Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 119

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 119"

Prepis

1 Bilancia Plnenie rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 1 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % schválený upravený 2006 plnenia BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku ,4 121 Daň z nehnuteľností ,9 133 Dane za špecifické služby ,6 211 Príjmy z podnikania ,0 212 Príjmy z vlastníctva ,7 221 Administratívne poplatky ,2 222 Pokuty, penále a iné sankcie ,7 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb ,7 229 Poplatok za znečistenie ovzdušia ,0 240 Úroky ,6 292 Ostatné príjmy ,6 310 Bežné granty a transfery ,4 S p o l u ,6 Výdavky 01 Všeobecné verejné služby ,6 02 Obrana ,0 03 Verejný poriadok a bezpečnosť ,9 04 Ekonomická oblasť ,8 05 Ochrana životného prostredia ,5 06 Bývanie a občianská vybavenosť ,5 07 Zdravotníctvo ,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,0 09 Vzdelávanie ,7 10 Sociálne zabezpečenie ,4 S p o l u ,3 Prebytok / Schodok bežného rozpočtu ,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy 230 Kapitálové príjmy ,0 320 Kapitálové granty a transfery ,4 S p o l u ,1 Výdavky 01 Všeobecné verejné služby ,0 03 Verejný poriadok a bezpečnosť ,0 04 Ekonomická oblasť ,7 05 Ochrana životného prostredia ,0 06 Bývanie a občianská vybavenosť ,0 07 Zdravotníctvo ,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,4 09 Vzdelávanie ,3 S p o l u ,0 Prebytok / Schodok kapitálového rozpočtu ,1 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy 441 Z Fondu národného majetku ,0 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ,2 513 Bankové úvery ,0 S p o l u ,5 Výdavky 821 Splácanie tuzemskej istiny ,8 S p o l u ,8 Prebytok / Schodok finančných operácií ,1

2 Bežný rozpočet Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 2 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu , Daň z príjmov fyzických osôb ,4 121 Daň z nehnuteľností spolu , Z pozemkov , Zo stavieb , Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome , Penále k dani z nehnuteľností ,0 133 Dane za špecifické služby spolu , Za psa , Za nevýherné hracie prístroje , Za predajné automaty , Za ubytovanie , Za užívanie verejného priestranstva , Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , Za uloženie odpadu , Príjmy z podnikania - dividendy spolu ,0 212 Príjmy z vlastníctva spolu , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov v správe NsP a MsÚ , Z prenajatých budov v správe škôl a školských zariadení , Z prenajatých budov v správe VPS , Z prenajatých budov v správe MsKS , Z prenajatých bytov , Z prenátých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (MsKS) , Administratívne poplatky - správne spolu , Pokuty, penále a iné sankcie spolu ,7 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb spolu , Ostatné príjmy MsÚ (chata Hana a iné príjmy) , Za opatrovateľskú službu , Príjmy BH okrem nájomného , Príjmy MsKS okrem nájomného , Príjmy VPS okrem nájomného , Ostatné príjmy škôl a školských zariadení , Za jasle, materské školy a školské družiny , Za stravné , Za prebytočný hnuteľný majetok (školy a šk.zariadenia) , Za prebytočný hnuteľný majetok (MsÚ) , Za prebytočný hnuteľný majetok (MsKS) , Za prebytočný hnuteľný majetok (VPS) , Poplatok za znečistenie ovzdušia ,0 240 Úroky spolu ,6 242 Z účtov finančného hospodárenia (MsU) ,0 242 Z účtov finančného hospodárenia (MsKS) ,0 242 Z účtov finančného hospodárenia (VPS) ,3 242 Z účtov finančného hospodárenia (školy a šk.zariadenia) ,1 292 Ostatné príjmy spolu , Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsKS) , Príjmy z náhrad poistného plnenia (školy a šk.zariadenia) , Príjmy z náhrad poistného plnenia (MsÚ) , Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , Z dobropisov , Z dobropisov (školy a šk.zariadenia) , Vrátky (MsÚ) , Z refundácie (školy a šk.zariadenia) ,0

