Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II"

Prepis

1 Strn 1 z Identifikátor produktu Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky lebo zmesi použiti, ktoré s neodporúčjú Relevntné identifikovné použiti látky lebo zmesi: Snitárny čistici prostriedok Použiti, ktoré s neodporúčjú: Momentálne nie sú k dispozícii židne informácie. 1.3 Údje o dodávteľovi krty bezpečnostných údjov Dometic WAECO Interntionl GmbH, Hollefeldstr. 63, Emsdetten, Nemecko Telefónne číslo:+49 (0) , Fx:+49 (0) E-milová dres povolného odborník: info@chemicl-check.de, k.schnurbusch@chemicl-check.de - NEPOUŽÍVAJTE n vyžidnie kriet bezpečnostných údjov. 1.4 Núdzové telefónne číslo Núdzové informčné služby / oficiálny pordný orgán: Národné Toxikologické Informčné Centrum (NTIC), Limbová 5, Brtislv, Tel.: (24-hodinová konzultčná služb pri kútnych intoxikáciách) Núdzové telefónne číslo spoločnosti: +49 (0) 700 / (CCWA) ODDIEL 2: Identifikáci nebezpečnosti 2.1 Klsifikáci látky lebo zmesi Klsifikáci podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Tried Ktegóri výstržné upozornenie nebezpečnosti nebezpečnosti Eye Irrit. 2 H319-Spôsobuje vážne podráždenie očí. Skin Irrit. 2 H315-Dráždi kožu. 2.2 Prvky oznčovni Oznčenie podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Pozor

2 Strn 2 z 15 H319-Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315-Dráždi kožu. P101-Ak je potrebná lekársk pomoc, mjte k dispozícii obl lebo etiketu výrobku. P102-Uchovávjte mimo doshu detí. P280-Noste ochrnné rukvice ochrnné okulire / ochrnu tváre. P305+P351+P338-PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich optrne vyplchujte vodou. Ak používte kontktné šošovky je to možné, odstráňte ich. Pokrčujte vo vyplchovní. P314-Ak pociťujete zdrvotné problémy, vyhľdjte lekársku pomoc / strostlivosť. EUH208-Obshuje 1,2-Benzizotizol-3(2H)-ón. Môže vyvolť lergickú rekciu. 2.3 Iná nebezpečnosť Zmes neobshuje židnu látku vpvb (vpvb = do veľkej miery neodstrániteľná, do veľkej miery biokumultívn) resp. nespdá pod Prílohu XIII Nrideni (ES) 1907/2006 (< 0,1 %). Zmes neobshuje židnu látku PBT (PBT = neodstrániteľná, biokumultívn, toxická) resp. nespdá pod Prílohu XIII Nrideni (ES) 1907/2006 (< 0,1 %). 3.1 Látk nerel. 3.2 Zmes Kyselin citrónová - monohydrát ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách Registrčné číslo (REACH) Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS XXXX % Rozsh 1-10 Klsifikáci podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 sodné soli C14-17-sek-lkylsulfónových kyselín Látk so špecifickou hrničnou hodnotou koncentrácie (so špecifickými hrničnými hodnotmi koncentrácie) podľ registrácie v rámci nrideni REACh Registrčné číslo (REACH) XXXX Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS % Rozsh 1-2,5 Klsifikáci podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dm. 1, H318 Aqutic Chronic 3, H412 1,2-Benzizotizol-3(2H)-ón Registrčné číslo (REACH) --- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS % Rozsh 0,005-<0,05

3 Strn 3 z 15 Klsifikáci podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dm. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aqutic Acute 1, H400 (M=1) Aqutic Chronic 2, H411 Text fráz H skrtiek klsifikácie (GHS/CLP) viď oddiel 16. Látky sú v tomto oddiele uvedené so svojou skutočnou, pltnou klsifikáciou! To znmená, že pri látkch, ktoré sú uvedené v prílohe č. VI tbuľky 3.1/3.2 nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP), boli z účelom klsifikácie uvedenej v tejto čsti zohľdnené všetky poznámky, ktoré sú v ňom prípdne uvedené. ODDIEL 4: Optreni prvej pomoci 4.1 Opis optrení prvej pomoci Osobe v bezvedomí nikdy nepodávjte židne prostriedky ústmi! Vdýchnutie Osobu doprvte n čerstvý vzduch podľ príznkov s porďte s lekárom. Kontkt s pokožkou Dôkldne umyte veľkým množstvom vody, znečistené nsiknuté kusy odevu bezodkldne odstráňte, pri podráždení pokožky (sčervennie td.) s porďte s lekárom. Kontkt s očmi Vyberte si kontktné šošovky. Dôkldne omývjte niekoľko minút veľkým množstvom vody, v prípde potreby vyhľdjte lekár. Prehltnutie Úst dôkldne vypláchnite vodou. Nevyvolávjte zvrcnie, djte vypiť veľ vody, okmžite vyhľdjte lekár. 4.2 Njdôležitejšie príznky účinky, kútne j oneskorené Podľ okolností sú oneskorené príznky účinky uvedené v oddiele 11, resp. v čsti o spôsoboch užiti v oddiele 4.1. V niektorých prípdoch s môže stť, že s príznky otrvy prejvi ž po dlhšom čse/po niekoľkých hodinách. 4.3 Údj o kejkoľvek potrebe okmžitej lekárskej strostlivosti osobitného ošetreni neodskú. ODDIEL 5: Protipožirne optreni 5.1 Hsice prostriedky Vhodné hsice prostriedky Zistite záplné zdroje v okolí. Prúd vody/pen odolná proti lkoholu /CO2/suchý hsici prostriedok Nevhodné hsice prostriedky Nie sú známe židne 5.2 Osobitné ohrozeni vyplývjúce z látky lebo zo zmesi V prípde požiru s môžu vytvárť: Oxidy uhlík Oxidy síry Jedovté plyny 5.3 Rdy pre požirnikov V prípde požiru lebo výbuchu nevdychujte výpry. Dýchcí prístroj nezávislý od okolitého vzduchu. Podľ veľkosti požiru Príp. kompletná ochrn. Kontminovnú vodu n hsenie zlikvidovť v súlde s úrdnými predpismi. ODDIEL 6: Optreni pri náhodnom uvoľnení 6.1 Osobné bezpečnostné optreni, ochrnné vybvenie núdzové postupy

