Sviatosť posvätnej vysviacky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sviatosť posvätnej vysviacky"

Prepis

1 Ježiš Kristus po svojom nanebovstúpení neprestal byť prítomný medzi svojim ľudom na zemi. Žije v Cirkvi, ktorá je jeho tajomným telom. Bohoslužobný život Cirkvi je teda celebráciou celého Mystického tela Kristovho Hlavy a jej údov, pozemských i nebeských. Liturgia slávená malou skupinkou miestnej Cirkvi sa slávi v mene celej Cirkvi a slávi sa nielen v mene všetkých týchto Cirkví, ale aj pre celú túto Cirkev. Jedno spoločenstvo je vždy reprezentantom úplnej celej Cirkvi. Stačí si všimnúť modlitby, ktoré sa modlia počas liturgií. Vždy sú tam modlitby za celú Cirkev na celom svete. Je potrebné si tiež uvedomiť, že všetci pokrstení účastní na liturgii sú koncelebrantmi, každý podľa svojho stupňa kňazstva v Kristovi. Nie všetci pokrstení sú presbytermi, ale všetci pokrstení sú kňazmi Ježiša Krista. Presbyteriát je špeciálnym stupňom Kristovho kňazstva, ale všetci pokrstení sú pokrstení v kňazstve Ježiša Krista, ktorý v určitom slova zmysle, je jediným kňazom a každé iné kňazstvo (podľa rôznych stupňov v Cirkvi) je len účasťou na Kristovom kňazstve. Liturgia nie je niečo, čo koná klérus pre iných. Ale celé spoločenstvo koná podľa rôznych stupňov služobnej hierarchie Cirkvi. Služobné kňazstvo ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb a víno slovami: "Toto je moje telo... toto je moja krv... toto robte na moju pamiatku!" Ježiš Kristus prikazuje apoštolom robiť to isté, čo robil on: premieňať chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista, čo patrí aj k samotnej podstate kňazskej moci. Celú svoju náuku, ktorú prijal od Otca a časť svojej božskej moci odovzdal Ježiš Kristus svojim apoštolom na čele s Petrom. Dal im poverenie hlásať túto náuku a vysluhovať sviatosti až do konca sveta a po celom svete. Apoštoli to neboli schopní robiť sami a preto ustanovili biskupov, ktorým odovzdali plnosť kňazskej moci, ale ja plnú účasť na Kristovom trojakom poslaní. Aby biskupi mohli plniť tieto služby, potrebujú pomocníkov, ktorým v rôznej miere odovzdávajú účasť na Kristovom i svojom kňazstve, a tak ich uspôsobujú na príslušné služby. Takýmito pomocníkmi biskupov sú kňazi a 1 / 6

2 diakoni. Okrem týchto služieb (svätení) vznikli v neskorších obdobiach v Cirkvi aj iné, tzv. nižšie svätenia. Novozákonné chápanie kňazstva Priamych svedectiev Svätého Písma o kňazskej službe je veľmi málo, avšak sú natoľko jasné, že nepotrebujú veľmi osobitné objasňovanie (porov. 1 Pet 2,5-10; Zj 1, 5-6; Zj 20,6; Ex 19, 5-6; Dt 14,2). Starý Izrael bol vyvoleným Božím národom, ako to dosvedčujú knihy Starého zákona. V Novom zákone sa takýmto národom stali kresťania, ktorí predtým neboli žiadnym národom. Stanúc sa Cirkvou, stali sa kresťania Božím národom, ku ktorému patrí každý veriaci. Etnický, národný princíp, podľa ktorého bol vyvolený starozákonný Izrael, bol zamenený členstvom, príslušnosťou k Cirkvi, v ktorej sa aj etnické, či sociálne znaky ukázali ako prekonané (porov. Gal 3, 28-29). Celá Cirkev je Boží národ, nový Izrael a každý v nej je povolaný ako kňaz Bohu prinášať duchovné obety. V židovstve bolo osobitné kňazstvo, nedostupné príliš pre národ, bola hranica, ktorá raz a navždy oddeľovala kňazstvo od národa. Kráľovské kňazstvo celého Izraela v Starom zákone ostávalo zasľúbením, prísľubom. V Starom zákone služba v chráme bola dostupná iba levitskému kňazstvu a cudzia pre všetok národ Izraela. Prísľub o kráľovskom kňazstve splnil sa v Novom Izraeli v Cirkvi Ježiša Krista. 2 / 6

