Poznámky k účtovnej závierke za rok AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,07101,Michalovce. spoločnosť s ručením obmedzeným

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Poznámky k účtovnej závierke za rok AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,07101,Michalovce. spoločnosť s ručením obmedzeným"

Prepis

1 DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 217 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vzniku: Hlavný predmet podnikania: Štaturárny orgán: AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,711,Michalovce spoločnosť s ručením obmedzeným pestovanie obilnín ( okrem ryže ), strukovín a olejnatých semien PhDr. Ľubica Rošková, konateľ

2 DIČ str.2 Čl. I - (6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: Počet vedúcich zamestnancov Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy (1) K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o a) dlhodobom majetku, a to: 1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku, jeho prírastky, úbytky a presuny počas a ocenenie na konci, 2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na začiatku, ich prírastky, úbytky a presuny počas a hodnota na konci, 3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku a na konci,

3 DIČ str.3 Tabuľka 2: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Zostatková hodnota Aktivované náklady na vývoj Softvér Goodwill Ostatný DNM Oceniteľné práva Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM a b c d e f g h i Spolu

4 DIČ str.4 Tabuľka 3: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Zostatková hodnota Aktivované náklady na vývoj Softvér Goodwill Ostatný DNM Oceniteľné práva Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM a b c d e f g h i Spolu

5 DIČ str.5 Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky , , ,3 Samostatné hnuteľné Pestovateľské Obsta- Základné veci a stádo a Ostatný Pozemky Stavby súbory celky rávaný ťažné DHM hnuteľných trvalých DHM zvieratá vecí porastov a b c d e f g h i Zostatková hodnota ,3 Poskytnuté preddavky na DHM Spolu i 2218, ,3 6351, ,3

6 DIČ str.6 Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku Bezprostredne predchadzajúce Dlhodobý hmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Samostatné hnuteľné Pestovateľské Obsta- Základné veci a stádo a Ostatný Pozemky Stavby súbory celky rávaný ťažné DHM hnuteľných trvalých DHM zvieratá vecí porastov a b c d e f g h i Zostatková hodnota , , , ,3 Poskytnuté preddavky na DHM Spolu ,3 2218, Čl.III - c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, i ,3 6351,3 Tabuľka 6: Informácie k Čl.III odst.1 písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné

7 DIČ str.7 Tabuľka 7: Informácie k Čl.III odst.1 písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné Čl.III - h) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania; uvádza sa v tabuľkovej forme zobrazenie pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas, Tabuľka 8: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. h) o štruktúre dlhodobého finančného majetku Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Dcérske účtovné jednotky Podiel ÚJ na ZI v % Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Účtovná hodnota DFM a b c d e f Účtovné jednotky s podstatným vplyvom Ostatné realizovateľné CP a podiely Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Dlhodobý finančný majetok spolu x x x x

8 DIČ str.8 Čl.III - i) opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku, zmeny počas a stav na konci Tabuľka 9: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. i) o dlhodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Podielové CP a podiely v spoločnsti s podstatným vplyvom Ostatné dlhodobé CP a podiely Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Oprávné položky Účtovná jednotka Pôžičky ÚJ v kons. celku Spolu i

9 DIČ str.9 Tabuľka 1: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. i) o dlhodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Podielové CP a podiely v spoločnsti s podstatným vplyvom Ostatné dlhodobé CP a podiely Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Oprávné položky Účtovná jednotka Pôžičky ÚJ v kons. celku Čl.III - j) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, Tabuľka 11: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. j) o dlhových CP držaných do splatnosti Dlhové CP držané do splatnosti Druh CP Stav na začiatku Zvýšenie hodnoty Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období Spolu i a b c d e f g Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové CP držané do splatnosti spolu Zníženie hodnoty x

10 DIČ str.1 Tabuľka 12: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. j) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Dlhové pôžičky Zvýšenie hodnoty Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období a b c d e f Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové pôžičky spolu Zníženie hodnoty Čl.III - k) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, Tabuľka 13: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. k) o dohodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý finančný majetok, pri ktrom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Čl.III - m) opravných položkách k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku, tvorba, zúčtovanie počas a stav na konci, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania, Tabuľka 14: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. m) o opravných položkách k zásobám Materiál Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Zásoby spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Poskytnuté preddavky na zásoby

11 DIČ str.11 Tabuľka 15: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. m) o opravných položkách k zásobám Materiál Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Zásoby spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva a b c d e f Poskytnuté preddavky na zásoby Čl.III - n) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, i) Tabuľka 16: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. n) o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať Zásoby Hodnota za bežné Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Čl.III - o) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na 1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza 1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch, 1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období, 1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, 1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov: 1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa, 1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov, 1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi, 1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti, 2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza 2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 15 2b. suma prijatých preddavkov, 2c. suma zadržanej platby, Tabuľka 17: Informácie k Čl. III odst. 1 písm o) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Výnosy zo zákazkovej výroby Náklady na zákazkovú výrobu Hrubý zisk / hrubá strata Za bežné účtovné Za bezprostredne predchádzajúce účtovné Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného a b c d

12 DIČ str.12 Hodnota zákazkovej výroby Za bežné Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného a b c Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata Za bežné účtovné Za bezprostredne predchádzajúce účtovné Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného a b c d Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Za bežné Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného a b c Suma zadržanej platby Čl.III - p) najvýznamnejších položkách pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za, s uvedením stavu na začiatku, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania, Tabuľka 18: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. p) o vývoji OP k pohľadávkam Pohľadávky Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu

13 DIČ str.13 Čl.III - q)hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky spolu a b c d Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Dlhodobé pohľadávky spolu Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Krátkodobé pohľadávky spolu Daňové pohľadávky a dotácie 1847, ,47 Iné pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať 26176, ,47 Čl.III - r) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnote pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, Tabuľka 2: Informácia k Čl. III odst. 1 písm. r) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky Čl.III - t)zložkách krátkodobého finančného majetku, Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku Pokladnica, ceniny x x 791,5 1128,24 Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 8797, ,69 Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu 88762, ,93

14 DIČ str.14 Krátkodobý finančný majetok Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty a b c d e Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Čl.III - v) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné, s uvedením stavu na začiatku bežného, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, Tabuľka 22: Informácie k Čl. III odst. 1 písm v) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Krátkodobý finančný majetok Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva f Stav OP na konci a b c d e f Čl.III - w) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať, Tabuľka 23: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Bezprostredne predchádzajúce účtovné Účtovný zisk 12394,95 Rozdelenie zisku Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do socialného fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období 3293,9 Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 911,5 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu 12394,95

15 DIČ str.15 Bezprostredne predchádzajúce účtovné Účtovná strata Vysporiadanie účtovnej straty Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých období Úhrada straty spoločníkmi Prevod do neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu Čl.III - (2) - b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné s uvedením ich stavu na začiatku bežného, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného, ich stav na konci, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv, Tabuľka 25: Informácia k Čl. III odst. 2 písm. b) o rezervách Tvorba Zrušenie a b c d e f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: Použitie , ,34

16 DIČ str.16 Bezprostredne predchadzajúce Tvorba Použitie Zrušenie a b c d e f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 323 Čl.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, Čl.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov, Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch Dlhodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti , , , ,26

17 DIČ str.17 Čl.III - (2) - f) výpočte odloženého daňového záväzku, Tabuľka 27: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty Sadzba dane z príjmu (v %) Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka Zaúčtovaná ako zníženie nákladov Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok Zmena odloženého daňového záväzoku Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania Iné Čl.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného a stavu na konci, Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu Začiatočný stav socialného fondu Tvorba socialného fondu na ťarchu nákladov Tvorba socialného fondu zo zisku Ostatná forma sociálného fondu Tvorba sociálného fondu spolu Čerpanie sociálného fondu 2,7 167,81 2,7 Konečný zostatok sociálného fondu 17,51 2,7 Čl.III - (2) - h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť, Tabuľka 29: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. h) o vydaných dlhopisoch Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť

18 DIČ str.18 Čl.III - (2) - i) bankových úveroch,pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia, Tabuľka 3: Informácie k Čl.III odst. 2 písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Mena Suma istiny Suma istiny Suma istiny Úrok v eurách v príslušnej mene Dátum v príslušnej mene p. a. za bežné za bezprostredne splatnosti za bežné účtovné v % účtovné predchádzajúce a b c d e f g Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé bankové úvery Mena Suma istiny Suma istiny Suma istiny Úrok v eurách v príslušnej mene Dátum v príslušnej mene p. a. za bežné za bezprostredne splatnosti za bežné účtovné v % účtovné predchádzajúce a b c d e f g Dlhodobé pôžičky Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci Krátkodobé fin. výpomoci Eur rôzne

19 DIČ str.19 Čl.III - (3) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa sa uvádza a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos, b) suma istiny u prenajímateľa a finančný výnos podľa doby splatnosti 1. do jedného roka vrátane, 2. viac ako jeden rok do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov. Tabuľka 31: Informácie k Čl. III odst.3 písm. a) a b) o majetku prenajotom formou finančného prenájmu u prenajímateľa Istina Spolu Názov položky do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Finančný náklad do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov Čl.III - (4) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu sa uvádza a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad, b) suma istiny u nájomcu a finančný náklad podľa doby splatnosti 1. do jedného roka vrátane, 2. viac ako jeden rok a do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov. Tabuľka 32: Informácie k Čl. III odst. 4 písm. a) a b) o majetku prenajom formou finančného prenájmu u nájomcu Istina Spolu Názov položky do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov do jedného roka vrátane a b c d e f g Finančný náklad Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov

20 DIČ str.2 Čl.III - (5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov, b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala, c) sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch, d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka, e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov, f) vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov, g) zmene sadzby dane z príjmov. Tabuľka 33: Informácia k Čl. III odst. 5 písm a) až g) o daniach z príjmov Názov položky Daňovo neuznané náklady a b c d e f g Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: Základ dane Daň -7473,48 x x 14496,43 Teoretická daň x x Daň v % 1,79 účtovné Základ dane Daň x Daň v % x Výnosy nepodliehajúce dani Vplyv nevykázanej odloženej daňovej straty Umorenie daňovej straty 58,61 Zmena sadzby dane Iné Spolu -7471, ,82 361,48 Splatná daň z prijímov x x Odložená daň z príjmov x x Celková daň z príjmov x x Tabuľka 34: Informácie k Čl. III odst. 5 písm. a) až g) o daniach z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane príjmov Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rezdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov Bezprostredne predchádzajúce účtovné

21 DIČ str.21 Čl.III - (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu. Tabuľka 35: Informácie k Čl. III odst. 6 o významných položkách derivátov za bežné Účtovná hodnota Dohodnutá cena pohľadávky záväzku podkladového nástroja a b c d Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečovacie deriváty, z toho: Zmena reálnej hodnoty (+/-) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na s vplyvom na výsledok výsledok vlastné imanie vlastné imanie hospodárenia hospodárenia a b c d e Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečené deriváty, z toho: Majetok vykázaný v súvahe Zabezpečovaná položka Tabuľka 36: Informácie k Čl. III odst. 6 o položkách zabezpečených derivátmi Reálna hodnota Záväzok vykázaný v súvahe Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch a b c Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené Spolu

22 DIČ str.22 Tabuľka 37: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb Typ výrobku, tovaru alebo služby Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát (1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky, Suma výnosov Čl. IV - (1) - b) zmene stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho a stavom netto na konci bežného, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary, Tabuľka 38: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Bežné účtovné Konečný zostatok Konečný zostatok Začiatočný stav Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce a b c d e f Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky 896 Zvieratá Spolu Manká a škody Reprezentačné Dary 2686,67 x x x Iné x x x Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x x x x x Čl. IV - (1) - c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Tabuľka 39: Informácie k Čl. IV odst.1 písm c) o sume význ. položiek výnosov pri aktivácii nákladov Suma aktivovaných výnosov Opis prípadu aktivácie x x

23 DIČ str.23 Čl. IV - (1) - d) opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti, Tabuľka 4: Informácie k Čl. IV odst.1 písm. d) o sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej Suma výnosov z hospodárskej činnosti Opis prípadu Osobné náklady Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov Suma osobných nákladov Mzdové náklady Čl. IV - (1) - e) celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, Ostatné osobné nákl. na záv.činn. Sociálne poistné Zdravotné poistné Iné Opis prípadu Čl. IV - (1) - f) opise a sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Tabuľka 42: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. f) o sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov Suma finančných výnosov Tabuľka 43: Informácie k Č. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby Suma na nákup služieb Typ služieb Čl. IV - (1) - h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, Ostatné náklady Tabuľka 44: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti Suma ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

24 DIČ str.24 Čl. IV - (1) - i) opise a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tabuľka 45: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. i) o sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát Suma finančných nákladov Finančné náklady Čl. IV - (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Tabuľka 46: Informácie k Čl. IV odst. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky Iné uisťovacie audítorské služby Súvisiace audítorské služby Daňové poradenstvo Ostatné neaudítorské služby Tržby za vlastné výrobky Bezprostredne predchádzajúce účtovné Čl. IV - (4) V poznámkach sa uvádza členenie čistého obratu podľa 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu. Tabuľka 47: Informácie k čl. IV odst. 4 o čistom obrate Tržby z predaja služieb Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľností na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou ,8 713 Čistý obrat celkom Tuzemsko EÚ Tretie štáty Oblasť Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach Geogragické oblasti odbytu

25 Čl. VI DIČ str.25 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a) Čl. VII (1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to: a) zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti podľa článku V, úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena, Čl. VII - (1) - c) samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb: 1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv, 2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, 3. dcérske účtovné jednotky, 4. spoločné účtovné jednotky, 5. pridružené účtovné jednotky, 6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky, 7. ostatné spriaznené osoby. Tabuľka 48: Informácie k Čl. VII odst. 1 písm. c)o transakciách so spriaznenými osobami Spriaznená osoba: Zoznam transakcií: Spriaznená osoba: Zoznam transakcií:

26 DIČ str.26 Čl. VII - (2) O príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o a) výške priznaných odmien za pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 49: Informácie k Čl. VII odst. 2 písm a) o výške priznaných odmien pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Druh príjmu: Dozorný orgán Druh príjmu: Iný orgán Druh príjmu: Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Čl. VII - (2) - b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 5: Informácie k čl. VII odst. 2 písm. b) o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky Druh príjmu: Dozorný orgán Druh príjmu: Iný orgán Druh príjmu: Čl. VII - (2) - c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to o 1. celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, 2. celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, 3. celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 51: Informácie k Čl. VII odst. 2 písm c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Dozorný orgán Iný orgán Celková suma poskytnutých pôžičiek Celková suma splatených pôžičiek Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek

27 DIČ str.27 Štatutárny orgán Dozorný orgán Iný orgán Orgány účtovnej jednotky Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Celková suma poskytnutých pôžičiek Celková suma splatených pôžičiek Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek Čl. VII - (2) - e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, Tabuľka 52: Informácie k Čl. VII odst.2 písm. e) ocelkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú Druh príjmu: Iný orgán Čl. VIII (1) a)

28 DIČ str.28 Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania (1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas. (2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce. (3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka. Tabuľka 53: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami Pohyb vlastného imania (VI) Stav VI na začiatku účt. Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. Stav VI na konci účt. : Dôvody zmien VI : Zákl. imanie zapísané do OR (411) Zákl. imanie nezapísané do OR (419) 6638, , , , , ,78 Emisné ážio (412) Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422) 663,88 663,88 Ostatné kapitálové fondy (413) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427) Nerozdelený zisk min. rokov (428) Neuhradná strata min. rokov (429) Účtovný zisk alebo strata (431) 911,5 3293,9-8433, ,95 Vyplatené dividendy Ďalšie zmeny vlastného imania Zmeny na účte fyzickej osoby (491) Čl.X - Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy Informácie k Čl. X. prehľade peňažných tokov pri použitý priamej metódy Označenie položky Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce A. 1. Príjmy z predaja tovaru (+) A. 2. Výdavky na nákup tovaru (-) A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) A. 4. Príjmy z predaja služieb (+) Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných A. 5. neskladovateľných dodávok (-) A. 6. Výdavky na služby (-) A. 7. Výdavky na osobné náklady (-) A. 8. Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) A. 9. Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) A. 1. Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) A. 11. Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na

29 DIČ str.29 A. 12. predaj alebo na obchodovanie (+) Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) A. 13. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) A. 14. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) A. 15. Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) A. 16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) * Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.) A. 17. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 18. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) A. 19. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 2. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 2.) A. 21. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+) A. 22. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A. 23. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.) Peňažné toky z investičnej činnosti B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v B. 3. iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 1. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj

30 DIČ str.3 B. 15. alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-) B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) Peňažné toky z finančnej činnosti C. 1. Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C až C ) C Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo C fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) C Prijaté peňažné dary (+) C Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) C Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) C Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) C Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) C Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C až C ) C Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) C Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) C Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) C Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) C Príjmy z prijatých pôžičiek (+) C Výdavky na splácanie pôžičiek (-) C Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) C Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) C Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

31 DIČ str.31 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku (+/-) F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) Čl.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy Informácie k Čl. X o prehľade peňažných tokov pri použitý nepriamej metódy Označenie položky Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A až A ) A Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) A Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) A Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) A Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) A Zmena stavu opravných položiek (+/-) A Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) A Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) A Úroky účtované do nákladov (+) A Úroky účtované do výnosov (-) Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným A ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným A ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý A sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok A hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A až A ) A Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) A Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) A Zmena stavu zásob (-/+) A Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A A. 2.) A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do

32 DIČ str.32 finančných činností (-) A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) A. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), A. (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) Peňažné toky z investičnej činnosti B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 1. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) Peňažné toky z finančnej činnosti C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C až C ) C Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo C fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) C Prijaté peňažné dary (+)

Poznamky 2013 vzor NOVE

Poznamky 2013 vzor NOVE Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej

Podrobnejšie

Príloha k opatreniu č

Príloha  k opatreniu č Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74 POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Poznámky Úč POD 3-04 v - eurocentoch x - celých eurách

Podrobnejšie

Poznámky Úč MÚJ 3-01 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vz

Poznámky Úč MÚJ 3-01 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vz DIČ 2 2 3 7 8 4 2 4 6 Poznámky k účtovnej závierke za rok 217 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vzniku: Hlavný predmet podnikania: Štaturárny orgán: Elecsa s.r.o. Zámok a okolie 944/1,9721,Bojnice

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3 04 IČO: DIČ: POZNÁMKY k 31. decembru 2014 A. ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE a, Obchodné meno a sídlo Spoločnosti meno

Poznámky Úč POD 3 04 IČO: DIČ: POZNÁMKY k 31. decembru 2014 A. ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE a, Obchodné meno a sídlo Spoločnosti meno POZNÁMKY k 31. decembru 2014 A. ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE a, Obchodné meno a sídlo Spoločnosti meno: Fond na podporu vzdelávania sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava IČO: 472 455 31 DIČ: 2023678525 (ďalej

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV

Poznámky Úč PODV Článok I - Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: HESTA, spol. s r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: staviteľ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Démos trade s. r.

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Démos trade s. r. 1Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Démos trade s. r. o. Sídlo účtovnej jednotky: Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina Hospodárska činnosť účtovnej jednotky: - Maloobchod veľkoobchod

Podrobnejšie

a) Základné informácie o účtovnej jednotke (Tabuľka 1): Obchodné meno: Sídlo: Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, Bratislava Dátu

a) Základné informácie o účtovnej jednotke (Tabuľka 1): Obchodné meno: Sídlo: Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, Bratislava Dátu a) Základné informácie o účtovnej jednotke (Tabuľka 1): Obchodné meno: Sídlo: Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava Dátum založenia: 24.06.2009 Dátum vzniku: 11.07.2009 b)

Podrobnejšie

A.a) A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Ismont, s.r.o. Sídlo: Strojárenská 1 C, Dátum založenia: Dátum vzniku:

A.a) A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Ismont, s.r.o. Sídlo: Strojárenská 1 C, Dátum založenia: Dátum vzniku: A.a) A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Ismont, s.r.o. Sídlo: Strojárenská 1 C, 917 02 Dátum založenia: 26.06.2010 Dátum vzniku: 26.06.2010 A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Podrobnejšie

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo PSČ Názov

Podrobnejšie

Poznámky k účtovnej závierke k IN VEST, s.r.o. Šaľa IČO IČ DPH Obchodné meno: A. Informácie o účtov

Poznámky k účtovnej závierke k IN VEST, s.r.o. Šaľa IČO IČ DPH Obchodné meno: A. Informácie o účtov Obchodné meno: A. Informácie o účtovnej jednotke IN VEST s.r.o. Sídlo: Areál Duslo objekt č. 21-07 Dátum založenia: 23.5.2003 Dátum vzniku: 14.08.2003 Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016 zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej

Podrobnejšie

Čl

Čl Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Sídlo účtovnej jednotky: Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Predmetom

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie Čl

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie Čl Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: IPESOFT spol. s r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Bytčická 2, 010 01, Žilina Opis

Podrobnejšie

Poznámky Slovakia

Poznámky Slovakia Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE SPOLOČNOSTI za rok 2011 Vypracoval: Ing. Zuzana Pilátová 1 Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Podrobnejšie

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018... 3 1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)... 3 2. Časové rozlíšenie

Podrobnejšie

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč 2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2017 Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč ROPO SFOV 2-01 Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková

Podrobnejšie

Poznamky_SPIRIT_2015

Poznamky_SPIRIT_2015 Poznámky POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 3.. v - eurocentoch - celých eurách *) x mesiac rok Strana z 24 mesiac rok Za obdobie od 2 3 do 2 4 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ: IČO: A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ: IČO: A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o. Sídlo: Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra Dátum založenia: 24.07.1992 Dátum vzniku: 22.09.1992

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o. A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o. Sídlo: Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra Dátum založenia: 24.07.1992 Dátum vzniku: 22.09.1992

Podrobnejšie

Poznámky účtovnej závierky Lindner Mobilier, spol. s r. o. k 31. decembru 2012 Poznámky Úč POD 3-04 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavene

Poznámky účtovnej závierky Lindner Mobilier, spol. s r. o. k 31. decembru 2012 Poznámky Úč POD 3-04 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavene Poznámky účtovnej závierky Lindner Mobilier, spol. s r. o. k 31. decembru 2012 Poznámky Úč POD 3-04 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2012 v - eurocentoch x - celých eurách

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o. A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AGRI CS Slovakia s.r.o. Sídlo: Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra Dátum založenia: 24.07.1992 Dátum vzniku: 22.09.1992

Podrobnejšie

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2017 Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 X Poznámky - tab. Poznámky

Podrobnejšie

eurest poznamky ( )

eurest poznamky ( ) Poznámka: V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach

Podrobnejšie

Návrh

Návrh POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SF

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SF INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2016 Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: KP plus, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Mudr. Alexandra 23, 06001, Kežmarok

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Súvaha Úč SP 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v eurách) za obdobie od mesiac rok mesiac rok 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Spôsob podania výkazu*) x - riadne IČO 3 0 8 0 7 4 8 4 - opravné - opakované Názov účtovnej

Podrobnejšie

individualna_uctovna_zavierka

individualna_uctovna_zavierka INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok

Podrobnejšie

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: 42257344/- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia

Podrobnejšie

IČO DIČ Poznámky Úč POD 3-01 A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Sokolce Sí

IČO DIČ Poznámky Úč POD 3-01 A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Sokolce Sí A. Informácie o účtovnej jednotke Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Sokolce Sídlo: Roľnícka 64 Dátum založenia: 15.10.1976 Dátum vzniku: 15.10.1976 A. písm. b) opis hospodárskej činnosti účtovnej

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ IČO Aquario Nové Zámky s.r.o. 1. POPIS SPOLOČNOSTI Aquario Nové Zámky, s.r.o.(ďalej len s

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ IČO Aquario Nové Zámky s.r.o. 1. POPIS SPOLOČNOSTI Aquario Nové Zámky, s.r.o.(ďalej len s 1. POPIS SPOLOČNOSTI Aquario Nové Zámky, s.r.o.(ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 14.9.27. Dňa 3.1.27 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom

Podrobnejšie

FS_3_2005.vp

FS_3_2005.vp A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke POZNÁMKY k...200. 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoje

Podrobnejšie

FS 9/2012

FS 9/2012 01 02 03 04 05 Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012, 014 - (07X, 09X) 051 - (095A) Iný dlhodobý

Podrobnejšie

A)

A) PosAm, spol. s r.o. 1 DIČ: 2020315440 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.decembru 2015 A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo PosAm, spol. s r. o. Odborárska 21 831 02 Bratislava PosAm

Podrobnejšie

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia Poznámka: Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené eurách pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou

Podrobnejšie

DKG - vykazy _1.xls

DKG - vykazy _1.xls ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 0 0 6 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 3 0 0 6 2 0 0 7 IČO 3 5 7 8 6 2 7 2 Obchodné meno alebo

Podrobnejšie

Lyreco_CE_SE_notes_2017_SK

Lyreco_CE_SE_notes_2017_SK Lyreco CE, SE 1 DIČ: 2022076947 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok Spoločnosť Lyreco CE, SE (ďalej

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I I.1 Všeobecné informácie Obchodné meno účtovnej jednotky: SPINEA, s.r.o. Sídlo

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I I.1 Všeobecné informácie Obchodné meno účtovnej jednotky: SPINEA, s.r.o. Sídlo Poznámky Úč PODV 3-1 IČO 3 1 6 8 7 5 8 DIČ 2 2 4 8 5 7 9 7 Čl. I I.1 Všeobecné informácie Obchodné meno účtovnej jednotky: SPINEA, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Prešov, Okrajová 33 Opis hospodárskej

Podrobnejšie

Prehľad Ċinností pri zostavovaní úĊtovnej závierky

Prehľad Ċinností pri zostavovaní úĊtovnej závierky POZNÁMKY K 31.12.2013 A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE a) Založenie spoločnosti Spoločnosť (ďalej len účtovná spoločnosť), bola založená dňa 09.09.1992 a do obchodného registra bola zapísaná

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: ERA PACK PLUS, s.r

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: ERA PACK PLUS, s.r Čl. I Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: ERA PACK PLUS, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Výroba a

Podrobnejšie

A

A A.a) Obchodné meno: Sídlo: A. Informácie o účtovnej jednotke COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Štefánikova 54, 949 01 Nitra Dátum založenia: 20. augusta 1953 Dátum vzniku: 20. augusta 1953 A.b) opis

Podrobnejšie

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2015 Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 X Poznámky - tab. Poznámky

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ Článok I POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ Článok I POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Článok I POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 Všeobecné informácie o účtovnej jednotke a) Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6 Dátum založenia:

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/ (FS č.12/2014), kto

Poznámky Úč PODV 3 01 IČO: DIČ: POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/ (FS č.12/2014), kto POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Podrobnejšie

A)

A) Poznámky Úč POD 3-04 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná zavierka Mesiac Rok 2 0 2 0 1 7 1 0 4 3 X riadna X zostavená 0

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej

Podrobnejšie

A)

A) Wittur s. r. o. 1 DIČ: 2022531511 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2018 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo Wittur s. r. o. Priemyselná ulica 2747/7 963 01 Krupina Spoločnosť

Podrobnejšie

účetní jednotka

účetní jednotka 1. POPIS SPOLOČNOSTI Metsa Tissue Slovakia s.r.o. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 9. júna 1998. Dňa 3. júla 1998 bola zapísaná do Obchodného registra

Podrobnejšie

A)

A) Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. januáru 2018 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo Dell s.r.o. Fazuľová 7 811 07 Bratislava Spoločnosť Dell s.r.o. (ďalej len Spoločnosť ) bola založená

Podrobnejšie

Ročná správa za rok 2009

Ročná správa za rok 2009 dôchodková správcovská spoločnosť ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A NÁVOD K VYPLNENIU Prvý riadok obsahuje informácie o IČO a DIČ účtovnej V zmysle 4 ods. 2 a 3 Opatrenia č. MF/15464/ , kto

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A NÁVOD K VYPLNENIU Prvý riadok obsahuje informácie o IČO a DIČ účtovnej V zmysle 4 ods. 2 a 3 Opatrenia č. MF/15464/ , kto PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A NÁVOD K VYPLNENIU Prvý riadok obsahuje informácie o IČO a DIČ účtovnej V zmysle 4 ods. 2 a 3 Opatrenia č. MF/15464/201374, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usp údajov určených

Podrobnejšie

"S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I

S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I "S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01 1 ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I 11111111111111111111111111111 I Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

A)

A) YIT Slovakia, a.s. 1 DIČ: 2020250265 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo YIT Slovakia, a.s. Račianska 153/A 831 54 Bratislava Spoločnosť

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: , DIČ: Článok I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: , DIČ: Článok I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová Člk I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová 12 Bratislava 831 04 Spoločnosť PPC Investments, a.s. (ďalej len "spoločnosť") je akciová spoločnosť, ktorá

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Poznamky_CWS HC_AA 2017_II_s_platne

Poznamky_CWS HC_AA 2017_II_s_platne VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE CWSboco Slovensko, s.r.o. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 9/4/1992. Dňa 9/4/1992 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na

Podrobnejšie

Výročná správa

Výročná správa Výročná správa 2013 1 Obsah 1. Úvodná časť...3 1.1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti...3 1.2. Predmet činnosti...3 1.3. Orgány spoločnosti...3 1.4. Organizačná štruktúra...4 1.5. Iné dôležité informácie...4

Podrobnejšie

Poznámky k úĊtovnej závierke

Poznámky k úĊtovnej závierke .ČL. I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1) Názov a sídlo spoločnosti Obchodné meno: MILK-AGRO, spol. s r.o. Sídlo: Čapajevova 36,080 46 Prešov Dátum vzniku: 20.12.1991 zapísaná do obchodného registra dňa 28.1.1992

Podrobnejšie

Microsoft Word - IBM Slovensko- poznamky 2017_final_28.3._formatovane.docx

Microsoft Word - IBM Slovensko- poznamky 2017_final_28.3._formatovane.docx IBM Slovensko, spol. s r.o. 1 DIČ: 2020300337 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo IBM Slovensko, spol. s r.o. Mlynské Nivy 49 Bratislava

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.213 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

IUZ_Poznamky_UZ_2013_SK_GGB Slovakia

IUZ_Poznamky_UZ_2013_SK_GGB Slovakia Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013 ÚVODNÉ POZNÁMKY Účtovná závierka 1. Účtovná závierka bola zostavená spoločnosťou GGB Slovakia s.r.o., aby demonštrovala právne predpisy pre zostavenie

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-04 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2018 ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1) Názov

Poznámky Úč POD 3-04 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2018 ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1) Názov Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2018 ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1) Názov a sídlo právnickej osoby: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01 NITRA Zakladateľ: Ministerstvo

Podrobnejšie

SPRÁVA

SPRÁVA Obec Šarišské Michaľany Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 1.6.216 v Šarišských Michaľanoch K bodu rokovania číslo : 6 Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie záväzkov, pohľadávok,

Podrobnejšie

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2003 Správa o hospodárení k 31.12.2003 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ

Podrobnejšie

POLROCNA_SPRAVA K xls

POLROCNA_SPRAVA K xls regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia

Podrobnejšie

Notes

Notes 1. POPIS SPOLOČNOSTI Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 214. Dňa 3. mája 214 bola

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: FTE automotive Slovakia s.r.o. 1 DIČ: Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠE

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: FTE automotive Slovakia s.r.o. 1 DIČ: Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠE FTE automotive Slovakia s.r.o. 1 DIČ: 2021812419 Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo FTE automotive Slovakia s.r.o. Malý Šariš 486 080 01

Podrobnejšie

Magellan Slovakia, s. r. o. IČO Poznámky Úč POD 3-01 DIČ A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnost

Magellan Slovakia, s. r. o. IČO Poznámky Úč POD 3-01 DIČ A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnost A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť Magellan Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 9. septembra 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 4. novembra

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Trenčín INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X P

Trenčín INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X P 00312037 Trenčín INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2015 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie:

Podrobnejšie

regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle

regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: ARRIVA NITRA a.s. 1 DIČ: I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo ARRIVA NITRA a.s. Štúrova Ni

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: ARRIVA NITRA a.s. 1 DIČ: I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo ARRIVA NITRA a.s. Štúrova Ni ARRIVA NITRA a.s. 1 DIČ: 2020149307 I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov a sídlo ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016 Spoločnosť ARRIVA NITRA

Podrobnejšie

Účtovná závierka ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o. k 31. decembru 2018 Účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpi

Účtovná závierka ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o. k 31. decembru 2018 Účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpi pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2018 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o. Robotnícka 36 03601

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce B E L Á a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Matúš Krajči Spracoval: Ing. Lenka Mešková, PhD. V Belej dňa: 25.05

Záverečný účet Obce B E L Á a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Matúš Krajči Spracoval: Ing. Lenka Mešková, PhD. V Belej dňa: 25.05 Záverečný účet Obce B E L Á a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Matúš Krajči Spracoval: Ing. Lenka Mešková, PhD. V Belej dňa: 25.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

PS_J&T BOND EUR

PS_J&T BOND EUR J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile BILANCIA AKTÍV A PASÍV Bil (NBS) 1-12 Názov banky/pobočky zahraničnej banky: Kód banky/pobočky zahraničnej banky: Hlásenie ku dňu: Druh hlásenia t1 Infinity Capital, o.c.p., a.s. S3103110028 30.06.2017

Podrobnejšie

Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej

Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.218

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť HTMAS a.s. (ďalej len Sp

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť HTMAS a.s. (ďalej len Sp A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť HTMAS a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená a do obchodného registra zapísaná 10. Januára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Banská

Podrobnejšie

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 J&T SELECT

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právn

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právn Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2006 za obdobie od 1.

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ: IČO: Poznámky k účtovnej závierke k A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Obchodné meno a sí

Poznámky Úč POD 3-01 DIČ: IČO: Poznámky k účtovnej závierke k A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Obchodné meno a sí Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2017 A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Medirex Servis, s.r.o. Holubyho 35 902 01 Pezinok Spoločnosť Medirex Servis, s.r.o. (ďalej

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 IČO / DIČ A) INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej v

Poznámky Úč POD 3-01 IČO / DIČ A) INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej v A) INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej vzniku; Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 4 11 Košice Východoslovenský

Podrobnejšie

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018 Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembra Obsah Správa audítora 1 Výkaz ziskov a strát 2 Výkaz o úplnom výsledku hospodárenia 3 Súvaha 4 Výkaz zmien vlastného imania

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založ

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Spoločnosť R- DAS, s..r.o. bola založená dňom zápisu do obchodného registra okresného súdu Žilina dňa 1.10.2009 oddiel : Sro, vložka číslo: 51877/L Čl. I

Podrobnejšie

Notes 2014 final

Notes 2014 final Poznámka: V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v

Podrobnejšie

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Poznámky Úč POD 3-01 IČO: k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015 DIČ: 20

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Poznámky Úč POD 3-01 IČO: k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015 DIČ: 20 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Hraničná 18-AB 6 Bratislava 821 05 Spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) bola založená 28.11.1991 a do obchodného registra bola zapísaná 11.12.1991

Podrobnejšie

O B E C J A K L O V C E N Á V R H Záverečný účet obce Jaklovce za rok 2012 V zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo

O B E C J A K L O V C E N Á V R H Záverečný účet obce Jaklovce za rok 2012 V zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo O B E C J A K L O V C E N Á V R H Záverečný účet obce Jaklovce za rok 2012 V zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov spracovala Obec

Podrobnejšie

Poznámky k účtovnej závierke k 31

Poznámky k účtovnej závierke k 31 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno spoločnosti Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom Založenie spoločnosti Spoločnosť (pôvodne Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., ďalej len Spoločnosť) bola založená

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing.

Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Záverečný účet mesta Stará Turá... a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického oddelenia V Starej

Podrobnejšie