3 310 Bežné granty a transfery spolu ,4 311 Granty na rozvoj školstva ,5 311 Grant z Nadácie pre deti Slovenska na projekt "Hodina deťom" ,0 311 Z Recyklačného fondu (VPS) ,9 311 Sponzorský príspevok , Za kultúrne poukazy (MsKS) , Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR na projekt "Mám talent..." , Z úradu práce na absolventskú prax (školy) , Z úradu práce za podporu zamestnanosti (školy) , Z Ministerstva dopravy, pôšt a telekom. (školy) , Z úradu práce na absolventskú prax (MsÚ) , Z úradu práce na zabezpečenie aktivačnej činnosti , Na školské potreby , Na motivačný príspevok , Na stravu sociálne odkázaných detí , Na komunitnú sociálnu prácu , Na školstvo (prenes.kompet.,asitenti učiteľa,vzdel.poukazy,dopravné) , Na školstvo (projekt Infovek) , Na školstvo (projekt Elektronizácia a revitalizácia šk.knižníc 2006) , Na školstvo (administrácia kultúrnych poukazov) , Na súťaže pre CVČ a ZŠ P.O.Hviezdoslava , Z Ministerstva zdravotníctva na deratizáciu a dezinsekciu , Na voľby do NR SR , Na komunálne voľby , Na školský úrad , Na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie , Na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komun , Na starostlivosť o životné prostredie , Na štátny fond rozvoja bývania , Na pozemné komunikácie , Na vojnové hroby , Na matričnú činnosť ,0 S p o l u ,6

4 Bežný rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 3 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu ,2 z toho: - mestský úrad ,0 - poslanecký zbor ,6 - útvar hlavného kontrolóra ,9 - správa majetku ,5 - na aktivačnú činnosť ,3 - na komunitnú sociálnu prácu , Finačná a rozpočtová oblasť spolu , Matričná činnosť , Voľby do NR SR , Voľby komunálne , Transakcie verejného dlhu ,2 02 OBRANA spolu , Civilná obrana ,0 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Policajné služby , Požiarná ochrana ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby (VPS) , Výstavba , Veterinárna oblasť , Cestná doprava (MHD) , Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (VPS) ,9 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi , Nakladanie s odpadmi (VPS) ,1 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu , Verejné osvetlenie (VPS) , Verejné WC, Tržnica, Bytové hospodárstvo (VPS) , Bývanie a občianska vybavenosť (BH) , Deratizácia, dezinfekcia a eliminácia biologické odpadu ,9 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť - Nemocnica s.r.o , Všeobecná zdravotná starostlivosť - NsP Snina ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby (transfery na šport) , Rekreačné a športové služby (VPS) , Umelecké súbory (transfery) , Knižnica (MsKS) , Ostatné kultúrne služby (MsKS) , Ostatné kultúrne služby (propagácia) , Projekt "Hodina deťom" , Náboženské a iné spoločenské služby (tranfery) , Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) , Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) , Pohrebníctvo (VPS) , Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova , Základné vzdelanie , Projekt "Mám talent a chcem sa vzdelávať" , Školské stravovanie , Základná umelecká škola , Školské kluby detí , Centrum voľného času ,2 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I , Opatrovateľská služba , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta , Strava sociálne odkázaných detí , Školské potreby v rozpočte škôl , Motivačný príspevok v rozpočte škôl , Motivačný príspevok v rozpočte MsÚ , Školské potreby v rozpočte MsÚ ,0 S p o l u ,3

5 Bežný rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) rozpis k tab. č. 3 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu ,2 z toho: - mestský úrad ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,6 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,1 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , nemocenské dávky ,0 - poslanecký zbor ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,3 v tom: reprezentačné-primátor , reprezentačné-msr,msz , dopravné , služby , cena primátora ,3 - útvar hlavného kontrolóra ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda, komunikácie , materiál ,0 v tom: reprezentačné , služby , členský príspevok ,0 - správa majetku (630 - tovary a služby) ,5 - na aktivačnú činnosť ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby , nemocenské dávky ,0 - na komunitnú sociálnu prácu ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby , nemocenské dávky , Finačná a rozpočtová oblasť (630 - tovary a služby) , Matričná činnosť ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , Voľby do NR SR (610,620,630) , Voľby komunálne (610,620,630) , Transakcie verejného dlhu (650) ,2 02 OBRANA spolu , Civilná obrana (630 - tovary a služby) ,0