3 Cirkevná hierarchia má teda božské ustanovenie. Iba vďaka hierarchii možno splniť odkaz sv. apoštola Pavla: Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku! (1 Kor 14,40). Sám Ježiš Kristus si vybral 12 apoštolov, aby boli správcami a činiteľmi Božích tajomstiev. A samotní apoštoli, ktorých činnosť bola riadená Svätým Duchom a živým príkladom ich Učiteľa, tiež vyvolili na službu v Cirkvi určité osoby a takýmto spôsobom ustanovili tento poriadok nepretržitého kňazstva, ktorý sa zachováva v Cirkvi do dnešných dní. Stupne vyšších posvätných rádov v Cirkvi Episkopát Biskupský stupeň je prvým a najvyšším stupňom cirkevnej hierarchie. Tento stupeň dáva osobe posvätenej za biskupa plnosť apoštolskej moci. Obsahuje teda nielen kňazskú moc, ale aj možnosť odovzdať ju inej osobe. Pri biskupskom svätení majú byť traja biskupi ako spolusvätitelia. Úlohou a povinnosťou biskupa je chrániť čistotu evanjelia, starať sa o jeho šírenie a hlásanie medzi ľudom. Tiež od najstarších čias bolo ukladané biskupskému stavu za povinnosť právo slúženia, vedenia, učiteľstva a ustanovovania kandidátov na jednotlivé kňazské stupne. 3 / 6

4 Kňazstvo Kňazstvo je sviatosť, v ktorej Cirkvou vybraní kandidáti po splnení všetkých predpísaných podmienok dostávajú vkladaním rúk biskupa svätenie, duchovnú moc a potrebné milosti plniť svoje kňazské povinnosti. Kňaz pri vkladaní rúk biskupa získava plnú kňazskú moc a medzi jeho duchovné povinnosti patrí: - udeľovať sviatosti veriacim, vysluhuje šesť sviatostí (okrem sviatosti kňazstva), - hlásať Božie slovo, - viesť veriacich k bohumilému životu na Zemi a k spáse vo večnosti. Kňazstvo vždy zaujímalo centrálne miesto medzi ostatnými službami v Cirkvi. Počínajúc od apoštolskej doby, každá miestna Cirkev si sama ustanovovala biskupov, kňazov, diakonov a iných služobníkov, ktorí sa začali objavovať neskôr. Tieto ustanovenia, konané miestnou Cirkvou, obsahovali tri momenty: - vyvolenie osôb určených pre tieto služby, - ich posvätenie spojené s modlitebnou prosbou o zoslanie darov Svätého Ducha, - priznanie zo strany miestnej Cirkvi vykonaného posvätenia ako blahodarne účinkujúceho. 4 / 6

5 Vznik kňazskej služby spadá do obdobia, kedy sa začali utvárať miestne cirkvi. A to znamenalo, že ich slúženie bolo nevyhnutné pre jestvovanie samostatnej miestnej Cirkvi. Vo vzťahu k biskupskému stupňu je tento stupeň podriadený, lebo bez vôle biskupa kňaz nemohol prijímať a vykonávať nič podstatne dôležité v cirkevnej činnosti. Vo vzťahu k bohoslužbe mal kňaz práva na úrovni biskupa, okrem práva vysväcovania kňazov (chirotonie), ktoré bolo ponechané výlučne biskupovi. Diakonát Diakonát je prvým stupňom z vyšších svätení, kedy sa diakon zúčastňuje na verejnom a súkromnom bohoslúžení, posluhuje pri sviatostiach, ale ani jednu nevysluhuje. Diakonát bol však ustanovený nie na kňazstvo, ale na službu biskupom a presbyterom. Diakoni sa totiž pokladali za ich ruky a oči. Podľa vyjadrenia Ignáca Antiochijského, diakoni v súlade s biskupmi a presbytermi jasne učia veriaci ľud Pánove príkazy. Táto prax zachovaná v pravoslávnych cirkvách, ktorú teraz objavuje latinská Cirkev, má sa znova osvetliť aj vo východných katolíckych cirkvách. Obnova jej bohoslužobného a mimobohoslužobného poslania sa totiž ukazuje ako veľmi užitočná. Liturgickou službou diakona je prednášanie ekténií, čítanie evanjelia a ostatné usmerňujúce texty počas svätej liturgie, nevyhradené kňazovi. Znakom diakonskej hodnosti je orár. Vystúpenie diakonov ako osobitej kategórie vyšších svätení v Cirkvi je zaznamenané v Skutkoch apoštolov, kde sa opisuje voľba a ustanovenie siedmich mužov na službu 5 / 6

