít materské školy organizujú aj obľúbené turistické prechádzky do blízkeho okolia. Hlavným cieľom telesnej výchovy v materskej škole je zdravý a správny psychomotorický vývin dieťaťa. Telesná výchova ovplyvňuje telesný, psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin dieťaťa. Prispieva k regenerácii telesných a psychických síl, pomáha obohacovať život v detskom kolektíve, organizovať ho tak, aby bol pestrejší a prinášal deťom radosť Základné školy Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže. Tu získavajú žiaci pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. V základných školách v našom meste je priemerný počet hodín telesnej výchovy (ďalej len,,tsv ) u žiakov na I. stupni 2 hodiny týždenne, na II. stupni má viac ako polovica žiakov 3 hodiny TSV týždenne. Ranné 10 minútové rozcvičky nie sú zavedené predovšetkým kvôli dochádzajúcim žiakom z okolitých obcí, ktorí sú časovo viazaní na hromadnú dopravu. Telovýchovné chvíľky v triedach počas vyučovania sú zavedené. Na hodiny telesnej výchovy sa využívajú najmä vlastné telocvične, posilňovne, stolno tenisové herne v priestoroch škôl a vlastné vonkajšie priestory (ihriská, doskočiská, dráhy a pod.). Základná škola na Ul. I. Krasku nemá telocvičňu, využíva vlastné vnútorné a vonkajšie priestory školy. Iné možnosti telesnej a športovej výchovy sú v základných školách organizované v rámci nepovinných predmetov a krúžkov v priestoroch školy, v centre voľného času, na plaveckých a lyžiarskych výcvikoch, ale aj v školách v prírode a školských výletoch. Plavecké výcviky sa organizujú v iných okresoch, čo je finančne náročnejšie a preto aj dostupné len pre malú časť žiakov. Na lyžiarske výcviky a školy v prírode poskytuje od roku 2016 finančné prostriedky Ministerstvo školstva SR, čo umožňuje zúčastniť sa uvedených aktivít každému žiakovi. 8

189 Školské výlety organizujú všetky školy. Základná škola na Ul. I. Krasku, ktorú navštevuje najviac žiakov z rodín v hmotnej núdzi, realizuje školské výlety nepravidelne, podľa dostupnosti sponzorov Centrum voľného času Centrum voľného času na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove plní okrem iných aj dôležitú úlohu v oblasti zabezpečovania rozvoja športových aktivít v meste. Jeho hlavná úloha spočíva vo výchovnovzdelávacích aktivitách, v pravidelnej aj príležitostnej činnosti detí a mládeže. Je zriadené a funguje ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Mesto Trebišov podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním a spolufinancovaním školských športových súťaží na regionálnej aj celoštátnej úrovni. Centrum voľného času nemá vlastné športové objekty, a tak celá športová činnosť je realizovaná v mestských a školských športových areáloch. Personálne sú športové aktivity zabezpečované prostredníctvom interných (10) a externých (22) pracovníkov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a odborné predpoklady. Jedným z piatich oddelení pri CVČ je Telesná výchova a šport. V rámci neho existuje 37 záujmových útvarov: futbalový krúžok prípravka U8 (1), U9 (1), mladší žiaci U12 (1), pohybové hry (1), turistický krúžok (1), futbalové krúžky (8), hádzanárske krúžky (5), volejbalové krúžky (2), nohejbalové krúžky (3), florbalové krúžky (3), pohybové krúžky (2), stolnotenisové krúžky (2), športové krúžky (4), bedmintonové krúžky (2), boxersky krúžok (1). Každoročne v oblasti telovýchovy a športu je centrom voľného času organizovaných priemerne 80 podujatí s počtom účastníkov približne Školských športových súťaží vyhlasovaných Ministerstvom ŠVVaŠ SR a dotovaných Ministerstvom vnútra SR na okresnej a krajskej úrovni je priemerne za školský rok realizovaných okolo 30. Z toho je 4 5 krajských kôl s dotáciou 2 260, a okresných kôl s dotáciou 2 275, (priemerne ročne od roku 2011). Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu priamo organizátorovi sú účelovo viazané na organizačné zabezpečenie a realizáciu týchto postupových súťaží. Počet iných športových súťaží je cca 50. Vzhľadom k veľkému počtu podujatí uvádzame len niektoré na obvodnej, okresnej a krajskej úrovni: - obvodové kolá v malom futbale Jednota Cup pre mladších žiakov a žiačky ZŠ, - okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ, - obvodové kolá v stolnom tenise pre žiakov ZŠ a SŠ, - okresné kolá v hádzanej pre žiakov ZŠ a SŠ, - obvodové kolá vo volejbale pre žiakov ZŠ, - okresné kolá v basketbale pre žiakov ZŠ a SŠ, - krajské kolo v malom futbale pre kategórie ZŠ, - okresné kolo v atletike žiakov ZŠ, - strelecká liga pre žiakov ZŠ, - majstrovstvá kraja v hádzanej a pod. Spolupráca pri rozvoji pohybových aktivít prebieha nielen v rámci mesta, ale aj regiónu. Mestom Trebišov sa zabezpečuje finančná podpora pre CVČ zriadené na území iných obcí, ktoré navštevujú deti (vo veku 5 15 rokov) s trvalým pobytom v meste Trebišov, v súlade so VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok 9

190 a na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Rovnakým spôsobom sa podporuje športová činnosť detí a mládeže z okolitých obcí a regiónu navštevujúcich CVČ na Ul. T. G. Masaryka 2229/36 v Trebišove. Počet členov krúžkov zameraných na šport pri CVČ v rámci pravidelnej záujmovej činnosti je cca 560. Počet detí, t. j. členov CVČ, z okolitého regiónu, zapojených do športových a pohybových krúžkov, oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne narastá a v súčasnosti je to niečo viac ako 200 členov. Podpora rozvoja telesnej zdatnosti sa prostredníctvom CVČ každoročne uskutočňuje aj pre deti v predškolskom veku a deti primárneho vzdelávania základných škôl formou spoluorganizovania a realizovania olympiády športu Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so športovým nadaním Jedným z cieľov koncepcie je umožniť čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov v základných školách venovať sa športovým aktivitám. Systém zapojenia sa detí a mládeže do pravidelného športovania a rozvoja športovo talentovanej mládeže je prepojený na štátnu politiku v športe, školský systém, športové zväzy a samosprávu. V zmysle ustanovenia 16 zákona o športe zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov národný športový zväz. Pre rozvíjanie nadania vytvára inštitucionálne podmienky zriaďovateľ a individuálne podmienky škola. Triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním (športové triedy) sa môžu zriadiť v škole so súhlasom zriaďovateľa. Zriaďujú sa spravidla na II. stupni, pre športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu, sa môžu zriaďovať aj na I. stupni základnej školy. Pre ich zriadenie je potrebné kladné stanovisko štyroch zainteresovaných subjektov, a to mesta, školy, príslušného športového klubu a príslušného športového zväzu. Činnosť v športových triedach je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia s cieľom zvyšovania ich športovej výkonnosti. Vyučuje sa podľa upraveného učebného plánu školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov, vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi, v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy alebo v prenajatých priestoroch. Systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež v súčasnosti tvoria tieto útvary: centrá voľného času (ďalej len CVČ ), športové triedy, športové školy, centrá talentovanej mládeže, zväzové centrá prípravy mládeže. Z hľadiska samosprávnych kompetencií mesta je najdôležitejšia základná úroveň útvarov, t. j.: - CVČ, ktoré predstavuje najnižšiu úroveň, na ktorej sa začína so športovým tréningom. Títo žiaci sa zúčastňujú najmä na školských športových súťažiach; - športové triedy na ZŠ, do ktorých sa uskutočňuje špecializovaný výber na konkrétny druh športu. Športové školy predstavujú útvary, v ktorých prebieha centralizovaná príprava v zriaďovateľskej kompetencii vyššieho územného celku. 10

191 Centrá talentovanej mládeže sú útvary zriaďované pri športových kluboch a telovýchovných jednotách. Proces výberu a športovej prípravy je riadený športovými klubmi s cieľom zabezpečiť účasť v celoslovenských športových súťažiach. V centrách sa do procesu riadenia významne zapája aj športový zväz. Zväzové centrá prípravy mládeže sú špecializované útvary pre športovcov, ktoré tvoria juniorské reprezentačné družstvá a športovci vo veku do 23 rokov. Ich činnosť riadia športové zväzy s cieľom zabezpečenia športovej prípravy športovcov reprezentantov SR Výskum a monitoring zdravia a podmienok na športovanie detí a mládeže Cielenou a pravidelnou aktivitou v oblasti zdravého životného štýlu, športovania detí a mládeže a prevencie obezity sa zaoberajú organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia SR a Úrady verejného zdravotníctva (ďalej len ÚVZ ). Výskumy ukazujú, že 70 % školopovinných detí a mládeže trávi denne viac ako 4 hodiny voľného času na počítačoch, internete, sledovaním televízie a zábavou s mobilmi. Pravidelnej organizovanej pohybovej aktivite sa venuje iba každý tretí žiak. U detí a mládeže dominuje sedavý spôsob života, ktorý prináša so sebou nárast obezity a nadváhy, chybného držania tela a ďalších porúch zdravia. Mnohé zdravotné problémy, ktoré boli v minulosti typické pre ľudí stredného a staršieho veku, sa začínajú objavovať už u detí a mládeže. Slovenska sa už dotýka epidémia obezity detí a mládeže. Približne 18 % detí trpí nadváhou a približne 7 % je obéznych a situácia sa stále zhoršuje. Stúpajúci trend chorobnosti je na diabetes mellitus (od roku 2000 sa počet liečených diabetikov zvýšil o 27 %), pribúda ochorení dýchacej sústavy(od roku 2000 sa zvýšil počet prípadov astmy skoro trojnásobne), častejšie sú psychické poruchy, výskyt chrípkových ochorení sa u detí zvýšil o 34 %. Chybné držanie tela sa vyskytuje na stupni ISCED 1 (štátny vzdelávací program pre žiakov 1 4 ročníkov ZŠ) u 78 % chlapcov a 70 % dievčat a svalová nerovnováha dokonca u 90 % chlapcov a dievčat (3 stupeň vo 4 stupňovej škále hodnotenia). Na stupni ISCED 2 (štátny vzdelávací program pre žiakov ročníkov ZŠ) je výskyt chybného držania tela a svalovej nerovnováhy približne u 50 % chlapcov a dievčat. Trend vývoja pohybovej výkonnosti školskej populácie poukazuje na pokles. Ten bol zaznamenaný už v 90 rokoch a dnes sa ešte prehĺbil. Prejavil sa najviac u žiakov 2. stupňa ZŠ, a to najmä po znížení počtu hodín povinnej telesnej výchovy na tomto stupni škôl v roku 1996 z 3 na 2 hodiny týždenne. V rebríčku európskych krajín sme s počtom dvoch povinných hodín telesnej a športovej výchovy týždenne na poslednom mieste. Na školách v zahraničí v rámci základného vzdelávania sú to 3 aj viac hodín, napr. v Poľsku sú to 4 hodiny a vo Francúzsku 5 hodín týždenne. Tendencia poklesu motorickej výkonnosti sa neprejavuje iba pri bežnej populácii detí a mládeže, ale rovnako bola zaznamenaná aj u športujúcej mládeže, kedy výsledky porovnania výkonnosti z rokov 1986 a 2010 potvrdzujú negatívny trend v rozvoji pohybových schopností mládeže v súčasnosti. Mladí športovci dnes tak zaostávajú za svojimi rovesníkmi z predchádzajúcej generácie na štatisticky významnej úrovni vo väčšine testov a kondičnej pripravenosti. Do organizovaných foriem pohybovej aktivity mimo školy je v súčasnosti zapojených približne 45 % chlapcov a 40 % dievčat. Výrazná zmena nastala u tej skupiny detí a mládeže, pre ktorú je povinná školská telesná a športová výchova jedinou vykonávanou pohybovou aktivitou. Zásadným spôsobom pribudlo detí, pre ktoré sú hodiny telesnej a športovej výchovy jediným miestom pohybu. Dnes je to približne 25 % chlapcov a dievčat, zatiaľ čo v minulosti to bolo asi 10 %. 11