6 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Policajné služby ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,1 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , nemocenské dávky , Požiarná ochrana (630 - tovary a služby) ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby (VPS) ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,2 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné , Výstavba (630 - tovary a služby) , Veterinárna oblasť (630 - tovary a služby) , Cestná doprava (MHD) (630 - tovary a služby) , Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií (VPS) ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , nemocenské dávky ,3 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi (630 - tovary a služby) , Nakladanie s odpadmi (VPS) ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky ,9 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ spolu , Verejné osvetlenie (VPS) ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby ,0

7 640 - odstupné, nemocenské dávky , Verejné WC, Tržnica, Bytové hospodárstvo (VPS) ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Bývanie a občianska vybavenosť (BH) ,5 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , Deratizácia, dezinfekcia a eliminácia biologické odpadu ,9 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť (640) , Všeobecná zdravotná starostlivosť - NsP Snina (640) ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby (transfery na šport) (640) , Rekreačné a športové služby (VPS) ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Umelecké súbory (transfery) (640) , Knižnica (MsKS) ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Ostatné kultúrne služby (MsKS) ,5 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál ,0 v tom: reprezentačné , dopravné , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Ostatné kultúrne služby (propagácia) (630 - tovary a služby) , Projekt "Hodina deťom" (630 - tovary a služby) , Náboženské a iné spoločenské služby (transkery) (640) , Náboženské a iné spoločenské služby (členské príspevky) (640) , Náboženské a iné spoločenské služby (ZPOZ) (630) ,8

8 Pohrebníctvo (VPS) ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Rekreácia, kultúra a nábož. inde neklasif. (jarmok) (630) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Základné vzdelanie ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Školské stravovanie ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky , Základná umelecká škola ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Školské kluby detí ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , odstupné, nemocenské dávky ,4

9 Centrum voľného času ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,5 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , nájomné za prenájom , služby , odstupné, nemocenské dávky , Projekt "Mám talent a chcem sa vzdelávať" (630) ,3 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE spolu , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov v Centre ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , materiál , dopravné , služby , Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov na sídl. I ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , služby , Opatrovateľská služba ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , služby , odstupné, nemocenské dávky , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi z rozpočtu mesta (640) , Stravné sociálne odkázaných detí (630) , Školské potreby v rozpočte škôl (630) , Motivačný príspevok v rozpočte škôl (640) , Motivačný príspevok v rozpočte MsÚ (640) , Školské potreby v rozpočte MsÚ (640) ,0 S p o l u ,3

10 Kapitálový rozpočet Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 4 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív spolu ,3 231 Budov ,3 231 Bytov ,7 231 Príjmy z predaja automobilov (VPS) , Príjmy z predaja pozemkov spolu ,4 320 Kapitálové granty a transfery spolu ,4 321 Z Recyklačného fondu (VPS) ,0 321 Zo Stredoeurópskej nadácie na Rek. MŠ Perečínska (doplatok z roku 2005) ,0 321 Zo Stredoeurópskej nadácie na Rekonštrukciu ZŠ Štud , Z EF RR na Rekonštrukciu MŠ Perečínska (doplatok z r. 2005) , Zo ŠR na Rekonštrukciu MŠ Perečínska (doplatok z r. 2005) , Z Európskeho fondu reg.rozvoja na Rekonšturkciu výr.hál , Zo ŠR na Rekonštrukciu výrobných hál - Snina , Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Rekonšt. ZŠ Študentská , Zo ŠR na Rekonštrukciu ZŠ Študentská ,0 S p o l u ,1

