ŠTVRTOK 13. MARCA 2008

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ŠTVRTOK 13. MARCA 2008"

Prepis

1 1 ŠTVRTOK 13. MARCA 2008 PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS podpredseda 1. Otvorenie rokovania (Rokovanie sa začalo o hod.) Jim Allister (NI). Vážený pán predsedajúci, včera popoludní v neplánovanom oznámení v tejto sále uvalil pán predseda teatrálnym spôsobom na niekoľkých poslancov finančné sankcie kvôli decembrovému protestu. Rád by som vedel, či si pán predseda myslí, že je správne urobiť takého oznámenie bez toho, aby dotyčným poslancom prejavil aspoň základnú slušnosť a vopred im povedal, že sa niečo podobné oznámi a kedy sa to oznámi. Pán predseda toho veľa narozprával o slušnosti voči poslancom v Parlamente, prečo teda, pýtam sa, tým z nás, ktorých sa toto oznámenie týkalo, neprejavil slušnosť a neoznámil nám, že takéto oznámenie plánuje urobiť? Som príliš náročný, ak očakávam odpoveď na túto otázku? Predsedajúci. Pán Allister, povinnosťou predsedníctva nie je posudzovať slušnosť. Našou úlohou je presadzovať predpisy. Môžete si byť absolútne istý, že predpisy sme dodržali do bodky. Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, s odvolaním sa, okrem iného, na článok 164 rokovacieho poriadku ste práve povedali, že vašou povinnosťou je presadzovať predpisy. Mohol by mi niekto vysvetliť, prečo rokovania neustále začínajú neskoro, v niektorých prípadoch o niekoľko minút alebo dokonca o štvrťhodinu neskôr? Plytvá sa tak peniazmi daňových poplatníkov. Dodržiavanie rokovacieho poriadku posudzujete veľmi prísne, pokiaľ ide o politických oponentov, ktorí sa jednoducho dožadujú referenda alebo spravodlivosti a demokracie, ale nie pokiaľ ide o vás! Keby ste všetkých v Parlamente posudzovali rovnako, už dávno by ste iniciovali konanie proti predsedníctvu pre nespočetné prípady závažných podvodov presne tak by som nazval neustále neskoré začiatky zasadaní, pre ktoré sa plytvá peniazmi daňových poplatníkov. Používa sa tu dvojitý meter a musíte uznať, že tento Parlament koná svojvoľne a úmyselne vytláča politických oponentov na základe formalít, kým sám neustále toleruje, čo sa deje v jeho vlastných radoch, pričom dokonca zakrýva závažné podvody! Predsedajúci. Pán Martin, veľmi pekne vám ďakujem za vaše zaujímavé názory. 2. Politika rozvojovej spolupráce EÚ ako výzva pre nové členské štáty (rozprava) Predsedajúci. Prvým bodom je správa Danutë Budreikaitëovej v mene Výboru pre rozvoj o výzve politiky rozvojovej spolupráce EÚ pre nové členské štáty (2007/2140(INI)) (A6-0036/2008). Danutë Budreikaitë, spravodajkyňa. (LT) Od posledných kôl rozširovania, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2004 a 2007, sa k Európskej únii pripojilo 12 krajín, z ktorých desať má za sebou špecifickú historickú skúsenosť. Prešli z plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo a od autoritatívneho spôsobu riadenia k demokracii.

2 2 Pred svojím vstupom do EÚ boli tieto krajiny príjemcami pomoci, a dnes sú darcami poskytujúcimi pomoc v rámci rozvojovej spolupráce. Väčšina z nich donedávna nemala s presadzovaním politiky rozvojovej spolupráce EÚ žiadne skúsenosti. Podpísaním Zmluvy o pristúpení sa zaviazali túto politiku vykonávať. V roku 2004 navyše Komisia vydala niekoľko dokumentov zdôrazňujúcich európsku susedskú politiku, ktoré sa priamo týkali oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej novými členskými štátmi. Po troch rokoch členstva je na mieste preskúmať, aké pokroky urobili nové darcovské krajiny pri riešení výzvy, ktorú pre ne predstavuje rozvojová spolupráca. Rada by som zdôraznila, že táto správa sa týka len 10 krajín, ktoré majú na pevnine spoločnú hranicu s východnými susedmi a využívajú výhody susedskej politiky. Týchto 10 krajín odnepamäti rozvíjalo dlhodobé obchodné, hospodárske a kultúrne kontakty so svojimi susedmi, s ktorými ich spájala spoločná minulosť a tiež túžba dosiahnuť rozvoj, upevniť demokraciu a zvýšiť bezpečnosť vo východnej a strednej Európe. Výsledky špeciálnej štúdie dokazujú, že väčšina nových členských štátov zvyčajne prideľuje oficiálnu rozvojovú pomoc svojim susedom krajinám západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov. Pritom vzťahy medzi Európskou úniou a jej východnými susedmi zostávajú najmenej rozvinuté, a keďže nové členské štáty majú v porovnaní so starými členskými štátmi v tomto smere výhodu, mohli by mať pozitívny vplyv na geografické umiestnenie a charakter politiky rozvojovej spolupráce. Okrem toho sa tieto nové členské štáty môžu podeliť o svoje čerstvé skúsenosti s prechodom na trhové hospodárstvo, vykonávaním dobrej verejnej správy, presadzovaním demokratických princípov a ľudských práv. Nové členské krajiny EÚ zatiaľ venujú relatívne malú pozornosť krajinám AKP. Pomoc týmto krajinám je zväčša sociálno-hospodárskeho charakteru: pripravujú sa nové projekty v oblasti školstva a zdravotníctva, je vyvíjané úsilie na podporu rozvoja verejného sektora a občianskej spoločnosti a princípov rovnosti pohlaví. Dokumenty, ktoré vymedzujú politiku rozvojovej spolupráce, neudávajú žiadne pokyny, podľa ktorých by mali krajiny pomoc dostávať. Vzhľadom na obmedzené finančné a ľudské zdroje, ktoré majú nové členské štáty k dispozícii, by bolo pre ne najlepšie, keby mohli svoju pomoc sústrediť na konkrétnu skupinu krajín a poskytovať pomoc v oblastiach, v ktorých majú najbohatšie skúsenosti, a to tak v susediacich krajinách, ako aj v krajinách AKP. Pokiaľ ide o problémy, s ktorými sa nové členské štáty stretávajú pri plnení politiky rozvojovej spolupráce, rada by som zdôraznila, že: 1) Väčšina nových členských štátov si ešte neurčila svoje kľúčové priority. 2) V oblasti politiky rozvojovej spolupráce neexistuje v podstate žiadny plánovací alebo kontrolný mechanizmus. 3) Úroveň komunikácie medzi orgánmi vykonávajúcimi politiku rozvojovej spolupráce a mimovládnymi organizáciami je nedostatočná. 4) Miera iniciatívy verejnosti je príliš nízka a vo všeobecnosti verejnosť v celej EÚ nemá o politike rozvojovej spolupráce dostatok informácií. Aby boli zúčastnené krajiny vo vykonávaní politiky rozvojovej spolupráce úspešnejšie, mali by si navzájom vymieňať pozitívne skúsenosti, pričom by sa malo prihliadať

