I. ZMLUVNÉ STRANY II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I. ZMLUVNÉ STRANY II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE"

Prepis

1 Zmluva č.... VS/.../ o poskytovaní služby ANTIK bikesharing uzavretá podľa 721 a nasl. v spojení s 663 a nasl. zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, Košice zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č V, IČO: , IČ DPH: SK tel.: 055/ , fax: 055/ , antik@antik.sk bankové spojenie: IBAN: SK Tatrabanka, Hodžovo námestie 13, Bratislava za ktorého koná Ing. Igor Kolla /ďalej len poskytovateľ/ I. ZMLUVNÉ STRANY Priezvisko, meno:... Trvalé bydlisko: Adresa na doručovanie, ak je odlišná: Fakturačný Dátum narodenia: Tel. číslo: /ďalej len zákazník/ Zákazník je FO alebo PO II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy za predpokladu riadneho a včasného splnenia podmienok zo strany zákazníka podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zaväzuje počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, odplatne alebo bezodplatne podľa služby špecifikovanej v tejto zmluve a TARIFE ANTIK bikesharing za podmienky zaplatenia predplatného vopred u platenej služby a len na dobu predplatného obdobia prenechať zákazníkovi na dočasné užívanie zákazníkom zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu a zákazník sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť splnenie podmienok nevyhnutných pre poskytovanie služby podľa bodu 2. tohto článku zmluvy a platiť poskytovateľovi za to odplatu vo forme predplatného ako aj iné poplatky za súvisiace služby v zmysle platnej tarify, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, Reklamačnom poriadku ANTIK bikesharing, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ktorými sa zmluvný vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi /ďalej len služba ANTIK bikesharing alebo služba /. 2. Zákazník sa zaväzuje na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si pripojenie k sieti internet akéhokoľvek poskytovateľa elektronických komunikačných služieb, nainštalovať si aplikáciu ANTIK CityBike nevyhnutnú pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing a to prostredníctvom operačného systému Android alebo ios, podľa toho aký operačný systém má zákazník na svojom mobilnom zariadení/smartfóne; zaregistrovať sa pred začatím používania aplikácie ANTIK CityBike, vyplniť registračný formulár a vyplnený registračný formulár elektronicky odoslať. Zákazník registráciou potrebných údajov, potvrdzuje pravdivosť ním uvedených údajov. Po spracovaní registrácie, vydá poskytovateľ zákazníkovi aktivačné oznámenie a to vo forme u o uzatvorení tejto zmluvy a súhlase s VZP ANTIK bikesharing a TARIFOU ANTIK bikesharing. V prípade voľby platených druhov služieb zákazník zaplatí poskytovateľovi vopred kredit v minimálnej výške podľa Tarify ANTIK bikesharing, zároveň zaplatí depozit vo výške podľa Tarify ANTIK bikesharing ako nevyhnutných podmienok pre poskytovanie platenej služby. Kredit a depozit je poskytovateľ oprávnený si stiahnuť cez platobnú bránu, pričom zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas stiahnuť si rovnakým spôsobom aj akékoľvek ďalšie poplatky a zmluvné pokuty, ktoré je zákazník povinný podľa tejto zmluvy poskytovateľovi zaplatiť. 3. V prípade, ak výška depozitu a kreditu zaplateného zákazníkom podľa bodu 2 klesne pod výšku stanovenú v TARIFE ANTIK bikesharing, je prevádzkovateľ oprávnený oznámiť zákazníkovi formou u, že zmluva prestáva byť aktívna 1

