Komfortné vetranie obytných priestorov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Komfortné vetranie obytných priestorov"

Prepis

1 Návod na montáž, prevádzku a údržbu Komfortné vetranie obytných priestorov CWL - 300/400 Excellent WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX / Art.-nr.: _ Zmeny vyhradené SK

2 O a N a... S a a... a a... Obsah dodaného balenia... P... 7 Va a a a... Technické parametre CWL-300 Excellent... Charakteristika ventilátora CWL-300 Excellent Technické parametre CWL-400 Excellent... Charakteristika ventilátora CWL-400 Excellent Pripojenia a rozmery... CWL-300/400 Excellent, pravostranná verzia.. CWL-300/400 Excellent, avostranná verzia... Perspektívne zobrazenie vetracej jednotky... P a... Opis... Podmienky na pou itie obtoku... Protimrazová ochrana... Varianty zariadení... I a a... Inštalácia všeobecne... Umiestnenie vetracej jednotky... Pripojenie odvodu kondenzátu... Pripojenie kanálov... Elektrické pripojenie... Pripojenie zástr ky... Pripojenie viacstup ového prepína a... Pripojenie konektora ebus a... istenie ltra... Údr ba... S a a... Základná schéma... P a... Prípojky... Príklady pripojenia viacstup ového prepína a... Viacstup ový prepína s indikátorom ltra... Bezdr tové dia kové ovládanie bez indikátora ltra... alší viacstup ový prepína s indikátorom ltra. alší viacstup ový prepína s bezdr tovým dia kovým ovládaním... Spojenie zariadenia CWL-300/400 Excellent cez kontakt ebus; rovnaký prietok vzduchu pre všetky zariadenia... Pripojenie sníma a relatívnej vlhkosti vzduchu... Schéma elektrického zapojenia dohrievacieho registra alebo alšieho predhrievacieho registra Príklad pripojenia zemného výmenníka tepla... Pripojenie kontaktu externého prepína a... Pripojenie k vstupu 0 10 V.... S... Perspektívne zobrazenie... Poznámky... Na a a... ERP Vert s D... Ovládací panel všeobecne... Prevádzkový re im... Stav ventilátorov... Zobrazenie prietoku vzduchu... Textové správy v prevádzkovom re ime... Ponuka Nastavenia... Ponuka Údaje... Ponuka Servis Vyhlásenie o zhode U... Zapínanie a vypínanie zariadenia... Nastavenie prietoku vzduchu... alšie nastavenia, ktoré m e upravova servisný technik... Resetovanie na nastavenie od výrobcu P... Analýza porúch... Zobrazenie kódov porúch Art.-Nr.: _201902

3 N a N Pre jednotky komfortného vetrania obytných priestorov s rekuperáciou tepla konštruk ného radu CWL Excellent platia nasledovné normy a predpisy: - Smernica 2014/30/EU o aproximácii právnych predpisov lenských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility smernica E C - Smernica 2014/935/EU o harmonizácii právnych predpisov lenských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia ur eného na pou ívanie v rámci ur itých limitov nap tia smernica o nízkom nap tí - Smernica 2011/65/EU o obmedzení pou ívania ur itých nebezpe ných látok v elektrických a elektronických zariadeniach smernica o nebezpe ných látkach - DIN EN 12100/1+2 Bezpe nos strojných zariadení; Základné pojmy a všeobecné konštruk né zásady - DIN EN ISO Bezpe nos strojných zariadení; Bezpe nostné odstupy - DIN EN 349 Bezpe nos strojných zariadení; inimálne odstupy - VDE 0700/500 Bezpe nos elektrických spotrebi ov pre domácnos a na podobné ú ely - EN 60335/1 Bezpe nos elektrických spotrebi ov; Všeobecné po iadavky EN EN 6100 Elektromagnetická kompatibilita Pri projektovaní a realizácii kontrolovaného vetrania bytových priestorov treba bra do úvahy nasledovné normy a predpisy: EN DIN EN DIN DIN DIN 4719 DIN DIN EN 832 VDI 2071 VDI 2081 VDI 2087 VDI 3801 VDI 6022 EnEV Vzduchotechnika. Zna ky, terminológia a gra cké symboly Vzduchotechnika. Základné po iadavky a zdravotno-technické po iadavky na vetracie a klimatiza né zariadenia Vzduchotechnika. Vetranie bytov Vzduchotechnika. Vetranie bytov Vetranie reziden ných budov. Po iadavky, testovanie a zna enie výkonu vetracích zariadení Vetranie kúpe ní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom Tepelno-technické pomery budov, prepo et spotreby energie na vykurovanie. Obytné budovy Rekuperácia tepla vo vzduchotechnických zariadeniach Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach Vzduchotechnické rozvodné systémy podklady na výpo et Hygienické po iadavky na vzduchotechnické zariadenia Hygienické normy pre ventila né systémy Predpis o úsporách energie T a a a a a a a a a. Art.-Nr.: _

4 S a a V Tento Návod na montá, prevádzku a údr bu je platný výhradne pre jednotky komfortného vetrania domácností s rekuperáciou tepla konštruk ného radu CWL 300/400 Excellent. Tento návod si musia d kladne pre íta pred montá ou, uvedením do prevádzky alebo údr bou technickí pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonáva. Ria te sa pokynmi uvedenými v tomto dokumente. ontá, uvedenie do prevádzky a údr bárske práce m u vykonáva len oprávnení pracovníci. Tento návod sa pova uje za nedelite nú sú as dodanej jednotky, a preto by mal by v dy ahko prístupný. a a V prípade nerešpektovania pokynov uvedených v návode na montá, údr bu a uvedenie do prevádzky zanikajú nároky vyplývajúce zo záruky spolo nosti Wolf GmbH. V tomto návode na montá, prevádzku a údr bu sa pou ívajú nasledujúce symboly a zna ky. Cie om týchto d le itých upozornení je ochrana os b a technická bezpe nos prevádzky. Upozornenie Pod pojmom Bezpe nostné pokyny sa rozumejú pokyny, ktorými je nutné sa presne riadi s cie om predchádza rizikám i úrazom os b a poškodeniu jednotky. Nebezpe enstvo úrazu, vysoké elektrické nap tie na elektrických astiach Upozornenie: Pred demontá ou vonkajšieho pláš a treba vypnú hlavný vypína. Ak je hlavný vypína zapnutý, manipulácia s elektrickými sú iastkami, zapojeniami a kontaktmi je ivotu nebezpe ná. V opa nom prípade hrozí zasiahnutie elektrických prúdom, ktoré m e vies k úrazu alebo úmrtiu. Pripájacie svorky sú pod nap tím, aj ke je hlavný vypína vypnutý. Poznámky obsahujú technické pokyny, ktorými je nutné sa riadi s cie om zabráni poruche alebo poškodeniu jednotky. B ontá, uvedenie do prevádzky, servis, a údr bu smú vykonáva len osoby s platným oprávnením na uvedené innosti, vyškolení distribútorom alebo výrobcom. Elektrické inštalácie a opravy elektrických konštruk ných dielov m u vykonáva výhradne kvali kovaní elektrikári. Práce na elektrickom systéme sú povolené len kvali kovaným elektrikárom. Pri elektroinštala ných prácach sa treba riadi miestnymi platnými normami a smernicami, predpismi VDE a predpismi miestnych dodávate ov elektrickej energie. Jednotky komfortného vetrania domácností s rekuperáciou tepla CWL Excellent sa m u prevádzkova len v rámci svojho výkonového rozsahu, ktorý je uvedený v technických podkladoch spolo nosti Wolf. Bezpe nostné a kontrolné prvky sa nesmú odstráni, premosti, ani iným sp sobom znefunk ni. Toto zariadenie sa m e prevádzkova len v bezchybnom technickom stave. Poruchy a poškodenia, ktoré ohrozujú alebo zni ujú bezpe nos zariadenia, treba neodkladne odborne odstráni. V prípade poškodenia alebo poruchy zariadenie ihne odstavte a zabrá te alšiemu pou ívaniu. P a a a Jednotka komfortného vetrania domácností CWL Excellent je zariadenie s integrovanou rekuperáciou tepla na centrálne vetranie jedného alebo viacerých priestorov v bytoch a rodinných domoch. Pomocou tohto zariadenia sa odsáva opotrebovaný vzduch z kuchyne, kúpe ne a WC cez výmenník tepla, kde sa ltruje a vypúš a do okolia. Zárove sa zvonku nasáva erstvý vzduch, istí sa vo vzduchovom ltri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza do bytových miestností ako sú obýva ky, spálne, detské izby a podobne. 4 Art.-Nr.: _201902

