I. ZMLUVNÉ STRANY II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "I. ZMLUVNÉ STRANY II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE"

Prepis

1 Zmluva č.... VS/.../ o poskytovaní služby ANTIK bikesharing uzavretá podľa 721 a nasl. v spojení s 663 a nasl. zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, Košice zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č V, IČO: , IČ DPH: SK tel.: 055/ , fax: 055/ , bankové spojenie: IBAN: SK Tatrabanka, Hodžovo námestie 13, Bratislava za ktorého koná Ing. Igor Kolla /ďalej len poskytovateľ/ I. ZMLUVNÉ STRANY Priezvisko, meno:... Trvalé bydlisko: Adresa na doručovanie, ak je odlišná: Fakturačný Dátum narodenia: Tel. číslo: /ďalej len zákazník/ Zákazník je FO alebo PO II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy za predpokladu riadneho a včasného splnenia podmienok zo strany zákazníka podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zaväzuje počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, odplatne alebo bezodplatne podľa služby špecifikovanej v tejto zmluve a TARIFE ANTIK bikesharing za podmienky zaplatenia predplatného vopred u platenej služby a len na dobu predplatného obdobia prenechať zákazníkovi na dočasné užívanie zákazníkom zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu a zákazník sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť splnenie podmienok nevyhnutných pre poskytovanie služby podľa bodu 2. tohto článku zmluvy a platiť poskytovateľovi za to odplatu vo forme predplatného ako aj iné poplatky za súvisiace služby v zmysle platnej tarify, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, Reklamačnom poriadku ANTIK bikesharing, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ktorými sa zmluvný vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi /ďalej len služba ANTIK bikesharing alebo služba /. 2. Zákazník sa zaväzuje na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si pripojenie k sieti internet akéhokoľvek poskytovateľa elektronických komunikačných služieb, nainštalovať si aplikáciu ANTIK CityBike nevyhnutnú pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing a to prostredníctvom operačného systému Android alebo ios, podľa toho aký operačný systém má zákazník na svojom mobilnom zariadení/smartfóne; zaregistrovať sa pred začatím používania aplikácie ANTIK CityBike, vyplniť registračný formulár a vyplnený registračný formulár elektronicky odoslať. Zákazník registráciou potrebných údajov, potvrdzuje pravdivosť ním uvedených údajov. Po spracovaní registrácie, vydá poskytovateľ zákazníkovi aktivačné oznámenie a to vo forme u o uzatvorení tejto zmluvy a súhlase s VZP ANTIK bikesharing a TARIFOU ANTIK bikesharing. V prípade voľby platených druhov služieb zákazník zaplatí poskytovateľovi vopred kredit v minimálnej výške podľa Tarify ANTIK bikesharing, zároveň zaplatí depozit vo výške podľa Tarify ANTIK bikesharing ako nevyhnutných podmienok pre poskytovanie platenej služby. Kredit a depozit je poskytovateľ oprávnený si stiahnuť cez platobnú bránu, pričom zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas stiahnuť si rovnakým spôsobom aj akékoľvek ďalšie poplatky a zmluvné pokuty, ktoré je zákazník povinný podľa tejto zmluvy poskytovateľovi zaplatiť. 3. V prípade, ak výška depozitu a kreditu zaplateného zákazníkom podľa bodu 2 klesne pod výšku stanovenú v TARIFE ANTIK bikesharing, je prevádzkovateľ oprávnený oznámiť zákazníkovi formou u, že zmluva prestáva byť aktívna 1