2 a zákazník nie je oprávnený službu ANTK bikesharing ďalej používať až do doplnenia depozitu do výšky určenej v TARIFE ANTIK bikesharing. 4. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing je zákazník oprávnený užívať v rámci Zóny použitia, ktorá je súčasťou zákazníkom zvoleného druhu balíka služby ANTIK bikesharing, ktorej špecifikácia je vymedzená v tarife ANTIK bikesharing a aj mimo Zóny použitia, pričom zákazník je povinný predmet nájmu vrátiť v rámci Zóny použitia. 5. Zákazník berie na vedomie, že pre funkčnosť služby musia byť splnené požiadavky na pripojenie k sieti internet, ktoré musia spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet, t.j. rýchlosť pripojenia minimálne 1,5mbps a neexistencia akýchkoľvek obmedzení pripojenia k sieti internet, ktoré bránia pripojeniu zákazníka na svojom mobilnom zariadení/smartfóne, nevyhnutného pre poskytnutie služby ANTIK bikesharing, alebo blokujú prenos dát potrebných pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing. 6. Zákazník berie na vedomie, že za účelom poskytnutia služby ANTIK bikesharing, je oprávnený uzatvoriť s poskytovateľom iba jednu zmluvu, na základe ktorej môže za podmienok dohodnutých v zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, zákazník dočasne užívať iba jeden ním zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu (ďalej len bicykel ). 7. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing podľa tejto zmluvy smie zákazník využívať iba pre vlastnú potrebu, nesmie ju využívať v záujme dosiahnutia zisku alebo jej ďalšieho speňaženia a nesmie umožniť túto službu alebo predmet nájmu užívať tretej osobe. 8. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing využíva zákazník na vlastné riziko. Zákazník plne zodpovedá za škody ním spôsobené, zákazník je zodpovedný za nároky na náhradu škody, odškodnenie, spôsobené konaním zákazníka alebo udalosťami počas trvania služby ANTIK bikesharing. 9. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zákazníkom počas služby ANTIK bikesharing, ani v prípade nesprávneho používania bicykla alebo v prípade neoprávneného použitia bicykla. 10. Zákazník nie je oprávnený dať bicykel do podnájmu. III. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY 1. Služba ANTIK bikesharing je predplatná služba na základe ktorej za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, prenecháva poskytovateľ ako prenajímateľ zákazníkovi ako nájomcovi do dočasného užívania zákazníkom zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu - bicykel. 2. Služba ANTIK bikesharing je poskytovaná zákazníkom - fyzickým osobám starším ako 18 rokov a podnikateľom s tým, že sú oprávnení uvedenú službu využívať iba pre vlastnú potrebu, a v žiadnom prípade nesmú službu dať k dispozícií tretím osobám. 3. Lehota poskytnutia služby ANTIK bikesharing: u platených druhov služieb najneskôr do 5 minút od splnenia podmienok uvedených v čl. II bod 2 tejto zmluvy Zákazník žiada o druh balíka služby ANTIK bikesharing definovaný v Tarife: Verejný bicykel Mesačné bicyklovanie 2019 : - predplatné 10 eur za 30 dní. Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, bude účtovaný za každú hodinu poplatok 1 euro v minútovej tarifikácii. Verejný bicykel Sezónne bicyklovanie 2019 : - predplatné 30 eur od zaplatenia až do konca roka 2019, alebo do termínu ukončenia alebo obmedzenia poskytovania služby v rou Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, bude účtovaný za každú hodinu poplatok 1 euro v minútovej tarifikácii. Verejný bicykel Jazdím potom platím : - Poplatok 1 euro za každú hodinu v minútovej tarifikácii. 4. Spôsob poskytnutia predmetu nájmu/ bicykla/ pre zákazníka: Zákazník prostredníctvom aplikácie ANTIK CityBike vyberie z ponuky poskytovateľa konkrétny bicykel na konkrétnom mieste, ktorý si chce zákazník u poskytovateľa prenajať. Poskytovateľ môže zákazníkovi rezervovať vybraný bicykel, pričom rezerváciu môže potvrdiť poskytovateľ zákazníkovi formou u a/alebo SMS správy a/alebo notifikácie aplikácie, na základe čoho má zákazník ním vybraný bicykel rezervovaný po dobu 30 minút od potvrdenia rezervácie zo strany poskytovateľa; následne zákazník prostredníctvom aplikácie ANTIK CityBike postupom podľa čl. II bod 2 tejto zmluvy uzatvorí s poskytovateľom nájomnú zmluvu na diaľku s tým, že uzatvorenie zmluvy môže potvrdiť poskytovateľ 2

