Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa"

Prepis

1 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa Prítomní: František Matušík, starosta obce Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obce Poslanci OZ: Jozef Galko Miroslav Kvaššay Ladislav Mišúr Ing. Július Pohanka Jozef Rybárik Ing. František Špánik Mgr. Ivana Špániková Ospravedlnení poslanci: Ing. Marián Augustín Ing. Ľubica Kopecká Ostatní prítomní: viď podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, pracovných komisií 2. Správa o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 3. Projekt Poznanie histórie vklad do budúcnosti predloženie žiadosti o NFP 4. Modernizácia ČOV Domaniža predloženie žiadosti o NFP 5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Domaniža

2 6. Požiadavky občanov a organizácií 7. Informácie starostu obce o aktuálnych problémoch a aktivitách obce 8. Diskusia 9. Záver K bodu 1. Otvorenie Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol František Matušík, starosta obce Domaniža. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Na základe prezenčnej listiny bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastňuje 7 poslancov (Ing. Marián Augustín a Ing. Ľubica Kopecká sa vopred telefonicky ospravedlnili), a teda zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Pozvánka bola zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce. Pozvánka a prezenčná listina sú pripojené pri origináli zápisnice. Za zapisovateľa bola určená Mgr. Daniela Augustínová, za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Galko a Ladislav Mišúr. Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. František Špánik a Mgr. Ivana Špániková. Poslanci jednomyseľne schválili predložený návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. K bodu 2. Správa o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Správu obecnému zastupiteľstvu predkladal zástupca starostu obce, Ladislav Mišúr. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo uznesením č. 52/2016 v časti C/ odporučilo Obecnému úradu v Domaniži osloviť vlastníkov dotknutých pozemkov pod miestnou - 2 -

3 komunikáciou (KN E 701) s možnosťou odkúpenia predmetných pozemkov zo strany obce a zistiť podmienky, za ktorých by boli ochotní obci tieto pozemky odpredať. V nadväznosti na prijaté uznesenie bol obecnému úradu doručený list od pána Valáška, predmetom ktorého je jeho odmietavé stanovisko k prejavenému záujmu zo strany obce rokovať s ním o možnosti odkúpenia pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve a nachádzajú sa pod miestnou komunikáciou, pričom naďalej pretrváva jeho záujem predmetné pozemky vymeniť za podmienok uvedených v liste. Plnenie uvedeného uznesenia je v súčasnej dobe v riešení. V súvislosti s uzneseniami zástupca starostu navrhol doplnenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 54/2016 zo dňa z dôvodu zabezpečenia jeho jednoznačného výkladu takto: v časti B/ Schvaľuje sa za posledné slovo bezplatne dopĺňa text:, tak ako je to dohodnuté v už uzatvorenej nájomnej zmluve, pričom v otázke zníženia platieb za služby spojené s prenájmom, bude obec hľadať riešenie vyhovujúce obom zmluvným stranám. V závere konštatoval, že z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva v Domaniži nie sú žiadne uznesenia nesplnené. V písomnej forme je správa o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva priložená pri zápisnici. Poslanci k tomuto bodu nemali pripomienky, správu o kontrole plnenia uznesení a list pána Milana Valáška zobrali na vedomie, a súčasne schválili doplnenie Uznesenia OZ č. 54/2016 v časti B/ podľa predloženého návrhu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 58/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. K bodu 3. Projekt Poznanie histórie vklad do budúcnosti predloženie žiadosti o NFP Informácie k tomuto bodu predkladal František Matušík, starosta obce

4 V úvode k tomuto bodu pripomenul, že na septembrovom zasadnutí schválilo obecné zastupiteľstvo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika, súhlasilo s aktivitami, ktoré budú predmetom žiadosti, ako aj s partnerstvom s mestom Slavičín za účelom realizácie tohto projektu a taktiež s prenájmom nehnuteľností od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Domaniža. Žiadosť o NFP je v štádiu finalizácie, kompletizuje sa požadovaná dokumentácia a doklady, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť. Naša obec bude v rámci projektu v pozícii vedúceho partnera a mesto Slavičín v pozícii hlavného cezhraničného partnera. Termín na predloženie žiadosti je Následne obecné zastupiteľstvo prerokovalo jednotlivé aktivity projektu Poznanie histórie vklad do budúcnosti, ktorým sa plánuje obec uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika Česká republika., pripravenú projektovú dokumentáciu a zámery využitia jednotlivých objektov v rámci projektu, ako aj nájomnú zmluvu na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Domaniža a tiež uzatvorenie dohody o spolupráci medzi vedúcim partnerom a hlavným cezhraničným partnerom. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj otázkou rozpočtu projektu a jeho spolufinancovania zo strany obce. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo predloženie uvedenej žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, povinné spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, nájomnú zmluvu a dohodu o spolupráci partnerov na projekte. Súčasne odporučilo starostovi podpísať predmetnú nájomnú zmluvu a dohodu o spolupráci, a tiež uložilo obecnému úradu zapracovať do rozpočtu obce na roky 2017 a 2018 financovanie tohto projektu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 59/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. K bodu 4. Modernizácia ČOV Domaniža predloženie žiadosti o NFP Informácie k tomuto bodu predkladal František Matušík, starosta obce. Zámer uchádzať sa o dotáciu z ENVIROFONDu na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV, bol prerokovaný aj na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné - 4 -

5 zastupiteľstvo bolo oboznámené s technickým stavom ČOV a nevyhnutnosťou jej rekonštrukcie a modernizácie. V súvislosti so žiadosťou o NFP bol spracovaný projekt na modernizáciu ČOV, ktorým sa obec bude uchádzať o finančné prostriedky z ENVIROFONDU. Obecné zastupiteľstvo schválilo povinné spolufinancovanie projektu Modernizácia ČOV Domaniža vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 60/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Za: 6 Jozef Galko, Miroslav Kvaššay, Ladislav Mišúr, Ing. Július Pohanka, Ing. František Špánik, Mgr. Ivana Špániková Zdržal sa: 1 Jozef Rybárik K bodu 5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Domaniža Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva v písomnej forme spolu s pozvánkou na rokovanie a tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce postupne predložil poslancom zastupiteľstva jednotlivé požiadavky. Požiadavka č. 1 - Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o službách PHSR uzatvorenej so spoločnosťou OPEN DOOR, s.r.o. so sídlom Pázmaňa 2125/37, Šaľa zo dňa V úvode pán starosta pripomenul, že Uznesením OZ č. 39/2015 zo dňa bol schválený Dodatok č. 1 k Zmluve o službách - PHSR uzatvorenej so spoločnosťou OPEN DOOR s.r.o. Návrh dodatku č. 2 k cit. zmluve, ktorý bol predmetom rokovania posúva termín písomnej objednávky na vypracovanie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu na Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 k Zmluve o službách č /7 v zmysle predloženého návrhu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 61/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice

6 Požiadavka č. 2 - Schválenie Urbanistickej štúdie - Úprava II lokalita PRED STOŠÍN Predmetom požiadavky Beáty Dúbravcovej a Jána Dúbravca bolo schválenie Urbanistickej štúdie Úprava II lokalita PRED STOŠÍN, ktorá rieši zmenu umiestnenia rodinného domu na parcele 817/43. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Urbanistickú štúdiu - Úprava II, lokalita PRED STOŠÍN v zmysle predloženého návrhu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 62/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Požiadavka č. 3 - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Predmetom požiadavky Jozefa Falatha a jeho manželky Magdaleny bolo odkúpenie časti pozemku o výmere cca 152 m 2. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov. Časť pozemku, o ktorú majú záujem, nie je použiteľná pre iného žiadateľa, žiadatelia ju dlhodobo užívajú a starajú sa o jeho údržbu a nie je použiteľná ani pre obec. Na základe tvrdení žiadateľov, v minulosti predmetný pozemok nadobudli od Jednotného roľníckeho družstva, avšak prevod vlastníckeho práva nebol zapísaný v katastri nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu osloviť žiadateľov vo veci zdokladovania nadobudnutia predmetného pozemku od JRD, zároveň odporučilo žiadosť predložiť na prerokovanie do komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 63/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice

7 Požiadavka č. 4 - Kúpa pozemku za účelom rozšírenia zberného dvora Požiadavka obce na odkúpenie pozemku vyplynula z potreby rozšírenia existujúceho zberného dvora, ktorý sa nachádza v areáli ČOV v obci Domaniža a plnenia úloh obce v oblasti odpadového hospodárstva. Keďže obec nedisponuje potrebnými pozemkami v blízkosti existujúceho zberného dvora, na ktorých by mohla realizovať uvedený zámer, je v jej záujme odkúpiť potrebnú časť susedných pozemkov, od súkromného vlastníka firmy IMPORT s.r.o., ktorá v tejto súvislosti ponúkla obci prijateľné finančné podmienky. Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili kúpu časti pozemkov spolu o výmere cca 1200 m 2 od ich vlastníka za kúpnu cenu 5 EUR/m 2. Presná výmera odkupovaného pozemku, ako aj parcelné čísla novovytvorených pozemkov, ktoré vzniknú odčlenením od pôvodných parciel, budú určené na základe geometrického plánu. Poslanci zároveň súhlasili s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy k predmetným nehnuteľnostiam. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 64/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. K bodu 6. Požiadavky občanov a organizácií Materiál k tomuto bodu dostali poslanci obecného zastupiteľstva v písomnej forme spolu s pozvánkou na rokovanie a tvorí prílohu zápisnice. Jednotlivé žiadosti k tomuto bodu predkladal starosta obce, František Matušík. 6.1 Žiadosti o odpustenie / zníženie poplatku za komunálne odpady a DSO a stočného Predmetom prvej požiadavky, žiadateľky Moniky Kucejovej bolo vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vrátenie pomernej časti platby za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, z dôvodu úmrtia manžela v zmysle 30 ods. 6 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku

8 Predmetom druhej požiadavky, žiadateľky Anny Sádeckej bolo vrátenie pomernej časti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vrátenie pomernej časti platby za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, z dôvodu úmrtia manžela v zmysle 30 ods. 6 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku. Predmetom tretej požiadavky, žiadateľky Jaroslavy Kardošovej bolo vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vrátenie platby za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, v zmysle 30 ods. 6 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku. Na základe preukázaných skutočností žiadateľka spolu s tromi deťmi skutočne býva mimo územia obce a uvedený poplatok a platbu na obdobie roku 2016 uhradila mimo obce. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vrátenie poplatku a platby, resp. pomernej časti uvedeným žiadateľkám. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 65/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice

9 6.2 Žiadosť o rozšírenie osvetlenia a povrchovú úpravu cesty Predmetom požiadavky Milana Jašša a Mgr. Janky Jaššovej bol záujem o rozšírenie verejného osvetlenia obecnej cesty k rodinnému domu súp. č. 507 v ich vlastníctve. Súčasťou žiadosti bola aj úprava miestnej komunikácie vo vlastníctve obce, ktorá sa nachádza na predmetnej parcele. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že uvedenú požiadavku vo veci rozšírenia verejného osvetlenia miestnej komunikácie, ako aj jej povrchové úpravy bude obec riešiť v rámci svojich rozpočtových možností. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 66/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 6.3 Žiadosť Základnej školy v Domaniži o úpravu rozpočtu Predmetom požiadavky Riaditeľstva Základnej školy v Domaniži bolo povolenie preklasifikovania finančných prostriedkov pridelených MŠ SR Základnej škole z bežného rozpočtu z tovarov a služieb na navýšenie mzdových prostriedkov. Dôvodom je plat asistentky učiteľa. Poslanci schválili úpravu rozpočtu Základnej škole v Domaniži v zmysle predloženej žiadosti. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 67/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. K bodu 7. Informácie starostu obce o aktuálnych problémoch a aktivitách obce - 9 -

10 V rámci tohto bodu informoval starosta obce prítomných poslancov o nasledujúcich aktuálnych problémoch a aktivitách obce: - informáciu o rekonštrukcii hlavného vodovodu, plánovanom termíne jej začatia zo strany spoločnosti Sevak, - informáciu o požiadavkách na rozšírenie verejného osvetlenia zo strany obyvateľov, ako aj na dobudovanie ďalších inžinierskych sietí (vodovod, komunikácie a pod.), - informáciu o pripravovanom stretnutí ohľadom riešenia zlého stavu vozovky na ceste II/517, ktorá prechádza obcou Domaniža (Považská Bystrica Rajec), - informáciu o stave projektov realizovaných v spolupráci s ÚPSVaR a verejnoprospešných prácach, - informáciu o stave daní a poplatkov, nájomného a platbách za služby spojené s nájmom, postupe a úkonoch zo strany obce pri zabezpečení vymáhania súvisiacich nedoplatkov, - informáciu o vývoji situácie v zariadení školského stravovania v Domaniži, - ďalšie informácie. Informácie starostu obce o aktuálnych problémoch a aktivitách obce zobrali poslanci na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 68/2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice. K bodu 8. Diskusia V rámci diskusie poslanci diskutovali aj o týchto témach: Rekonštrukcia zdravotného strediska V nadväznosti na úspešné projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR bude možné vykonať rekonštrukciu zdravotného strediska svojpomocne od novembra, prostredníctvom pracovníkov na verejno-prospešných prácach. V rámci uvedenej rekonštrukcie budú nevyhnutné niektoré zmeny v rozmiestnení ambulancií lekárov a priestorov jednotlivých služieb, príp. priestorov lekárne. Cieľom tejto prestavby je koncentrovať zdravotnú starostlivosť a služby na jednom mieste, zabezpečiť občanom lepší prístup tak ako bolo prezentované na predchádzajúcich rokovaniach OZ

11 Príprava publikácie o obci Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Domaniža prebiehajú prípravné práce na vydaní publikácie o našej obci. Pán poslanec Rybárik pripomenul už jestvujúcu publikáciu spracovanú pánom Šujanským, ktorá však nebola nikdy predstavená verejnosti. Obnova technického vybavenia obecného úradu Starosta obce informoval o zakúpení nového kopírovacieho zariadenia na obecný úrad, keďže pôvodné zariadenie už bolo nefunkčné (morálne aj technicky zastaralé, opakované opravy). Kopírovacie zariadenie bolo kúpené na splátky. K bodu 12. Záver Na záver starosta obce František Matušík poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. V Domaniži František Matušík starosta obce Ladislav Mišúr Jozef Galko overovateľ zápisnice overovateľ zápisnice Zapísala: Mgr. Daniela Augustínová