6 starostlivosti o stolovanie, obsluhovanie pri stoloch. O týchto mužoch sa hovorí ako o mužoch plných Ducha a múdrosti (porov. Sk 6,3). Obsluhovanie pri stoloch a pomáhanie počas tzv. agapé bolo spájané v apoštolskej dobe so slávením Eucharistie, lebo po liturgii sa spotrebovávali ostatky eucharistických prínosov. Povinnosťou diakonov bolo vyberať, či oddeľovať z prinesených darov chlieb a víno ako matériu pre Eucharistiu. V storočí sa okruh diakonských povinností rozširuje a prísne stanovuje. Na základe Apoštolských konštitúcií má byť diakon uchom, okom a taktiež srdcom a dušou biskupa. Diakon mal oboznamovať biskupa o všetkom, čo sa deje v živote Cirkvi, pričom otázky tzv. druhostupňovej záležitosti mohol riešiť aj sám. Hlavná činnosť diakona však spočívala pri aktívnej účasti pri vykonávaní bohoslužieb. V dobe katechumenátu bol diakon povinný nad tými, ktorí sa pripravovali na vstup do Cirkvi, čítať modlitby a privádzať ich k biskupovi. Potom ich privádzal na miesto krstu, pomáhal pri obradoch (zobliekanie z odevov, mazanie celého tela krstným olejom...). Dosť často boli diakoni splnomocnencami biskupov na všeobecných a miestnych snemoch. Činnosť diakonov bola najviac badateľná pri vykonávaní svätej božskej liturgie. V prvých časoch kresťanstva diakoni oboznamovali cirkevnú obec o čase a mieste bohoslužieb a počas samotných obradov dohliadali na poriadok v čase ich trvania: ukazovali veriacim ich miesta a dohliadali, aby bol kľud a ticho. Ukazovali tiež veriacim, kedy sú povinní stáť, sedieť alebo skláňať sa na kolená. Diakoni tiež posluhovali biskupovi a kňazovi v oltárnej časti chrámu, kde pripravovali bohoslužobné predmety a oblečenie pre slúžiacich. (prebrate zoe) 6 / 6

osnovy nav 5. roč.

osnovy nav 5. roč. Obsah predmetu náboženská výchova v 5. ročníku ZŠ: Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg V tomto veku dieťa stále viac naväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg rozvíja nie len

Podrobnejšie

Pracovný list č

Pracovný list č Meno Priezvisko Pracovný list č. 11 Zmluva s Bohom farnosť Milý priateľ/ka! Tak sa pomaly blížime k záveru našej cesty. Mnohé sme za ten čas spoznali. A mnohé aj urobili. V Tvojom živote nastali zmeny:

Podrobnejšie

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

Kat Infolist 17 tyzden 11

Kat Infolist 17 tyzden 11 Liturgický kalendár: KATEDRÁLNY INFOLIST 25.4. 1.5.2011 Želáme vám a vyprosujeme optimizmus sily života, ktorý dáva Ježiš svojim zmŕtvychvstaním. Buďme tými, ktorí všade vnášajú radosť Kristovho života.

Podrobnejšie

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl 8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Základný text 4 Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je

Podrobnejšie

Všeobecný úvod do sviatostí

Všeobecný úvod do sviatostí Sviatosti uvádzania do kresťanského života Všeobecný úvod do sviatostí 1. Sviatosti a Ježiš Kristus Základom našich sviatostí je Ježiš Kristus, jeho slová a skutky ktoré konal počas svojho pozemského života.

Podrobnejšie

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z

Podrobnejšie

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jeden príbeh. Odohral sa na kresťanskom pohrebe. Kňaz

Podrobnejšie

LINEAMENTA 2015

LINEAMENTA 2015 LINEAMENTA 2015 ÚVOD Prvý synodálny dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Ordinariát OS a OZ SR) s názvom Lineamenta (z lat. linea - línia) je pracovný

Podrobnejšie

INSTRUMENTUM LABORIS 2016

INSTRUMENTUM LABORIS 2016 INSTRUMENTUM LABORIS 2016 ÚVOD Dostáva sa Vám do rúk druhý pracovný dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky s latinským názvom Instrumentum laboris. Je jedným

Podrobnejšie

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/2018 25.3.2018 Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu

Podrobnejšie

STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na pr

STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na pr STAUROS Č. 7 marec/apríl 2017 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Na úvod znova malá pôstna bilancia: Na prvú pôstnu nedeľu nám Kristus sľúbil, že uvidíme otvorené

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret Farizeji vyčítali Ježišovi,

Podrobnejšie

STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriace

STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriace STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriacej žene, ktorá žila v susedstve muža, presvedčeného