4 Strn 4 z 15 Zbezpečte dosttočné vetrnie. Zbráňte kontktu s očmi s pokožkou. Venujte pozornosť príp. nebezpečenstvu šmyku. 6.2 Bezpečnostné optreni pre životné prostredie Pri úniku väčšieho množstv stlmte. Odstráňte netesnosti, k je to možné bez nebezpečenstv. Zbráňte vniknutiu do povrchových podzemných vôd, ko j do pôdy. Nevypúšťť do knlizčnej siete. V prípde nehody s únikom do knlizácie informujte príslušné úrdy. 6.3 Metódy mteriál n zbránenie šíreniu vyčistenie Odstráňte pomocou mteriálu vižuceho tekutiny (npr. univerzálny bsorbér, piesok, ditomit, piliny) zlikvidujte v súlde s oddielom 13. Zvyšok opláchnite veľkým množstvom vody. 6.4 Odkz n iné oddiely Osobná ochrnná výbv pozri oddiel 8, rovnko ko j pokyny k likvidácii pozri oddiel 13. ODDIEL 7: Zobchádznie skldovnie Okrem informácií uvedených v tomto oddiele možno nájsť relevntné informácie j v oddiele Bezpečnostné optreni n bezpečné zobchádznie Všeobecné odporúčni Zbezpečte dobré vetrnie miestnosti. Zbráňte kontktu s očmi s pokožkou. Jesť, piť, fjčiť uskldňovť potrviny v prcovnej miestnosti je zkázné. Riďte s upozornenimi n etikete návodom n použitie. Dodrživjte prcovný postup podľ návodu n použitie Pokyny k všeobecným hygienickým optrenim n prcovisku Pri zobchádzní s chemikálimi je potrebné dodrživť všeobecné hygienické zásdy. Pred prestávkmi po ukončení práce si umyte ruky. Uchovávjte mimo doshu potrvín, nápojov krmív pre zviertá. Pred vstupom do oblstí, v ktorých s je, odložte kontminovné štstvo ochrnnú výbvu. 7.2 Podmienky bezpečného skldovni vrátne kejkoľvek nekomptibility Nepovolným osobám zneprístupniť. Produkt skldujte len v pôvodných obloch uzvreté. Produkt neskldujte v priechodoch n schodištich. Skldujte pri izbovej teplote. 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použiti Momentálne nie sú k dispozícii židne informácie. 8.1 Kontrolné prmetre ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrn Kyselin citrónová - monohydrát Oblsť použiti Spôsob expozície / sfér životného prostredi sldká vod slná vod čističk odpdových vôd sediment, sldká vod sediment, slná vod Vplyv n zdrvie Deskripto Hodnot Jednotk r PNEC 0,44 mg/l PNEC 0,044 mg/l PNEC 1000 mg/l PNEC 34,6 mg/kg dry weight PNEC 3,46 mg/kg dry weight Poznámk

5 Strn 5 z 15 pôd PNEC 33,1 mg/kg dry weight sodné soli C14-17-sek-lkylsulfónových kyselín Oblsť použiti Spôsob expozície / sfér životného prostredi Vplyv n zdrvie Deskripto r Hodnot Jednotk PNEC 0,04 mg/l sldká vod slná PNEC 0,004 mg/l vod vod, PNEC 0,06 mg/l spordické (intermitentné) uvoľňovnie PNEC 9,4 mg/kg dw sediment, sldká vod PNEC 0,94 mg/kg dw sediment, slná vod pôd PNEC 9,4 mg/kg dw PNEC 600 mg/l čističk odpdových vôd orl PNEC 53,3 mg/kg (potrv pre zviertá) feed Spotrebiteľ Človek kož Krátkodobé, lokálne DNEL 2,8 mg/cm2 vplyvy Spotrebiteľ Človek kož Dlhodobé, lokálne DNEL 2,8 mg/cm2 vplyvy Spotrebiteľ Človek kož Dlhodobé, DNEL 3,57 mg/kg systemtické vplyvy bw/d Spotrebiteľ Človek vdýchnutie Dlhodobé, DNEL 12,4 mg/m3 systemtické vplyvy Spotrebiteľ Človek úst Dlhodobé, DNEL 7,1 mg/kg systemtické vplyvy bw/d Prcovník / zmestnnec Človek kož Krátkodobé, lokálne DNEL 2,8 mg/cm2 vplyvy Prcovník / zmestnnec Človek kož Dlhodobé, DNEL 5 mg/kg systemtické vplyvy bw/d Prcovník / zmestnnec Človek vdýchnutie Dlhodobé, DNEL 35 mg/m3 systemtické vplyvy Prcovník / zmestnnec Človek kož Dlhodobé, lokálne DNEL 2,8 mg/cm2 vplyvy 8.2 Kontroly expozície Primerné technické zbezpečenie Poznámk Zbezpečte dobré vetrnie. To je možné dosihnuť lokálnym odsávním lebo celkovým odvzdušnením. V prípde, že toto nestčí, by s koncentráci udržl pod hodnotmi NPEL / AGW, je potrebné nosiť vhodnú ochrnu pre dýchnie. Pltí len vtedy, k sú uvedené hrničné expozičné hodnoty Individuálne ochrnné optreni, ko npríkld osobné ochrnné prostriedky Pri zobchádzní s chemikálimi je potrebné dodrživť všeobecné hygienické zásdy. Pred prestávkmi po ukončení práce si umyte ruky. Uchovávjte mimo doshu potrvín, nápojov krmív pre zviertá. Pred vstupom do oblstí, v ktorých s je, odložte kontminovné štstvo ochrnnú výbvu. Ochrn očí/tváre: Ochrnné okulire tesne priliehjúce s bočnými štítmi (EN 166). Ochrn kože - Ochrn rúk: Ochrnné rukvice odolné proti chemikáliám (EN 374).