3 zákazníkovi formou u/alebo SMS správy a/alebo notifikácie aplikácie s uvedením výšky nájomného, spôsobu úhrady nájomného a doby nájmu. 5. Vlastníkom bicykla pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing je poskytovateľ. 6. Zákazník berie na vedomie, že každý bicykel poskytovateľa je vybavený GPS systémom umožňujúcom poskytovateľovi neustále monitorovanie presnej polohy a pohybu každého bicykla poskytovateľa. 7.Nájom začína momentom, kedy zo strany poskytovateľa dôjde k odblokovaniu zadnej čeluste bicykla načítaním QR kódu. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú, zákazník je oprávnený nájom kedykoľvek v Zóne definovanej v Tarife ANTIK bikesharing ukončiť tým, že mechanicky zablokuje zadnú čeľusť bicykla. Nájom však skončí vždy najneskôr 30 dní od jeho začatia. 8. Po skončení nájmu je zákazník povinný bicykel bezodkladne vrátiť poskytovateľovi tak, že ho umiestni na verejnom priestranstve v rámci Zóny použitia, tak, aby bicykel neohrozoval bezpečnosť na ceste, neprekážal iným vozidlám alebo doprave a nepoškodzoval tretie strany a ich majetok; zákazník nesmie bicykel parkovať na chodníku, ktorý by v dôsledku takto parkovaného bicykla bol zúžený na šírku menej ako 1,5 m; pred reklamnou tabuľou, ak by ju bicykel zakrýval čo i len čiastočne; o ploty súkromných a verejných budov; o dopravné značky, semafor, parkovacie automaty alebo parkovacie hodiny; pred, v alebo v blízkosti únikových východov, výjazdov určených pre vozidlá, vrátane priestorov vyhradených pre státie alebo výjazd hasičských áut, sanitiek, policajných áut. 9. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti podľa bodu 8 tohto článku, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 za každé jednotlivé porušenie. 10. V prípade, ak zákazník bicykel poskytovateľovi nevráti ani po uplynutí dojednanej doby nájmu, je zákazník povinný platiť ďalej nájomné vo výške 1 EUR za hodinu až do vrátenia bicykla a na výzvu Poskytovateľa ak bicykel nevráti ani do 48 hodín od uplynutia doby nájmu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny prenajatého bicykla a to vo výške 500, tejto povinnosti sa zbaví vrátením bicykla. 11. V prípade ak zákazník vráti poskytovateľovi poškodený bicykel, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi okrem nájomného aj zmluvnú pokutu podľa rozsahu poškodenia vo výške podľa Tarify ANTIK bikesharing, pričom o rozsahu poškodenia rozhoduje poskytovateľ. 12. V prípade ak zákazník umožní užívanie bicykla tretej osobe špecifikovanej v čl. II bod 7, ktorá spôsobí škodu alebo poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, VZP ANTIK bikesharing, zodpovedá zákazník za škodu alebo porušenie akejkoľvek povinnosti zo strany takejto tretej osoby, akoby škodu alebo porušenie povinnosti spôsobil sám. 13. Miesto poskytovania služby: je Zóna použitia, ktorá je súčasťou zákazníkom zvoleného balíka služby ANTIK bikesharing so špecifikáciou podľa Tarify ANTIK bikesharing. Zákazník je oprávnený užívať službu ANTIK bikesharing aj mimo Zóny použitia, pričom zákazník je povinný predmet nájmu vrátiť v rámci Zóny použitia. 14. Zákazníkovi sa odporúča po skončení nájmu umiestniť predmet nájmu bicykel na odporúčané miesto. IV. TRVANIE ZMLUVY A POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 2. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak: a) uzavretá zmluva odo dňa oznámenia poskytovateľa zákazníkovi o neaktívnej zmluve podľa čl. II bod 3 tejto zmluvy, je neaktívna po dobu dlhšiu ako tri mesiace s tým, že za deň oznámenia sa považuje deň, kedy poskytovateľ zákazníkovi SMS správu odoslal, alebo b) ak zákazník poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v zmluve, VZP ANTIK bikesharing najmä tým, že nevráti poskytovateľovi prenajatý bicykel spôsobom dohodnutým v čl. III bod 8 tejto zmluvy, alebo ak splatný dlh zákazníka presiahne 30 EUR, alebo c) ak nevráti bicykel v rámci zóny použitia bezodkladne po uplynutí doby nájmu. 3. Odstúpiť od tejto zmluvy môže poskytovateľ písomne alebo om doručeným na fakturačný zákazníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 3 V. CENA 1. Podmienkou poskytovania platenej služby je zaplatenie kreditu v minimálnej výške a depozitu zo strany zákazníka vo výške a spôsobom uvedeným v TARIFE ANTIK bikesharing, za predpokladu, že zákazník v súlade s čl. II bod 2 tejto zmluvy udelil poskytovateľovi súhlas stiahnuť si cez platobnú bránu aj akékoľvek ďalšie poplatky a zmluvné pokuty, ktoré je zákazník povinný podľa tejto zmluvy poskytovateľovi zaplatiť. Platená služba je poskytovaná len počas predplatného obdobia, zvoleného zákazníkom na základe úhrady predplatného. 2. Predplatné obdobie je obdobie zvolené zákazníkom pri objednaní platenej služby na základe úhrady konkrétneho predplatného podľa TARIFY ANTIK bikesharing za danú službu, ktoré začína prvým dňom predplatného obdobia a končí uplynutím posledného dňa predplateného obdobia o 0:00 hod. 3. Výška kreditu a depozitu pre službu v závislosti od dĺžky predplatného obdobia ako aj výška poplatkov za ostatné súvisiace služby je stanovená v TARIFE ANTIK bikesharing.