Podrobnejšie

STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Je

STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Je STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Ježiša, menej náboženstva. Autor Steve Arterburn v nej

Podrobnejšie

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého človeka, ktorý povedal, že ak by mal v rukách absolútnu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint STVORENIE SVETA (Gn 1, 1-27) Úvod do knihy Genezis gr. význam pôvod, vznik Opisuje začiatky Božieho stvoriteľského diela a dejín spásy. Opisuje počiatok stvorenia, počiatok ľudstva, počiatok soboty, manželstva,

Podrobnejšie

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pastierom, ktorí sú spojení v pokoji a spoločenstve s

Podrobnejšie

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín,

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, aby strávili dovolenku v príjemnom prostredí a načerpali

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint BIBLIA Stará kniha a vždy nové Božie slovo KTO NEPOZNÁ BIBLIU NEPOZNÁ KRISTA (Sv. Hieronym) z gréčtiny a znamená KNIHA, KNIŽOČKY, SPISKY; ale aj BIBLIOTÉKA zoznam viac ako 40 kníh Starého zákona; Sväté

Podrobnejšie

Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi poku

Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi poku Poď za mnou Joseph Aubry, SDB DOKUMENTY Lumen Gentium...2 Perfectae caritatis...7 TEOLÓGIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA 1 Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi pokus o definíciu...14 2 Rehoľný život vo svojej osobno-mystickej

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KTO SPOZNÁVA BIBLIU SPOZNÁVA KRISTA. Biblia je súbor kníh, ktoré hovoria o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom skrze Mojžiša a ktorú naplnil v Kristovi. Je to Bohom vnuknuté slovo. Nie diktát. Nespadla

Podrobnejšie

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková, autor záverečné

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková, autor záverečné Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková, autor záverečného obrázka P. Emil Prokop, SVD Slovenská liturgická

Podrobnejšie

STAUROS Č. 19 september/október 2018 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Myslím, že mnohí sme už počuli ane

STAUROS Č. 19 september/október 2018 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Myslím, že mnohí sme už počuli ane STAUROS Č. 19 september/október 2018 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Myslím, že mnohí sme už počuli anekdotu, ktorá sa zamýšľa nad tým, kedy vznikol internet.

Podrobnejšie

Microsoft Word - posolstvo synody

Microsoft Word - posolstvo synody BISKUPSKÁ SYNODA 13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012 Posolstvo Božiemu ľudu Bratia sestry, Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista (Rim 1, 7).

Podrobnejšie

SuhrnKrestanstva

SuhrnKrestanstva Súhrn základov kresťanstva v kocke pre študentov 1. ročníka gymnázií a stredných škôl inky 2011 1. Koľko Bohov poznáme? 39 Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na

Podrobnejšie

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách)

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách) POBOŽNOSŤ NA VIGÍLIU NARODENIA PÁNA (v rodinách) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina

Podrobnejšie

Bulletin16-17.indd

Bulletin16-17.indd Život Cirkvi Ročník 17 16-17/2011 Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo a zem KOMENTÁR Tiché Božie milosrdenstvo Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nám už akosi automaticky spája s Krakovom a svätou

Podrobnejšie

STAUROS Č. 1 január 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! Slovíčko o Slove Myslím, že všetci sme

STAUROS Č. 1 január 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! Slovíčko o Slove Myslím, že všetci sme STAUROS Č. 1 január 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! Slovíčko o Slove Myslím, že všetci sme presvedčení o sile myšlienky. Na túto tému som si

Podrobnejšie

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi F a r s k ý l i s t 21 2015 11.10.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi naberá vyššie obrátky. Tento mesiac prebieha synoda

Podrobnejšie

Stauros 22/2010

Stauros 22/2010 Stauros Č. 22 október/november 2010 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave slovíčko o SLOVE Drahé sestry a bratia! Keby som tak mohol/-la vrátiť čas? Koľkým z nás už prebehlo mysľou

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret A; Mk 2, 1 Farizeji vyčítali

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc Povolanie máme v konečnom dôsledku len jedno, a to dokonalosť. Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Vita consecrata hovorí: Všetci sme pozvaní k dokonalosti. Túto výzvu na svätosť možno prijať a rozvíjať

Podrobnejšie

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa nachádza, a ktorá je to kongregácia. Iní skúšajú zakladať

Podrobnejšie

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Predbežné úvahy Na stretnutí v Ríme 6. marca 1982

Podrobnejšie

číslo 2 ročník XXIX. ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA SV. CYRILA A METODA V BRATISLAVE