192 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ ) so sídlom v Trebišove boli v súvislosti s plnením úloh v rámci prioritných oblastí na úseku hygieny detí a mládeže, ako aj v zmysle napĺňania úloh Akčného plánu detskej obezity na roky Európskej únie, vykonané aktivity na zlepšenie a podporu pohybových aktivít detí a mládeže v školách a školských zariadeniach mesta Trebišov. Odbornými zamestnancami RÚVZ sa realizoval Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie hodín telesnej výchovy, vrátane vonkajších telovýchovných plôch, z hľadiska dodržania príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, vybavenie, mikroklíma a pod.). Cieľom projektu bolo zabezpečenie v hygienicky vyhovujúcich telovýchovných zariadeniach škôl primeranej úrovne fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu, ako aj odborné zdôvodnenie potreby minimálne 30 minútovej pohybovej aktivity denne pre všetkých žiakov v školách v súlade s Globálnou stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie. Výsledky monitoringu hygienického stavu priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v meste Trebišov, poukazujú na to, že objekty telovýchovných zariadení si vyžadujú nielen opravy, ale aj modernizáciu. Boli zistené nedostatky, ktoré sú väčšinou dlhodobého charakteru a ich odstránenie je závislé na finančných možnostiach prevádzkovateľov. Telesná a športová výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku detí a mládeže a na ktorom žiaci získavajú pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie, zároveň sa tak formuje vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Aj ekonomické prepočty nám ukazujú, že, zjednodušene povedané, investovanie 1 eura do telesnej výchovy detí a mládeže na školách ušetrí v budúcnosti 3 eurá potrebné na liečenie porúch zdravia a civilizačných ochorení vyplývajúcich z ich pohybovej neaktivity Šport pre všetkých Prioritou a jedným z cieľov koncepcie mesta je podpora športu pre všetkých. Podľa 3 písm. e) zákona o športe, šport pre všetkých je šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu. Súčasná legislatíva rozdeľuje vykonávanie športovania na profesionálne a amatérske. Z hľadiska športových výkonov môžeme šport rozdeliť na výkonnostný a rekreačný. Rekreačné športovanie (šport pre všetkých) predstavuje určitý druh oddychu, aktívneho odpočinku, zdravého životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre každého jednotlivca. Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch zdravotne výhodnejšia ako športová činnosť na úrovni vrcholovej. Popri výchovnej a zdravotnej funkcii sa do popredia stále viac dostáva aj rekreačná a spoločenská funkcia pohybovej aktivity. Šport pre všetkých je významnou súčasťou športovania v meste. Je určený všetkým vekovým skupinám obyvateľov a sprístupňuje sa tak čo najširšiemu okruhu ľudí. V meste Trebišov sa zabezpečujú podmienky a možnosti pre športové aktivity širokej verejnosti prostredníctvom organizácií a občianskych združení na jednotlivých úrovniach štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy. 12

193 Medzi zdravotne orientované pohybové aktivity pre všetkých môžeme zaradiť aj dva nové projekty Nočný beh Trebišov a Spoznaj Trebišov behom, ktoré oslovili širokú verejnosť a určite majú perspektívu tradície a napĺňania princípu masovosti Podpora športu znevýhodnených skupín Mesto Trebišov poskytuje aj podporu pohybových aktivít pre organizácie, resp. združenia, ktoré sústreďujú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a mesto o takúto podporu požiadali. Ide o zdravotne postihnutých občanov, ale aj seniorov, ktorých pohybové aktivity smerujú k plnohodnotnému zapojeniu sa týchto ľudí do života spoločnosti. Podpora spoločenských aktivít na projekty a akcie sa uskutočňuje v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií. V období posledných rokov sú takýmito organizátormi, resp. spoluorganizátormi Slovenský zväz telesne postihnutých v Trebišove, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Mestský športový klub mládeže Mestský športový klub mládeže je príspevková organizácia zriadená na plnenie úloh v oblasti kultúry a športu. Od roku 2013, kedy vznikla, vykonáva športové činnosti v ľadovom hokeji. Od roku 2015 aj v krasokorčuľovaní. Hlavné oblasti pôsobenia organizácie sú: príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, zabezpečenie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, zabezpečenie materiálno technických, personálnych, sociálnych a bezpečnostných podmienok pre napĺňanie poslania organizácie, získavanie finančných prostriedkov aj mimo rozpočtu zriaďovateľa, propagácia vlastných aktivít. Členská základňa je rozdelená do piatich kategórií: predprípravka prípravka dve družstvá, zapojené do súťaže prípraviek mladší žiaci dve družstvá zapojené do 1. ligy mladších žiakov starší žiaci dve družstvá zapojené do 1. ligy starších žiakov dorast družstvo zapojené do 1. ligy dorastu K Classic a Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy 2.6. Športové kluby v meste Trebišov Športový klub je, podľa ustanovenia 15 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. Športová organizácia je podľa ustanovenia 8 zákona o športe právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy. V Trebišove pôsobí viacero športových klubov, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú a reprezentujú mesto. Ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta a jeho okolia vo všetkých vekových kategóriách. Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy ako také bez rozdielu. Samozrejme, na poskytovanie finančnej podpory, iných výhod alebo úľav (aj formou poskytnutia priestorového zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky legislatívneho charakteru a garancie 13

194 zodpovedných manažérov klubov za realizovanie športových projektov, resp. akcií s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti a efektívnosti ich poskytovania. Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je príprava detí a mládeže na aktívnu športovú činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, zabezpečovanie personálneho zloženia, materiálno technického, sociálneho vybavenia a bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov zo zdrojov mimo rozpočtu mesta. Športové kluby (občianske združenia): - Futbalový klub Slavoj Trebišov - Hádzanársky klub Slavoj Trebišov - Hokejový klub 2016 Trebišov - Mestský športový klub mládeže Trebišov (hokej) - Hokejbalový klub ADLER Trebišov - Nohejbalový klub NK 99 Trebišov - Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov - Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov - Volejbalový klub žien (TJ Sokol Sever Trebišov) - Tenisový klub Junior Trebišov - Tenisový klub Slavoj Deva Trebišov - Bedmintonový klub VICTORY Trebišov - Bedmintonový klub BKT Trebišov - Florbalový klub FBC Mladosť Trebišov - Florbalový klub Trebišov - Karate club Trebišov - TJ UNITOP Športový klub polície Trebišov - Cykloklub Trebišov - Občianske združenie T.I.M. (moderné tance) - TJ SOKOL SSOŠ DSA Trebišov (turistika) - Šachový klub Trebišov - OZ TJ Milhostov 2.7. Financovanie športových aktivít Základným princípom financovania športu v meste je jeho viaczdrojovosť, a to z verejných financií a zo súkromných financií. Z pozície mesta je zabezpečené financovanie športových aktivít detí a mládeže cez rozpočtové organizácie mesta t. j. školy a školské zariadenie (Centrum voľného času) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príspevkovú organizáciu Mestský športový klub mládeže Trebišov a dotáciami z rozpočtu mesta pre športové kluby v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov o poskytovaní dotácií. Tabuľka 2 Prehľad dotácií na šport za obdobie rokov Športové kluby (OZ) rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 Futbalový klub Slavoj Trebišov Hádzanársky klub Slavoj Trebišov

195 Športové kluby (OZ) rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 Hokejový klub Mestský športový klub mládeže Hokejový klub 2016 Trebišov Hokejbalový klub ADLER Trebišov Nohejbalový klub KST PLUS 40 Trebišov Volejbalový oddiel SMEČ Trebišov Volejbalový klub žien Bedmintonový klub VICTORY Bedmintonový klub BKT Florbalový klub Trebišov TJ SOKOL Stredná odborná škola TJ UNITOP Športový klub polície Karate club Trebišov OZ Motorkare Trebišov ŠK ROMA Trebišov Tenisový klub JUNIOR Trebišov Slovenský zväz telesne postihnutých Občianske združenie Stopa Dotácia na šport spolu Zdroj údajov: MsÚ Trebišov Mesto okrem uvedených dotácií financuje aj prevádzku športových zariadení, ktoré spravujú Technické služby. Takto nepriamo dotuje Mestský športový klub mládeže, FK Slavoj Trebišov, HK Slavoj Trebišov, HK 2016 Trebišov a Centrum voľného času. Graf 1 Výška poskytnutej nepriamej dotácie v roku , , , ,85 576,56 MŠKM FK Slavoj Trebišov HK Slavoj Trebišov HK 2016 Trebišov CVČ Zdroj údajov: MsÚ Trebišov, vlastné spracovanie Normatívny a nenormatívny nápočet finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia sa realizuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v 15

196 znení neskorších predpisov. Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú štátnu dotáciu aj na športovú činnosť detí a mládeže realizovanú prostredníctvom vzdelávacích poukazov, lyžiarskeho kurzu, školy v prírode a príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Štátnu dotáciu vo forme finančného príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy možno u detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, taktiež použiť na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách ako sú športový výcvik, pobyty detí v škole v prírode, výlety a pod. V mestských športových zariadeniach a školských športových objektoch sa občania mesta (fyzické a právnické osoby) podieľajú na úhrade časti režijných nákladov týchto areálov v súlade s Cenníkom služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami. V školských areáloch v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú športové zariadenia a objekty prístupné verejnosti po uzatvorení zmluvného vzťahu prenajímateľa ako správcu majetku mesta a nájomcu v zmysle zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení neskorších predpisov za finančných podmienok vyššie uvedeného cenníka Športová infraštruktúra Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia 3, písm. o) zákona o športe štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu. Športovú infraštruktúru v meste tvoria telocvične a športové areály pri základných a stredných školách, futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, letné kúpalisko, tenisové kurty, externé fitnescentrum, skatepark. Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály predškolských zariadení, t. j. materských škôl a ich elokovaných pracovísk a tiež obnovené a novovybudované detské ihriská v meste. Detské ihriská sú verejne prístupné a bezodplatne slúžia všetkým deťom v meste. Tabuľka 3 Prehľad detských ihrísk Ulica Rok výroby Výrobca Certifikácia Ternavská 2014 INTERSYSTEM Bytča áno Severná 2013 PLAYSYSTEM Košice áno J. Husa 2014 INTERSYSTEM Bytča áno Kutnohorská 2016 PLAYSYSTEM Košice áno Škultétyho 2013 PLAYSYSTEM Košice áno Berehovská (pri kotolni stred) 2015 DELIVERY DOORS s.r.o. áno AVŠ letné kúpalisko 2014 PLAYSYSTEM Košice áno Berehovská (pri NS Berehovo) 2012 PLAYSYSTEM Košice áno Pri polícii 2013 PLAYSYSTEM Košice áno Sídlisko JUH 2013 PLAYSYSTEM Košice áno Paričov INTERSYSTEM Bytča áno Zvonárska, Milhostov 2014 INTERSYSTEM Bytča áno Agátová 2014 INTERSYSTEM Bytča áno Zdroj údajov: MsÚ Trebišov 16

