PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE, PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE, PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE"

Prepis

1 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE, PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE REFERÁT č. 10 Bc. Zuzana Velacková Bc. Miroslav Kozák Bc. Ivana Koštialiková Inžinierske štúdium Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Trnava 2013

2 SÚHRN VELACKOVÁ Zuzana, Bc.; KOŠTIALIKOVÁ Ivana, Bc.; KOZÁK Miroslav, Bc.: Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá. [Referát č.10] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Trnava: MtF STU, s. Cieľom našej seminárnej práce bolo oboznámenie sa s podnikateľskými stratégiami. Prácu sme rozdelili na dve kapitoly. V prvej rozoberáme podnikateľské stratégie, ich význam, základné typy stratégií a podnikateľské prostredie. Druhá časť je venovaná Porterovým konkurenčným stratégiám, ich výhodám a prednostiam ale i nebezpečenstvám. Táto práca je súčasťou projektu KEGA č. 037STU-4/2012 Implementácia predmetu Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava. Kľúčové slová: stratégia, faktory, diferenciácia, prostredie ABSTRACT VELACKOVÁ Zuzana, Bc.; KOŠTIALIKOVÁ Ivana, Bc.; KOZÁK Miroslav, Bc.: Business strategy. Porter s competitive strategy, their content, benefits and risks. [Essay no.10] Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava; Institute of Industrial Engineering, Management and Quality. Lecturer: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Trnava: MtF STU, s. The task of our term assignment was to get familiar with business strategies. The work was divided on two chapters. In the first one, we are analyzing business strategy, their importance and the basic types of the strategies and business environment. The second part is dedicated to Porter s competitive strategy, their advantages and benefits, but even to their risks. This assignment is part of project KEGA No. 037STU-4/2012 Implementation of the course "Sustainable corporate social responsibility" in Industrial Management degree program at the second level, the MTF STU Trnava.. Key words: strategy, factors, differentiation, environment 2

3 OBSAH... 3 ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK... 4 ÚVOD PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE Význam stratégií a ich členenie podľa rozsahu pôsobnosti Plánovací pohľad na stratégiu Podnikateľské prostredie Metóda SPACE Typológia podnikateľských stratégií Generický prístup Kontingentný prístup Základné typy súťažných stratégií PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE Konkurenčné stratégie Michael Porter a konkurenčné stratégie Stratégia nákladového vodcovstva Stratégia diferenciácie Stratégia focus ZÁVER ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

4 ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK Obr. 1 Hierarchia stratégií v podniku... 7 Obr. 2 Výrobkovo trhová matica... 9 Obr. 3 Proces strategického riadenia... 9 Obr. 4 Štruktúra prostredia podniku Obr. 5 Grafické znázornenie metódy Space Obr. 6 Matica konkurenčných výhod Obr. 7 Porterov model piatich síl Obr. 8 Tri Porterove generické stratégie Obr. 9 Vzťah medzi rozhodovaním o produktoch, trhoch, výnimočných schopnostiach a generickým konkurenčnými stratégiami Obr. 10 Stratégia nákladového vodcovstva Obr. 11 Stratégia diferenciácie Obr. 12 Orientácia na segment trhu Obr. 13 Porterova krivka konkurenčných stratégií

5 ÚVOD Každý človek alebo skupina ľudí, ktorí zakladajú podnik, chcú poskytovať určité služby alebo vyrábať výrobky, za účelom dosiahnutia zisku. V dnešnej dobe je však veľmi ťažké pre podnik udržať sa na trhu, pri veľkom počte konkurencie a nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva. Preto je potrebné vypracovať dobrú stratégiu podniku, venovať stálu pozornosť neustálemu skúmaniu externého a interného prostredia podniku, konkurencie, požiadaviek zákazníkov a snažiť sa poskytovať kvalitné služby, respektíve vyrábať kvalitné výrobky za prijateľné ceny, neustále inovovať svoje výrobky a oslovovať nových potenciálnych zákazníkov. Podnikateľská stratégia stanovuje postupy na dosiahnutie hlavných podnikateľských cieľov a umožňuje podniku reagovať na neustále zmeny v podnikateľskom prostredí. 5

6 1 PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE 1.1 Význam stratégií a ich členenie podľa rozsahu pôsobnosti Kľúčovou úlohou každého podnikateľa je vytýčenie stratégie firmy, ktorá má rozhodujúci význam pre jej budúcu pozíciu na trhu. Je základom pre ďalšie rozhodovanie, plánovanie a realizáciu čiastkových cieľov, pričom stratégia a strategické ciele sú nadradené všetkým činnostiam, vnútorným oddeleniam a výrobným úsekom firmy. Sú východiskom tak pre finančné, marketingové, obchodné, personálne, výrobné ako aj ďalšie oddelenia, ktoré pri stanovovaní svojich cieľov a operatívnych plánov musia vychádzať zo stratégie firmy. [1] Ak chceme vytvoriť dobrú stratégiu, musíme venovať veľkú pozornosť všetkým jej fázam, ktorými sú: - skúmanie prostredia, - formulácia stratégie, - implementácia stratégie, - hodnotenie a kontrola. Podľa rozsahu pôsobnosti členíme stratégie na: a) stratégiu podniku ako celku - má stanoviť smer rozvoja všetkých činností podniku a za jej formuláciu zodpovedá vrcholové vedenie podniku. J. Papula označuje túto stratégiu ako generálnu a rozhoduje sa v nej najmä o podnikateľskom portfóliu podniku, teda o aktivitách, v ktorých bude firma pôsobiť, príp. o typoch vytvorených podnikateľských jednotiek (odbory, v ktorých firma pôsobí a ktoré tvoria jej portfólio) b) podnikateľské stratégie - sú stratégiami jednotlivých podnikateľských jednotiek podniku a môžu to byť napr.: - stratégia minimálnych nákladov, - stratégia defirenciácie, - stratégia zameraná na čiastkový trhový segment, tzv. nika stratégia. J.Papula nazýva tieto stratégie konkurenčnými, tvoria ich najmä manažéri z danej oblasti, 6