číslo 2 ročník XXIX. ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA SV. CYRILA A METODA V BRATISLAVE číslo 2 ročník XXIX. ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA SV. CYRILA A METODA V BRATISLAVE Obsah čísla: ÚVODNÍK...3 SVEDECTVO PRVÁKA...4 ROZHOVOR...6 F. Mudrák šéredaktor T. Pammer zástupca šéredaktora

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás knihou, z ktorej možno čítať; je knihou, v ktorej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Hľadať poznanie o Nebeskom Otcovi a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi Starší Robert D. Hales Kvórum dvanástich apoštolov Svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Moji

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - ZOZULAK-prezentace [režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - ZOZULAK-prezentace [režim kompatibility] Cyrilometodská misia v kontexte srbskoslovenských vzťahov Prof. Dr. Ján Zozuľak, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) Knieža Rastislav v liste cisárovi Michalovi III. napísal:

Podrobnejšie

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka TRNAVSKÁ UNIVERZITA TEOLOGICKÁ FAKULTA Študijný odbor: Sociálna práca a katolícka teológia Bakalársky študijný program formácia a vedenie spoločenstiev Praktická teológia Hnutie Modlitby matiek Vyučujúci:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc len ako nejaký servis a nič viac. Musíme ísť medzi ľudí a hovoriť im o radostnej zvesti, vytrvať vo všetkých nástrahách a protivenstvách. Vo všetkom nám môže byť skutočne výborným príkladom svätý Ján Mária

Podrobnejšie

STAUROS Č. 21 október/november 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Nedávno som si v novinách prečítal

STAUROS Č. 21 október/november 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Nedávno som si v novinách prečítal STAUROS Č. 21 október/november 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Nedávno som si v novinách prečítal kurióznu až bizarnú správu. Istý švédsky vedec vynašiel

Podrobnejšie

Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu.

Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu. Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu. Palestína (provincia Judea) bola pod nadvládou Ríma

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vízia

Microsoft Word - Vízia VÍZIA ECAV 2020 Písmo, reformácia a Augsburské vyznanie Sme cirkvou Božieho slova, ktorej Písmo je prameňom viery a pravidlom života. Božie slovo obsiahnuté v Písme máme poverenie zvestovať pravdivo, odvážne

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

STAUROS Č. 6 marec/apríl 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Určite sme už mnohí počuli o tzv. kríze s

STAUROS Č. 6 marec/apríl 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Určite sme už mnohí počuli o tzv. kríze s STAUROS Č. 6 marec/apríl 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Určite sme už mnohí počuli o tzv. kríze stredného veku. Existuje mnoho jej popisov, aj zaručených

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Vyber správnu odpoveď Kto sa pýtal Ježiša na zničenie chrámu a na znamenia začiatku týchto udalostí? A/ farizeji a zákonníci B/ Peter a Jakub B, C; Mk 13, 3

Podrobnejšie

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Podrobnejšie

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M 3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. Martinovi 2. Zamyslenie na deň 3. Litánie k sv. Martinovi

Podrobnejšie

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo 12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli

Podrobnejšie

STAUROS Č. 8 apríl 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! slovíčko o Slove Pred nejakým časom som

STAUROS Č. 8 apríl 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! slovíčko o Slove Pred nejakým časom som STAUROS Č. 8 apríl 2013 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave Drahí bratia a sestry! slovíčko o Slove Pred nejakým časom som videl dokument, ktorý odvysielala televízia Lux. Bola

Podrobnejšie

Farské zvesti 05/2018 Ročník: 12. Rok: 2019 Číslo: 5 Posolstvo na pôstne obdobie 2019 (z myšlienok pápeža Františka) Veď stvorenie túžobne očakáva, že

Farské zvesti 05/2018 Ročník: 12. Rok: 2019 Číslo: 5 Posolstvo na pôstne obdobie 2019 (z myšlienok pápeža Františka) Veď stvorenie túžobne očakáva, že Farské zvesti 05/2018 Ročník: 12. Rok: 2019 Číslo: 5 Posolstvo na pôstne obdobie 2019 (z myšlienok pápeža Františka) Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia (Rim 8, 19) Boh prostredníctvom

Podrobnejšie

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465 Náboženská výchova 1. ročník Charakteristika vyučovacieho predmetu Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.

