Z á p i s n i c a. z riadneho zasadnutia. Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. konaného dňa 10. októbra 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z á p i s n i c a. z riadneho zasadnutia. Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. konaného dňa 10. októbra 2017"

Prepis

1 Srns 53/2017 Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konaného dňa 10. októbra 2017 Prítomní : Mgr. Peter Melicher JUDr. Jana Cisárová JUDr. Jana Hatalová, PhD. JUDr. Petra Príbelská, PhD. JUDr. Jana Serbová JUDr. Oľga Trnková Neprítomní: JUDr. Katarína Pramuková Riadne zasadnutie sudcovskej rady otvoril jej predseda Mgr. Peter Melicher, ktorý po otvorení konštatoval, že sudcovská rada je uznášaniaschopná. Predsedajúci navrhol, aby za zapisovateľa bola zvolená JUDr. Petra Príbelská, PhD. a za overovateľku JUDr. Jana Hatalová, PhD. Členovia sudcovskej rady nemali k návrhu predsedu sudcovskej rady pripomienky, preto bol jednomyseľne schválený. Predsedajúci navrhol schváliť program zasadnutia, ktorý bol členom sudcovskej rady doručený a zároveň navrhol schváliť doplnenie programu o bod 7 Opatrenie predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 16. Návrh programu : 1/ 1/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie návrhu na dočasné pridelenie sudkyne krajského súdu v Žiline JUDr. Eriky Šobichovej na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od do (Srns 23/2017).

2 2/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie návrhu na dočasné pridelenie sudcu krajského súdu v Trnave JUDr. Martina Holiča na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od do (Srns 53/2017) 3/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie návrhu na predĺženie dočasného pridelenia sudkyne krajského súdu v Žiline JUDr. Dany Vänkeovej na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od do (Srns 57/2017) 4/ Žiadosť predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie návrhu na predĺženie dočasného pridelenia sudcu krajského súdu v Trenčíne JUDr. Patrika Príbelského PhD. na výkon funkcie na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od do (Srns 58/2017) 5/ Výkazy za mesiac september 2017 (Srns 59/2017) 6) Prerokovanie podnetu podľa 69 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. (Spr 1281/17). 7) Návrh Opatrenia č. 16 (Srns 61/2017) Hlasovanie o programe : za - 6 proti - nikto zdržal sa - nikto K bodu 1/ Žiadosť pani predsedníčky o stanovisko k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Šobichovej, sudkyne KS Žilina. Uznesenie č. 37/2017 predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie sudkyne Krajského súdu v Žiline JUDr. Eriky Šobichovej na výkon funkcie na najvyšší súd na obdobie od Hlasovanie: za 6 zdržal sa - nikto

3 K bodu 2/ Žiadosť pani predsedníčky o stanovisko k návrhu na dočasné pridelenie JUDr. Martina Holíča, sudcu KS Trnava. Sudcovská rada prekladá hlasovanie o tomto bode programu na november 2017 za účelom zaobstarania stanoviska občianskoprávneho kolégia. K bodu 3/ Žiadosť pani predsedníčky o stanovisko o predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Dany Vänkeovej, sudkyne KS Žilina. Uznesenie č. 38/2017 predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na predĺženie dočasného pridelenia sudkyne Krajského súdu v Žiline JUDr. Dany Vänkeovej na výkon funkcie na najvyšší súd na obdobie od Hlasovanie: za 6 zdržal sa - nikto K bodu 4/ Žiadosť pani predsedníčky o stanovisko o predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Patrika Príbelského, PhD. sudcu KS Trenčín. Uznesenie č. 39/2017 predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na predĺženie dočasného pridelenia sudcu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na výkon funkcie na najvyšší súd na obdobie od Hlasovanie: za 5 zdržal sa nikto nehlasovala 1

4 K bodu 5/ Výkazy za mesiac september kolégium Prevzaté Nápad Vybavené Nevybavené Trestné Obchodné Správne Občianske Sudcovská rada NS SR výkazy berie na vedomie. K bodu 6/ Podnet k JUDr. Štefanovi Harabinovi. Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky skonštatovala, že ové podanie z , označené ako podnet nespĺňa zákonné náležitosti podnetu podľa 69 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z., a preto sa ním Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nezaoberala. K bodu 7/ Návrh Opatrenia č. 16, ktorým sa mení Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok Uznesenie č. 40/2017 Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokovala návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prerokovanie Opatrenia č. 16, ktorým sa mení Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok Sudcovská rada najvyššieho súdu nemá námietky k návrhu Opatrenia č. 16, ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR na rok Hlasovanie: za 5 zdržal sa nikto

5 Na záver predsedajúci oznámil termín nasledujúceho riadneho zasadnutia sudcovskej rady, a to 14. novembra 2017 o hod. s tým, že zapisovateľom tohto zasadnutia bude JUDr. Jana Serbová a overovateľkou bude JUDr. Oľga Trnková. Prílohy: Prezenčná listina Zapísala: JUDr. Petra Príbelská, PhD. Zápisnicu overila : JUDr. Jana Hatalová, PhD.