11 Kapitálový rozpočet Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 5 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY spolu , Výdavky verejnej správy spolu , Nákup motorového vozidla , Nákup ďalšej hlasovacej jednotky a monitora ,0 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu , Kamerový systém ,0 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ spolu , Verejnoprospešné služby , Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy (VPS) , Výstavba spolu ,1 716 PD na Revitalizáciu námestia Centrum ,0 716 Spracovanie energetickej koncepcie ,0 716 Prípravná a projektová dokumentácia ,0 716 PD na Priemyselný park , Spolufinancovanie projektu Priemyselný park , Rekonštrukcia výrobných hál - Snina , Revitalizácia námestia Centrum , Cestná doprava spolu , Rekonštrukcia miestnych komunikácií (VPS) , Cestovný ruch spolu ,0 716 PD na Rekonštrukciu bazénov v RO Rybníky , Rekonštrukcia bazénov v RO Rybníky ,0 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA spolu , Nakladanie s odpadmi , Radlica na pracovný stroj LADOG pre čistenie chodníkov (VPS) , Nákup motorovej samozberacej kosačky zn.etézia (VPS) , Nákup traktorového prívesu TP - 07 (VPS) ,0 716 PD na Kryty k 1100 l kontajnerom na odpad (VPS) , Kryty k 1100 l kontajnerom na odpad (VPS) ,0 710 Prípravné práce na výstavbu kompostoviska (VPS) ,0 710 Dofinancovanie hál na separáciu odpadu-zameranie (VPS) ,0 710 Nákup kotla na drevo pre vykur. sklenníkov (VPS) ,8 710 Vonk.drenážny systém areálu VPS (VPS) ,0 710 Zariadenia pre separáciu zbieraného odpadu (VPS) ,0 06 BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ spolu , Nákup vianočného dekoratívneho osvetlenia (VPS) , Bývania a občianska vybavenosť , Montáž meračov spotreby teplej a studenej vody v DOS a v slobodárni 1469 (VPS) ,0 07 ZDRAVOTNÍCTVO spolu , Všeobecná zdravotná starostlivosť , Kapitálový transfer pre Nemocica Snina, s.r.o ,0 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO spolu , Rekreačné a športové služby ,0 710 Nákup ojazdeného dodávkového vozidla (VPS) , Náboženské a iné spoločenské služby ,5 716 PD na Nový cintorín , Nákup pozemkov na parkovisko pri Cintoríne , Nákup pozemkov na Nový cintorín , PC zostava+software na evidenciu hroboných miest (VPS) , Rekonštrukcia strechy na Dome smútku (VPS) , Dotácia pre Územný spolok SČK , Socha Jána Pavla II , Dom kultúry ,0 716 PD na rekonštrukciu strechy na Dome kultúry (MsKS) , Interierové vybavenie (MsKS) , Vyregulovanie vykurovacej sústavy (MsKS) , Nákup kamery do zvukového štúdia (MsKS) ,0 09 VZDELÁVANIE spolu , Predškolská výchova , Rekonštrukcia MŠ , Zabezpečovanie zariadenia pre MŠ , Základné vzdelanie , Nákup kopírky na projekt Mám talent a chcem sa vzdelávať , Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej ,0 716 Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej-PD , Mini-ihrisko pri ZŠ Budovateľskej-prípravné práce ,0 716 PD na Rekonštrukciu ZŠ Študentská , Rekonštrukcia ZŠ Študentská , Rekonštrukcie a modernizácie škôl , Školské stravovanie , Základná umelecká škola ,0

12 C e l k o m ,0

13 Položka Finančné operácie Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 6 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 441 Z Fondu národného majetku ,0 453 Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,0 453 Zostatok z roku 2005 na projekt "Mám talent..." ,0 453 Zostatok z roku 2005 na projekt "Hodina deťom" ,0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov spolu ,2 513 Bankové úvery spolu , Dlhodobé ,0 S p o l u ,5 Položka Finančné operácie Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Snina za rok 2006 (v tis. Sk) Tabuľka č. 7 T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % pôvodný upravený 2006 plnenia 821 Splácanie tuzemskej istiny spolu , Z bankových úverov dlhodobých ,8 S p o l u ,8

14 Plnenie príjmovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2006 v tis. Sk Tabuľka č. 8 Príjmy , % Organizácia Spolu z prenájmu ostatné príjmy za ŠKD a MŠ za stravné za prebyt.mat. úroky z poist.plnenia z dobropisov a refund. zo štát. rozpočtu granty bežné plnenia R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S ZŠ Študenstská ,4 ZŠ 1. mája ,7 ZŠ Budovateľská ,7 ZŠ Komenského ,4 ZŠ P.O.Hviezdoslava ,2 MŠ Čsl. armády ,0 MŠ Palárikova ,9 MŠ Kukučínova ,8 MŠ Duk. hrdinov ,0 MŠ Perečínska ,6 MŠ Budovateľská ,6 Základná umelecká škola ,6 Centrum voľného času ,6 C E L K O M ,4