Podrobnejšie

Institut_vyrocna_sprava_2012

Institut_vyrocna_sprava_2012 Výročná správa neziskovej organizácie Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o., n.o. za rok 2012 V Tajove, 29/03/2013 1 OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2012

Podrobnejšie

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo byť evanjelium znovuzriadzované v tejto dispenzácii,

Podrobnejšie

O KRISTOVI KRÁĽOVI. (Quas Primas. Encyklika pápeža Pia XI. 1925) 1. Vo svojom prvom okružnom liste 1, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu p

O KRISTOVI KRÁĽOVI. (Quas Primas. Encyklika pápeža Pia XI. 1925) 1. Vo svojom prvom okružnom liste 1, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu p O KRISTOVI KRÁĽOVI. (Quas Primas. Encyklika pápeža Pia XI. 1925) 1. Vo svojom prvom okružnom liste 1, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu pre všetky Ich Excelencie biskupov 2, sme uviedli hlavné

Podrobnejšie

Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu! V knihe proroka Izaiáša čítame: A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene zná

Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu! V knihe proroka Izaiáša čítame: A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene zná Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu! V knihe proroka Izaiáša čítame: A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie,

Podrobnejšie

t_gojdic_eucharistia

t_gojdic_eucharistia Blahoslavený biskup-mučeník Pavel Gojdič a jeho úcta k Eucharistii František Dancák Zusammenfassung: Die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens. Das kann man besonders im

Podrobnejšie

Micheas.doc

Micheas.doc MICHEÁŚ Mich 6,8: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Prorok Micheáš bol súčasník proroka Izaiaša. Obidvaja

Podrobnejšie

Farské zvesti 03/2018 Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 03 Na prahu Veľkého pôstu Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! Nachádzame

Farské zvesti 03/2018 Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 03 Na prahu Veľkého pôstu Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! Nachádzame Farské zvesti 03/2018 Ročník: 11. Rok: 2018 Číslo: 03 Na prahu Veľkého pôstu Bratia a sestry, priatelia, čitatelia nášho farského časopisu! Nachádzame sa na prahu štyridsaťdňového veľkopôstneho putovania,

Podrobnejšie

TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie tel.: , fax: , e-m

TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie   tel.: , fax: , e-m TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie www.ku.sk, tel.: +421 53 4 19 4 1 26, fax: +421 53 419 41 23, e-mail: studijne@kapitula.sk Informácie o prijímacom konaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pastoračné dokumenty Jána Pavla II.doc

Microsoft Word - Pastoračné dokumenty Jána Pavla II.doc 1. Encykliky 1.1 Redemptor hominis Úvod 1 Jedná sa o prvú encykliku pápeža Jána Pavla II., ktorá má názov Redemptor hominis - Vykupiteľ človeka. Ján Pavol II. sám encykliku nazýva inauguračným dokumentom

Podrobnejšie

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V týchto nepokojných časoch po celom svete stále viac

Podrobnejšie

SLOVO ROČ. XXV. Cena 4 Sk i Z OBSAHU VYBERÁME POMOC DEŤOM Peter a P avol -s tĺp y cirkvi str. 3 M ladý kresťan v d n ešn o m s v e te st

SLOVO ROČ. XXV. Cena 4 Sk i Z OBSAHU VYBERÁME POMOC DEŤOM Peter a P avol -s tĺp y cirkvi str. 3 M ladý kresťan v d n ešn o m s v e te st SLOVO 1 2 20.6.1993 ROČ. XXV. Cena 4 Sk i Z OBSAHU VYBERÁME POMOC DEŤOM Peter a P avol -s tĺp y cirkvi str. 3 M ladý kresťan v d n ešn o m s v e te str. S tretn u tie p re zid e n ta so S vätým O tc o

Podrobnejšie

ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA V BRATISLAVE

ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA V BRATISLAVE ČASOPIS BOHOSLOVCOV KŇAZSKÉHO SEMINÁRA V BRATISLAVE OBSAH ČÍSLA: 3» VYBER SI! MARIÁN BÉR 4» NÁJDETE ODPOČI- NOK PRE SVOJU DUŠU PETER REPKO 6» SVIATOSŤ BIRMOVANIA ATTILA JÓZSA 9» PASTORAČNÁ PRAX ŠTEFAN

Podrobnejšie

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu povahu, pozdvihnú naše životy a zintenzívnia naše

Podrobnejšie

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 OBSAH Slovo na úvod... strana 3 Vyučovací list... strana 5 Správy z diaspóry... strana 11 AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI Aktuálne projekty: Projekt Nádej variabilný symbol

Podrobnejšie

STAUROS Č. 18 august/september 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Spisovateľ Max Lucado v jednej zo s

STAUROS Č. 18 august/september 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Spisovateľ Max Lucado v jednej zo s STAUROS Č. 18 august/september 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Spisovateľ Max Lucado v jednej zo svojich poviedok opísal stavbu nádherného pomníka. V

Podrobnejšie

89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22, , 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný

89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22, , 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný 89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22,39 46.53, 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný verš Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať

Podrobnejšie

SPEKTRUM Kostol sv. Jozefa, robotníka ročník 17 Október 2015 číslo 8 Pochodovali sme za život

SPEKTRUM Kostol sv. Jozefa, robotníka ročník 17 Október 2015 číslo 8 Pochodovali sme za život SPEKTRUM Kostol sv. Jozefa, robotníka ročník 17 Október 2015 číslo 8 Pochodovali sme za život Rozjímanie nad Ježišovom životom Pápež Ján Pavol II. v posledných chvíľach života vydal list o ruženci Rosarium

Podrobnejšie

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi, až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života

Podrobnejšie

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc Rozpis čítania NZ na Október 08 - Rok sv. Pavla Dát. deň Lectio divina Prečítať Dát. deň Lectio divina Prečítať 1. st Rim 4,13-25 Mk 14 17. pia 11, 25-36 Lk 14 2. št 5, 1-11 15 18. so 12, 1-8 15 3. pia

Podrobnejšie

AGENDA

AGENDA AGENDA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN

Podrobnejšie

08_makieta_ms_slov-08.pdf

08_makieta_ms_slov-08.pdf Eucharistia v živote Marty Robinovej Marta Robinová (1902 1981) je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20. storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti na jej tele sa pritom

Podrobnejšie

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat.

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat. Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠkVP Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Dĺžka vzdelávania Vyučovací jazyk Náboženská výchova - katolícka Človek a hodnoty Inovovaný školský vzdelávací program Základná

Podrobnejšie

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 3. téma: EUCHARISTIA 1. Názvy Eucharistie V Starom zákone sa nachádza viacero predobrazov Eucharistie. Patrí tu napr. man

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 3. téma: EUCHARISTIA 1. Názvy Eucharistie V Starom zákone sa nachádza viacero predobrazov Eucharistie. Patrí tu napr. man 1 1.1.1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 3. téma: EUCHARISTIA 1. Názvy Eucharistie V Starom zákone sa nachádza viacero predobrazov Eucharistie. Patrí tu napr. manna (Ex 16, 12) alebo obeta Melchizedecha (Gn 14, 18

Podrobnejšie

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Ruženec a milosrdenstvo Stojíme na prahu nového mesiaca, v poradí už desiateho mesiaca tohto roku, ktorý nesie pomenovanie

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Ruženec a milosrdenstvo Stojíme na prahu nového mesiaca, v poradí už desiateho mesiaca tohto roku, ktorý nesie pomenovanie Dobrovoľný príspevok: 0,20 Ruženec a milosrdenstvo Stojíme na prahu nového mesiaca, v poradí už desiateho mesiaca tohto roku, ktorý nesie pomenovanie október. My, veriaci vieme, že tento mesiac je mesiacom

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx

Microsoft Word - ZbCPP upravená verzia.docx Zbierka cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník 22 25. august 2015 Čiastka 4/2015 OBSAH: 6/2015 ZÁSADY hospodárenia s bytmi vo vlastníctve ECAV- ústredie

Podrobnejšie

Časopis bratislavských seminaristov ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 ADSUM Diakoni 2009 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás... (Jn 15,16) 2009 VYS

Časopis bratislavských seminaristov ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 ADSUM Diakoni 2009 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás... (Jn 15,16) 2009 VYS Časopis bratislavských seminaristov ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 ADSUM Diakoni 2009 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás... (Jn 15,16) 2009 VYSVIACKY ADSUM 3. S. Čúzy šéfredaktor web M. Orolín redaktor

Podrobnejšie

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6,

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, 8 Zborový bulletin, 29. október 2017 Dvadsiata nedeľa

Podrobnejšie

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo Púť katolíckych médií Banská Bystrica 2010

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo Púť katolíckych médií Banská Bystrica 2010 slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo 12 06.06.2010 Púť katolíckych médií Banská Bystrica 2010 2 predstavujeme Monastier Rádu sv. Bazila Veľkého v Krásnom Brode Pozitívnou odpoveďou na

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3, Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z r

Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3, Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z r Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3,13-15.17-19 Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z reči apoštola Petra k ľudu potom, čo Peter urobil zázrak

Podrobnejšie

Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013

Prípravka pre pôstny modlitebný  týždeň 2013 Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013 Kristus Baránok Boží učí nás vytrvalosti a vernosti 2Tim 3, 14 17; 4, 1 2 1. deň: Buď verný učeniu a presvedčeniu (v. 14) Byť verný dnes už nie je veľmi v móde.