197 Športové objekty v správe Technických služieb mesta Trebišov Technické služby sú správcom športových objektov, ktorých vlastníkom je mesto Trebišov. Ide o tieto športové objekty: Areál vodných športov Futbalový areál Športová hala Zimný štadión Futbalový štadión sa začal stavať v roku 1942, posledná významnejšia rekonštrukcia prebehla v roku Tvorí ho hlavné futbalové ihrisko s tribúnou pre divákov, tréningové ihrisko, šatne a sociálne zariadenia. V súčasnosti má kapacitu 8000 divákov. Na ploche pomocného ihriska sa realizuje projekt výstavby ihriska s umelým trávnikom financovaný z prostriedkov SFZ, KSK a mesta Trebišov. Tabuľka 4 Využívanie futbalového štadióna Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod. Počet využitých hodín / klub hodiny % z celkového fondu FK Slavoj Trebišov ,0 Spolu ,0 Nevyužité hodiny ,0 Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov Zimný štadión s kapacitou 4000 návštevníkov sa nachádza v športovom areáli v širšom centre mesta. Mesačne ho využije viac ako 2000 aktívnych a rekreačných športovcov. Uskutočňujú sa tu tréningy a zápasy hokejistov mestského športového klubu, príprava malých krasokorčuliarov. Využívaný je tiež na verejné korčuľovanie a prenajímaný pre školy, organizácie a súkromné skupiny. Zimný štadión sa využíva nielen na športové, ale aj kultúrne podujatia. Športovcom i širokej verejnosti slúži od roku V roku 2010 prešiel čiastočnou rekonštrukciou. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť dodávku výmenníka tepla, výmenu kompresora a kondenzátora a zrealizovať rekonštrukciu elektrického osvetlenia a namaľovanie strechy. Tabuľka 5 Využívanie zimného štadióna Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod. Počet využitých hodín / klub hodiny % z celkového fondu Kolkáreň 0 0,0 Služby verejné korčuľovanie 161 4,2 Ostatné z nájmu 0 0,0 Organizácie, kluby, školy ,1 HK Humenné 41 1,1 MŠKM ,0 HK 2016 Trebišov 79 2,1 Spolu ,5 Nevyužité hodiny ,5 Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov V letných mesiacoch slúži obyvateľom mesta i jeho návštevníkom Areál vodných športov s tromi vonkajšími bazénmi plaveckým bazénom s rozmermi 50 x 21 m, relaxačným bazénom s rozmermi 25 x 12,5 m a detským bazénom s rozmermi 13,5 x 12 m, sociálnym vybavením (WC, boxy na prezliekanie, šatne, sprchy). Kapacita je návštevníkov. V areáli letného kúpaliska je hádzanárske ihrisko, basketbalový kôš a dve volejbalové ihriská (asfaltové a pieskové). Súčasťou areálu vodných 17

198 športov je aj krytá plaváreň s 25 metrovým bazénom. Tá je však od roku 2012 zatvorená kvôli technickým a konštrukčným nedostatkom. V roku 2017 sa začalo s jej rekonštrukciou. Mestská športová hala je využívaná na loptové hry, rytmické a gymnastické činnosti, hromadné spoločenské, športové a prezentačné aktivity mesta a klubov, pohybové a relaxačné aktivity občanov. Využívajú ju hlavne športové kluby a tiež školy a iné subjekty. Pre rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti slúži fitnescentrum. Kapacita športovej haly je 556 miest na sedenie (216 pevných, 340 výsuvných) s možnosťou uloženia stoličiek na palubovke pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. Postavená bola v roku V súčasnosti je nutná rekonštrukcia vzduchotechniky, oprava zatekajúcej strechy a výmena osvetlenia, v budúcnosti tiež výmena dlažby v šatniach a rekonštrukcia WC pre návštevníkov. Tabuľka 6 Využívanie mestskej športovej haly Celkový využiteľný časový fond za rok 2016 v hod. Počet využitých hodín / klub hodiny % z celkového fondu Fitness centrum 0 0,0 Skupiny ,5 CZŠ sv. Juraja, Trebišov 57 2,2 Gymnázium Trebišov 139 5,3 HK Slavoj Trebišov ,7 CVČ 18 0,7 FK Slavoj Trebišov 144 5,5 Spolu ,0 Nevyužité hodiny ,0 Zdroj údajov: Technické služby, Trebišov Neďaleko futbalového štadiónu sa nachádza hokejbalové ihrisko a 3 tenisové kurty (TK Slavoj Deva Trebišov). Od mája 2015 slúži milovníkom tenisu nový areál pri zimnom štadióne 6 antukových dvorcov so sociálnymi zariadeniami a možnosťou občerstvenia. Street workoutové ihrisko umiestnené v centre mesta, medzi ulicami Berehovská a Komenského, umožňuje rozvíjanie fyzických schopností a zručností váhou vlastného tela. Z dotácie, ktorú mestu poskytol Úrad vlády SR bolo v mestskej časti Milhostov v roku 2015 vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnatým povrchom. Obľúbeným miestom pre rekreačný šport (bicyklovanie, beh, chôdza, kolieskové korčule) je hrádza pri Trnávke. Ďalej je to vlastná športová infraštruktúra súkromných firiem, resp. fyzických osôb ako fitnescentrum, posilňovne, tenisové kurty a pod Vyhodnotenie dotazníka Jednou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola dotazníková metóda. Cieľovou skupinou boli všetky základné a stredné školy na území mesta Trebišov. Otázky v dotazníku boli zamerané na zistenie počtu hodín telesnej výchovy (ďalej len,,tsv ), percentuálne vyjadrenie žiakov oslobodených od TSV, využitie možnosti doplnenia učebného plánu pre hodiny TSV, potrebu rekonštrukcie/výstavby športovísk, vrátane uvedenia zdrojov financovania, ako aj prehľad športových krúžkov na školách. V závere dotazníka riaditelia škôl uviedli návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov o šport. 18

199 Hodnotiace obdobie: školský rok 2016/2017. Dotazník bol zaslaný 5 základným a 5 stredným školám na území mesta Trebišov. Vyhodnotenie dotazníka zobrazujú tabuľky, grafy a spracovaný komentár v prílohe č Vyhodnotenie ankety Ďalšou z metód použitých pri tvorbe tejto koncepcie bola aj anketa. Prebiehala v mesiaci január 2017 v písomnej podobe, formou zakrúžkovania športov (v počte minimálne jeden, maximálne tri), ktoré by malo podľa opýtaných mesto Trebišov najviac podporovať. Do ankety sa zapojilo 170 respondentov. Cieľovou skupinou č. 1 boli študenti stredných škôl na území mesta a to Gymnázia, Komenského 32; Cirkevného gymnázia sv. J. Krstiteľa, M. R. Štefánika 9; Obchodnej akadémie Komenského 18; Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Komenského 12 a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, Komenského 10 v Trebišove. Cieľovou skupinou č. 2 bola verejnosť bez bližšej špecifikácie popri vybavovaní si svojich povinností na magistráte mesta. Vyhodnotenie odpovedí na jednotlivé otázky zobrazuje tabuľka a graf v prílohe č. 2 tejto koncepcie. 19

200 3. Koncepcia rozvoja športu návrhová časť Návrhová časť Koncepcie rozvoja športu na základe získaných poznatkov a údajov o športe v Trebišove stanovuje priority, opatrenia a ciele v oblasti športu. Vízia: Trebišov je svojou ponukou športových a pohybových aktivít a úrovňou športovej infraštruktúry aktívnym a atraktívnym mestom. Trebišov je mesto, ktoré: podporuje rast počtu športujúcich pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, pre aktívne využitie voľného času, podporuje špecifické a lokálne tradície v športe, trvale zlepšuje podmienky pre šport a športové aktivity, si uvedomuje potrebu vzájomnej spolupráce medzi kompetentnými pracovníkmi samosprávy, občianskymi združeniami a ďalšími potenciálnymi partnermi, podporuje úspešné a pomáha slabým športovým organizáciám Základné ciele rozvoja športu Hlavný cieľ: Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu obyvateľstva, vrátane aktivít športu pre všetkých za účelom zlepšenia psychicko fyzickej zdatnosti populácie a prevencie chorôb zapríčinených sedavým spôsobom života. Opatrenia na realizáciu: Hľadať možnosti výstavby novej a efektívnu prevádzku existujúcej športovej infraštruktúry pre rekreačné športovanie obyvateľstva, vytvárať možnosti prístupu na športoviská pre všetkých obyvateľov, podporiť územný rozvoj, vytvárať podmienky pre rozvoj dopravnej vybavenosti, verejnej zelene a parkov, ako aj športových plôch s cieľom podporovať aktívny životný štýl (cyklistické komunikácie pre prepravu bicyklom, najmä do školy a do práce, miesta na uloženie bicyklov, atď.). Podporovať organizáciu športových a rekreačných podujatí, akcií a ďalších aktivít, šíriť osvetu o benefitoch zdraviu prospešných pohybových aktivít prostredníctvom miestnych a regionálnych masovo komunikačných médií a podporovať miestne športové organizácie pri zapájaní verejnosti do športovej činnosti Šport v školách a školských zariadeniach Materské školy Cieľ: Opatrenia na realizáciu cieľa: Vytvárať podmienky na zabezpečenie zdravého životného štýlu detí v materských školách. Vytvárať podmienky pre zdravý životný štýl detí v materských školách v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Základné školy Cieľ: Zatraktívniť obsah a zameranie hodín telesnej výchovy. Opatrenia na realizáciu cieľa: Pripraviť pre učiteľov telesnej výchovy metodické dni. 20

201 Centrum voľného času Cieľ: Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže, najmä vo voľnom čase. Vytvoriť motivujúci program športových aktivít pre deti a mládež. Opatrenia na realizáciu cieľa: Pripraviť ponuku zaujímavých športových krúžkov. Prehodnotiť športové aktivity škôl, CVČ a športových klubov v meste s cieľom vytvoriť podmienky pre ich efektívnu spoluprácu a odstrániť duplicitu športových zariadení. Prostredníctvom športových súťaží žiakov motivovať deti a mládež k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času. Zabezpečiť informovanosť občanov o ponúkaných športových aktivitách pre deti a mládež Šport pre všetkých Cieľ: Zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov mesta zameranú na zdravý životný štýl. Opatrenia na realizáciu cieľa: Vytvárať ponuku rôznych pohybových aktivít, do ktorých sa môže zapájať čo najväčší počet ľudí. Zlepšiť osvetu pohybových aktivít, napr. zverejňovaním dobrých príkladov z praxe, účasťou úspešných športovcov a trénerov pri vykonávaní osvety. Cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu voľného času. Pripraviť kalendár športových podujatí. Organizovať pravidelné (tradičné) športové aktivity a súťaže pre všetkých. Spolupracovať pri tom s partnerskými mestami. Iniciovať a podporovať vytváranie podmienok pre komunikáciu a spoluprácu všetkých, ktorí sú zainteresovaní do rozvoja športu. Vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti. Vytvárať podmienky a ponuku aktivít pre seniorov. V určenom čase a za podmienok určených riaditeľmi škôl a školských zariadení sprístupniť verejnosti školské športové areály. 21

202 3.4. Výkonnostný šport Výkonnostný šport má súťažný charakter. Dôraz sa dáva na výsledok a úspech. Ide o pravidelnú organizovanú činnosť, ktorá sa uskutočňuje pod odborným vedením. Možno ho považovať za zdroj zábavy pre širokú verejnosť (fandenie), vhodný prostriedok pre pestovanie patriotizmu, významný prostriedok reklamy, dôležitý motivačný prvok pre športovanie detí a mládeže. V meste Trebišov je vrcholový šport u detí realizovaný školou (športové triedy) a športovým klubom. U dospelých sa výkonnostný šport realizuje v športových kluboch. Cieľ: Zadefinovať prístup mesta pri podpore športových klubov. Pri prideľovaní dotácií športovým klubom zohľadňovať existenciu (neexistenciu) mládežníckych družstiev. Umožniť vstup do MŠKM všetkým športovým klubom na základe ich záujmu. Zvýšiť záujem verejnosti o výkonnostný šport v meste. Opatrenia na realizáciu cieľa: Finančne podporovať účasť družstiev i jednotlivcov v mládežníckych kategóriách na majstrovstvách Slovenska, ME, MS. Podporovať záujem športových klubov o organizovanie významných športových podujatí. Vypracovať Organizačný poriadok MŠKM určiť kompetencie, podmienky členstva. Informovať o činnosti klubov, výsledkoch, reprezentantoch členoch klubu. Zatraktívniť domáce zápasy súťaže pre deti, seniorov, ap Športová infraštruktúra Mesto Trebišov má ambíciu vytvárať pre svojich občanov podmienky pre plnohodnotný, zdravý, bezpečný a kvalitný život. K tomu, okrem iného, sú potrebné funkčné, moderné športoviská. Bez športovej infraštruktúry nie je možné, aby sa rozvíjali športové kluby, ani, aby sa realizovali pohybové a športové aktivity. Cieľ: Skvalitniť úroveň športovej infraštruktúry a verejných priestranstiev slúžiacich na športové aktivity. Opatrenia: Športová hala Výmena osvetlenia, oprava strechy, oprava vzduchotechniky, rekonštrukcia sociálnych zariadení, vykurovania Zimný štadión Výmena osvetlenia, náter strechy, úprava a rekonštrukcia šatní Areál vodných športov rekonštrukcia plavárne, rekonštrukcia a modernizácia letného kúpaliska Futbalový štadión výstavba ihriska s umelou trávou, výstavba trávnatého ihriska s menšími rozmermi, rekonštrukcia tribúny a vybudovanie sedenia pre divákov, oprava zariadenia Športklub Futbalové ihrisko v oprava vonkajšej fasády, Milhostove oprava šatní Hokejbalový areál realizácia nového asfaltového povrchu rekonštrukcia zázemia pre divákov (tribúna) Bývalé škvarové ihrisko Vybudovanie multifunkčného ihriska 22