7 teda stredný manažment. Firma môže mať niekoľko podnikateľských jednotiek (oblastí pôsobenia) alebo môže byť špecializovaná na jeden odbor. c) funkcionálne stratégie zameriavajú sa na funkčné oblasti podniku, napr. marketing, výroba, výskum investície, financie a pod. Tieto stratégie sa nazývajú aj funkčnými, vytvárajú sa s cieľom podporiť jednotlivé konkurenčné stratégie, za ich tvorbu sú zodpovedné jednotlivé útvary a ich manažéri (viď. obrázok č. 1). [2, 8] Obr. 1: Hierarchia stratégií v podniku Vrcholový manažment podniku Stratégia podniku Podnikateľská jednotka Podnikateľská jednotka Podnikateľská jednotka Stratégia podnikateľských jednotiek Výroba Financie Marketing Výskum a vývoj Ľudské zdroje Funkčné stratégie Zdroj: Doc. Ing. Peter Sakál, CSc Ing. Adrián Podskľan: Strategický manažment, str. 33 Osobitné postavenie v hierarchickej štruktúre stratégií má stratégia podnikateľskej jednotky, pre ktorú sa používajú aj názvy: súťažná stratégia, stratégia divízie a podnikateľská stratégia. Pôsobí v špecifickom podnikateľskom prostredí, v ktorom má svoj okruh zákazníkov, dodávateľov, konkurentov a pod. [3] Podnikateľská stratégia je stratégiou podnikateľskej jednotky, ktorá uskutočňuje svoje aktivity v danom odvetví, niekedy aj nezávisle od ostatných podnikaní. Formulovanie stratégie je na zodpovednosti vedúceho podniku, pri veľkých spoločnostiach závažné strategické rozhodnutia musí schvaľovať vrcholový manažment. Úlohou stratégie je zodpovedať otázku vytvorenia a posilnenia pozície na trhu z dlhodobého hľadiska a tým aj naplnenia cieľov podniku. [9] 7

8 Podnikateľské stratégie sa zaoberajú problémom, ako bude podnik súťažiť vo svojom podnikaní, prípadne v niektorom z jeho trhových segmentov. Zmyslom podnikateľskej stratégie je získať konkurenčnú výhodu nad súpermi, ktorých môžeme prekonať buď odlišnou ponukou, ponukou rovnakých produktov za nižšiu cenu, alebo môžeme oba zdroje výhod kombinovať. Úspešná podnikateľská stratégia odpovedá predovšetkým na otázku, ako pri uspokojovaní tých istých zákazníkov predstihnúť konkurenciu. Rozhodnutie o spôsobe uspokojovania požiadaviek zákazníkov vo zvolenom segmente, prípadne segmentoch závisí od miery a druhu výnimočnej schopnosti podniku, ktorými sú napr. vlastný výskum a vývoj, spoľahlivý servis, nízkonákladová technológia a pod. [4, 5] Dôležitosť variantnosti stratégie je daná: možnosťou splnenia strategických cieľov rôznymi cestami hľadanie najvhodnejšieho variantu, nutnosťou mať pripravených niekoľko variantných riešení k naplneniu stanovených cieľov vzhľadom na neustále sa meniace prostredie a situáciu na trhu. Pri tvorbe variantov stratégie ide o rozhodovací proces tvorený týmito krokmi: 1) hľadanie ciest k dosiahnutiu vytýčeného strategického cieľa od konzervatívnych spôsobov až po inovácie výrobkov. 2) výber spôsobu na zvládnutie cesty k naplneniu cieľov 4 prístupy k formulovaniu cieľa (obr.2 Výrobkovo-trhová matica): doterajšími výrobkami na súčasnom trhu udržanie podielu, ústup z pozície alebo zvýšenie podielu na trhu, doterajšími výrobkami preniknúť na nový trh rozvoj trhu, na doterajší trh prísť s novými výrobkami rozvoj výrobkov, novým výrobkom osloviť nový trh diverzifikácia. 3) zmena koncepcie stratégie, ak zvolené cesty a spôsoby nevedú k dosiahnutiu stanovených cieľov odhaliť príčiny, výber útlmovej stratégie (reštrukturalizácia, konsolidácia, likvidácia). [9] 8

9 Obr. 2 Výrobkovo-trhová matica TRH VÝROBOK súčasný Súčasný nový - rast podielu na trhu, - rozvoj výrobku - konsolidácia, - likvidácia nový - rozvoj trhu - diverzifikácia Zdroj: Mária Antošová: Strategický manažment a rozhodovanie, str Plánovací pohľad na stratégiu Proces strategického riadenia sa skladá z formulovania vízie, poslania a cieľov podniku, analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku, voľby vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrhu organizačných zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie. Súbor opatrení na zavedenie a uskutočnenie stratégie sa nazýva implementáciou stratégie (viď. obrázok č. 3). [6] Obr. 3 Proces strategického riadenia Externá analýza Vízia, ciele a poslanie podniku Tvorba a výber stratégie Implementácia stratégie Kontrola stratégie Interná analýza Formulovanie cieľov Formulovanie stratégie Implementácia stratégie ZDROJ: Slávik, S.: Strategický manažment, str. 21 9

10 1.3 Podnikateľské prostredie Pri tvorbe podnikateľskej stratégie je dôležité poznať podnikateľské prostredie, ktoré odráža stupeň priaznivej alebo nepriaznivej situácie vytvorenej v krajine, regióne alebo odvetví vo vzťahu k súčasným alebo potenciálnym podnikateľom. Priaznivé podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rastu každej trhovej ekonomiky. Základnými prvkami vonkajšieho podnikateľského prostredia sú štátna politika, normatívno-legislatívne pole, dostupnosť zdrojov a výrobnej infraštruktúry, existencia odbytových trhov, informačné pole, systém vzdelávania a pod. (viď. obrázok č. 4). [6] Obr. 4 Štruktúra prostredia podniku Ekonomické MAKROPROSTREDIE Demografické prostredie prostredie ODVETVOVÉ PROSTREDIE Sociálne prostredie Dodávatelia Konkurenti PODNIK Zákazníci Ekologické prostredie Substitúty Politické a právne prostredie Vedecko-technické prostredie ZDROJ: PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z., Strategický manažment. Teoretické východiská alebo jadro vedomostí, str. 44 [7] Po ukončení analýzy podnikateľského prostredia, externého prostredia (podnik využíva príležitosti a odstraňuje hrozby pôsobiace z vonkajšieho prostredia) a interného prostredia (podnik využíva svoje silné stránky a odstraňuje slabé), môžeme prikročiť k tvorbe podnikateľskej stratégie. Najskôr si však musíme spresniť našu strategickú situáciu. Jednou z využívaných techník na tento účel je SPACE technika. 1.4 Metóda SPACE Metóda SPACE Strategic Position and Action Evaluation sa snaží zlúčiť výsledky analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia do jedného celku a vytvoriť prvotnú predstavu o podnikateľskej stratégii, pričom na vyjadrenie vlastností strategického priestoru využíva konkrétne vymedzené parametre. 10