3 3 i na skúsenosti nových členských štátov na východe. Nové členské štáty by sa mali zúčastňovať na príprave plánov vykonávacích činností susedskej politiky, zabezpečiť vyššiu mieru účasti zo strany národných parlamentov a zvýšiť aktivitu mimovládnych organizácií. Napriek tomu by som rada zdôraznila, že posledné dve kolá rozširovania EÚ priniesli nové vyhliadky na politiku rozvojovej spolupráce a jej nevyhnutné vyústenie do európskej susedskej politiky (ktorá je priamym výsledkom rozšírenia). Tak politika rozvojovej spolupráce, ako aj susedská politika sú neoddeliteľnou súčasťou politických a hospodárskych vzťahov s inými krajinami. Pri plnení spomenutých cieľov by mohla výrazne pomôcť inštitucionalizácia politiky rozvojovej spolupráce v EÚ. Zvýšilo by aj efektívnosť európskej susedskej politiky a zároveň efektívnosť oficiálnej rozvojovej pomoci a priaznivo ovplyvnilo výsledky plnenia miléniových rozvojových cieľov. Aby sme to dosiahli, mali by sme vytvoriť zhromaždenie EÚ a susedných krajín, ktoré by zastrešovalo aj východný rozmer a pomáhalo vykonávať politiku rozvojovej spolupráce a susedskú politiku. Žiadam preto parlament o podporu v tejto záležitosti. Louis Michel, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som začal pogratulovaním pani Budreikaitëovej za jej vynikajúcu správu, v ktorej nám detailne objasnila výzvu, ktorú pre nové členské štáty predstavuje rozvojová politika. Vaša správa mi pripomenula diskusiu a obavy vyjadrované v období pred rozšírením, a to na verejnosti všeobecne, ako aj v politickom svete. Spomenul som si, ako v rôznych kruhoch prevládali podozrenie a obavy, že rozšírenie oslabí našu solidaritu s rozvojovým svetom a Afrika klesne na rebríčku priorít Európskej únie. V tomto prípade boli obavy nepodložené. Ukázalo sa, že pesimistické predpovede boli neopodstatnené. Ciele európskej rozvojovej politiky neboli nikdy predtým také ambiciózne, ako je tomu dnes, a Afrika ešte nikdy nezastávala významnejšie miesto v programe zahraničnej politiky Únie. Vaša správa dokazuje, že je tomu tak nie napriek spoluúčasti, ale vďaka nej a vďaka ochote nových členských štátov niesť plnú váhu svojich povinností. Pozrime sa najprv na otázku financovania. Samozrejme, že nové členské štáty delí od splnenia cieľov na rok 2010 ešte kus cesty; samozrejme, že je mimoriadne dôležité, aby si aj ďalšie krajiny vytvorili viacročné plány pre zvýšenie pomoci (zatiaľ tak urobili len štyri z 12 krajín, o ktorých tu hovoríme). Napriek tomu si nemôžeme nevšimnúť kolektívne úsilie, ktoré týchto 12 členských štátov vynaložilo, pretože je vskutku pozoruhodné. Od svojho vstupu do Únie tieto krajiny zdvojnásobili a v niektorých prípadoch dokonca strojnásobili úroveň nimi poskytovanej pomoci. V roku 2007 pomoc týchto 12 štátov predstavovala celkovo takmer 800 miliónov EUR. Tieto krajiny sa navyše zaviazali do roku 2015 vyčleniť zo štátnej pokladnice 0,33 % HDP na rozvojovú pomoc. Ďalšia vec, ktorú treba zvážiť, je efektívnosť pomoci. Minulý rok Európska únia prijala kódex správania, ktorý ustanovuje niekoľko princípov lepšej deľby práce v Únii. S potešením možno konštatovať, že pokiaľ ide o plnenie týchto princípov, nové členské štáty môžu byť na seba hrdé. Všetky tieto štáty presadzujú princíp sústredenia pomoci na určitý obmedzený počet krajín prístup, ktorý je v rámci osvedčených postupov už dlho považovaný za predpoklad vyššej efektívnosti. Viaceré z nových členských štátov tiež poskytujú pomoc v partnerskej spolupráci s inými členskými štátmi na základe dohôd o spolufinancovaní, vďaka čomu sa znižujú ich vlastné administratívne náklady, ako aj administratívne náklady partnerského štátu. Mám na mysli

4 4 napríklad spoločnú podporu, ktorú poskytujú Slovensko a Rakúsko na infraštruktúru v Keni a pomoc v odvetví vodného hospodárstva, ktorú poskytuje Česká republika v partnerskej spolupráci s Luxemburskom. Tieto príklady hovoria samy za seba a nie sú ojedinelé. Ďalším dôkazom efektívnosti je skutočnosť, že väčšina nových členských štátov podporuje rozvojové krajiny na základe pridávania hodnoty v konkrétnych sektoroch (pričom čerpajú z vlastných skúseností z politického a hospodárskeho prechodu). Mohol by som poukázať napríklad na pomoc zameranú na dobrú správu, budovanie kapacít vo verejnej správe a na hospodársku reformu. Podľa mojej mienky sú takéto kroky, ktoré schvaľuje aj kódex EÚ týkajúci sa komplementárnosti a rozdelenia práce v oblasti rozvojovej politiky, životne dôležité. V apríli, rok po prijatí kódexu, mám predložiť prvé posúdenie jeho plnenia spolu s analýzami a návrhmi, ako by bolo možné dosiahnuť zvýšenie a väčšiu konzistentnosť pomoci. Posúdenie plánujem využiť ako východisko na vážnu diskusiu so všetkými členskými štátmi o tom, ako ďalej. Len niekoľko mesiacov pred fórom na vysokej úrovni o účinnosti pomoci, ktoré sa uskutoční v Akkre, sa rozvojové krajiny spoliehajú na Európu a čakajú, že im vytýči smer, a to právom, pretože dovoľte mi, aby som vám to znova pripomenul Európa je jednoznačne najväčším zdrojom rozvojovej pomoci na svete, takže môže ísť príkladom, ba dokonca je to jej povinnosť. Vaša správa upozorňuje aj na ďalší mimoriadne dôležitý bod, a to potrebu šírenia osvety v nových členských štátoch. Je pravda, že väčšina týchto krajín nemá dlhú tradíciu rozvojovej pomoci, predovšetkým nie rozvojovej pomoci Afrike. Je preto našou úlohou pokračovať v práci na verejnej mienke, šíriť informácie o tom, že rozvojová pomoc nie je len otázkou dobročinnosti, ale aj záležitosťou spoločného záujmu pričom tu mám na mysli problematiku mieru a bezpečnosti, migrácie, klimatických zmien a bezpečnosti potravín. S vedomím všetkých týchto problémov začala Komisia v polovici februára tretí program na budovanie kapacít pre nové členské štáty. V rámci tohto programu Komisia poskytne odborné vedomosti potrebné pre rozvoj komunikačných stratégií, ktoré umožnia správnym orgánom efektívnejšie oboznamovať verejnosť o svojej činnosti a zvýšiť úroveň osvety, predovšetkým v médiách a medzi študentmi, o cieľoch rozvojovej politiky. Dámy a páni, už neexistuje stará Európa a nová Európa. Neexistuje žiadna prvá a druhá trieda, žiadne staré a nové členské štáty. Je len jedna Európa nápomocná, otvorená a politicky uvedomelá Európa, ktorá uznáva nielen európske, ale aj celosvetové hodnoty. Už samotný vývoj rozvojovej politiky za posledné roky od posledného rozšírenia EÚ je dôkazom toho, že Európska únia sa môže rozrastať a pritom nadobúdať na význame. V podstate je to mimoriadna historická skúsenosť, dôležitá pre budúcnosť rozvojovej politiky, ako aj pre budúcnosť európskej integrácie. Filip Kaczmarek, v mene skupiny PPE-DE. (PL) Vážený pán predsedajúci, na verejnom vypočutí o nových darcoch EÚ, ktoré sa v Európskom parlamente uskutočnilo v januári minulého roku, jeho účastníci vyjadrili nádej, že diskusia o rozvojovej politike nových členských štátov EÚ bude mať pokračovanie v národných parlamentoch a v ďalšej činnosti samotného Európskeho parlamentu. S potešením teda vítam správu pani Budreikaitëovej, ktorá je v histórii Európskeho parlamentu prvým pokusom o analýzu záväzku nových členských štátov voči rozvojovej politike EÚ a výzvy, ktorú táto politika pre ne predstavuje.