5 S a a P a Pou itie zariadenia na ur ený ú el znamená, e sa bude pou íva výhradne na to, na o je ur ené, teda na vetranie. Týmto zariadením smie prúdi iba vzduch. Táto jednotka smie pracova iba so vzduchom. Prúdiaci vzduch nesmie obsahova iadne zdraviu škodlivé, hor avé, explozívne, agresívne, korozívne ani inak škodlivé zlo ky, aby sa nedostali do rozvodu vzduchu a do jednotlivých miestností, kde by mohli vá ne, dokonca smrte ne poškodi zdravie udí a zvierat alebo sp sobi zni enie rastlín, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore. K vetracej jednotke CWL sa nesmú pripája odsávacie zariadenia, ako napríklad digestory na odsávanie zápachov, odsávanie z laboratórií, systémy na odsávanie prachu a podobne. Takéto odsávacie zariadenia sa musia montova a prevádzkova samostatne. M a P Vetraciu jednotku mo no inštalova len do miestnosti chránenej proti mrazu. Zariadenie sa musí inštalova vo vodorovnej polohe. iesto inštalácie treba zvoli tak, aby sa dal zaru i dostato ný odvod kondenzátu. Zariadenie sa nesmie inštalova do bezprostrednej blízkosti hor avých kvapalín alebo plynov, ani na miesta so zvýšenou vlhkos ou vzduchu napríklad k bazénom i na miesta vystavené vplyvu agresívnych chemikálií. Na vykonávanie údr by treba pred zariadením necha vo ný priestor aspo 70 cm. O prevádzke zariadenia a príslušnej ovládacej jednotky sa dajte zau i oprávneným odborníkom. Na zariadení nevykonávajte iadne zmeny. Po dlhšej odstávke a pred op tovným uvedením do prevádzky vyme te z hygienických d vodov ltre. Byty s vetracími jednotkami podliehajú predpisom o ohniskách závislých od vzduchu v miestnosti pod a normy DIN 1946, as 6. a Pravidelne kontrolujte funk nos, istotu a poškodenie jednotky. Pred údr bou treba jednotku odpoji od siete a zaisti proti op tovnému pripojeniu. Nefunk né sú iastky a asti zariadenia sa m u nahradi len originálnymi náhradnými dielmi spolo nosti WOL. V prípade zmien na zariadení alebo pou itia IN CH ako originálnych dielov rmy Wolf záruka stráca platnos. L a Pri likvidácii nefunk ných sú iastok jednotky i systému a recyklácii na konci ivotnosti výrobku sa ria te týmito pokynmi: Všetko vybavenie zlikvidujte v súlade s príslušnými predpismi, t.j. správne separujte jednotlivé materiály. Cie om by mala by o najvyššia miera recyklácie základných materiálov pri o najmenšom dosahu na ivotné prostredie. Elektrický i elektronický šrot nikdy nevyhadzujte do domáceho odpadu, ale správnym sp sobom ho zrecyklujte. ateriály vo všeobecnosti likvidujte sp sobom, ktorý je o najšetrnejší k ivotnému prostrediu v súlade s environmentálnymi, recykla nými a likvida nými normami. Art.-Nr.: _

6 1. a a 1.1 O a a a a Pred montá ou tejto rekupera nej jednotky sa uistite, i bola dodaná kompletná a nepoškodená. Sú as ou dodávky ventila nej jednotky s rekuperáciou tepla CWL-300/400 Excellent sú tieto komponenty: Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla CWL-300/400 Excellent Sada dr iakov pre montá na stenu obsahujúca: 2 x závesné pásy 3 x ochranné vie ka 1 x gumový pásik 2 x gumové krú ky 1 x montá ny návod PVC pripojenie pre odvod kondenzátu obsahujúce: 1 x syntetické tesnenie 1,5 1 x tesniaci krú ok 1 x PVC lepenú spojku 32 mm Dokumentácia obsahujúca: 1 x návod na inštaláciu 1 x návod na pou ívanie Art.-Nr.: _201902

7 . P Zariadenie CWL-300/400 Excellent je vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla s ú innos ou 95, maximálnou vetracou kapacitou 300 alebo 400 m 3 /h ventilátormi s nízkou spotrebou energie. Vlastnosti jednotky CWL-300/400 Excellent: plynulé nastavenie objemového prietoku vzduchu na ovládacompaneli; indikácia údr by ltra na jednotke s mo nos ou indikácie na viacstup ovom prepína i; nové ovládanie protimrazovej ochrany, ktoré zaru uje optimálnu funkciu zariadenia aj pri ve mi nízkych vonkajších teplotách a ktoré v prípade potreby aktivuje štandardný predhrievací register. nízka hladina hluku štandardne dodávané s automatickou obtokovou klapkou neustály doh ad nad prietokom vzduchu nízka spotreba energie vysoká výkonnos Vetracia jednotka CWL-300/400 Excellent sa z výroby dodáva bu ako pravostranná alebo avostranná. Pri pravostrannom vyhotovení sa kryt ltrov nachádza na pravej strane zariadenia, pri avostrannom vyhotovení sa kryt ltrov nachádza na avej strane zariadenia. Poloha kanálov sa v jednotlivých variantoch líši Správnu polohu vzduchových kanálov a rozmery nájdete v ods alebo ods Pri objednávaní zariadenia v dy uve te, ktorý variant si eláte doda ; neskoršie zmeny v tomto oh ade nie sú mo né. Zariadenie CWL-300/400 Excellent sa dodáva pripravené na okam itú prevádzku v aka be nej sie ovej zástr ke na 230 V a rozhraniu pre viacstup ový nízkonap ový prepína umiestnený na vonkajšej strane zariadenia. P a Pokia budete nahradzova zariadenie CWL- 300/400 zariadením CWL-300/400 Excellent, pam tajte na to, e poloha odvodných a prívodných vzduchových kanálov sa líši len pre typ 4/0 a 3/1 D kladne skontrolujte polohu týchto kanálov na základe výkresov pripojenia v ods a P a P a a. a a-. D a a. T a a a a. Art.-Nr.: _

8 3. Va a a a 3.1 T a a CWL- 300 E CWL E Sie ové nap tie V/Hz 230/50 Druh krytia IP30 Rozmery šírka x výška x h bka mm 677 x 765 x 564 Priemer kanála mm Vonkajší priemer odvodu kondenzátu mm Ø160 Ø32 Hmotnos kg 38 Trieda ltra ISO Coarse 60 G4 ISO ep ako príslušenstvo Nastavenie ventilátora nastavenie od výrobcu Výkon ventilátorov m 3 /h Povolený odpor vzduchu v kanálovom systéme Pa Príkon bez predhrievacieho registra W Odber prúdu bez predhrievacieho registra A 0,10 0,11 0,15 0,16 0,21 0,27 0,40 0,58 ax. menovitý prúd so zapnutým predhrievacím registrom A 6 Cos 0,37 0,37 0,39 0,42 0,45 0,46 0,51 H a a CWL-300 E V 3 / Hladina Statický tlak Pa hluku Lw A Zvukové emisie pláš a db A Kanál odvodu vzduchu db A Kanál prívodu vzduchu db A C a a a a CWL-300 E O a Pa P 3 / 8 Art.-Nr.: _201902

9 3. Va a a a 3.3 T a a CWL- 400 E CWL E Sie ové nap tie V/Hz 230/50 Druh krytia IP30 Rozmery šírka x výška x h bka mm 677 x 765 x 564 Priemer kanála mm Ø180 Vonkajší priemer odvodu kondenzátu mm Ø32 Hmotnos kg 38 Trieda ltra ISO Coarse 60 G4 ISO ep ako príslušenstvo Nastavenie ventilátora nastavenie od výrobcu Výkon ventilátorov m3/h Povolený odpor vzduchu v kanálovom systéme Pa Príkon bez predhrievacieho registra W Odber prúdu bez predhrievacieho registra A 0,10 0,12 0,14 0,24 0,31 0,51 0,7 ax. menovitý prúd so zapnutým predhrievacím registrom A 6 Cos 0,38 0,45 0,40 0,56 0,58 0,60 0,61 H a a CWL-400 E V 3 / Hladina Statický tlak Pa hluku Lw A Zvukové emisie pláš a db A Kanál odvodu vzduchu db A Kanál prívodu vzduchu db A C a a a a CWL-400 E O a Pa P 3 / Art.-Nr.: _

10 3. Va a a a 3.5 P a a CWL-300/400 E CWL-300/400 E a a CWL-300/400 Excellent pravostranné vyhotovenie 2/2 CWL-300/400 Excellent pravostranné vyhotovenie 4/0 1 = Prívod do domácnosti 2 = Odvod do vonkajšieho prostredia 3 = Odvod z domácnosti 4 = Prívod z vonkajšieho prostredia 5 = Pripojenia do elektrickej siete 6 = Pripojenie odvodu kondenzátu CWL-400 Excellent pravostranné vyhotovenie nie CWL-300 Excellent 7 = Nástenné dr iaky všimnite si správnej polohy gumových pásikov, podlo iek a vie ok pozri stranu Art.-Nr.: _201902