11 1. Vonkajšie prostredie je vyjadrené pomocou: a) stability prostredia b) atraktívnosti prostredia. 2. Vnútorné prostredie je vyjadrené pomocou: a) konkurenčnej výhody podniku b) finančnej sily podniku. [4,5] Čiastkové ukazovatele nám umožňujú bližšie skúmať uvedené faktory. Finančná sila je závislá od veľkosti finančných zdrojov, ich štruktúry, obratovosti, likvidity, ziskovosti a pod. Konkurenčné výhody sú spojené s podielom na trhu, kvalitou a životným cyklom produkcie, lojalitou zákazníkov, know-how a pod. Stabilita prostredia odvetvia závisí od technologických zmien, miery inflácie, variability dopytu, konkurenčného tlaku a pod. Atraktivita odvetvia je spájaná s veľkosťou trhu, rastovým a ziskovým potenciálom, investičnou náročnosťou a pod. Každý z týchto čiastkových ukazovateľov môžeme hodnotiť na stupnici 0 6 a zistiť tak hodnotenie súhrnného faktora. [8] Táto metóda je založená na dvoch predpokladoch: 1. Finančná sila podniku vyvažuje nestabilitu prostredia. Finančne silný podnik sa dokáže skôr prispôsobiť a prekonať nepriaznivý a nestály vývoj prostredia ako finančne slabý podnik. 2. Atraktívnosť prostredia nahrádza nedostatočnú konkurenčnú výhodu. Atraktívne odvetvie, ktoré rastie a vytvára príležitosti, dáva možnosť uplatniť sa a prežiť aj podnikom s malou konkurenčnou výhodou. [4,5] Táto technika využíva viacrozmerný graf, ktorý jednoduchým a prehľadným spôsobom umožňuje zobrazovať viacdimenzionálne pôsobenie niektorých faktorov (viď. obrázok 5). 11

12 Obr. 5 Grafické znázornenie metódy Space Zdroj: Slávik Štefan: Strategický manažment, str. 122 a) Konzervatívne postavenie je typické pre stabilizovaný trh s nízkym rastom dopytu. Podniky nachádzajúce sa v tomto postavení by sa mali sústrediť na zúženie sortimentu, znižovanie nákladov, zlepšenie peňažného toku a konkurenčnej schopnosti výrobkov, snahou vstúpiť na atraktívnejšie trhy. b) Agresívne postavenie je typické pre atraktívny odbor s čiastočne sa meniacim prostredím. Podnik má významné konkurenčné výhody a môže sa orientovať na využívanie príležitostí, rast podielu na trhu nekompromisným bojom s konkurenciou. Kritickým faktorom je vstup nových konkurentov. c) Konkurenčné postavenie je typické pre atraktívne odvetvia výroby alebo služieb. Podnik by mal hľadať vhodné možnosti fúzie s finančne silnejšími partnermi a snažiť sa získať finančné zdroje na zvýšenie svojej marketingovej činnosti, predajnej sily, rozšírenie sortimentu výrobkov a zníženie nákladov. d) Defenzívne postavenie je typické pre neatraktívne odvetvia, najmä vtedy ak podniku chýba konkurencieschopný výrobok a finančná sila. Podnik by sa mal pripraviť na ustupovanie z trhu, o výrazné zníženie nákladov, kapacity a minimalizáciu investície. [3] 12

13 Aplikácia uvedenej metódy poskytuje rýchlu a prehľadnú informáciu o strategickej pozícii podniku, resp. o základnom smerovaní podnikateľskej stratégie. [6] 1.5 Typológia podnikateľských stratégií Vytvorením dobrej podnikateľskej stratégie sa podnik snaží získať konkurenčnú výhodu nad ostatnými súpermi, pričom môže použiť viaceré prístupy: 1. generický prístup, 2. kontingentný prístup, 3. základné typy súťažných stratégií [4] Generický prístup Tento prístup identifikuje určité spoločné znaky konania úspešných podnikov bez väzby na súbor ohraničujúcich faktorov. Predpokladá, že niektoré stratégie sú takmer vždy vhodné bez ohľadu na konkrétnu situáciu. Označujú sa ako generické (rodové) stratégie. Najznámejšie z nich odhalil M. Porter. Tieto stratégie prehliadajú mnoho zložitostí jednotlivých situácií, ale empirické prístupy vo väčšine prípadov potvrdili ich platnosť. [5, 9] Kontingentný prístup Predpokladá, že pre určitý súbor okolností alebo ohraničujúcich podmienok možno nájsť najlepšiu stratégiu. Táto teória doteraz nedosiahla také štádium poznania, aby odporúčala jasne formulované stratégie pre konkrétne situácie. Ch.W. Hofer zistil, že najdôležitejšou premennou pri určovaní stratégie je fáza životného cyklu produktu, pre ktorý sa stratégia formuluje. Preskúmaním výskumných štúdií identifikoval faktory, ktoré by pri formulovaní stratégie mali strategickí manažéri zohľadniť v každej fáze životného cyklu výrobku. Ide najmä o: typ produktu, potreby zákazníkov, trhovú segmentáciu, elasticitu dopytu ďalšie. 13

14 Hofer predpokladá, že stratégiu by mohlo ovplyvňovať viac ako 50 hlavných premenných odvodených od trhu, pričom použité riadiace techniky a sociálna zodpovednosť môžu tento počet ešte rozšíriť. Realizovaná kontingentná teória by priniesla takmer nekonečné množstvo kontingentných stratégií. Praktické využitie tejto teórie spočíva v identifikovaní hlavných faktorov a ich kombinácií s hypotetickými stratégiami. [4] Aplikáciou kontingentného prístupu v podnikateľskej praxi vznikol program PIMS (Profit Impact of Market Strategies) ako potreba analyzovať vlastné skúsenosti v spoločnosti General Electric. PIMS mal zistiť hodnotu ROI, resp. cash flow firmy v danom odvetví, pri ktorom sa môže vývoj spoločnosti považovať za úspešný. Taktiež skúmal, ktoré faktory ROI ovplyvňujú najviac. Od sedemdesiatych rokov tento program uchováva údaje z viac ako 3000 firiem, od každej zhruba 200 údajov, v súčasnosti mapuje 250 podnikov po celom svete z rôznych oblastí podnikania. Program poskytuje riešenie prostredníctvom regresnej rovnice, ktorá zachytáva vzťah medzi závislou premennou ROI (cash flow) a 37 nezávislými premennými, ktoré delí do štyroch základných skupín: 1) podnikateľské prostredie miera rastu, inflácie, segmentácie, množstvo a štruktúra zákazníkov... 2) konkurenčná pozícia relatívny podiel na trhu, cena a kvalita výrobkov a služieb, podpora predaja... 3) štruktúra vnútropodnikových procesov stupeň vertikálnej integrácie, produktivita... 4) alokácia prostriedkov výška výdavkov na výskum, marketing... [8] Základné typy súťažných stratégií Ku generovaniu rôznych typov stratégií sa používajú maticové prístupy, napríklad matica konkurenčných výhod. Funkciu kriteriálnych vektorov v matici tvoria: - počet ciest, ktorými má SPJ možnosť získať konkurenčné výhody množstvo príležitostí z prostredia odvetvia, 14