203 Školské športoviská rekonštrukcia podlahy v telocvični na Ul. T. G. Masaryka dobudovať mantinely na hádzanárskom ihrisku pri ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov rekonštrukcia strechy na telocvični ZŠ, Pribinova 34, Trebišov výstavba multifunkčného ihriska pri CVČ, T. G. Masaryka 2229, Trebišov Navrhovaná úprava a výstavba športovísk sídliskové časti 1 plocha/sídlisko ročne (Stred, Berehovská, JUH, SEVER, Mier) Vojenské lúčky časť garáže, časť detské ihrisko multifunkčná športová hala ZŠ, Pribinova 34, Trebišov atletický ovál ZŠ, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov rekonštrukcia plavárne CZŠ sv. Juraja, Gorkého 2212/55, Trebišov výstavba telocvične pri ZŠ, I. Krasku 342/1, Trebišov 3.6. Šport v štruktúre a činnosti mestského úradu V štruktúre Mestského úradu je oblasť športu v kompetencii oddelenia školstva, kultúry a športu. Existencia Komisie školstva, kultúry a športu pri mestskom zastupiteľstve potvrdzuje, že šport v Trebišove má svoje miesto, a že zohráva dôležitú úlohu v zlepšovaní kvality života občanov. Opravy, rekonštrukcie, či budovanie športovej infraštruktúry sú v kompetencii oddelenia výstavby a majetku a Komisie výstavby a majetku pri mestskom zastupiteľstve. Financovanie a verejné obstarávanie spadá pod oddelenie finančné a finančnú komisiu. Opatrenia: V rámci existujúceho začlenenia starostlivosti o šport do organizačnej štruktúry mesta a jeho poradných orgánov klásť dôraz na koordináciu. Vytvoriť poradný orgán pri komisii školstva, kultúry a športu zameraný na rozvoj športu v Trebišove a zjednotenie záujmov všetkých zainteresovaných. Poskytovať podporu a pomoc pri získavaní dotácií na projekty v oblasti športu z iných zdrojov (napr. dotácie zo štátneho rozpočtu, EÚ) 3.7. Systém financovania Financovanie športových subjektov je viaczdrojové. Mestský rozpočet je len jedným zo zdrojov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti športu sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košický samosprávny kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne fondy, národné športové zväzy a pod. Mesto poskytuje priamu a nepriamu finančnú podporu športovým občianskym združeniam. Tieto ju považujú za nedostatočnú. Sú si však pri tom vedomé obmedzených možností mesta. Finančné prostriedky na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov mesta. Schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov. Pre dotácie v oblasti športu je to spravidla 1,8 % daňových príjmov. Takto vyčlenené finančné prostriedky sú rozdelené do fondov: 23

204 Fond pre podporu športových klubov 90 % v rozpočte schválenej sumy, z toho: o 93 % pre I. skupinu (koeficient športu je väčší ako 1 %) o 7 % pre II. Skupinu (koeficient športu je menší alebo rovný 1 %) Fond na podporu športových aktivít 7 % v rozpočte schválenej sumy Fond primátora 3 % v rozpočte schválenej sumy Mesto uplatňuje dotačný systém. Dotácie sa poskytujú v súlade so Všeobecno záväzným nariadením na základe žiadosti. Najoptimálnejším spôsobom financovania v oblasti športu je systém, v ktorom je výška dotácie určená na základe vopred stanovených objektívnych kritérií, s ohľadom na štatistické ukazovatele, počet športovcov a pod. Do kľúča na prerozdelenie dotácie pre športové kluby sú zaradené štyri hodnotiace kritériá (koeficienty): členská základňa k roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie, umiestnenie v súťaži za poslednú ukončenú sezónu, počet jednotlivcov reprezentujúcich SR na medzinárodnej úrovni k roku, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie. zorganizovanie akcií pre verejnosť (športové súťaže, aktivity, brigády, darovanie krvi,...) toto kritérium uplatniť až pre rok Opatrenia: Vypracovať VZN o poskytovaní dotácií, kde výška dotácie bude určená na základe vopred stanovených kritérií. Hľadať možnosti vytvorenia preferovania športu na konkrétne obdobie (napr. 2 rokov). Poskytnúť im na základe nimi vypracovaných projektov výraznejšiu pomoc ako ostatným Informovanie a propagácia v oblasti športu Medzi mestom ako centrom spoločenského diania a športom ako jedným zo spoločenských fenoménov je veľmi úzky súvis. Na kvalitu života obyvateľov mesta má šport nezanedbateľne pozitívny vplyv. Jedným zo spôsobov globálnej prezentácie mesta aj možnosť využitia medializácie a propagácie športového diania na jeho území v čo najväčšej možnej miere. Informovanie verejnosti o športových podujatiach, o dosiahnutých výsledkoch, zámeroch a plánoch mesta sa realizuje najmä prostredníctvom tlačových a elektronických médií, ale aj informačných tabúľ na verejných priestranstvách v meste. Tlačové médiá predstavujú infolist a regionálna tlač. Ďalej túto úlohu zabezpečujú regionálne televízie a infokanál Bytového podniku mesta Trebišov. Čoraz dôležitejšiu úlohu v tejto oblasti zohráva internet a teda správcovia a prevádzkovatelia webových stránok na centrálnej (štátnej) i regionálnej úrovni. Zviditeľňovanie a propagovanie športu elektronickou formou je tak na samosprávnej úrovni zabezpečované na webovom sídle: mesta, škôl a centra voľného času, športových klubov (občianskych združení). 24

205 Na celoštátnej úrovni sú to informačný systém športu a informačný portál školského športu zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na stránke školský šport je sústredený prehľad školských športových súťaží s ich detailným popisom. Zviditeľnenie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií. Mesto považuje zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie informačného systému v športe, ktoré prispievajú k jeho zviditeľneniu, za dôležitý faktor pre väčšiu účasť verejnosti na športových podujatiach. Medializácia športových podujatí a výkonov kolektívov či jednotlivcov má významný vplyv na motiváciu k športovaniu už športovo aktívnych, ale aj pasívnych obyvateľov, a to predovšetkým detí a mládeže. Na úrovni mesta Trebišov sa už niekoľko rokov uskutočňuje aj odmeňovanie žiakov a študentov (športovcov) za úspešnú reprezentáciu mesta. Odmeňovanie sa realizuje verejným, dôstojným a slávnostným spôsobom, spravidla počas Dní mesta Trebišov. Súčasťou individuálneho a kolektívneho odmeňovania v oblasti športu je aj ďakovný list primátora za úspešnú reprezentáciu mesta, odovzdaný žiakom, študentom a ich pripravovateľom. Spôsob, kritériá, podmienky k predkladaniu návrhov na odmeny a formu odmeny za uplynulý školský rok, resp. súťažný ročník (sezónu) určí mesto. Opatrenia: Spolupracovať so športovými subjektmi športovými klubmi. Organizovať stretnutia s predstaviteľmi športových klubov a informovať ich o činnosti a zámeroch mesta v oblasti podpory športu. Informovať o dianí v športovom klube, dosiahnutých priebežných výsledkoch, termínoch zápasov. Na webovej stránke mesta vytvoriť podstránku s informáciami o športových kluboch (názov, funkcionári, história, štruktúra súťaží, vlastný program a ciele, výsledky,...) a športovom dianí v meste s jednoduchou architektúrou a grafikou. Záver Zmyslom Koncepcie rozvoja športu v Trebišove je vytvoriť spoločný program všetkých zainteresovaných subjektov, na ktorom by sa mohli zjednotiť všetky záujmy, sily, telovýchovné a športové subjekty, hnutia, orgány mesta, občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa športom v meste. Doterajší prístup k riešeniu problematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti. Rozvoj športu je pre naše mesto jednou z priorít a svedčia o tom športové aktivity a podujatia organizované na území mesta. Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné doplniť a aktualizovať podľa potrieb, a finančných možností nášho mesta. Koncom roku 2022 bude prehodnotená, novelizovaná a prispôsobená aktuálnym podmienkam. 25

206 Prílohy Príloha č. 1 D o t a z n í k vyhodnotenie 1) Aký je počet hodín telesnej výchovy na Vašej škole (ZŠ osobitne na 1. stupni a na 2. stupni)? Z celkového počtu žiakov v meste 1516 na I. stupni ZŠ má 2 hodiny telesnej výchovy 1476 žiakov (97,36 %), 3 hodiny telesnej výchovy má 40 žiakov (2,64%). Na II. stupni ZŠ z celkového počtu žiakov 1466 má 3 hodiny telesnej výchovy 991 žiakov (67,6%) a 2 hodiny telesnej výchovy má 475 žiakov (32,4%). Študenti všetkých stredných škôl v meste majú telesnú výchovu 2 hodiny týždenne, okrem odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý má 3 hodiny týždenne. 2) V priemere koľko žiakov/študentov z celkového počtu žiakov/študentov Vašej školy je oslobodených z telesnej výchovy? Z celkového počtu 2982 žiakov základných škôl v meste je oslobodených 29, t. j. 0,97 %. Z celkového počtu 1578 študentov stredných škôl v meste je oslobodených 130, t. j. 8,23%. 3) Ako využívate možnosť doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy (uveďte konkrétne formy)? ZŠ I. Krasku z dôvodu nedostatočného priestorového a technického zabezpečenia nevyužíva túto možnosť. CZŠ sv. Juraja, ZŠ Pribinova a ZŠ Komenského majú navýšený počet hodín TSV o 1 hodinu týždenne. ZŠ M. R. Štefánika navyšuje hodiny TSV o sezónne činnosti, napr. korčuľovanie. Stredné školy v meste Trebišov túto možnosť nevyužívajú. 4) Uveďte, aké športové zariadenia máte k dispozícii na Vašej škole? Základné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk: telocvičňa veľká: 4, telocvičňa malá: 4, trávnaté ihrisko: 4, multifunkčné ihrisko: 4, asfaltové ihrisko: 2, tenisové ihrisko: 5, atletická dráha: 4, posilňovňa: 1, volejbalové ihrisko: 2, doskočisko: 1, guľovisko: 1 Stredné školy v meste disponujú nasledovným druhom a počtom športovísk: telocvičňa: 4, trávnaté ihrisko: 2, multifunkčné ihrisko: 1, asfaltové ihrisko: 2, tenisové ihrisko: 2, atletická dráha: 2, posilňovňa: 3 5) Ktoré športovisko je prioritne potrebné zrekonštruovať/vybudovať na Vašej škole? Navrhnite aj zdroje financovania. Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na základných školách: telocvičňu (3), posilňovňu (3), atletickú dráhu (2), multifunkčné ihrisko (2), hádzanárske ihrisko (1), ihrisko s umelou trávou (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané na všetky druhy športov podľa možností jednotlivých školských areálov. 26

