ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU LETECKEJ, POTRUBNEJ DOPRAVY A MESTSKEJ ALEBO PRÍMESTSKEJ OSOBNEJ POZEMNEJ DOPRAVY za rok 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU LETECKEJ, POTRUBNEJ DOPRAVY A MESTSKEJ ALEBO PRÍMESTSKEJ OSOBNEJ POZEMNEJ DOPRAVY za rok 2018"

Prepis

1 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY INVD (MDV SR) 1 01 ROČNÝ VÝKAZ O NÁKLADOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU LETECKEJ, POTRUBNEJ DOPRAVY A MESTSKEJ ALEBO PRÍMESTSKEJ OSOBNEJ POZEMNEJ DOPRAVY za rok 2018 Registrované ŠÚ SR č. Vk. 907/2018 zo dňa Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina Spravodajská jednotka doručí výkaz do I. r. Rok Mesiac IČO x Výskumný ústav dopravný, a.s. Veľký Diel Žilina I. r. Kód SK NACE Kód okresu 0 3 SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti podniku)... Názov a adresa sídla organizácie... Okres... Odoslané dňa : Pečiatka Podpis vedúceho spravodajskej jednotky : Výkaz vyplnil (meno a priezvisko ) : Telefón (smerové číslo): E mail Klapka Vážený respondent, Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom posúdenia stavu a vývoja ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky. Výsledky sa využívajú i pre medzinárodné porovnania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky vydaného v Zbierke zákonov SR. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v ustanovenom termíne organizácií uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte výkaz vyplnený s dostupnými údajmi a zároveň nahláste prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu: V riadku 01 IČO vypĺňa sa identifikačné číslo ; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly V riadku 03 Kód SK NACE Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti spravodajskej jednotky (vypĺňa sa zľava); Kód okresu vypĺňa sa podľa Číselníka okresov Slovenskej republiky.

2 700. Charakteristika dopravnej infraštruktúry 1. Uveďte druh dopravnej infraštruktúry, ktorá je predmetom štatistického zisťovania (označte krížikom) : letiská ropovody a ich objekty plynovody a ich objekty dopravné cesty pre autobusovú dopravu a ich objekty dopravné cesty pre trolejbusovú dopravu a ich objekty dopravné cesty pre autobusovú a električkovú dopravu a ich objekty dopravné cesty pre autobusovú a trolejbusovú dopravu a ich objekty dopravné cesty pre autobusovú, električkovú a trolejbusovú dopravu a ich objekty 2. Ste vlastníkom celého dlhodobého hmotného majetku dopravnej infraštruktúry (uveďte 1 = áno, 2 = nie ) : áno 1 nie 2 3. Ste užívateľom dlhodobého hmotného majetku dopravnej infraštruktúry, uveďte 1 = áno, 2 = nie a uveďte meno a adresu vlastníka dlhodobého hmotného majetku dopravnej infraštruktúry áno 1 nie 2 Meno a adresa vlastníka dopravnej infraštruktúry

3 701. LETISKÁ PODĽA KRAJOV I. r. Letiská na území SR Letiská Letiská Letiská Letiská Letiská Letiská verejné neverejné verejné neverejné spolu vojenské medzinárodné medzinárodné vnútroštátne vnútroštátne (počet ) a Bratislavský kraj 1 z toho Bratislava 2 Trnavský kraj 3 Trenčiansky kraj 4 Nitriansky kraj 5 Žilinský kraj 6 Banskobystrický kraj 7 Prešovský kraj 8 Košický kraj 9 Spolu OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU PRE INFRAŠTRUKTÚRU DOPRAVNEJ CESTY PODĽA ZDROJOV FINANCOVANIA (k sledovaného roka) ( EUR) (bez dopravných prostriedkov) I. r. a Obstaranie dlhodobého majetku ( zúčtované v sledovanom roku) Spolu z toho obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 2 Obstaranie dlhodobého majetku spolu 1 v tom z riadku 1 financované z vlastných zdrojov 2 financované z cudzích zdrojov 3 v tom kapitálové transfery zo ŠR 4 úvery komerčné (od bankových inštitúcií) 5 z toho zo zahraničia 6 fondy Európskej únie 7 iné cudzie zdroje zo zahraničia 8 z toho z riadku 3 úvery so štátnou zárukou 9 iné cudzie zdroje 10 Modul 713, riadok 1, stĺpec 2 = Modul 715, riadok 1, stĺpec 1

4 714. Stav k sledovaného roka Stav k sledovaného roka DLHODOBÝ MAJETOK INFRAŠTRUKTÚRY DOPRAVNEJ CESTY (bez dopravných prostriedkov) I. r. Dlhodobý majetok z toho dlhodobý hmotný majetok (EUR) a 1 2 obstarávacia cena 1 oprávky 2 obstarávacia cena 3 oprávky ZÚČTOVANIE NÁKLADOV NA INFRAŠTRUKTÚRU DOPRAVNEJ CESTY I. r. V sledovanom roku (k sledovaného roka ) (EUR) (bez dopravných prostriedkov) a 1 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu 1 z toho budovy, haly a stavby 2 stroje, prístroje a zariadenia 3 Náklady spolu 4 z toho na opravu a údržbu 5 Modul 715, riadok 1, stĺpec 1 = Modul 713, riadok 1, stĺpec MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA I. r. Pravidelná a nepravidelná doprava spolu Električková doprava z toho v pravidelnej doprave Trolejbusová doprava Autobusová doprava Prepravené osoby ( os ) 1 Prepravný výkon ( oskm ) 2 Dopravný výkon vo vzkm ( vzkm ) 3 Dopravný výkon v mkm ( mkm ) 4 Počet vozidiel ( počet ) 5 z toho: nízkopodlažných vozidiel (počet) 6 Dĺžka prevádzkovej siete (m ) 7 X Počet liniek 8 X Dĺžka prevádzkovaných liniek ( m ) 9 X a Tržby ( EUR) 10 Úhrada straty za výkony vo verejnom záujme spolu (EUR) 11 z toho: dofinancovanie straty za predchádzajúce roky (EUR) 12 motorová nafta ( l ) 13 X X Spotreba pohonných látok benzín ( l ) 14 X X plyn (m 3 ) 15 X X elektrická energia ( kwh ) 16 X X iné 17 X X

5 99. ČAS VYPĹŇANIA FORMULÁRA Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického formulára z podkladov účtovnej, resp. štatistickej evidencie. hodiny 1 minúty 2

6 Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu na rok 2018 INVD (MDV SR) 1 01 Modul 700, 713, 714 a 715 vypĺňa vlastník a užívateľ infraštruktúry dopravnej cesty Modul 701 vypĺňa Dopravný úrad (Divízia civilného letectva) Modul 716 vypĺňajú prevádzkovatelia mestskej dopravy (SK NACE ) -, ktorí vykonávajú prepravu osôb v mestách SR Letiská podľa krajov (stĺ. 1 až 6 )- uvedú sa počty letísk na území SR v členení podľa krajov, okrem heliportov a letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve V tomto e sa neberie do úvahy obstaranie dlhodobého majetku týkajúceho sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov). Obstaranie dlhodobého majetku pre infraštruktúru leteckej dopravy (letiská), infraštruktúru dopravnej cesty v potrubnej doprave a infraštruktúru dopravnej cesty v MHD (r. 1, stĺ.1) uvedú sa prírastky na strane MD účtov 041 a 042 bez počiatočného stavu. Do obstarania dlhodobého majetku sa zahŕňa aj prevzatý dlhodobý majetok účtovaný priamo na účty účtovej skupiny 01, 02 a 03. Obstaranie dlhodobého majetku financované z vlastných zdrojov (r. 2, stĺ.1) - uvedie sa hodnota, ktorá bola vynaložená z vytvorených odpisov, úrokov z úverov a neuhradených záväzkov. Obstaranie dlhodobého majetku financované z cudzích zdrojov (r. 3, stĺ.1) uvedie sa hodnota, ktorá bola vynaložená z kapitálových transferov zo Štátneho rozpočtu SR, z úverov od bankových inštitúcií SR a zahraničných bankových inštitúcií, z fondov Európskej únie a z ostatných cudzích zdrojov. Úvery komerčné (r. 5, 6 ) uvedú sa úvery od domácich a zahraničných peňažných ústavov, z toho úvery od zahraničných komerčných peňažných inštitúcií. Fondy Európskej únie (r. 7, stĺ.1 ) uvedie sa hodnota obstarania dlhodobého majetku získaného zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Ine cudzie zdroje zo zahraničia (r. 8, stĺ.1 ) uvedie sa hodnota obstarania dlhodobého majetku získaného z iných finančných zdrojov ako je uvedené v riadkoch 6 a 7. Úvery so štátnou zárukou (r. 9, stĺ.1 ) uvedie sa hodnota obstarania dlhodobého majetku financovaného z cudzích zdrojov, ktorých získanie je podmienené štátnou zárukou. Obstaranie dlhodobého majetku spolu (stĺ. 1) uvedie sa hodnota nákladov, ktoré boli vynaložené v priebehu sledovaného roka na nadobudnutie dlhodobého majetku. z toho obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stĺ. 2) uvedie sa hodnota nákladov, ktoré boli vynaložené v priebehu sledovaného roka na nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku.

7 714. V tomto e sa neberie do úvahy obstaranie dlhodobého majetku týkajúceho sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov). Stav k obstarávacia cena (r. 1) uvedie sa súčet za účtovnú skupinu Stav k oprávky (r. 2 ) uvedie sa súčet za účtovnú skupinu Stav k obstarávacia cena (r. 3 ) uvedie sa súčet za účtovnú skupinu Stav k oprávky (r. 4 ) uvedie sa súčet za účtovnú skupinu V tomto e sa neberie do úvahy obstaranie dlhodobého majetku týkajúceho sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov). Obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu (r. 1) uvedú sa prírastky na strane MD účtu 042 bez počiatočného stavu. Do obstarania dlhodobého hmotného majetku pre infraštruktúru dopravnej cesty patria všetky výdaje (personálne, vecné, služobné výkony tretích subjektov) vynaložené na výstavbu, prestavbu aj rekonštrukcie a obnovu dopravných zariadení dopravnej cesty (líniových stavieb, pozemných stavieb, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky a energetiky), vrátane vedľajších a plánovacích nákladov spojených s týmito prácami. Do obstarania dlhodobého hmotného majetku sa zahŕňa aj prevzatý dlhodobý hmotný majetok účtovaný priamo na účty účtovej skupiny 02 a 03, okrem obstarania dlhodobého hmotného majetku týkajúceho sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov). Náklady infraštruktúry dopravnej cesty (r. 4) uvedú sa náklady účtovnej triedy 5 s výnimkou účtov 591 až 596, okrem nákladov týkajúcich sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov). Náklady na opravy a udržiavanie infraštruktúry dopravnej cesty (r. 5) uvedú sa náklady z účtu 511, okrem nákladov týkajúcich sa dopravných prostriedkov (lietadiel, električiek, autobusov, trolejbusov, osobných, prípadne nákladných automobilov) Prepravené osoby (r. 1, stĺ. 1 )- uvedú sa počty prepravených osôb v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, (r. 1, stĺ. 2 až 4)- uvedú sa počty prepravených osôb v pravidelnej doprave podľa vybraných druhov mestskej dopravy. Prepravný výkon (r. 2, stĺ. 1 )- uvedie sa prepravný výkon v osobových kilometroch v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, (r. 2, stĺ. 2 až 4 )- uvedie sa prepravný výkon v osobových kilometroch v pravidelnej doprave podľa vybraných druhov mestskej dopravy.

8 Dopravný výkon (r. 3, stĺ. 1) - uvedie sa dopravný výkon vo vozidlových kilometroch v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, (r. 3, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa dopravný výkon vo vozidlových kilometroch podľa vybraných druhov mestskej dopravy. Miestokilometre (r. 4, stĺ. 1) - uvedie sa ponúknutá prepravná práca v miestokilometroch v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, (r. 4, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa ponúknutá prepravná práca v miestokilometroch v pravidelnej doprave podľa vybraných druhov osobnej dopravy, ktorá sa vyjadruje súčinom vozidlových kilometrov a statickej obsaditeľnosti jednotlivých druhov dopravných prostriedkov mestskej dopravy. Počet vozidiel (r. 5, stĺ. 1) - uvedú sa počty dopravných prostriedkov využívané v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, ktoré sú v evidenčnom stave k , z toho počet nízkopodlažných dopravných prostriedkov spolu (r.6, stĺ.1), (r. 5, stĺ. 2 až 4) - uvedú sa počty električiek, trolejbusov, autobusov, bez rozdielu druhu pohonu, ktoré sú v evidenčnom stave k , z toho počet nízkopodlažných dopravných prostriedkov (r.6, stĺ. 2 až 4). Dĺžka prevádzkovej siete (r. 7, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa celková dĺžka dopravných ciest, po ktorých sú vedené jednotlivé prevádzkové linky dopravnej infraštruktúry mestskej dopravy. Počet liniek (r. 8, stĺp. 2 až 4) - uvedie sa počet liniek prevádzkovaných v pravidelnej preprave osôb podľa platného cestovného poriadku, bez zmluvných liniek napr. do zamestnania, u ktorých je vylúčená verejná preprava. Dĺžka prevádzkovaných liniek (r. 9, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa celková dĺžka liniek prevádzkovaných podľa platného cestovného poriadku, bez zmluvných liniek napr. do zamestnania, u ktorých je vylúčená verejná preprava. Tržby (r. 10, stĺ. 1) - uvedie sa celkový výnos z tržieb z predaja poskytnutých prepravných služieb v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu. (r. 10, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa celkový výnos z tržieb z predaja poskytnutých prepravných služieb v pravidelnej doprave podľa vybraných druhov mestskej dopravy. Úhrada straty za výkony vo verejnom záujme (r. 11, 12 stĺ. 1 až 4) dopravca sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov neposkytoval vôbec alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi za tieto výkony úhradu straty. Spotreba pohonných látok (r. 13 až 15, stĺ. 1) - uvedie sa celková spotreba vybraných druhov pohonných látok v pravidelnej a nepravidelnej doprave spolu, (r. 13 až 16, stĺ. 2 až 4) - uvedie sa celková spotreba vybraných druhov pohonných látok podľa druhu dopravného prostriedku v pravidelnej doprave.

9 (r. 17, stĺ. 1, 4) - uvedie sa celková spotreba iného druhu pohonnej látky v prípade, ak existuje ešte iný druh pohonnej látky používaný v dopravných prostriedkoch mestskej dopravy, ako bolo vytypované v riadkoch 13 až 16. Údaje v EUR sa vykážu na celé čísla, bez desatinných miest.