Podrobnejšie

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii XXI. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Olomouc 2014 Jana Boroňová Trnavská univerzita v Trnave Auris media, s.r.o. Trnava ...neexistujú predpísané pravidlá pre

Podrobnejšie

Misijná stratégia

Misijná stratégia Misijná stratégia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Predkladá VMV ECAV a synodálna pracovná skupina Misia a kresťanské šafárenie Cirkev, ktorá sa chce podeliť o tajomstvo viery I. Úvod Pre mnohých

Podrobnejšie

Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 10. Číslo: 13 Podávanie Eucharistie malým deťom dejinné súvislosti Iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie, Eucharisti

Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 10. Číslo: 13 Podávanie Eucharistie malým deťom dejinné súvislosti Iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie, Eucharisti Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 10. Číslo: 13 Podávanie Eucharistie malým deťom dejinné súvislosti Iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie, Eucharistia - sú sviatosti, ktoré človeka začleňujú do Cirkvi,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - OPS_Gala Ladislav - Zivot dielo a katechizacia blahoslaveneho mucenika P. P. Gojdi\350a)

(Microsoft Word - OPS_Gala Ladislav - Zivot dielo a katechizacia blahoslaveneho mucenika P. P. Gojdi\350a) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PaedDr. Ladislav Gaľa Život, dielo a katechizácia blahoslaveného mučeníka Pavla Petra Gojdiča Osvedčená pedagogická

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas

Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas sv. omše Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza

Podrobnejšie

40

40 KOMENTÁR K BIBLICKÝM KN IHÁM PRE BIBLICKÚ OLYMPIÁDU 2015/2016 prof. ThDr. František Trstenský, PhD. PRVÁ KNIHA SAMUELOVA Prvú a Druhú knihu Samuelovu (1 2 Sam) môžeme aj označiť názvom Knihy o monarchii.

Podrobnejšie

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej,

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, SO Rok vydania: 2019 Jazyková korektúra: Mgr. et Mgr.

Podrobnejšie

Rímskokatolícky farský úrad; Farnosť sv. Jozefa robotníka; Nábrežie Jána Pavla II. č. 3; Svit; Tel.: ; Mobil: ; Mail:

Rímskokatolícky farský úrad; Farnosť sv. Jozefa robotníka; Nábrežie Jána Pavla II. č. 3; Svit; Tel.: ; Mobil: ; Mail: 14.5.2017 21.5.2017 vo farnosti SVIT 14.5.2017 NE: 5. veľkonočná nedeľa 15.5.2017 PO: Féria 16.5.2017 UT: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 17.5.2017 ST: Féria 18.5.2017 ŠT: Féria 19.5.2017 PI: Féria

Podrobnejšie

Bulletin9.indd

Bulletin9.indd Život Cirkvi Ročník 16 9/2009 Popolcovou stredou začalo Pôstné obdobie Téma Svätého Otca k pôstu: A keď sa Ježiš štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol (Mt 4,2). KOMENTÁR Evanjelium života

Podrobnejšie

09 Pilko

09 Pilko VZDELÁVANIE KATECHUMENOV V RANEJ CIRKVI Ján Pilko Isus Christos učil svojich apoštolov, aby mohli odovzdať Jeho Evanjelium ostatným pokoleniam. Centrálnym bodom kázní apoštolov nebolo len akési mravné

Podrobnejšie

fl_03_2007.indd

fl_03_2007.indd MÁJ JÚN DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV ROČNÍK XV 2007 Už onedlho budeme sláviť sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný Božie Telo. Hoci tento sviatok už stratil svoj niekdajší

Podrobnejšie

1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh st

1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh st 1 DIECÉZNA ŠKOLA VIERY 7. téma: MANŽELSTVO V tejto katechéze nás budú sprevádzať dve otázky, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Prvá, prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Druhá, čo znamená, že

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

NAŠE DEDIČSTVO Drevený chrám v LuHove Autor: Mgr. Andrej Kaputa Snímka: Dionýz Dugas Obec leží na severnom úpätí pohoria Čergov, v okrese Bardejov, ho

NAŠE DEDIČSTVO Drevený chrám v LuHove Autor: Mgr. Andrej Kaputa Snímka: Dionýz Dugas Obec leží na severnom úpätí pohoria Čergov, v okrese Bardejov, ho NAŠE DEDIČSTVO Drevený chrám v LuHove Autor: Mgr. Andrej Kaputa Snímka: Dionýz Dugas Obec leží na severnom úpätí pohoria Čergov, v okrese Bardejov, hornej časti údolia Tople, vo výške okolo 420 m nad morom.

Podrobnejšie