Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch"

Prepis

1 Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch VEC: Zasadnutie Rady školy Záznam zo stretnutia DÁTUM: :00 19:00 MIESTO: Riaditeľňa ZŠ ZÚČASTNENÍ: podľa prezenčnej listiny ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda Rady školy PRILOŽENÉ DOKUMENTY: SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKÝCH ROKOCH 2017/2018, 2018/2019 PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÉ A MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 ZAPÍSALA: Ľudmila Húšťavová OVERILA: MIROSLAVA MATÚŠKOVÁ ODOSLANÉ: Počet strán: 4 1. PRIVÍTANIE ČLENSTVO V RADE ŠKOLY NA ROK SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/ ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKÝCH ROKOCH 2017/2018, 2018/ VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKOM ROKU 2016/ PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÉ A MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKOM ROKU 2017/ DISKUSIA ZÁVER PREZENČNÁ LISTINA...4 1

2 1. PRIVÍTANIE Pani M. Matúšková privítala prítomných na zasadnutí Rady školy (RŠ) a oboznámila členov s programom zasadnutia. Dokumentácia bola členom RŠ vopred rozposlaná v elektronickom formáte, aby sa s ňou mohli oboznámiť. 2. ČLENSTVO V RADE ŠKOLY Predsedníčka RŠ M. Matúšková oboznámila členov o odstúpení členstva z RŠ pani Ivety Šimunovej na základe písomnej žiadosti, ktorej bolo vyhovené. Privítala novú členku p. Ľudmilu Húšťavovú, ktorá je v RŠ za pedagogický zbor po odstúpení p. Mariany Plašilovej. Obecné zastupiteľstvo deleguje nového zástupcu zriaďovateľa na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 RŠ sa Správe podrobne venovala, na základe diskusie s vedením ZŠ boli zapracované drobné zmeny. RŠ konštatovala, že Správa je vypracovaná v súlade s legislatívou, veľmi objektívne hodnotí výsledky a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti a odporúča zriaďovateľovi Správu schváliť. 4. ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY RŠ prerokovala vzdelávacie programy ISCED 1, ISCED 2, Inovovaný ISCED 1, Inovovaný ISCED 2, Výchovný program ŠKD. Všetky dokumenty odporučila na schválenie zriaďovateľovi. 5. KONCEPCIA ROZVOJA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKÝCH ROKOCH 2017/2018, 2018/2019 RŠ prerokovala koncepciu rozvoja ZŠ A. Radlinského v šk. rokoch 2017/2018 a 2018/2019 a vzala ju na vedomie bez pripomienok. 6. VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA RADLINSKÉHO V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 RŠ prerokovala vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ A. Radlinského v šk. roku 2016/2017 a vzala ho na vedomie bez pripomienok. 2

3 7. PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÉ A MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 RŠ prerokovala dokument a vzala ho na vedomie bez pripomienok. 8. DISKUSIA Ďalej sa p. M. Matúšková zaujímala o počet žiakov, ktorí navštevujú etickú výchovu na prvom i druhom stupni. Pani P. Antálková sa pýtala na realizáciu kanalizácie na školskom dvore ZŠ. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že žiadosť je u zriaďovateľa. Členovia RŠ sa ďalej dohodli na termíne akcie DETI ŠKOLE. Termín bol schválený na Pani P. Antálková oboznámila členov RŠ so stavom financií, ktoré má k dispozícii občianske združenie Rada školy, ktorý bol k v sume 4964,13, z 2% daní bolo prijatých 1526,50. Pani zástupkyňa R. Antálková navrhla z prostriedkov zakúpiť tartanovú gumu pod cvičiace stroje, kvôli opotrebeniu strojov a bezpečnosti detí. Pani P. Antálková sa informovala o výletoch a exkurziách na školský rok 2017/2018, dala návrh, aby boli výlety dostupné pre deti zo znevýhodneného prostredia. RŠ návrh vzala na vedomie a vráti sa k návrhu pri ďalšom zasadnutí. 9. ZÁVER Pani M. Matúšková poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie RŠ. O najbližšom zasadnutí budú členovia RŠ informovaní elektronickou formou. Miroslava Matúšková Predseda Rady školy 3

4 10. PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÍ ČLENOVIA RŠ: Miroslava Matúšková Jarmila Královičová Petra Antálková Gabriela Hnátová Ľudmila Húšťavová Naďa Antálková HOSTIA: Jana Mrázová Renáta Antálková OSPRAVEDLNENÍ Marcela Ralbovská Eva Turkovičová Jarmila Krajčíková Daša Krátka 4

5 5