6 Strn 6 z 15 Prípdne Ochrnné rukvice z nitrilu (EN 374) Ochrnné rukvice z butylu (EN 374) Minimáln hrúbk vrstvy v mm: 0,5 Permečný čs (čs porušeni) v minútch: 480 Uvádzné doby prieniku podľ EN 374 čsť 3 neboli v prktických podmienkch dosihnuté. Odporúč s mximáln životnosť, ktorá zodpovedá 50% doby prieniku. Odporúč s krém n ochrnu rúk. Ochrn kože - Iné: Ochrnný prcovný odev (npr. bezpečnostná obuv EN ISO 20345, prcovný odev s dlhými rukávmi). Ochrn dýchcích ciest: Z normálnych okolností nie je potrebné. Tepelná nebezpečnosť: Nevzťhuje Dodtočná informáci k ochrne rúk - neboli vykonné židne testy. Výber bol pri zmesich zvolený podľ njlepšieho vedomi o informáciách o obshových látkch. Výber látok s vykoná n záklde údjov výrobcu rukvíc. Konečný výber mteriálu pre rukvice s musí vykonť pri zohľdnení čsov prieniku, rýchlostí prieniku degrdácie. Výber vhodnej rukvice závisí nielen od mteriálu, le j od ďlších kvlittívnych spektov líši s od výrobcu k výrobcovi. Pri zmesich s nedá dopredu vypočítť trvlosť mteriálov rukvíc preto musí byť pred nsdením skontrolovná. Presnú dobu prieniku mteriálu rukvíc je potrebné zistiť dodržť u výrobcu ochrnných rukvíc Kontroly environmentálnej expozície Momentálne nie sú k dispozícii židne informácie. ODDIEL 9: Fyzikálne chemické vlstnosti 9.1 Informácie o zákldných fyzikálnych chemických vlstnostich Fyzikálne skupenstvo: Frb: Zápch: Prhová hodnot zápchu: Hodnot ph: Teplot topeni/tuhnuti: Počitočná teplot vru destilčný rozsh: Teplot vzplnuti: Rýchlosť odprovni: Horľvosť (tuhá látk, plyn): Dolný limit výbušnosti: Horný limit výbušnosti: Tlk pár: Hustot pár (vzduch = 1): Hustot: Hustot sypného mteriálu: Rozpustnosť (rozpustnosti): Rozpustnosť vo vode: Rozdeľovcí koeficient (n-oktnol/vod): Teplot smovznieteni: Teplot rozkldu: Viskozit: Výbušné vlstnosti: Oxidčné vlstnosti: 9.2 Iné informácie Miešteľnosť: Rozpustnosť v tukoch / Rozpúšťdlá: Tekutý Žltý Chrkteristický ~2 (20 C) nerel. ~1,01 g/cm3 (20 C) nerel. Rozpustný Nie Produkt nie je výbušný. Nie

7 Strn 7 z 15 Vodivosť: Povrchové npätie: Obsh rozpúšťdl: ODDIEL 10: Stbilit rektivit 10.1 Rektivit Výrobok nie je testovný Chemická stbilit Pri odbornom skldovní mnipulácii stbilné Možnosť nebezpečných rekcií Nie sú známe židne nebezpečné rekcie Podmienky, ktorým s treb vyhnúť Nie sú známe židne 10.5 Nekomptibilné mteriály Zbráňte kontktu so silnými lkálimi Nebezpečné produkty rozkldu Pri použití n stnovený účel nedochádz k rozkldu. ODDIEL 11: Toxikologické informácie 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch Prípdné ďlšie informácie o vplyvoch n zdrvie sú uvedené v oddiele 2.1 (klsifikáci). Toxicit / Účinok Koncový Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Poznámk Akútn toxicit, oráln: ATE >2000 mg/kg vypočítná hodnot Akútn toxicit, dermáln: Akútn toxicit, inhltívne: Poleptnie kože/podráždenie kože: Neleptvý Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Respirčná lebo kožná senzibilizáci: Mutgenit zárodočných buniek: Krcinogenit: Reprodukčná toxicit: Toxicit pre špecifický cieľový orgán - jednorzová expozíci (STOT-SE): Toxicit pre špecifický cieľový orgán - opkovná expozíci (STOT-RE): Aspirčná nebezpečnosť: Symptómy: OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion - Humn Skin Model OECD 437 (Bovine Cornel Opcity + Permebility Test for Identif. Oculr Corros. + Severe Irritnts) Neleptvý Kyselin citrónová - monohydrát Toxicit / Účinok Koncový Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Poznámk Akútn toxicit, oráln: LD mg/kg Potkn Akútn toxicit, dermáln: LD50 >2000 mg/kg Potkn