15 - veľkosť jej konkurenčných výhod váha silných stránok SPJ (viď. obrázok č.6). [3] Obr. 6. Matica konkurenčných výhod počet ciest pre získanie výhod veľa málo 3. stratégia stability, focus 1. stratégia zber úrody likvidácie malé Veľkosť výhod Zdroj: Sakál, Peter: Strategický manažment str stratégia diferenciácie focus 2. stratégia minimálnych nákladov focus alebo likvidácie veľké Podľa zobrazenej matice rozlišujeme štyri situácie: 1. malý počet príležitostí a nevýrazných silných stránok v tomto prípade je vhodné uplatniť: stratégiu likvidácie stratégiu zberu úrody (podnik nemá vkladať žiadne ďalšie investície do podnikania, ale mal by sa sústrediť iba na zber posledných efektov), 2. malý počet príležitostí a výraznej váhe silných stránok SPJ môže uplatniť: stratégiu minimalizácie nákladov umožní nám znížiť ceny a súperiť s konkurenciou stratégiu zberu úrody 3. veľký počet príležitostí a nedostatok silných stránok je vhodné uplatniť: stratégiu stability, stratégiu focus musíme sa sústrediť na užší sortiment výrobkov, služieb alebo segment trhu 4. veľký počet príležitostí a výrazných silných stránok môžeme uplatniť: stratégiu diferenciácie ide o odlíšenie sa od ostatných konkurentov špeciálnou ponukou funkčných vlastností či služieb, stratégiu sústredenia sa (focus). [3] 15

16 2 PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE Základom úspešnej podnikateľskej stratégie je stabilná konkurenčná výhoda, ktorá sa prejavuje v prevahe nad konkurenciou, a to v počte zákazníkov a možnostiach pôsobenia na konkurenčné sily. Preto sa podnik snaží organizovať svoju činnosť a hodnotový reťazec iným spôsobom ako konkurenti, vytvára si kompetencie a zdroje, ktoré dokáže konkurencia len veľmi ťažko napodobniť. Cieľom tohto snaženia je dosiahnuť úroveň optimálneho fungovania podniku výberom stratégie, ktorá sa bude zakladať na silnom postavení a možnosti využívať príležitosti. [6] 2.1 Konkurenčné stratégie Konkurenčná stratégia je súbor metodík a iniciatív, ktoré sú zamerané na získavanie a uspokojovanie zákazníkov, na súperenie s konkurenciou a upevnenie postavenia podniku na trhu. Jadrom konkurenčnej stratégie je vnútorná činnosť podniku, ktorá poskytuje vyššiu spotrebiteľskú hodnotu ako konkurencia. Tvoria ju tiež ofenzívne a defenzívne činnosti, rozmiestňovanie a prerozdeľovanie zdrojov s cieľom udržať si dlhodobé konkurenčné príležitosti a priaznivé postavenie na trhu. [6] Medzi konkurenčné stratégia patrí: Ansoffova matica štyroch stratégií Porterove konkurenčné stratégie Johnsonove-Scholesove strategické hodiny Mintzbergove stratégie. [1] Dôležité informácie pri tvorbe konkurenčných stratégií ponúka dodnes jeden z najuznávanejších metodických postupov Porterov model piatich síl. V ňom sú zahrnuté poznatky získané z výskumu, na základe ktorých M. Porter zistil, že na ďalší vývoj odvetvia má vplyv päť rozhodujúcich faktorov (Obr. 6). Ide o silu vplyvu: firiem etablovaných v odvetví sledovanie cenovej, produktovej, marketingovej stratégie, dodávateľov je vhodnejšie mať viacero dodávateľov, pri jedinom dodávateľovi rastie tlak na ceny a termíny dodávok, 16

17 kupujúcich podobne ako pri dodávateľoch, aj tu pri úzkej zákazníckej základne vzrastá riziko nátlaku na cenu či väčšie škody pri odchode ku konkurencii, potenciálnych konkurentov novo vstupujúce firmy prinášajú uvádzacie ceny, inovatívne postupy, substitučných odvetví ide o produkt alebo službu, ktorá nahradí zákazníkovi to, čo mu poskytuje súčasný dodávateľ ide o hrozbu vzniku náhrad. Dôležité je uvedomiť si nielen možnosť prispôsobovania sa ich vplyvu, ale aj možnosť ovplyvňovať ich pôsobenie. Manažéri, ktorí tvoria stratégie v spoločnostiach, môžu práve prostredníctvom vhodne zvolenej stratégie vytvárať konkurenčné výhody oproti ostatným firmám, ktoré sa pôsobeniu týchto faktorov iba prispôsobujú. [8] Obr. 7 Porterov model piatich síl Riziko vstupu potenciálnych konkurentov Obchodná sila dodávateľov Rivalita medzi etablovanými firmami Obchodná sila kupujúcich Hrozby substitučných výrobkov ZDROJ: Papula, Jozef, Papulová, Zuzana: Strategické myslenie manažérov, str Michael Porter a konkurenčné stratégie Michael Porter patrí medzi najznámejšie osobnosti, ktoré rozpracovali teóriu konkurenčných stratégií. Vo svojich prácach prezentoval jednoduché a logické návrhy vychádzajúce zo základného ekonomického myslenia. Ukazuje tri základné cesty k úspechu firiem: 17