5 5 Nie je jednoduché zhrnúť všetky výzvy, pred ktorými stoja európski darcovia pri formulovaní národných rozvojových politík a modernizácii rozvojovej politiky na úrovni Spoločenstva. Preto sa zameriam len na niekoľko kľúčových otázok. V prvom rade sa musí posilniť postavenie národných parlamentov pri formovaní rozvojovej pomoci v nových členských štátoch. Národné parlamenty musia položiť pevný právny základ; bez neho nebude možné uskutočňovať efektívnu rozvojovú politiku a dopracovať sa k riadnej koordinácii plánovania a riadenia pomoci rozvojovým krajinám. V niektorých krajinách začali s vypracúvaním potrebných právnych predpisov už v roku 2004 a ešte stále neskončili. V dôsledku toho tieto krajiny nemajú žiadny program plnenia. Ďalej je potrebné popracovať aj na zvyšovaní informovanosti verejnosti, súhlasím s pánom komisárom Michelom v tom, že v nových členských štátoch je verejnosť citlivá na otázku významu rozvojovej politiky. V takomto období prechodu zohrávajú dôležitú úlohu osveta v prospech rozvoja, rozsiahle sociálne konzultácie, kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch a informačná kampaň. Čím viac je verejnosť informovaná, tým ochotnejšie spoločnosť prijme finančné bremeno. S pánom komisárom sa zhodneme aj pokiaľ ide o názor, že rozvojová politika sa nezaobíde bez európskej solidarity. Musíme koordinovať našu spoluprácu a učiť sa jeden od druhého. Na jednej strane záväzky a poznatky vyplývajúce z histórie a z obdobia prechodu, ktorým prešli nové členské štáty, môžu pomôcť celej Európskej únii rozvinúť a posilniť demokraciu v prechodových krajinách, na strane druhej vedomosti starých členských štátov získané skúsenosťami, a predovšetkým v súvislosti s ich pomocou najchudobnejším krajinám sveta, môžu prispieť k zvýšeniu rozvojovej pomoci a k jej lepšiemu nasmerovaniu do tých krajín, ktoré ju najviac potrebujú napríklad do krajín subsaharskej Afriky, ktorú nové členské štáty nepovažujú za hlavnú destináciu pomoci. Takéto vzájomné poučenie a podpora môžu zefektívniť rozvojovú pomoc celej Európskej únie. Corina Creţu, v mene skupiny PSE. (RO) Význam správy, o ktorej dnes diskutujeme, spočíva podľa mňa v tom, že novým členským štátom Európskej únie pomôže vymedziť si nové politiky a mechanizmy pomoci krajinám, ktorým Európska únia venuje pozornosť. Vychádzajúc zo základných hodnôt Únie a zo záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré naše krajiny podpísali, si nové štáty opätovne vymedzujú politiky rozvojovej spolupráce poskytovanej krajinám, ktoré ju potrebujú, diverzifikujú nástroje spolupráce a oblasti, ktoré pomoc dostávajú. To, čo spravodajkyňa povedala v predslove, je čistá pravda, teda že priority nie sú určené dosť jasne a dobré úmysly sú často obmedzované nedostatočnými finančnými zdrojmi. Zdá sa, že nové členské štáty ešte stále potrebujú čas, aby sa mohli prispôsobiť rozhodovacím systémom Rady a jej prioritám v oblasti rozvojovej spolupráce. Rumunsko má národnú stratégiu pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, na základe ktorej podporuje rozvoj štátov v geografických oblastiach, ktoré sú v rámci medzinárodných vzťahov označené za prioritné, konkrétne krajiny východnej Európy, západného Balkánu a južného Kaukazu. Ďalšie úsilie sa vzťahuje na postupné rozširovanie pomoci na africké štáty, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania. Som rada, že sa tento rok, 1. októbra, v Bukurešti uskutoční Deň rozvoja organizovaný európskymi socialistami, a chcem sa poďakovať tu a teraz kolegom socialistom za jednomyseľné hlasovanie v prospech môjho návrhu zorganizovať toto podujatie v novom členskom štáte Európskej únie, v Rumunsku. Chválim túto správu, ktorá pre nové členské štáty Európskej únie predstavuje užitočný rámec konceptualizácie v danej oblasti.

6 6 Toomas Savi, v mene skupiny ALDE. Vážený pán predsedajúci, v utorok prezident Estónskej republiky Toomas Hendrik Ilves povedal, že by sme mali prestať s používaním výrazu nové členské štáty. Tento výraz sa objavuje aj v názve správy pani Budreikaitëovej. Hoci v zásade so svojím prezidentom súhlasím, označenie nové členské štáty má aj kladnú konotáciu, ktorá v sebe nesie zavádzanie inovácií a pripravenosť na reformy. Dnešná správa prináša vyčerpávajúci prehľad pokroku, aký v oblasti rozvojovej spolupráce zaznamenali nové darcovské krajiny Európskej únie, ktoré ešte pred desiatimi rokmi boli poberateľmi podobnej pomoci, a poukazuje tak na nedostatky, ako i na možnosť ešte viac zvýšiť ich prínos do politiky rozvojovej spolupráce EÚ. V roku 1970 Organizácia spojených národov odsúhlasila cieľovú sumu rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % HDP na odstránenie extrémnej chudoby najväčšej potupy pre človeka. Milí kolegovia, nezabúdajme, že tento stav sa týka približne tretiny svetovej populácie. Bohužiaľ, úsilie, ktoré bolo doteraz vyvinuté, zjavne nestačí. Žiadny z nových členských štátov doposiaľ tento cieľ nesplnil. To isté sa týka starých členských štátov, s výnimkou Dánska, Luxemburska, Holandska a Švédska. Nórsko tiež dosiahlo tento cieľ, hoci nie je členom EÚ. Rád by som poďakoval pani Budreikaitëovej za veľký kus práce, ktorý odviedla pri zostavovaní návrhu správy a úprave pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som vypracoval ja a moji kolegovia z Výboru pre rozvoj. Spravodajkyňa bola zvolená z novej darcovskej krajiny a nové darcovské krajiny si jej správu celkom iste podrobne preštudujú. Výnimkou nebude ani Estónsko. Nakoniec pripomeniem, že Európsky konsenzus o rozvoji obsahuje záväzok ďalej zvyšovať určené fondy a nabádam všetky členské štáty, aby k tomuto záväzku pristupovali s plnou vážnosťou. Správa je chvályhodným dokumentom, ktorý nám opäť raz pripomína naše záväzky a ja naliehavo žiadam všetkých kolegov, aby ju podporili. Adam Bielan, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád poblahoželal pani Budreikaitëovej za túto vynikajúcu správu. V tomto dokumente sa spomína Východná dimenzia EÚ, vonkajšie vzťahy a potreba nového zhromaždenia podľa vzoru zhromaždení EUROLAT alebo EUROMED, zhromaždenia, ktoré by stavalo predovšetkým na historickej skúsenosti nových členských štátov, vrátane mojej vlastnej krajiny, Poľska. V tomto so spravodajkyňou úplne súhlasím. Európa potrebuje novú víziu širšej sféry vplyvu, ktorá by pokrývala celý Balkán a čiernomorský región a tiahla sa až po južný Kaukaz. Politika EÚ pre tieto oblasti je zastaraná. Už len samotný názov Európska susedská politika je nevhodný a urážlivý pre niektoré krajiny, napríklad pre Ukrajinu, ktorá do Európy nepochybne patrí. Tento názov by sa mal zmeniť na Susedskú politiku Európskej únie, ako na poslednom stretnutí Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou správne podotkol bývalý minister zahraničných vecí Ukrajiny Boris Tarasiuk. Európska únia by mala viac podporovať Ukrajinu a Gruzínsko a vtiahnuť ich do svojej sféry vplyvu. Tieto krajiny potrebujú našu pomoc viac, než ju potrebovali krajiny strednej Európy pred rozšírením v roku Potrebujú individuálny prístup zo strany Európskej únie, nie všeobecnú susedskú politiku, ktorá s Ukrajinou zaobchádza de facto rovnako, ako s krajinami, ktoré historicky do Európy nepatria. Ukrajina, Gruzínsko a aj Bielorusko sú chudobnejšie, hospodársky slabšie a politicky problémovejšie než krajiny, ktoré k Únii pristúpili po roku 2004.