4 4. Všetky platby podľa tejto zmluvy uhrádza zákazník poskytovateľovi platobnej brány v zákazníckej zóne na jeho bankový účet SK s uvedením zákazníckeho kľúča (variabilný symbol zmluvy), ktorý slúži na identifikáciu účastníka. Poukázanie platby zákazníkom bez uvedenia zákazníckeho kľúča nemá za následok zánik dlhu ani úhradu platby. Zákazník o uhradení platby dostane doklad o zaplatení. 5. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola platba zákazníka po jej identifikácii pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo deň zloženia peňažnej čiastky k rukám poskytovateľa v prípade platby v hotovosti. 6. V prípade, ak zákazník nesprávne alebo nečitateľne uvedie zákaznícky kľúč /variabilný symbol/alebo ho vôbec neuvedie, v dôsledku čoho nebude možné platbu identifikovať a správne priradiť, poskytovateľ nezodpovedá zákazníkovi za oneskorené zriadenie platenej služby ani za priradenie platby na iný účel alebo na zriadenie inej služby než tej, ktorú mal zákazník v úmysle si objednať. V prípade, ak na základe platby zákazníka nie je možné identifikovať účel platby a zákazník má u poskytovateľa viaceré neuhradené platby po lehote splatnosti, poskytovateľ je oprávnený priradiť platbu na najskôr splatnú pohľadávku v poradí istina a jej príslušenstvo a následne na ostatné pohľadávky po lehote splatnosti podľa dátumu ich splatnosti v poradí istina príslušenstvo. V prípade, ak je pohľadávka poskytovateľa predmetom vymáhania v súdnom alebo exekučnom konaní a zákazník uhradí akúkoľvek platbu na účet advokáta zastupujúceho poskytovateľa v súdnom alebo exekučnom konaní, započíta sa poskytnutá platba najprv na trovy právneho zastupovania advokáta. 7. Zúčtovacie obdobie je u platenej služby totožné s obdobím počas ktorého mal bicykel prenajatý alebo 1 kalendárny mesiac. V prípade, ak bude zákazníkovi zasielaná faktúra, zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za poskytované služby vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr na ovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania om zo strany poskytovateľa. 8. Zákazník má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol bicykel pre jeho vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok. Právo na odpustenie alebo na zľavu z nájomného sa musí uplatniť u poskytovateľa najneskôr do konca max. doby nájmu, inak toto právo zaniká. 9. V prípade ak poskytovateľovi vznikne voči zákazníkovi pohľadávka za nezaplatené nájomné (alebo jeho časť) a/alebo nárok na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu, a/alebo nárok na úhradu ceny prenajatého bicykla, je poskytovateľ oprávnený použiť na jej zaplatenie peňažné prostriedky z depozitu zaplateného zákazníkom alebo prostredníctvom platobnej brány, s tým, že voľba spôsobu je na poskytovateľovi. 10. Poskytovateľ je povinný vrátiť nespotrebovanú časť depozitu a kreditu zákazníkovi v lehote do 30 dní, ktorá plynie odo dňa platného ukončenia tejto zmluvy. VI. PRÍLOHY K ZMLUVE Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria: 1. Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK bikesharing 2. TARIFA ANTIK bikesharing 3. Reklamačný poriadok ANTIK bikesharing (súčasť VZP ANTIK bikesharing) 4. Poskytnutie informácií podľa 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákazník potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s aktuálnym znením všetkých príloh zmluvy, ktoré sú verejne prístupné na internetovej stránke poskytovateľa, že si tieto podrobne prečítal a je si vedomý toho, že tieto obsahujú záväzné ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán a tvoria súčasť tejto zmluvy. VII. ĎALŠIE USTANOVENIA 1. Pre platnosť zmeny cien služieb alebo tarify, pokiaľ ide o službu sa vyžaduje ich oznámenie zákazníkovi spôsobom uvedeným vo VZP ANTIK bikesharing. 2. Podľa dohody zmluvných strán podľa 262 ods. 1 Obch. Zák. sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 3. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky z jeho strany, ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy a potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s právami a povinnosťami zákazníka uvedenými v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing a TARIFE ANTIK bikesharing a zaväzuje sa ich dodržiavať. 4. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby ANTIK bikesharing, a ktoré nezávisia od vôle poskytovateľa, môže poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi. 5 Zákazník berie na vedomie, že pre funkčnosť služby musí spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet, ktorými sú rýchlosť pripojenia minimálne 1,5 Mbit/s a neexistencia akýchkoľvek obmedzení pripojenia k sieti internet, ktoré bránia pripojeniu mobilného telefónu/smartfónu zákazníka, alebo blokujú prenos dát potrebných pre poskytovanie služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť alebo vady služby spôsobené tým, 4

