Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 119

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 119"

Prepis

1 Bilancia Plnenie rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku ,4 121 Daň z nehnuteľností ,9 133 Dane za špecifické služby ,6 211 Príjmy z podnikania ,0 212 Príjmy z vlastníctva ,7 221 Administratívne poplatky ,2 222 Pokuty, penále a iné sankcie ,7 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb ,7 229 Poplatok za znečistenie ovzdušia ,0 240 Úroky ,6 292 Ostatné príjmy ,6 310 Bežné granty a transfery ,4 S p o l u ,6 Výdavky 01 Všeobecné verejné služby ,6 02 Obrana ,0 03 Verejný poriadok a bezpečnosť ,9 04 Ekonomická oblasť ,8 05 Ochrana životného prostredia ,5 06 Bývanie a občianská vybavenosť ,5 07 Zdravotníctvo ,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,0 09 Vzdelávanie ,7 10 Sociálne zabezpečenie ,4 S p o l u ,3 Prebytok / Schodok bežného rozpočtu ,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy 230 Kapitálové príjmy ,0 320 Kapitálové granty a transfery ,4 S p o l u ,1 Výdavky 01 Všeobecné verejné služby ,0 03 Verejný poriadok a bezpečnosť ,0 04 Ekonomická oblasť ,7 05 Ochrana životného prostredia ,0 06 Bývanie a občianská vybavenosť ,0 07 Zdravotníctvo ,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,4 09 Vzdelávanie ,3 S p o l u ,0 Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu ,1 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy 441 Z Fondu národného majetku ,0 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ,2 513 Bankové úvery ,0 S p o l u ,5 Výdavky 821 Splácanie tuzemskej istiny ,8 S p o l u ,8 Prebytok / Schodok finančných operácií ,1

2 Bežný rozpočet Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 2 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu , Daň z príjmov fyzických osôb ,4 121 Daň z nehnuteľností spolu , Z pozemkov , Zo stavieb , Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome , Penále k dani z nehnuteľností ,0 133 Dane za špecifické služby spolu , Za psa , Za nevýherné hracie prístroje , Za predajné automaty , Za ubytovanie , Za užívanie verejného priestranstva , Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , Za uloženie odpadu , Príjmy z podnikania - dividendy spolu ,0 212 Príjmy z vlastníctva spolu , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov v správe NsP a MsÚ , Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení , Z prenajatých budov v správe VPS , Z prenajatých budov v správe MsKS , Z prenajatých bytov , Z prenátých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (MsKS) , Administratívne poplatky - správne spolu , Pokuty, penále a iné sankcie spolu ,7 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb spolu , Ostatné príjmy MsÚ (chata Hana a iné príjmy) , Za opatrovateľskú službu , Príjmy BH okrem nájomného , Príjmy MsKS okrem nájomného , Príjmy VPS okrem nájomného , Ostatné príjmy škôl a školských zariadení , Za jasle, materské školy a školské družiny , Za stravné , Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia) , Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ) , Za prebytočný hnuteľný majetok (MsKS) , Za prebytočný hnuteľný majetok (VPS) , Poplatok za znečistenie ovzdušia ,0 240 Úroky spolu ,6 242 Z účtov finančného hospodárenia (MsU) ,0 242 Z účtov finančného hospodárenia (MsKS) ,0 242 Z účtov finančného hospodárenia (VPS) ,3 242 Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia) ,1 292 Ostatné príjmy spolu , Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsKS) , Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia) , Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ) , Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , Z dobropisov , Z dobropisov (školy a šk.zariadenia) , Vrátky (MsÚ) , Z refundácie (školy a šk.zariadenia) ,0

3 310 Bežné granty a transfery spolu ,4 311 Granty na rozvoj školstva ,5 311 Grant z Nadácie pre deti Slovenska na projekt "Hodina deťom" ,0 311 Z Recyklačného fondu (VPS) ,9 311 Sponzorský príspevok , Za kultúrne poukazy (MsKS) , Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR na projekt "Mám talent..." , Z úradu práce na absolventskú prax (školy) , Z úradu práce za podporu zamestnanosti (školy) , Z Ministerstva dopravy, pôšt a telekom. (školy) , Z úradu práce na absolventskú prax (MsÚ) , Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti , Na školské potreby , Na motivačný príspevok , Na stravu sociálne odkázaných detí , Na komunitnú sociálnu prácu , Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné) , Na školstvo (projekt Infovek) , Na školstvo (projekt Elektronizácia a revitalizácia šk.knižníc 2006) , Na školstvo (administrácia kultúrnych poukazov) , Na súťaže pre CVČ a ZŠ P.O.Hviezdoslava , Z Ministerstva zdravotníctva na deratizáciu a dezinsekciu , Na voľby do NR SR , Na komunálne voľby , Na školský úrad , Na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie , Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komun , Na starostlivosť o životné prostredie , Na štátny fond rozvoja bývania , Na pozemné komunikácie , Na vojnové hroby , Na matričnú činnosť ,0 S p o l u ,6