2 a zákazník nie je oprávnený službu ANTK bikesharing ďalej používať až do doplnenia depozitu do výšky určenej v TARIFE ANTIK bikesharing. 4. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing je zákazník oprávnený užívať v rámci Zóny použitia, ktorá je súčasťou zákazníkom zvoleného druhu balíka služby ANTIK bikesharing, ktorej špecifikácia je vymedzená v tarife ANTIK bikesharing a aj mimo Zóny použitia, pričom zákazník je povinný predmet nájmu vrátiť v rámci Zóny použitia. 5. Zákazník berie na vedomie, že pre funkčnosť služby musia byť splnené požiadavky na pripojenie k sieti internet, ktoré musia spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet, t.j. rýchlosť pripojenia minimálne 1,5mbps a neexistencia akýchkoľvek obmedzení pripojenia k sieti internet, ktoré bránia pripojeniu zákazníka na svojom mobilnom zariadení/smartfóne, nevyhnutného pre poskytnutie služby ANTIK bikesharing, alebo blokujú prenos dát potrebných pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing. 6. Zákazník berie na vedomie, že za účelom poskytnutia služby ANTIK bikesharing, je oprávnený uzatvoriť s poskytovateľom iba jednu zmluvu, na základe ktorej môže za podmienok dohodnutých v zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, zákazník dočasne užívať iba jeden ním zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu (ďalej len bicykel ). 7. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing podľa tejto zmluvy smie zákazník využívať iba pre vlastnú potrebu, nesmie ju využívať v záujme dosiahnutia zisku alebo jej ďalšieho speňaženia a nesmie umožniť túto službu alebo predmet nájmu užívať tretej osobe. 8. Zákazník berie na vedomie, že službu ANTIK bikesharing využíva zákazník na vlastné riziko. Zákazník plne zodpovedá za škody ním spôsobené, zákazník je zodpovedný za nároky na náhradu škody, odškodnenie, spôsobené konaním zákazníka alebo udalosťami počas trvania služby ANTIK bikesharing. 9. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zákazníkom počas služby ANTIK bikesharing, ani v prípade nesprávneho používania bicykla alebo v prípade neoprávneného použitia bicykla. 10. Zákazník nie je oprávnený dať bicykel do podnájmu. III. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY 1. Služba ANTIK bikesharing je predplatná služba na základe ktorej za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing, TARIFE ANTIK bikesharing, prenecháva poskytovateľ ako prenajímateľ zákazníkovi ako nájomcovi do dočasného užívania zákazníkom zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu - bicykel. 2. Služba ANTIK bikesharing je poskytovaná zákazníkom - fyzickým osobám starším ako 18 rokov a podnikateľom s tým, že sú oprávnení uvedenú službu využívať iba pre vlastnú potrebu, a v žiadnom prípade nesmú službu dať k dispozícií tretím osobám. 3. Lehota poskytnutia služby ANTIK bikesharing: u platených druhov služieb najneskôr do 5 minút od splnenia podmienok uvedených v čl. II bod 2 tejto zmluvy Zákazník žiada o druh balíka služby ANTIK bikesharing definovaný v Tarife: Verejný bicykel Mesačné bicyklovanie 2019 : - predplatné 10 eur za 30 dní. Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, bude účtovaný za každú hodinu poplatok 1 euro v minútovej tarifikácii. Verejný bicykel Sezónne bicyklovanie 2019 : - predplatné 30 eur od zaplatenia až do konca roka 2019, alebo do termínu ukončenia alebo obmedzenia poskytovania služby v rou Predplatné zahŕňa najviac 1 hodinu bicyklovania každý deň. Po prekročení maximálneho počtu hodín denne, bude účtovaný za každú hodinu poplatok 1 euro v minútovej tarifikácii. Verejný bicykel Jazdím potom platím : - Poplatok 1 euro za každú hodinu v minútovej tarifikácii. 4. Spôsob poskytnutia predmetu nájmu/ bicykla/ pre zákazníka: Zákazník prostredníctvom aplikácie ANTIK CityBike vyberie z ponuky poskytovateľa konkrétny bicykel na konkrétnom mieste, ktorý si chce zákazník u poskytovateľa prenajať. Poskytovateľ môže zákazníkovi rezervovať vybraný bicykel, pričom rezerváciu môže potvrdiť poskytovateľ zákazníkovi formou u a/alebo SMS správy a/alebo notifikácie aplikácie, na základe čoho má zákazník ním vybraný bicykel rezervovaný po dobu 30 minút od potvrdenia rezervácie zo strany poskytovateľa; následne zákazník prostredníctvom aplikácie ANTIK CityBike postupom podľa čl. II bod 2 tejto zmluvy uzatvorí s poskytovateľom nájomnú zmluvu na diaľku s tým, že uzatvorenie zmluvy môže potvrdiť poskytovateľ 2