7 7 V posledných rokoch sme svedkami značného posilnenia postavenia Ruska v regióne. Ochota Ruska využívať zásoby energie na politické vydieranie bráni Európskej únii v oponovaní hanebným praktikám Kremľa, ktoré s demokraciou nemajú nič spoločné. Moskva sa pokúša zvrátiť prechod k demokracii v Gruzínsku a Ukrajine. Susedská politika Európskej únie, ako by sme ju mali nazývať, musí našim najbližším susedom ponúknuť okamžitú politickú a hospodársku pomoc. Poľsko už má hotové projekty pripravené na realizáciu, ako napríklad projekt nezávislej televízie Belsat pre Bielorusko. Gabriele Zimmer, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážený pán predsedajúci, vrátim sa k samotnému predmetu správy. Dovoľte mi, aby som sa pani Budreikaitëovej poďakovala za správu, ktorú pokladám za veľmi vyváženú a kompetentnú. Navyše v tomto momente je to správa mimoriadne dôležitá, pretože môžeme urobiť provizórnu inventúru a tiež vyvodiť závery v súvislosti s väčšou rozvojovou spoluprácou zo strany nových členských štátov, osobitne pokiaľ ide o spoluprácu so štátmi AKP. Je zrejmé, že vstup do EÚ prináša aj zo Zmluvy vyplývajúce povinnosti prijať výsledky acquis communautaire. Je však rovnako zrejmé, že jedna vec je Zmluva a druhá vec je informovanosť verejnosti v jednotlivých krajinách o dôležitej oblasti politiky. Štatistiky, ktoré boli predložené, o tom jasne vypovedajú. V krajinách, ktoré v hospodárskom rozvoji ešte samy zaostávajú, sa rozvojová spolupráca so štátmi Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky často nejaví ako obzvlášť pálčivá otázka. Preto musíme spoločne usilovať o pochopenie významu tejto úlohy a naliehať, aby sa pokračovalo v jej plnení, pričom možno nadviazať na rozvojovú spoluprácu, ktorá sa v minulosti nepochybne rozvíjala s niektorými štátmi, predovšetkým s africkými krajinami. Mnohé putá, ktoré existovali pred rokom 1989, sa veľmi rýchlo a takmer nepozorovane rozviazali. Došlo aj k niekoľkým poľutovaniahodným udalostiam. Množstvo projektov, ktoré boli v týchto krajinách rozbehnuté, dnes zapadá prachom. Myslím, že potrebujeme začať odznova. Okrem toho ma dosť mrzí, že po dohode s Komisiou takmer všetky členské štáty strednej a východnej Európy sústredia svoju rozvojovú spoluprácu na spoluprácu s bývalými sovietskymi republikami, čím sa obchádza skutočný cieľ rozvojovej spolupráce, ktorým je plnenie miléniových rozvojových cieľov. Ak sa aj novým členským štátom podarí do roku 2010 dosiahnuť zvýšenie oficiálnej rozvojovej pomoci na 0,17 %, ako to bolo dohodnuté, sú na mieste obavy, že len malý zlomok z tejto sumy pôjde na rozvoj a podporu najchudobnejších krajín sveta. Dovoľte mi ešte raz sa vrelo poďakovať pani Budreikaitëovej za jej správu. Frank Vanhecke (NI). (NL) Podľa môjho názoru je táto správa v niekoľkých ohľadoch dobrá. Ponúka zaujímavý prehľad toho, aké postavenie zastáva rozvojová spolupráca v nových členských štátoch. A to je dobre. V zásade som však presvedčený, že táto správa predstavuje predovšetkým premrhanú príležitosť. Namiesto podnecovania nových členských štátov, aby sa snažili plniť tradičné ciele európskej rozvojovej pomoci, by Parlament urobil oveľa lepšie, keby o týchto cieľoch diskutoval a zamyslel sa nad tým, či dnes vôbec má význam jednoducho pokračovať v tradičnom spôsobe rozvojovej pomoci. Parlament znova a znova povyšuje finančné ciele na určitú dogmu, bez riadnej diskusie, a znova a znova odmietame priznať zásadné príčiny, ktoré sú koreňom problémov väčšiny rozvojových krajín. V Afrike nepochybne platí, že hlavnou príčinou chudoby, hladu,

8 8 neistoty a obrovských sociálnych a hospodárskych problémov v rozvojových krajinách je v skutočnosti veľmi zlé riadenie totálne skorumpovanými režimami. Nové členské štáty tu vyzývame, aby zorganizovali informačné a osvetové kampane. S tým súhlasím, ale nemali by sme ľudí informovať aj o tom, že africké národy míňajú na zbrane viac, než dostávajú v rozvojovej pomoci? Alebo o tom, že africkí panovníci a vladári majú zašité miliardy na švajčiarskych kontách, pričom celkovo je táto suma vyššia, než mnohoročný súhrn rozvojovej pomoci? Ak existuje jeden signál, že Európa by mala pomoc pozastaviť, je ním skutočnosť, že len demokracie, kde vládne zákon, zaručujú ľuďom skutočnú šancu na zlepšenie životných podmienok, a že len za týchto okolností bude rozvojová pomoc účinná a prospešná. V súčasnosti tomu tak, bohužiaľ, nie je. Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). (RO) Chválim túto správu, ktorá novým členským štátom skutočne pomôže pri plnení záväzkov, ktoré na seba vzali v súvislosti s politikou rozvojovej spolupráce. Podporujem odporúčania uvedené v správe a rád by som zdôraznil dve z nich v prvom rade potrebu stratégie osvety občanov. Neznamená to, že obyvatelia členských štátov, v ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa predstavuje len 38 % priemeru EÚ, ako je tomu v prípade Rumunska, majú pochopiť, že musia vyčleniť časť svojho rozpočtu na rozvoj iných krajín, ale že to je základná hodnota Európskej únie, ktorú sme sa zaviazali presadzovať a Rumunsko, ktoré sa ako členský štát nachádza v takejto situácii, podnikne v tomto smere potrebné kroky. Rád by som tiež poukázal na odporúčanie týkajúce sa predávania pozitívnych skúseností starších členských štátov novším členským štátom, aby sa v rozvojovej spolupráci zamedzilo chybám, akými sú nesplnenie cieľa, neúčinnosť a vznik príležitostí na korupciu v krajinách prijímajúcich pomoc. Chcel by som tiež zdôrazniť významnú úlohu, ktorú rozvojová spolupráca zohráva v súvislosti so vzdelávaním a školením ľudských zdrojov. V tejto súvislosti má Rumunsko mimoriadne pozitívne skúsenosti, keďže prideľuje štipendiá žiakom a študentom z Moldavska a juhovýchodnej Ukrajiny. Existuje tu priame prepojenie medzi rumunskými univerzitami a školami na jednej strane a žiakmi a študentmi zo spomínaných krajín na strane druhej. Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Blahoželám spravodajkyni pani Budreikaitëovej za správu, ktorej príprava si určite vyžiadala veľa času a úsilia. Je príjemné vedieť, že za taký krátky čas sa nové členské štáty pretransformovali z príjemcov pomoci na darcov pomoci. Je však možné, že väčšina týchto krajín ak nie všetky bude mať problém splniť cieľ, ktorým je do roku 2010 vyčleniť 0,17 % HDP na rozvojovú pomoc. Aké sú možné príčiny? Krajiny, ktoré k EÚ pristúpili v 21. storočí, sú ešte stále brzdené etnocentrizmom. Majú pocit, že oni trpeli najviac, že čelia problémom a že potrebujú najviac pomoci. Práve členstvo v EÚ a spoluúčasť na rozvojovej politike pomáha odstraňovať úzkoprsosť. V Litve, kde sa ešte donedávna projekty rozvojovej pomoci stretávali s nedôverou a pochybnosťami, dnes väčšina populácie verí, že takáto pomoc je vítaná a potrebná. Nové členské štáty majú tú výhodu, že môžu predávať svoje skúsenosti z prechodného obdobia iným regiónom sveta. Poznáme ťažkosti, s ktorými bojujú naši blízki susedia v strednej Európe, na Kaukaze a v strednej Ázii, pretože nedávno sme podobnými ťažkosťami sami prechádzali.

