SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU"

Prepis

1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU ZMENY V ŠTRUKTÚRE PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU 2010 Dominika FESTOVÁ

2 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU ZMENY V ŠTRUKTÚRE PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU Bakalárska práca Študijný program: Študijný odbor: Školiace pracovisko: Školiteľ: Ekonomika podniku Ekonomika a manažment podniku Katedra ekonomiky Ing. Daniela Hupková. PhD. Nitra 2010 Dominika FESTOVÁ

3 Čestné vyhlásenie Prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému Zmeny v štruktúre príjmov a výdavkov obyvateľstva na Slovensku vypracovala samostatne s použitím uvedenej literatúry. Som si vedomá zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé. V Nitre dňa Dominika Festová

4 Poďakovanie Touto cestou vyslovujem poďakovanie pani Ing. Daniele Hupkovej, PhD. za pomoc, odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní mojej bakalárskej práce. V Nitre dňa Dominika Festová

5 Použité skratky HDP Hrubý domáci produkt GDP Gross domestic product HNP Hrubý národný produkt GNP Gross nationa product DPH daň z pridanej hodnoty SZČO samostatne zárobkovo činná osoba t. j. to jest napr. napríklad atď. a tak ďalej tzv. tak zvaný Sk slovenská koruna EUR euro tis. tisíc

6 Abstrakt Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie a analýzu príjmov a výdavkov obyvateľstva na Slovensku. Cieľom hospodárskej politiky štátov je zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Príjmy a výdavky patria k dôležitým ukazovateľom životnej úrovne v danej krajine a ovplyvňujú životy všetkých obyvateľov. V sledovanom období, a to v rokoch 2004 až 2008 môžeme vidieť rast príjmov, nominálnej mzdy aj výdavkov. Môžeme konštatovať že zmeny v príjmoch ani tak neovplyvňujú objem spotreby potravín ale skôr ich štruktúru, čo je ovplyvňované najmä preferenciami a zvyklosťami jednotlivých členov domácností. Aj napriek dopadu globálnej hospodárskej krízy na Slovenskú republiku pozorujeme nárast spotrebných výdavkov. Najviac výdavkov vynakladajú slovenské domácnosti na potraviny a na bývanie, vodu, elektrinu plyn a palivá. Spotreba potravín má špecifické postavenie, najviac výdavkov vynakladajú domácnosti dôchodcov. Štát sa snaží rôznymi opatreniami prispievať k znižovaniu výdavkov na spotrebu potravín. Spotrebné výdavky ovplyvňuje množstvo faktorov, kam zaraďujeme napríklad ekonomické, demografické, sociálne a kultúrne faktory. Zhodnotením vývoja a zmien v štruktúre príjmov a výdavkov sme dospeli k názoru, že príjmy a výdavky majú rastúcu tendenciu, čo prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne a bohatstva obyvateľstva. Kľúčové slová: príjmy, výdavky, domácnosť, výdavky na potraviny, spotreba

7 Abstract This bachelor thesis focuses on evaluation and analysis of outgoings and incomes of the Slovak population. The aim of each state s economic policy is to increase the standard of living of its population. The incomes and outgoings belong to an important indicator of the living standard in each country and they influence the lives of its inhabitants. In the observation period, from 2004 to 2008, we can see the increase of incomes, nominal wage and outgoings. We can say that the changes in the incomes do not influence the volume of the foodstuffs consumption as much as their structure. This is influenced mainly by the preferences and habits of each member of a household. In spite of the impact of the global economic crisis on Slovakia, we observe an increase of consumption expenses. The most of the expenses in a Slovak household is spent on foodstuffs and housing, water, electricity, gas and fuel. The consumption of foodstuffs has a specific position. The household of the retired spends the most on foodstuffs. The state tries to contribute to the reduction of expenses on foodstuffs by different actions. Consumption expenses are influenced by many factors such as economic,demographic, social and cultural. By the evaluation of the development and changes in the structure of incomes and outgoings, we have come to the conclusion that the incomes and outgoings have a growing tendency. This contributes to the increase of living standard and wealth of the population. Key words: incomes, outgoings, houshold, foodstuffs spending, consumption

8 Obsah Úvod Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky Životná úroveň a ekonomický rast Hrubý domáci a hrubý národný produkt Domácnosť Príjmy a výdavky Cieľ Metodika práce Vlastná práca Príjmy obyvateľstva Výdavky obyvateľstva Spotrebné výdavky domácností Výdavky na potraviny Vývoj príjmov a výdavkov domácností Záver Použitá literatúra...38

9 Úvod Príjmy a výdavky sú dôležitou súčasťou života každého z nás. Patria k najdôležitejším ukazovateľom životnej úrovne a životných podmienok domácností. Podstatnú časť informácií o príjmoch a výdavkoch domácností získavame zo štatistiky rodinných účtov, ktorú každoročne vypracováva Štatistický úrad Slovenskej republiky. Hrubé peňažné výdavky, čisté peňažné výdavky, peňažné príjmy, a taktiež spotrebné výdavky sa v rodinných účtoch členia podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní a podľa počtu nezaopatrených detí. Domácnosti podľa ekonomického prednostu v zamestnaní členíme na domácnosti zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, dôchodcov, ostatných a domácnosti spolu. Podľa počtu nezaopatrených detí domácnosti rozdeľujeme na domácnosti bez detí a s deťmi (domácnosti s jedným dieťaťom, s dvomi deťmi a s tromi + deťmi). Ďalej rodinné účty vykazujú spotrebné výdavky v členení na tovary a služby (tovary krátkodobej, strednodobej, dlhodobej spotreby a služby). Príjmy a výdaje domácností spolu úzko súvisia, keďže objem výdajov je závislí od realizácie príjmov. Pri príjmoch sa zameriavame najmä na vývoj nominálnej mzdy v posledných rokoch a taktiež na objem a štruktúru hrubých a čistých peňažných príjmov ako aj zmeny, ktoré sa za toto obdobie udiali. V kategórii výdaje sa sústredíme podobne ako pri príjmoch najmä na objem a štruktúru výdajov za sledované obdobie a podstatnú časť venujeme spotrebným výdajom. Výdaje na potraviny majú špecifické postavenie v spotrebných výdajoch, pretože predstavujú najväčšiu položku spotrebných výdajov. Cieľom politiky Slovenskej republiky je znižovanie výdajov na potraviny, a tým sa približovať k spotrebe vyspelých krajín. Tému, akou je moja bakalárska práca, ktorú predkladáme, som si vybrala, pretože príjmy a výdavky nie len že ovplyvňujú životnú úroveň a s ňou spojené dôležité makroekonomické ukazovatele ale hlavne sa dotýka života členov domácností, a teda aj mňa. 8

10 1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky Na začiatok mojej bakalárskej práce uvedieme stanoviská niektorých autorov, ktorí sa vo svojich dielach zaoberajú riešenou problematikou. 1.1 Životná úroveň a ekonomický rast Životná úroveň popisuje materiálnu prosperitu, t.j. množstvo a kvalitu dostupných statkov a služieb. Najčastejšie sa meria prostredníctvom úrovne reálneho príjmu na osobu, množstva spotrebovaných statkov a služieb alebo vybavením domácností určitými statkami. Je to úroveň výživy, odievania, bývania, kultúry, vzdelania, ale aj právo na prácu, dĺžka pracovného času a dovolenky, čistota ovzdušia a vôd atď.; stupeň uspokojovania životných potrieb ľudí a súčasne aj podmienky, za ktorých sa tieto potreby ľudí uspokojujú. Samuelson, P. A. a Nordhaus, W. D. (1992) hovoria, že politický, sociálny a vojenský osud národov vo veľkej miere závisí od ich hospodárskeho úspechu nijaká oblasť ekonómie nie je dnes živšia alebo kontroverznejšia než makroekonómia. Makroekonómia je dôležitá, pretože krajina je schopná ovplyvniť svoju ekonomickú činnosť. Pri rozumnom výbere makroekonomických nástrojov môže krajina urýchliť alebo spomaliť svoj ekonomický rast, podnietiť prudkú infláciu, alebo spomaliť rast cien, vytvoriť obchodný deficit alebo obchodný prebytok. To, či sú ekonomické nástroje rozumné alebo nerozumné, bude mať veľký vplyv na našu budúcu životnú úroveň. Horehájová, M. Marasová, J. (2007) poukazujú na to, že dôchodok a bohatstvo odrážajú predovšetkým materiálnu stránku života životnej úrovne človeka, t. j. rozsah jeho hmotnej spotreby. Vysoká životná úroveň a s ňou spojený pocit spokojnosti, nie sú iba výsledkom dobrého materiálneho zabezpečenia človeka. Obsiahlejším pojmom ktorý zahŕňa úroveň uspokojovania potrieb tým, že berie do úvahy aj sociálne, etické, ekologické a humánne aspekty života je kvalita života. Predstavuje novú hodnotovú orientáciu človeka, ktorá 9

11 spočíva v snahe o sebarealizáciu, rozvoj tvorivého potenciálu, dosiahnutie určitej úrovne všeobecnej kultúry, napĺňanie túžby žiť a pracovať v kvalitnom prostredí. Bielik, P. a kol. (2009) tvrdia, že ekonomické ukazovatele majú vplyv na životnú úroveň a ich dôsledkom je ovplyvňovanie spotrebiteľského správania, spotrebiteľských preferencií, berúc ohľad na kvalitu tovaru alebo naopak, nútia hospodáriť pri nakupovaní. V neposlednom rade, ekonomická situácia ovplyvňuje spotrebný kôš, jeho štruktúru a mieru spotreby v kategórii základných produktov (bývanie, potraviny), v kategórii štandardných a nadštandardných služieb vykonávaných pre obyvateľov. Životná úroveň je jedným z determinantov kvality života. Lisý, J. (2002) poukazuje na to, že na určitom stupni vývoja spoločnosti nastáva kvalitatívny posun v tom smere, že sa upúšťa od jednostranného preferovania hmotnej spotreby, od zdôrazňovania kvantitatívnych ukazovateľov. Pozornosť sa začína sústreďovať na kvalitu života. Kvalitatívny posun je odrazom ustavičného rozširovania objemu výroby sprevádzaného prudkým zhoršovaním stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, a to až do takej miery, že je ohrozená ľudská civilizácia. Ohrozenie ľudskej civilizácie existuje však aj z druhej strany zo strany prudkého životného tempa sprevádzaného stresmi, ktoré sú odrazom rastúcich požiadaviek na človeka, ako aj odrazom potreby stáleho dokazovania svojich schopností. I keď sa o otázke kvality života veľa hovorí, nemožno povedať, že polemiky o obsahu kvality života sú ukončené. Kvalita života sa spája s obratom k novým predstavám o hodnotách, ktoré už nespočívajú výlučne v maximalizácii blahobytu. Cieľom sa stáva zabezpečenie, čo najrozmanitejšieho, slobodného života jednotlivca vo fungujúcej spoločnosti, v zdravom životnom prostredí. Kvalita života je podmienené výkonnosťou ekonomiky. Je to však niečo viac, než hmotný blahobyt. Hmotný blahobyt síce vytvára lepšie podmienky pre všestranný rozvoj človeka, sám o sebe avšak ešte neznamená, že život človeka bude aj duchovne bohatý. A práve pri kvalite života sa kladie dôraz na estetický a etický rozmer života. Vo finančnej analýze inštitútu finančnej politiky (2006) sa píše, že kvalita života vypovedá o celkových hospodárskych, sociálnych, politických a kultúrnych 10

12 podmienkach, v ktorých ľudia žijú. Celkové ľudské blaho či už pre jednotlivca, skupinu alebo celý národ je obtiažne kvantifikovať, pretože zahŕňa ťažko definovateľné zložky ako národnú bezpečnosť, osobnú istotu, politické a ekonomické slobody, atď. Hlavnými faktormi kvality života sú prístup k základným životným potrebám (napr. jedlo, voda, oblečenie, ubytovanie) a službám, ktoré umožňujú rozvíjať ľudský potenciál (napr. vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, doprava). Životnú úroveň vyjadrujeme aj tzv. ekonomickou úrovňou. Ekonomickú úroveň vyjadrujeme ako účinne využíva krajina disponibilné výrobné faktory. Ekonomická sila je absolútny objem finálnych výrobkov a služieb za určitý čas. Zmena ekonomickej sily a ekonomickej úrovne sa nazýva ekonomický rast. Árendáša, M. (2007) tvrdí, že o ekonomickom raste alebo dlhodobom raste potenciálneho produktu hovoríme vtedy, ak ide o dlhodobý trend spojený s plynulým zvyšovaním produkčných možností ekonomiky. Teórie rastu sústreďujú pozornosť na dlhodobý vývoj potenciálneho produktu, skúmajú zdroje rastu, ktoré dlhodobo podmieňujú vývoj potenciálneho produktu a nie krátkodobé výkyvy skutočného produktu. Meranie vývoja produktu môže byť vyjadrené absolútne ako rozdiel produktu v období (Yt) a produktu v predchádzajúcom období (Yt-1), alebo ako koeficient rastu a tempo rastu: Absolútny rast v mld. Sk: Y = Y t Yt 1 Yt r = *100 (v %) kde r = koeficient rastu Yt 1 Yt Yt 1 R = *100 (v %) kde R = tempo rastu Yt 1 11

13 Uvedeným spôsobom je možné vyjadriť tiež tempo rastu nominálneho produktu. Okrem vývoja absolútnej výšky produktu sú sledované aj ukazovatele relatívne, a to najčastejšie v podobe vývoja produktu na 1 obyvateľa. Za predpokladu, že obyvateľstvo rastie rovnako rýchlo ako množstvo použitej práce (L), môžeme stotožniť tempo rastu produktu na 1 obyvateľa s tempom rastu produktu na jednotku použitej práce, t. j. s tempom rastu produktivity práce: Yt Yt 1 Lt Lt 1 Y t = *100 (v %) Y L t 1 t 1 Výkladový slovník ekonomických pojmov (2002) popisuje, že ekonomický rast predstavuje také zmeny v národnom hospodárstve, ktoré sa prejavujú v prírastku základných makroekonomických veličín v čase. Ide o rast hrubého a čistého národného produktu a konečnej spotreby. O ekonomickom raste môžeme hovoriť vtedy, ak celkový objem hrubého národného (domáceho) produktu je väčší ako v minulom období. Ako uvádza Lisý, J. (2002) ekonomický rast vyjadruje zvyšovanie hrubého národného produktu, resp. hrubého domáce produktu v čase. Je výsledkom rozvoja hospodárskej činnosti a predstavuje kvalitatívne a kvantitatívne výsledky národohospodárske výsledky. O ekonomickom rase možno hovoriť aj vtedy, ak rastie HDP pripadajúce na jedného obyvateľa, to znamená, že tempo rastu HDP musí byť vyššie ako tempu rastu obyvateľa. Podľa Árendáša, M. (2006) pojem ekonomický rozvoj, používaný v širšom slova zmysle (ako ekonomický rast), zahrňuje aj ďalšie aspekty vývoja ekonomiky, ako sú napr. Štrukturálne zmeny hospodárstva, technologické zmeny, zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a podobne. Vo všeobecnosti môžeme zdroje ekonomického rastu rozdeliť do dvoch skupín: - kvantitatívne zdroje rastu (práca, pôda, kapitál), označované tiež ako extenzívny rast, sú charakterizované tým, že do 12

14 výroby sú zapojované ďalšie množstvá práce, prírodných zdrojov a kapitálu s rovnakými kvalitatívnymi charakteristikami. Extenzívny aj preto, že tieto dodatočné zdroje nemenia vo všeobecnosti priemernú produktivitu práce. - Kvalitatívne zdroje rastu, označované aj ako intenzívny rast. Sú charakterizované zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov, využívaním kvalitnejších prírodných zdrojov, rozvojom technickej úrovne fixného kapitálu, t. j. rozvoj kvalitatívnych zložiek výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál). Intenzívny rast preto, že je spojený s dokonalejšími výrobnými faktormi, t. j. uskutočňuje sa nie na úkor rastu množstva nákladov na zdroje, ale na úkor účinnosti (produktívnosti) výrobných faktorov. 1.2 Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt Ekonomický rast je vzrast či prírastok národného dôchodku na obyvateľa za isté časové obdobie. Merať národný dôchodok je zložité či nepresné v dôsledku čiernej ekonomiky, zmien v sociálnej politike atď. Preto sa pre posudzovanie ekonomického rastu vyberajú presnejšie merateľné makroekonomické veličiny. Základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti ekonomiky, je ukazovateľ hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt. Najčastejšie používaný indikátor porovnávania životnej úrovne medzi krajinami je hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa Hrubý domáci produkt Árendáš, M. (2007) hovorí, že hrubý domáci produkt HDP (Gross Domestic Product - GDP) predstavuje hodnotu finálnych tovarov a služieb, vyrobených výrobnými faktormi na území daného štátu, bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom. Znamená to, že množstvo finálnej produkcie, ktorá bola vytvorená za určité časové 13

15 obdobie výrobnými faktormi na území daného štátu, definujeme ako domáci produkt, bez ohľadu na to, kto ich vlastí. V praxi sa uplatňujú 3 metódy výpočtu GDP: - metóda výrobná z hľadiska tvorby produktu, - metóda dôchodkovo-príjmová z hľadiska rozdeľovania, - metóda produktovo-výdavková z hľadiska užitia produktu Údaje o veľkosti HDP sú najdostupnejšie z väčšiny dát, preto sú základným determinantom životnej úrovne v dlhodobom ako aj krátkodobom horizonte, kde sú už doplnené ostatnými dostupnými makroekonomickými ukazovateľmi. Základ dôchodkov obyvateľstva podľa Borekovej, B. (2003) tvorí hrubý domáci produkt, ktorý predstavuje hrubú pridanú hodnotu spoločnosti. Je to súhrn celej vyprodukovanej hodnoty v danej spoločnosti znížený o výrobnú spotrebu. Bielik, P. (2006) charakterizuje hrubý domáci produkt ako súčet dôchodkov. HDP meria aj celkovú produkciu aj celkové výdaje. Existuje však i tretí spôsob výpočtu HDP a to podľa dôchodkov. Príjem u predaja výrobkov alebo služieb sa rozdeľuje medzi pracovníkov a vlastníkov kapitáli, ktorí sa podieľali na výrobe. S výnimkou niektorých detailov môžeme konštatovať, že HDP sa rovná súčtu dôchodkov za prácu a dôchodkov z kapitálu Hrubý národný produkt Árendáš, M., 2007 je toho názoru, že hrubý národný produkt HNP (Gross National Product - GNP) predstavuje hodnotu finálnych tovarov a služieb, vyrobených výrobnými faktormi vo vlastníctve obyvateľov danej krajiny za určité časové obdobie, bez ohľadu na to, kde sú tieto výrobné faktory umiestnené. Podľa amerických ekonómov Samuelsona, P.A a Nordhausa, W. D. (1992) hrubý národný produkt je najkomplexnejšou mierou celkovej produkcie statkov 14

16 a služieb krajiny. Je to suma peňažných hodnôt spotreby, investícii, štátnych nákupov statkov a služieb, ako aj čistého vývozu do ostatných krajín Nominálny a reálny produkt Árendáš, M. (2007) uvádza, že na oceňovanie produktu je možné použiť bežné ceny a v takomto prípade ide o tzv. nominálny produkt, ale ak použijeme stále ceny určitého základného roku, ide o produkt reálny. Nominálny GDP meria a vyjadruje hodnotu výstupu v danom období v trhových cenách tohto obdobia, t. j. v bežných trhových cenách. Nominálny GDP sa z roka na rok mení pretože: - každoročne sa mení fyzický výstup tovarov a služieb, t. j. mení sa množstvo vyrobených a predaných tovarov a služieb - každoročne sa v dôsledku inflácie menia bežné trhové ceny Zmeny nominálneho GDP, ktoré vyplývajú zo zmien bežných trhových cien, neposkytujú objektívny údaj o výkonnosti ekonomiky a o tempe ekonomického rastu. Preto sa na meranie výkonnosti ekonomiky a na porovnanie GDP v rôznych rokoch používa veličina reálny GDP. Reálny GDP meria a vyjadruje zmeny vo fyzickom výstupe ekonomiky medzi rôznymi časovými obdobiami tak, že ocení všetky tovary a služby vyrobené v rôznych nasledovných časových obdobiach rovnakými, t. j. stálymi cenami základného roka. Podľa Lisého, J. (2002) potenciálny HDP je veličina, ktorú možno dosiahnuť, pri plnom využití výrobných zdrojov, ktorými daná ekonomika disponuje. To znamená pri plnom využití výrobných kapacít, pri plnej zamestnanosti alebo pri úrovni zamestnanosti predstavujúcej prirodzenú mieru nezamestnanosti. Vplyvom zmien v agregátnom dopyte a ponuke tempo rastu reálneho produktu ustavične kolíše. Krátkodobo môže byť reálny HDP vyšší ako potenciálny. Zvyčajne je reálny pod úrovňou potenciálneho HDP v dôsledku existencie nepružných prvkov nákladov. 15

17 1.3 Domácnosť Boreková, B. (2003) tvrdí, že domácnosť je samostatne hospodáriaca jednotka občanov, ktorí trvale spolu žijú a spolu uhrádzajú náklady na svoje potreby. Domácnosť teda predpokladá spoločné bývanie, ale spoločné bývanie bez splnenia ďalších podmienok necharakterizuje domácnosť. Veľmi dôležitým charakteristickým znakom domácností je to, že domácnosť je spotrebné spoločenstvo, t.j. spoločná spotreba určitých potrieb. Domácnosti vlastnia výrobné zdroje spoločnosti, realizáciou ktorých získavajú príjmy. Tieto využívajú na nákup tovarov a služieb slúžiacich na uspokojovanie potrieb svojich členov. Domácnosť možno skúmať z rôznych hľadísk, napr. : - z hľadiska objemu príjmov, - štruktúry príjmov, - vývoja príjmov, - objemu a vývoja výdavkov, - štruktúry výdavkov, - poradia uspokojovania potrieb domácnosti, - zabezpečovania potrieb členov domácnosti, - peňažného hospodárenia domácnosti, - rozpočtu domácnosti, - úspor domácnosti, - modelu domácnosti rôznych typov a pod. Výkonnosť národného hospodárstva je podľa Árendáša, M. (2007) determinovaná efektívnou činnosťou a vzájomnou spoluprácou štyroch sektorov, subjektov v rámci makroekonomického kolobehu, ktorý zahŕňa : domácnosti, firmy, štát a zahraničie. Domácnosti - ako vlastníci výrobných faktorov (t.j. práce, pôdy a kapitálu,) uspokojujú svoje potreby prostredníctvom trhu, kde vystupujú ako kupujúci. Svoje príjmy z vlastníctva výrobných faktorov rozdeľujú na nákup tovarov krátkodobej a dlhodobej spotreby, na služby a ostatnú časť na úspory. 16

18 Domácnosti môžu mať príjmy aj od štátu (prídavky na deti, starobné a invalidné dôchodky, podpory v nezamestnanosti). Z tejto charakteristiky vyplýva, že domácnosti považujeme za spotrebiteľské subjekty, ktorých správanie vychádza z individuálnych preferencií. 1.4 Príjmy a výdavky obyvateľstva Príjmy obyvateľstva sú kľúčovým a najcitlivejšie vnímaným aspektom životnej úrovne. Samostatnú pozornosť si vyžaduje vývoj reálnych miezd, príjmové nerovnosti a postavenie chudobných. Zoborský, I. M. (2006) poznamenal, že výsledkom výrobnej alebo inej hospodárskej činnosti je výkon, ktorý môže mať podobu výrobku, tovaru, práce alebo služby. Vzniknuté výkony sa môžu použiť na obnovenie vlastnej výroby alebo odchádzajú z podniku ako konečný produkt a nakupuje ich iný podnik alebo spotrebiteľ. Každý podnikateľský subjekt vykonáva svoju činnosť s cieľom buď predaja vlastných výrobkov alebo len určitej časti. Predajom svojich výrobkov získava peňažné prostriedky,čiže príjmy. Árendáš, M. (2007) hovorí, že dôchodky príjmy domácnosti sa využívajú a rozdeľujú na: - zaplatenie daní - nákup predmetov krátkodobej spotreby potraviny, odevy a pod. - nákup predmetov dlhodobej spotreby nábytok, automobil a pod. - služby nemateriálnej povahy nájomné, poplatky za plyn, elektrinu, platby právnikom, daňovým poradcom a pod. - tvorba osobných úspor Pauhofová, I. (2001) tvrdí, že veľkosť dôchodkov obyvateľstva vplýva z dlhodobého aspektu na vytváranie istých stereotypov jeho správania, teda aj spotrebiteľského a správania v oblasti sporenia. 17

19 Pre väčšinu domácností podľa Gažiovej, A. (2002) sú pracovné príjmy jediným významným zdrojom dôchodku. Množstvo práce, ktoré je k dispozícií v danej krajine závisí: - od počtu obyvateľov tejto krajiny, - od dĺžky pracovného dňa a týždňa, - od podielu práceschopného obyvateľstva na celkovom stave obyvateľstva, Podľa Borekovej, B. (2003) príjmy domácnosti resp. obyvateľstva súvisia s tvorbou a rozdeľovaním hodnôt spoločnosti, tzn. že sa odvíjajú od vytvorenej hodnoty spoločnosti hodnoty hrubého domáceho produktu. Životná úroveň obyvateľstva je však ovplyvnená aj ďalšími faktormi, z ktorých najdôležitejší je spôsob rozdeľovania hodnôt v spoločnosti. Predajom výrobných faktorov získavajú domácnosti príjmy dôchodky, takže realizáciou výrobných faktorov môžu získať: - mzdy - úrok - nájomné - rentu Osobné dôchodky (bežné príjmy) a osobné dane a poplatky (bežné výdavky) podľa Pauhofovej, I. (2001) determinujú úroveň tých dôchodkov, s ktorými obyvateľstvo vstupuje na trh spotrebných statkov a služieb. Podľa Zentkovej, I. (2001) dopyt jednotlivca, resp. individuálny dopyt je súbor cien a im zodpovedajúcich množstiev určitého tovaru, ktoré je jednotlivec ochotný a schopný nakúpiť pri každej cene za určité časové obdobie. Dopytované množstvo rastie, keď ceny klesajú a naopak, čo je odrazom zákona dopytu. Trhový dopyt je súčet množstiev všetkých individuálnych dopytov pri každej cene. Obdobne platí, že keď sa ceny na trhu znižujú, dopytované množstvo tovaru rastie. Faktory, ktoré nezanedbateľnou mierou ovplyvňujú dopyt sa nazývajú determinanty dopytu a patrí sem: príjem spotrebiteľa, ceny ostatných tovarov, preferencie spotrebiteľa, očakávania budúcej ceny. 18

20 Zásadnou otázkou z pohľadu skúmania vzťahov medzi dôchodkami a ich použitím, a teda aj spotrebou je: aká vysoká je hladina dôchodkov a aké veľké sú ich prírastky za určité obdobie. Ďalej uvádza že, pre zisťovanie možných zmien v oblasti spotrebiteľského správania a sporenia je dôležité, ako v spoločnosti dochádza k formovaniu dôchodkov z hľadiska stability príjmov, t. j. ako sa vyvíja pomer medzi stabilnými a variabilnými príjmami obyvateľstva. O spotrebe a úsporách v tomto smere pojednáva teória permanentného dôchodku. Friedman pod ním rozumie dlhodobý, resp. priemerný príjem, ktorý jednotlivec očakáva dostávať pravidelne. Odhaduje jeho veľkosť v určitom časovom období v závislosti od toho, či očakáva dlh. Zmeny príjmu v pozitívnom slova zmysle, alebo či očakáva premenlivé príjmy. V prvom prípade zahrnie do permanentného dôchodku veľkú časť prírastku príjmov a spotrebu bude odvodzovať od aktuálneho príjmu. V druhom prípade do permanentného dôchodku zahrnie len menšiu časť prírastku príjmov a spotrebu bude odvodzovať od priemerných príjmov v minulosti. Samuelson, P. A. a Nordhaus, W. D. (1992) uvádzajú, že spotrebu tvoria výdavky domácností na finálne statky, ako aj služby vrátane statkov dlhodobej spotreby, statkov krátkodobej spotreby a služieb. Štruktúra spotreby a investícií má v národnom hospodárstve rozhodujúcu úlohu. Krajiny, ktoré spotrebujú veľkú časť svojich dôchodkov, ako napríklad Spojené štáty, majú tendenciu relatívne málo investovať a vykazujú nižšiu mieru ekonomického rastu. Naopak krajiny, ktoré spotrebúvajú malú časť svojich dôchodkov, majú tendenciu veľa investovať. Tieto krajiny, ako napríklad Japonsko a Južná Kórea, majú rýchlo rastúci output a produktivitu. 19

21 2 Cieľ Hlavným cieľom každej hospodárskej politiky jednotlivých štátov je zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva danej krajiny, čo bezprostredne súvisí s príjmami a výdavkami domácností. Príjmy a výdavky sú základnými makroekonomickými ukazovateľmi životných podmienok jednotlivých domácností. Štruktúru príjmov a výdavkov ovplyvňuje množstvo faktorov, kde okrem sociálnych, politických, demografických a ekonomických, v neposlednom rade môžeme zaradiť aj potreby, túžby, zvyklosti a preferencie jednotlivých členov domácností. Domácnosti v súčasnosti uprednostňujú dnešnú spotrebu pred budúcou, začínajú preferovať zdravý životný štýl, žijú hektickým spôsobom života. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je zhodnotiť zmeny v štruktúre príjmov a výdavkov domácností v rokoch 2004 až Cieľ pozostáva z čiastkových cieľov napomáhajúcich splneniu hlavného cieľa : - Členenia príjmov - Analýzy vývoja príjmov domácností za sledované obdobie - Členenia výdavkov - Analýzy vývoja výdavkov domácností za sledované obdobie - Analýzy spotrebných výdavkov domácností - Analýzy výdavkov domácností na potraviny 20

22 3 Metodika práce Bakalársku prácu možno rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť je teoretická, kde popisujeme prehľad danej problematiky z pohľadu rôznych autorov. Informácie do tejto časti sme čerpali z odbornej literatúry získanej prevažne so Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Druhú časť tvorí hodnotenie štatistických údajov, ktorých značná časť bola získaná so Štatistického úradu SR. Štatistické rodinné účty nám poskytli informácie, ktoré sme použili na hodnotenie a analýzu riešenej problematiky. Sledované obdobie, ktoré sme zohľadnili v bakalárskej práci je od roku 2004 do roku 2008, pričom pri niektorých ukazovateľoch zohľadňujeme aj rok Vo vlastnej práci som opisovla príjmy, výdavky a spotrebu obyvateľstva. Príjmy chápeme ako mzdu, úrok, nájomné a rentu, ktoré domácnosti získavajú realizáciou výrobných faktorov. Výdavky domácností môžeme chápať ako realizáciu disponibilných príjmov na tovary a služby. Pri spotrebných výdavkoch najväčšiu časť venujeme výdavkom na potraviny, ktoré ovplyvňuje množstvo faktorov, ako veľkosť príjmu, ceny potravín a ostatných tovar, preferencie atď. Vo vlastnej práci je použitý výpočet zmeny v roku 2008 oproti bázickému roku 2004, vyjadrení v SK aj v %. Priemerný koeficient rastu sme vypočítali ako, Y Y t t 1, čo predstavuje medziročný koeficient rastu, ktorý sme ďalej spriemerovali jednoduchým aritmetickým priemerom za sledované obdobie. Pri písaní práce boli použité nasledovné metódy: - porovnávanie, ako základná metóda hodnotenia - analýza - komparácia - matematicko- štatictické metódy pri výpočte indexov - grafická analýza (tabuľky, grafy) 21

23 4 Vlastná práca 4.1 Príjmy obyvateľstva Príjmy obyvateľstva resp. domácností sú dôležitým a citlivým aspektom životnej úrovne obyvateľov. Hlavným faktorom blahobytu každého obyvateľa sú čisté disponibilné príjmy (t.j. príjmy po zdanení). Príjmy domácností môžeme členiť z viacerých hľadísk, a to: Hľadisko disponibility: Hrubé príjmy: sú to príjmy získané bez rôznych odpočtov, ktoré predstavujú súhrn všetkých peňažných príjmov každého člena domácnosti, patria sem: - Peňažné príjmy zo zamestnania, - Príjmy zo súkromného vlastníctva, - Sociálna príjmy zo sociálnej poisťovne, - Ostatné sociálne príjmy, - Príjmy z predaja poľnohospodárskych výrobkov, - Iné peňažné príjmy, - Vybrané úspory, - Pôžičky a výnosy z finančných operácií a obchodov. Čisté príjmy: sú hrubé príjmy po odpočítaní daní z príjmov a povinných odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne. Hľadisko formy príjmov: Peňažné príjmy: predstavujú hotovostné a bezhotovostné príjmy, Naturálne príjmy: spotreba tovar z vlastnej produkcie, získanie tovarov alebo služieb od zamestnávateľa, rôznych organizácií alebo iných domácností darom, t.j. bez úhrady Celkové príjmy: sú súhrn peňažných a naturálnych príjmov (Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR, 2006) 22

24 Z tabuľky 1 vyplýva, že hrubé peňažné príjmy a tým aj čisté peňažné príjmy rastú každým rokom, čo svedčí aj o ekonomickom raste. Toto môže byť spôsobené zmenou vo fiškálnej oblasti, ktorá sa uskutočnila v roku Išlo predovšetkým o presúvanie váh z priamych na nepriame dane, zníženie odvodovej zaťaženosti zamestnávateľov a taktiež došlo k zmenám v sociálnej oblasti. Môžeme konštatovať, že tieto zmeny prispeli k zvyšovaniu príjmov domácností. Najväčšiu časť hrubých peňažných príjmov tvoria príjmy zo zamestnania, ktoré predstavujú približne 50%. Domácnosti bez detí majú vyššie peňažné príjmy ako domácnosti s deťmi. Sociálne a starobné príjmy majú rastúcu tendenciu, podpory v nezamestnanosti klesajú, čo môže byť spôsobené rastom zamestnanosti. V roku 2009 dávky v nezamestnanosti klesajú ešte prudšie, čoho dôsledok môže byť mierne oživenie hospodárstva, avšak nemusí to byť zárukou masívnejšej tvorby pracovných miest. Podľa údajov Sociálnej poisťovne SR klesá počet ľudí, ktorý poberajú dávku v nezamestnanosti, pretože sú nezamestnaní viac ako šesť mesiacov. Tabuľka 1: Peňažné príjmy súkromných domácností v členení podľa počtu nezaopatrených detí na osobu a mesiac v Sk v roku Domácnosti bez detí ( v Sk/mesiac a osobu) Hrubé peňažné príjmy spolu Hrubé peňažné príjmy zo zamestnania Príjmy z vlastného súkromného podnikania Sociálne príjmy Starobné dôchodky Podpora v nezamestnanosti Čisté peňažné príjmy úhrnom Domácnosti s deťmi ( v Sk/mesiac a osobu) Hrubé peňažné príjmy spolu Hrubé peňažné príjmy zo zamestnania Príjmy z vlastného súkromného podnikania Sociálne príjmy Starobné dôchodky Podpora v nezamestnanosti Čisté peňažné príjmy úhrnom Zdroj: Štatistický úrad SR 23

25 Priemerná mesačná mzda má rastúcu tendenciu, čo môžeme sledovať na grafe 1. Za posledných šesť rokov sa zvýšila až 1,4 násobne, čo je spôsobené zvyšovaním výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky, a to rôznymi protikrízovými opatreniami a reformami v oblasti hospodárskej politiky. Tiež to je spôsobené prílevom zahraničných investícií, a tak tvorbou nových pracovných miest. V poslednom roku, však vidíme najmenší nárast priemernej mesačnej mzdy oproti ostatným rokom, čoho príčinou je svetová hospodárskej kríza a jej dopad na Slovenskú republiku, pretože podľa informácií Štatistického úradu SR sa za celý minulý rok slovenské hospodárstvo prepadlo o 4,7 %. V tomto roku predstavuje priemerná mesačná mzda 2,5 násobok minimálnej mzdy, ktorá bola v roku 2009 vyčíslená na 8900 Sk (295,50 ). Tabuľka 2: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR Priemerná mesačná mzda v SK v EUR 525,29 573,39 622,75 668,72 723, Zdroj: Štatistický úrad SR Graf 1: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v Sk Zdroj: Štatistický úrad SR 24

26 4.2 Výdavky obyvateľstva Ďalším dôležitým hľadiskom pre hodnotenie životnej úrovne okrem príjmov obyvateľstva je aj možnosť tieto príjmy realizovať, čiže vydávať peňažné prostriedky na nákup tovarov a služieb. V rodinných účtoch sa rozoznávajú výdavky domácností z viacerých hľadísk: Hľadisko disponibility: Hrubé výdavky výdavky bez rôznych odvodov a odpočtov, pozostávajú z: - výdavkov na potraviny, nápoje, verejné stravovanie, prípadne netabakové výrobky, - výdavkov na priemyselný tovar, - výdavkov za služby, - platieb, - vkladov, splatených pôžičiek a úverov, nákupov akcií, obligácii a pod., - ostatných peňažných výdavkov Čisté výdavky výdavky po odpočítaní daní z príjmov a povinných príspevkov do Sociálnej poisťovne a zdravotným poisťovniam Hľadisko formy výdavkov: Peňažné výdavky hotovostné alebo bezhotovostné platby Naturálne výdavky spotreba tovarov z vlastnej produkcie, prípadne získanie tovarov, služieb alebo rôznych platieb od zamestnávateľa, iných domácností darom, t. j. bez úhrady Celkové výdavky súhrn peňažných a naturálnych výdavkov Hľadisko uspokojenia potrieb: Spotrebné výdavky výdavky na tovary a služby Ostatné výdavky ostatné platby (Príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR, 2006) 25

27 Výdavky domácností kryjú potreby členov domácností, čiže spotreba sa odvíja od dôchodkov. Čisté peňažné výdavky domácností sú kryté čistými príjmami domácností. Keďže čisté peňažné príjmy majú rastúcu tendenciu, pozorujeme aj rast čistých peňažných výdavkov, čo znázorňuje tabuľka 3. Spotrebné výdavky tvoria až okolo 90% z čistých peňažných výdavkov, avšak toto percento sa každoročne znižuje. Tabuľka 3: Výdavky domácností spolu v SK Domácnosti spolu ( v Sk/mesiac a osobu) Spotrebné výdavky Čisté peňažné výdavky Hrubé peňažné výdavky Zdroj: Štatistický úrad SR Graf 2: Výdavky domácností spolu Hrubé peňažné výdavky Čisté peňažné výdavky Spotrebné výdavky Zdroj: Štatistický úrad SR Tabuľka 4 demonštruje, že od roku 2004 po rok 2008 sa čisté peňažné výdavky na člena domácnosti mesačne zvýšili o 2787 SK, resp. o 39,4% a čisté peňažné príjmy na člena domácnosti mesačne vzrástli o 2899 SK, resp. o 45%. Rozdiel medzi nimi predstavuje prírastok hotovosti. 26

28 Tabuľka č. 4: Zmena a index čistých peňažných príjmov a výdavkov za sledované obdobie zmena index 2008/2004 Čisté peňažné príjmy ,451 Čisté peňažné výdavky ,394 Zdroj: Štatistický úrad SR Spotrebné výdavky domácností Spotrebné výdavky sa klasifikujú podľa odporúčaní Európskeho štatistického úradu (Eurostat) pre národné štatistiky rodinných účtov. Podľa tejto klasifikácie rozdeľujeme spotrebné výdavky do 12 odborov: 1. Potraviny a nealkoholické nápoje 2. Alkoholické nápoje a tabak 3. Odievanie a obuv 4. Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 5. Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu 6. Zdravotníctvo 7. Doprava 8. Pošta a telekomunikácie 9. Rekreácia a kultúra 10. Vzdelávanie 11. Hotely, kaviarne a reštaurácie 12. Rozličné tovary a služby Spotrebu možno vyjadriť rôznymi spôsobmi, a to: a) Podielom určitej skupiny výdavkov na hrubých príjmoch b) Podielom určitej skupiny výdavkov na čistých príjmoch c) Podielom určitej skupiny výdavkov na hrubých výdavkoch d) Podielom určitej skupiny výdavkov na spotrebných výdavkoch 27

29 Domácnosti delíme na domácnosti zamestnancov, domácnosti dôchodcov, domácnosti samostatne zárobkovo činných osôb a domácnosti ostatných. Všetky tieto typy domácností majú spoločné, že najviac výdavkov vynakladajú na potraviny a nealkoholické nápoje a na bývanie, vodu a elektrinu, plyn a iné palivá, čo demonštruje tabuľka 5. Výdavky na potraviny vzrástli v roku 2008 oproti roku 2004 o 23%, čo je spôsobené nielen neustálym zvyšovaním cien potravín ale aj možnosťou kupovať kvalitnejšie a väčšie množstvá tovarov. Vysoký podiel výdavkov na potraviny obmedzuje domácnosti v rozhodovaní o kvalite, objeme a štruktúre spotrebovaných potravín. Na základné ľudské potreby, kam patria bývanie, stravovanie, oblečenie, teplo a elektrina, domácnosti vynakladajú približne 50% zo svojich čistých peňažných výdavkov. Tabuľka 5: Základná štruktúra hrubých peňažných výdavkov súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní v roku Domácnosti spolu (v SK/ mesiac a osobu) /2004 Hrubé peňažné výdavky ,432 Potraviny a nealkoholické nápoje ,234 Alkoholické nápoje a tabak ,179 Odievanie a obuv ,491 Bývanie, voda, elektrina, plyn a palivá ,242 Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba bytu ,592 Zdravotníctvo ,442 Doprava ,556 Pošty a telekomunikácie ,712 Rekreácia a kultúra ,568 Vzdelávanie ,457 Hotely, kaviarne a reštaurácie ,746 Rozličné tovary a služby ,170 Zdroj: Štatistický úrad SR 28

30 Tabuľka 6: Spotrebné výdavky súkromných domácností v členení na tovary alebo služby podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní Domácnosti spolu (v Sk/mesiac a osobu ) Spotrebné výdavky domácností Tovary krátkodobej spotreby Tovary strednodobej spotreby Tovary dlhodobej spotreby Služby Zdroj: Štatistický úrad SR Spotrebné výdavky môžeme rozdeliť na tovary krátkodobej, strednodobej dlhodobej spotreby a služby, čo vidíme aj v tabuľke 6. Medzi tovary krátkodobej spotreby patria najmä potraviny. Tieto tovary predstavujú najväčšiu časť spotrebných výdavkov a v roku 2008 to bolo až 56%, čo vyplýva z grafu 3. V tomto roku sledujeme aj jediný pokles za sledované obdobie, a to pri tovaroch dlhodobej spotreby, ktorá predstavuje len 6% zo spotrebných výdavkov. Oproti predchádzajúcemu roku pozorujeme pokles o 14,2%, čo môže byť spôsobené dopadom hospodárskej krízy na ekonomiku SR. Do tejto skupiny tovarov zaraďujeme byty, domy, nábytok, automobily atď. Na tieto tovary domácnosti vynakladajú najmenej svojich výdavkov. Graf 3: Spotrebné výdavky % 6% 9% 56% Tovary krátkodobej spotreby Tovary dlhodobej spotreby Tovary strednodobej spotreby Služby Zdroj: Štatistický úrad SR 29

31 4.2.2Výdavky na potraviny Spotrebné výdavky závisia na kultúre, zvyklostiach a tradíciách daného regiónu a taktiež odrážajú ekonomické prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu jednotlivých domácností. Vo všeobecnosti platí, že čím je krajina vyspelejšia, tým menej výdavkov vynakladá na základné potreby, najmä potraviny a bývanie a na uspokojovanie vyšších potrieb ako kultúra, rekreácia a vzdelanie vynakladá viac výdavkov. Slovenské domácnosti najviac spotrebných výdavkov vynakladajú práve na potraviny a nealkoholické nápoje. Vysoký podiel výdavkov na potraviny obmedzuje domácnosti v rozhodovaní o kvalite, objeme a štruktúre spotrebovaných potravín. Záujem spotrebiteľa o určitý druh produktu závisí od viacerých faktorov. Faktory ovplyvňujúce spotrebu potravín: 1. Ekonomické činitele: národný dôchodok, úroveň a rozdelenie príjmov, objem, štruktúra a kvalita potravín, substitúty, úroveň príjmov minulých období, export a import, cenová úroveň potravín, vzájomné cenové relácie, cenový vývoj. 2. Demografické a sociálne činitele: veľkosť a zloženie domácností, veková štruktúra, pohlavie, pracovné zaťaženie, príslušnosť k sociálnej skupine. 3. Ostatné činitele: úroveň verejného stravovania, všeobecná kultúrna úroveň, spoločenská prestíž. (Výskumný ústav poľnohospodárstva a potravinárstva BA, 2007) 30

32 Ekonomické činitele majú najrozhodujúcejší vplyv na potravinové výdavky, a to najmä vývoj cien potravín, služieb a priemyselných tovarov, vývoj reálnych miezd, vývoj HDP. Znižovanie výdavkov na potraviny je podmienené rastom ekonomiky. Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim potravinové výdavky je súčasný životný štýl, ktorý sa vyznačuje častým psychickým stresom, pracovnou vyťaženosťou, nedostatkom fyzického pohybu a nedostatkom oddychu, fajčením a požívaním alkoholických nápojov, a taktiež nadbytkom ľahko dostupných energických potravín ako aj stravovanie v rýchlych občerstveniach. V posledných rokoch však rastie záujem zdravú výživu, i keď tento záujme je u väčšiny obyvateľstva potlačovaný rôznymi faktormi, najmä úrovňou príjmov, cenovou úrovňou potravín (biopotravín), vekovou štruktúrou atď. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú výdavky na potraviny v neposlednom rade zaraďujeme aj socio-kultúrne faktory. Patria sem návyky, zvyklosti, vzdelanostná a informačná úroveň. Významným faktorom z hľadiska spotreby potravín je i veková štruktúra obyvateľstva. Existujú rozdiely v stravovaní mladších, starších žien a mužov. Z výsledkov projektu Sledovanie stavu výživy populačnej skupiny mužov a žien v SR vyplynulo, že najzdravšie sa stravujú mladé ženy a najhoršie starší muži. V jednotlivých domácnostiach môžeme zaznamenať výrazné rozdiely vo výdavkoch na potraviny. Tieto rozdiely demonštruje tabuľka 7, v ktorej môžeme vidieť, že najviac výdavkov na potraviny vynakladajú dôchodcovia, a to v priemere okolo 30% z celkových spotrebných výdavkov. Vo všeobecnosti pozorujeme každoročne rast výdavkov na potraviny, okrem domácnosti SZČO v roku 2005, kedy klesli výdavky o 32 SK na mesiac a osobu. Spotreba potravín, a teda aj výdavky na potraviny sa odvíjajú od príjmov, ktoré majú domácnosti k dispozícii, ale tiež od počtu osôb v domácnosti, najmä počtu detí (zárobkovo neaktívnych členov). 31

33 Tabuľka č. 7 : Podiel výdavkov na potraviny Domácnosti spolu Sk/mesiac a osobu % na mesiac a osobu 26,8 26,3 24,8 24,5 24,6 Domácnosti zamestnancov Sk/mesiac a osobu % na mesiac a osobu 25,3 24,9 23,5 23,2 23,3 Domácnosti samostatne zárobkovo činných osôb Sk/mesiac a osobu % na mesiac a osobu 23,1 23,1 22,9 22,3 23,6 Domácnosti dôchodcov Sk/mesiac a osobu % na mesiac a osobu 32,2 31,3 28,9 29,3 29,2 Domácnosti ostatných Sk/mesiac a osobu % na mesiac a osobu 30,1 30,1 29,8 31,1 28,3 Zdroj: Štatistický úrad SR Vybrané druhy tovarov ako sú: mäso, mlieko, tuky, kakaové výrobky, obilniny, zemiaky, strukoviny a soľ majú klesajúcu tendenciu, čo vyplýva z tabuľky 8. U všetkých týchto výrobkov, ktoré môžeme chápať ako základné potraviny pozorujeme v roku 2008 pokles oproti bázickému roku Tento pokles môže byť spôsobený zvyšovaním príjmov domácností. Ak sa zvýši príjem ľudí nebudú spotrebovávať viac základných potravín ale začnú uspokojovať svoje sekundárne potreby, budú kupovať drahšie, kvalitnejšie, exotickejšie a rôznorodejšie potraviny ako sú napr. kvalitné vína, syry, ryby, značkové čokolády, exotické ovocie a zeleninu. Najväčší pokles, skoro až 18%, zaznamenávame pri konzumnom mlieku. Tento klesajúci trend spotreby mlieka môžeme pripísať rozširovaniu ponuky jogurtov a rôznych kyslomliečnych výrobkov. Štát sa snaží podporovať spotrebu mlieka zavádzaním automatov na čerstvé kravské mlieko, čo vyhovuje nie len poľnohospodárom ale taktiež spotrebiteľom. Napriek tomu, že spotreba mlieka klesá, celkovo mlieko a mliečne výrobky vzrástli za sledované obdobie o 0,2%. Odporúčaná dávka mlieka a mliečnych výrobkov na jedného obyvateľa ročne je 220 kg. Vo všeobecnosti je známe že obyvateľstvo SR konzumuje príliš veľa tukov a naopak príjem zeleniny a ovocia je nepostačujúci. V posledných rokoch zaznamenávame nárast výdavkov na tieto komodity, čo súvisí so zvyšujúcou sa popularitou zdravej výživy. Výdavky na zeleninu v sledovanom období 2004 až

34 vzrástli o 12,4% a dokonca v roku 2008 pozorujeme až 14% nárast. Výdavky na ovocie a ovocné výrobky v tomto období vzrástli o 31,2%. Na spotrebu týchto druhov potravín, znázornených v tabuľke 8 majú vplyv v neposlednom rade aj ceny jednotlivých potravín. Od začiatku roka 2004 vzrástli ceny potravín, a to v dôsledku zmeny DPH na jednotnú 19% sadzbu. Zvýšením tejto dane sa Slovenská republika spomedzi štátov Európskej únie zaradila medzi krajiny s najvyššou DPH na základné potraviny. Tabuľka č. 8: Celková spotreba potravín v SR MJ /2004 Mäso t ,973 Mlieko a mliečne výrobky t ,002 Mlieko konzumné t ,821 Tuky t ,989 Cukor t ,149 Kakaové výrobky t ,957 Obilniny v hodnote zrna t ,913 Cestoviny t ,277 Zemiaky t ,863 Strukoviny jedlé t ,972 Zelenina a zeleninové výrobky t ,124 Ovocie a ovocné výrobky t ,312 Soľ jedlá t ,997 Alkoholické nápoje tis. l ,023 Nealkoholické nápoje tis. l ,416 Zdroj: Štatistický úrad SR Vývoj výdajov alkoholických a nealkoholických nápojov v rokoch 2004 až 2008 sledujeme na grafe 4. Výdaje na nealkoholické nápoje vykazujú rastúci trend okrem roku 2008, kde pozorujeme pokles. Rastúci trend vidíme aj pri alkoholický nápojoch s výnimkou roku 2005, pokles v tomto roku môže byť spôsobený zvyšovaním spotrebných daní, a teda aj cien alkoholických nápojov. Podľa dostupných údajov Štatistického úradu v tomto roku vypil každý Slovák v priemere deväť litrov čistého alkoholu. V roku 2008 spotreba alkoholických nápojov predstavovala v priemere na jedného obyvateľa 160,8 litra, čo predstavuje 9,2 litra čistého alkoholu. Štát sa 33

35 zvyšovaním spotrebných daní na alkohol a tabakové výrobky snaží znižovať spotrebu týchto tovarov, pretože podľa odborníkov je pitie alkoholu na Slovensku príliš vysoké, a to hlavne u mladých ľudí. Graf 4 : Výdaje na alkoholické a nealkoholické nápoje v tis.l Alkoholické nápoje Nealkoholické nápoje Zdroj: Štatistický úrad SR 4.3 Vývoj príjmov a výdavkov domácností Čisté peňažné príjmy domácností v rokoch 2004 až 2008 medziročne rástli. Za prvé tri roky sledujeme nárast o 14% ale v roku 2008 dynamika medziročného rastu poklesla o 3%. Takýto trend sa odrazil aj vo vývoji čistých peňažných výdavkov a tiež spotrebných výdavkov (s výnimkou roka 2006). V roku 2008 nepozorujeme ani nárast, ani pokles čistých peňažných výdavkov. Najdynamickejší nárast bol zaznamenaný v roku 2006, kedy dosiahol 14%. Podobný priebeh pozorujeme aj pri vývoji spotrebných výdavkov. Za sledované obdobie priemerný medziročný rast čistých peňažných príjmov, vyjadrený priemerným koeficientom rastu predstavoval 9,75% (k= ), kým čisté peňažné výdavky rástli o 8,5% (k=1,085). Priemerný medziročný rast spotrebných 34

36 výdavkov predstavoval 8% (k=1,08) a výdavkov na potraviny a nealkoholické nápoje 5,25% (k=1,0525). Tabuľka č. 9: Medziročné indexy príjmov a výdavkov domácností index 2005/2004 index 2006/2005 index 2007/2006 index 2008/2007 Čisté peňažné príjmy Čisté peňažné výdavky Spotrebné výdavky Výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje Zdroj: Štatistický úrad SR

37 5 Záver Výkonnosť ekonomiky, posudzovaná podľa príjmov a výdavkov domácností za obdobie 2004 až 2008 má rastúcu tendenciu. Sledujeme každoročný nárast príjmov za sledované obdobie. Najväčšiu časť príjmov obyvateľstva tvoria príjmy zo zamestnania, ktoré predstavujú až 50% z hrubých peňažných príjmov. Tiež môžeme konštatovať, že bezdetné domácnosti vykazujú väčšie príjmy ako domácnosti s deťmi, čo môže byť spôsobené tým, že domácnosti bez detí svoj čas a energiu vkladajú do práce a rozvoja svojej kariéry. Taktiež sledujeme každoročný nárast nominálnej reálnej mzdy. V dôsledku svetovej hospodárskej krízy, ktorá zasiahla aj Slovenskú republiku je tento nárast nominálnej mzdy v roku 2009 najnižší. Vo výdavkoch domácností, ktoré sa odvíjajú od príjmov domácností, pozorujeme tak isto ako u príjmov rastúcu tendenciu. Výdavky domácnosti sú závisle od disponibilných dôchodkov, čiže príjmov domácností. Za sledované obdobie pozorujeme väčší nárast príjmov ako výdavkov, čo je pozitívny jav a ľudia môžu tento rozdiel medzi príjmami a výdavkami vložiť do úspor. Spotrebné výdavky, tvora najväčšiu časť výdavkov a na celkových čistých výdavkoch sa podieľajú až 90% podielom. Obyvateľstvo Slovenskej republiky vynakladá približne 50% výdavkov na uspokojovanie základných ľudských potrieb, kam patria potraviny, bývanie, oblečenie, energie. Najväčšou zložkou spotrebných výdavkov sú výdavky na potraviny. Aj keď pozorujeme nárast výdavkov na potraviny, ich podiel na čistých peňažných príjmov sa znižuje. Slovenská vláda sa snaží rôznymi opatreniami v oblasti hospodárskej politiky znižovať podiel týchto výdavkov. Spotrebu potravín ovplyvňuje množstvo faktorov. Sú to ekonomické faktory (ceny potravín, vývoj HDP a reálnych miezd), socio-kultúrne (zvyky, preferencie), veková štruktúra obyvateľstva a taktiež životný štýl. Zmenou životného štýlu pozorujeme pokles v spotrebe základných potravín ako chlieb, mäso, mlieko, čo je spôsobené tým, že ľudia kupujú väčšie množstvo substitútov (rožky, žemle, ryby, kyslomliečne nápoje a jogurty). Najviac výdavkov na potraviny vynakladajú domácnosti dôchodcov, a to približne 30% z celkových spotrebných výdavkov a najmenej výdavkov na potraviny, približne 23% vynakladajú domácnosti samostatne zárobkovo činných osôb. 36

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako sp TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda, základné etapy vývoja ekonómie, základné

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, november 2016 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Rýchly odhad HDP v 3Q: Eurozóna: % medzištvrťročne (zachovanie tempa rastu z predchádzajúceho štvrťroka). Slovensko: %

Podrobnejšie

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017

ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 2017 ZDRAVOTNÝ STAV POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA NA SLOVENSKU 217 Vývoj potravinárstva po roku 1996 Nedostatok porovnateľných dát spred transformácie Zväčša stagnácia výroby; výraznejší pokles piva, cestovín,

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

Trh výrobných faktorov

Trh výrobných faktorov Trh VF - pokračovanie ZE PI Prednáška 5. Trh práce pri pružných mzdách Pružné mzdy Mzdová sadzba (W) S L W E D L C Dobrovoľne nezamestnaní Zamestnaní L* Pracovná sila (L) Trh práce pri nepružných mzdách

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, apríl 2015 Odbor ekonomických a menových analýz Tvrdé indikátory Februárové tržby, produkcia a export potvrdzujú očakávania zrýchleného rastu HDP v 1Q2015. Nastalo oživenie automobilového

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strednodobá predikcia P2Q-219 Odbor ekonomických a menových analýz Národná banka Slovenska 11. júna 219 1 Zhrnutie Nové informácie slabší zahraničný dopyt (1,4 p. b. kumulatívne) odlišná štruktúra HDP

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU

Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU Meno: Škola: Ekonomická olympiáda 2017/2018 Test krajského kola SÚŤAŽ REALIZUJE PARTNERI PROJEKTU Ekonomická olympiáda Test krajského kola 2017/2018 Pokyny pre študentov: Test obsahuje štyri časti. Otázky

Podrobnejšie

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť

Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?  Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a dlhodobú starostlivosť Ing. Eduard Heger Poslanec NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Pripravenosť a najväčšie dopady:

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

S T A N O V I S K O

S T A N O V I S K O S T A N O V I S K O HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 2017 V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia Ekonomický cyklus Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov a služieb, ktoré sa

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, september 2018 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmiernenie ekonomickej aktivity v EA, priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby poklesli, produkcia najmä kvôli autám

Podrobnejšie

Microsoft Word - livelink

Microsoft Word - livelink ÚVODNÉ SLOVO Rada guvernérov sa na svojom zasadaní 2. mája 2012 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických

Podrobnejšie

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013

NA_STRANKE_LEN_PRE_ALS_2013_TK_ALS_11_9_2013_vysledky_1_polrok_2013 Tlačová konferencia Lízingový trh na Slovensku v 1.polroku 2013 11.9.2013 1 Ukazovatele hospodárstva SR v 1.polroku 2013 - vybrané oblasti HDP + 2,0 % Priemyselná produkcia + 2,6 % Stavebná produkcia -

Podrobnejšie

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi Poberatelia dávky v hmotnej núdzi v kontexte zmien v systéme pomoci v hmotnej núdzi (výsledky empirického výskumu realizovaného v súbore bývalých a aktuálnych poberateľov DvHN) Obsah 1. Ciele empirického

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx

Microsoft PowerPoint - Poskytovatelia platobných služieb a nebankoví poskytovatelia úverov.pptx Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike Bratislava, 30. máj 2018 Obsah 1. Trendy a riziká

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou postup VO ( 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Školská jedáleň materskej školy,

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iné Učebné osnovy Makroekonómia

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

biatec_apr09.indd

biatec_apr09.indd 8 ročník 17, 4/2009B I Vývoj platobnej bilancie v roku 2008 VÝVOJ NA BEŽNOM ÚČTE PLATOBNEJ BILANCIE Za január až december 2008 sa saldo bežného účtu platobnej bilancie medziročne zhoršilo o 1 108,7 mil.,

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2017__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 217 Bratislava, december 218 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 218 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2014 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Zmena technických predpokladov (slabšia ropa a zahraničný dopyt) sa premietla do revízie HDP a HICP smerom nadol v celom horizonte

Podrobnejšie

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 2016__________________________________SBA Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku v r. 216 Bratislava, december 217 Vydavateľ: Vypracoval: Slovak Business Agency Jakub Lukáč SBA, Bratislava, 217 Všetky práva vyhradené. Údaje, ktoré

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc Analýza vplyvu milionárskej dane na daňové zaťaženie prostredníctvom nezdaniteľného minima vo Slovenskej republike Anna Harumová * 1 Úvod Pre problematiku trhu práce je dôležité ako vplýva daňové a odvodové

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, marec 2019 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Pozitívne správy z mesačných ukazovateľov z reálnej ekonomiky z EÚ (produkcia, maloobchod), výnimka nemecký priemysel. Produkcia,

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 12. august 2014 Predpoklady pre rok 2014 potvrdené Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku uspokojivé výsledky Presvedčivý organický rast obratu o 3,3 % Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol

Podrobnejšie

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016

Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 2016 Ing. Andrea Marhevková Hlavná kontrolórka obce Hranovnica Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 (v súlade s 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N

Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja N Hodnotenie vplyvu univerzity: prípadová štúdia vplyvu výdavkov študentov EU v Bratislave Štefan Rehák Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EUBA Štúdie ekonomických vplyvov dôvody typy analýz

Podrobnejšie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce na roky 2003 2013 DODATOK č. 1 - rozvoj bývania Obyce 2011 1. Analýza hospodárskeho rozvoja obce - doplnenie a/ sociálno ekonomická analýza Časť :

Podrobnejšie

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov

PM C-03 Prostredie riadenia ¾udských zdrojov PROSTREDIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 1 OSNOVA vonkajšie prostredie vnútorné prostredie 2 PROSTREDIE 3 PROSTREDIE Analýza údajov o prostredí Definovanie tendencie prehľad údajov štatistická analýzy grafické

Podrobnejšie

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška An Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018 a v 1. štvrťroku 2019 (2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2018) Ján Haluška Andrej Hamara Branislav Pristáč INFOSTAT Inštitút informatiky

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 Bratislava 2016 OBSAH Zoznam skratiek... 3 ÚVOD... 5 1 HLAVNÉ

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

MUES_2016_Durana_nezamestnanost

MUES_2016_Durana_nezamestnanost NEZAMESTNANOSŤ SYSTÉMOVÝ PROBLÉM SLOVENSKÉHO HOSPODÁRSTVA INESS 2015 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 Zamestnanosť podľa druhu úväzku (v tis.) Muži a ženy spolu Zamestnanci na plný

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013

Dôvodová správa k rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky – 2013 Dôvodová správa K bodu: Rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2011 2013. Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje predovšetkým príjmy

Podrobnejšie

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/2019 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Názov m

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/2019 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Názov m MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/219 Mestská rada: 6.5.219 Mestské zastupiteľstvo: 13.4.219 Názov materiálu: Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Strednodobá predikcia P4Q-2015 prezentácia pre médiá Odbor ekonomických a menových analýz Vonkajšie prostredie Decembrová predikcia (BMPE) ECB 2 Eurozóna: december vs. september Prognóza ECB očakáva pokračovanie

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Nové trendy v oblasti BOZP (alebo kam kráča BOZP?) Príspevok na seminár: Zdravé pracoviská- dobré pre teba. Dobré pre podnik. Košice, 17.4.2013 RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Nové trendy v oblasti BOZP

Podrobnejšie

(6. Pr\355loha k 1. zmene rozpo\350tu RTVS na rok 2017 DEF.xlsx)

(6. Pr\355loha k 1. zmene rozpo\350tu RTVS na rok 2017 DEF.xlsx) NÁVRH 1. ZMENY ROZPOČTU ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2017 Bratislava, 6. marec 2017 2 1. Komentár Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2017 dňa 21. decembra 2016 uznesením č.153/2016.

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Čiastka 128/2008 (342)

Čiastka 128/2008 (342) I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 1.A. Identifikačné údaje, ak je žiadateľom právnická osoba 1.1. Obchodné meno: 1.2. Sídlo: 1.3. Právna forma: 1.4. IČO: 1) DIČ: 2) 1.5. Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak

Podrobnejšie

0-Titulná strana Slov.pdf

0-Titulná strana Slov.pdf Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ročenka slovenského stavebníctva 2019 Bratislava, jún 2019 P u b l i k á c i a ROČENKA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2019 SPRACOVATEĽ PUBLIKÁCIE ÚEOS - Komercia,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva Katedra krízového manažmentu Kvantifikácia peňažnej hodnoty ľudského života Ing. Alexander Kelíšek, PhD. FIREFF Workshop III. - 24. november

Podrobnejšie

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2

K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 MENOVÝ VÝVOJ 2 K A P I T O L A 2 2 MENOVÝ VÝVOJ Vývoj ekonomických fundamentov Slovenska v roku prebiehal v prostredí externej finančnej krízy, ktorá spôsobila spomalenie reálnej ekonomickej

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

TK_

TK_ Tlačová konferencia Národnej banky Slovenska dňa 30. marca 2010 Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás na pravidelnej tlačovej konferencii Národnej banky Slovenska k téme strednodobej predikcie. Strednodobú

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra 2017 číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14. decembra číslo materiálu: Názov materiálu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k u rozpočtu na rok a k u viacročného rozpočtu

Podrobnejšie

Microsoft Word - apxi-52.doc

Microsoft Word - apxi-52.doc FAKTORY DIFERENCIÁCIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU DRUŽSTIEV AKO FORMY PODNIKANIA FACTORS OF DIFFERENTIATION OF ECONOMIC PROFIT OF COPERATIVES ANOTÁCIA Marek DVOŘÁK The negative development of the economic profit

Podrobnejšie

5_polèík_majetok

5_polèík_majetok : 2008 Majetok Referát Význam obežného, krátkodobého majetku, jeho štruktúra statická a dynamická. Oceňovanie, normovanie obežného majetku, sledovanie jeho využitia 5 Polčík Jozef jpo@ynet.sk 19. 11. 2008

Podrobnejšie

EU SILC 2016 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR 2017

EU SILC 2016 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR 2017 EU SILC 2016 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR 2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky Kód: 021217 Okruh: Demografia a sociálna štatistika Dátum: jún 2017 EU SILC 2016 Zisťovanie

Podrobnejšie

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou -

Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou - Bielkoviny - rozhovor s nutričnou terapeutkou 30. 10. 2017 Rozhovor s nutričnou terapeutkou Danou Sasákovou o nízkobielkovinovej diéte a bielkovinách. Bielkoviny Čo sú vlastne bielkoviny? Bielkoviny, hovorí

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Žilinský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

K A P I T O L A 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3, % z 3, % v predchádzajúcom roku a dosiahol

Podrobnejšie

raisova

raisova ŽIVNOSTNÍCI, MSP A ICH POSTAVENIE V EKONOMIKE SR Ing. Manuela Raisová, Ing. Ľudmila Pavliková, PhD. Technická univerzita, Ekonomická fakulta manuela.raisova@tuke.sk ludmila.pavlikova@tuke.sk Abstrakt Predmetom

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD High risk rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OPTIMÁLNE POR

PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD High risk rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OPTIMÁLNE POR PORTFÓLIO KLASIK HIGH RISK USD rozložená investícia dôraz sa kladie na vysoký výnos pri vysokej volatilite Referenčná mena: USD Odporúčaný investičný horizont: Päť rokov 100% 2.000 USD / jednorazovo alebo

Podrobnejšie

Uctovnictvo

Uctovnictvo Obsah 3 ÚČTOVNÍCTVO PODNIKU V PODMIENKACH TRHOVÉHO HOSPODÁRSTVA... 2 3.1 Vzťah finančného, nákladového a manažérskeho účtovníctva a ich význam pre podnik... 2 3.1.1 Finančné účtovníctvo... 3 3.1.2 Nákladové

Podrobnejšie

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetliv Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík 15.02.2019 Počet zobrazení:null Spotrebiteľské ceny (inflácia) Metaúdaje Metodika Metodické vysvetlivky - HICP Metodické vysvetlivky - CPI Metodické vysvetlivky

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 15.05.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 15.05.2002 do: 30.04.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 240 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

Pressemitteilung

Pressemitteilung Tlačová správa 11. november 2014 Henkel potvrdzuje ciele na rok 2014 s vyššou očakávanou maržou EBIT Napriek zložitým trhovým podmienkam spoločnosť Henkel zaznamenala presvedčivé výsledky za tretí štvrťrok

Podrobnejšie

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015

stanovisko HK k ZÚ mesta 2015 MESTO KOŠICE ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA KOŠICE ZA ROK 2017 Spracovateľ: Ing. Pavol Gallo hlavný kontrolór mesta Košice

Podrobnejšie

Ekon Supply of labour by John Pencavel

Ekon Supply of labour by John Pencavel Labour supply of men by John Pencavel Prednáša: V. Kvetan (EÚ SAV) Obsah kapitoly Úvod Empirické regulácie Trendy v pracovnom správaní Cross sekčné odchýlky v pracovnom správaní Koncepčný rámec Kanonický

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx Zmeny v dlhodobom majetku s dopadom na DPPO A) Úprava základu dane pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac Ak je v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 Eur

Podrobnejšie

1

1 Extrakt z Výročnej správy 2013 1 Obsah 1. Úvodná časť...3 1.1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti...3 1.2. Predmet činnosti...3 1.3. Orgány spoločnosti...3 1.4. Organizačná štruktúra...4 1.5. Iné dôležité

Podrobnejšie

Kein Folientitel

Kein Folientitel Nespravodlivé prerozdelenie marží jedna z príčin úpadku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva Ing. Milan Semančík predseda SPPK Medzinárodná konferencia POTRAVINY A OBCHOD 2015 / FOOD & TRADE

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s

k a p i t o l a 1 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky s 1 Makroekonomický vývoj 1.1 VONKAJŠIE EKONOMICKÉ PROSTREDIE 1.1.1 Globálne trendy vývoja produkcie a cien Rast globálnej ekonomiky sa v roku spomalil približne na 3,1 % z 3,4 % v predchádzajúcom roku a

Podrobnejšie

Prezentácia výročnej správy AVF 2010

Prezentácia výročnej správy AVF 2010 15. máj 2012 Pravidelná súčasť komunikácie fondu s odbornou verejnosťou Transparentnosť a otvorenosť voči prispievateľom aj voči žiadateľom Priestor pre konštruktívnu diskusiu a návrhy na ďalší rozvoj

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

Teplate_analyza_all

Teplate_analyza_all Firma VZOR Finančná analýza spoločnosti Jún 2014 1. Základné informácie o spoločnosti IČO: 11111111 DIČ: 22222222 Právna forma: Dátum vzniku: Sídlo: spoločnosť s ručením obmedzeným 8. novembra xxxx xxxxx

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia CR

Microsoft PowerPoint - Prezentacia CR Možnosti hodnotenia rekreačnej funkcie lesov Rekreace a ochrana přírody 5. 6.mája 2010 Křtiny Jozef Tutka Miroslav Kovalčík Úvod Rekreačná funkcia lesa = schopnosť lesa poskytovať ľuďom priestor a prostredie

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

Dopyt po vzdelaní

Dopyt po vzdelaní Dopyt po vzdelaní 1. Úloha vzdelania v ekonomike Aký je prínos vzdelania k produktu ekonomiky? Ako sa mení dopyt po vzdelaní v súvislosti s ekonomickým rastom? Aká je nahraditeľnosť vzdelaných pracovníkov

Podrobnejšie

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky V zmysle 18f, odsek HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ŽIAR NAD HRONOM Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018. V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Prešovský kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY UPLATNENIE ABSOLVENTOV TRENDY TRHU PRÁCE TRH PRÁCE Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023 Trenčiansky kraj ITMS 2014+312031N138

Podrobnejšie

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode]

SFS_tlacovka_Maj 2015 [Compatibility Mode] Správa o finančnej stabilite k máju 2015 27.5.2015 Externé a domáce prostredie z pohľadu finančnej stability Ďalšie zlepšovanie ekonomickej situácie; vybrané riziká pretrvávajú Vývoj Zlepšovanie ekonomickej

Podrobnejšie

Správa o ekonomike SR marec 2019

Správa o ekonomike SR marec 2019 Správa o ekonomike SR Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 Bratislava Kontakt: info@nbs.sk http://www.nbs.sk Prerokované Bankovou radou. marca 19. Všetky

Podrobnejšie