4 Bežný rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 3 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu ,2 z toho: - mestský úrad ,0 - poslanecký zbor ,6 - útvar hlavného kontrolóra ,9 - správa majetku ,5 - na aktivačnú činnosť ,3 - na komunitnú sociálnu prácu , Finačná a rozpočtová oblasť spolu , Matričná činnosť , Voľby do NR SR , Voľby komunálne , Transakcie verejného dlhu ,2 02 OBRANA spolu , Civilná obrana ,0 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Policajné služby , Požiarná ochrana ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby (VPS) , Výstavba , Veterinárna oblasť , Cestná doprava (MHD) , Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (VPS) ,9 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi , Nakladanie s odpadmi (VPS) ,1 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu , Verejné osvetlenie (VPS) , Verejné WC, Tržnica, Bytové hospodárstvo (VPS) , Bývanie a občianska vybavenosť (BH) , Deratizácia, dezinfekcia a eliminácia biologické odpadu ,9 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o , Všeobecná zdravotná starostlivosť - NsP Snina ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby (transfery na šport) , Rekreačné a športové služby (VPS) , Umelecké súbory (transfery) , Knižnica (MsKS) , Ostatné kultúrne služby (MsKS) , Ostatné kultúrne služby (propagácia) , Projekt "Hodina deťom" , Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery) , Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) , Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) , Pohrebníctvo (VPS) , Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova , Základné vzdelanie , Projekt "Mám talent a chcem sa vzdelávať" , Školské stravovanie , Základná umelecká škola , Školské kluby detí , Centrum voľného času ,2 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I , Opatrovateľská služba , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta , Strava sociálne odkázaných detí , Školské potreby v rozpočte škôl , Motivačný príspevok v rozpočte škôl , Motivačný príspevok v rozpočte MsÚ , Školské potreby v rozpočte MsÚ ,0 S p o l u ,3

5 Bežný rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) rozpis k tab. č. 3 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu ,2 z toho: - mestský úrad ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,6 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,1 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , nemocenské dávky ,0 - poslanecký zbor ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,3 v tom: reprezentačné-primátor , reprezentačné-msr,msz , dopravné , služby , cena primátora ,3 - útvar hlavného kontrolóra ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda, komunikácie , materiál ,0 v tom: reprezentačné , služby , členský príspevok ,0 - správa majetku (630 - tovary a služby) ,5 - na aktivačnú činnosť ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby , nemocenské dávky ,0 - na komunitnú sociálnu prácu ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby , nemocenské dávky , Finačná a rozpočtová oblasť (630 - tovary a služby) , Matričná činnosť ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , Voľby do NR SR (610,620,630) , Voľby komunálne (610,620,630) , Transakcie verejného dlhu (650) ,2 02 OBRANA spolu , Civilná obrana (630 - tovary a služby) ,0

6 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Policajné služby ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,1 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , nemocenské dávky , Požiarná ochrana (630 - tovary a služby) ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby (VPS) ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,2 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné , Výstavba (630 - tovary a služby) , Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby) , Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby) , Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (VPS) ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , nemocenské dávky ,3 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi (630 - tovary a služby) , Nakladanie s odpadmi (VPS) ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky ,9 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu , Verejné osvetlenie (VPS) ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby ,0

7 640 - odstupné, nemocenské dávky , Verejné WC, Tržnica, Bytové hospodárstvo (VPS) ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Bývanie a občianska vybavenosť (BH) ,5 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , Deratizácia, dezinfekcia a eliminácia biologické odpadu ,9 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť (640) , Všeobecná zdravotná starostlivosť - NsP Snina (640) ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640) , Rekreačné a športové služby (VPS) ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Umelecké súbory (transfery) (640) , Knižnica (MsKS) ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Ostatné kultúrne služby (MsKS) ,5 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,0 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby) , Projekt "Hodina deťom" (630 - tovary a služby) , Náboženské a iné spoločenské služby (transkery) (640) , Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640) , Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630) ,8

8 Pohrebníctvo (VPS) ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Základné vzdelanie ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Školské stravovanie ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Základná umelecká škola ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Školské kluby detí ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky ,4

9 Centrum voľného času ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,5 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Projekt "Mám talent a chcem sa vzdelávať" (630) ,3 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , materiál , dopravné , služby , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , služby , Opatrovateľská služba ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , služby , odstupné, nemocenské dávky , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640) , Stravné sociálne odkázaných detí (630) , Školské potreby v rozpočte škôl (630) , Motivačný príspevok v rozpočte škôl (640) , Motivačný príspevok v rozpočte MsÚ (640) , Školské potreby v rozpočte MsÚ (640) ,0 S p o l u ,3