15 Organizácia Plnenie výdavkovej časti rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2006 v tis. Sk Tabuľka č. 9 Výdavky Celkom R S R S R S R S R S R S ZŠ Študenstská - spolu ,0 ZŠ ,0 ŠKD ,9 ŠJ ,6 Motivačný prípevok a škol.potreby ,3 ZŠ 1. mája - spolu ,0 ZŠ ,2 ŠKD ,1 ŠJ ,3 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ Budovateľská - spolu ,8 ZŠ ,8 ŠKD ,3 ŠJ ,9 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ Komenského - spolu ,0 ZŠ ,0 ŠKD ,2 ŠJ ,6 Motivačný prípevok a škol.potreby ,0 ZŠ P.O.Hviezdoslava - spolu ,1 ZŠ ,2 ŠKD ,1 ŠJ ,0 Motivačný prípevok a škol.potreby ,7 MŠ Čsl. armády - spolu ,0 MŠ ,0 ŠJ ,0 Školské potreby ,0 MŠ Palárikova - spolu ,3 MŠ ,4 ŠJ ,6 Školské potreby ,0 MŠ Kukučínova - spolu ,8 MŠ ,8 ŠJ ,7 Školské potreby ,0 MŠ Duk. hrdinov - spolu ,2 MŠ ,1 ŠJ ,2 Školské potreby ,0 MŠ Perečínska - spolu ,1 MŠ ,9 ŠJ ,0 Školské potreby ,0 MŠ Budovateľská - spolu ,1 MŠ ,2 ŠJ ,1 Školské potreby ,0 Základná umelecká škola ,7 Centrum voľného času ,2 C E L K O M ,2 ZŠ ,1 ŠKD ,2 ŠJ ,3 MŠ ,7 Základná umelecká škola ,7 Centrum voľného času ,2 Motivačný prípevok a škol.potreby ,4 C E L K O M ,2 610-mzdy, 620-odvody, 630-tovary a služby, 640-nemocenské dávky, odstupné, odchodné, 700-kapitálové výdavky % plnenia

16 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu základného vzdelávania za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , dopravné , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Základné vzdelávanie spolu ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , dopravné , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,0

17 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školských klubov detí za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Školské kluby detí spolu ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,4

18 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu školského stravovania za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia ZŠ Študentská ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ 1. mája ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Budovateľská ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ Komenského ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,7 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , ZŠ P.O.Hviezdoslava ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Čsl. armády ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby ,0

19 640 - nemocenské dávky, odchodné , MŠ Palárikova ,6 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,0 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Kukučínova ,7 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Dukelských hrdinov ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Perečínska ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Budovateľská ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Školské stravovanie spolu ,3 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,1 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,0

20 Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu predškolskej výchovy za rok 2006 v tis. Sk rozpis k tabuľke č. 9 Funkčná T e x t Rozpočet 2006 Skutočnosť % klasif. pôvodný upravený 2006 plnenia MŠ Čsl. armády ,0 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,2 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Palárikova ,4 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Kukučínova ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,4 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Dukelských hrdinov ,1 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Perečínska ,9 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,3 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , MŠ Budovateľská ,2 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,8 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné , Predškolská výchova spolu ,8 v tom: mzdy , odvody , tovary a služby spolu ,9 z toho: cestovné , energia, voda a komunikácie , materiál , údržba , služby , nemocenské dávky, odchodné ,3