18 na základe najnižších nákladov v odvetví dosahovať nadpriemerný zisk, ponúkať inovované, kvalitnejšie, funkčnejšie produkty ako konkurencia. Dosiahnutie zisku je podmienené ochotou zákazníkov zaplatiť za takéto produkty nadpriemernú cenu, zamerať sa na užší segment, obsadiť ho a získať tak nadpriemerný zisk. [8] Pri rešpektovaní vyššie uvedených princípov navrhol Porter tri hlavné generické podnikateľské stratégie, pomocou ktorých môže určitý podnik premôcť svoju konkurenciu (obr. 8). [5] Obr. 8 Tri Porterove generické stratégie Konkurenčná výhoda Nízke náklady Diferenciácia Konkurenčný priestor široký úzky 1. Nákladové vodcovstvo 2. Diferenciácia 3.a Nákladová 3.b Diferenciačná špecializácia špecializácia ZDROJ: Slávik, Štefan: Stratégia riadenia podniku, str. 131 Každá generická stratégia je výsledkom zosúladených navzájom sa ovplyvňujúcich rozhodnutí o trhu, produkte, schopnostiach. Obrázok 9 znázorňuje rozhodnutia jednotlivých generických stratégií. Obr. 9 Vzťah medzi rozhodovaním o produktoch, trhoch, výnimočných schopnostiach a generickými konkurenčnými stratégiami Nákladové Diferenciácia Špecializácia vodcovstvo Diferenciácia produktu úzka (v dôsledku ceny) Široká (v dôsledku originality) úzka až široká (v dôsledku ceny alebo zvláštnosti) Trhová segmentácia takmer žiadna (masový trh) veľká (mnoho trhových segmentov) malá (jeden alebo niekoľko segmentov) Výnimočná schopnosť výroba a materiálové toky výskum a vývoj, predaj a marketing akýkoľvek druh výnimočnej schopnosti ZDROJ: Slávik, Štefan: Stratégia riadenia podniku, str

19 2.2.1 Stratégia nákladového vodcovstva Pri stratégií nákladového vodcovstva podnik ponúka štandardné produkty na trhu za štandardné ceny, koncentruje sa na dosiahnutie najnižších nákladov, prostredníctvom ktorých dosahuje nadpriemerný zisk. Tento princíp je zobrazený na obrázku 10. [8] Obr.10 Stratégia nákladového vodcovstva Štandardná cena Priemerný zisk Nadpriemerný zisk Priemerný zisk Znížená cena Priemerné náklady Najnižšie náklady Najnižšie náklady Priemerný podnik Nákladový vodca Nákladový vodca ZDROJ: Papula, Jozef, Papulová, Zuzana: Strategické myslenie manažérov, str. 223 Pri uvedenej stratégii ide podniku o prekonanie konkurentov produkciou tovarov alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch, čo prináša nasledujúce výhody: - Nákladový vodca je schopný stanoviť nižšiu cenu za svoj výrobok, prípadne službu ako konkurenti v dôsledku svojich nižších nákladov pri dosiahnutí rovnakej úrovne zisku ako ostatné podniky. - Ak konkurenčné podniky v rovnakom odvetví stanovia podobné ceny svojich výrobkov, tak nákladový vodca v dôsledku svojich nižších nákladov docieli vyšší zisk ako súperi. - Nákladový vodca je schopný dlhšie a účinnejšie sa brániť v prostredí, v ktorom sa vyostruje cenová konkurencia, ktorá môže prerásť až do cenovej vojny. - Nákladový vodca diktuje vo svojom odvetví ceny, pretože stanovuje nižšie ceny ako konkurencia. Nákladový vodca sa rozhoduje pre úzky rozsah výrobkovej diferenciácie, nakoľko táto je obvykle drahá. Nechce byť vodcom v rozširovaní rozmanitosti produkcie a inováciu výrobkov robí až vtedy, keď si to prajú koneční spotrebitelia a to z dôvodu, aby nestratil trh. [4] 19

20 Pre podniky, ktoré sú nákladovo úsporné je najdôležitejšie budovanie výnimočnej schopnosti vo výrobnej funkcii, pokiaľ ide o výrobný podnik a v hlavnej prevádzkovej funkcii ak ide o nevýrobný podnik Stratégia diferenciácie V rámci stratégie diferenciácie sa firma snaží zaujať vlastnými produktmi pred produktmi konkurencie a to do takej miery, aby kupujúci boli ochotní za túto odlišnosť zaplatiť vyššiu cenu. Podstata tejto stratégie je zobrazená na obrázku 11. [8] Obr. 11 Stratégia diferenciácie Zvýšená cena Štandardná cena Priemerný zisk Nadpriemerný zisk Nadpriemerný zisk Priemerné náklady Najnižšie náklady Zvýšené náklady Priemerný podnik Nákladový vodca Diferencovaný podnik ZDROJ: Papula, Jozef, Papulová, Zuzana: Strategické myslenie manažérov, str. 224 Firmy uplatňujúce diferenciačný prístup získavajú náskok pred konkurenciou najmä prostredníctvom: technologického rozvoja najmä pri technologicky náročných sférach podnikania, služieb poskytovanie rozsiahleho popredajného zákazníckeho servisu, príťažlivosti značky vlastníctvo výrobku danej značky môže byť považované za prestíž alebo vyvolávať pocit bezpečia, vlastenectva... prispôsobenie určitým skupinám zákazníkov napríklad na základe veku, príslušnosti k sociálnej skupine... [9] Uplatňovanie tejto stratégie prináša nasledujúce riziká: 20

21 zvýšenie nákladov v súvislosti so snahou odlíšiť svoje výrobky od bežných. Je tu tiež riziko, že zákazníci nebudú ochotný zaplatiť vyššiu cenu a teda investícia neprinesie očakávaný nadpriemerný zisk, strata získanej výhody napodobňovaním úspešných výrobkov, potreba vybudovať inovačnú schopnosť podniku diferenciácia nemôže byť jednorázová. [8] Stratégia focus Táto stratégia býva označovaná aj ako špecializačná stratégia. Je zameraná, na rozdiel od dvoch predchádzajúcich, na uspokojovanie potrieb užšej skupiny zákazníkov alebo na konkrétny segment produktov. Zvolený segment môže byť definovaný územne, časťou výrobkovej línie alebo kategóriou zákazníkov. Na zvolenom trhovom segmente sa tento prístup uplatňuje prostredníctvom diferenciácie alebo nízkych nákladov. Tým sa špecializačný podnik stáva špecializovaným diferenciátorom alebo nákladovým vodcom. Orientácia na segment trhu je znázornená na obrázku 12.[4, 9] Obr. 12 Orientácia na segment trhu Produkty segment Zákazníci ZDROJ: Papula, Jozef, Papulová, Zuzana: Strategické myslenie manažérov, str. 225 Stratégia focus prináša tieto riziká: veľkosť zvoleného segmentu nemusí byť dostatočná na preskočenie kritického bodu a dosiahnutia nadpriemerných ziskov, možnosť zmenšovania, príp. úplného vytratenia cieľového segmentu, neexistencia záruky, že sa na rovnaký segment nezameria aj konkurencia. [8] 21