10 Kapitálový rozpočet Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 4 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu ,3 231 Budov ,3 231 Bytov ,7 231 Príjmy z predaja automobilov (VPS) , Príjmy z predaja pozemkov spolu ,4 320 Kapitálové granty a transfery spolu ,4 321 Z Recyklačného fondu (VPS) ,0 321 Zo Stredoeurópskej nadácie na Rek. MŠ Perečínska (doplatok z roku 2005) ,0 321 Zo Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu ZŠ Štud , Z EF RR na Rekonštrukciu MŠ Perečínska (doplatok z r. 2005) , Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Perečínska (doplatok z r. 2005) , Z Európskeho fondu reg.rozvoja na Rekonšturkciu výr.hál , Zo ŠR na Rekonštrukciu výrobných hál - Snina , Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonšt. ZŠ Študentská , Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Študentská ,0 S p o l u ,1

11 Kapitálový rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 5 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu , Nákup motorového vozidla , Nákup ďalšej hlasovacej jednotky a monitora ,0 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Kamerový systém ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby , Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy (VPS) , Výstavba spolu ,1 716 PD na Revitalizáciu námestia Centrum ,0 716 Spracovanie energetickej koncepcie ,0 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,0 716 PD na Priemyselný park , Spolufinancovanie projektu Priemyselný park , Rekonštrukcia výrobných hál - Snina , Revitalizácia námestia Centrum , Cestná doprava spolu , Rekonštrukcia miestnych komunikácií (VPS) , Cestovný ruch spolu ,0 716 PD na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky , Rekonštrukcia bazénov v RO Rybníky ,0 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi , Radlica na pracovný stroj LADOG pre čistenie chodníkov (VPS) , Nákup motorovej samozberacej kosačky zn.etézia (VPS) , Nákup traktorového prívesu TP - 07 (VPS) ,0 716 PD na Kryty k 1100 l kontajnerom na odpad (VPS) , Kryty k 1100 l kontajnerom na odpad (VPS) ,0 710 Prípravné práce na výstavbu kompostoviska (VPS) ,0 710 Dofinancovanie hál na separáciu odpadu-zameranie (VPS) ,0 710 Nákup kotla na drevo pre vykur. sklenníkov (VPS) ,8 710 Vonk.drenážny systém areálu VPS (VPS) ,0 710 Zariadenia pre separáciu zbieraného odpadu (VPS) ,0 06 BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ spolu , Nákup vianočného dekoratívneho osvetlenia (VPS) , Bývania a občianska vybavenosť , Montáž meračov spotreby teplej a studenej vody v DOS a v slobodárni 1469 (VPS) ,0 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť , Kapitálový transfer pre Nemocica Snina, s.r.o ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby ,0 710 Nákup ojazdeného dodávkového vozidla (VPS) , Náboženské a iné spoločenské služby ,5 716 PD na Nový cintorín , Nákup pozemkov na parkovisko pri Cintoríne , Nákup pozemkov na Nový cintorín , PC zostava+software na evidenciu hroboných miest (VPS) , Rekonštrukcia strechy na Dome smútku (VPS) , Dotácia pre Územný spolok SČK , Socha Jána Pavla II , Dom kultúry ,0 716 PD na rekonštrukciu strechy na Dome kultúry (MsKS) , Interierové vybavenie (MsKS) , Vyregulovanie vykurovacej sústavy (MsKS) , Nákup kamery do zvukového štúdia (MsKS) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova , Rekonštrukcia MŠ , Zabezpečovanie zariadenia pre MŠ , Základné vzdelanie , Nákup kopírky na projekt Mám talent a chcem sa vzdelávať , Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej ,0 716 Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej-PD , Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej-prípravné práce ,0 716 PD na Rekonštrukciu ZŠ Študentská , Rekonštrukcia ZŠ Študentská , Rekonštrukcie a modernizácie škôl , Školské stravovanie , Základná umelecká škola ,0

12 C e l k o m ,0

13 Položka Finančné operácie Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 6 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 441 Z Fondu národného majetku ,0 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,0 453 Zostatok z roku 2005 na projekt "Mám talent..." ,0 453 Zostatok z roku 2005 na projekt "Hodina deťom" ,0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu ,2 513 Bankové úvery spolu , Dlhodobé ,0 S p o l u ,5 Položka Finančné operácie Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 7 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 821 Splácanie tuzemskej istiny spolu , Z bankových úverov dlhodobých ,8 S p o l u ,8

