Komfortné vetranie obytných priestorov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Komfortné vetranie obytných priestorov"

Prepis

1 Návod na montáž, prevádzku a údržbu Komfortné vetranie obytných priestorov CWL - 300/400 Excellent WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX / Art.-nr.: _ Zmeny vyhradené SK

2 O a N a... S a a... a a... Obsah dodaného balenia... P... 7 Va a a a... Technické parametre CWL-300 Excellent... Charakteristika ventilátora CWL-300 Excellent Technické parametre CWL-400 Excellent... Charakteristika ventilátora CWL-400 Excellent Pripojenia a rozmery... CWL-300/400 Excellent, pravostranná verzia.. CWL-300/400 Excellent, avostranná verzia... Perspektívne zobrazenie vetracej jednotky... P a... Opis... Podmienky na pou itie obtoku... Protimrazová ochrana... Varianty zariadení... I a a... Inštalácia všeobecne... Umiestnenie vetracej jednotky... Pripojenie odvodu kondenzátu... Pripojenie kanálov... Elektrické pripojenie... Pripojenie zástr ky... Pripojenie viacstup ového prepína a... Pripojenie konektora ebus a... istenie ltra... Údr ba... S a a... Základná schéma... P a... Prípojky... Príklady pripojenia viacstup ového prepína a... Viacstup ový prepína s indikátorom ltra... Bezdr tové dia kové ovládanie bez indikátora ltra... alší viacstup ový prepína s indikátorom ltra. alší viacstup ový prepína s bezdr tovým dia kovým ovládaním... Spojenie zariadenia CWL-300/400 Excellent cez kontakt ebus; rovnaký prietok vzduchu pre všetky zariadenia... Pripojenie sníma a relatívnej vlhkosti vzduchu... Schéma elektrického zapojenia dohrievacieho registra alebo alšieho predhrievacieho registra Príklad pripojenia zemného výmenníka tepla... Pripojenie kontaktu externého prepína a... Pripojenie k vstupu 0 10 V.... S... Perspektívne zobrazenie... Poznámky... Na a a... ERP Vert s D... Ovládací panel všeobecne... Prevádzkový re im... Stav ventilátorov... Zobrazenie prietoku vzduchu... Textové správy v prevádzkovom re ime... Ponuka Nastavenia... Ponuka Údaje... Ponuka Servis Vyhlásenie o zhode U... Zapínanie a vypínanie zariadenia... Nastavenie prietoku vzduchu... alšie nastavenia, ktoré m e upravova servisný technik... Resetovanie na nastavenie od výrobcu P... Analýza porúch... Zobrazenie kódov porúch Art.-Nr.: _201902

3 N a N Pre jednotky komfortného vetrania obytných priestorov s rekuperáciou tepla konštruk ného radu CWL Excellent platia nasledovné normy a predpisy: - Smernica 2014/30/EU o aproximácii právnych predpisov lenských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility smernica E C - Smernica 2014/935/EU o harmonizácii právnych predpisov lenských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia ur eného na pou ívanie v rámci ur itých limitov nap tia smernica o nízkom nap tí - Smernica 2011/65/EU o obmedzení pou ívania ur itých nebezpe ných látok v elektrických a elektronických zariadeniach smernica o nebezpe ných látkach - DIN EN 12100/1+2 Bezpe nos strojných zariadení; Základné pojmy a všeobecné konštruk né zásady - DIN EN ISO Bezpe nos strojných zariadení; Bezpe nostné odstupy - DIN EN 349 Bezpe nos strojných zariadení; inimálne odstupy - VDE 0700/500 Bezpe nos elektrických spotrebi ov pre domácnos a na podobné ú ely - EN 60335/1 Bezpe nos elektrických spotrebi ov; Všeobecné po iadavky EN EN 6100 Elektromagnetická kompatibilita Pri projektovaní a realizácii kontrolovaného vetrania bytových priestorov treba bra do úvahy nasledovné normy a predpisy: EN DIN EN DIN DIN DIN 4719 DIN DIN EN 832 VDI 2071 VDI 2081 VDI 2087 VDI 3801 VDI 6022 EnEV Vzduchotechnika. Zna ky, terminológia a gra cké symboly Vzduchotechnika. Základné po iadavky a zdravotno-technické po iadavky na vetracie a klimatiza né zariadenia Vzduchotechnika. Vetranie bytov Vzduchotechnika. Vetranie bytov Vetranie reziden ných budov. Po iadavky, testovanie a zna enie výkonu vetracích zariadení Vetranie kúpe ní a toaliet bez vonkajšieho okna s ventilátorom Tepelno-technické pomery budov, prepo et spotreby energie na vykurovanie. Obytné budovy Rekuperácia tepla vo vzduchotechnických zariadeniach Generovanie a tlmenie hluku vo vzduchotechnických zariadeniach Vzduchotechnické rozvodné systémy podklady na výpo et Hygienické po iadavky na vzduchotechnické zariadenia Hygienické normy pre ventila né systémy Predpis o úsporách energie T a a a a a a a a a. Art.-Nr.: _

4 S a a V Tento Návod na montá, prevádzku a údr bu je platný výhradne pre jednotky komfortného vetrania domácností s rekuperáciou tepla konštruk ného radu CWL 300/400 Excellent. Tento návod si musia d kladne pre íta pred montá ou, uvedením do prevádzky alebo údr bou technickí pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonáva. Ria te sa pokynmi uvedenými v tomto dokumente. ontá, uvedenie do prevádzky a údr bárske práce m u vykonáva len oprávnení pracovníci. Tento návod sa pova uje za nedelite nú sú as dodanej jednotky, a preto by mal by v dy ahko prístupný. a a V prípade nerešpektovania pokynov uvedených v návode na montá, údr bu a uvedenie do prevádzky zanikajú nároky vyplývajúce zo záruky spolo nosti Wolf GmbH. V tomto návode na montá, prevádzku a údr bu sa pou ívajú nasledujúce symboly a zna ky. Cie om týchto d le itých upozornení je ochrana os b a technická bezpe nos prevádzky. Upozornenie Pod pojmom Bezpe nostné pokyny sa rozumejú pokyny, ktorými je nutné sa presne riadi s cie om predchádza rizikám i úrazom os b a poškodeniu jednotky. Nebezpe enstvo úrazu, vysoké elektrické nap tie na elektrických astiach Upozornenie: Pred demontá ou vonkajšieho pláš a treba vypnú hlavný vypína. Ak je hlavný vypína zapnutý, manipulácia s elektrickými sú iastkami, zapojeniami a kontaktmi je ivotu nebezpe ná. V opa nom prípade hrozí zasiahnutie elektrických prúdom, ktoré m e vies k úrazu alebo úmrtiu. Pripájacie svorky sú pod nap tím, aj ke je hlavný vypína vypnutý. Poznámky obsahujú technické pokyny, ktorými je nutné sa riadi s cie om zabráni poruche alebo poškodeniu jednotky. B ontá, uvedenie do prevádzky, servis, a údr bu smú vykonáva len osoby s platným oprávnením na uvedené innosti, vyškolení distribútorom alebo výrobcom. Elektrické inštalácie a opravy elektrických konštruk ných dielov m u vykonáva výhradne kvali kovaní elektrikári. Práce na elektrickom systéme sú povolené len kvali kovaným elektrikárom. Pri elektroinštala ných prácach sa treba riadi miestnymi platnými normami a smernicami, predpismi VDE a predpismi miestnych dodávate ov elektrickej energie. Jednotky komfortného vetrania domácností s rekuperáciou tepla CWL Excellent sa m u prevádzkova len v rámci svojho výkonového rozsahu, ktorý je uvedený v technických podkladoch spolo nosti Wolf. Bezpe nostné a kontrolné prvky sa nesmú odstráni, premosti, ani iným sp sobom znefunk ni. Toto zariadenie sa m e prevádzkova len v bezchybnom technickom stave. Poruchy a poškodenia, ktoré ohrozujú alebo zni ujú bezpe nos zariadenia, treba neodkladne odborne odstráni. V prípade poškodenia alebo poruchy zariadenie ihne odstavte a zabrá te alšiemu pou ívaniu. P a a a Jednotka komfortného vetrania domácností CWL Excellent je zariadenie s integrovanou rekuperáciou tepla na centrálne vetranie jedného alebo viacerých priestorov v bytoch a rodinných domoch. Pomocou tohto zariadenia sa odsáva opotrebovaný vzduch z kuchyne, kúpe ne a WC cez výmenník tepla, kde sa ltruje a vypúš a do okolia. Zárove sa zvonku nasáva erstvý vzduch, istí sa vo vzduchovom ltri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza do bytových miestností ako sú obýva ky, spálne, detské izby a podobne. 4 Art.-Nr.: _201902