21 Stav pohľadávok a záväzkov škôl a školských zariadení k Tabuľka č. 10 Ukazovateľ P O H Ľ A D Á V K Y Z Á V A Z K Y k k k k MŠ Kukučínova spolu 5 459, , , ,84 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 2 160, ,00 0, ,60 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,09 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,79 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 865,25 266,56 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0,00 0, ,70 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 3 299, , , ,10 MŠ Palárikova spolu 5 136, , , ,34 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 3 220,00 0,00 0, ,90 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,95 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,14 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 577,21 773,55 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,80 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 1 916, , , ,00 MŠ Perečínska spolu 632,46 410, , ,30 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 0,00 0,00 0, ,70 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,30 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,94 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 909,79 121,06 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,20 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 632,46 410, , ,10 MŠ Dukelských hrdinov spolu 1 149, , , ,74 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 0,00 0,00 0,00 611,70 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,25 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,98 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 0,00 151,49 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, ,90 794,00 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 1 149, , , ,32 MŠ Budovateľská spolu 4 594, , , ,98 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 3 913,00 0,00 0, ,50 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,67 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 603,56 52,81 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,30 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 681, , , ,70 MŠ Čsl. Armády spolu 3 901, , , ,71 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v MŠ 1 473, , , ,90 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,98 Záväzky z miezd v MŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v MŠ 0,00 0,00 591,33 30,03 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,20 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 2 428, , , ,60 ZŠ Budovateľská spolu 9 000,92 327, , ,12 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v ZŠ 8 428,14-112, , ,49 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,75 Záväzky z miezd v ZŠ 0,00 0, , ,00 Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ 0,00 0,00 17,50 5,04 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0,00 0, ,30 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ 572,78 439, , ,54 ZŠ Hviezdoslavova spolu ,00 0, , ,83 Pohľadávky za školné/záv.voči dodáv. v ZŠ 0,00 0,00 0, ,20 Záväzky zo sociálneho fondu 0,00 0, , ,32 Záväzky z miezd v ZŠ 0,00 0, , ,10 Záväzky voči zriaďovateľovi v ZŠ 0,00 0,00 0,00 205,03 Záväzky voči dodávateľom v ŠJ 0,00 0, , ,60 Nedoplatky/Preplatky v ŠJ ,00 0, , ,58

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 100 Daňové príjmy 3 308 490 2 852 115,69 86,21 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 651 590 2 303

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina

Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 15. 12. 2016 v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016 Predkladá: Ing. Štefan Milovčík primátor

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.doc

Rozpocet-Prijmy-2014.doc 929 23 (v EUR) 929 23 922 33 922 33 94 23 (v EUR) 94 23 897 33 897 33 1 DAŇOVÉ 53 1 (v EUR) 53 1 53 1 53 1 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 45 (v EUR) 45 45 45 výnos dane poukázaný územnej samospráve,

Podrobnejšie

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z

Podrobnejšie

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc PRÍJMY 3 787 339 Rozpočet (v EUR) 7 778 64 9 83 88 3 787 339 BEŽNÉ PRÍJMY 2 69 342 Rozpočet (v EUR) 4 726 634 5 377 232 2 69 342 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 12 99 Rozpočet (v EUR) 2 69 83 2 134 3 1 12 99 Daňové

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2010 - ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie rozpočet rozpočet 31.12.2010 s r.2009 Ek.kl Zdroj Popis

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

Rozpočet hlavička.xls

Rozpočet hlavička.xls Rozpočet mesta Nováky na roky 2010, 2011, 2012 Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č.32 zo dňa 15.12.2009 Ing.Dušan Šimka Primátor mesta Nováky Rozpočtové príjmy strana 1 Položka 2009 2010 2011

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy Bežné príjmy

ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy Bežné príjmy ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY 2007-2009 rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy 2006 2006 2007 2008 2009 Bežné príjmy 106 294 110 961 116 851 120 958 123 860 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 55599

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Rozpočet obce Smolenice

Rozpočet obce Smolenice Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 Obec Smolenice Rozpočet pre rok 2015 Príjmy Príjmy a) Bežné príjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 852 681 878 262 904 611 111

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy Skutočnosť rok 2016 Skutočnosť rok 2017 R

Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy Skutočnosť rok 2016 Skutočnosť rok 2017 R Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 1 030 689 1 156 391 1 254 000 1

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

(K\363pia - rozpocet_roky_2013__-_2015.xls)

(K\363pia - rozpocet_roky_2013__-_2015.xls) ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2013-2015 Čerpanie rok 2010 Čerpanie rok 2011 Schválený rozpočet rok 2012 Očakávané čerpanie rok 2012 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 názov

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2017.doc

Rozpocet-Prijmy-2017.doc Návrh programového rozpočtu obce SOBLAHOV 217-219 1 z 8 PRÍJMY 1 539 69 (v EUR) 1 539 69 1 32 923 1 322 233 BEŽNÉ PRÍJMY 1 39 69 (v EUR) 1 39 69 1 32 923 1 322 233 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 784 47 (v EUR) 784 47