3 zákazníkovi formou u/alebo SMS správy a/alebo notifikácie aplikácie s uvedením výšky nájomného, spôsobu úhrady nájomného a doby nájmu. 5. Vlastníkom bicykla pre poskytovanie služby ANTIK bikesharing je poskytovateľ. 6. Zákazník berie na vedomie, že každý bicykel poskytovateľa je vybavený GPS systémom umožňujúcom poskytovateľovi neustále monitorovanie presnej polohy a pohybu každého bicykla poskytovateľa. 7.Nájom začína momentom, kedy zo strany poskytovateľa dôjde k odblokovaniu zadnej čeluste bicykla načítaním QR kódu. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú, zákazník je oprávnený nájom kedykoľvek v Zóne definovanej v Tarife ANTIK bikesharing ukončiť tým, že mechanicky zablokuje zadnú čeľusť bicykla. Nájom však skončí vždy najneskôr 30 dní od jeho začatia. 8. Po skončení nájmu je zákazník povinný bicykel bezodkladne vrátiť poskytovateľovi tak, že ho umiestni na verejnom priestranstve v rámci Zóny použitia, tak, aby bicykel neohrozoval bezpečnosť na ceste, neprekážal iným vozidlám alebo doprave a nepoškodzoval tretie strany a ich majetok; zákazník nesmie bicykel parkovať na chodníku, ktorý by v dôsledku takto parkovaného bicykla bol zúžený na šírku menej ako 1,5 m; pred reklamnou tabuľou, ak by ju bicykel zakrýval čo i len čiastočne; o ploty súkromných a verejných budov; o dopravné značky, semafor, parkovacie automaty alebo parkovacie hodiny; pred, v alebo v blízkosti únikových východov, výjazdov určených pre vozidlá, vrátane priestorov vyhradených pre státie alebo výjazd hasičských áut, sanitiek, policajných áut. 9. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti podľa bodu 8 tohto článku, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 za každé jednotlivé porušenie. 10. V prípade, ak zákazník bicykel poskytovateľovi nevráti ani po uplynutí dojednanej doby nájmu, je zákazník povinný platiť ďalej nájomné vo výške 1 EUR za hodinu až do vrátenia bicykla a na výzvu Poskytovateľa ak bicykel nevráti ani do 48 hodín od uplynutia doby nájmu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny prenajatého bicykla a to vo výške 500, tejto povinnosti sa zbaví vrátením bicykla. 11. V prípade ak zákazník vráti poskytovateľovi poškodený bicykel, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi okrem nájomného aj zmluvnú pokutu podľa rozsahu poškodenia vo výške podľa Tarify ANTIK bikesharing, pričom o rozsahu poškodenia rozhoduje poskytovateľ. 12. V prípade ak zákazník umožní užívanie bicykla tretej osobe špecifikovanej v čl. II bod 7, ktorá spôsobí škodu alebo poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, VZP ANTIK bikesharing, zodpovedá zákazník za škodu alebo porušenie akejkoľvek povinnosti zo strany takejto tretej osoby, akoby škodu alebo porušenie povinnosti spôsobil sám. 13. Miesto poskytovania služby: je Zóna použitia, ktorá je súčasťou zákazníkom zvoleného balíka služby ANTIK bikesharing so špecifikáciou podľa Tarify ANTIK bikesharing. Zákazník je oprávnený užívať službu ANTIK bikesharing aj mimo Zóny použitia, pričom zákazník je povinný predmet nájmu vrátiť v rámci Zóny použitia. 14. Zákazníkovi sa odporúča po skončení nájmu umiestniť predmet nájmu bicykel na odporúčané miesto. IV. TRVANIE ZMLUVY A POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 2. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak: a) uzavretá zmluva odo dňa oznámenia poskytovateľa zákazníkovi o neaktívnej zmluve podľa čl. II bod 3 tejto zmluvy, je neaktívna po dobu dlhšiu ako tri mesiace s tým, že za deň oznámenia sa považuje deň, kedy poskytovateľ zákazníkovi SMS správu odoslal, alebo b) ak zákazník poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v zmluve, VZP ANTIK bikesharing najmä tým, že nevráti poskytovateľovi prenajatý bicykel spôsobom dohodnutým v čl. III bod 8 tejto zmluvy, alebo ak splatný dlh zákazníka presiahne 30 EUR, alebo c) ak nevráti bicykel v rámci zóny použitia bezodkladne po uplynutí doby nájmu. 