5 že pripojenie účastníka tieto parametre nespĺňa a rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky služby spôsobené výpadkom alebo obmedzením funkčnosti pripojenia k sieti internet. 7. Zákazník nie je povinný službu využívať vo vopred stanovenom rozsahu, nevyužívanie služby zo strany zákazníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností zákazníka. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Zmluvu možno meniť iba dohodou zmluvných strán uzatvorenou písomne alebo obdobným spôsobom ako došlo k uzatvoreniu zmluvy (uzatvorenie zmluvy na diaľku), prípadne om, okrem prípadov, v ktorých je podľa VZP ANTIK bikesharing stanovený iný spôsob. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 3. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zákazník v zmysle 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje týmto poskytovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na používanie a spracovanie osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, ová adresa a telefónne číslo zákazníka pre marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je oprávnený zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zákazník je povinný pri registrácii vložiť fotografiu svojho občianskeho preukazu vo formáte JPG, GIF alebo PNG o veľkosti max 1MB pokiaľ služba vyžaduje vyhotovenie fotografie občianskeho preukazu. Zákazník súhlasí s tým, aby táto fotografia bola uložená v registri vedenom Poskytovateľom počas trvania tejto zmluvy až do jej zániku alebo vrátenia bicykla podľa toho čo nastane neskôr. V Košiciach, dňa... V Košiciach, dňa Igor Kolla PhD konateľ ANTIK Telecom s.r.o... 5

Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK bikesharing spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, Košice, zap. v obch. reg. Okresného súdu

Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK bikesharing spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, Košice, zap. v obch. reg. Okresného súdu Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK bikesharing spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V, IČO: 36 191 400

Podrobnejšie

Poskytnutie informácií podľa 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej

Poskytnutie informácií podľa 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej Poskytnutie informácií podľa 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

Podrobnejšie

Tel. servis: 055/3012345, 055/6234400, Administrátor: antik@antik.sk Zmluva č. 15/2530/0001 [ 107882] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2

N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/ uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 2 N Á J O M N Á Z M L U V A č. ZML.2018/0300336 uzatvorená podľa 663 až 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 21 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job Zmluva o nájme obytnej miestnosti uzatvorená podľa 717 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb.-Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) medzi prenajímateľom - Mesto Senica : sídlo : zastúpený

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 / 2015 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzavretá podľa ustanovenia 3 a následného zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany Prenajímateľ

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 2017/13/17 Partner 1: Bratislavská organizácia cestovného ruchu Sídlo: Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 349, 810 00 Bratislava

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217112018 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA  O NÁJME  BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz ďalej len ( Zmluva ) medzi Prevádzkovateľ: Obchodné meno/názov: Obec Plechotice Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Štatutárny orgán: PaedDr. Marek Andráš, starosta IČO: 00331821 (ďalej len Prevádzkovateľ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - N\341jomn\341 zmluva_Ottm\341rov\341)

(Microsoft Word - N\341jomn\341 zmluva_Ottm\341rov\341) Nájomná zmluva č. 5 uzavretá podľa 685 a nasl. Obč. zák. Čl. I Zmluvné strany 1/Prenajímateľ: Obec Domadice, č. 23, 935 87 v zastúpení starostom Marianom Berkešom IČO : 00587516 DIČ : 2021223985 a 2/ Nájomca/ovia

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~ Č. 4505/ /tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanc

Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~ Č. 4505/ /tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanc Zmluva o nájme pozemku MESTO ZLATÉ MORAVCE Zverejnené na intemetv e mesta ~.{.~................ Č. 4505/2 7 536/tl'Ol 5 podpis zodpovedného zamestnanca uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č.