8 Strn 8 z 15 Poleptnie kože/podráždenie kože: Respirčná lebo kožná senzibilizáci: Mutgenit zárodočných buniek: Symptómy: Toxicit pre špecifický cieľový orgán - opkovná expozíci (STOT-RE), oráln: NOAEL 1200 mg/kg Potkn (Ames- Nedráždivý Nesenzibilizujúc i Negtívny zvrcnie, zákl očnej rohovky, kšeľ, bolesti žlúdk, dráždenie sliznice sodné soli C14-17-sek-lkylsulfónových kyselín Toxicit / Účinok Koncový Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Poznámk Akútn toxicit, oráln: LD50 > mg/kg Potkn OECD 401 (Acute Orl Toxicity) Akútn toxicit, dermáln: LD50 >2000 mg/kg Myš Poleptnie kože/podráždenie kože: Králik OECD 404 (Acute Derml Dráždivý Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Respirčná lebo kožná senzibilizáci: Mutgenit zárodočných buniek: Krcinogenit: Reprodukčná toxicit: Aspirčná nebezpečnosť: Králik Morč Irrittion/Corrosion) OECD 405 (Acute Eye Irrittion/Corrosion) OECD 406 (Skin Sensitistion) Riziko vážneho poškodeni očí. Nesenzibilizujúc i Informácie o tkom účinku nie sú k dispozíciii. Informácie o tkom účinku nie sú k dispozíciii. Informácie o tkom účinku nie sú k dispozíciii. Nie 1,2-Benzizotizol-3(2H)-ón Toxicit / Účinok Koncový Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Poznámk Akútn toxicit, oráln: LD mg/kg Potkn Akútn toxicit, dermáln: LC50 >2000 mg/kg Potkn Akútn toxicit, inhltívne: LC50 0,4 mg/l/4h Potkn Aerosól Poleptnie kože/podráždenie Dráždivý kože: Vážne poškodenie Eye Dm. 1 očí/podráždenie očí: Respirčná lebo kožná senzibilizáci: Morč OECD 406 (Skin Sensitistion) Senzibilizujúci (kontkt s pokožkou) ODDIEL 12: Ekologické informácie

9 Strn 9 z 15 Prípdné ďlšie informácie o vplyvoch n životné prostredie sú uvedené v oddiele 2.1 (klsifikáci). Toxicit / Účinok Koncový Čs Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná Poznámk metód Toxicit pre ryby: Toxicit pre dfnie: Toxicit pre risy: Perzistenci degrdovteľnosť: Biokumulčný potenciál: Mobilit v pôde: Výsledky posúdeni PBT vpvb: Iné nepriznivé účinky: Kyselin citrónová - monohydrát Toxicit / Účinok Koncový Čs Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Toxicit pre ryby: LC50 96h mg/l Leuciscus idus OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Toxicit pre EC50 72h 120 mg/l Dphni mgn dfnie: Toxicit pre IC5 7d 640 mg/l Scenedesmus risy: qudricud Perzistenci 28d 97 % OECD 301 B degrdovteľnosť: (Redy Biodegrdbility - Co2 Evolution Perzistenci degrdovteľnosť: 28d 98 % OECD 302 B (Inherent Biodegrdbility - Zhn- Wellens/EMPA Biokumulčný Log Pow <1 potenciál: Toxicit pre bktérie: EC50 >10000 mg/l Pseudomons subspict Toxicit pre bktérie: EC5 16h >10000 mg/l Pseudomons putid Iné informácie: COD 665 mg/g Iné informácie: BOD5 481 mg/g DIN T.8 sodné soli C14-17-sek-lkylsulfónových kyselín Toxicit / Účinok Koncový Čs Hodnot Jednotk Orgnizmus Skúšobná metód Toxicit pre ryby: LC50 96h 1-10 mg/l Brchydnio rerio OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Toxicit pre ryby: NOEC/NOEL 28d 0,85 mg/l Oncorhynchus OECD 204 mykiss (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Dy Study) Poznámk Bezvodná substnci Ľhko biologicky odbúrteľný Ľhko biologicky odbúrteľný Poznámk

10 Strn 10 z Toxicit pre dfnie: Toxicit pre dfnie: Toxicit pre risy: Perzistenci degrdovteľnosť: Perzistenci degrdovteľnosť: Perzistenci degrdovteľnosť: Biokumulčný potenciál: NOEC/NOEL 22d 0,36 mg/l Dphni mgn OECD 202 (Dphni sp. Acute Immobilistion EC50 48h 9,81 mg/l Dphni mgn OECD 202 (Dphni sp. Acute Immobilistion EC50 72h >61 mg/l Scenedesmus subspictus OECD 201 (Alg, Growth Inhibition 28d 96,2 % ctivted sludge OECD 304 A (Inherent Biodegrdbility in Soil) 28d 78 % OECD 301 B (Redy Biodegrdbility - Co2 Evolution 28d 89 % ctivted sludge OECD 301 E (Redy Biodegrdbility - Modified OECD Screening Výsledky posúdeni PBT vpvb: Toxicit pre bktérie: NOEC/NOEL 16h 600 mg/l Pseudomons putid 1,2-Benzizotizol-3(2H)-ón Toxicit / Účinok Koncový Čs Hodnot Jednotk Orgnizmus Toxicit pre ryby: LC50 96h 2,18 mg/l Oncorhynchus mykiss Toxicit pre ryby: LC50 96h 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss Toxicit pre ryby: NOEC/NOEL 0,21 mg/l Oncorhynchus mykiss Toxicit pre dfnie: Toxicit pre dfnie: DIN T.8 Skúšobná metód OECD 203 (Fish, Acute Toxicity OECD 203 (Fish, Acute Toxicity OECD 215 (Fish, Juvenile Growth NOEC/NOEL 21d 1,2 mg/l Dphni mgn OECD 211 (Dphni mgn Reproduction EC50 48h 3,27 mg/l Dphni mgn OECD 202 (Dphni sp. Acute Immobilistion Ľhko biologicky odbúrteľný Ľhko biologicky odbúrteľný Ľhko biologicky odbúrteľný N záklde log Pow-hodnoty s nepredpokldá. Bez obshu PBT, Bez obshu vpvb Poznámk