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Mesto Snina, primátor

Mesto Snina, primátor Mesto Snina, primátor Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 26.09.2013 v Snine Číslo poradia: K bodu: Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013 Predkladá: Ing. Štefan Milovčík Materiál prejednaný:

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mesta za rok 2006 obsahuje :

Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečný účet mesta za rok 2006 obsahuje : Záverečný účet Obce Kopčany za rok 2010 V Kopčanoch, 31.1.2011 Vyvesený: Zvesený: Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje : 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3. Rozbor

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2012 V Lenartove, máj 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 1/2019 BEŽNÉ PRÍJMY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1 ZMENA ROZPOČTU 100 Daňové príjmy -

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 1/2019 BEŽNÉ PRÍJMY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1 ZMENA ROZPOČTU 100 Daňové príjmy - Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače / BEŽNÉ PRÍJMY: 100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 1 798 255 1 764 044-34 211 110 Dane z príjmov fyzických osôb 1 423 543 1 389 332-34 211

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY Hl. Pol. Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie Návrh rozpočtu Roz

II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY Hl. Pol. Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie Návrh rozpočtu Roz II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY 2014-2016 DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom 543 921 635 237 662 391 787 463 750 085,24 95 803 564 804 200 806 200 111 Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane) 497

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozpočet 2012-schválený

Microsoft Word - Rozpočet 2012-schválený R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2 0 1 2 V zmysle 10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo

Podrobnejšie

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky 2015-2017 Bežné príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok

Podrobnejšie

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014

V Ondrejovciach, dňa Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 V Ondrejovciach, dňa 02.04.2015 Záverečný účet Obce Ondrejovce za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia

Podrobnejšie

(Rozpo\350et xls)

(Rozpo\350et xls) R O Z P O Č E T O B C E T V A R O Ž N Á NA ROKY 2015-2017 Skutočné Skutočné Očakávaná plnenie plnenie Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet za rok 2012 za rok 2013 2014 za rok 2014 na rok 2015

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 Záverečný účet Obce Cinobaňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Vyvesené dňa: 20.3.2017 Schválené OZ dňa: 4.5.2017 Uznesenie č.3 1 Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia

Podrobnejšie

Záverečný_účet_2016_Pribenik_-_správny _1_

Záverečný_účet_2016_Pribenik_-_správny _1_ Návrh Záverečný účet Obce Pribeník za rok 2016 Predkladá : Ing. Ernest Fedor, starosta obce Spracoval: Mgr. Gabriela Molnárová V Pribeníku, dňa 31.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Rozpočet 2016 (eur) Príjmy spolu ,00 V tom: bežné príjmy ,00 kapitálov

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Rozpočet 2016 (eur) Príjmy spolu ,00 V tom: bežné príjmy ,00 kapitálov Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Rozpočet 2016 (eur) Príjmy spolu 4 083 630,00 V tom: bežné príjmy 3 508 230,00 kapitálové príjmy 190 400,00 príjmové finančné operácie 385

Podrobnejšie

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls Záverečný účet mesta za rok 2006 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928 620

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2014 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2014 V Lenartove, máj 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2016.doc

Rozpocet-Prijmy-2016.doc N Á V R H R O Z P O Č T U O B C E S O B L A H O V 216 218 1 z 12 Programový rozpočet obce Soblahov na roky 216-218 Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 216-218 je zostavený v súlade s nasledovnými

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009

NÁVRH  ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009 ROZPOČET OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2016-I. ÚPRAVA R o z p o č t o v é p r í j m y Bežný rozpočet Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 31200102-Transfery zo ŠR úrad práce (DČ) 0 960 31200104-Transfery

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn.  2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA TORNAĽA K : VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtový

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA TORNAĽA K : VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtový UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA TORNAĽA K : VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií Organizačná klasifikácia: 800 - Obec PROGRAM 1:

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017

V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 V Sokoli, máj 2018 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2017 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 20117 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210

OBEC SIELNICA, SIELNICA 210 OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirn

Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirn Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirníku,21.05.2018 Zverejnené na úradnej tabuli obce a

Podrobnejšie

rozpočet

rozpočet R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky

Návrh rozpočtu 2017 Výdavky Strana č. 1 Popis ekonomickej 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611 2015 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT -Doplatenie r.2015 0111 611*** 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111 621 POISTNE DO

Podrobnejšie