207 Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na základných školách Telocvičňa 3 Posilňovňa 3 Atletická dráha 2 Multifunkčné ihrisko 2 Hádzanárske ihrisko 1 Ihrisko s umelou trávou 1 Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk ZŠ: finančné prostriedky z rozpočtu školy, finančné prostriedky z eurofondov projekty, finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, finančné prostriedky zo štátnych zdrojov havárie. Podľa odpovedí z jednotlivých dotazníkov je najviac potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných školách: multifunkčné ihrisko (3), telocvičňu (2), atletickú dráhu (2), posilňovňu (1), futbalové ihrisko (1), tenisový kurt (1). Využitie športovísk je širokospektrálne, zamerané na všetky druhy športov podľa možností jednotlivých školských areálov. Najviac je potrebné zrekonštruovať/vybudovať na stredných školách Multifunkčné ihrisko 3 Telocvičňa 2 Atletická dráha 2 Posilňovňa 1 Futbalové ihrisko 1 Tenisový kurt 1 Navrhnuté zdroje financovania rekonštrukcie príp. vybudovania športovísk SŠ: finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, finančné prostriedky z eurofondov projekty, finančné prostriedky z rozpočtu školy, finančné prostriedky zo SFZ, finančné prostriedky z rozpočtu mesta Trebišov. 6) Ktoré športové krúžky pracujú na Vašej škole? Uveďte aj počty žiakov/študentov v jednotlivých krúžkoch. Z celkového počtu žiakov základných škôl 2982 je v športových krúžkoch evidovaných 698 žiakov, čo predstavuje 23,4 %. V nasledujúcich dvoch grafoch je zobrazené percentuálne vyjadrenie počtu evidovaných žiakov/študentov v jednotlivých krúžkoch. 27

208 Graf 2 Športové krúžky na základných školách 2,80% 2,80% 2,80% 3,60% 4,30% 4,40% 5,60% 2,40% 1,70% 15,90% 15,70% Florbalový Futbalový Pohybové/šport. hry Tanečný Basketbalový Bedmintonový 5,70% 6,16% 10,60% 15,20% Stolný tenis Strelecký Atletika Loptové hry Hádzanársky Fitnes Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie Graf 3 Športové krúžky na stredných školách 6,60% 4,30% 2,80% Športový /športové hry 7,20% 34,40% Volejbalový Turistický 9,70% Futbalový 10,00% 11,20% 13,70% Badmintonový Pohybovej aktivity Basketbalový Stolný tenis Strelecký Zdroj údajov: Dotazník, vlastné spracovanie 7) Uveďte Vaše návrhy, akým spôsobom by bolo možné zvýšiť záujem žiakov/študentov o šport. Zhrnuté odpovede riaditeľov základných a stredných škôl: zvýšením počtu hodín telesnej výchovy, výstavbou nových športovísk (telocvične, multifunkčné ihriská, lezecké steny, rozšírením kapacity existujúcich športovísk, 28

209 lepším vybavením škôl športovým materiálom, zapájaním žiakov v rámci TSV aj do menej tradičných športov, bezplatnými vstupmi pre mládež na športové podujatia nielen v meste, ale aj mimo mesta (napr. reprezentačné zápasy, ligové zápasy), zvýšením propagácie slovenských športovcov a športu (besedy so športovcami z mesta, s reprezentantmi SR, olympionikmi a pod.), uskutočňovaním športových campov, motiváciou z pohľadu mesta benefity, daňové bonusy atď., organizovaním masovejších akcií s účasťou škôl behy, maratóny s prepojením na iné sprievodné aktivity (koncert, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu formou prednášok a degustácií), sprístupnením športovísk vo voľnom čase (napr. víkend) za výhodnejších podmienok, spoluprácou so športovými klubmi v meste a poskytnutím priestorov telocviční ako aj vonkajších priestorov pre tréningové procesy prípravky a mládežníckych družstiev zdarma, organizovaním športových súťaží pod záštitou mesta, zameraných na deti a mládež, osvetou: šport lepšie zdravie, menej chorôb, lepšia kondícia, uplatnenie, profesionalita zdroj obživy pre talentovaných jedincov. 29

210 Príloha č. 2 A n k e t a vyhodnotenie Znenie anketovej otázky: Ktorý šport by malo mesto Trebišov najviac finančne podporovať? Graf 4 Odpovede na anketovú otázku - študenti stredných škôl 3,60% 3,60% 4,30% 5,40% 3,20% 2,50% 2,20% 2,20% 1,10% 1,30% 14,70% 12,90% 12,90% 5,70% 6,10% 8,60% 9,70% Futbal Hokej Plávanie Volejbal Hádzaná Box Basketbal Cyklistika Tenis Atletika Florbal Streľba Nohejbal Turistika Karate Stolný tenis Iný, žiadny šport Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie Graf 5 Odpovede na anketovú otázku - verejnosť 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,50% 0,50% 0,50% 2,50% 1,10% 1,60% 3,90% 4,40% 4,40% 5,00% 17,70% 28,90% 21,60% Hokej Hádzaná Futbal Plávanie Tenis Cyklistika Turistika Volejbal Basketbal Stolný tenis Nohejbal Atletika Karate Florbal Box Streľba Iný, žiadny šport Zdroj údajov: Anketa, vlastné spracovanie Pre iný, žiadny šport boli odovzdané hlasy pre hokejbal, bedminton, inline korčuľovanie, akrobatický rockandroll, balet, bojové umenie MMA, freerun. 30

211 Dôvodová správa ku Koncepcii rozvoja športu Návrh Koncepcie rozvoja športu bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva Na základe diskusie a návrhov poslancov bol materiál z rokovania stiahnutý. Následne sa uskutočnili osobné stretnutia zástupkyne primátora so zástupcami klubov a dve pracovné stretnutia so zástupcami klubov, na ktoré boli pozvaní aj poslanci MsZ. Na poslednom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo bol predložený fondový systém rozdeľovania dotácií. Z tohto stretnutia vzišiel návrh na úpravu kritéria, týkajúceho sa členskej základne, kde sa hranica mládežníckej kategórie posunula z 19 na 23 rokov. Zároveň seniorská kategória bola rozdelená na Trebišovčanov a ostatných. Vznesené pripomienky boli zapracované do návrhu koncepcie a do navrhovaného systému financovania a poslané na vyjadrenie športovým klubom. Stanovisko klubov je súhlasné. Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí odporučila MsZ schváliť návrh Koncepcie rozvoja športu jednomyseľne. Koncepcia je otvorený materiál, ktorý je možné priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb a finančných možností nášho mesta. Koncom roku 2022 bude prehodnotená, novelizovaná a prispôsobená aktuálnym podmienkam. Spracovala: Mgr. Viera Mokáňová, zástupkyňa primátora

212 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 20 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trebišov Obsah materiálu: - dôvodová správa - protest prokurátora Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove A) berie na vedomie protest prokurátora Okresnej prokuratúr v Trebišove sp. zn. Pd184/17/ zo dňa B) zrušuje uznesenie č. 92/2015 Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor JUDr. Martin Galgoczy, právnik V Trebišove, dňa predkladateľ

213 Dôvodová správa Okresná prokuratúra Trebišov doručila mestu Trebišov protest prokurátora podľa 21 ods. 1 písm. a/ bod 4/ a 26 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a to proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 92/2015 zo dňa Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trebišove navrhuje predmetné uznesenie do 60 dní od doručenia protestu zrušiť a to z dôvodu, že prijatím uznesenia bol porušený 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prokurátorka konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo v Trebišove tým, že si zmenou Štatútu mesta rozšírilo kompetencie o právo rozhodovať o obstarávaní (nákupe alebo zhotovení) dlhodobého majetku, o technickom zhodnotení (modernizácii alebo rekonštrukcii) dlhodobého majetku, a o verejných obstarávaniach, ktorých predpokladaná zákazky presiahne ,- EUR v cene bez dane s pridanej hodnoty, uzurpovalo si oprávnenia, ktoré sú nad rámec zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí a nemajú oporu ani v zákone o verejnom obstarávaní a nevyplývajú zo žiadneho právneho predpisu platného v Slovenskej republike. V Trebišove, dňa Spracoval : JUDr. Martin Galgoczy

214

215

216

217

218

219 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 21 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 Obsah materiálu: - návrh všeobecne záväzného nariadenia - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 s účinnosťou od Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva V Trebišove dňa predkladateľ

220 Návrh Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa... VZN schválené dňa... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa... VZN zvesené z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa... VZN nadobúda účinnosť dňa....../2017 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): Článok 1 Úvodné ustanovenia Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Trebišov (ďalej len mesto ) poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto a na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 1. Článok 2 Príjemca dotácie 2.1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov, Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov, Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov, Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov, Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov, Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, Školský klub detí pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Strana 1 z 10

221 Návrh Školský klub detí pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, Školský klub detí pri Základnej škole, Ivana Krasku 342/1, Trebišov, Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, Školská jedáleň pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, Školská jedáleň pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, Výdajná školská jedáleň, Medická 2374/2, ako súčasť Základnej školy, I. Krasku 342/1, Trebišov Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa: Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov, Školská jedáleň pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov, Súkromná materská škola DSA, Komenského 12, Trebišov Mesto poskytne dotáciu pre CVČ zriadené na území iných obcí na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré má trvalý pobyt v meste, po predložení potrebných údajov. Článok 3 Predloženie údajov a spôsob financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 3.1. Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola alebo školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka Mesto financuje náklady na deti s trvalým pobytom na území obce v CVČ zriadeného obcou podľa počtu detí prijatých do CVČ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Riaditeľ CVČ je povinný predložiť zriaďovateľovi zoznam členov, ktorých na základe rozhodnutí prijal do CVČ do 25. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Zoznam členov CVČ bude obsahovať: a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) adresa trvalého pobytu, d) dieťa /žiak /študent /zárobkovo činná osoba /osoba bez príjmu /dôchodca Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v zriaďovateľskej kompetencii mesta Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, len jednej ZUŠ zriadenej na území obce Mesto financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka len v jednej MŠ zriadenej na území obce. Ročná výška dotácie na dieťa súkromného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % z objemu finančných prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Strana 2 z 10

222 Návrh 3.6. Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí z nultého až piateho ročníka prijatých do ŠKD k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základných školách zriadených na území mesta. Ročná výška dotácie na dieťa cirkevného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % objemu finančných prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa/žiaka do zberu údajov. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia na vyžiadanie aj zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie obsahuje údaje uvedené v 7a, ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a náklady na stravovanie žiakov základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi podľa počtu všetkých žiakov škôl. Ročná výška dotácie na dieťa cirkevného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % objemu finančných prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku stanoveného Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach raz ročne, a to k na základe zoznamu žiakov, ktorý predloží škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. Článok 4 Žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa 4.1. Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia a súkromný zriaďovateľ požiada o dotáciu na príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad, M. R. Štefánika 862, Trebišov Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť Prvá žiadosť o dotáciu obsahuje: a) právoplatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR, b) zriaďovaciu listinu školy a školského zariadenia, c) potvrdenie o pridelení IČO školy a školského zariadenia, d) zmluvu k účtu zriaďovateľa, e) zoznam detí a žiakov k s adresou trvalého pobytu Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá: Strana 3 z 10