3. Odstúpiť od tejto zmluvy môže poskytovateľ písomne alebo om doručeným na fakturačný zákazníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 3 V. CENA 1. Podmienkou poskytovania platenej služby je zaplatenie kreditu v minimálnej výške a depozitu zo strany zákazníka vo výške a spôsobom uvedeným v TARIFE ANTIK bikesharing, za predpokladu, že zákazník v súlade s čl. II bod 2 tejto zmluvy udelil poskytovateľovi súhlas stiahnuť si cez platobnú bránu aj akékoľvek ďalšie poplatky a zmluvné pokuty, ktoré je zákazník povinný podľa tejto zmluvy poskytovateľovi zaplatiť. Platená služba je poskytovaná len počas predplatného obdobia, zvoleného zákazníkom na základe úhrady predplatného. 2. Predplatné obdobie je obdobie zvolené zákazníkom pri objednaní platenej služby na základe úhrady konkrétneho predplatného podľa TARIFY ANTIK bikesharing za danú službu, ktoré začína prvým dňom predplatného obdobia a končí uplynutím posledného dňa predplateného obdobia o 0:00 hod. 3. Výška kreditu a depozitu pre službu v závislosti od dĺžky predplatného obdobia ako aj výška poplatkov za ostatné súvisiace služby je stanovená v TARIFE ANTIK bikesharing.

4 4. Všetky platby podľa tejto zmluvy uhrádza zákazník poskytovateľovi platobnej brány v zákazníckej zóne na jeho bankový účet SK s uvedením zákazníckeho kľúča (variabilný symbol zmluvy), ktorý slúži na identifikáciu účastníka. Poukázanie platby zákazníkom bez uvedenia zákazníckeho kľúča nemá za následok zánik dlhu ani úhradu platby. Zákazník o uhradení platby dostane doklad o zaplatení. 5. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola platba zákazníka po jej identifikácii pripísaná na bankový účet poskytovateľa alebo deň zloženia peňažnej čiastky k rukám poskytovateľa v prípade platby v hotovosti. 6. V prípade, ak zákazník nesprávne alebo nečitateľne uvedie zákaznícky kľúč /variabilný symbol/alebo ho vôbec neuvedie, v dôsledku čoho nebude možné platbu identifikovať a správne priradiť, poskytovateľ nezodpovedá zákazníkovi za oneskorené zriadenie platenej služby ani za priradenie platby na iný účel alebo na zriadenie inej služby než tej, ktorú mal zákazník v úmysle si objednať. V prípade, ak na základe platby zákazníka nie je možné identifikovať účel platby a zákazník má u poskytovateľa viaceré neuhradené platby po lehote splatnosti, poskytovateľ je oprávnený priradiť platbu na najskôr splatnú pohľadávku v poradí istina a jej príslušenstvo a následne na ostatné pohľadávky po lehote splatnosti podľa dátumu ich splatnosti v poradí istina príslušenstvo. V prípade, ak je pohľadávka poskytovateľa predmetom vymáhania v súdnom alebo exekučnom konaní a zákazník uhradí akúkoľvek platbu na účet advokáta zastupujúceho poskytovateľa v súdnom alebo exekučnom konaní, započíta sa poskytnutá platba najprv na trovy právneho zastupovania advokáta. 7. Zúčtovacie obdobie je u platenej služby totožné s obdobím počas ktorého mal bicykel prenajatý alebo 1 kalendárny mesiac. V prípade, ak bude zákazníkovi zasielaná faktúra, zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za poskytované služby vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr na ovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania om zo strany poskytovateľa. 8. Zákazník má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol bicykel pre jeho vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok. Právo na odpustenie alebo na zľavu z nájomného sa musí uplatniť u poskytovateľa najneskôr do konca max. doby nájmu, inak toto právo zaniká. 9. V prípade ak poskytovateľovi vznikne voči zákazníkovi pohľadávka za nezaplatené nájomné (alebo jeho časť) a/alebo nárok na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu, a/alebo nárok na úhradu ceny prenajatého bicykla, je poskytovateľ oprávnený použiť na jej zaplatenie peňažné prostriedky z depozitu zaplateného zákazníkom alebo prostredníctvom platobnej brány, s tým, že voľba spôsobu je na poskytovateľovi. 