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č E. č. 50/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka fa ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ uzatvorená podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Jarovnice So sídlom: Jarovnice 220,

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., so sídlom Považská

Podrobnejšie

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Prenajímateľom: Základná škola

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady čí ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len Zákon ) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského 355 721 00 Ostrava Svinov, Česká republika bankové spojenie: č. účtu:

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd  výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 03316/2014-PNZ -P40984/14.00 Čl. I Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č. 36 štatutárny orgán: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občians

NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občians NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (s podporným použitím 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka) Zmluvné strany Prenajímateľ: Mestské

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č

Zmluva o nájme bytu č Zmluva o nájme bytu č. N/6/210/2014 medzi Prenajímateľom: Obec Rakovice, zastúpená: Dušanom Dalošom, starostom obce sídlo: Rakovice č. 42, 922 08 IČO: 00312916 DIČ: 2020530985 Bankové spojenie Prima banka

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti NO RISK s.r.o., so sídlom 284, Jablonové, IČO: , registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratis

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti NO RISK s.r.o., so sídlom 284, Jablonové, IČO: , registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratis spoločnosti NO RISK s.r.o., so sídlom 284, 900 54 Jablonové, IČO: 51 648 369, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127547/B I. Všeobecné ustanovenia 1.1 Poskytovateľom

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68 N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá bola uzatvorená

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A

N Á J O M N Á    Z M L U V A Z M L U V A O N Á J M E B Y T U 6/1125/2019 uzatvorená podľa 685 a násl. ustanovení zákona č. 47/1992 Zb. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany Prenajímateľ: OBEC Nová Bystrica Sídlo: Nová Bystrica, 023

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

NÁJOMNÁ ZMLUVA

NÁJOMNÁ  ZMLUVA E. č. 16/2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019 Uzavretá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ) medzi spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc

- ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskoršíc - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2015 uzatvorená v zmysle zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisova 663 a nás l. Občianskeho zákonníka medzi

Podrobnejšie

Zmluva o nájme bytu č

Zmluva o nájme bytu č ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/4/2019 medzi Prenajímateľom: OBEC TREBATICE, zastúpená: Mgr. Jurajom Valom, starostom obce sídlo: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice IČO: 00313106 DIČ: 2020531007 Bankové

Podrobnejšie

ZML 458_2017

ZML 458_2017 Z M L U V A O P R E N Á J M E (ďalej len Zmluva ) uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská č. 6, 043 29 Košice v zastúpení:

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión

Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka   2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión Privátna zóna pre prevádzku Obsah Privátna zóna pre prevádzku 1 Obsah 1 Webová stránka www.rekrepo.sk 2 Úvodná stránka 2 Registrácia prevádzka/penzión 3 Prihlásenie prevádzka/penzión 4 Prehľad 5 Nová platba

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat Reg. číslo: 18409/2019-4210-36886 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM 6/2019, zverejnenej

Podrobnejšie

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Zmluva č

Zmluva č Zmluva č. 98/2017 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom

Podrobnejšie

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306

N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: Chotín č. 486 IČO: 306 N á j o m n á z m l u v a uzavretá v zmysle ust. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Obec Chotín sídlo: 946 31 Chotín č. 486 IČO: 306 461 zast.: Ing. František Magyari - starosta na strane

Podrobnejšie

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du

ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Du ZMLUVA o NÁJME BYTU uzatvorenáv zmysle ustanovenia -u 663, -u 685 a nasl.občianskehozákonníka Prenajímater: Nájomca: Mesto Gelnica v zastúpení Ing. Dušanom Tomaškom, MBA, primátorom Mesta Gelnica, ( ďalej

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1.1. názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Podrobnejšie

ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení (ďalej len Zákon ) (ďalej len Zmluva

ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení (ďalej len Zákon ) (ďalej len Zmluva ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v platnom znení (ďalej len Zákon ) (ďalej len Zmluva ) medzi týmito zmluvnými stranami Prenajímateľ: [

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269

ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ZMLUVA č. CEZ /2015 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1 a 2 uzatvorená podľa ustanovenia 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva docx

Microsoft Word - Zmluva docx Zmluva č. 76/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie