EKONOMICKÉ ROZHĽADY EKONOMICKÁ UNIVERZITA 1/2012 V BRATISLAVE ROČNÍK

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EKONOMICKÉ ROZHĽADY EKONOMICKÁ UNIVERZITA 1/2012 V BRATISLAVE ROČNÍK"

Prepis

1 EKONOMICKÉ ROZHĽADY EKONOMICKÁ UNIVERZITA 1/2012 V BRATISLAVE ROČNÍK 41.

2 Autori príspevkov doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, (NHF EU), tel.: 02/ , doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Katedra financií, NHF EU, tel.: 02/ , doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., Katedra podnikovohospodárska, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, (FPM EU), tel.: 02/ , Ing. Michaela Kinčáková, Katedra podnikovohospodárska, FPM EU, tel: 02/ , michaela. Dr. hab. Bohuslav Stankiewicz, Prof. Faculty of Economics, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Poland, Szczecin, ul. Žolnierska 47, tel.: , Ing. Karol Szomolányi, PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Fakulta Hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, (FHI EU), tel.: 02/ , Ing. Martin Lukáčik, PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, FHI EU, tel.: 02/ , Ing. Adriana Lukáčiková, PhD., Katedra operačného výskumu a ekonometrie, FHI EU, tel.: 02/ , prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava (NHF EU), tel.: 02/ , Ing. Tomáš Ondruška, Katedra poisťovníctva, NHF EU, tel.: 02/ , Ing. Marián Vongrej, PhD., Katedra ekonomickej teórie, NHF EU, tel.: 02/ , Peter Árendáš, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF EU, Ing. Beáta Gavurová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Němcovej 32, Košice, tel.: 055/ , prof. Ing. Vojtech Stanek, PHD., Katedra sociálneho rozvoja a práce, NHF EU, tel.: 02/ , Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Katedra financií, NHF EU, tel.: 02/ , prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. Katedra ekonomickej teórie, NHF EU, tel.: 02/ , Ing. Katarína Belanová, PhD, Katedra financií, NHF EU, tel.: 02/ , doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., mim. prof., prodekanka pre vedu, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava, tel.: 02/ ,

3 OBSAH Erika Neubauerová Alena Zubaľová New Trends in Fiscal Policy Gender-sensitive Budgeting (Nové tendencie vo fiškálnej politike rodovo citlivé rozpočtovanie)... 7 Elena Šúbertová Michaela Kinčáková Evaluation of the Results Analysis in the Entrepreneurial Thinking of Business Students in Slovakia (Hodnotenie výsledkov analýzy podnikateľského myslenia študentov podnikania na Slovensku) Boguslaw Stankiewicz Competitiveness of Health Resort Enterprise Looking for Methods of Evaluating Cross-Border Competitiveness of Health Resort Enterprises (Konkurencieschopnosť podnikov kúpeľnej starostlivosti hľadanie metód hodnotenia ich cezhraničnej konkurencieschopnosti) Karol Szomolányi Martin Lukáčik Adriana Lukáčiková The Relation between the Rate of Change of Money Wage and Unemployment Rates in the Frame of the Microeconomic Dynamics (Vzťah medzi mierou rastu nominálnych miezd a mierou nezamestnanosti v rámci mikroekonomickej dynamiky) Diskusia Anna Majtánová Tomáš Ondruška Economic Sense of Non-life Insurance and Specific Risks (Ekonomický zmysel neživotného poistenia a špecifické riziká) Marián Vongrej Freedom, Election and Morality as a Basis of Constitutional Economics (Sloboda, voľby a morálka ako východiská konštitučnej ekonómie) Peter Árendáš Porovnanie výkonnosti komodít a akcií ťažobných spoločností Prehľady Konzultácie Beáta Gavurová Informačno-technická podpora zavedenia systému Balanced Scorecard Vojtech Stanek Spoločenská zodpovednosť podnikov a podniková sociálna politika

4 Recenzie Marcela Rabatinová Kušnírová J. a kol.: Daňovníctvo daňová teória a politika I praktikum. Prvé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, Vladimír Gonda Švihlíková, I.: Globalizace a krize. Souvislosti a scénaře. Všeň: GRIMMUS, Katarína Belanová Romančíková, E.: Ekonómia a životné prostredie. Bratislava: IURA EDITION, Informácie Daniela Breveníková Cudzie jazyky v premenách času

5 CONTENTS Erika Neubauerová Alena Zubaľová New Trends in Fiscal Policy Gender-sensitive Budgeting... 7 Elena Šúbertová Michaela Kinčáková Evaluation of the Results Analysis in the Entrepreneurial Thinking of Business Students in Slovakia Boguslaw Stankiewicz Competitiveness of Health Resort Enterprise Looking for Methods of Evaluating Cross-Border Competitiveness of Health Resort Enterprises Karol Szomolányi Martin Lukáčik Adriana Lukáčiková The Relation between the Rate of Change of Money Wage and Unemployment Rates in the Frame of the Microeconomic Dynamics Discussion Anna Majtánová Tomáš Ondruška Economic Sense of Non-life Insurance and Specific Risks Marián Vongrej Freedom, Election and Morality as Bases of Constitutional Economics Peter Árendáš Porovnanie výkonnosti komodít a akcií ťažobných spoločností (Comparing Performance of Commodities and Stocks of Mining Companies) Surveys Consultations Beáta Gavurová Informačno-technická podpora zavedenia systému Balanced Scorecard (Information and Technical Support of Introducing Balanced Scorecard) Vojtech Stanek Spoločenská zodpovednosť podnikov a podniková sociálna politika (Corporate Social Responsibility and Corporate Social Policy) Reviews Marcela Rabatinová Kušnírová, J. a kol.: Daňovníctvo daňová teória a politika I praktikum. Prvé vydanie. (Taxation Tax Theory and Policy I Workbook.), Bratislava: IURA EDITION,

6 Vladimír Gonda Švihlíková, I.: Globalizace a krize. Souvislosti a scénaře. (Globalisation and Crisis. Connections and Scenarios.), Všeň: GRIMMUS, Katarína Belanová Romančíková, E.: Ekonómia a životné prostredie. (Economics and the Environment.), Bratislava: IURA EDITION, Information Daniela Breveníková Cudzie jazyky v premenách času. (Foreign Languages in Changing Times.)