14 Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2006 v tis. Sk Tabuľka č. 8 Príjmy , % Organizácia Spolu z prenájmu ostatné príjmy za ŠKD a MŠ za stravné za prebyt.mat. úroky z poist.plnenia z dobropisov a refund. zo štát. rozpočtu granty bežné plnenia R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S ZŠ Študenstská ,4 ZŠ 1. mája ,7 ZŠ Budovateľská ,7 ZŠ Komenského ,4 ZŠ P.O.Hviezdoslava ,2 MŠ Čsl. armády ,0 MŠ Palárikova ,9 MŠ Kukučínova ,8 MŠ Duk. hrdinov ,0 MŠ Perečínska ,6 MŠ Budovateľská ,6 Základná umelecká škola ,6 Centrum voľného času ,6 C E L K O M ,4

15 Organizácia Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2006 v tis. Sk Tabuľka č. 9 Výdavky Celkom R S R S R S R S R S R S ZŠ Študenstská - spolu ,0 ZŠ ,0 ŠKD ,9 ŠJ ,6 Motivačný prípevok a škol.potreby ,3 ZŠ 1. mája - spolu ,0 ZŠ ,2 ŠKD ,1 ŠJ ,3 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ Budovateľská - spolu ,8 ZŠ ,8 ŠKD ,3 ŠJ ,9 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ Komenského - spolu ,0 ZŠ ,0 ŠKD ,2 ŠJ ,6 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu ,1 ZŠ ,2 ŠKD ,1 ŠJ ,0 Motivačný prípevok a škol.potreby ,7 MŠ Čsl. armády - spolu ,0 MŠ ,0 ŠJ ,0 Školské potreby ,0 MŠ Palárikova - spolu ,3 MŠ ,4 ŠJ ,6 Školské potreby ,0 MŠ Kukučínova - spolu ,8 MŠ ,8 ŠJ ,7 Školské potreby ,0 MŠ Duk. hrdinov - spolu ,2 MŠ ,1 ŠJ ,2 Školské potreby ,0 MŠ Perečínska - spolu ,1 MŠ ,9 ŠJ ,0 Školské potreby ,0 MŠ Budovateľská - spolu ,1 MŠ ,2 ŠJ ,1 Školské potreby ,0 Základná umelecká škola ,7 Centrum voľného času ,2 C E L K O M ,2 ZŠ ,1 ŠKD ,2 ŠJ ,3 MŠ ,7 Základná umelecká škola ,7 Centrum voľného času ,2 Motivačný prípevok a škol.potreby ,4 C E L K O M ,2 610-mzdy, 620-odvody, 630-tovary a služby, 640-nemocenské dávky, odstupné, odchodné, 700-kapitálové výdavky % plnenia

16 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu základného vzdelávania za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Základné vzdelávanie spolu ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,0

17 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Školské kluby detí spolu ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,4

18 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Čsl. armády ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby ,0

19 640 - nemocenské dávky, odchodné , MŠ Palárikova ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Kukučínova ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Dukelských hrdinov ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Perečínska ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Budovateľská ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Školské stravovanie spolu ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,0

20 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predškolskej výchovy za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia MŠ Čsl. armády ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Palárikova ,4 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Kukučínova ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Dukelských hrdinov ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Perečínska ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Budovateľská ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Predškolská výchova spolu ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,3

21 Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k Tabuľka č. 10 Ukazovateľ P O H Ľ A D Á V K Y Z Á V A Z K Y k k k k MŠ Kukučínova spolu 5 459, , , ,84 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 2 160, ,00 0, ,60 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,09 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,79 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 865,25 266,56 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0,00 0, ,70 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 3 299, , , ,10 MŠ Palárikova spolu 5 136, , , ,34 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 3 220,00 0,00 0, ,90 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,95 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,14 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 577,21 773,55 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,80 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 1 916, , , ,00 MŠ Perečínska spolu 632,46 410, , ,30 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 0,00 0,00 0, ,70 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,30 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,94 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 909,79 121,06 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,20 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 632,46 410, , ,10 MŠ Dukelských hrdinov spolu 1 149, , , ,74 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 0,00 0,00 0,00 611,70 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,25 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,98 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 0,00 151,49 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, ,90 794,00 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 1 149, , , ,32 MŠ Budovateľská spolu 4 594, , , ,98 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 3 913,00 0,00 0, ,50 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,67 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 603,56 52,81 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,30 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 681, , , ,70 MŠ Čsl. Armády spolu 3 901, , , ,71 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 1 473, , , ,90 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,98 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 591,33 30,03 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,20 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 2 428, , , ,60 ZŠ Budovateľská spolu 9 000,92 327, , ,12 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v ZŠ 8 428,14-112, , ,49 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,75 Záväzky z miezd v ZŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ 0,00 0,00 17,50 5,04 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0,00 0, ,30 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 572,78 439, , ,54 ZŠ Hviezdoslavova spolu ,00 0, , ,83 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v ZŠ 0,00 0,00 0, ,20 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,32 Záväzky z miezd v ZŠ 0,00 0, , ,10 Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ 0,00 0,00 0,00 205,03 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,60 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ ,00 0, , ,58