10. Poskytovateľ je povinný vrátiť nespotrebovanú časť depozitu a kreditu zákazníkovi v lehote do 30 dní, ktorá plynie odo dňa platného ukončenia tejto zmluvy. VI. PRÍLOHY K ZMLUVE Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria: 1. Všeobecné zmluvné podmienky ANTIK bikesharing 2. TARIFA ANTIK bikesharing 3. Reklamačný poriadok ANTIK bikesharing (súčasť VZP ANTIK bikesharing) 4. Poskytnutie informácií podľa 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákazník potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s aktuálnym znením všetkých príloh zmluvy, ktoré sú verejne prístupné na internetovej stránke poskytovateľa, že si tieto podrobne prečítal a je si vedomý toho, že tieto obsahujú záväzné ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán a tvoria súčasť tejto zmluvy. VII. ĎALŠIE USTANOVENIA 1. Pre platnosť zmeny cien služieb alebo tarify, pokiaľ ide o službu sa vyžaduje ich oznámenie zákazníkovi spôsobom uvedeným vo VZP ANTIK bikesharing. 2. Podľa dohody zmluvných strán podľa 262 ods. 1 Obch. Zák. sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 3. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky z jeho strany, ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy a potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s právami a povinnosťami zákazníka uvedenými v tejto zmluve, VZP ANTIK bikesharing a TARIFE ANTIK bikesharing a zaväzuje sa ich dodržiavať. 4. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby ANTIK bikesharing, a ktoré nezávisia od vôle poskytovateľa, môže poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi. 5 Zákazník berie na vedomie, že pre funkčnosť služby musí spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet, ktorými sú rýchlosť pripojenia minimálne 1,5 Mbit/s a neexistencia akýchkoľvek obmedzení pripojenia k sieti internet, ktoré bránia pripojeniu mobilného telefónu/smartfónu zákazníka, alebo blokujú prenos dát potrebných pre poskytovanie služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť alebo vady služby spôsobené tým, 4

5 že pripojenie účastníka tieto parametre nespĺňa a rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky služby spôsobené výpadkom alebo obmedzením funkčnosti pripojenia k sieti internet. 7. Zákazník nie je povinný službu využívať vo vopred stanovenom rozsahu, nevyužívanie služby zo strany zákazníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností zákazníka. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Zmluvu možno meniť iba dohodou zmluvných strán uzatvorenou písomne alebo obdobným spôsobom ako došlo k uzatvoreniu zmluvy (uzatvorenie zmluvy na diaľku), prípadne om, okrem prípadov, v ktorých je podľa VZP ANTIK bikesharing stanovený iný spôsob. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 3. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zákazník v zmysle 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje týmto poskytovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na používanie a spracovanie osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, ová adresa a telefónne číslo zákazníka pre marketingové účely, t.j. ponúkanie produktov a služieb poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je oprávnený zákazník kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zákazník je povinný pri registrácii vložiť fotografiu svojho občianskeho preukazu vo formáte JPG, GIF alebo PNG o veľkosti max 1MB pokiaľ služba vyžaduje vyhotovenie fotografie občianskeho preukazu. Zákazník súhlasí s tým, aby táto fotografia bola uložená v registri vedenom Poskytovateľom počas trvania tejto zmluvy až do jej zániku alebo vrátenia bicykla podľa toho čo nastane neskôr. V Košiciach, dňa... V Košiciach, dňa Igor Kolla PhD konateľ ANTIK Telecom s.r.o... 5