9 9 Avšak našu pozornosť a pomoc musíme sústrediť ešte ďalej. Je pomerne ťažké vidieť chudobu v afrických a ázijských krajinách z pohľadu Vilniusu, Varšavy, Budapešti alebo Bukurešti, ale musíme si uvedomiť, že ak dnes pomáhame tým, ktorí sú v núdzi, v skutočnosti pomáhame sami sebe. Každá krajina na tejto planéte je prepojená s ostatnými krajinami, platí tu princíp spojených nádob. Rastúca priepasť medzi najbohatšími a najchudobnejšími krajinami, rovnako ako nezastaviteľný príval hospodárskych migrantov, podomieľajú základy, na ktorých stojí svet. Popri štátnej pomoci zohrávajú veľmi významnú úlohu aj organizácie občianskej spoločnosti. Hodnota peňazí a hmotných vecí vyzbieraných mimovládnymi organizáciami, školami a cirkvou nie je veľká, ale vysoko sa cení. Ryszard Czarnecki (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, moja krajina niekoľko rokov dostávala pomoc v dôsledku prevládajúcej chudoby. Dnes, po štyroch rokoch členstva v Európskej únii, sa Poľsko čím ďalej tým aktívnejšie zapája do pomoci rozvojovým krajinám. Nedávno sme napríklad odpísali veľmi veľký dlh Angoly. Okrem toho vynakladáme peniaze na podporu elity vo rozvojových krajinách tým, že financujeme štipendiá na štúdium v Poľsku. V zásade sa totiž domnievame, že investovanie do vzdelania a vytváranie elity nie sú o nič menej dôležité, ako rozdávanie dobročinných príspevkov. Musím povedať možno so mnou niektorí z vás nebudú súhlasiť že pomoc rozvojovým krajinám by sa nemala obmedzovať len na podporu afrických krajín, a pripomínam, že Európsky konsenzus z roku 2005 nám neukladá povinnosť smerovať našu rozvojovú pomoc Afrike. Ako Poliak som hrdý na to, že moja krajina, nový členský štát, vyčleňuje na pomoc rozvojovým krajinám rovnaké percento HDP ako Grécko, ktoré je v Európskej únii už 27 rokov, Portugalsko, ktoré je členským štátom už 22 rokov, a Taliansko, zakladajúci člen Spoločenstva. Katrin Saks (PSE). (ET) Rada by som poďakovala spravodajkyni za aktuálnu a vyváženú správu. Mám niekoľko pripomienok vyplývajúcich tak z predchádzajúcej diskusie o tejto správe, ako aj z dnešnej diskusie v tejto rokovacej sále. Moja prvá poznámka sa týka názoru, že v nových členských štátoch ľudia zastávajú k rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci len vlažný postoj. Myslím si, že šírenie osvety zohráva v tejto súvislosti veľmi významnú úlohu. V Estónsku sa uskutočnila štúdia, v ktorej sa porovnávali dnešné postoje s postojmi spred troch rokov, a dokonca aj štatistiky spred troch rokov hovoria, že povedomie o rozvojovej spolupráci sa zlepšilo až do takej miery nielen v inštitúciách, ale medzi obyvateľstvom všeobecne že to umožnilo značnú rozpočtovú podporu poskytovanú na rozvojovú spoluprácu (alebo zvýšenie tejto podpory). Je dôležité, aby verejnosť vedela, že peniaze neputujú do veľkej čiernej diery, ale do konkrétnych krajín na konkrétne projekty. Rozvojová spolupráca Estónska je založená na zásade, že zodpovednosť za rozvoj spočíva v prvom rade v rukách samotných rozvojových krajín. Nič nemožno dosiahnuť nasilu. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležitá úzka spolupráca a veľmi dobrým príkladom je spolupráca medzi Estónskom a Gruzínskom. Preto vítam odsek 17 správy, v ktorom sa uvádza, že najväčšou výzvou bude zvýšenie rozpočtu a osveta, predovšetkým v radoch širokej verejnosti. Hoci napríklad suma, ktorú Estónsko v roku 2006 vyčlenilo na medzinárodný rozvoj, predstavovala 0,09 % HDP, dnes je situácia taká, že by sa táto suma mala zvyšovať a naším cieľom je do roku 2011 dosiahnuť číslo 0,17 % HDP, v súlade s programom rozvojovej spolupráce, prijatým v roku 2006.

10 10 Vítam skutočnosť, že návrhy predložené mojimi kolegami, mojimi estónskymi kolegami, boli zapracované do správy v štádiu návrhu a verím, že to znamená zásadnú zmenu v tom zmysle, že sa nové členské štáty pretvorili z príjemcov pomoci na poskytovateľov pomoci. Dúfam, že táto podpora bude aj naďalej rásť. Liam Aylward (UEN). Vážený pán predsedajúci, je šokujúce, že máme na svete 200 miliónov pracujúcich detí. Takéto praktiky sú absolútne neprijateľné. Medzinárodné spoločenstvo musí intenzívnejšie usilovať o to, aby sa medzinárodné kódexy postupov, ktoré bojujú proti detskej práci, presadzovali prísnejšie vo všetkých krajinách na svete. Toto musí byť za každých okolností kľúčovou otázkou v kontexte politík rozvojovej pomoci EÚ. Európska únia musí úzko spolupracovať s Organizáciou spojených národov, organizáciou UNICEF, Svetovou bankou, Medzinárodnou organizáciou práce, darcami a mimovládnymi organizáciami, aby boli zavedené správne stratégie a všade začali platiť rovnaké zákony na zastavenie neľudských praktík detskej práce. Ak má byť problém detskej práce účinne vyriešený na celom svete, je potrebný viacrozmerný prístup. Je potrebné presadiť opatrenia sociálnej ochrany a zmeniť pravidlá trhu práce. Problém detskej práce je neoddeliteľne prepojený s otázkami vzdelávania. V prípade detí, ktorým je odopieraný prístup k vzdelaniu, je vyššia pravdepodobnosť zapojenia do detskej práce. Európska únia ako najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci na svete musí aj naďalej postupovať priebojne, aby sa do roku 2015 splnili miléniové rozvojové ciele, vrátane cieľov stanovených medzinárodným spoločenstvom v súvislosti s dostupnosťou vzdelania všetkým deťom na svete. Mieczysław Edmund Janowski (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, pomáhať druhým, keď ešte sami potrebujete pomoc, je vskutku dôkazom solidarity. Takýto dôkaz podáva činnosť 12 štátov, ktoré nedávno vstúpili do Európskej únie, a malo by byť ocenené. V novembri minulého roku som prostredníctvom výstavy s názvom Poľská pomoc svetu prezentoval, čo v tejto otázke podniká Poľsko. Aj ja som pani Budreikaitëovej vďačný za jej komplexnú prezentáciu tejto problematiky. V miléniových cieľoch, o ktorých diskutujeme už niekoľko rokov, ide o to pomôcť ľuďom žijúcim v chudobe, vrátane miliónov podvyživených detí. Táto pomoc by však nemala spočívať v naservírovaní hotovej ryby na tanieri, lepšie urobíme, ak podáme udicu a naučíme ľudí rybáriť. Musíme tiež usilovať o dosiahnutie spravodlivejšieho systému obchodovania s krajinami tretieho sveta. Je potrebné, aby boli darcovia štedrejší a ochotnejšie odpisovali dlhy a šírili ďalej vedecké objavy, predovšetkým z oblasti medicíny. Podporujme školy a univerzity v týchto krajinách, aby mohli ich absolventi prispievať k uspokojovaniu potrieb svojich krajanov. Pomôžme vyriešiť problém s nedostatkom pitnej vody. My, obyvatelia Európskej únie, tvoríme sotva 7,5 % svetovej populácie, ale pripadá na nás 23 % svetového HND. Samozrejme, že aj my Európania máme vlastné problémy, vrátane hospodárskych problémov. Ale musíme sa na ne dívať v kontexte. Nesmieme byť ľahostajní k utrpeniu hladujúcich a chorých, alebo ľudí bez vzdelania, ktorí žijú v chudobe, núdzi alebo v ohrození života. Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, rád by som sa vrátil k postrehu pána komisára z jeho úvodného prehlásenia, a síce že by sme nemali rozvojovú pomoc len dávať, ale mohli a mali by sme ju poskytovať v súvislosti so všeobecnými záujmami nie v zmysle takého druhu mocenskej politiky neustáleho kladenia si podmienok, akú