11 Strn 11 z Toxicit pre dfnie: Toxicit pre risy: Perzistenci degrdovteľnosť: Perzistenci degrdovteľnosť: Perzistenci degrdovteľnosť: Biokumulčný potenciál: Biokumulčný potenciál: Biokumulčný potenciál: EC50 48h 2,94 mg/l Dphni mgn OECD 202 (Dphni sp. Acute Immobilistion EC50 72h 0,11 mg/l Pseudokirchnerie ll subcpitt OECD 201 (Alg, Growth Inhibition 90 % OECD 302 B (Inherent Biodegrdbility - Zhn- Wellens/EMPA DOC >70 % OECD 303 A (Simultion Test - Aerobic Sewge Tretment - Activted Sludge Units) DOC 80 % OECD 303 A (Simultion Test - Aerobic Sewge Tretment - Activted Sludge Units) 0,7 OECD 117 (Prtition Coefficient (noctnol/wter) - HPLC method) Log Kow 0,7 OECD 117 (Prtition Coefficient (noctnol/wter) - HPLC method) BCF 6,95 OECD 305 (Bioconcentrtion - Flow-Through Fish Toxicit pre bktérie: EC50 3h 13 mg/l ctivted sludge ISO Toxicit pre bktérie: EC20 3h 3,3 mg/l ctivted sludge OECD 209 (Activted Sludge, Respirtion Inhibition Test (Crbon nd Ammonium Oxidtion)) ODDIEL 13: Optreni pri zneškodňovní 13.1 Metódy sprcovni odpdu Pre látku / zmes / zbytkové množstvá Číslo odpdového kľúč (ES): Uvedené odpdové kľúče sú odporúčnimi n záklde predpokldného použiti tohto produktu. N záklde špeciálneho použiti okolností likvidácie u používteľ možno z určitých okolností prirdiť j iné odpdové kľúč. (2014/955/EÚ) vodné premývcie kvpliny mtečné lúhy detergenty obshujúce nebezpečné látky

12 Strn 12 z 15 Odporúčnie: Odrádz s od zneškodňovni odpdových vôd. Sledovť miestne príslušné predpisy. Npríkld vhodná spľovň. Npríkld skldujte n vhodnej skládke. Pre nerecyklovný blici mteriál Sledovť miestne príslušné predpisy. Nádoby úplne vyprázdnite. Nekontminovné bleni možno opätovne použiť. Nečistiteľné obly treb zlikvidovť rovnkým spôsobom ko smotnú látku. ODDIEL 14: Informácie o doprve Všeobecné údje Číslo OSN: nerel. Cestná preprv / železničn preprv (ADR/RID) Správne expedičné oznčenie OSN: Tried, resp. triedy nebezpečnosti pre doprvu: nerel Oblová skupin: nerel. Klsifikčný kód: nerel. LQ: nerel Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevzťhuje Tunnel restriction code: Námorná doprv (Kód IMDG) Správne expedičné oznčenie OSN: Tried, resp. triedy nebezpečnosti pre doprvu: nerel Oblová skupin: nerel. Látk znečisťujúc mori (Mrine Pollutnt): nerel Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevzťhuje Letecká doprv (IATA) Správne expedičné oznčenie OSN: Tried, resp. triedy nebezpečnosti pre doprvu: nerel Oblová skupin: nerel Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevzťhuje Osobitné bezpečnostné optreni pre užívteľ Ak nie je určené ink, musi s dodrživť všeobecné optreni n vykonnie bezpečnej preprvy Doprv hromdného nákldu podľ prílohy II k dohovoru MARPOL Kódexu IBC Podľ vyššie uvedených smerníc s nejedná o nebezpečný tovr. ODDIEL 15: Regulčné informácie 15.1 Nrideni/právne predpisy špecifické pre látku lebo zmes v oblsti bezpečnosti, zdrvi životného prostredi Sledovť obmedzeni: Dodrživť predpisy profesijného združeni/prcovného lekárstv. Smernic 2010/75/EÚ (VOC): < 0,25 % Nridenie (ES) č. 648/2004 menej ko 5 % niónových povrchovo ktívnych látok prfumy HEXYL CINNAMAL LIMONENE BENZISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

13 Strn 13 z 15 Je nutné prihlidť n národné predpisy/nrideni týkjúce s dodrživni mximálnych limitov pre fosfáty, resp. zlúčeniny fosforu, dodrživť ich. Dodrživjte zákon n ochrnu práce mldistvých (nemecký predpis) Hodnotenie chemickej bezpečnosti Posúdenie bezpečnosti látky s v prípde zmesí nepredpokldá. ODDIEL 16: Iné informácie Preprcovné oddiely: 2,16 Tieto údje s vzťhujú n výrobok v stve pri expedovní. Vyžduje s inštruktáž/školenie zmestnncov v oblsti zobchádzni s nebezpečnými látkmi. Ztriedenie použité postupy pre pôvod ztriedeni zmesi v súlde s nridením (ES) 1272/2008 (CLP): Ktegorizáci podľ Nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Použitá metód posudzovni Ktegorizáci n záklde údjov testov. Ktegorizáci n záklde údjov testov. Nsledujúce vety popisujú vypísné vety H, kódy rizikových tried (GHS/CLP) ingrediencií (uvedených v oddieloch 2 3). H330 Smrteľný pri vdýchnutí. H302 Škodlivý po požití. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolť lergickú kožnú rekciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné orgnizmy. H411 Toxický pre vodné orgnizmy, s dlhodobými účinkmi. H412 Škodlivý pre vodné orgnizmy, s dlhodobými účinkmi. Eye Irrit. Podráždenie očí Skin Irrit. Dráždivosť kože Acute Tox. Akútn toxicit - oráln Eye Dm. Vážne poškodenie očí Aqutic Chronic Nebezpečnosť pre vodné prostredie - chronické Skin Sens. Kožná senzibilizáci Acute Tox. Akútn toxicit - inhlčn Aqutic Acute Nebezpečnosť pre vodné prostredie - kútne V tomto dokumente nájdete prípdné použité skrtky kronymy: AC Article Ctegories (= Ktegórie výrobkov) ACGIHAmericn Conference of Governmentl Industril Hygienists ADR Accord européen reltif u trnsport interntionl des mrchndises Dngereuses pr Route AOEL Acceptble Opertor Exposure Level AOX Adsorbovteľné orgnické hlogénové zlúčeniny tď., pod. tk ďlej, podobné ATE Acute Toxicity Estimte (= Odhd kútnej toxicity) podľ nrideni (ES) č. 1272/2008 (CLP) BAM Bundesnstlt für Mterilforschung und -prüfung (Spolkovým úrdom pre výskum testovnie mteriálov, Nemecko) BAuA Bundesnstlt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkový úrd pre ochrnu zdrvi pri práci prcovné lekárstvo, Nemecko) BCF Bioconcentrtion fctor (= biokoncentrčný fktor) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol) BMH Indiktívne biologické medzné hodnoty (Nridenie Vlády č. 355 z 10. máj 2006) BOD Biochemicl oxygen demnd (= Biochemická spotreb kyslík - BSK)