22 Porter vo svojich generických stratégiách tvrdí, že úspech je možné dosiahnuť prostredníctvom ktorejkoľvek z uvedených stratégií za predpokladu, že bude dovedená do úspešného konca, teda že sa podnik stane skutočným nákladovým vodcom, inovačným vodcom alebo obsadí zvolené segmenty. Upozorňuje však na nemožnosť vzájomného kombinovania uvedených stratégií. Neplatí tu pravidlo o zlatej strednej ceste, čo objasňuje Porterova krivka konkurenčných stratégií obrázok 13. [8] Obr. 13 Porterova krivka konkurenčných stratégií Vysoká Stratégia focus Stratégia diferenciácie Stratégia nákladového vodcovstva Rentabilita Stratégia obrancu (slepá stredná cesta) Nízka Nízky Podiel na trhu Vysoký ZDROJ: Papula, Jozef, Papulová, Zuzana: Strategické myslenie manažérov, str

23 ZÁVER Podnik pri snahe zabezpečiť svoje prežitie a udržanie konkurenčnej schopnosti na trhu, si musí vedieť zvoliť správnu stratégiu, pretože iba správne zvolená a realizovaná stratégia umožňuje dosahovať vytýčené ciele. Úlohou manažérov, ktorí vypracovávajú a realizujú stratégiu, je najmä analyzovať konkurenčné prostredie v ktorom vedie podnik konkurenčné boje v súčasnosti, alebo na ktoré môže preniknúť v budúcnosti, čo im umožní identifikovať hybné sily ktoré môžu využiť vo svoj prospech. Pri tvorbe stratégií by si však manažéri a majitelia podniku mali uvedomiť, že naša planéta Zem nie je nevyčerpateľný zdroj surovín a energií. Podnik by sa nemal orientovať len na dosahovanie čo najvyšších ziskov a porazenie svojich súperov, ale mali by sme sa všetci spojiť a začať sa správať spoločensky zodpovedne, aby po nás mohli žiť na planéte Zem aj naše deti, ich deti... 23

24 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV [1] Srpová, Jitka a kol Podnikatelský plán a strategie. Praha: GRADA PUBLISHING, a.s s.194 ISBN [2] Horváthová, Jarmila, Gallo, Peter Manažment. Prešov: Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Dominanta s. 113 ISBN [3] Sakál, Peter Strategický manažment. Bratislava: Vydavateľstvo STU S. 256 ISBN [4] Slávik, Štefan Strategický manažment. Bratislava: SPRINT vydavateľská, filmová a reklamná agentúra s. 403 ISBN [5] Slávik, Štefan Strategické riadenie podniku. Bratislava: SPRINT vydavateľská, filmová a reklamná agentúra s.285 ISBN [6] Kovalev, Andrej Strategické smerovanie podniku. Bratislava: KARTPRINT s.117 ISBN [7] PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z. Strategický manažment. Teoretické východiská alebo jadro vedomostí. Bratislava: KARTPRINT, vydanie. ISBN s. [8] PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z. Strategické myslenie manažérov. KARTPRINT, vydanie. ISBN s. [9] ANTOŠOVÁ, M. Strategický manažment a rozhodovanie. Iura Edition, vydanie. ISBN s. 24

25 VYHLÁSENIE AUTOROV Podpísaná Bc. Zuzana Velacková, Bc. Miroslav Kozák, Bc. Ivana Koštialiková čestne vyhlasujeme, že sme referát č. 10 Podnikateľské stratégie, Porterove konkurečné stratégie vypracovali na základe poznatkov získaných počas štúdia a informácií z dostupnej literatúry uvedenej v práci. Uvedenú prácu sme vypracovali pod vedením prof. Ing. Petra Sakála, CSc. V Trnave, dňa Bc. Zuzana Velacková... Bc. Miroslav Kozák... Bc. Ivana Koštialiková... 25

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV Platný od: 21.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV (a) Názov študijného odboru: Ekonomika a riadenie podnikov (anglický názov "Economics and Management of Enterprises") (b) Stupne

Podrobnejšie

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov PROSTREDIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 1 OSNOVA vonkajšie prostredie vnútorné prostredie 2 PROSTREDIE 3 PROSTREDIE Analýza údajov o prostredí Definovanie tendencie prehľad údajov štatistická analýzy grafické

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

SLOVENSKO-ČESKÁ MEDZIVLÁDNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA NA ROKY NÁVRH PROJEKTU. DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVAN

SLOVENSKO-ČESKÁ MEDZIVLÁDNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA NA ROKY NÁVRH PROJEKTU. DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVAN DÁTUM PRIJATIA 1 : IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 1 : NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU V SLOVENSKOM JAZYKU NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU V ČESKOM JAZYKU SKRÁTENÝ NÁZOV NAVRHOVANÉHO PROJEKTU ( kľúčové slová ) Ekonomické

Podrobnejšie

Mnz_osobnost_profil_manazer_(2)_2019

Mnz_osobnost_profil_manazer_(2)_2019 MANAŽÉR (2) OSOBNOSTNÝ A KVALIFIKAČNÝ PROFIL RIADENIE KARIÉRY 2 doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. PF UMB Banská Bystrica 2019 CHARAKTERISTIKY PROFESIE MANAŽÉRA určuje jasné ciele organizácie účelnosť

Podrobnejšie

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda, základné etapy vývoja ekonómie, základné

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc OBCHODNÁ FAKULTA EU V BRATISLAVE Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5; ' 02/67291104; fax: 02/67291149 e-mail: zora.szakalova@euba.sk; http://obchodnafakulta.sk; www.facebook.com/obchodna.fakulta Študijné

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - D.L sborn.ku pro CD doc

Microsoft Word - D.L sborn.ku pro CD doc MARKETINGOVÁ STRATÉGIA V PODNIKOCH ORIENTUJÚCICH SA NA KOMPLEXNÉ ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO KVALITY MARKETING STRATEGY OF COMPANY ORIENTATED FOR TOTAL QUALITY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Adrián Podskľan

Podrobnejšie

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Vnútorné faktory ovplyvňujúce uplatňovanie podnikateľskej etiky v podnikovej praxi malých a stredných

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Vnútorné faktory ovplyvňujúce uplatňovanie podnikateľskej etiky v podnikovej praxi malých a stredných 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Vnútorné faktory ovplyvňujúce uplatňovanie podnikateľskej etiky v podnikovej praxi malých a stredných podnikov v Slovenskej republike Kopčáková Vlasta Humanitné

Podrobnejšie

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 INOVAČNÝ MANAŽMENT V PROCESOCH PODNIKOV INNOV

The16 th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2013 INOVAČNÝ MANAŽMENT V PROCESOCH PODNIKOV INNOV INOVAČNÝ MANAŽMENT V PROCESOCH PODNIKOV INNOVATION MANAGEMENT IN ENTERPRISE PROCESSES Lýdia KERUĽOVÁ Abstract The paper refers to importance of Innovation Management for the enterprise development. The

Podrobnejšie

Uctovnictvo

Uctovnictvo Obsah 3 ÚČTOVNÍCTVO PODNIKU V PODMIENKACH TRHOVÉHO HOSPODÁRSTVA... 2 3.1 Vzťah finančného, nákladového a manažérskeho účtovníctva a ich význam pre podnik... 2 3.1.1 Finančné účtovníctvo... 3 3.1.2 Nákladové

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Úvodná prednáška z RaL

Úvodná prednáška z RaL Rozvrhovanie a logistika Základné informácie o predmete Logistika a jej ciele Štruktúra činností výrobnej logistiky Základné skupiny úloh výrobnej logistiky Metódy používané na riešenie úloh výrobnej logistiky

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Implementácia stratégie

Implementácia stratégie SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTRA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 12. IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE A KONTROLA Referát Bc. Natália

Podrobnejšie

Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém u

Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém u Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality Charakteristika Stavebný špecialista kontroly a riadenia kvality riadi komplexný systém určovania kvality v stavebníctve. Alternatívne názvy - Manažér kvality

Podrobnejšie

Marketingový mix: - komunikácia, komunikačné kanály - distribúcia, distribučné  kanály

Marketingový mix:  -  komunikácia, komunikačné kanály - distribúcia, distribučné  kanály MARKETINGOVÝ MIX: - KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKAČNÉ KANÁLY - DISTRIBÚCIA, DISTRIBUČNÉ KANÁLY CENA V oblasti vkladových produktov rozlišujeme dva druhy ceny: úroky poskytnuté vkladateľom poplatky Cenová politika

Podrobnejšie

Priemyselné manažérstvo 2

Priemyselné manažérstvo 2 NÁVRH OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA NAVETY (MIKROBUSU) ZAKOMPONOVANÍM POŽIADAVIEK NA VYSKLADNENIE VOZIDIEL DO TOKOV VOZIDIEL V PODNIKU GEFCO SLOVAKIA S.R.O. Z VÝROBNEJ LINKY PCA SLOVAKIA, S.R.O. Vypracovala:

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline

ISO Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii Svetový deň normalizácie 2018 Miroslav HRNČIAR Žilinská univerzita v Žiline Štruktúra prezentácie Terminológia normy ISO 37001 Účel normy ISO 37001 Požiadavky

Podrobnejšie

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EUBA Štúdie ekonomických vplyvov dôvody typy analýz

Podrobnejšie

Chemical Business NewsBase

Chemical Business NewsBase Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054 na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apr

Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apr Podnikateľské zmýšľanie povinný predmet pre všetkých? Igor Šulík Managing Partner, Amrop Member of the Board, Jenewein Group Slovak Retail Summit, apríl 2014 Motto Napriek globalizácii je pre každého človeka,

Podrobnejšie

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2017, roč. 20 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2017, Vol. 20 ŽIVOTNÝ CYKLUS

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2017, roč. 20 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2017, Vol. 20 ŽIVOTNÝ CYKLUS ŽIVOTNÝ CYKLUS INOVÁCIÍ PRODUKTOV LIFE CYCLE OF PRODUCT INNOVATION Erika LOUČANOVÁ Martina NOSÁĽOVÁ Miriam OLŠIAKOVÁ Abstract: Consumers still ask new and new products; therefore permanent development

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

PASELL s.r.l.

PASELL s.r.l. Technical and Industrial Direction t 2009-2019 Pasell s.r.l. All rights reserved Spoločensky zodpovedné podnikanie nie je cieľ, ale cesta podniku SLOVAKIA s.r.o. 2009-2019 Pasell s.r.l. All rights reserved

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint INOVATÍVNY ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ MLADÝCH ĽUDÍ Univerzitná knižnica v Bratislave, 27.8.2018 OBSAH Registrácia účastníkov a uvítacia káva Projekt INDESK v kocke výzvy a výsledky Úspešný príbeh

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

1

1 NÁVRH METODIKY KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI STROJOV, ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIÍ NA SPRACOVANIE ODPADU SAKÁL PETER CHVAŠTULA JÁN, SEKERA BRANISLAV ABSTRACT Presented paper shows the possibilities

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Trnave Konferencia KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE Povinnosť či príležitosť pre samosprávu? - 23. januára 2018, Bratislava Komunitný plán sociálnych služieb KPSS mesta Trnavy

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

Feasibility_Study

Feasibility_Study Pavol Plesník Feasibility Study ako nástroj n investičného rozhodovania Prednáš áška je spracovaná podľa a predlohy: Labart Hospitality s.r.o. Praha, 2009 Feasibility Study ( š( štúdia uskutočnite niteľnosti

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ SLUŽBY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ SLUŽBY Platný od: 13.4.2015 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÉ SLUŽBY (a) Názov študijného odboru: Poštové služby (anglický názov "Postal Services") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a

Podrobnejšie

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová Vnútorný predpis Číslo: 2/2019 11. 03. 2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne

Podrobnejšie

13 ISF

13 ISF 13 Informačný systém podniku 1. Postavenie manažérov v IS firiem Informatizácia proces uplatňovania informačnej techniky Infor. Technika všetky druhy prístrojov a zariadení na zber, prenos, spracovávanie,

Podrobnejšie

Medzinárodné menové vzťahy

Medzinárodné menové vzťahy Medzinárodné menové vzťahy Vypracovala: Ing. Anna Mattová S medzinárodným obchodom a ostatnými ekonomickými pohybmi medzi národnými ekonomikami sa úzko spájajú medzinárodné menové vzťahy. Menová politika

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce na roky 2003 2013 DODATOK č. 1 - rozvoj bývania Obyce 2011 1. Analýza hospodárskeho rozvoja obce - doplnenie a/ sociálno ekonomická analýza Časť :

Podrobnejšie

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Dunajská Streda, Októbrová 1511/48, 929 01 Telefón +421

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2 Ukon%E8en%E9 projekty v r doc

Microsoft Word - 2 Ukon%E8en%E9 projekty v r doc EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Ukončené projekty v r. 2007 Rok 2007 2. Ukončené projekty v r. 2007 N á r o d o h o s p o d á r s k a f a k u l t a: 2315003/05 Vplyv európskych integračných procesov

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD.

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Prehľad ponuky predmetov ekonomického zamerania v Bc. Štúdiu Obsah kde hľadať informácie o predmetoch, štúdium na HI, predstavenie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií  v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

2019 QA_Final SK

2019 QA_Final SK Príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií na rok 2019 Otázky a odpovede Všeobecné informácie o metodike výpočtu 1. Prečo sa v roku 2019 zmenila metóda výpočtu uplatňovaná na

Podrobnejšie

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY Bc štúdium, študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj 1. Verejná s

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY Bc štúdium, študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj 1. Verejná s TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY Bc štúdium, študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj 1. Verejná správa a verejný sektor. objasnite pojmy verejná správa

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Angažovanosť nákupu v procese tvorenia nových produktov 12.5.2016 Naše najznámejšie prevádzky Dušan Frisík Bratislava, 12.05.16 NÁRODNÉ EAUKČNÉ FÓRUM Angažovanosť nákupu v procese tvorenia nových produktov

Podrobnejšie

6

6 Komplexný monitorovací systém (systém komplexných výrobných informácií) Organizácia MESA International definuje MES ako: Systém ktorý poskytuje informácie umožňujúce realizovať optimalizáciu výrobných

Podrobnejšie

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji ENEF BB 2010 Využitie potenciálu ONE alternatíva pre znevýhodnené regióny Matej Polák-Martin Grejták-Dušan Blaško EU v Bratislave Ľudstvo vstúpilo do energetickej éry, ktorú charakterizuje: Inovovaná stratégia

Podrobnejšie

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Zimný semester akademického roka 2019/2020 06.09.2019 o 9:00 Úvod do medzinárodnej politiky Vysvetlenie základných konceptov, pojmov

Podrobnejšie

Akreditovaný polročný kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Akreditovaný polročný kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov Akreditovaný polročný kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov Kurz pre pracovníkov HR útvarov Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov je Ministerstvom školstva SR akreditovaný intenzívny kvalifikačný kurz

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 PODNIKOVÝ TRANSFORMAČNÝ PROCES Ing. Martin Grančay, PhD. -nadväznosť prepojených činností, ktorých úlohou je dosiahnuť podnikové ciele -všetky činnosti majú finančnú a vecnú dimenziu VSTUPY dodávatelia

Podrobnejšie

Trh výrobných faktorov

Trh výrobných faktorov Trh VF - pokračovanie ZE PI Prednáška 5. Trh práce pri pružných mzdách Pružné mzdy Mzdová sadzba (W) S L W E D L C Dobrovoľne nezamestnaní Zamestnaní L* Pracovná sila (L) Trh práce pri nepružných mzdách

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 1_eSO1

Microsoft PowerPoint - 1_eSO1 Projekt eso1 v rámci programu ehealth Ľubomír Hraško Projektový manažér eso1 Agenda Projekt a program Plán projektu Hlavné výzvy projektu Záver Projekt a program Projekt eso1 v prostredí programu ehealth

Podrobnejšie

Cielená príprava žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium

Cielená príprava žiakov  s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium Inštitucionálna stratégia vytvárania inkluzívneho prostredia Elena Mendelová Univerzita Komenského v Bratislave Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Seminár : Podmienky na štúdium študentov

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

spodárskeho sociálneho rozvoja obce Súlovce na oky

spodárskeho  sociálneho rozvoja  obce Súlovce na oky 1 PREHĽAD ŠTRUKTÚRY STRATÉGIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI PATA STRATEGICKÁ VÍZIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Cieľavedomá a koordinovaná starostlivosť o všetky kategórie obyvateľov obce, ktorá je zabezpečovaná

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas 2018-1-SK01-KA203-046318 O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža iba názory autorov a Európska

Podrobnejšie

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 /

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / ÚRAD SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE PRÍKAZ VEDÚCEHO ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, č. 3/2015 ktorým sa uvádza do platnosti

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia Ekonomický cyklus Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov a služieb, ktoré sa

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

Projektovanie výrobných systémov

Projektovanie výrobných systémov Logistika 2 Riadenie zásob Ing. Martin Krajčovič, PhD. 3. prednáška Bod rozpojenia objednávkou zákazníka Koncept bodu rozpojenia objednávkou zákazníka 5 4 3 2 1 dodávatelia surovín a nakupovaných dielov

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu ANALÝZA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu ANALÝZA SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu ANALÝZA SWOT, SYNTÉZA VÝSLEDKOV ANALÝZY SWOT Semestrálna práca

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Rozdeľovanie IT zákaziek UX Peter Kulich

Rozdeľovanie IT zákaziek UX Peter Kulich Rozdeľovanie IT zákaziek UX Peter Kulich Čo to user experience (UX) je? Nejde len o testovanie na používateľoch a návrh fancy webového rozhrania Čo to user experience (UX) je? Obhajuje požiadavky, očakávania

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY  ÚRAD VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen BIOTECHNICKÉINOVÁCIE PRI VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY V MESTE ZVOLEN OTVÁRACIA KONFERENCIA TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 13. 11. 2014 PROJEKT A PROGRAM PROJEKT Názov: Číslo: Cieľ: Biotechnickéinovácie pri využití

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iné Učebné osnovy Makroekonómia

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO P10 ČŠp 964-969 a) Profil absolventa:

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FINANČNÝ MANAŽMENT

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FINANČNÝ MANAŽMENT Platný od: 21.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FINANČNÝ MANAŽMENT (a) Názov študijného odboru: Finančný manažment (anglický názov "Financial Management") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Architekt informačných systémov Kód kvalifikácie U2511002-01348 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2511002 / IT architekt, projektant SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Manažérstvo programu auditu Jozef Grauzeľ, MASM 30. marec 2011 ISO 19011-2011 1 Obsah Terminologické zmeny v ISO/DIS 19011 Porovnanie kap. Manažérstvo programu auditu pôvodnej a pripravovanej normy Uplatnenie

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 11.9.2013 1 Ukazovatele hospodárstva SR v 1.polroku 2013 - vybrané oblasti HDP + 2,0 % Priemyselná produkcia + 2,6 % Stavebná produkcia -

Podrobnejšie