11 11 kedysi viedli USA a bývalý Sovietsky zväz, a ktorú dnes presadzuje Rusko a Čína, ale v zmysle usilovania o dobré riadenie, presadzovania ľudských práv a boja proti korupcii. Toto sú záujmy, ktoré by sme mali hlásať a tým nemám na mysli len nové členské štáty a ich politiku rozvojovej pomoci, ale nás všetkých. Možno je práve toto reálna príležitosť, aby sme na tieto záujmy začali klásť ešte väčší dôraz. Jan Zahradil (PPE-DE). (CS) Vážený pán predsedajúci, táto správa je, prirodzene, veľmi užitočná. Rozvoj v tejto oblasti je veľmi dynamický a dokonca za ním správa zaostáva. V správe sa napríklad neuvádza skutočnosť, že niektoré nové členské štáty už založili rozvojové organizácie. Rád by som však hovoril o niečom inom. Chcel by som vyvrátiť všeobecne rozšírený mýtus, že nové členské štáty nemajú v tejto oblasti žiadne skúsenosti. Skúsenosti máme, hoci sme ich získali v čase, keď bola Európa rozdelená, za železnou oponou, v inom režime, keď bolo všetko motivované ideologicky a politicky. Faktom však zostáva, že sme v rozvojových krajinách kedysi stavali elektrárne a pivovary a poskytovali poľnohospodársku pomoc. Mimochodom, ešte stále nám dlhujú peniaze a niektoré z týchto dlhov sú dosť veľké, ale na tom teraz nezáleží. Ide o to, že know-how máme. A bol by som rád, keby sme ho mohli použiť. Rád by som tiež pri tejto príležitosti požiadal Komisiu, aby nové členské štáty prestala považovať za neskúsených zelenáčov a radšej využila ich existujúce vedomosti. Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). (CS) Vážený pán predsedajúci, rád by som pokračoval tam, kde môj kolega, pán Zahradil, skončil. Má absolútnu pravdu. Bývalé Československo, ako aj ďalšie krajiny sovietskeho bloku, boli v rozvojových krajinách aktívne. Naša krajina sa úspešne zapájala do pomoci hospodárstvam týchto krajín a teraz môžeme z tohto potenciálu začať ťažiť. Je tu však aj niekoľko negatívnych aspektov vyplývajúcich zo skutočnosti, že vonkajšie zdroje rastu nikdy nemôžu nahradiť zdroje vnútorné: hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii, sa často nedokážu rozvíjať zvnútra. Pred nejakým časom, vlastne to už bolo dosť dávno, Gunnar Myrdal vydal knihu Ázijská dráma. V tejto knihe dáva do kontrastu optimizmus, ktorý prevládal po druhej svetovej vojne napríklad v Afrike, s pesimizmom prevládajúcim v ázijských krajinách. Dnes je situácia úplne iná. Mnohé ázijské krajiny vykazujú silný rast, zatiaľ čo Afrika priťahuje len 2 % svetových investícií a hospodárstva afrických krajín sa nachádzajú v tiesnivej situácii. Existuje tu tiež spojitosť medzi správaním vládnucej elity v týchto dvoch regiónoch, ktoré bolo v ostrom kontraste. Istá francúzska štúdia porovnáva správanie týchto elít a ukazuje, že zatiaľ čo ázijská elita investovala do hospodárstva, africká elita nazhromaždila zdroje, ktoré boli vytvorené, a presunula ich z vlastného územia. Louis Michel, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, pravdaže musím začať poďakovaním všetkým rečníkom za vysokokvalitné príspevky a relevantnosť prednesených pripomienok, ktoré verne odzrkadľujú moje vlastné znepokojenia. Tiež by som rád, hneď na začiatku, poďakoval slovinskému predsedníctvu, ktoré zaujalo nevšedne osviežujúci postoj: pracuje na tom, aby povzbudilo a zaktivizovalo nové členské štáty k zamysleniu sa nad rozvojovou politikou a už zorganizovalo dve mimoriadne produktívne stretnutia, na ktorých sa o týchto otázkach diskutovalo. Pokiaľ ide o komentáre týkajúce sa miery pomoci to znamená potrebnej sumy peňazí úplne chápem ťažkosti, ktorým čelia nové členské štáty. Rád by som vám však pripomenul iste, sami ste to už vo všeobecnosti spomenuli že existuje množstvo alternatívnych

12 12 spôsobov, ako sa zapojiť a použiť prenos odbornosti, čo nestojí veľa. Jeden z rečníkov tu napríklad hovoril o projektoch spolupráce v oblasti vzdelávania. Očividne, vysielanie inštruktorov alebo učiteľov do afrických krajín stojí relatívne málo, a predsa to pre tieto krajiny predstavuje mimoriadne významný prínos. Základná otázka, ktorá tu vyvstáva, a síce či by nebolo lepšie, keby nové členské štáty investovali do svojho susedstva susedstvo možno nie je najvhodnejšie slovo, snáď mi napadne nejaké lepšie namiesto investovania do Afriky, je podľa môjho názoru nesprávna. V plnej miere si uvedomujem, že investovanie do susedstva je bezpochyby atraktívnejšie a ľahšie zdôvodniteľné, a že je príťažlivejšie z hľadiska verejnej mienky vo vašich krajinách i pre potenciálnych partnerov rozvojovej politiky. Jeden prístup však nevylučuje druhý a pre mladých ľudí môže byť mimoriadne poučné vidieť, ako sa národ rozhodne pre rozšírenie svojho záväzku pomáhať aj na Afriku, ako sa otvorí Afrike, pretože to vyjadruje hodnoty, ktoré sú na jednej strane európske v tom najhlbšom zmysle slova, a zároveň celosvetové. Dovoľte mi, aby som ďalej podotkol, že dôvodom, prečo som vôbec načal tému prítomnosti nových členských štátov v Afrike, je skutočnosť, že niektoré z vašich krajín už majú s touto oblasťou skúsenosti, a že tieto skúsenosti vo všeobecnosti zanechali kladné stopy, predovšetkým v súvislosti s budovaním určitých štátov a určitých štátnych služieb a vo forme skutočne odborných znalostí, ktoré sa zachovali. V druhom bode, dámy a páni, by som rád hovoril o tom, že, pokiaľ ide o Afriku, plnenie miléniových cieľov nejde podľa plánu. Ciele budú splnené vo všetkých rozvojových krajinách okrem Afriky. Preto si dovolím tvrdiť, že sme zodpovední, alebo spoluzodpovední, za to, aby sa investície do Afriky neznižovali, a rád by som znovu zdôraznil, pričom budem opakovať slová jedného z rečníkov, že investície možno realizovať vo forme výmeny odbornosti. Pobádanie a motivovanie našich univerzít, vysokých škôl, miest a miestnych orgánov, aby sa zapojili do výmeny s rozvojovými krajinami, predstavuje očividne pomerne nenákladný, a zároveň efektívny prístup. Musím tiež povedať, že veľmi ochotne prizvem predstaviteľov takzvaných nových členských štátov, aby ma sprevádzali na niektorej z mojich misií. Som presvedčený, že je mimoriadne dôležité, aby na vlastné oči videli nielen záležitosti, o ktorých sa rokuje, ale aj skutočne tragickú situáciu, akej niektoré krajiny a národy čelia. Na záver by som rád spomenul istý aspekt, ktorý ponúka veľký potenciál pridanej hodnoty pravdepodobne väčší, než aký máme v niektorých našich krajinách, ako už niekto podotkol a tým je celá oblasť verejnej správy. Čo vlastne myslíme pod pojmom verejná správa? Verejná správa je schopnosť štátu vziať na seba najdôležitejšie vládnuce úlohy a poskytovať svojmu ľudu základnú úroveň sociálnych služieb. Som presvedčený, že je toho ohromne veľa, čím môžete prispieť z hľadiska verejnej správy (myslí sa tým všetko, čo súvisí s budovaním štátu a aby som zdôraznil pripomienku, ktorú predniesol, myslím, pán Lambsdorff čokoľvek, čo súvisí s cestou od obdobia prechodu k budovaniu štátu alebo konkrétnejších štruktúr). Mám tu na mysli vyberanie daní, vytvorenie administratívy na miestnej úrovni, presadzovanie zásady subsidiarity a decentralizácie. Všetky tieto aspekty majú nepochybne kľúčový význam pre budovanie štátov, ktoré budú skutočne schopné slúžiť svojim obyvateľom, a je zrejmé, že vy tu môžete zohrať významnú úlohu. Verím, že by bolo prospešné a aj to sám navrhnem prizvať 12 takzvaných nových členských štátov, aby spolupracovali s Komisiou v rámci programu desiateho Európskeho rozvojového fondu. Súčasná situácia je taká, že sme viac-menej ukončili tvorbu programu desiateho Európskeho rozvojového fondu a stálo by za to, keby si nové členské štáty určili, postupne po jednotlivých krajinách, akým spôsobom by sa podľa ich mienky mohli