14 Strn 14 z 15 BSEF Bromine Science nd Environmentl Forum bw y weight CAS Chemicl Abstrcts Service cc. sirk / si CEC Coordinting Europen Council for the Development of Performnce Tests for Fuels, Lubricnts nd Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surfce et de leurs Intermédiires Orgniques CIPAC Collbortive Interntionl Pesticides Anlyticl Council CLP Clssifiction, Lbelling nd Pckging (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 o klsifikácii, oznčovní blení látok zmesí) CMR crcinogenic, mutgenic, reproductive toxic (látku krcinogénnu, mutgénnu lebo toxickú pre reprodukciu) COD Chemicl oxygen demnd (= Chemická spotreb kyslík - CHSK) CTFA Cosmetic, Toiletry, nd Frgrnce Assocition DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= odvodené hldiny, pri ktorých nedochádz k židnym účinkom) DOC Dissolved orgnic crbon (= Rozpustený orgnický uhlík) DT50 Dwell Time - 50% reduction of strt concentrtion dw dry weight ECHA Europen Chemicls Agency (= Európsk chemická gentúr) EHP Európsky hospodársky priestor EHS Európske hospodárske spoločenstvo EINECS Europen Inventory of Existing Commercil Chemicl Substnces ELINCS Europen List of Notified Chemicl Substnces EN Európsk norm EPA United Sttes Environmentl Protection Agency (United Sttes of Americ) ERC Environmentl Relese Ctegories (= Ktegóri uvoľňovni do životného prostredi) ES Európske spoločenstvo EÚ Európsk úni Fx. Fxové císlo GHS Globlly Hrmonized System of Clssifiction nd Lbelling of Chemicls (= Globálny hrmonizovný systém klsifikácie oznčovni chemikálií) GWP Globl wrming potentil (= Potenciál skleníkového efektu) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionllntoic Membrne HGWP Hlocrbon Globl Wrming Potentil IARC Interntionl Agency for Reserch on Cncer (= Medzinárodná gentúr pre výskum rkoviny) IATA Interntionl Air Trnsport Assocition (= Medzinárodné združenie leteckých preprvcov) IBC Intermedite Bulk Continer IBC (Code) Interntionl Bulk Chemicl (Code) IUCLIDInterntionl Uniform ChemicL Informtion Dtbse Kód IMDG Interntionl Mritime Code for Dngerous Goods (IMDG-code) LQ Limited Quntities npr. npríkld neods. neodskúšné nerel. nerelevntné NIOSHNtionl Institute of Occuptionl Sfety nd Helth (United Sttes of Americ) NPEL, TSH NPEL (priemerný) = Njvyššie prípustné expozičné limity - priemerný, NPEL (hrničný) = Njvyššie prípustné expozičné limity - hrničný (ktegóri / hodnot) (NV 055, 2007). TSH = Technické smerné hodnoty (NV 056, 2007). ODP Ozone Depletion Potentil (= Potenciál rozkldu ozónu) OECD Orgnistion for Economic Co-opertion nd Development org. orgnický PAK polyzyklischer romtischer Kohlenwsserstoff (= polycyklických romtických uhľovodíkov) PBT persistent, bioccumultive nd toxic (= perzistentné, biokumultívne, toxické) PC Chemicl product ctegory (= Ktegóri chemických produktov) PE Polyetylén PNEC Predicted No Effect Concentrtion (= predpokldné koncentrácie, pri ktorých nedochádz k židnym účinkom) pozn. poznámk PROC Process ctegory (= Ktegóri procesov) PTFE Polytetrfluóretylén REACH Registrtion, Evlution, Authoristion nd Restriction of Chemicls (NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, utorizácii obmedzovní chemikálií) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is utomticlly ssigned, e.g. to pre-registrtions without CAS No. or other numericl identifier. List Numbers do not hve ny legl significnce, rther they re purely technicl identifiers for processing submission vi REACH-IT. resp. respektíve

15 Strn 15 z 15 RID Rčglement concernnt le trnsport Interntionl ferroviire de mrchndises Dngereuses SADT Self-Accelerting Decomposition Temperture (= smourýchľujúc teplot rozkldu) SU Sector of use (= Sektor použiti) SVHC Substnces of Very High Concern (= látk veľmi nebezpečná) Tel. Telefón ThOD Theoreticl oxygen demnd (= Teoretická spotreb kyslík - ThOD) TOC Totl orgnic crbon (= Celkový orgnický uhlík) u. n. s. k d. údje nie sú k dispozícii UN RTDG United Ntions Recommendtions on the Trnsport of Dngerous Goods (sú odporúčni OSN n preprvu nebezpečného tovru) VbF Verordnung über brennbre Flüssigkeiten (= Nridenie o horľvých kvplinách (Rkúsko)) VOC Voltile orgnic compounds (= prchvých orgnických zlúčenín (POZ)) vpvb very persistent nd very bioccumultive (= do veľkej miery neodstrániteľná, do veľkej miery biokumultívn) wwt wet weight Tu uvedené údje slúži n popis výrobku z hľdisk poždovných bezpečnostných optrení, neslúži n potvrdenie určitých vlstností sú zložené n súčsnom stve nšich pozntkov. Ručenie vylúčené. Vyhotovené z: Chemicl Check GmbH, Chemicl Check Pltz 1-7, D Steinheim, Tel.: , Fx: Chemicl Check GmbH Gefhrstoffbertung. Zmen lebo rozširovnie tohto dokumentu podlieh výslovnému súhlsu spoločnosti Chemicl Check GmbH Gefhrstoffbertung.

Strana 1 z 15 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0001 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 15 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0001 Nahrádza verziu z dňa / v Strn 1 z 15 1.1 Identifikátor produktu Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

Document

Document Strn 1 z 16 1.1 Identifikátor produktu Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

Strana 1 z 19 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0009 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 19 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0009 Nahrádza verziu z dňa / v Strn 1 z 19 Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Silikonový tesnici tmel odolný vysokým teplotám

Podrobnejšie

Document

Document Strn 1 z 22 Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

Strana 1 z 21 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0002 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 21 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0002 Nahrádza verziu z dňa / v Strn 1 z 21 Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

Strana 1 z 32 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0013 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 32 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0013 Nahrádza verziu z dňa / v Strn 1 z 32 Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

Strana 1 z 29 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0011 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 29 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0011 Nahrádza verziu z dňa / v Strn 1 z 29 Krt bezpečnostných údjov podľ nrideni (ES) č. 1907/2006, príloh II ODDIEL 1: Identifikáci látky/zmesi spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevntné identifikovné použiti látky

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

document

document 3. 8. 14. 16. Zloženie/informácie Optreni Kontroly Informácie Iné informácie expozície/osobná pri o náhodnom doprve.../ >> o zložkách... uvoľnení / >> ochrn.../... >>... / >> / >> Krt bezpečnostných údjov

Podrobnejšie

document

document ODDIEL 8.. 2. 5. 6. Identifikáci Kontroly Toxikologické Ekologické Regulčné Iné informácie expozície/osobná informácie nebezpečnosti... / >>... // ochrn >>....../ / >> >>... / >> Krt bezpečnostných údjov

Podrobnejšie

document

document ODDIEL 3. 8. 10. 11. 16. Zloženie/informácie Optreni Kontroly Stbilit Toxikologické Iné informácie expozície/osobná pri rektivit náhodnom informácie.../ >> o zložkách.../ uvoľnení >> ochrn.../ >>.../...

Podrobnejšie

a

a ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pre likvidáciu mravcov.

Podrobnejšie

Document

Document Strana 1 z 10 1.1 Identifikátor produktu Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Document

Document Strana 1 z 10 1.1 Identifikátor produktu Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Strana 1 z 10 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0015 Nahrádza verziu z dňa / v

Strana 1 z 10 Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II Revízia / verzia: / 0015 Nahrádza verziu z dňa / v Strana 1 z 10 1.1 Identifikátor produktu Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME104 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Pritt Stick KBÚ č. : 43182 V001.4 Revízia: 12.10.2017 Dátum tlače: 17.01.2018 Nahrádza verziu z: 20.05.2016 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME513 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 29.10.2012 26.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

Document

Document Strana 1 z 10 1.1 Identifikátor produktu Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha II ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Dátum tlače: 03

Dátum tlače: 03 Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Floor Ocean Fresh 1.2 Relevantné identifikované použitia

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT

Microsoft Word - KBÚ Suprachlor BT Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 22.11.2012 18.01.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 15.02.2013 14.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover

Karta bezpečnostných údajov: Odour Remover ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel 02_15 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel   02_15 CLP.doc Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Silikón akrylový tmel Číslo

Podrobnejšie

IMPRÄGNIERGRUND CURA IG 20_(SK)

IMPRÄGNIERGRUND CURA IG 20_(SK) Strana: 1/5 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: 12126/2 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 28/06/2017 Znenie: 4.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018 Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: Dátum revízie č.3: Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie 830/2015/EC) 20.02.2009 11.03.2013 27.07.2015 05.04.2018 ODDIEL 1.

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 17.01.2013 22.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

SK E! Mszyca płyn - MSDS CLP

SK E! Mszyca płyn  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutina

Podrobnejšie

Dátum tlače:

Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 Dátum tlače: 06.12.2013 Dátum revízie: 07.05.2015 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Eco

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero - tablety levanduľa KBÚ č. : 520308 V001.1 Revízia: 26.05.2015 Dátum tlače: 31.10.2016 Nahrádza verziu

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU2018_Real na plochy

Microsoft Word - KBU2018_Real na plochy Zo dňa: prvé vydanie Strana: 1 / 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: Real na

Podrobnejšie

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Odpudzuje

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Degreaser Bio

Karta bezpečnostných údajov: Degreaser Bio ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov Registračné číslo (REACH) 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov ECCLEAN s.r.o Martina

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Názov výrobku BELINKA TOP HYBRID Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: BELINKA TOP HYBRID Obchodný názov zmesi: Lasur 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 10.01.2007 18.1.2018 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions

Microsoft Word - SALUS BIOPOOL 5 Actions Strana 1 z 7 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK)

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK) Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: 10368/9 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

MSDS;_A-I-AA301;_(v3-SK-SK)

MSDS;_A-I-AA301;_(v3-SK-SK) Strana: 1/7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: A-I-AA301 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018)

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 7.5..2018 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Zo dňa: 31.5.2017 Strana: 1 / 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Varianty produktu Registračné číslo

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa č. 1907/2006/ES, Článok 31) Dátum vydania: Dátum revízie: Verzia č.: 0 Strana: 1 / 7 Lavon easy clean uni

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa č. 1907/2006/ES, Článok 31) Dátum vydania: Dátum revízie: Verzia č.: 0 Strana: 1 / 7 Lavon easy clean uni Dátum vydania: 26.1.2017 Dátum revízie: Verzia č.: 0 Strana: 1 / 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov: LAVON easy clean čistiaci prášok

Podrobnejšie

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Účinne

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: ODDIEL 1: Iden

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: ODDIEL 1: Iden Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo CAS: 65997-17-3 Číslo EC: 266-046-0 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Podrobnejšie

Proszek na mrówki MAX II - MSDS SK

Proszek na mrówki MAX II - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear

Karta bezpečnostných údajov: SC 20 Clear ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : 8012-95-1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.2 Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Sadrové stierky_AT_KBU

Sadrové stierky_AT_KBU KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 10.8.2015 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný

Podrobnejšie

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Zo dňa: 31.5.2017 Strana: 1 / 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: Nie je aplikované

Podrobnejšie

MC-DUR Komponente A-SK

MC-DUR Komponente A-SK Strana: 1/7 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: 1.11.2003 10.11.2011 14.10.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH),

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 CERESIT AERO REFILL KBÚ č. : 602379 V001.0 Revízia: 28.04.2017 Dátum tlače: 14.02.2018 Nahrádza verziu z: - 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Použitie látky alebo prípravku: Odpudzuje komáre, kliešte a komáre pisklavé. 1.3. Identifikácia

Podrobnejšie

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Inovatívne

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parl

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parl Dátum revízie: 22.01.2016 Verzia 1.2 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Loxiran Mravčí bufet proti mravcom NEU 1262 I č. autorizácie SK14-MRS-012-451/14

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 02.01.2007 23.02.2015 01.09.2016 1.

Podrobnejšie

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Zo dňa: 31.5.2017 Strana: 1 / 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: Real odpady

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3 02_16 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3   02_16 CLP.doc Dátum vydania: 29.11.2013 Strana: 1 z 6 ODDIEL1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Lepidlo na plávajúce

Podrobnejšie

QUELLMÖRTEL EXTRA_KBU_2015

QUELLMÖRTEL EXTRA_KBU_2015 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 11.12.2015 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu:

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit AquaBlock all colours KBÚ č. : 283830 V002.1 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Číslo CAS: nemá, zmes Číslo

Podrobnejšie

Silentboard_DE_KBU_2015

Silentboard_DE_KBU_2015 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení Dátum vydania: 9.11.2015 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vydania/

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vydania/ ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: TZ-r Trasszement rapid Nie je aplikované pre

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vydania/

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vydania/ ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: HKP Historischer Kalkputz Nie je aplikované

Podrobnejšie

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Zo dňa: prvé vydanie Strana: 1 / 11 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné číslo REACH: Nie je

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 7.3.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

VERGUSSMÖRTEL REPOL VS 10_(SK)

VERGUSSMÖRTEL REPOL VS 10_(SK) Strana: 1/7 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 9 SPEKTRA Active Air Revízia č.:2/ 2 Dátum prvej revízie: 06-11-18 Dátum revízie:14-02-19 Vypracované:14-02-19 ODDIEL

Podrobnejšie

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania:

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Dátum vydania: 27. 7. 2016 Dátum spracovania: 27. 7. 2016 Znenie: 4.00 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : EPSO Top Chemický názov : č.v

Podrobnejšie

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 31.5.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev

BELINKA INTERIER lak_KBU_rev Strana 1 z 7 Revízia číslo: 1 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 07_90 rev6 Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt DBP POZ

Microsoft Word - KBU 07_90 rev6 Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt   DBP   POZ Dátum vydania: 05.11.2001 Strana: 1 z 6 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov: Zimná prísada pre betonáže za nízkych teplôt Chemický

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-FJ120;_(v2-SK-SK)

MSDS;_B-I-FJ120;_(v2-SK-SK) Strana: 1/7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-FJ120 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Dátum revízie: 11.08. 2015 Verzia 2.1 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Názov výrobku: Ferramol compact (Neu 1186 M) č. autorizácie: 16-MB-1766 1.2 Relevantné

Podrobnejšie

SK Płyn na komary i kleszcze MAX I _DEET 30%, cit 0,01%_ - MSDS CLP

SK Płyn na komary i kleszcze MAX I _DEET 30%, cit 0,01%_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Produkt,

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Agroclean® liquid

Karta bezpečnostných údajov: Agroclean® liquid ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Dodávateľ/výrobca: Spiess-Urania Chemicals GmbH

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit CT 19 KBÚ č. : 496388 V001.5 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 02.11.2017 Nahrádza verziu z: 27.01.2015 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SK płyn na mech - MSDS DPD

SK płyn na mech - MSDS DPD ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutý

Podrobnejšie

Microsoft Word - ARDATEC 1K FLEX_KBU_2017

Microsoft Word - ARDATEC 1K FLEX_KBU_2017 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 14.12.2015 Číslo verzie: 2 Revízia: 13.7.2017 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Direct KBÚ č. : 340209 V001.6 Revízia: 02.06.2015 Dátum tlače: 22.11.2016 Nahrádza verziu z: 11.03.2014 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 8.2.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum revízie:13/06/2016 Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 Thomsit T 425 KBÚ č. : 428601 V002.1 Revízia: 21.04.2015 Dátum tlače: 22.04.2015 Nahrádza verziu z: 24.05.2013 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit K150 KBÚ č. : 575242 V001.0 Revízia: 23.06.2016 Dátum tlače: 15.08.2016 Nahrádza verziu z: - 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP

SK spray łagodzący ukąszenia  - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov: Super Wash

Karta bezpečnostných údajov: Super Wash ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Príslušné

Podrobnejšie