Koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať? Lucia Dítětová

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať? Lucia Dítětová"

Prepis

1 Koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať? Lucia Dítětová

2 Obsah Realizačný tím Súčasná situácia Projekt Disparity

3 TREXIMA Bratislava i i i i i i 25 ročné skúsenosti Štatistické zisťovania mzdových a pracovných podmienok Prognózy vývoja na trhu práce Internetový sprievodca trhom práce Národná sústava povolaní Profesionalita a vždy aktuálne údaje

4 Štastie praje pripraveným

5 12,3% 10,6% Miera nezamestnanosti 8,8% 5,9% 5,0% RAST EKONOMIKY SA SPOMAĽUJE 4,0% Medziročný rast HDP 3,7% 3,4% 4,5% 2,0% 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q

6 VŠ NA SŠ POZÍCII 1/3 PRÁCA MIMO ODBOR VZDELANIA 63 % 54 % TICHÁ KRÍZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRÁCA V ZAHRANIČÍ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 10 % 10 %

7 Veková kategória ZMENY V DEMOGRAFICKEJ ŠTRUKTÚRE Počet osôb (v tis.)

8 Digitalizácia a automatizácia pretvárajú pracovný trh

9 Zdroj: Zamestnanci (ESA 2010), ŠÚ SR, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava ŠTRUKTÚRNA ZMENA OD ŤAŽBY A POĽNOHOSPODÁRSTVA SMEROM K SLUŽBÁM

10 Zdroj: TREXIMA Bratislava ŠTRUKTÚRNA ZMENA SMEROM K VYSOKOKVALIFIKOVANÝM ZAMESTNANCOM

11 Koho bude trh práce potrebovať v najbližšej budúcnosti?

12 METODIKA Model prognóz vývoja na trhu práce <T,T+5> Dopyt na trhu práce Nesúlad na trhu práce Ponuka na trhu práce Expanzný dopyt Dodatočná potreba pracovných síl Disparity na trhu práce Formálny systém vzdelávania Nahradzujúci dopyt Prepojenie dopytu a ponuky Nezamestnanosť Zdroj: Prognózy vývoja na trhu práce v SR, TREXIMA Bratislava

13 DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU Potreby trhu práce v dôsledku náhrady pracovných síl (nahradzujúci dopyt) 51 % Stochastické modely Odhad pravdepodobnosti odchodu z trhu práce v jednotlivých zamestnaniach, odvetviach, regiónoch podľa pohlavia a veku Dodatočná potreba pracovných síl Potreby trhu práce v dôsledku ekonomického vývoja (expanzný dopyt) 49 % Ekonometrické modely (vývoj od roku 2001) Terénne prieskumy o očakávanom vývoji: v podnikoch u živnostníkov investícií u študentov Oficiálne makroekonomické prognózy MF SR Mäkké dáta od sektorových expertov

14 Zdroj: TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR DOMÁCE PRACOVNÉ SILY NEBUDÚ POSTAČOVAŤ NA USPOKOJENIE DOPYTU IT Absloventi prichádzajúci na trh práce Disponibilní uchádzači o zamestnanie Odchádzajúci mimo SR Nad 12 mesiac ov Je nevyhnutné zosúladiť štruktúru vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce!

15 DO ROKU 2024 BUDE PREVAŽOVAŤ DOPYT PO ŠPECIALISTOCH, PRACOVNÍKOCH V SLUŽBÁCH A V OBCHODE A OPERÁTOROCH 20 % % % 20 % % 21 % 19 % % % Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 2 Špecialisti 3 Technici a odborní pracovníci Špecialisti v oblasti účtovníctva, Učitelia v ZŠ 4 Administratívni pracovníci Predavači, Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti 5 Pracovníci v službách a obchode 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstv e, lesníctve a rybárstve Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 8 Operátori a montéri strojov a zariadení Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Upratovačky

16 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE BUDE NAJVÄČŠÍ NEDOSTATOK ABSOLVENTOV SŠ % SŠ 63 % VŠ 78 % Pracovné príležitosti do roku 2024 (údaje v tis. osôb) Pracovné príležitosti vhodné pre absolventov (údaje v tis. osôb) Absolventi prichádzajúci na trh práce (údaje v tis. osôb)

17 V BRATISLAVSKOM KRAJI BUDE PREBYTOK ABSOLVENTOV VŠ Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Prebytok/nedostatok absolventov SŠ do roku 2024 Prebytok/nedostatok absolventov VŠ do roku 2024

18 OSOBY NEDOSTATOK PRACOVNÝCH SÍL - SŠ Strojárstvo (SŠ) Dodatočná potreba pracovných síl Absolventi prichádzajúci na trh práce Disparita (Absolventi - Dodatočná potreba) Zhluk odborov vzdelania Pracovníci v oblasti strojárstva: Strojárstvo Mechatronika Mechanik nastavovač Mechanik strojov a zariadení Strojný mechanik Obrábač kovov a pod.

19 OSOBY OSOBY PREBYTOK PRACOVNÝCH SÍL - SŠ Pracovníci v oblasti cestovného ruchu Dodatočná potreba pracovných síl Absolventi prichádzajúci na trh práce Disparita (Absolventi - Dodatočná potreba) Zhluk odborov vzdelania Pracovníci v oblasti cestovného ruchu Hotelová akadémia Manažment regionálneho cestovného ruchu Služby v cestovnom ruchu Manažment hotelov a cestovných kancelárií Animátor voľného času Cestovný ruch BA TT TN NR ZA BB PO KE

20 OSOBY OSOBY NEDOSTATOK PRACOVNÝCH SÍL - VŠ Informačno-komunikačné technológie Dodatočná potreba pracovných síl Absolventi prichádzajúci na trh práce Disparita (Absolventi - Dodatočná potreba) Zhluk odborov vzdelania Špecialisti v oblasti IT: Informatika Aplikovaná informatika Softvérové inžinierstvo Počítačové inžinierstvo a pod. 0 BA TT TN NR ZA BB PO KE

21 OSOBY OSOBY 600 PREBYTOK PRACOVNÝCH SÍL Žurnalistika a masmediálna komunikácia Zhluk odborov vzdelania Žurnalistika a masmediálna komunikácia Masmediálne štúdiá Žurnalistika Dodatočná potreba pracovných síl Disparita (Absolventi - Dodatočná potreba) Absolventi prichádzajúci na trh práce BA TT TN NR ZA BB PO KE

22 NAJVYŠŠIA DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL JE V BRATISLAVSKOM KRAJI 21% 19% 21% 19% 20% 18% 24% 23%

23 VÝRAZNÝ NEDOSTATOK VHODNÝCH PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024 V BRATISLAVSKOM KRAJI PRI PREDAVAČOCH tisíc tisíc tisíc tisíc tisíc Predavači (SŠ) Obchod a financie (SŠ) Strojárstvo (SŠ) Pracovníci dopravy, logistiky a pôšt (SŠ) Informatika (VŠ)

24 NA TRHU PRÁCE BUDE DO ROKU 2024 PREBYTOK PRACOVNÝCH SÍL V BRATISLAVSKOM KRAJI V OBLASTIKY EKONOMIKY A MANAŽMENTU tisíc tisíc tisíc tisíc tisíc Podniková ekonomika a manažment obchodu (VŠ) Umenie (VŠ) Stavebníctvo (VŠ) Sociálne vedy (VŠ) Národohospodárske náuky (VŠ)

25 Od zamestnávateľov po očakávanú potrebu trhu práce Zamestnávatelia SZČO Zamestnávateľ Zamestnávateľ Prieskum výpočty Prognózy zamestnania Prevod potrieb zhluky odborov Indikatívne odhady odbory vzdelania Verifikácia zväzy, kraje, ÚP Verifikácia regionálne platformy Očakávaná potreba trhu práce TREXIMA MPSVR SR MPSVR -> ŠIOV ŠIOV -> Zamestnávatelia ŠIOV -> VÚC TREXIMA Prognózy vývoja na trhu práce v SR II ŠIOV Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

26 Proces plánovania výkonov škôl dodatočná potreba trhu práce verifikovaná potreba trhu práce prognóza počtu žiakov I. ročníka SŠ návrh SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ určenie počtu žiakov I. ročníka SŠ zverejnene určeného počtu žiakov I.ročníka SŠ Potreby trhu práce trendy Expanzný dopyt Nahradzujúci dopyt Určenie počtu žiakov prvého ročníka do odborov vzdelania v súlade s potrebami trhu práce, zohľadnenie SDV, koeficientu MŠVVŠ SR o počte žiakov v populačnom ročníku Určenie počtov žiakov prvých ročníkov do odborov vzdelania a škôl

27 Ďakujem za pozornosť Lucia Dítětová