13 13 najlepšie v rámci tohto programu realizovať. Mohli by napríklad poskytnúť inštruktáž v oblasti spravodlivosti, alebo by sme ich mohli požiadať, aby dali k dispozícii určitých odborníkov. Niektoré nové členské štáty majú napríklad odborníkov v oblasti elektronickej verejnej správy a po tomto druhu odbornosti je v niektorých afrických krajinách veľký dopyt. Preto predkladám svoj návrh. Myslím si, že je dôležité, že sme diskutovali a vidím, že existuje niekoľko schodných ciest, ktorými sa možno vydať. Chcem tým povedať, že ak chceme pracovať naozaj efektívne a pohnúť veci dopredu, navrhujem, aby sme sa čo najskôr stretli s predstaviteľmi 12 krajín, o ktorých tu hovoríme, a aktívne sa týmito otázkami zaoberali, aby sme v nasledovných týždňoch mohli pripraviť spoločné programy. Som presvedčený, že je to príležitosť, ktorú si nemôžeme dovoliť premrhať. Napokon ste hovorili o kladení podmienok a toto stanovisko úplne chápem. Všetko, čo sa týka hodnôt, ľudských práv, rešpektovania ľudských práv a boja proti korupcii, je nepochybne dôležité, s tým súhlasím, ale v niektorých prípadoch môže byť veľmi ťažké, a dokonca kontraproduktívne, dávať do súvislosti alebo podmieňovať rozvojovú pomoc prísnym dodržiavaním týchto hodnôt, hoci sú nám nepochybne nesmierne drahé. Musíme si uvedomiť, že podmieňovanie pomoci hodnotovými súvislosťami v krajinách, v ktorých tento druh požiadavky nerešpektujú, ublíži v prvom rade radovým obyvateľom. Našou odpoveďou na tento problém v krajinách, kde sa dobrá verejná správa nerešpektuje je pracovať v spolupráci s konkrétnymi subjektmi, či už nepriamymi miestnymi subjektmi alebo s mimovládnymi organizáciami, prípadne agentúrami OSN. Rozpočtovú podporu poskytujeme len krajinám, ktoré zabezpečujú aspoň minimálnu úroveň dobrej verejnej správy. Takže si myslím, že niet pochýb, že natoľko sme vo veci tohto prístupu na rovnakej vlnovej dĺžke. Čo sa týka hodnôt, o ktorých som hovoril, sú to hodnoty, o ktoré dôsledne a trvale usilujeme. Neustále sa snažíme ich propagovať a presadzovať cestou politického dialógu. Je však ťažké zavádzať prísnu podmienenosť, ak chceme skutočne pomáhať ľuďom priamo na mieste, a to je, koniec koncov, hlavným cieľom. Danutë Budreikaitë, spravodajkyňa. (LT) Vrelá vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili na diskusii a podporili moju správu. Tiež by som rada poďakovala všetkým členom Výboru pre rozvoj za to, že jednomyseľne hlasovali v prospech správy. Chcela by som zdôrazniť niekoľko záležitostí. nové členské štáty v skutočnosti je toto označenie len dočasné; vďaka nemu ľahšie rozlišujeme staré členské štáty od tých, ktoré do EÚ vstúpili po dvoch kolách rozširovania v dôsledku ich špecifického historického vývoja a možno i skutočnosti, že sú chudobnejšie než staré členské štáty. Rada by som spomenula skúsenosti s politikou rozvojovej spolupráce. Táto politika sa začala uplatňovať v roku Krajiny strednej Európy Česká republika, Slovensko a iné mali s rozvojovou spoluprácou viac skúseností. Pobaltské štáty sa na rozvojovej pomoci zúčastňovali v oveľa menšej miere. Napriek tomu v súčasnosti moja krajina poskytuje pomoc africkej krajine Maurícijskej republike v oblasti oceánografie. Pokrok je očividný. Prečo zdôrazňujem východný rozmer, východné krajiny? Pretože sú jednoducho našimi dôležitými susedmi. Nemá zmysel snažiť sa vymedzovať oblasť alebo politiky rozvojovej spolupráce, je zbytočné, aby o tom politici do detailov diskutovali. Tieto názory sú prepojené. V Bielorusku, ktoré je naším susedom, niektorí ľudia musia vyžiť z dvoch dolárov na deň. Ku ktorej skupine krajín teda Bielorusko patrí? Tieto krajiny sú tiež zaostalé a žiadajú pomoc, pričom zastávajú názor, že by mali byť príjemcami pomoci. Všetci chceme, aby mali naši susedia slušnú kvalitu života. Zdá sa teda, že sledujeme rovnaké globálne ciele.

14 14 Pomáhame africkým krajinám bojovať proti chudobe, znižovať mieru migrácie, zvyšovať kvalitu života, oživovať hospodárstvo, zápasiť s chorobami a stať sa sebestačnými. Tým, že našim susedom pomáhame v boji proti chudobe, tým, že im podávame pomocnú ruku vždy, keď je to možné, a v oblastiach, v ktorých máme náležité skúsenosti, prispievame k stabilizácii celej Európy a pobaltského regiónu. Ďakujem vám všetkým za to, že ste sa zapojili do diskusie, a za vašu podporu. Predsedajúci. Rozprava sa skončila. Hlasovanie sa uskutoční dnes o hod. Písomné vyhlásenia (článok 142 rokovacieho poriadku) Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), písomne. (RO) Hoci má návrh uznesenia, o ktorom sa diskutuje, ambiciózne ciele, som presvedčený, že bude ťažké dopracovať sa v blízkej budúcnosti k spoločnej politike, ktorá by bola z principiálneho hľadiska vyrovnaná. Hoci tvoríme jednu veľkú rodinu, pokiaľ ide o krajiny alebo geografické regióny, ktorým sa v súčasnosti poskytuje pomoc v rámci regionálnej rozvojovej spolupráce, každý členský štát Európskej únie má vlastné priority priority, ktoré sú motivované hospodárskymi, geopolitickými, etnickými, historickými a inými záujmami a je nepravdepodobné, že sa táto schéma výrazne zmení. Pri nedávnom incidente, ktorý sa udial v súvislosti s vyhlásením nezávislosti Kosova, sa ukázala názorová nejednotnosť členských štátov a rovnako je pravdepodobné, že podobná rôznorodosť názorov sa ukáže, keď príde na rad diskusia o situácii našich nečlenských susedov. Pravdou je, že významným krokom bolo vymenovanie vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci na základe Lisabonskej zmluvy. Keďže však chýbajú jasné pravidlá pre určovanie priorít Spoločenstva, každý členský štát sa bude snažiť presadzovať a zameriavať sa rozvojové politiky, vrátane finančných politík (prídely z rozpočtu Únie) v takých regiónoch mimo Spoločenstva, ktoré vyhovujú ich vlastným prioritám. PREDSEDÁ: PÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ podpredseda 3. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (rozprava) Predsedajúci. Ďalším bodom je správa pani Feleknas Ucaovej v mene Výboru pre rozvoj o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2007/2182(INI)) (A6-0035/2008). Feleknas Uca, spravodajkyňa. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, pred piatimi dňami sme oslavovali sté výročie Medzinárodného dňa žien. Dosiahli sme toho veľa, ale v najchudobnejších krajinách sveta ešte stále nepozorujeme rovnosť príležitostí. Ľudské práva žien a dievčat ešte stále ani zďaleka nie sú neodňateľnou, jednotnou a neoddeliteľnou súčasťou všeobecných ľudských práv, akej sa dovoláva viedenské vyhlásenie Organizácie spojených národov z roku Vo svojej správe podrobne rozoberám situáciu žien a dievčat v rozvojových krajinách a skúmam aj možnosti, ako by európska rozvojová spolupráca mohla život týchto žien zlepšiť. Dovoľte mi, aby som stručne uviedla niekoľko faktov a čísel.