11 3. Va a a a 3.5. CWL-300/400 E a a CWL-300/400 Excellent avostranné vyhotovenie 2/2 CWL-300/400 Excellent pavostranné vyhotovenie 4/0 10 mm 7 CWL-400 Excellent avostranné vyhotovenie 3/1 nie CWL-300 Excellent ontá na sada pre zavesenie na stenu Pre túto sadu sú prilo ené samostatné pokyny na montá. Art.-Nr.: _

12 3. Va a a a 3.6 P a a Poh ad zozadu na kryt displeja 11 1 Servisná prípojka Pripojenie k po íta u na servisné ú ely. 2 Displej a 4 ovládacie tla idlá Rozhranie medzi pou ívate om a riadiacimi elektronickými komponentmi. 3 Riadiaca doska Obsahuje ovládacie elektronické prvky pre základné funkcie. 4 ilter odvodu vzduchu iltruje prietok odvádzaného vzduchu 5 Predhrievací register Zohrieva privádzaný vzduch, pokia výmenníku tepla hrozí riziko zamrznutia 6 Výmenník tepla Umo uje prenos tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. 7 ilter prívodu vzduchu iltruje vonkajší vzduch privádzaný do domácnosti 8 Sníma vonkajšej teploty eria teplotu vzduchu vonku. 9 Sníma vnútornej teploty eria teplotu vzduchu v domácnosti 10 Obtoková klapka bajpass Posiela vzduch cez výmenník tepla alebo okolo neho Pri typoch 3/1 a 4/0 sa táto klapka nachádza v hornej asti zariadenia 11 Odvod kondenzátu Pripojenie na odvod kondenzátu sada sa dodáva samostatne spolu so zariadením 12 Ventilátor odvodu vzduchu Odvádza vzduch z domácnosti do vonkajšieho prostredia. 13 Ventilátor prívodu vzduchu Privádza erstvý vzduch do domácnosti. odulárna prípojka viacnásobného 14 Pripojenia pre kábel viacnásobného prepína a, pod a elania aj s indikátorom ltra. prepína a 2 15 Konektor ebus 1 Pripojenie pre ovládanie pomocou kontaktu ebus 16 Konektor 15 Obsahuje viaceré ovládacie vstupy a výstupy 17 Konektor 14 Pripojenie dohrievacieho registra prístupné po odstránení krytu displeja 18 Sie ový kábel 230 V Tesnenie napájacieho kábla 230 voltov 19 Pripojenie k dohrievaciemu registru Tesnenie kábla 230 V pre dohrievací register 12 Art.-Nr.: _201902

13 4. P a 4.1 C Toto zariadenie je ihne po dodaní pripravené na zapojenie do elektrickej siete a funguje celkom automaticky. Odvádzaný vzduch z domácnosti ohrieva erstvý istý vzduch z vonkajšieho prostredia. etrí to energiu a zabezpe uje erstvý vzduch pre po adované miestnosti. 4. P a a a Ak je zabudovaný obtok, m e sa erstvý vzduch zvonka privádza priamo do objektu bez toho, aby sa ohrieval vo výmenníku tepla. Hlavne po as letných nocí je vhodné vyu íva prívod chladnejšieho erstvého vzduchu do miestností. V takom prípade sa teplý vzduch z objektu pod a podmienok celkom nahradí chladnejším erstvým vzduchom zvonka. Ovládací systém ma tri re imy ventilácie. Ka dý z re imov ponúka inú intenzitu prietoku vzduchu. Systém neustáleho riadenia objemu zabezpe uje, aby sa prietok vzduchu cez prívodný a odvodný ventilátor ur oval nezávisle na tlaku vo vzduchových kanáloch. Obtoková klapka sa otvára a zatvára automaticky, ke je splnených nieko ko podmienok tieto podmienky pre zapnutie obtoku nájdete v tabu ke ni šie. Prevádzku obtokovej klapky mo no upravi v krokoch 5, 6 a 7 v ponuke Nastavenia viac informácií v kapitole 13. O a a a a O a a a a a P a a - je vonkajšia teplota vyššia ne 7 C a - vonkajšia teplota je ni šia ne vnútorná teplota domácnosti a - teplota v domácnosti je vyššia ne teplota nastavená v kroku 5 v ponuke Nastavenia štandardne nastavené na 22 C. - je vonkajšia teplota ni šia ne 7 C a - vonkajšia teplota je vyššia ne vnútorná teplota domácnosti a - teplota vonkajšieho prostredia je ni šia ne teplota nastavená v kroku 5 v ponuke Nastavenia mínus teplota nastavená v hysteréze krok 6, štandardne nastavené na 20 C 22,0 C mínus 2,0 C. 4.3 P a a a Táto jednotka disponuje inteligentnou ochranou pred mrazom. Opis funkcie: Po aktivácii ochrany pre mrazom vonkajšia teplota -1.5 C sa predhrievací register trvalo zapne hne po tom, ako za ne výmenník tepla zam za. Námrazu detekujú sníma e tlaku. Ventilátor prívodu i odvodu vzduchu i na alej pracuje s rovnakým objemom vzduchu. Aktivita prívodného ventilátora sa postupne a do vypnutia bude zni ova len v prípade, ak výkon predhrievaceho registra nebude dosta ova na rozmrazovanie. 4.4 Va a a a Zariadenie CWL-300/400 Excellent obsahuje dva konektory 14 a 15 na pripojenie s rozli nými inými zariadeniami. 9-pólový konektor 15 je k dispozícii na zadnej strane krytu displeja zariadenia CWL-300/400, pri om nie je nutné jednotku otvára. Dvojpólový konektor 14 je k dispozícii po odstránení krytu displeja. Kryt displeja obsahuje druhé tesnenie. V aka tomu je mo né napája kábel 230 voltov, ktorý m e by napojený na konektor 14, mimo spotrebi. X15 Viac informácií o mo nostiach pripojenia konektorov 14 a 15 nájdete v ods X14 Art.-Nr.: _

14 5. I a a 5.1 I a a Inštalácia vetracej jednotky 1. Umiestnenie vetracej jednotky ods Pripojenie odvodu kondenzátu ods Pripojenie kanálov ods Elektrické pripojenie Pripojenie sie ových káblov ods , viacstup ového prepína a ods a v prípade potreby pripojenie Ebus ods Pri inštalácii vetracej jednotky treba dodr iava nasledujúce pokyny a predpisy: po iadavky na kvalitu vetracích systémov obytných domov. bezpe nostné predpisy pre nízkonap ové zariadenia. predpisy o vetraní obytných domov a budov. prípadné alšie predpisy miestneho dodávate a elektrickej energie. pokyny na inštaláciu. 5. U a Zariadenie CWL-300/400 Excellent je mo né namontova priamo na stenu pomocou závesných pásov, ktoré sú sú as ou balenia. Aby jednotka nesp sobovala otrasy, treba ju montova na masívnu stenu s minimálnou hmotnos ou 200 kg/m2. Sadrokartónová ani plechom vystu ená stena nie je dostato ne masívna. V takých prípadoch treba urobi dodato né opatrenia, ako napríklad dvojité oblo enie alebo dodato nú výstu steny. Ak sa montuje na podlahu, objednajte si montá ny stojan len pre verziu 4/0. Pri inštalácii treba postupova pod a nasledovných pokynov: Vetracia jednotka sa musí montova vo vodorovnej polohe. iesto inštalácie treba ur i tak, aby bol dobrý odvod kondenzátu potrubím so sifónom a dostato ným spádom. Teplota v inštala nej miestnosti musí by minimálne 10 C. Na istenie ltra a na servisné práce treba pred zariadením ponecha vo ný priestor minimálne 70 cm a vo nú montá nu výšku 180 cm. Uistite sa, e pred krytom displeja je vo ný priestor aspo 20 cm, aby ho v dy bolo mo né odstráni. 5.3 P Odvod kondenzátu pre zariadenie CWL-300/400 Excellent sa nachádza v spodnej doske vetracej jednotky. Kondenzát sa vypúš a cez domovú kanalizáciu. Pripájacie hrdlo na pripojenie odvodu kondenzátu sa dodáva samostatne a musí sa naskrutkova do otvoru pod vetracou jednotkou. Tento pripájací diel má vonkajší priemer 32 mm. Na tento pripájací diel sa pomocou lepeného spoja namontuje potrubie na odvod kondenzátu prípadne zahnutý v ur itom uhle. Potrubie na odvod kondenzátu mo no namontova pomocou lepeného spoja v spodnej asti zariadenia. Odvod musí by ukon ený pod hladinou vody v sifóne. Do sifónu nalejte vodu, aby do priestoru neprenikal zápach z kanalizácie. ontá prostredníctvom lepidla;ø32 mm ontá prostredníctvom skrutiek 5.4 P a Kanál na odvod vzduchu nemusí by vybavený regula nou klapkou. no stvo odvádzaného vzduchu riadi samotné zariadenie. Aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu na vonkajšej strane kanála na prívod vzduchu a kanála na odvod vzduchu zariadenia CWL-300/400 Excellent, treba oba kanály z vonkajšej strany parotesne izolova. Ak sú kanály z umelej hmoty EPE, nie je potrebná dodato ná izolácia. P a a a a a a / Venujte pozornos presluchom a inštala nému hluku, a to aj pre zabudované kanály. Aby ste zabránili presluchom, namontujte jednotlivé kanály tak, aby sa ku klapkám vetvili samostatne. Ak je to nevyhnutné, prívodné kanály je nutné odizolova napr. ak sú nainštalované mimo izolovaného obalu. Pre zariadenie CWL-400 Excellent sa vy aduje priemer kanálov 180 mm, pre zariadenie CWL-300 Excellent posta í priemer kanálov 160 mm. 14 Art.-Nr.: _201902

15 5. I a a L A 7 U Kondenza ný odtok nesmie by za iadnych okolností pripojený k kanalizácii A M a a 60 9 erstvý vzduch treba do bytu privádza z tienistej strany budovy, napríklad zo štítu alebo z presahu strechy. Kanál na odvod medzi treba vies tak, aby sa na povrchu nemohol tvori kondenzát. Najvyšší prípustný odpor v kanálovom systéme pri maximálnom vetracom výkone je 150 Pa. Pri zvýšenom odpore v kanálovom systéme maximálny vetrací výkon klesá. Polohu mechanického výstupu vetrania a prieduchu kanalizácie je nutné zvoli vhodným sp sobom. Polohu klapky na prívod vzduchu treba zvoli tak, aby sa zabránilo zne is ovaniu a prievanu. Treba vytvori dostato ný po et vetracích otvorov na dodato né prúdenie vzduchu, napríklad medzery pod dverami majú ma výšku minimálne 2 cm. Art.-Nr.: _

16 5. I a a 5.5 E P Zariadenie je mo né pripoji do ahko prístupnej uzemnenej zásuvky pomocou zástr ky, ktorá je jeho sú as ou. Pri zapájaní zariadenia do elektrickej siete je nutné sa riadi po iadavkami vášho dodávate a energií P a a a Viacstup ový prepína nie je sú as ou dodávky sa pripája k modulárnemu konektoru typu RJ12 konektor 2, ktorý sa nachádza na zadnej strane krytu displeja zariadenia. 4-stup ový prepína s indikáciou ltra si za ka dých okolností vy aduje konektor RJ12 v kombinácii so 6-jadrovým modulárnym káblom. U Ventilátory a ovládací panel sú pod vysokým nap tím. Pokia pracujete na údr be i opravách zariadenia, v dy ho najprv odpojte od zdroja elektrickej energie.. Príklady zapojenia viacstup ového prepína a nájdete v schémach a Takisto mo no pou i bezdr tové dia kové ovládanie alebo kombináciu viacstup ových prepína ov R P a B Zariadenie CWL-300/400 Excellent funguje s protokolom ebus. Ak chcete pripoji pripojenie ebus, vyu ite 2-pólový konektor 1 na zadnej strane krytu displeja. Protokol ebus je mo né vyu i napríklad na spojenie kaskádové ovládanie jednotiek pozri ods Vzh adom na citlivos polarity v dy pripájajte kontakty 1-1 k 1-1 a 1-2 k 1-2. Ak tieto kontakty zameníte, zariadenie nebude fungova Spotrebi CWL X1 Dvojdr tový kábel.1 Ovládací jednotka B -2 ebus. 16 Art.-Nr.: _201902

17 6. D 6.1 O a a LCD displej ukazuje, v akom prevádzkovom stave sa spotrebi nachádza. Na vyvolanie a úpravu nastavení v ovládacom programe jednotky je mo né pou i štyri ovládacie klávesy. Po pripojení zariadenia CWL-300/400 Excellent do elektrickej siete sa všetky symboly na displeji na 2 sekundy rozsvietia, pri om sa zárove na 60 sekúnd rozsvieti aj modré podsvietenie.. Po stla ení niektorého z ovládacích klávesov sa displej rozsvieti na 30 sekúnd. Pokia sa nestla ia iadne klávesy ani ned jde k neobvyklej situácii napr. k záva nej poruche, displej bude v - pozri ods Po stla ení klávesu enu Ponuka je mo né pomocou klávesov + a - vybra z troch rozli ných ponúk: a Na a a SET ; pozri ods. 6.3 a a READ, pozri ods. 6.4 a S SERV, pozri ods. 6.5 Po stla ení klávesu R sa z akejko vek ponuky vrátite sp do prevádzkového re imu. Ak chcete zapnú podsvietenie displeja bez toho, aby ste nie o v ponuke zmenili, krátko stla te kláves R menej ne 5 sekúnd.. Kláves Ponuka - unkcia klávesu Aktivácia ponuky Nastavenia; prechod na alší krok v podmenu; potvrdenie zmeny hodnoty Listovanie; úprava hodnoty; zapínanie alebo vypínanie zariadenia CWL-300/400 Excellent z prevádzkového re imu stla te na 5 sekúnd + Listovanie; úprava hodnoty R Jeden krok sp v ponuke; zrušenie úpravy hodnoty; vynulovanie ltra stla te na 5 sekúnd ; vymazanie histórie poruchových hlásení Art.-Nr.: _

18 6. D 6. P V prevádzkovom re ime sa na displeji m u objavi 4 rozli né situácie/hodnoty zárove. 1 S a, zobrazuje spojené zariadenia P T napr. stav ltra, aktivácia kontaktu externého prepína a at P. 8.1 a S a V tejto asti displeja sa zobrazuje symbol ventilátora spolu s íslom. Pokia sú ventilátory odvodu a prívodu aktívne, zobrazuje sa symbol ventilátora. Pokia ventilátory nie sú aktívne, symbol ventilátora nesvieti. íslo za symbolom ventilátora ur uje jeho stav. Vysvetlenie týchto ísel nájdete v tabu ke ni šie. S a a a O Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne pri rýchlosti 50 m 3 /h alebo sú neaktívne. Zále í to na nastavení stup a 1 pozri Kapitolu Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 1 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 2 pozri Kapitolu 13. Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 2 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 3 pozri Kapitolu 13. Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 3 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 4 pozri Kapitolu 13. Toto zariadenie CWL-300/400 Excellent je spojené pomocou protokolu ebus. Ventilátory prívodu a odvodu zariadenia CWL-300/400 Excellent sú aktívne v súlade s re imom vybraným na nadriadenom zariadení CWL-300/400 Excellent. Na displeji sa navyše zobrazuje aj íslo príslušného podriadeného zariadenia CWL-300/400 Excellent. Prietok vzduchu závisí na nastavení parametrov nadriadeného zariadenia CWL-300/400 Excellent. 6.. a Zobrazuje nastavenú mieru prietoku ventilátora prívodu alebo odvodu vzduchu. Pokia sa miery prietoku vzduchu pre prívodný a odvodný ventilátor líšia napr. pri pou ití kontaktu externého prepína a, v dy sa zobrazuje najvyššia miera prietoku vzduchu. Pokia je zariadenie vypnuté pomocou softvéru, zobrazuje sa tu text O Vypnuté. 18 Art.-Nr.: _201902

19 6. D 6..3 T V tejto asti displeja sa m u zobrazi textové správy. Textová správa ilter má v dy prednos pred ostatnými správami. V rámci prevádzkového re imu sa m u zobrazi tieto textové správy. T a a ILTER O Ke sa na displeji objaví text ILTER, je nutné vy isti alebo vymeni lter. Viac informácií nájdete v ods. 9.1 Slave 1, Slave 2 at. Pri spojených spotrebi och táto správa ukazuje, ktoré zariadenia sú podriadené slave 1 a slave 9 ; viac informácií nájdete v ods Na nadriadenom spotrebi i master sa zobrazuje be né hlásenie o re ime ventilácie. nadriadené zariadenie Podriadené zariadenie EWT Ke sa na displeji zobrazuje text EWT, výmenník tepla je aktívny. Podrobné informácie nájdete aj v ods CN1 alebo CN2 Ke sa na displeji zobrazuje text CN1 alebo CN2, jeden zo vstupov externého prepína a je aktívny. Pozri aj ods V1 alebo V2 Ke sa na displeji zobrazuje text VN1 alebo VN2, jeden z externých vstupov 0 10 V je aktívny. Pozri aj ods Art.-Nr.: _

20 6. D 6.3 P a Na a a Nastavené hodnoty je mo no upravi v ponuke Nastavenia s cie om prisp sobi zariadenie okolitému prostrediu a dosiahnu optimálny výkon. Zoznam nastavených hodn t nájdete v kapitole 13. Nieko ko hodn t vrátane prietoku vzduchu je nastavených v konštruk ných údajoch. Nastavenú hodnotu upravíte v ponuke Nastavenia takto: U Nesprávne nastavenia m u ma záva ný dosah na správne fungovanie zariadenia 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. 4 Po adovanú nastavenú hodnotu vyberte stla ením klávesu M. 1x 5 Vybranú nastavenú hodnotu upravte pomocou klávesov - a +. 1x 6 U upravenú nastavenú hodnotu 2. Po stla ení klávesu enu sa aktivuje a Na a - a. 1x 2x N upravenú nastavenú hodnotu 3 Nastavenú hodnotu, ktorú chcete upravi, vyberte pomocou klávesu + alebo -. 1x 7 Ak chcete upravi alšie nastavené hodnoty, opakujte kroky 3 6. Ak u nechcete upravi alšie nastavené hodnoty a chcete sa vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R. 20 Art.-Nr.: _201902

21 6. D 6.4 P a a Ponuku Údaje je mo né vyu i na zistenie aktuálnych hodn t z viacerých sníma ov, ím získate viac informácií o výkone zariadenia. Úprava hodn t nastavení v re ime Údaje mo ná. P a je mo né zobrazi takto. 3. Aktivujte a. 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. Na displeji sa zobrazí a Na a. 4. Pomocou kláves + a - prelistujte zadnou ponukou. 2. Pomocou kláves + a - prejdite do a. 5. Ak sa chcete vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R dvakrát. Ak po as piatich minút ned jde k stla eniu iadneho klávesu, zariadenie sa automaticky vráti do prevádzkového re imu.. a a O a a - a 01 Aktuálna teplota v domácnosti C 02 Sníma aktuálnej teploty vonku o C 03 Stav obtoku ON = klapka obtoku je otvorená, O = klapka obtoku je zatvorená 04 Nastavenie ochrany proti mrazu ON = ochrana proti mrazu je aktívna, O = ochrana proti mrazu nie je aktívna 05 Aktuálny tlak prívodného kanála Pa 06 Aktuálny tlak odvodného kanála Pa 07 Aktuálny prietok vzduchu z prívodného ventilátora m 3 /h 08 Aktuálny prietok vzduchu z odvodného ventilátora m 3 /h 09 Aktuálna relatívna vlhkos 10 Údaje sníma a CO 2. 1 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 11 Údaje sníma a CO 2. 2 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 12 Údaje sníma a CO 2. 3 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 13 Údaje sníma a CO 2. 4 Sníma CO2 je volite ný len pre verziu Plus PP Art.-Nr.: _

22 6. D 6.5 P a S V ponuke Servis sa zobrazuje 10 posledných poruchových hlásení. 4. Pomocou klávesov + a - listujte hláseniami v ponuke Servis. V prípade záva nej poruchy sa ponuky Nastavenia a Údaje zablokujú a bude mo né otvori len ponuku Servis. Ponuka Servis sa otvorí priamo po stla ení klávesu enu. P S je mo né zobrazi takto. 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. Na displeji sa zobrazí ponuka Nastavenie. - Nezobrazi iadne poruchové hlásenie. - Aktuálne poruchové hlásenie k ú na obrazovke. 2. Pomocou klávesov + a - prejdite do S. - Nevyriešené poruchové hlásenie iaden k ú na obrazovke. 5. Ak sa chcete vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R dvakrát. Ak po as piatich minút ned jde k stla eniu iadneho klávesu, zariadenie sa automaticky vráti do prevádzkového re imu. 3. Aktivujte ponuku S. 2x Ak chcete všetky poruchové hlásenia vymaza, podr te kláves R stla ený v re ime Servis po as 5 sekúnd je to však mo né len v prípade, ak nie sú aktívne iadne poruchové hlásenia. 22 Art.-Nr.: _201902

23 7. U 7.1 a a a a a a a Vetracia jednotka sa dá zapína a vypína dvomi sp sobmi: - Zapínanie a vypínanie zapojením i odpojením sie ového kábla zo zástr ky. - Zapínanie a vypínanie pomocou softvéru na obrazovke zariadenia. a a Zapnutie napájaním zo siete. Zástr ku 230 V pripojte na prívod elektrickej energie. Po as 2 sekúnd sa zobrazia všetky symboly na obrazovke. V a Vypnutie pomocou softvéru Ak chcete zariadenie vypnú pomocou softvéru, podr te kláves - stla ený po as 5 sekúnd. Na obrazovke sa objaví text O. 2 sek. Po as 2 sekúnd sa zobrazí verzia softvéru. 2 sek. Následne sa zariadenie CWL-300/400 Excellent spustí v re ime nastavenom viacstup ovým prepína om. Pokia nie je pripojený viacstup ový prepína, zariadenie sa v dy spustí v re ime 1. >5 sec. Vypnutie napájaním zo siete ; Vytiahnite sie ový kábel 230 V zo zásuvky, ím prerušíte prívod nap tia. Na obrazovke sa viac ni nebude zobrazova. Zapnutie pomocou softvéru Pokia sa zariadenie CWL-300/400 Excellent vypne pomocou softvéru, na obrazovke sa objaví text O Ak chcete zariadenie zapnú, podr te kláves - stla ený po as 5 sekúnd. U Pokia so zariadením pracujete, v dy ho najprv vypnite pomocou softvéru a následne prerušte dodávku nap tia vytiahnutím zástr ky zo siete. > 5 sec. Art.-Nr.: _

24 7. U 7. Na a Výrobca dodáva zariadenie CWL-300/400 Excellent pre prietoky zariadenia CWL- Excellent 300 nastavené na 50, 100, 150 a 225 m 3 /h a pre prietoky zariadenia CWL-Excellent 400 nastavené na 50, 100, 200 a 300 m 3 /h. Výkon a spotreba energie zariadenia CWL-300/400 Excellent je však ešte závislý na kvalite kanálového systému a na odpore ltrov. Ak uvedené podmienky nie sú splnené, prietok vzduchu sa automaticky nastaví na vyššiu polohu. Informácie o zmene prietoku vzduchu nájdete v ponuke Nastavenia, ods D Stupe : je 0 alebo 50 m 3 /h nie v kombinácii s trojstup ovým prepína om. Stupe 1: musí by v dy ni ší ne stupe 2. Stupe 2: musí by v dy ni ší ne stupe 3; STupe 3: CWL-300 Excellent nastavite né medzi 50 a 300 m 3 /h; CWL-400 Excellent nastavite né medzi 50 a 400 m 3 /h; 7.3 a a a a a a Je mo né tie upravi rozli né alšie nastavenia zariadenia CWL-300/400 Excellent. Viac informácií nájdete v ods R a a a a Všetky upravené nastavenia je mo né vráti sp na továrenské hodnoty naraz. Všetky upravené nastavenia sa vrátia na hodnoty, ktorými zariadenie CWL-300/400 Excellent disponovalo od výrobcu; z ponuky Servis sa takisto vyma ú všetky kódy správ/porúch. Proces oznámení ltra sa nevynuluje. 24 Art.-Nr.: _201902

25 8. P 8.1 A a a Ke ovládací systém zariadenia zistí poruchu, na displeji sa objaví symbol k ú a, niekedy spolo ne aj s kódom poruchy. Zariadenie rozlišuje medzi poruchami, v ktorých rámci m e i na alej pokra ova v obmedzenej prevádzke, a záva nými blokovacími poruchami, pri ktorých sa oba ventilátory vypnú. V prípade záva nej poruchy sa vypne i ponuka Nastavenia a Údaje a k dispozícii je len ponuka Servis. Zariadenie zotrvá v tomto poruchovom re ime, pokým ned jde k náprave problému. Následne sa zariadenie samo vynuluje automatický reset a obrazovka sa op vráti do prevádzkového re imu. Ventilátory sa ovládajú v súlade s hodnotami na sníma och tlaku umiestnených na ovládacej doske. Ka dý ventilátor je s ovládacou doskou prepojený 2 tlakovými hadicami. Pokia tieto hadice nebudú správne pripojené, alebo ak sú zablokované i netesné, odmeria sa nesprávny tlak, o bude ventilátorom zabra ova v správnom fungovaní. Ak máte pochybnosti o správnom fungovaní zariadenia, skontrolujte pripojenia tlakových hadíc. P a E999 Pokia sa priamo po zapnutí zariadenia zobrazí na obrazovke poruchové hlásenie E999, namontovaná riadiaca doska nie je pre toto zariadenie vhodná, prípadne sú prepína e DIP na ovládacej doske nastavené nesprávne. Informácie o polohe prepína ov DIP nájdete v ods. 10.2; pozícia V takom prípade skontrolujte, i sú prepína e DIP na ovládacej doske nastavené tak, ako to ukazujú nákresy týchto nastavení. Ak áno a správa E999 sa aj napriek tomu stále zobrazuje, vyme te riadiacu dosku za dosku správneho typu. CWL-300 Exc. 4/0 CWL-400 Exc. 4/0 CWL-300 Exc. 2/2 & 3/1 CWL-400 Exc. 2/2 & 3/1 8. a N a a Pokia zariadenie zistí nezáva nú poruchu, bude i na alej pokra ova v obmedzenej innosti. Na obrazovke sa zobrazí symbol poruchy k ú. a a Pokia zariadenie zistí záva nú poruchu, nebude pokra ova v innosti. Na trvalo rozsvietenom displeji sa zobrazí symbol poruchy k ú spolu s kódom poruchy. ervená kontrolka LED na viacstup ovom prepína i ak je k dispozícii bude blika. S nápravou tejto poruchy kontaktujte servisného technika. Záva nú poruchu nemo no vyrieši odpojením zariadenia z elektrickej siete; poruchu je nutné najsk r napravi. Art.-Nr.: _

26 8. P P a V a a a P a E100 nezáva ná porucha Sníma tlaku ventilátora prívodu nefunguje správne. ervené tlakové hadice zablokované alebo skrútené. - Prepne na trvalé ovládanie otá ok. - Pri vonkajšej teplote pod 0 C sa zapne predhrievací register. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte zanesenie, skrútenie a poškodenie ervených tlakových hadíc a tlakových potrubí. E101 nezáva ná porucha Sníma tlaku ventilátora odvodu nefunguje správne. odré tlakové hadice zablokované alebo skrútené. - Prepne na trvalé ovládanie otá ok. - Pri vonkajšej teplote pod 0 C sa zapne predhrievací register. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte zanesenie, skrútenie a poškodenie modrých tlakových hadíc a tlakových potrubí. E103 nezáva ná porucha Porucha obtoku. - iaden. Príliš nízky prúd krokový motor nie je správne zapojený alebo je neú inný; Príliš vysoký prúd skrat v elektrickom vedení alebo v krokovom motore. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte pripojenie krokového motora; vyme te elektrické vedenie alebo krokový motor. E104 záva ná porucha Ventilátor odvodu nefunguje správne. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievacie registre sú vypnuté. - Prípadne pod a situácie: Dohrievací register je vypnutý/dohrievacie registre sú vypnuté. - Reštartovanie ka dých 5 minút. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te ventilátor odvodu. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Skontrolujte kabelá. E105 záva ná porucha Ventilátor prívodu nefunguje správne. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievace registre sú vypnuté. - Prípadne pod a situácie: Dohrievací register je vypnutý/dohrievacie registre sú vypnuté. - Reštartovanie ka dých 5 minút. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Skontrolujte kabelá. E106 záva ná porucha Sníma merajúci vonkajšiu teplotu nefunguje správne.. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievace registre sú vypnuté. - Obtok sa zatvorí a je zablokovaný. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma teploty. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. E107 nezáva ná porucha Sníma merajúci teplotu odvádzaného vzduchu nefunguje správne. - Obtok sa zatvorí a je zablokovaný. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma vonkajšej teploty. E108 nezáva ná porucha Ak sa pou íva: Sníma merajúci vonkajšiu teplotu nefunguje správne. - Predhrievací register je vypnutý. - Prípadne pod a situácie: Zemný výmenník tepla je vypnutý. Vyme te sníma vonkajšej teploty. E109 nezáva ná porucha E111 nezáva ná porucha Porucha pripojeného sníma- a CO 2 Ak sa pou íva: Sníma merajúci relatívnu vlhkos vzduchu nefunguje správne. - Zariadenie na alej pracuje - Zariadenie na alej pracuje Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma CO 2 ; správne nastavenie prepína ov nového sníma a CO 2. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma relatívnej vlhkosti vzduchu. E999 záva ná porucha Prepína e DIP na ovládacej doske nie sú nastavené správne. - Zariadenie nereaguje; ervená kontrolka LED na viacstup ovom prepína i tie ne inná. Nastavte prepína e DIP do správnej polohy. pozri ods P a Pokia re im 2 viacstup ového prepína a nefunguje, modulárny konektor viacstup ového prepína a bol pripojený naopak. Odpojte jeden z konektorov RJ z viacstup ového prepína a a pripojte naopak nový konektor. 26 Art.-Nr.: _201902

27 9. a 9.1. a Pou ívate m e robi iba údr bu ltrov, ich istenie alebo výmenu v ur itých pravidelných intervaloch. iltre treba isti alebo vymie a a potom, ke sa na displeji zobrazí ozna enie FILTER alebo, ke sa na viacstup ovom prepína i rozbliká indikácia údr by ltra ervená kontrolka. 4 iltre zasu te rovnako, ako ste ich predtým vytiahli. iltre treba vymie a ka dý rok. Pou ívanie zariadenia bez ltrov nie je povolené. a a 1 - Stla te kláves - na 5 sekúnd. - Otvorte kryt ltrov. 5 Uzatvorte kryt ltrov. - Zapnite zariadenie stla ením klávesu - po as 5 sekúnd. > 5 sek. ilter odvodu vzduchu > 5 sek. ilter prívodu vzduchu 2 iltre vytiahnite. Zapam tajte si, ako boli namontované. istá strana ltra smerom k výmenníku tepla. 6 Po vy istení alebo výmene ltrov stla te na 5 sekúnd kláves R. Indikácia údr by ltra sa resetuje. Na potvrdenie výmeny i vy istenia ltrov text FILTER krátko zabliká. Výmenu a vy istenie ltra mo no vykona i vtedy, ke sa na obrazovke ešte nezobrazuje správa FIL- TER. Po ítadlo sa následne vynuluje. 5 sek 3 Vy istite ltre. Po výmene i vy istení ltra text FILTER zmizne, kontrolka na viacstup ovom prepína i prestane blika a displej sa vráti do prevádzkového re imu. Art.-Nr.: _

28 9. a 9. a Údr ba zo strany servisného technika zah a istenie výmenníka tepla a ventilátorov. V závislosti na podmienkach je to nutné vykona pribli ne raz za tri roky. 4 Vysu te výmenník tepla. Dbajte pritom, aby ste nepoškodili penové diely vetracej jednotky. 1 Vetraciu jednotku vypnite na ovládacom paneli podr te na 5 sekúnd stla ené tla idlo -; zariadenie sa vypne prostredníctvom softvéru a odpojte jednotku od prívodu elektrickej energie. Otvorte kryt ltrov. > 5 sek. 5 Výmenník tepla opatrne vy istite teplou vodou max.45 C a be ným istiacim prostriedkom. Omyte výmenník teplou vodou. 2 iltre vytiahnite. 6 Odstrá te kryt displeja. Poznámka: Najprv odpojte konektory v zadnej asti krytu displeja. 3 Odskrutkujte predný kryt. 2x 28 Art.-Nr.: _201902

29 9. a 7 Odpojte z dosky 4 tlakové hadice a 3 konektory. 8 Odmontujte ventilátorový diel. 11 Vy istite ventilátory jemnou kefkou. U a a a a a a - a 12 Vyme te oddelenú as ventilátorového dielu a znovu pripojte vo né tlakové hadice k tlakovým potrubiam. U a a a a a 13 Ventilátorový diel namontujte nasp. 9 Polo te ventilátorový diel na rovný povrch tlakovými hadicami nahor. Odpojte ervenú a modrú tlakovú hadicu bez iernej bodky z tlakových potrubí upevnených vo ventilátorovom dieli. Oto te celý diel tlakovými hadicami nadol. 14 Znovu pripojte tlakové hadice a káble ventilátorov k doske. Všimnite si štítku, ktorý na sníma i tlaku ukazuje správnu polohu tlakových hadíc. Správnu polohu konektorov ur íte pod a štítku na zariadení. 15 Znovu namontujte kryt displeja a pripojte vo né konektory na jeho zadnej strane. 13 Namontujte výmenník tepla. 17 Namontujte predný kryt. 18 iltre vlo te v dy istou stranou k výmenníku. 19 Zatvorte kryt ltrov. 20 Zastr te do zásuvky sie ovú zástr ku. 10 Teraz je mo né ventilátorový diel opatrne rozdeli, aby bol prístup k obom ventilátorom. Uistite sa, e ventilátory zostali v spodnej asti 21 Zapnite zariadenie na ovládacom paneli stla te kláves - na 5 sekúnd. 22 Po vy istení alebo výmene ltra vynulujte indikátor ltra stla ením klávesu R na 5 sekúnd. Art.-Nr.: _

30 10. S a a 10.1 a a X L N Z C6 C7 C H J O K U or A 3 G E T S R Q B P X1 CWL-300 Exc. 4/0 CWL-400 Exc. 4/0 CWL-300 Exc. 2/2 & 3/1 CWL-400 Exc. 2/2 & 3/1 X6 X4 C1 = hnedá C2 = modrá C3 = zelená/ ltá C5 = biela C6 = dr t. 1 C7 = dr t. 2 C10 = ltá C11 = zelená 30 Art.-Nr.: _201902

31 11. P a 11.1 X1 B X1 Dvojpólový skrutkový konektor. Nastavené od výrobcu ako konektor ebus, parameter 8 v ponuke Nastavenia pozri ods Vhodné len pre nízke nap tie. Poznámka: Tento konektor je citlivý na polaritu. N 30 V X M X a a odulárny konektor typu RJ-12. Vhodné len pre nízke nap tie. X14 X X-15 X14 a a a a a a a Dvojpólový skrutkový konektor prístupný po odstránení krytu displeja. Tento konektor od výrobcu nie je aktivovaný; po zmene parametra 13 v ponuke Nastavenia z 0 na 1 predhrievací register alebo 2 dohrievací register je mo né tento konektor pou i na pripojenie predhrievacieho registra alebo dohrievacieho registra. aximálny menovitý príkon je 1000 W. Poznámka: Sníma teploty dohrievacieho registra musí by tie pripojený k 15-7 a Na napájanie dohrievacieho registra káblom 230 V pou ite zabezpe enie proti nadmernému pnutiu, ktoré treba namontova zvláš. X15 9- a a a a Prípojka Pou itie 1 & a a = tov. nastavenie ods.11.6 vstup 1 Krok. 15 = 1: 0 10V vstup 1; 15-1=GND & 15-2 = 0 10V pozri ods.11.8 Krok. 15 = 2: rozpína Krok. 15 = 3: vstup 1/ obtok otvorený 12V; obtok zatvorený 0V Krok. 15 = 4: vstup 1/ obtok otvorený 0V; obtok zatvorený 12V 3 & 4 Krok. 21 = 0: zapína V = továrenské na vstup 2 stavenie pozri ods Krok. 21 = 2: rozpína Krok. 21 = 3: vstup 2/ obtok otvorený 12V; obtok zatvorený 0V Krok. 21 = 4: vstup 2/ obtok otvorený 0V; obtok zatvorený 12V 5 & 6 P a 4, 4.5VA max. 5=uzemnenie, 6 = + 7 & 8 P a a a a a a/a a a a 9 a a 0 a 10 V 9 = +, 5 = uzemnenie Art.-Nr.: _

32 11. P a 11. P a a a a a K modulárnemu konektoru 2 zariadenia CWL-300/400 Excellent mo no pripoji viacstup ový prepína. Tento modulárny konektor 2 je priamo prístupný zo zadnej strany krytu displeja pozri ods.11.1 bez toho, aby bolo nutné kryt odstra ova V a a a 230V 50Hz arby dr tov C1 C6 sa m u líši v závislosti od typu pou itého modulárneho kábla. Poznámka: Pri modulárnych kábloch musia by oba modulárne konektory namontované tak, aby ich štítky boli oto ené smerom k zna ke modulárneho kábla B a a a a 230V 50Hz D a a a a a a a a a 230V 50Hz 230V 50Hz 32 Art.-Nr.: _201902

33 11. P a 11.3 S a a a CWL-300/400 E a B rovnaký prietok vzduchu pre všetky zariadenia D Vzh adom na citlivos polarity v dy pripájajte kontakt 1-1 k 1-1 a 1-2 k 1-2. Nikdy nepripájajte 1-1 a 1-2. aximálne 10 zariadení ax. 1 nadriadené zariadenie master + 9 podriadených zariadení slave 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz Pre aster : Nastavte parameter 9 na 0 = továrenské nastavenie. Na obrazovke sa zobrazuje ventila ný re im 1, 2 alebo 3. Pre C1 Slave1 : nastavte parameter 9 na 1 = Slave 1. Na obrazovke sa v dy zobrazuje re im ventilácie. Pre C2 Slave2 : Nastavte parameter 9 na 2 = Slave 2. Na obrazovke sa v dy zobrazuje re im ventilácie. Viacstup ový prepína Krok. 8 Opis Typ komunikácie Továrenské nastavenie ebus 9 Adresa ebus 0 Rozsah 0t = Opentherm ebus 0 = master nadriadené 1 9 = slave 1 9 podriadené 11.4 P a a a 230V 50Hz E C1 C2 C3 = hnedá = modrá = zelená/ ltá Krok. 30 Opis Aktivácia Sníma vlhkosti vzduchu Továrenské nastavenie VYPNUTÉ 31 Citlivos 0 Rozsah O = nie je aktívne ON = aktívne +2 najcitlivejšie +1 0 predvolené nastavenie sníma a vlhkosti -1-2 najmenej citlivé Art.-Nr.: _

34 11. P a 11.5 S a a a a a D a CWL- 300 E a a Ø160 mat. nr D a CWL- 400 E a a Ø180 mat. nr Odpojte napájanie od modelu CWL-300/400 Excellent a vytiahnite zástr ku zo zásuvky - Namontujte prehrievacie zariadenie do prípojky - 230V 50Hz. ípka nesmie smerova k zariadeniu. - Pripojte kábel prehrieva a k ovládacej doske 14 prístupnej po odstránení krytu displeja. - Pripojte kábel sníma a teploty k 9-pinovému konektoru a Zapnite CWL - Excellent napájanie a ohrieva. - Nastavte krok. 13 na 2 a krok. 14 pri po adovanej hodnote teploty. II I IV E III 230V 50Hz A Krok. Opis 13 Ohrievací register 0 14 Teplota dohrievacieho registra Továrenské nastavenie Rozsah 0 = Vypnuté 1 = Predhrievací register D a 21 C 15 C - 30 C C B X X15 D A B C D E G H CWL-300/400 Excellent Riadiaca doska Tepelná špirála max W Sníma teploty aximálna bezpe nos s manuálnym vynulovaním Kontrolka LED maximálnej bezpe nosti; pri aktivácii sa rozsvieti Káble, ktoré pripojí servisný technik Smer prietoku cez ohrievací register 34 Art.-Nr.: _201902

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 2200 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 2200 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX Schéma zapojenia vetracej jednotky CK 00 WOF GMBH / POSTFACH 80 / D-808 MAINBURG / TE. 9.0. 8-0 / FAX 9.0.8-00 / www.wof.eu Obj. č. 0_00 Zmeny vyhradené SK F_00_Wolf_Standard WOF GmbH Industriestraße D-808

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 1300 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 1300 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX Schéma zapojenia vetracej jednotky CK 00 WOF GMBH / POSTFACH 80 / D-808 MAIBURG / TE. 9.0. 8-0 / FAX 9.0.8-00 / www.wof.eu Obj. č. 0_00 Zmeny vyhradené SK F_00_Wolf_Standard WOF GmbH Industriestraße D-808

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

AirVital Lokálne vetranie miestnosti s rekuperáciou tepla

AirVital Lokálne vetranie miestnosti s rekuperáciou tepla AirVital Lokálne vetranie miestnosti s rekuperáciou tepla Obsah Kompaktn Obsah Kontrolujte vetranie...3 Montážne rozmery...4 Technické parametre...5 Možnosti ovládania...5 Spôsoby montáže...6 Montáž telesa

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Komplexný informa ný a monitorovací systém Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu Používate ská dokumentácia KIMS modul Mobilná aplikácia

Komplexný informa ný a monitorovací systém Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu Používate ská dokumentácia KIMS modul Mobilná aplikácia Komplexný informa ný a monitorovací systém Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu Používate ská dokumentácia KIMS modul Mobilná aplikácia pre výkon výskytu Programový dokument: Životné prostredie

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Asistent konfigurácie WRS-K WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX / Obj. č.: 30

Asistent konfigurácie WRS-K WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX /   Obj. č.: 30 Asistent konfigurácie WRS-K WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74-0 / FAX +49.0.87 51 74-16 00 / www.wolf.eu Obj. č.: 3065189_201706 Zmeny vyhradené SK Obsah Inštalácia/Uvedenie

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book

ZB_Daikin_SETUP_HPSU_compact_V52_ _00_0417_SK.book Kontrolný zoznam pre uvedenie do prevádzky V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Vykonané opatrenia označte! Slovenčina Vykonané opatrenia označte! Inicializácia: Vnútorný

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

PL_FMS5713_004_

PL_FMS5713_004_ Obj. kód: FMS5713 Capture Box Popis Capture box je analógovo-digitálny prevodník kompozitných AV vstupov (DVB-T, DVB-S, DVD prehrávač, USB (MP3/MP4) prehrávač, CCD kamera a pod. ) do MOD systému. K MOD

Podrobnejšie

1

1 4. Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym pohonom (TEM, REM) Všeobecne Radiálne ventilátory v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre isté a neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových astíc

Podrobnejšie

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1

HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 HCV 61, 91 ODSÁVAČ PÁR Návod na inštaláciu a obsluhu 1 Spotrebič musí inštalovať kvalifikovaný technik v súlade s týmito pokynmi. VAROVANIE: nedodržanie inštalácie skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008 CHÉMIA 2008 LIPTOVSKÝ JÁN, Hotel SOREA Máj 17. 19. september 2008 Chemie Pharma Schweiz BEZPE NÝ MANA MENT CHEMICKÝCH LÁTOK 18. september 2008 Bezpe nos nos v chemických podnikoch z poh adu poznatkov OZCH

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

manual_water_heater_digiterm_SK.indd

manual_water_heater_digiterm_SK.indd SK BATÉRIA S OHREVOM DIGITERM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE BATÉRIA S OHREVOM model SDR-10D-3 NÁVOD NA POUŽÍVANIE Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku.

Podrobnejšie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

SF_Roger_Roger_little Manual 2017 SK 04.indd

SF_Roger_Roger_little Manual 2017 SK 04.indd Roger & Roger little Návod na použitie 2 Roger & Roger little Roger / Roger Little 15 Senzor Gas Sensor plynov 14 8 1 2 JAHRE GARANTIE 2 YEARS WARRANTY 2 ANNÉES DE GARANTIE 17 18 13 12 11 10 9 7 17 PM

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

Návod na obsluhu OWD

Návod na obsluhu OWD Návod na obsluhu Strešný axiálny ventilátor Typ OWD Rok výroby... ENKO s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice www.enkogroup.eu office@enkogroup.eu telefón: 055/799 50 06 fax: 055/799 50 08 Obsah Úvod 3 Popis

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VLC Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpín Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky VL Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 226 228

Podrobnejšie

Master CT – SK – 2008.cdr

Master CT – SK – 2008.cdr TEPLOVZDUŠNÝ KOTOL NÁVOD NA OBSLUHU MASTER CT-50 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MODEL MASTER CT-50 Menovitý tepelný výkon kw 50 Vzduchový výkon m 3 /h 1400 OHRIEVANÝ pri +20 C VZDUCH Statický tlak Nárast teploty

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap8-vodovodne-a-sanitarne-ventily-cennik2019_ indd Vodovodné a sanitárne ventily 8 Inštalačné zostavy pre všetky typy domových vodomerov Trvale hladký (jemný) chod ventilov vďaka tukovej komore v rukoväti ventilu Unikátne riešenie vonkajšieho mrazuvzdorného

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ HAKL SR 1800 vrz

MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ HAKL SR 1800 vrz MATERIÁL PRO SERVISNÍ STŘEDISKA A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ vrz15082017 SCHÉMA SUŠIČA RÚK 1 CENNÍK NÁHRADNÝCH DIELOV Katalógové číslo / Číslo sklad. karty Název součástky Cena bez DPH Cena s DPH SR30/00982

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Microsoft Word - DIGI KONTROL PC doc

Microsoft Word - DIGI KONTROL PC doc NÁVOD NA POUŽITIE OVLÁDACEJ JEDNOTKY ČERPADIEL S TLAKOVÝM A PRIETOKOVÝM SENZOROM DIGI KONTROL PC-58 nová verzia NÁVOD NA POUŽITIE Pred inštaláciou a použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod.

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

REGOMAT E G 5/4 Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK

REGOMAT E G 5/4   Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK REGOMAT E G 5/4 www.regulus.sk Návod na inštaláciu a použitie ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E G 5/4 s UPM3 pre vykurovacie systémy REGOMAT E G 5/4 SK 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT E G 5/4

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod značkou Solar Fox, slúži na ventiláciu a vykurovanie

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

N625/R00 ( ) Fenix Therm 105 SK NÁVOD NA POUŽITIE

N625/R00 ( ) Fenix Therm 105 SK NÁVOD NA POUŽITIE Fenix Therm 105 SK NÁVOD NA POUŽITIE Pre dodržanie podmienok záruky musí byť produkt nainštalovaný a obsluhovaný tak, ako je uvedené v tomto manuáli. Prosím, prečítajte si ho pozorne. Toto sa vzťahuje

Podrobnejšie

ecotest, s

ecotest, s ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 - * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. Horúcovzdušné sterilizátory 1.

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

untitled

untitled Valcové poistkové vložky Technické údaje Poistkové odpínače, poistkové vložky Energia pod kontrolou 87 Výhody poistkových odpínačov PF + N v jednom module Dvojitá pripojovacia svorka Nová metóda montáže

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo - A rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových a trojfázových motorov. Taktiež sú

Podrobnejšie

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd Infrapanel 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

SK

SK c=mr cloj=klk=ttmjntov^ båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019 Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- ink UGTx UGTx UGT5x UGT5x 8775 / / 9 Bezpečnostné upozornenia Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania

Podrobnejšie

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf Mestská as Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva mestskej asti Bratislava Ružinov d a 19. 3. 2014 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej asti Bratislava Ružinov...zo

Podrobnejšie

vortice.com VETRANIE S REKUPERÁCIOU A VORT HRW 20 mono Decentrálne rekuperačné jednotky

vortice.com VETRANIE S REKUPERÁCIOU A VORT HRW 20 mono Decentrálne rekuperačné jednotky vortice.com VETRANIE S REKUPERÁCIOU A VORT HRW 20 mono Decentrálne rekuperačné jednotky Pracujeme pre zlepšenie kvality života a prispievame k spoločenskému vývoju prostredníctvom ekologických výrobkov,

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Systém AirClean – kontrolované vetranie obytných priestorov so spätným získavaním tepla

Systém AirClean – kontrolované vetranie obytných priestorov so spätným získavaním tepla Čerstvý vzduch dáva krídla Decentralizované vetranie pre zdravé klimatické podmienky v obytných priestoroch Obsah Ideálne malé Obsah Kontrolované vetranie... 3 Montážne rozmery... 4 Technické údaje...

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/21 925 21 Sládkovičovo IČO: 36242039, DIČ:SK2020191822 OR Okresný súd TRNAVA, Odd. Sro, vložka číslo:12596/t

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

Článok: Verzia: DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone Fax

Článok: Verzia: DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone Fax Článok: 08095924 Verzia: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink FT Instalačná príručka SK 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

76101_HHK_05_Kap2_SK

76101_HHK_05_Kap2_SK Nové modulové prístroje značky Hager - viac bezpečnosti Nové modulové prístroje značky Hager pri inštalácií zabezpečia jednoduchú a bezpečnú montáž. Chránia ľudské životy, veci a vodiče pred rizikom poškodenia

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421

Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 Elektromagnetické ventily série JTV (JTV-F) ProRain spol. s r.o. distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec tel: +421 948 940 993 prorain@prorain.sk PRED INŠTALÁCIOU: 1.

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo Vačkové spínače Vačkové spínače - A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

MC-60_SK.p65

MC-60_SK.p65 Návod na obsluhu Návod k obsluze Instrukcja obsługi MC 60 SK CZ PL MC 60 Digitálna meteostanica Digitální meteostanice Cyfrowa stacja meteorologiczna 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než

Podrobnejšie

TP_TSS_V_072011

TP_TSS_V_072011 Technický list Zásobník teplej pitnej vody TSS Zásobník teplej pitnej vody TSS strana 3 z 7 OBSAH 1. Technické údaje a vlastnosti 4 2. Objednávkové čísla 4 3. Popis pripojovacích otvorov v zásobníku 5

Podrobnejšie

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača 1/5 Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Funkcia combizone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch. Ovládanie touchslider umožňuje nastaviť

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

Microsoft Word - Einkaufsbedingungen SK.Endfass ver.SK.doc

Microsoft Word - Einkaufsbedingungen SK.Endfass ver.SK.doc N á k u p n é p o d m i e n k y S p o l o č n o s t i W ö h r l e S l o v a k i a, k. s. N o v o z á m o c k á 1 0 4, N i t r a I O 3 6 5 6 4 2 0 6 Z á p i s v O R O S N i t r a v o d d. S r v o v l..

Podrobnejšie

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd Katalóg schém regulátora IR 12 KRB typová schéma zapojenia systémov s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá Úsporné riešenie pre vaše kúrenie www.regulus.sk Legenda 1 4 5 2 3 12 6 9 10 11 7 8 1. SLNEČNÝ

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Microsoft Word an-02-sk-Laserova_vodovaha_81110.doc

Microsoft Word an-02-sk-Laserova_vodovaha_81110.doc SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 811706 www.conrad.sk Rozsah dodávky (dodávané príslušenstvo) 1. Laserová vodováha 2. Nivelaný tanier 3. Nastavitený statív 4. Predsádka otoenia laserového

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpe nostných údajov pod a Nariadenie (ES). 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Spezial KBÚ. : 351728 V001.2 Revízia: 04.12.2013 Dátum tla e: 12.12.2013 1.1. Identifikátor produktu Metylan Spezial ODDIEL

Podrobnejšie

Čiastka 064/2004

Čiastka 064/2004 Strana 1598 Zbierka zákonov č. 135/2004 Čiastka 64 135 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004 o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s

Podrobnejšie