223 Návrh údaje o počte žiakov a detí cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (kópia výkazu 40-01, prípadne hlásenie zriaďovateľa o počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ, a to osobitne individuálne a osobitne skupinové vyučovanie, v členení do 25 rokov a nad 25 rokov) Neštátny zriaďovateľ školy a školského zariadenia je povinný bezodkladne oznámiť všetky zmeny v predložených dokladoch vymedzených v článku 4 ods písm. a) až d) Žiadosť o dotáciu, ktorá nebude doručená na adresu uvedenú v bode 4.2. do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, nebude v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok zahrnutá a jej vybavenie bude realizované až v rámci schvaľovania ďalších úprav rozpočtu mesta. Článok 5 Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 5.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre príjemcov dotácie podľa článku 2 ods je nasledovná: Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na rok 2018 v Dieťa materskej školy 2 527,56 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 1 156,40 vyučovania Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 377,49 vyučovania Dieťa školského klubu detí 409,84 Dieťa centra voľného času 162,88 Žiak zariadenia školského stravovania 132, Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre materské školy. Článok 6 Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa 6.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre príjemcov dotácie podľa článku 2 ods je nasledovná: Pri výpočte výšky dotácie sa bude vychádzať z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2018, ktoré budú zverejnené na stránke ministerstva. Na základe týchto údajov sa vypočíta predpokladaná výška jednotkového koeficientu pre rok Hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok závisí od výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov. Ak sa počas kalendárneho roka zmení niektorý z týchto údajov, jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok sa môže zvýšiť alebo znížiť. Predpokladaná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka je uvedená v Prílohe č. 1 VZN. Strana 4 z 10

224 Návrh 6.2. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre materskú školu. Článok 7 Výška dotácie na dieťa/žiaka CVČ zriadeného na území iných obcí 7.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre príjemcov dotácie podľa článku 2 ods je stanovená z pridelených finančných prostriedkov pre záujmové vzdelávanie v podieloch na daniach v správe štátu a je nasledovná: Školské zariadenie Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na rok 2018 v Centrá voľného času zriadené na území iných obcí 65,00 Článok 8 Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 8.1. Príjemca dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia. Ďalej je dotácia určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630- tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál okrem potravín, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky). Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. V priebehu roka je potrebné tvoriť rezervu z dotácie vo výške 5 % pre prípad, že mesto dostane nižší objem v podieloch na daniach v správe štátu ako bolo rozpočtované Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov nesmie prekročiť 15 % súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení. Podmienkou je úhrada bežných výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení. Článok 9 Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov 9.1. Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a na prevádzku škôl a školských zariadení Príjemca dotácie je povinný previesť pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo školského zariadenia v lehote 5 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet Príjemca dotácie má povinnosť: a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutej dotácie v súlade s osobitným Strana 5 z 10

225 Návrh zákonom 1, b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade s osobitným zákonom 2, c) vyznačiť na origináloch účtovných dokladov dotácia z rozpočtu Mesta Trebišov Na rutinnú a štandardnú údržbu škôl a školských zariadení je príjemca dotácie oprávnený použiť ročne maximálne 10 % Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Trebišov v termíne do Príjemca dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (Príloha č. 2 VZN), súčasťou ktorého je prehlásenie štatutárneho zástupcu zriaďovateľa, že dotácia bola použitá v súlade s článkom 8 ods tohto VZN a finančné prostriedky neboli uplatnené voči inému poskytovateľovi dotácie Súčasťou vyúčtovania je predloženie výročnej správy o hospodárení, ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok a kópií štvrťročných výkazov o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do , je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný mestu bezodkladne oznámiť ukončenie činnosti a zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta Trebišov Mesto Trebišov je oprávnené pozastaviť poskytovanie dotácie príjemcovi v prípade: a) začatia súdneho konania alebo trestného konania príjemcu dotácie, b) podozrenia o porušení finančnej disciplíny príjemcom, súvisiacej s poskytnutím dotácie, do doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny, c) podozrenia, že príjemca poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom získania vyššej dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým príjemca hodnoverným spôsobom zdokumentuje sporné informácie, d) ak príjemca dotácie nepredloží Mestu Trebišov v stanovených termínoch a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia Za obdobie neprevádzkovania školy alebo školského zariadenia je Mesto Trebišov oprávnené dotáciu príjemcovi neposkytnúť. Článok 10 Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov je stanovený vo výške 110,00 tis. eur. Musí byť rozpísaný a použitý do Je určený na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré nebolo možné predvídať v rozpise rozpočtu na rok 2018 (odchodné, odstupné, deti a žiaci v hmotnej núdzi, náklady na zriadenie nových tried v priebehu kalendárneho roka, havárie, a pod.) Do výšky 50 % objemu rozhoduje o jeho použití primátor. Po vyčerpaní 50 % objemu rozhoduje o použití zostatku mestské zastupiteľstvo ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Strana 6 z 10

226 Návrh Finančné prostriedky sú určené pre príjemcov dotácie uvedených v článku 2 ods Článok 11 Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie Mesto Trebišov, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnené vykonávať kontrolu podkladov predložených zriaďovateľmi k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami 3 a kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia 4 v sídle príjemcu dotácie alebo v sídle školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť Mestu Trebišov vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami na mzdy a prevádzku a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa ods tohto článku sú: a) primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Mesta Trebišov, b) útvar hlavného kontrolóra Mesta Trebišov Pri nedodržaní pravidiel a podmienok pridelenia a použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Mesto Trebišov postupovať v zmysle osobitných predpisov. Článok 12 Termín a spôsob poskytovania dotácie Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb mestu Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb mestu. Pri zmene východiskových údajov na rok 2018 bude výška ročnej dotácie prepočítaná spätne od začiatku roka Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste musia predložiť na aktuálny školský rok najneskôr do 31. marca, na mesiace september až december do 31. októbra: a) písomnú žiadosť opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ, b) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ, c) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska, d) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu Rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa). 3 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov Strana 7 z 10

227 Návrh Príjemcom dotácie podľa článku 2 ods bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Trebišov oznámi neštátnemu zriaďovateľovi a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Článok 13 Záverečné ustanovenia VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa... uznesením č VZN nadobúda účinnosť dňa PhDr. Marek Čižmár primátor Strana 8 z 10

228 Návrh Príloha č. 1 VZN Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa/žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na rok 2018 Pri výpočte sme vychádzali z predpokladaného jednotkového koeficientu pre mesto Trebišov na rok 2018 vo výške 82,00. Výpočet dotácie na 1 dieťa, žiaka: Súkromná MŠ DSA: Celkový počet detí v materskej škole k Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. v z. n. p. 27,3 27,30 x 82 = 2 238,60 na 1 dieťa/rok v MŠ/100 % 1 969,97 x 38 detí = ,86 na celkový počet detí/rok v MŠ/88 % ŠKD pri Cirkevnej ZŠ sv. Juraja Celkový počet detí v školskom klube detí k Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. v z. n. p. 5,39 5,39 x 82,00 = 441,98 na 1 dieťa/ rok v ŠKD/100 % 65 x 388,94 = ,10 na celkový počet detí v ŠKD/rok/88 % Školská jedáleň pri Cirkevnej ZŠ sv. Juraja Celkový počet žiakov v školskej jedálni k Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. v z. n. p. 1,8 1,80 x 82 = 147,60 na 1 žiaka /rok v ŠJ/100 % 250 x 129,89 = ,50 na celkový počet žiakov/rok/88 % Strana 9 z 10

229 Príloha č. 2 VZN Návrh Zriaďovateľ: číslo dokladu dátum Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Trebišov výdavky z dotácie Mesta Trebišov mzdy odvody energie nájomné učebné pom. údržba ostatné* spolu spolu 0,00 * Vysvetlivky: ostatné výdavky uveďte v poznámke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spôsob úhrady poznámka * Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis): Schválil (meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu): Dátum: Strana 10 z 10

230 Dôvodová správa V zmysle 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí obec všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času na príslušný kalendárny rok. Obec určuje všeobecne záväzným nariadením: 1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, 2. výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku týchto zariadení, 3. lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení, ak ustanovenia zákona neustanovujú inak, 4. deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam. Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení patriacich pod originálne kompetencie mesta sa vychádza z rozpočtovaného podielu obcí na výnose z dane z príjmu FO pre rok 2018 a z celkového prepočítaného počtu detí v týchto školských zariadeniach. Tieto údaje v čase prípravy VZN neboli ešte známe, takže sme vychádzali z očakávaných príjmov obce na výnose z dane z príjmu FO na rok 2017 a predpokladaného nárastu v roku Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVS SR) Z týchto údajov sa určí objem finančných prostriedkov na jedno dieťa a následne podľa počtu detí pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení obce. Na základe týchto informácií sme vypočítali predpokladaný objem fin. prostriedkov, ktorý je určený na financovanie originálnych kompetencií. Zákonom č. 182/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola prijatá zmena financovania súkromných a cirkevných školských zariadení. Ročná výška dotácie na dieťa súkromného a cirkevného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % objemu finančných prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa a žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Nakoľko nebola známa jednotkového koeficientu v čase prípravy VZN vychádzali sme pri výpočte dotácie na mzdy a prevádzku pre cirkevného a súkromného zriaďovateľa z predpokladaného koeficientu 82,00 eur, ktorý bol prepočítaný príslušným počtom detí a žiakov. Hodnota jednotkového koeficientu (prognózovaná ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka) bola na začiatku roka 2017 vo výške 78,87 eur. Dotácia prepočítaná koeficientom 82,00 eur bude zahrnutá aj v návrhu rozpočtu na rok Po zverejnení aktuálnych údajov na rok 2018 sa vykoná zmena rozpočtu. Výška dotácie na dieťa/žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2018 sa oproti roku 2017 navýšila u jednotlivých školských zariadení nasledovne:

231 Školský klub detí navýšenie o 2 % na kontinuálne vzdelávanie podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na rok Školská jedáleň navýšenie platov nepedagogických zamestnancov od o 4,8 %, navýšenie o 0,5 % na bežné výdavky, 2 % vo výške odmien od (memorandum nepedagogickí zamestnanci), čo je zvýšenie o 0,66 %, doplatenie do min. mzdy zo 435,00 eur na 480,00 eur, čo predstavuje nárast o 10,34 %, pri prepočte zamestnancov, ktorých sa to týka je to 9,31 %. MŠ, ZUŠ, CVČ navýšenie u nepedagogických zamestnancov (35 % zamestnancov) o 4,8 % od , čo predstavuje za rok 1,68 % navýšenie, 2 % vo výške odmien od (memorandum nepedagogickí zamestnanci), čo je zvýšenie o 0,23 %, doplatenie do min. mzdy zo 435,00 eur na 480,00 eur, čo predstavuje nárast o 10,34 %, pri prepočte zamestnancov, ktorých sa to týka je to 3,62 %, 2 % na kontinuálne vzdelávanie podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na rok 2018, navýšenie na bežné výdavky 1,77 %. Nakoľko nie je ešte schválené ďalšie zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov, ale je očakávané, navrhujeme vytvoriť v rozpočte samostatnú rezervu na originálne kompetencie vo výške 30,85 tis. eur, kde je napočítané zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov od o 6 %. Toto navýšenie nie je riešené týmto návrhom VZN, riešilo by sa dodatkom, podľa aktuálnej situácie. Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková V Trebišove dňa

232 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 22 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obsah materiálu: - návrh Dodatku č. 1 k VZN - dôvodová správa Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd. V Trebišove, dňa predkladateľ

233 Návrh Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa... Dodatok schválené dňa... uznesením č.... Dodatok vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa... Dodatok zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa... Dodatok nadobúda účinnosť dňa... Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len dodatok ) k všeobecne záväznému nariadeniu č. 148/2016 (ďalej len VZN ): Článok 1 Úvodné ustanovenia Tento dodatok upravuje znížené sadzby poplatkov, podmienky odpustenia a zníženia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle článkov 7 a 8 VZN. Článok 2 Zmeny a doplnky v článku 7 VZN 2.1. Odsek článku 7 VZN znie: Ide o fyzickú osobu, ktorá sa v určenom období celoročne zdržiava mimo územia Slovenskej republiky. Podmienkou pre odpustenie poplatku je doloženie hodnoverného dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, pričom dokladanie takéhoto dokladu sa nevzťahuje na maloleté deti. Za takýto doklad možno považovať jeden z nižšie uvedených dokladov, ktorý je poplatník pri predkladaní žiadosti o odpustenie poplatku povinný predložiť: 2.2. Písmeno b) odseku článku 7 VZN znie: originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia o platení miestnych daní a poplatkov mimo územia Slovenskej republiky. Strana 1 z 2

234 Návrh 2.3. Písmeno c) odseku článku 7 VZN znie: originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej republiky (na území daného štátu). Článok 3 Zmeny a doplnky v článku 8 VZN 3.1. Písmeno a) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo mesta Trebišov, vždy na príslušný školský rok. Ak poplatník navštevuje školu na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad o ubytovaní, napr. potvrdenie študentského domova, nájomnú zmluvu a pod. Pri ubytovaní u rodinných príslušníkov postupuje sa podľa ods Písmeno b) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo mesta Trebišov. Ak poplatník vykonáva pracovnú činnosť na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti) Písmeno c) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia vykonávanej mimo mesta Trebišov (zmluvný vzťah upravujúci výkon práce poplatníka živnostníka pre objednávateľa prác). Ak poplatník vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti) Ostatné ustanovenia VZN č. 148/2016 ostávajú nezmenené. Článok 4 Záverečné ustanovenia 4.1. Dodatok k VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa uznesením č Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa PhDr. Marek Čižmár primátor Strana 2 z 2

235 Dôvodová správa Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v Meste Trebišov upravený Všeobecne záväzným nariadením č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladáme Vám Návrh na zmenu vo VZN č. 148/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vychádza z ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon o miestnych daniach ). Navrhované zmeny vychádzajú konkrétne z ustanovení 77 a 82 zákona o miestnych daniach. V rámci Čl. 7 navrhujeme upraviť ods kde sa za vetou končiacou... Slovenskej republiky navrhuje doplniť pokračovanie vety pričom dokladanie takéhoto dokladu sa nevzťahuje na maloleté deti. Platí základné pravidlo, že vo veci výchovy rozhodujú rodičia, resp. jeden z rodičov, čo sa vzťahuje aj na pobyt dieťaťa. Takže pokiaľ sa zákonný zástupca maloletého dieťaťa do 15 rokov veku zdržiava v zahraničí, je evidentné, že sa v zahraničí zdržiava i jeho maloleté dieťa. Týmto chce správca poplatku predísť predkladaniu duplicitných dokladov pri podaní žiadosti o odpustenie poplatku. Ďalšia dôležitá zmena sa týka Čl. 7 bodu písm. b), ktorého znenie navrhujeme zmeniť na originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia o platení miestnych daní a poplatkov mimo územia Slovenskej republiky. K návrhu zmeny pristupujeme z dôvodu, že vydávanie potvrdení v jednotlivých štátoch nie je jednotné. Ďalšia zmena sa týka Čl. 7 ods písm. c), ktorého znenie navrhujeme zmeniť na originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej republiky (na území daného štátu). K navrhovanej zmene pristupujeme z rovnakého dôvodu ako pri Čl. 7 ods písm. b). Dodatkom č. 1 k VZN navrhujeme taktiež upraviť Čl. 8 ods body a), b) a c): a) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo mesta Trebišov, vždy na príslušný školský rok. Ak poplatník navštevuje školu na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad o ubytovaní, napr. potvrdenie študentského domova, nájomnú zmluvu a pod. Pri ubytovaní u rodinných príslušníkov postupuje sa podľa ods b) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo mesta Trebišov. Ak poplatník vykonáva pracovnú činnosť na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti). c) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia vykonávanej mimo mesta Trebišov (zmluvný vzťah upravujúci výkon práce poplatníka živnostníka pre objednávateľa prác). Ak poplatník vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti). K zmenám v Čl. 8 dochádza z dôvodu, že v uvedených prípadoch nie je predpoklad, aby študenti denného štúdia, resp. zamestnanci, okrem uvedených samosprávnych krajov, dochádzali denne do miesta štúdia, resp. výkonu zamestnania. Vzhľadom na uvádzané skutočnosti a zmeny predkladáme na schválenie Návrh na zmenu vo VZN č. 148/2016 formou Dodatku. Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci fin. oddelenia V Trebišove, dňa

236 PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 23 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 Obsah materiálu: - plán zasadnutí na rok 2018 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 Predkladá: Spracoval: PhDr. Marek Čižmár, primátor PhDr. Anna Dragulová, vedúca oddelenia organizačného V Trebišove, dňa predkladateľ

237 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018 Začiatok zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 9.00 h. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva: Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sú zaradené ako stále body: 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov 4. Interpelácie a podnety poslancov 5. Diskusia 6. Rôzne 7. Záver

238 Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 24 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku. Obsah materiálu: správa o výsledku kontroly Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie správu o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku. Predkladá: Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór V Trebišove, dňa predkladateľ

239 Hlavný kontrolór mesta Trebišov Číslo: HK - 07/2017 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa Správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku V zmysle ustanovenia 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení, rovnako aj na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku. Začiatok kontroly: Kontrolovaný subjekt: Mesto Trebišov, Mestský úrad Trebišov Kontrolu vykonal: Ing. Ľubomír Princík Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku. Cieľ kontroly: Zistenie súladu so zákonom. Kontrolované obdobie: Roky

240 Zistený stav: Kontrola využitia príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov a z rozpočtu Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku (MsAS). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov (ÚPSVaR) poskytoval Mestu Trebišov na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov príspevok na úhradu častí nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti. Ide hlavne o refundáciu časti miezd, odvodov, poistného zamestnancov, ktorí organizujú aktivačnú činnosť, o úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou organizovanou MsAS. Príspevky na aktivačnú činnosť organizovanú Mestom Trebišov z ÚPSVaR za jednotlivé roky: , , ,22 ÚPSVaR Trebišov vyplatil príspevky fakturované Mestom Trebišov na základe uzatvorených dohôd. Súčasťou faktúr sú aj priložené dokumenty rekapitulácia mzdových zložiek za jednotlivé obdobia,, poistné zmluvy, žiadosti o úhrady, objednávky materiálu, dodávateľské faktúry, výdajky, príjemky, platobné poukazy. Doklady sú overené základnou finančnou kontrolou. Z rozpočtu Mesta Trebišov bolo čerpanie financií MsAS nasledovné: Rok Schválený Upravený Plnenie % , , ,58 201, , , ,35 150, (1. 9.) , , ,64 123,27 Podrobnejšie čerpanie rozpočtu MsAS je uvedené v Prílohe č. 1. Kontrola stavu dlhodobého a krátkodobého majetku mestského aktivačného strediska. Skontrolovaný bol stav a pohyby dlhodobého a krátkodobého majetku, vrátane dokladov o nákupe, evidencii a vyraďovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších nákladov, ktoré súvisia s výkonom MsAS. Pri kontrole bol fyzický skontrolovaný stav majetku na sklade MsAS zameraný najmä na vybraný dlhodobý majetok: motorové vozidlá (Fiat Ducato 2,3 JTD H 2 ks, Citroen Jumper 2,8 HDI, VW GOLF 1,6, motocykel Korado Solana 50), prívesný vozík, zváračka el. 151, krovinorez HITACHI CG33EJ, elektrické konvektory, elektrocentrála HECHT GG3300, kosačka STIGA com.53sb, kosačka Dolmar 5101 s3c, vysávač lístia Rivall RPBV 31 4 ks, snežná fréza STIGA Snow 326P, stavebná miešačka 180 l, píla Worcraft TS-2000, fúriky. Stav majetku súhlasil s evidenčnými listami dlhodobého majetku MsAS.

241 Pri kontrole dokladov o nákupe pracovného náradia a materiálu nakúpeného v období od do sú mimoriadne hlavne nasledovné položky: 90 ks fúrikov každý mesiac - Fixinela 0,5-1 l - 10 až 20 ks, Savo 1 l - 10 až 20 ks a Jar 1 l - 10 až 20 ks každý mesiac vrecia plastové 120 l bal. po 25 ks 30 až 40 ks balení, čo je spolu ks kúpa stavebnej miešačky 180 l Pri kontrole zápisníc o likvidácii náradia a materiálu v období od do sú pozoruhodné najmä nasledovné položky: fúrik 54 ks gumové čižmy 63 párov 472,50 hrable na lístie umelohmotné 369 ks 847,10 lopata malá hliníková 389 ks 1672,26 lopata veľká hliníková 322 ks 2858,30 motyka s násadou 195 ks 793,34 hrable železné 130 ks 443,20 zmeták 821 ks 2371,44 hrable drevené - 86 ks 412,05 Okrem zápisníc o likvidácii náradia a materiálu neexistujú dokumenty o fyzickej likvidácii, napríklad potvrdenia o odovzdaní kovových súčastí náradia do zberných surovín a pod. Kontrola evidencie dochádzky aktivačných pracovníkov za jednotlivé obdobia počas rokov 2015, 2016 a Skontrolované boli evidencie dochádzky listy všetkých kategórii aktivačnej činnosti a to: občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi podľa 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi tzv. 32 hodinových uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú menšie obecné služby pre obec, alebo rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľnícku činnosť podľa 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Celkové počty aktivačných pracovníkov všetkých kategórii sa v jednotlivých obdobiach rokov 2015 až 2017 pohybujú od 407 do 630 pracovníkov. Aktivační pracovníci sú podľa rozpisov rozdelení na jednotlivé vysunuté pracoviská a na skupiny pracujúce v uliciach mesta. Kontrola súvisiaca s premaľovaním fasády budovy mestského aktivačného strediska. Ku kontrole oprávnenosti výdavkov súvisiacich s premaľovaním fasády budovy MsAS bola vyžiadaná kompletná dokumentácia a to najmä zdokumentovanie nutnosti premaľovania fasády, dokumenty o vynaložených prostriedkoch na nákup materiálu, pracovných pomôcok, náradia, zapožičanie lešenia a pod., dokumenty o počte a časovom vyťažení pracovníkov podieľajúcich sa na tejto činnosti, doklad o príspevku z ÚPSVaR Trebišov na účel premaľovania fasády budovy MsAS.

242 Budova MsAS v Trebišove na ulici M. R. Štefánika č. 672/163 bola spolu s pozemkom prevzatá od Policajného zboru SR v máji Následne bola urobená kompletná rekonštrukcia budovy a nádvoria pre potreby každodenného sústreďovania a rozdeľovania práce pre aktivačných pracovníkov a zároveň slúžiaca ako sklad náradia. Práce na budove vrátane celkovej opravy fasády boli ukončené v auguste Podľa dokumentácie predloženej ku kontrole bolo premaľovanie fasády budovy vykonané v dňoch Na prácach sa podieľali dvaja pracovníci v rozsahu cca 2 x 20 hodín. Objednávka na materiál č zo dňa dodávateľ Mullit Trebišov, s. r. o. (farba podkladová, farba vrchná, farba akrylová, lepidlo, štetce, brúsny papier, tmel akrylový) Cena materiálu 400,11 (faktúra zo dňa Mullit Trebišov s. r. o.) Cena prenájmu lešenia bola 18,00 (PPD z TRANSSTAV s.r.o. Trebišov) Cena celkom 418,11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preplatil náklady na materiál vo výške 400,11 dňa na základe Žiadosti o úhradu č. 3 zo dňa a faktúry č zo dňa Vedenie Mestského aktivačného strediska v Trebišove zdôvodnilo nutnosť premaľovania budovy nasledovne: Dôvodom poškodenia a následných opráv a údržby jednotlivých častí priestorov mestského aktivačného strediska bolo zväčša nedodržanie pracovných postupov počas rekonštrukcie uvedeného objektu, čo sa prejavilo po zhruba štyroch rokoch od rekonštrukcie. Prílohou bola fotodokumentácia poškodených častí budovy. Fotodokumentácia poukazuje na: odtrhnutú a poškodenú tabuľu s označením MESTSKÉ AKTIVAČNÉ STREDISKO, pričom fasáda pod tabuľou poškodená nie je, mierne vyblednuté pásy na fasáde medzi oknami čelnej steny budovy 3 malé poškodenia omietky zo strany nádvoria, v mieste výdaja náradia poškodenia omietky pri zárubni dverí skladu ďalšie fotografie ukazujú priebeh opráv Dňa bol v súvislosti s touto kontrolou požiadaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava o stanovisko k správnosti a zákonnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť na účely premaľovania budovy MsAS v Trebišove. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov listom zo dňa odpovedal, že Žiadosť o úhradu č. 3 spolu s prílohami spĺňa náležitosti podľa dohody č. 33/ 52/2017/NP PZ V AOTP-2 medzi Mestom Trebišov a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a preto preplatil vynaložené finančné náklady súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. V uvedenej dohode sa zaviazal ÚPSVaR Trebišov poskytnúť obci príspevok podľa 52 ods. 7 a 8 zákona o službách zamestnanosti. Odpoveď na žiadosť o stanovisko z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ku dňu spracovania správy o kontrole nebola hlavnému kontrolórovi doručená.