15 15 Dve tretiny všetkých negramotných na svete tvoria ženy. Viac než 40 % žien v Afrike nenavštevovalo základnú školu. V Afrike tvoria ženy 52 % celkovej populácie, ale vykonávajú 75 % poľnohospodárskych prác a vyrábajú a predávajú % potravín. Aktualizovaná stratégia Komisie pre rovnosť žien a účasť na rozvojovej spolupráci sa zaoberá dôležitými oblasťami a navrhuje konkrétne opatrenia na presadzovanie rovnosti. Dvojitý prístup stratégie v rámci ktorého sa zefektívňuje uplatňovanie rodového hľadiska a zároveň sa navrhujú samostatné opatrenia na presadzovanie rovnosti je vítaný. Chválim aj 41 praktických opatrení v oblasti zodpovednej verejnej správy, zamestnanosti, hospodárstva, školstva, zdravotníctva a v oblasti násilia proti ženám. Napriek tomu vo svojej správe niekoľko bodov kritizujem. Dovoľte, aby som stručne rozobrala tie najdôležitejšie z nich. Som presvedčená, že základom opatrení pre boj proti násiliu voči ženám by mal byť boj proti tradičným formám násilia. Po druhé, musím povedať, že som prekvapená, že sa v stratégii nespomínajú dohody o hospodárskom partnerstve. Na žiadnom mieste sa neuvádza súvislosť medzi posilňovaním úlohy žien a hospodárskymi dohodami medzi EÚ a štátmi AKP. Pokiaľ ide o špecifickú situáciu žien vo vojnových konfliktoch, je mi ľúto, že sa stratégia nevyjadruje k špecifickej úlohe, akú zohrávajú ženy v takzvaných slabých štátoch a v najmenej rozvinutých krajinách. Mimoriadna pozornosť by mala byť venovaná aj otázke reprodukčného zdravia a sexuálnych práv žien v rozvojových krajinách. Je mi veľmi ľúto, že vo väčšine návrhov na zmeny a doplnenia ide len o to, aby sa zo správy vymazali časti, v ktorých sa žiada, aby ženy mali právo slobodne a nezávisle rozhodovať o svojom tele a živote. Nechápte to ako vystatovanie, ale moja správa sa netýka len tejto otázky. V tejto súvislosti vítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pani Buitenwegovej v mene skupiny Verts/ALE a ďakujem jej za dôležité príspevky. Pokiaľ ide o reprodukčné zdravie, v tomto momente chcem povedať len jedno: každá žena má právo slobodne a nezávisle rozhodovať o svojom tele a živote. Prístup žien k zdravotníckym službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je základným predpokladom pre dosiahnutie rodovej rovnosti. Kým bude ženám tento prístup upieraný, o ich telách a životoch budú rozhodovať iní. A to si predsa nikto, komu naozaj záleží na európskej humanistickej tradícii, našich spoločných hodnotách a dodržiavaní ľudských práv, nemôže priať! (potlesk) Louis Michel, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som začal blahoželaním spravodajkyni za toto mimoriadne dôkladné preskúmanie veľmi dôležitej prierezovej témy. Vyššia účasť žien na hospodárskom živote a spravodlivá deľba moci medzi mužmi a ženami sú v skutočnosti predpokladom rozvoja. Ak nedokážeme zabezpečiť rodovú rovnosť v rámci rozvojovej spolupráce, nikdy sa nám nepodarí splniť miléniové ciele alebo dosiahnuť udržateľný hospodársky rast. Prečo v krajinách subsaharskej Afriky tvoria ženy len 34 % trvale zamestnanej pracovnej sily? Prečo zárobok týchto žien predstavuje len 10 % celkových príjmov a prečo ženy vlastnia len 1 % majetkov? Tieto otázky sú prirodzene mimoriadne dôležité. A prečo, ako hovorí vaša správa, 70 % z 1,3 miliardy ľudí žijúcich v úplnej chudobe tvoria ženy? Ilustrujeme tu špecifický druh tragédie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osudom ženy. Bohužiaľ, podobných otázok, na ktoré musíme nájsť odpoveď, je príliš veľa. Dokonca aj v Európe, dokonca aj v národných parlamentoch našich členských štátov, v ktorých je

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED NÁSILÍM AKÝ JE ÚČEL DOHOVORU? Dohovor Rady Európy

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Štandardný Eurobarometer 90 VEREJNÁ MIENKA V EURÓPSKEJ ÚNII JESEŇ 2018 NÁRODNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike Štandardný Eurobarometer 90 Jeseň 2018 Kantar

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - m07_618.skw

Microsoft Word - m07_618.skw MEMO/07/618 V Bruseli 20. decembra 2007 Základné informácie o rozširovaní schengenského priestoru Dňa 14. júna 1985 vlády Belgicka, Nemecka, Francúzska, Luxemburska a Holandska, podpísali v Schengene,

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie

EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA Strategický orgán EÚ Rada Európskej únie EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia

Podrobnejšie

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE

Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRE Generálne riaditeľstvo komunikácie ODDELENIE MONITOROVANIA VEREJNEJ MIENKY v Bruseli, august 2013 Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB79.5) ROK PRED EURÓPSKYMI VOĽBAMI 2014 Inštitucionálna časť SOCIO-DEMOGRAFICKÁ

Podrobnejšie

Predškolská výchova vo svete 2

Predškolská výchova vo svete 2 Predškolská výchova vo svete 2 Kvalita raného vzdelávania Projekt OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care 1998 2012 Štúdie Starting Strong I III (2001, 2006, 2012) Päť ciest ku kvalite

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

st18649.sk11.doc

st18649.sk11.doc RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 16. decembra 2011 (16.12) (OR. en) 18649/11 OJ CONS 83 ENV 979 PREDBEŽNÝ PROGRAM Na: 3 139. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ŽIVOTNÉ PROSTREDIE) Dátum: pondelok 19. decembra 2011

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Medzinárodné menové vzťahy

Medzinárodné menové vzťahy Medzinárodné menové vzťahy Vypracovala: Ing. Anna Mattová S medzinárodným obchodom a ostatnými ekonomickými pohybmi medzi národnými ekonomikami sa úzko spájajú medzinárodné menové vzťahy. Menová politika

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Nástroj verejnej zodpovednosti KROK 1: Sťažnosť Kto môže podať sťažnosť? Každý, kto sa cíti byť postihnutý konaním skupiny EIB. Na čo môžem podať sťažnosť?

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas 2018-1-SK01-KA203-046318 O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža iba názory autorov a Európska

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo chápeme ako štátne IT? Investície z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií O akej sume sa rozprávame?

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Inštitút zamestnanosti Inkluzívne zamestnávanie Michal Páleník

Inštitút zamestnanosti Inkluzívne zamestnávanie Michal Páleník Inštitút zamestnanosti Inkluzívne zamestnávanie Michal Páleník Projekt Verejné politiky zamestnanosti Inkluzívne zamestnávanie Sociálny systém Číslo: AO-1-08 program: Aktívne občianstvo a inklúzia, Program

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Asociácie priemyselných zväzov 19. jún 2018 DoubleTree by Hilton Bratislava Rekvalifikácie, dovoz, príplatky, odbory: situácia na trhu práce. Michaela Sojáková Súčasný stav na trhu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zdravie a.doc

Microsoft Word - Zdravie a.doc Zdravie a zdravotné návyky Slovákov žijúcich v zahraničí Lenka Beňová Táto správa sa zaoberá problematikou zdravia, využívania zdravotnej starostlivosti a pokrytia zdravotným poistením občanov Slovenskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 5. 2014 Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie