Poznámky k účtovnej závierke za rok AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,07101,Michalovce. spoločnosť s ručením obmedzeným

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Poznámky k účtovnej závierke za rok AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,07101,Michalovce. spoločnosť s ručením obmedzeným"

Prepis

1 DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 217 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vzniku: Hlavný predmet podnikania: Štaturárny orgán: AGRO Porúbka s.r.o. Brezová 1562/31,711,Michalovce spoločnosť s ručením obmedzeným pestovanie obilnín ( okrem ryže ), strukovín a olejnatých semien PhDr. Ľubica Rošková, konateľ

2 DIČ str.2 Čl. I - (6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: Počet vedúcich zamestnancov Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy (1) K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o a) dlhodobom majetku, a to: 1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku, jeho prírastky, úbytky a presuny počas a ocenenie na konci, 2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na začiatku, ich prírastky, úbytky a presuny počas a hodnota na konci, 3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku a na konci,

3 DIČ str.3 Tabuľka 2: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Zostatková hodnota Aktivované náklady na vývoj Softvér Goodwill Ostatný DNM Oceniteľné práva Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM a b c d e f g h i Spolu

4 DIČ str.4 Tabuľka 3: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Zostatková hodnota Aktivované náklady na vývoj Softvér Goodwill Ostatný DNM Oceniteľné práva Obstarávaný DNM Poskytnuté preddavky na DNM a b c d e f g h i Spolu

5 DIČ str.5 Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky , , ,3 Samostatné hnuteľné Pestovateľské Obsta- Základné veci a stádo a Ostatný Pozemky Stavby súbory celky rávaný ťažné DHM hnuteľných trvalých DHM zvieratá vecí porastov a b c d e f g h i Zostatková hodnota ,3 Poskytnuté preddavky na DHM Spolu i 2218, ,3 6351, ,3

6 DIČ str.6 Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku Bezprostredne predchadzajúce Dlhodobý hmotný majetok Prvotné ocenenie Oprávky Oprávné položky Samostatné hnuteľné Pestovateľské Obsta- Základné veci a stádo a Ostatný Pozemky Stavby súbory celky rávaný ťažné DHM hnuteľných trvalých DHM zvieratá vecí porastov a b c d e f g h i Zostatková hodnota , , , ,3 Poskytnuté preddavky na DHM Spolu ,3 2218, Čl.III - c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, i ,3 6351,3 Tabuľka 6: Informácie k Čl.III odst.1 písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné

7 DIČ str.7 Tabuľka 7: Informácie k Čl.III odst.1 písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné Čl.III - h) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania; uvádza sa v tabuľkovej forme zobrazenie pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas, Tabuľka 8: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. h) o štruktúre dlhodobého finančného majetku Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Dcérske účtovné jednotky Podiel ÚJ na ZI v % Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Účtovná hodnota DFM a b c d e f Účtovné jednotky s podstatným vplyvom Ostatné realizovateľné CP a podiely Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM Dlhodobý finančný majetok spolu x x x x

8 DIČ str.8 Čl.III - i) opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku, zmeny počas a stav na konci Tabuľka 9: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. i) o dlhodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Podielové CP a podiely v spoločnsti s podstatným vplyvom Ostatné dlhodobé CP a podiely Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Oprávné položky Účtovná jednotka Pôžičky ÚJ v kons. celku Spolu i

9 DIČ str.9 Tabuľka 1: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. i) o dlhodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Podielové CP a podiely v DÚJ Podielové CP a podiely v spoločnsti s podstatným vplyvom Ostatné dlhodobé CP a podiely Ostatný DFM Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok Obstarávaný DFM Poskytnuté preddavky na DFM a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Oprávné položky Účtovná jednotka Pôžičky ÚJ v kons. celku Čl.III - j) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, Tabuľka 11: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. j) o dlhových CP držaných do splatnosti Dlhové CP držané do splatnosti Druh CP Stav na začiatku Zvýšenie hodnoty Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období Spolu i a b c d e f g Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové CP držané do splatnosti spolu Zníženie hodnoty x

10 DIČ str.1 Tabuľka 12: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. j) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách Dlhové pôžičky Zvýšenie hodnoty Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období a b c d e f Do splatnosti viac ako päť rokov Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane Do splatnosti do jedného roka vrátane Dlhové pôžičky spolu Zníženie hodnoty Čl.III - k) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, Tabuľka 13: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. k) o dohodobom finančnom majetku Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý finančný majetok, pri ktrom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať Čl.III - m) opravných položkách k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku, tvorba, zúčtovanie počas a stav na konci, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania, Tabuľka 14: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. m) o opravných položkách k zásobám Materiál Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Zásoby spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Poskytnuté preddavky na zásoby

11 DIČ str.11 Tabuľka 15: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. m) o opravných položkách k zásobám Materiál Zásoby Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Zásoby spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva a b c d e f Poskytnuté preddavky na zásoby Čl.III - n) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, i) Tabuľka 16: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. n) o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať Zásoby Hodnota za bežné Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Čl.III - o) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na 1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza 1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch, 1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období, 1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, 1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov: 1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa, 1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov, 1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi, 1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti, 2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza 2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 15 2b. suma prijatých preddavkov, 2c. suma zadržanej platby, Tabuľka 17: Informácie k Čl. III odst. 1 písm o) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Výnosy zo zákazkovej výroby Náklady na zákazkovú výrobu Hrubý zisk / hrubá strata Za bežné účtovné Za bezprostredne predchádzajúce účtovné Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného a b c d

12 DIČ str.12 Hodnota zákazkovej výroby Za bežné Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného a b c Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Suma zadržanej platby Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj Hrubý zisk / hrubá strata Za bežné účtovné Za bezprostredne predchádzajúce účtovné Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného a b c d Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku Suma prijatých preddavkov Za bežné Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného a b c Suma zadržanej platby Čl.III - p) najvýznamnejších položkách pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za, s uvedením stavu na začiatku, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania, Tabuľka 18: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. p) o vývoji OP k pohľadávkam Pohľadávky Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu

13 DIČ str.13 Čl.III - q)hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky spolu a b c d Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky Dlhodobé pohľadávky spolu Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Krátkodobé pohľadávky spolu Daňové pohľadávky a dotácie 1847, ,47 Iné pohľadávky Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať 26176, ,47 Čl.III - r) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnote pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, Tabuľka 2: Informácia k Čl. III odst. 1 písm. r) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky Čl.III - t)zložkách krátkodobého finančného majetku, Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku Pokladnica, ceniny x x 791,5 1128,24 Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 8797, ,69 Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované Peniaze na ceste Spolu 88762, ,93

14 DIČ str.14 Krátkodobý finančný majetok Majetkové CP na obchodovanie Dlhové CP na obchodovanie Emisné kvóty a b c d e Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Čl.III - v) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné, s uvedením stavu na začiatku bežného, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, Tabuľka 22: Informácie k Čl. III odst. 1 písm v) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku Krátkodobý finančný majetok Ostatné realizovateľné CP Obstarávanie krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok spolu Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva f Stav OP na konci a b c d e f Čl.III - w) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať, Tabuľka 23: Informácie k Čl. III odst. 1 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať Hodnota za bežné účtovné Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Bezprostredne predchádzajúce účtovné Účtovný zisk 12394,95 Rozdelenie zisku Prídel do zákonného rezervného fondu Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Prídel do socialného fondu Prídel na zvýšenie základného imania Úhrada straty minulých období 3293,9 Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 911,5 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom Iné Spolu 12394,95

15 DIČ str.15 Bezprostredne predchádzajúce účtovné Účtovná strata Vysporiadanie účtovnej straty Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých období Úhrada straty spoločníkmi Prevod do neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu Čl.III - (2) - b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné s uvedením ich stavu na začiatku bežného, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného, ich stav na konci, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv, Tabuľka 25: Informácia k Čl. III odst. 2 písm. b) o rezervách Tvorba Zrušenie a b c d e f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: Použitie , ,34

16 DIČ str.16 Bezprostredne predchadzajúce Tvorba Použitie Zrušenie a b c d e f Dlhodobé rezervy, z toho: Krátkodobé rezervy, z toho: 323 Čl.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, Čl.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov, Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch Dlhodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane Záväzky po lehote splatnosti , , , ,26

17 DIČ str.17 Čl.III - (2) - f) výpočte odloženého daňového záväzku, Tabuľka 27: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné zdaniteľné Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty Sadzba dane z príjmu (v %) Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka Zaúčtovaná ako zníženie nákladov Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok Zmena odloženého daňového záväzoku Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania Iné Čl.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného a stavu na konci, Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu Začiatočný stav socialného fondu Tvorba socialného fondu na ťarchu nákladov Tvorba socialného fondu zo zisku Ostatná forma sociálného fondu Tvorba sociálného fondu spolu Čerpanie sociálného fondu 2,7 167,81 2,7 Konečný zostatok sociálného fondu 17,51 2,7 Čl.III - (2) - h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť, Tabuľka 29: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. h) o vydaných dlhopisoch Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť

18 DIČ str.18 Čl.III - (2) - i) bankových úveroch,pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia, Tabuľka 3: Informácie k Čl.III odst. 2 písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Mena Suma istiny Suma istiny Suma istiny Úrok v eurách v príslušnej mene Dátum v príslušnej mene p. a. za bežné za bezprostredne splatnosti za bežné účtovné v % účtovné predchádzajúce a b c d e f g Dlhodobé bankové úvery Krátkodobé bankové úvery Mena Suma istiny Suma istiny Suma istiny Úrok v eurách v príslušnej mene Dátum v príslušnej mene p. a. za bežné za bezprostredne splatnosti za bežné účtovné v % účtovné predchádzajúce a b c d e f g Dlhodobé pôžičky Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci Krátkodobé fin. výpomoci Eur rôzne

19 DIČ str.19 Čl.III - (3) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa sa uvádza a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos, b) suma istiny u prenajímateľa a finančný výnos podľa doby splatnosti 1. do jedného roka vrátane, 2. viac ako jeden rok do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov. Tabuľka 31: Informácie k Čl. III odst.3 písm. a) a b) o majetku prenajotom formou finančného prenájmu u prenajímateľa Istina Spolu Názov položky do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Finančný náklad do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov Čl.III - (4) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu sa uvádza a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad, b) suma istiny u nájomcu a finančný náklad podľa doby splatnosti 1. do jedného roka vrátane, 2. viac ako jeden rok a do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov. Tabuľka 32: Informácie k Čl. III odst. 4 písm. a) a b) o majetku prenajom formou finančného prenájmu u nájomcu Istina Spolu Názov položky do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov do jedného roka vrátane a b c d e f g Finančný náklad Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov

20 DIČ str.2 Čl.III - (5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov, b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala, c) sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch, d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka, e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov, f) vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov, g) zmene sadzby dane z príjmov. Tabuľka 33: Informácia k Čl. III odst. 5 písm a) až g) o daniach z príjmov Názov položky Daňovo neuznané náklady a b c d e f g Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: Základ dane Daň -7473,48 x x 14496,43 Teoretická daň x x Daň v % 1,79 účtovné Základ dane Daň x Daň v % x Výnosy nepodliehajúce dani Vplyv nevykázanej odloženej daňovej straty Umorenie daňovej straty 58,61 Zmena sadzby dane Iné Spolu -7471, ,82 361,48 Splatná daň z prijímov x x Odložená daň z príjmov x x Celková daň z príjmov x x Tabuľka 34: Informácie k Čl. III odst. 5 písm. a) až g) o daniach z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane príjmov Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rezdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných ch odložená daňová pohľadávka neúčtovala Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných ch Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov Bezprostredne predchádzajúce účtovné

21 DIČ str.21 Čl.III - (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu. Tabuľka 35: Informácie k Čl. III odst. 6 o významných položkách derivátov za bežné Účtovná hodnota Dohodnutá cena pohľadávky záväzku podkladového nástroja a b c d Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečovacie deriváty, z toho: Zmena reálnej hodnoty (+/-) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na s vplyvom na výsledok výsledok vlastné imanie vlastné imanie hospodárenia hospodárenia a b c d e Deriváty určené na obchodovanie, z toho: Zabezpečené deriváty, z toho: Majetok vykázaný v súvahe Zabezpečovaná položka Tabuľka 36: Informácie k Čl. III odst. 6 o položkách zabezpečených derivátmi Reálna hodnota Záväzok vykázaný v súvahe Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch a b c Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené Spolu

22 DIČ str.22 Tabuľka 37: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb Typ výrobku, tovaru alebo služby Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát (1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky, Suma výnosov Čl. IV - (1) - b) zmene stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho a stavom netto na konci bežného, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary, Tabuľka 38: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Bežné účtovné Konečný zostatok Konečný zostatok Začiatočný stav Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce a b c d e f Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky 896 Zvieratá Spolu Manká a škody Reprezentačné Dary 2686,67 x x x Iné x x x Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x x x x x Čl. IV - (1) - c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Tabuľka 39: Informácie k Čl. IV odst.1 písm c) o sume význ. položiek výnosov pri aktivácii nákladov Suma aktivovaných výnosov Opis prípadu aktivácie x x

23 DIČ str.23 Čl. IV - (1) - d) opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti, Tabuľka 4: Informácie k Čl. IV odst.1 písm. d) o sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej Suma výnosov z hospodárskej činnosti Opis prípadu Osobné náklady Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov Suma osobných nákladov Mzdové náklady Čl. IV - (1) - e) celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, Ostatné osobné nákl. na záv.činn. Sociálne poistné Zdravotné poistné Iné Opis prípadu Čl. IV - (1) - f) opise a sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Tabuľka 42: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. f) o sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov Suma finančných výnosov Tabuľka 43: Informácie k Č. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby Suma na nákup služieb Typ služieb Čl. IV - (1) - h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, Ostatné náklady Tabuľka 44: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti Suma ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

24 DIČ str.24 Čl. IV - (1) - i) opise a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tabuľka 45: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. i) o sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát Suma finančných nákladov Finančné náklady Čl. IV - (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Tabuľka 46: Informácie k Čl. IV odst. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky Iné uisťovacie audítorské služby Súvisiace audítorské služby Daňové poradenstvo Ostatné neaudítorské služby Tržby za vlastné výrobky Bezprostredne predchádzajúce účtovné Čl. IV - (4) V poznámkach sa uvádza členenie čistého obratu podľa 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu. Tabuľka 47: Informácie k čl. IV odst. 4 o čistom obrate Tržby z predaja služieb Tržby za tovar Výnosy zo zákazky Výnosy z nehnuteľností na predaj Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou ,8 713 Čistý obrat celkom Tuzemsko EÚ Tretie štáty Oblasť Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach Geogragické oblasti odbytu

25 Čl. VI DIČ str.25 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a) Čl. VII (1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to: a) zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti podľa článku V, úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena, Čl. VII - (1) - c) samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb: 1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv, 2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, 3. dcérske účtovné jednotky, 4. spoločné účtovné jednotky, 5. pridružené účtovné jednotky, 6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky, 7. ostatné spriaznené osoby. Tabuľka 48: Informácie k Čl. VII odst. 1 písm. c)o transakciách so spriaznenými osobami Spriaznená osoba: Zoznam transakcií: Spriaznená osoba: Zoznam transakcií:

26 DIČ str.26 Čl. VII - (2) O príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o a) výške priznaných odmien za pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 49: Informácie k Čl. VII odst. 2 písm a) o výške priznaných odmien pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Druh príjmu: Dozorný orgán Druh príjmu: Iný orgán Druh príjmu: Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Čl. VII - (2) - b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 5: Informácie k čl. VII odst. 2 písm. b) o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky Druh príjmu: Dozorný orgán Druh príjmu: Iný orgán Druh príjmu: Čl. VII - (2) - c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to o 1. celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, 2. celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, 3. celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu v členení za jednotlivé orgány, Tabuľka 51: Informácie k Čl. VII odst. 2 písm c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Dozorný orgán Iný orgán Celková suma poskytnutých pôžičiek Celková suma splatených pôžičiek Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek

27 DIČ str.27 Štatutárny orgán Dozorný orgán Iný orgán Orgány účtovnej jednotky Orgány účtovnej jednotky Štatutárny orgán Celková suma poskytnutých pôžičiek Celková suma splatených pôžičiek Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek Čl. VII - (2) - e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, Tabuľka 52: Informácie k Čl. VII odst.2 písm. e) ocelkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú Druh príjmu: Iný orgán Čl. VIII (1) a)

28 DIČ str.28 Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania (1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas. (2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce. (3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka. Tabuľka 53: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami Pohyb vlastného imania (VI) Stav VI na začiatku účt. Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. Stav VI na konci účt. : Dôvody zmien VI : Zákl. imanie zapísané do OR (411) Zákl. imanie nezapísané do OR (419) 6638, , , , , ,78 Emisné ážio (412) Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422) 663,88 663,88 Ostatné kapitálové fondy (413) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427) Nerozdelený zisk min. rokov (428) Neuhradná strata min. rokov (429) Účtovný zisk alebo strata (431) 911,5 3293,9-8433, ,95 Vyplatené dividendy Ďalšie zmeny vlastného imania Zmeny na účte fyzickej osoby (491) Čl.X - Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy Informácie k Čl. X. prehľade peňažných tokov pri použitý priamej metódy Označenie položky Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce A. 1. Príjmy z predaja tovaru (+) A. 2. Výdavky na nákup tovaru (-) A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) A. 4. Príjmy z predaja služieb (+) Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných A. 5. neskladovateľných dodávok (-) A. 6. Výdavky na služby (-) A. 7. Výdavky na osobné náklady (-) A. 8. Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) A. 9. Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) A. 1. Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) A. 11. Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na

29 DIČ str.29 A. 12. predaj alebo na obchodovanie (+) Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) A. 13. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) A. 14. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) A. 15. Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) A. 16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) * Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.) A. 17. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 18. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) A. 19. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 2. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 2.) A. 21. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+) A. 22. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A. 23. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.) Peňažné toky z investičnej činnosti B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v B. 3. iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 1. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj

30 DIČ str.3 B. 15. alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-) B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) Peňažné toky z finančnej činnosti C. 1. Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C až C ) C Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo C fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) C Prijaté peňažné dary (+) C Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) C Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) C Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) C Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) C Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C až C ) C Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) C Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) C Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) C Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) C Príjmy z prijatých pôžičiek (+) C Výdavky na splácanie pôžičiek (-) C Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) C Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) C Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

31 DIČ str.31 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku (+/-) F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) Čl.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy Informácie k Čl. X o prehľade peňažných tokov pri použitý nepriamej metódy Označenie položky Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A až A ) A Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) A Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) A Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) A Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) A Zmena stavu opravných položiek (+/-) A Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) A Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) A Úroky účtované do nákladov (+) A Úroky účtované do výnosov (-) Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným A ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným A ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý A sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok A hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A až A ) A Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) A Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) A Zmena stavu zásob (-/+) A Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A A. 2.) A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do

32 DIČ str.32 finančných činností (-) A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) A. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) A. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), A. (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) Peňažné toky z investičnej činnosti B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) B. 1. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) Peňažné toky z finančnej činnosti C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C až C ) C Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo C fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) C Prijaté peňažné dary (+)