5 S a a P a Pou itie zariadenia na ur ený ú el znamená, e sa bude pou íva výhradne na to, na o je ur ené, teda na vetranie. Týmto zariadením smie prúdi iba vzduch. Táto jednotka smie pracova iba so vzduchom. Prúdiaci vzduch nesmie obsahova iadne zdraviu škodlivé, hor avé, explozívne, agresívne, korozívne ani inak škodlivé zlo ky, aby sa nedostali do rozvodu vzduchu a do jednotlivých miestností, kde by mohli vá ne, dokonca smrte ne poškodi zdravie udí a zvierat alebo sp sobi zni enie rastlín, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore. K vetracej jednotke CWL sa nesmú pripája odsávacie zariadenia, ako napríklad digestory na odsávanie zápachov, odsávanie z laboratórií, systémy na odsávanie prachu a podobne. Takéto odsávacie zariadenia sa musia montova a prevádzkova samostatne. M a P Vetraciu jednotku mo no inštalova len do miestnosti chránenej proti mrazu. Zariadenie sa musí inštalova vo vodorovnej polohe. iesto inštalácie treba zvoli tak, aby sa dal zaru i dostato ný odvod kondenzátu. Zariadenie sa nesmie inštalova do bezprostrednej blízkosti hor avých kvapalín alebo plynov, ani na miesta so zvýšenou vlhkos ou vzduchu napríklad k bazénom i na miesta vystavené vplyvu agresívnych chemikálií. Na vykonávanie údr by treba pred zariadením necha vo ný priestor aspo 70 cm. O prevádzke zariadenia a príslušnej ovládacej jednotky sa dajte zau i oprávneným odborníkom. Na zariadení nevykonávajte iadne zmeny. Po dlhšej odstávke a pred op tovným uvedením do prevádzky vyme te z hygienických d vodov ltre. Byty s vetracími jednotkami podliehajú predpisom o ohniskách závislých od vzduchu v miestnosti pod a normy DIN 1946, as 6. a Pravidelne kontrolujte funk nos, istotu a poškodenie jednotky. Pred údr bou treba jednotku odpoji od siete a zaisti proti op tovnému pripojeniu. Nefunk né sú iastky a asti zariadenia sa m u nahradi len originálnymi náhradnými dielmi spolo nosti WOL. V prípade zmien na zariadení alebo pou itia IN CH ako originálnych dielov rmy Wolf záruka stráca platnos. L a Pri likvidácii nefunk ných sú iastok jednotky i systému a recyklácii na konci ivotnosti výrobku sa ria te týmito pokynmi: Všetko vybavenie zlikvidujte v súlade s príslušnými predpismi, t.j. správne separujte jednotlivé materiály. Cie om by mala by o najvyššia miera recyklácie základných materiálov pri o najmenšom dosahu na ivotné prostredie. Elektrický i elektronický šrot nikdy nevyhadzujte do domáceho odpadu, ale správnym sp sobom ho zrecyklujte. ateriály vo všeobecnosti likvidujte sp sobom, ktorý je o najšetrnejší k ivotnému prostrediu v súlade s environmentálnymi, recykla nými a likvida nými normami. Art.-Nr.: _

6 1. a a 1.1 O a a a a Pred montá ou tejto rekupera nej jednotky sa uistite, i bola dodaná kompletná a nepoškodená. Sú as ou dodávky ventila nej jednotky s rekuperáciou tepla CWL-300/400 Excellent sú tieto komponenty: Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla CWL-300/400 Excellent Sada dr iakov pre montá na stenu obsahujúca: 2 x závesné pásy 3 x ochranné vie ka 1 x gumový pásik 2 x gumové krú ky 1 x montá ny návod PVC pripojenie pre odvod kondenzátu obsahujúce: 1 x syntetické tesnenie 1,5 1 x tesniaci krú ok 1 x PVC lepenú spojku 32 mm Dokumentácia obsahujúca: 1 x návod na inštaláciu 1 x návod na pou ívanie Art.-Nr.: _201902

7 . P Zariadenie CWL-300/400 Excellent je vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla s ú innos ou 95, maximálnou vetracou kapacitou 300 alebo 400 m 3 /h ventilátormi s nízkou spotrebou energie. Vlastnosti jednotky CWL-300/400 Excellent: plynulé nastavenie objemového prietoku vzduchu na ovládacompaneli; indikácia údr by ltra na jednotke s mo nos ou indikácie na viacstup ovom prepína i; nové ovládanie protimrazovej ochrany, ktoré zaru uje optimálnu funkciu zariadenia aj pri ve mi nízkych vonkajších teplotách a ktoré v prípade potreby aktivuje štandardný predhrievací register. nízka hladina hluku štandardne dodávané s automatickou obtokovou klapkou neustály doh ad nad prietokom vzduchu nízka spotreba energie vysoká výkonnos Vetracia jednotka CWL-300/400 Excellent sa z výroby dodáva bu ako pravostranná alebo avostranná. Pri pravostrannom vyhotovení sa kryt ltrov nachádza na pravej strane zariadenia, pri avostrannom vyhotovení sa kryt ltrov nachádza na avej strane zariadenia. Poloha kanálov sa v jednotlivých variantoch líši Správnu polohu vzduchových kanálov a rozmery nájdete v ods alebo ods Pri objednávaní zariadenia v dy uve te, ktorý variant si eláte doda ; neskoršie zmeny v tomto oh ade nie sú mo né. Zariadenie CWL-300/400 Excellent sa dodáva pripravené na okam itú prevádzku v aka be nej sie ovej zástr ke na 230 V a rozhraniu pre viacstup ový nízkonap ový prepína umiestnený na vonkajšej strane zariadenia. P a Pokia budete nahradzova zariadenie CWL- 300/400 zariadením CWL-300/400 Excellent, pam tajte na to, e poloha odvodných a prívodných vzduchových kanálov sa líši len pre typ 4/0 a 3/1 D kladne skontrolujte polohu týchto kanálov na základe výkresov pripojenia v ods a P a P a a. a a-. D a a. T a a a a. Art.-Nr.: _

8 3. Va a a a 3.1 T a a CWL- 300 E CWL E Sie ové nap tie V/Hz 230/50 Druh krytia IP30 Rozmery šírka x výška x h bka mm 677 x 765 x 564 Priemer kanála mm Vonkajší priemer odvodu kondenzátu mm Ø160 Ø32 Hmotnos kg 38 Trieda ltra ISO Coarse 60 G4 ISO ep ako príslušenstvo Nastavenie ventilátora nastavenie od výrobcu Výkon ventilátorov m 3 /h Povolený odpor vzduchu v kanálovom systéme Pa Príkon bez predhrievacieho registra W Odber prúdu bez predhrievacieho registra A 0,10 0,11 0,15 0,16 0,21 0,27 0,40 0,58 ax. menovitý prúd so zapnutým predhrievacím registrom A 6 Cos 0,37 0,37 0,39 0,42 0,45 0,46 0,51 H a a CWL-300 E V 3 / Hladina Statický tlak Pa hluku Lw A Zvukové emisie pláš a db A Kanál odvodu vzduchu db A Kanál prívodu vzduchu db A C a a a a CWL-300 E O a Pa P 3 / 8 Art.-Nr.: _201902

9 3. Va a a a 3.3 T a a CWL- 400 E CWL E Sie ové nap tie V/Hz 230/50 Druh krytia IP30 Rozmery šírka x výška x h bka mm 677 x 765 x 564 Priemer kanála mm Ø180 Vonkajší priemer odvodu kondenzátu mm Ø32 Hmotnos kg 38 Trieda ltra ISO Coarse 60 G4 ISO ep ako príslušenstvo Nastavenie ventilátora nastavenie od výrobcu Výkon ventilátorov m3/h Povolený odpor vzduchu v kanálovom systéme Pa Príkon bez predhrievacieho registra W Odber prúdu bez predhrievacieho registra A 0,10 0,12 0,14 0,24 0,31 0,51 0,7 ax. menovitý prúd so zapnutým predhrievacím registrom A 6 Cos 0,38 0,45 0,40 0,56 0,58 0,60 0,61 H a a CWL-400 E V 3 / Hladina Statický tlak Pa hluku Lw A Zvukové emisie pláš a db A Kanál odvodu vzduchu db A Kanál prívodu vzduchu db A C a a a a CWL-400 E O a Pa P 3 / Art.-Nr.: _

10 3. Va a a a 3.5 P a a CWL-300/400 E CWL-300/400 E a a CWL-300/400 Excellent pravostranné vyhotovenie 2/2 CWL-300/400 Excellent pravostranné vyhotovenie 4/0 1 = Prívod do domácnosti 2 = Odvod do vonkajšieho prostredia 3 = Odvod z domácnosti 4 = Prívod z vonkajšieho prostredia 5 = Pripojenia do elektrickej siete 6 = Pripojenie odvodu kondenzátu CWL-400 Excellent pravostranné vyhotovenie nie CWL-300 Excellent 7 = Nástenné dr iaky všimnite si správnej polohy gumových pásikov, podlo iek a vie ok pozri stranu Art.-Nr.: _201902

11 3. Va a a a 3.5. CWL-300/400 E a a CWL-300/400 Excellent avostranné vyhotovenie 2/2 CWL-300/400 Excellent pavostranné vyhotovenie 4/0 10 mm 7 CWL-400 Excellent avostranné vyhotovenie 3/1 nie CWL-300 Excellent ontá na sada pre zavesenie na stenu Pre túto sadu sú prilo ené samostatné pokyny na montá. Art.-Nr.: _

12 3. Va a a a 3.6 P a a Poh ad zozadu na kryt displeja 11 1 Servisná prípojka Pripojenie k po íta u na servisné ú ely. 2 Displej a 4 ovládacie tla idlá Rozhranie medzi pou ívate om a riadiacimi elektronickými komponentmi. 3 Riadiaca doska Obsahuje ovládacie elektronické prvky pre základné funkcie. 4 ilter odvodu vzduchu iltruje prietok odvádzaného vzduchu 5 Predhrievací register Zohrieva privádzaný vzduch, pokia výmenníku tepla hrozí riziko zamrznutia 6 Výmenník tepla Umo uje prenos tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. 7 ilter prívodu vzduchu iltruje vonkajší vzduch privádzaný do domácnosti 8 Sníma vonkajšej teploty eria teplotu vzduchu vonku. 9 Sníma vnútornej teploty eria teplotu vzduchu v domácnosti 10 Obtoková klapka bajpass Posiela vzduch cez výmenník tepla alebo okolo neho Pri typoch 3/1 a 4/0 sa táto klapka nachádza v hornej asti zariadenia 11 Odvod kondenzátu Pripojenie na odvod kondenzátu sada sa dodáva samostatne spolu so zariadením 12 Ventilátor odvodu vzduchu Odvádza vzduch z domácnosti do vonkajšieho prostredia. 13 Ventilátor prívodu vzduchu Privádza erstvý vzduch do domácnosti. odulárna prípojka viacnásobného 14 Pripojenia pre kábel viacnásobného prepína a, pod a elania aj s indikátorom ltra. prepína a 2 15 Konektor ebus 1 Pripojenie pre ovládanie pomocou kontaktu ebus 16 Konektor 15 Obsahuje viaceré ovládacie vstupy a výstupy 17 Konektor 14 Pripojenie dohrievacieho registra prístupné po odstránení krytu displeja 18 Sie ový kábel 230 V Tesnenie napájacieho kábla 230 voltov 19 Pripojenie k dohrievaciemu registru Tesnenie kábla 230 V pre dohrievací register 12 Art.-Nr.: _201902

13 4. P a 4.1 C Toto zariadenie je ihne po dodaní pripravené na zapojenie do elektrickej siete a funguje celkom automaticky. Odvádzaný vzduch z domácnosti ohrieva erstvý istý vzduch z vonkajšieho prostredia. etrí to energiu a zabezpe uje erstvý vzduch pre po adované miestnosti. 4. P a a a Ak je zabudovaný obtok, m e sa erstvý vzduch zvonka privádza priamo do objektu bez toho, aby sa ohrieval vo výmenníku tepla. Hlavne po as letných nocí je vhodné vyu íva prívod chladnejšieho erstvého vzduchu do miestností. V takom prípade sa teplý vzduch z objektu pod a podmienok celkom nahradí chladnejším erstvým vzduchom zvonka. Ovládací systém ma tri re imy ventilácie. Ka dý z re imov ponúka inú intenzitu prietoku vzduchu. Systém neustáleho riadenia objemu zabezpe uje, aby sa prietok vzduchu cez prívodný a odvodný ventilátor ur oval nezávisle na tlaku vo vzduchových kanáloch. Obtoková klapka sa otvára a zatvára automaticky, ke je splnených nieko ko podmienok tieto podmienky pre zapnutie obtoku nájdete v tabu ke ni šie. Prevádzku obtokovej klapky mo no upravi v krokoch 5, 6 a 7 v ponuke Nastavenia viac informácií v kapitole 13. O a a a a O a a a a a P a a - je vonkajšia teplota vyššia ne 7 C a - vonkajšia teplota je ni šia ne vnútorná teplota domácnosti a - teplota v domácnosti je vyššia ne teplota nastavená v kroku 5 v ponuke Nastavenia štandardne nastavené na 22 C. - je vonkajšia teplota ni šia ne 7 C a - vonkajšia teplota je vyššia ne vnútorná teplota domácnosti a - teplota vonkajšieho prostredia je ni šia ne teplota nastavená v kroku 5 v ponuke Nastavenia mínus teplota nastavená v hysteréze krok 6, štandardne nastavené na 20 C 22,0 C mínus 2,0 C. 4.3 P a a a Táto jednotka disponuje inteligentnou ochranou pred mrazom. Opis funkcie: Po aktivácii ochrany pre mrazom vonkajšia teplota -1.5 C sa predhrievací register trvalo zapne hne po tom, ako za ne výmenník tepla zam za. Námrazu detekujú sníma e tlaku. Ventilátor prívodu i odvodu vzduchu i na alej pracuje s rovnakým objemom vzduchu. Aktivita prívodného ventilátora sa postupne a do vypnutia bude zni ova len v prípade, ak výkon predhrievaceho registra nebude dosta ova na rozmrazovanie. 4.4 Va a a a Zariadenie CWL-300/400 Excellent obsahuje dva konektory 14 a 15 na pripojenie s rozli nými inými zariadeniami. 9-pólový konektor 15 je k dispozícii na zadnej strane krytu displeja zariadenia CWL-300/400, pri om nie je nutné jednotku otvára. Dvojpólový konektor 14 je k dispozícii po odstránení krytu displeja. Kryt displeja obsahuje druhé tesnenie. V aka tomu je mo né napája kábel 230 voltov, ktorý m e by napojený na konektor 14, mimo spotrebi. X15 Viac informácií o mo nostiach pripojenia konektorov 14 a 15 nájdete v ods X14 Art.-Nr.: _

14 5. I a a 5.1 I a a Inštalácia vetracej jednotky 1. Umiestnenie vetracej jednotky ods Pripojenie odvodu kondenzátu ods Pripojenie kanálov ods Elektrické pripojenie Pripojenie sie ových káblov ods , viacstup ového prepína a ods a v prípade potreby pripojenie Ebus ods Pri inštalácii vetracej jednotky treba dodr iava nasledujúce pokyny a predpisy: po iadavky na kvalitu vetracích systémov obytných domov. bezpe nostné predpisy pre nízkonap ové zariadenia. predpisy o vetraní obytných domov a budov. prípadné alšie predpisy miestneho dodávate a elektrickej energie. pokyny na inštaláciu. 5. U a Zariadenie CWL-300/400 Excellent je mo né namontova priamo na stenu pomocou závesných pásov, ktoré sú sú as ou balenia. Aby jednotka nesp sobovala otrasy, treba ju montova na masívnu stenu s minimálnou hmotnos ou 200 kg/m2. Sadrokartónová ani plechom vystu ená stena nie je dostato ne masívna. V takých prípadoch treba urobi dodato né opatrenia, ako napríklad dvojité oblo enie alebo dodato nú výstu steny. Ak sa montuje na podlahu, objednajte si montá ny stojan len pre verziu 4/0. Pri inštalácii treba postupova pod a nasledovných pokynov: Vetracia jednotka sa musí montova vo vodorovnej polohe. iesto inštalácie treba ur i tak, aby bol dobrý odvod kondenzátu potrubím so sifónom a dostato ným spádom. Teplota v inštala nej miestnosti musí by minimálne 10 C. Na istenie ltra a na servisné práce treba pred zariadením ponecha vo ný priestor minimálne 70 cm a vo nú montá nu výšku 180 cm. Uistite sa, e pred krytom displeja je vo ný priestor aspo 20 cm, aby ho v dy bolo mo né odstráni. 5.3 P Odvod kondenzátu pre zariadenie CWL-300/400 Excellent sa nachádza v spodnej doske vetracej jednotky. Kondenzát sa vypúš a cez domovú kanalizáciu. Pripájacie hrdlo na pripojenie odvodu kondenzátu sa dodáva samostatne a musí sa naskrutkova do otvoru pod vetracou jednotkou. Tento pripájací diel má vonkajší priemer 32 mm. Na tento pripájací diel sa pomocou lepeného spoja namontuje potrubie na odvod kondenzátu prípadne zahnutý v ur itom uhle. Potrubie na odvod kondenzátu mo no namontova pomocou lepeného spoja v spodnej asti zariadenia. Odvod musí by ukon ený pod hladinou vody v sifóne. Do sifónu nalejte vodu, aby do priestoru neprenikal zápach z kanalizácie. ontá prostredníctvom lepidla;ø32 mm ontá prostredníctvom skrutiek 5.4 P a Kanál na odvod vzduchu nemusí by vybavený regula nou klapkou. no stvo odvádzaného vzduchu riadi samotné zariadenie. Aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu na vonkajšej strane kanála na prívod vzduchu a kanála na odvod vzduchu zariadenia CWL-300/400 Excellent, treba oba kanály z vonkajšej strany parotesne izolova. Ak sú kanály z umelej hmoty EPE, nie je potrebná dodato ná izolácia. P a a a a a a / Venujte pozornos presluchom a inštala nému hluku, a to aj pre zabudované kanály. Aby ste zabránili presluchom, namontujte jednotlivé kanály tak, aby sa ku klapkám vetvili samostatne. Ak je to nevyhnutné, prívodné kanály je nutné odizolova napr. ak sú nainštalované mimo izolovaného obalu. Pre zariadenie CWL-400 Excellent sa vy aduje priemer kanálov 180 mm, pre zariadenie CWL-300 Excellent posta í priemer kanálov 160 mm. 14 Art.-Nr.: _201902

15 5. I a a L A 7 U Kondenza ný odtok nesmie by za iadnych okolností pripojený k kanalizácii A M a a 60 9 erstvý vzduch treba do bytu privádza z tienistej strany budovy, napríklad zo štítu alebo z presahu strechy. Kanál na odvod medzi treba vies tak, aby sa na povrchu nemohol tvori kondenzát. Najvyšší prípustný odpor v kanálovom systéme pri maximálnom vetracom výkone je 150 Pa. Pri zvýšenom odpore v kanálovom systéme maximálny vetrací výkon klesá. Polohu mechanického výstupu vetrania a prieduchu kanalizácie je nutné zvoli vhodným sp sobom. Polohu klapky na prívod vzduchu treba zvoli tak, aby sa zabránilo zne is ovaniu a prievanu. Treba vytvori dostato ný po et vetracích otvorov na dodato né prúdenie vzduchu, napríklad medzery pod dverami majú ma výšku minimálne 2 cm. Art.-Nr.: _

16 5. I a a 5.5 E P Zariadenie je mo né pripoji do ahko prístupnej uzemnenej zásuvky pomocou zástr ky, ktorá je jeho sú as ou. Pri zapájaní zariadenia do elektrickej siete je nutné sa riadi po iadavkami vášho dodávate a energií P a a a Viacstup ový prepína nie je sú as ou dodávky sa pripája k modulárnemu konektoru typu RJ12 konektor 2, ktorý sa nachádza na zadnej strane krytu displeja zariadenia. 4-stup ový prepína s indikáciou ltra si za ka dých okolností vy aduje konektor RJ12 v kombinácii so 6-jadrovým modulárnym káblom. U Ventilátory a ovládací panel sú pod vysokým nap tím. Pokia pracujete na údr be i opravách zariadenia, v dy ho najprv odpojte od zdroja elektrickej energie.. Príklady zapojenia viacstup ového prepína a nájdete v schémach a Takisto mo no pou i bezdr tové dia kové ovládanie alebo kombináciu viacstup ových prepína ov R P a B Zariadenie CWL-300/400 Excellent funguje s protokolom ebus. Ak chcete pripoji pripojenie ebus, vyu ite 2-pólový konektor 1 na zadnej strane krytu displeja. Protokol ebus je mo né vyu i napríklad na spojenie kaskádové ovládanie jednotiek pozri ods Vzh adom na citlivos polarity v dy pripájajte kontakty 1-1 k 1-1 a 1-2 k 1-2. Ak tieto kontakty zameníte, zariadenie nebude fungova Spotrebi CWL X1 Dvojdr tový kábel.1 Ovládací jednotka B -2 ebus. 16 Art.-Nr.: _201902

17 6. D 6.1 O a a LCD displej ukazuje, v akom prevádzkovom stave sa spotrebi nachádza. Na vyvolanie a úpravu nastavení v ovládacom programe jednotky je mo né pou i štyri ovládacie klávesy. Po pripojení zariadenia CWL-300/400 Excellent do elektrickej siete sa všetky symboly na displeji na 2 sekundy rozsvietia, pri om sa zárove na 60 sekúnd rozsvieti aj modré podsvietenie.. Po stla ení niektorého z ovládacích klávesov sa displej rozsvieti na 30 sekúnd. Pokia sa nestla ia iadne klávesy ani ned jde k neobvyklej situácii napr. k záva nej poruche, displej bude v - pozri ods Po stla ení klávesu enu Ponuka je mo né pomocou klávesov + a - vybra z troch rozli ných ponúk: a Na a a SET ; pozri ods. 6.3 a a READ, pozri ods. 6.4 a S SERV, pozri ods. 6.5 Po stla ení klávesu R sa z akejko vek ponuky vrátite sp do prevádzkového re imu. Ak chcete zapnú podsvietenie displeja bez toho, aby ste nie o v ponuke zmenili, krátko stla te kláves R menej ne 5 sekúnd.. Kláves Ponuka - unkcia klávesu Aktivácia ponuky Nastavenia; prechod na alší krok v podmenu; potvrdenie zmeny hodnoty Listovanie; úprava hodnoty; zapínanie alebo vypínanie zariadenia CWL-300/400 Excellent z prevádzkového re imu stla te na 5 sekúnd + Listovanie; úprava hodnoty R Jeden krok sp v ponuke; zrušenie úpravy hodnoty; vynulovanie ltra stla te na 5 sekúnd ; vymazanie histórie poruchových hlásení Art.-Nr.: _

18 6. D 6. P V prevádzkovom re ime sa na displeji m u objavi 4 rozli né situácie/hodnoty zárove. 1 S a, zobrazuje spojené zariadenia P T napr. stav ltra, aktivácia kontaktu externého prepína a at P. 8.1 a S a V tejto asti displeja sa zobrazuje symbol ventilátora spolu s íslom. Pokia sú ventilátory odvodu a prívodu aktívne, zobrazuje sa symbol ventilátora. Pokia ventilátory nie sú aktívne, symbol ventilátora nesvieti. íslo za symbolom ventilátora ur uje jeho stav. Vysvetlenie týchto ísel nájdete v tabu ke ni šie. S a a a O Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne pri rýchlosti 50 m 3 /h alebo sú neaktívne. Zále í to na nastavení stup a 1 pozri Kapitolu Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 1 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 2 pozri Kapitolu 13. Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 2 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 3 pozri Kapitolu 13. Ventilátory prívodu a odvodu sú aktívne v re ime 3 viacstup ového prepína a. Prietok vzduchu závisí na nastavení stup a 4 pozri Kapitolu 13. Toto zariadenie CWL-300/400 Excellent je spojené pomocou protokolu ebus. Ventilátory prívodu a odvodu zariadenia CWL-300/400 Excellent sú aktívne v súlade s re imom vybraným na nadriadenom zariadení CWL-300/400 Excellent. Na displeji sa navyše zobrazuje aj íslo príslušného podriadeného zariadenia CWL-300/400 Excellent. Prietok vzduchu závisí na nastavení parametrov nadriadeného zariadenia CWL-300/400 Excellent. 6.. a Zobrazuje nastavenú mieru prietoku ventilátora prívodu alebo odvodu vzduchu. Pokia sa miery prietoku vzduchu pre prívodný a odvodný ventilátor líšia napr. pri pou ití kontaktu externého prepína a, v dy sa zobrazuje najvyššia miera prietoku vzduchu. Pokia je zariadenie vypnuté pomocou softvéru, zobrazuje sa tu text O Vypnuté. 18 Art.-Nr.: _201902

19 6. D 6..3 T V tejto asti displeja sa m u zobrazi textové správy. Textová správa ilter má v dy prednos pred ostatnými správami. V rámci prevádzkového re imu sa m u zobrazi tieto textové správy. T a a ILTER O Ke sa na displeji objaví text ILTER, je nutné vy isti alebo vymeni lter. Viac informácií nájdete v ods. 9.1 Slave 1, Slave 2 at. Pri spojených spotrebi och táto správa ukazuje, ktoré zariadenia sú podriadené slave 1 a slave 9 ; viac informácií nájdete v ods Na nadriadenom spotrebi i master sa zobrazuje be né hlásenie o re ime ventilácie. nadriadené zariadenie Podriadené zariadenie EWT Ke sa na displeji zobrazuje text EWT, výmenník tepla je aktívny. Podrobné informácie nájdete aj v ods CN1 alebo CN2 Ke sa na displeji zobrazuje text CN1 alebo CN2, jeden zo vstupov externého prepína a je aktívny. Pozri aj ods V1 alebo V2 Ke sa na displeji zobrazuje text VN1 alebo VN2, jeden z externých vstupov 0 10 V je aktívny. Pozri aj ods Art.-Nr.: _

20 6. D 6.3 P a Na a a Nastavené hodnoty je mo no upravi v ponuke Nastavenia s cie om prisp sobi zariadenie okolitému prostrediu a dosiahnu optimálny výkon. Zoznam nastavených hodn t nájdete v kapitole 13. Nieko ko hodn t vrátane prietoku vzduchu je nastavených v konštruk ných údajoch. Nastavenú hodnotu upravíte v ponuke Nastavenia takto: U Nesprávne nastavenia m u ma záva ný dosah na správne fungovanie zariadenia 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. 4 Po adovanú nastavenú hodnotu vyberte stla ením klávesu M. 1x 5 Vybranú nastavenú hodnotu upravte pomocou klávesov - a +. 1x 6 U upravenú nastavenú hodnotu 2. Po stla ení klávesu enu sa aktivuje a Na a - a. 1x 2x N upravenú nastavenú hodnotu 3 Nastavenú hodnotu, ktorú chcete upravi, vyberte pomocou klávesu + alebo -. 1x 7 Ak chcete upravi alšie nastavené hodnoty, opakujte kroky 3 6. Ak u nechcete upravi alšie nastavené hodnoty a chcete sa vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R. 20 Art.-Nr.: _201902

21 6. D 6.4 P a a Ponuku Údaje je mo né vyu i na zistenie aktuálnych hodn t z viacerých sníma ov, ím získate viac informácií o výkone zariadenia. Úprava hodn t nastavení v re ime Údaje mo ná. P a je mo né zobrazi takto. 3. Aktivujte a. 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. Na displeji sa zobrazí a Na a. 4. Pomocou kláves + a - prelistujte zadnou ponukou. 2. Pomocou kláves + a - prejdite do a. 5. Ak sa chcete vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R dvakrát. Ak po as piatich minút ned jde k stla eniu iadneho klávesu, zariadenie sa automaticky vráti do prevádzkového re imu.. a a O a a - a 01 Aktuálna teplota v domácnosti C 02 Sníma aktuálnej teploty vonku o C 03 Stav obtoku ON = klapka obtoku je otvorená, O = klapka obtoku je zatvorená 04 Nastavenie ochrany proti mrazu ON = ochrana proti mrazu je aktívna, O = ochrana proti mrazu nie je aktívna 05 Aktuálny tlak prívodného kanála Pa 06 Aktuálny tlak odvodného kanála Pa 07 Aktuálny prietok vzduchu z prívodného ventilátora m 3 /h 08 Aktuálny prietok vzduchu z odvodného ventilátora m 3 /h 09 Aktuálna relatívna vlhkos 10 Údaje sníma a CO 2. 1 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 11 Údaje sníma a CO 2. 2 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 12 Údaje sníma a CO 2. 3 Sníma CO 2 je volite ný len pre verziu Plus PP 13 Údaje sníma a CO 2. 4 Sníma CO2 je volite ný len pre verziu Plus PP Art.-Nr.: _

22 6. D 6.5 P a S V ponuke Servis sa zobrazuje 10 posledných poruchových hlásení. 4. Pomocou klávesov + a - listujte hláseniami v ponuke Servis. V prípade záva nej poruchy sa ponuky Nastavenia a Údaje zablokujú a bude mo né otvori len ponuku Servis. Ponuka Servis sa otvorí priamo po stla ení klávesu enu. P S je mo né zobrazi takto. 1. V prevádzkovom re ime stla te kláves MENU. Na displeji sa zobrazí ponuka Nastavenie. - Nezobrazi iadne poruchové hlásenie. - Aktuálne poruchové hlásenie k ú na obrazovke. 2. Pomocou klávesov + a - prejdite do S. - Nevyriešené poruchové hlásenie iaden k ú na obrazovke. 5. Ak sa chcete vráti sp do prevádzkového re imu, stla te kláves R dvakrát. Ak po as piatich minút ned jde k stla eniu iadneho klávesu, zariadenie sa automaticky vráti do prevádzkového re imu. 3. Aktivujte ponuku S. 2x Ak chcete všetky poruchové hlásenia vymaza, podr te kláves R stla ený v re ime Servis po as 5 sekúnd je to však mo né len v prípade, ak nie sú aktívne iadne poruchové hlásenia. 22 Art.-Nr.: _201902

23 7. U 7.1 a a a a a a a Vetracia jednotka sa dá zapína a vypína dvomi sp sobmi: - Zapínanie a vypínanie zapojením i odpojením sie ového kábla zo zástr ky. - Zapínanie a vypínanie pomocou softvéru na obrazovke zariadenia. a a Zapnutie napájaním zo siete. Zástr ku 230 V pripojte na prívod elektrickej energie. Po as 2 sekúnd sa zobrazia všetky symboly na obrazovke. V a Vypnutie pomocou softvéru Ak chcete zariadenie vypnú pomocou softvéru, podr te kláves - stla ený po as 5 sekúnd. Na obrazovke sa objaví text O. 2 sek. Po as 2 sekúnd sa zobrazí verzia softvéru. 2 sek. Následne sa zariadenie CWL-300/400 Excellent spustí v re ime nastavenom viacstup ovým prepína om. Pokia nie je pripojený viacstup ový prepína, zariadenie sa v dy spustí v re ime 1. >5 sec. Vypnutie napájaním zo siete ; Vytiahnite sie ový kábel 230 V zo zásuvky, ím prerušíte prívod nap tia. Na obrazovke sa viac ni nebude zobrazova. Zapnutie pomocou softvéru Pokia sa zariadenie CWL-300/400 Excellent vypne pomocou softvéru, na obrazovke sa objaví text O Ak chcete zariadenie zapnú, podr te kláves - stla ený po as 5 sekúnd. U Pokia so zariadením pracujete, v dy ho najprv vypnite pomocou softvéru a následne prerušte dodávku nap tia vytiahnutím zástr ky zo siete. > 5 sec. Art.-Nr.: _

24 7. U 7. Na a Výrobca dodáva zariadenie CWL-300/400 Excellent pre prietoky zariadenia CWL- Excellent 300 nastavené na 50, 100, 150 a 225 m 3 /h a pre prietoky zariadenia CWL-Excellent 400 nastavené na 50, 100, 200 a 300 m 3 /h. Výkon a spotreba energie zariadenia CWL-300/400 Excellent je však ešte závislý na kvalite kanálového systému a na odpore ltrov. Ak uvedené podmienky nie sú splnené, prietok vzduchu sa automaticky nastaví na vyššiu polohu. Informácie o zmene prietoku vzduchu nájdete v ponuke Nastavenia, ods D Stupe : je 0 alebo 50 m 3 /h nie v kombinácii s trojstup ovým prepína om. Stupe 1: musí by v dy ni ší ne stupe 2. Stupe 2: musí by v dy ni ší ne stupe 3; STupe 3: CWL-300 Excellent nastavite né medzi 50 a 300 m 3 /h; CWL-400 Excellent nastavite né medzi 50 a 400 m 3 /h; 7.3 a a a a a a Je mo né tie upravi rozli né alšie nastavenia zariadenia CWL-300/400 Excellent. Viac informácií nájdete v ods R a a a a Všetky upravené nastavenia je mo né vráti sp na továrenské hodnoty naraz. Všetky upravené nastavenia sa vrátia na hodnoty, ktorými zariadenie CWL-300/400 Excellent disponovalo od výrobcu; z ponuky Servis sa takisto vyma ú všetky kódy správ/porúch. Proces oznámení ltra sa nevynuluje. 24 Art.-Nr.: _201902

25 8. P 8.1 A a a Ke ovládací systém zariadenia zistí poruchu, na displeji sa objaví symbol k ú a, niekedy spolo ne aj s kódom poruchy. Zariadenie rozlišuje medzi poruchami, v ktorých rámci m e i na alej pokra ova v obmedzenej prevádzke, a záva nými blokovacími poruchami, pri ktorých sa oba ventilátory vypnú. V prípade záva nej poruchy sa vypne i ponuka Nastavenia a Údaje a k dispozícii je len ponuka Servis. Zariadenie zotrvá v tomto poruchovom re ime, pokým ned jde k náprave problému. Následne sa zariadenie samo vynuluje automatický reset a obrazovka sa op vráti do prevádzkového re imu. Ventilátory sa ovládajú v súlade s hodnotami na sníma och tlaku umiestnených na ovládacej doske. Ka dý ventilátor je s ovládacou doskou prepojený 2 tlakovými hadicami. Pokia tieto hadice nebudú správne pripojené, alebo ak sú zablokované i netesné, odmeria sa nesprávny tlak, o bude ventilátorom zabra ova v správnom fungovaní. Ak máte pochybnosti o správnom fungovaní zariadenia, skontrolujte pripojenia tlakových hadíc. P a E999 Pokia sa priamo po zapnutí zariadenia zobrazí na obrazovke poruchové hlásenie E999, namontovaná riadiaca doska nie je pre toto zariadenie vhodná, prípadne sú prepína e DIP na ovládacej doske nastavené nesprávne. Informácie o polohe prepína ov DIP nájdete v ods. 10.2; pozícia V takom prípade skontrolujte, i sú prepína e DIP na ovládacej doske nastavené tak, ako to ukazujú nákresy týchto nastavení. Ak áno a správa E999 sa aj napriek tomu stále zobrazuje, vyme te riadiacu dosku za dosku správneho typu. CWL-300 Exc. 4/0 CWL-400 Exc. 4/0 CWL-300 Exc. 2/2 & 3/1 CWL-400 Exc. 2/2 & 3/1 8. a N a a Pokia zariadenie zistí nezáva nú poruchu, bude i na alej pokra ova v obmedzenej innosti. Na obrazovke sa zobrazí symbol poruchy k ú. a a Pokia zariadenie zistí záva nú poruchu, nebude pokra ova v innosti. Na trvalo rozsvietenom displeji sa zobrazí symbol poruchy k ú spolu s kódom poruchy. ervená kontrolka LED na viacstup ovom prepína i ak je k dispozícii bude blika. S nápravou tejto poruchy kontaktujte servisného technika. Záva nú poruchu nemo no vyrieši odpojením zariadenia z elektrickej siete; poruchu je nutné najsk r napravi. Art.-Nr.: _

26 8. P P a V a a a P a E100 nezáva ná porucha Sníma tlaku ventilátora prívodu nefunguje správne. ervené tlakové hadice zablokované alebo skrútené. - Prepne na trvalé ovládanie otá ok. - Pri vonkajšej teplote pod 0 C sa zapne predhrievací register. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte zanesenie, skrútenie a poškodenie ervených tlakových hadíc a tlakových potrubí. E101 nezáva ná porucha Sníma tlaku ventilátora odvodu nefunguje správne. odré tlakové hadice zablokované alebo skrútené. - Prepne na trvalé ovládanie otá ok. - Pri vonkajšej teplote pod 0 C sa zapne predhrievací register. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte zanesenie, skrútenie a poškodenie modrých tlakových hadíc a tlakových potrubí. E103 nezáva ná porucha Porucha obtoku. - iaden. Príliš nízky prúd krokový motor nie je správne zapojený alebo je neú inný; Príliš vysoký prúd skrat v elektrickom vedení alebo v krokovom motore. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Skontrolujte pripojenie krokového motora; vyme te elektrické vedenie alebo krokový motor. E104 záva ná porucha Ventilátor odvodu nefunguje správne. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievacie registre sú vypnuté. - Prípadne pod a situácie: Dohrievací register je vypnutý/dohrievacie registre sú vypnuté. - Reštartovanie ka dých 5 minút. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te ventilátor odvodu. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Skontrolujte kabelá. E105 záva ná porucha Ventilátor prívodu nefunguje správne. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievace registre sú vypnuté. - Prípadne pod a situácie: Dohrievací register je vypnutý/dohrievacie registre sú vypnuté. - Reštartovanie ka dých 5 minút. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Skontrolujte kabelá. E106 záva ná porucha Sníma merajúci vonkajšiu teplotu nefunguje správne.. - Oba ventilátory sú vypnuté. - Predhrievací register je vypnutý/ predhrievace registre sú vypnuté. - Obtok sa zatvorí a je zablokovaný. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma teploty. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. E107 nezáva ná porucha Sníma merajúci teplotu odvádzaného vzduchu nefunguje správne. - Obtok sa zatvorí a je zablokovaný. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma vonkajšej teploty. E108 nezáva ná porucha Ak sa pou íva: Sníma merajúci vonkajšiu teplotu nefunguje správne. - Predhrievací register je vypnutý. - Prípadne pod a situácie: Zemný výmenník tepla je vypnutý. Vyme te sníma vonkajšej teploty. E109 nezáva ná porucha E111 nezáva ná porucha Porucha pripojeného sníma- a CO 2 Ak sa pou íva: Sníma merajúci relatívnu vlhkos vzduchu nefunguje správne. - Zariadenie na alej pracuje - Zariadenie na alej pracuje Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma CO 2 ; správne nastavenie prepína ov nového sníma a CO 2. Znovu zapojte spotrebi do elektrickej siete; porucha sa automaticky vynuluje. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyme te sníma relatívnej vlhkosti vzduchu. E999 záva ná porucha Prepína e DIP na ovládacej doske nie sú nastavené správne. - Zariadenie nereaguje; ervená kontrolka LED na viacstup ovom prepína i tie ne inná. Nastavte prepína e DIP do správnej polohy. pozri ods P a Pokia re im 2 viacstup ového prepína a nefunguje, modulárny konektor viacstup ového prepína a bol pripojený naopak. Odpojte jeden z konektorov RJ z viacstup ového prepína a a pripojte naopak nový konektor. 26 Art.-Nr.: _201902

27 9. a 9.1. a Pou ívate m e robi iba údr bu ltrov, ich istenie alebo výmenu v ur itých pravidelných intervaloch. iltre treba isti alebo vymie a a potom, ke sa na displeji zobrazí ozna enie FILTER alebo, ke sa na viacstup ovom prepína i rozbliká indikácia údr by ltra ervená kontrolka. 4 iltre zasu te rovnako, ako ste ich predtým vytiahli. iltre treba vymie a ka dý rok. Pou ívanie zariadenia bez ltrov nie je povolené. a a 1 - Stla te kláves - na 5 sekúnd. - Otvorte kryt ltrov. 5 Uzatvorte kryt ltrov. - Zapnite zariadenie stla ením klávesu - po as 5 sekúnd. > 5 sek. ilter odvodu vzduchu > 5 sek. ilter prívodu vzduchu 2 iltre vytiahnite. Zapam tajte si, ako boli namontované. istá strana ltra smerom k výmenníku tepla. 6 Po vy istení alebo výmene ltrov stla te na 5 sekúnd kláves R. Indikácia údr by ltra sa resetuje. Na potvrdenie výmeny i vy istenia ltrov text FILTER krátko zabliká. Výmenu a vy istenie ltra mo no vykona i vtedy, ke sa na obrazovke ešte nezobrazuje správa FIL- TER. Po ítadlo sa následne vynuluje. 5 sek 3 Vy istite ltre. Po výmene i vy istení ltra text FILTER zmizne, kontrolka na viacstup ovom prepína i prestane blika a displej sa vráti do prevádzkového re imu. Art.-Nr.: _

28 9. a 9. a Údr ba zo strany servisného technika zah a istenie výmenníka tepla a ventilátorov. V závislosti na podmienkach je to nutné vykona pribli ne raz za tri roky. 4 Vysu te výmenník tepla. Dbajte pritom, aby ste nepoškodili penové diely vetracej jednotky. 1 Vetraciu jednotku vypnite na ovládacom paneli podr te na 5 sekúnd stla ené tla idlo -; zariadenie sa vypne prostredníctvom softvéru a odpojte jednotku od prívodu elektrickej energie. Otvorte kryt ltrov. > 5 sek. 5 Výmenník tepla opatrne vy istite teplou vodou max.45 C a be ným istiacim prostriedkom. Omyte výmenník teplou vodou. 2 iltre vytiahnite. 6 Odstrá te kryt displeja. Poznámka: Najprv odpojte konektory v zadnej asti krytu displeja. 3 Odskrutkujte predný kryt. 2x 28 Art.-Nr.: _201902

29 9. a 7 Odpojte z dosky 4 tlakové hadice a 3 konektory. 8 Odmontujte ventilátorový diel. 11 Vy istite ventilátory jemnou kefkou. U a a a a a a - a 12 Vyme te oddelenú as ventilátorového dielu a znovu pripojte vo né tlakové hadice k tlakovým potrubiam. U a a a a a 13 Ventilátorový diel namontujte nasp. 9 Polo te ventilátorový diel na rovný povrch tlakovými hadicami nahor. Odpojte ervenú a modrú tlakovú hadicu bez iernej bodky z tlakových potrubí upevnených vo ventilátorovom dieli. Oto te celý diel tlakovými hadicami nadol. 14 Znovu pripojte tlakové hadice a káble ventilátorov k doske. Všimnite si štítku, ktorý na sníma i tlaku ukazuje správnu polohu tlakových hadíc. Správnu polohu konektorov ur íte pod a štítku na zariadení. 15 Znovu namontujte kryt displeja a pripojte vo né konektory na jeho zadnej strane. 13 Namontujte výmenník tepla. 17 Namontujte predný kryt. 18 iltre vlo te v dy istou stranou k výmenníku. 19 Zatvorte kryt ltrov. 20 Zastr te do zásuvky sie ovú zástr ku. 10 Teraz je mo né ventilátorový diel opatrne rozdeli, aby bol prístup k obom ventilátorom. Uistite sa, e ventilátory zostali v spodnej asti 21 Zapnite zariadenie na ovládacom paneli stla te kláves - na 5 sekúnd. 22 Po vy istení alebo výmene ltra vynulujte indikátor ltra stla ením klávesu R na 5 sekúnd. Art.-Nr.: _

30 10. S a a 10.1 a a X L N Z C6 C7 C H J O K U or A 3 G E T S R Q B P X1 CWL-300 Exc. 4/0 CWL-400 Exc. 4/0 CWL-300 Exc. 2/2 & 3/1 CWL-400 Exc. 2/2 & 3/1 X6 X4 C1 = hnedá C2 = modrá C3 = zelená/ ltá C5 = biela C6 = dr t. 1 C7 = dr t. 2 C10 = ltá C11 = zelená 30 Art.-Nr.: _201902

31 11. P a 11.1 X1 B X1 Dvojpólový skrutkový konektor. Nastavené od výrobcu ako konektor ebus, parameter 8 v ponuke Nastavenia pozri ods Vhodné len pre nízke nap tie. Poznámka: Tento konektor je citlivý na polaritu. N 30 V X M X a a odulárny konektor typu RJ-12. Vhodné len pre nízke nap tie. X14 X X-15 X14 a a a a a a a Dvojpólový skrutkový konektor prístupný po odstránení krytu displeja. Tento konektor od výrobcu nie je aktivovaný; po zmene parametra 13 v ponuke Nastavenia z 0 na 1 predhrievací register alebo 2 dohrievací register je mo né tento konektor pou i na pripojenie predhrievacieho registra alebo dohrievacieho registra. aximálny menovitý príkon je 1000 W. Poznámka: Sníma teploty dohrievacieho registra musí by tie pripojený k 15-7 a Na napájanie dohrievacieho registra káblom 230 V pou ite zabezpe enie proti nadmernému pnutiu, ktoré treba namontova zvláš. X15 9- a a a a Prípojka Pou itie 1 & a a = tov. nastavenie ods.11.6 vstup 1 Krok. 15 = 1: 0 10V vstup 1; 15-1=GND & 15-2 = 0 10V pozri ods.11.8 Krok. 15 = 2: rozpína Krok. 15 = 3: vstup 1/ obtok otvorený 12V; obtok zatvorený 0V Krok. 15 = 4: vstup 1/ obtok otvorený 0V; obtok zatvorený 12V 3 & 4 Krok. 21 = 0: zapína V = továrenské na vstup 2 stavenie pozri ods Krok. 21 = 2: rozpína Krok. 21 = 3: vstup 2/ obtok otvorený 12V; obtok zatvorený 0V Krok. 21 = 4: vstup 2/ obtok otvorený 0V; obtok zatvorený 12V 5 & 6 P a 4, 4.5VA max. 5=uzemnenie, 6 = + 7 & 8 P a a a a a a/a a a a 9 a a 0 a 10 V 9 = +, 5 = uzemnenie Art.-Nr.: _

32 11. P a 11. P a a a a a K modulárnemu konektoru 2 zariadenia CWL-300/400 Excellent mo no pripoji viacstup ový prepína. Tento modulárny konektor 2 je priamo prístupný zo zadnej strany krytu displeja pozri ods.11.1 bez toho, aby bolo nutné kryt odstra ova V a a a 230V 50Hz arby dr tov C1 C6 sa m u líši v závislosti od typu pou itého modulárneho kábla. Poznámka: Pri modulárnych kábloch musia by oba modulárne konektory namontované tak, aby ich štítky boli oto ené smerom k zna ke modulárneho kábla B a a a a 230V 50Hz D a a a a a a a a a 230V 50Hz 230V 50Hz 32 Art.-Nr.: _201902

33 11. P a 11.3 S a a a CWL-300/400 E a B rovnaký prietok vzduchu pre všetky zariadenia D Vzh adom na citlivos polarity v dy pripájajte kontakt 1-1 k 1-1 a 1-2 k 1-2. Nikdy nepripájajte 1-1 a 1-2. aximálne 10 zariadení ax. 1 nadriadené zariadenie master + 9 podriadených zariadení slave 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz Pre aster : Nastavte parameter 9 na 0 = továrenské nastavenie. Na obrazovke sa zobrazuje ventila ný re im 1, 2 alebo 3. Pre C1 Slave1 : nastavte parameter 9 na 1 = Slave 1. Na obrazovke sa v dy zobrazuje re im ventilácie. Pre C2 Slave2 : Nastavte parameter 9 na 2 = Slave 2. Na obrazovke sa v dy zobrazuje re im ventilácie. Viacstup ový prepína Krok. 8 Opis Typ komunikácie Továrenské nastavenie ebus 9 Adresa ebus 0 Rozsah 0t = Opentherm ebus 0 = master nadriadené 1 9 = slave 1 9 podriadené 11.4 P a a a 230V 50Hz E C1 C2 C3 = hnedá = modrá = zelená/ ltá Krok. 30 Opis Aktivácia Sníma vlhkosti vzduchu Továrenské nastavenie VYPNUTÉ 31 Citlivos 0 Rozsah O = nie je aktívne ON = aktívne +2 najcitlivejšie +1 0 predvolené nastavenie sníma a vlhkosti -1-2 najmenej citlivé Art.-Nr.: _

34 11. P a 11.5 S a a a a a D a CWL- 300 E a a Ø160 mat. nr D a CWL- 400 E a a Ø180 mat. nr Odpojte napájanie od modelu CWL-300/400 Excellent a vytiahnite zástr ku zo zásuvky - Namontujte prehrievacie zariadenie do prípojky - 230V 50Hz. ípka nesmie smerova k zariadeniu. - Pripojte kábel prehrieva a k ovládacej doske 14 prístupnej po odstránení krytu displeja. - Pripojte kábel sníma a teploty k 9-pinovému konektoru a Zapnite CWL - Excellent napájanie a ohrieva. - Nastavte krok. 13 na 2 a krok. 14 pri po adovanej hodnote teploty. II I IV E III 230V 50Hz A Krok. Opis 13 Ohrievací register 0 14 Teplota dohrievacieho registra Továrenské nastavenie Rozsah 0 = Vypnuté 1 = Predhrievací register D a 21 C 15 C - 30 C C B X X15 D A B C D E G H CWL-300/400 Excellent Riadiaca doska Tepelná špirála max W Sníma teploty aximálna bezpe nos s manuálnym vynulovaním Kontrolka LED maximálnej bezpe nosti; pri aktivácii sa rozsvieti Káble, ktoré pripojí servisný technik Smer prietoku cez ohrievací register 34 Art.-Nr.: _201902