243 Závery: 1. Mestské aktivačné stredisko každoročne počas rokov 2015 a 2016 vysoko prekročilo rozpočet Mesta Trebišov. Podľa údajov za obdobie od do bude rozpočet prekročený MsAS aj v roku Nákup 90 ks a vyradenie 54 ks fúrikov počas obdobia od do je mimoriadne vysoký. 3. Každomesačné vysoké nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hlavne prostriedku JAR na umývanie riadu sú nepochopiteľné. 4. Mesačné nákupy 750 až 1000 ks plastových 120 litrových vriec predstavujú obrovské množstvo ekologicky zaťažujúceho materiálu. 5. Hliníkové lopaty a plastové hrable podľa vysokého množstva vyradených kusov nie sú svojou nízkou trvácnosťou vhodným náradím pre aktivačných pracovníkov. 6. Pri likvidácii náradia neexistujú dokumenty o fyzickom zlikvidovaní, napríklad o predaji kovových častí náradia do zberných surovín. 7. Premaľovanie fasády budovy Mestského aktivačného strediska necelé tri roky po jej obnovení nebolo dostatočne odôvodnené a bolo to nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Odporúčania: Dbať na dodržiavanie rozpočtu Mesta Trebišov. Prehodnotiť nákupy náradia s nízkou trvácnosťou. Prijať úsporné opatrenia pri spotrebe čistiacich a dezinfekčných prípravkov. Znížiť ekologické zaťaženie životného prostredia obmedzením enormnej spotreby plastových vriec, alebo ich nahradením prírodne rozložiteľným materiálom. Pri likvidácii náradia zaviesť transparentné postupy a kovové časti predávať do zberných surovín. Lehoty pre kontrolovaný subjekt: Návrh správy z kontroly predložený dňa Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom do Námietky neboli v stanovenej lehote predložené. Lehota na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin do V Trebišove, dňa Ing. Ľubomír Princík hlavný kontrolór mesta

244 Príloha č. 1 Rozpočet mestského aktivačného strediska za roky za obdobie od do Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Schválený Upravený Plnenie % 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel) Mestské aktivačné stredisko Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Zdroje z predaja majetku Mestské aktivačné stredisko Obstarávanie kapitálových aktív SPOLU za obdobie od do Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Schválený Upravený Plnenie % 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel) Mestské aktivačné stredisko Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Zdroje z predaja majetku Mestské aktivačné stredisko Obstarávanie kapitálových aktív 0.00 SPOLU

245 za obdobie od do Platná mena EUR (v EUR) Kód Názov Schválený Upravený Plnenie % 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel) Mestské aktivačné stredisko Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Zdroje z predaja majetku Mestské aktivačné stredisko Obstarávanie kapitálových aktív 0.00 SPOLU

246 Príloha č. 2 fotodokumentácia stavu budovy mestského aktivačného strediska v jednotlivých rokoch Rok 2014

247 Rok 2016

248 Rok 2017

Komisia bytová Číslo: 8 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasad

Komisia bytová Číslo: 8 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna správa zo zasad Komisia bytová Číslo: 8 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 5.3.2018 Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej Obsah materiálu: - informatívna

Podrobnejšie

Komisia výstavby a majetku Číslo: 6 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna s

Komisia výstavby a majetku Číslo: 6 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Informatívna s Komisia výstavby a majetku Číslo: 6 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12.12.2016 Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku Obsah

Podrobnejšie

Komisia finančná Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič 1. MVDr

Komisia finančná Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič 1. MVDr Komisia finančná Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26.4.2018 Poslanci Neposlanci Prítomní členovia komisie: 1. Ing. Jozef Cifranič 1. MVDr. Július Selecký 2. Ing. Marián Kolesár 2. Ing. Vladimír

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného dňa 16.03.2016 Prítomní: Program: poslanci: prítomní občania: Mgr. Jana Kyščíková Brigita Bagoniová Zápis priebehu

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč zo dňa 15. decembra 2018 1 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč konaného dňa 15. decembra 2018 Prítomní

Podrobnejšie

Č

Č Zápisnica č. 4/2018 zo zasadnutia komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov Dátum a čas zasadnutia: 20. 04. 2018 o 13. 00 hod. Koniec zasadnutia: 15.00 hod. Tajomníčka komisie:

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVIII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH Z OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V HELCMANOVCIACH VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PODĽA 6 ODS. 1 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV A PODĽA 6 ODS. 12 PÍSM. C) ZÁKONA Č.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06.06.2013 Návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia

Podrobnejšie

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská

Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská Zápisnica z 20. zasadnutia Finančnej komisie dátum konania: dňa 04.04. 2017 čas konania: od 16:30 do 17:45 hod. miesto konania: Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou Prítomní: (viď. prezenčná listina)

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., členka MsR, zástupkyňa

Podrobnejšie

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov Mestská časť Košice Dargovských hrdinov Rozpočet na rok 2010 I. úprava (návrh) Spracovala: Ing. Hausová ved.fin.odd. Košice, 27.5.2010 Úvod Rozpočet na rok 2010 bol schválený MiZ MČ Košice Dargovských

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB K bodu číslo 1 Otvorenie Zasadnutie Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne o 16.02 hod. otvoril a viedol Mgr. Béla Keszegh, primátora mesta Komárno za prítomnosti členov rady a prizvaných na rokovanie

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017

Správa č. 2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tornali schválených v 2. polroku 2017 Číslo: 9032 /374/2018-EGy MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: 6 Názov materiálu: Správa č.2/2018 o výsledku kontroly plnenia uznesení

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn.  2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K DODRŽANIU PODMIENOK PRE PRIJATIE NÁVRATNÝCH

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _

Microsoft Word - Uznesenia - 13 _ _ Uznesenie č. 317/2017 K bodu 1. Otvorenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lenartov nasledovne 1. Otvorenie 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa 3. Kontrola plnenia

Podrobnejšie

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/ zo 7. marca k bodu: Návrh 1. zmeny mesta Svidník pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v predloženom uznesení za odstavec schvaľuje

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka ---------------------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 10. júna 2014 Materiál číslo: 68/2014

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava -

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.02.2018 Návrh na zmenu rozpočtu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia_3_2018_2022

Microsoft Word - Uznesenia_3_2018_2022 Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 1. K otvoreniu

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa Prítomní poslanci OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 27.12.2018 Prítomní poslanci: 4 Podľa priloženej prezenčnej listiny. K bodu 1 Starosta

Podrobnejšie

05 Návrh na opakované pridelenie ONBv v zmysle VZN 1_2012 o nájme bytov

05 Návrh na opakované pridelenie ONBv v zmysle VZN 1_2012 o nájme bytov MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 05 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 28.06.2016 Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní:

Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní: Zápisnica 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 29. októbra 2018 v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený  na  úradnej  tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN

Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZN Číslo materiálu: 12 MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta dňa 20.6.2019 Názov materiálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 245/2019, KTORÝM SA MENÍ A

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2016 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o prenájme nebytových priestorov na území mesta Tornaľa vo vlastníctve Mesta Tornaľa

Podrobnejšie

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.06.2016 Ćíslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schválenie programu zasadnutia hlasovanie za stiahnutie bodu

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te

UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo te UZNESENIE zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa 17.06.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo tento program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a

Podrobnejšie

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 07 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 Predkladateľ : Materiál

Podrobnejšie

Návrh uznesenia

Návrh uznesenia Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Vajnory konaného dňa 14.12.2004 vo Vajnoroch Uznesenie č. 258/2004 k bodu 1 Návrh na schválenie rozpočtu mestskej

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

02-Návrh-úprava rozpočtu 2015

02-Návrh-úprava rozpočtu 2015 M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a Materiál na 6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 15. decembra 2015 Návrh Na úpravu rozpočtu za rok 2015 Predkladateľ : Materiál obsahuje

Podrobnejšie

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu

OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa K bodu 1 Zasadnu OBEC K a ľ a v a, okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 29.11.2016 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

08 Návrh na opakované pridelenie ONB zmysle VZN č. 1_2012 o nájme bytov

08 Návrh na opakované pridelenie ONB zmysle VZN č. 1_2012 o nájme bytov MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 13.12.2016 Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst

Uznesenie č. 1/ zo 7. zasadnutia OZ Palárikovo dňa K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: Obecné zastupiteľst Uznesenie č. 1/190627 K návrhu na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie: C1) z r i a ď u j e Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Marek Zálešák, poslanec OZ predseda, Mgr. Mário Rudinský,

Podrobnejšie

14 Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN 1_2012 o nájme bytov

14 Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN 1_2012 o nájme bytov 1. Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava Rača po prerokovaní materiálu schvaľuje pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne: a) Byt č. 49, Podbrezovská 28/A garsónka, rozloha 22,22 m

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Rozpočtové opatrenie č

Rozpočtové opatrenie č PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko

PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko PREHĽAD o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2015 Meno a priezvisko 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Štefan Cvíčela / B / B / / B / B / B 0 / / B / Mgr.

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

05_Rovojove_projekty_telocvicne

05_Rovojove_projekty_telocvicne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26. septembra 2017 Materiál číslo: 361/2017 Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného Návrhová komisia : Cyril Paleč Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač UZNESENIA z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač konaného 20.9.2018 Návrhová komisia : Cyril Palečka, Tomáš Škamla Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci dňa Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohov

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci dňa Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohov MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci dňa 26.04.2012 5 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2012 Predkladá: Ing. Eva Lukáčová prednostka

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2015 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o prenájme nebytových priestorov v meste Tornaľa Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T

Uznesenie č. 1/2018 z 6. decembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána T Uznesenie č. 1/ z 6. decembra Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce: a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Kvakovce Ing. Jána Tirpáka k Návrhu rozpočtu obce Kvakovce na roky 2019-2021, ktorého

Podrobnejšie

397_2011 plnenie MsZ Miskanin

397_2011 plnenie MsZ Miskanin N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2012 Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

Uznesenia č

Uznesenia č MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Uznesenie č. 676 U z n e s e n i a č. 676-697 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 12.12.2013 č. XXVII/2013 program XXVII. rokovania MsZ v

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Hlavný kontrolór Obce Trebatice Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach dňa 5.12.2018 Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5 Prítomní poslanci: 1. Ľuboš Bango 2. Mária Botková 3. Anna Krajčovičová

Podrobnejšie

Školská komisia

Školská komisia Školská komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Košice: 24.03.2017 Číslo: 1999/2017/OSK- Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk Telefón: 055/7268 260 Fax: 055/7268 249

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupite

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupite MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Z Á P I S N I C A z 19. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Karlova Ves dňa 20.

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

ZÁZNAM č

ZÁZNAM č ZÁPISNICA č. 3/2018 ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 9. APRĹA 2018 NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 Prítomní: Marian Podrazil, Alžbeta Šporerová, Igor Mravec, Matej Nagy, Marián Takács, Alexej Dobroľubov,

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie