Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o..

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.."

Prepis

1 Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.. 1 Uvodne ustanovenia 1.1 Tymito Vseobecnymi obchodnymi podmienkami (VOP) sa riadia pravne vzt'ahy medzi spolocnost'ou Dynamic Assembly Machines Slovakia, S.r.o., so sidlom Jana Kollara 13/2014, Nove Mesto nad Vahom, reo , spolocnost' zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Trencin, oddie1 Sro, vlozka cislo R, ako predavajucim a kazdym zakaznikom ako kupujucim pri predaji tovarov/produktov/materialov a poskytovani suvisiacich sluzieb spolocnost'ou predavajuceho. Aktualne VOP tvoria neoddelitefmi sucast' objednavky/individualnej kupnej zmluvy. Ak VOP obsahuju ustanovenia odlisne od individualnej kupnej zmluvy, maju ustanovenia individualnej kupnej zmluvy prednost' pre tymito obchodnymi podmienkami. Odlisne alebo dodatocne podmienky individualnej kupnej zmluvy su platne, ak boli dohodnute pisomne. Kupna zmluva je uzatvorena podl'a slovenskeho prava a vsetky pravne vzt'ahy, ktore vznikmi z kupnej zmluvy, sa spravuju slovenskym pravom. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravene v kupnej zmluve a VOP sa riadia zakonom c Zb. Obchodny zakonnik SR v zneni neskorsich zmien a predpisov. Aktualne VOP su zverejnene na stranke Predavajuci je opravneny kedykofvek priebezne menit'/upravovat' obchodne podmienky. Ucinnost' povodnych obchodnych podmienok konci vydanim novych VOP s aktualnym terminom ucinnosti a ich zverejnenim na stranke predavajuceho, Sposob objednavania 2.1 Kupujuci objednava u predavajuceho nim ponukany tovar a sluzby, predavajuci na zaklade potvrdenych objednavok kupujuceho dodava kupujucemu nim objednany tovar a sluzby, kupujuci za dodany tovar a sluzby uhradza dohodnutu kupnu cenu. Kazdy pripad objednania/individualneho predaja tovarov a sluzieb a ich odobratia kupujucim sa povazuje za uzatvorenie individualnej kupnej zmluvy, so samostatnym predmetom kupy stanovenym rozsahom objednanych a skutocne odobratych tovarov a sluzieb, za dohodnuni kupnu cenu. Predmetom kupy su/budu tovar a sluzby, ktore su v danom case predmetom aktualneho planu a predmetom aktualnej ponuky predavajuceho. VOP sa vzt'ahuju aj na vsetky pripadne zmeny aktualnej ponuky tovarov a sluzieb, ktore nastami pocas ucinnosti VOP. Dohoda predavajuceho a kupujuceho 0 dodani objednaneho/ponuknuteho druhu a mnozstva tovaru pripadne suvisiacich sluzieb - individualna kupna zmluva, sa povazuje za platne a ucinne uzatvorenu/zavazmi pre predavajuceho diiom pisomnej akceptacie/potvrdenia ponuky/objednavky predavajucim, Objednavka kupujuceho musi mat' pisomnu formu a musi byt' dorucena na adresu sidla predavajuceho alebo faxom na urceny fax predavajuceho, alebo na urcenu ovu adresu predavajuceho. Objednavka kupujuceho musi obsahovat': presne a aktualne oznacenie zmluvnych stran a ich opravnenych/zodpovednych zastupcov oznacenie osoby opravnenej na vsetky pravne ukony spojene s plnenim predmetu objednavky a podpisovanie s tym spojeny ukonov za kupujuceho, 6s10 objednavky, datum jej vystavenia, presne opisanie predmetu objednavky (specifikacia druhu tovaru/sluzby, mnozstva tovaru/sluzby) predpokladane miesto a ocakavany predbezny cas plnenia/dodania kupna cena vycislena v sulade s aktualnym cennikom predavajuceho, dohodnuty preddavok na kupnu cenu potvrdenie/text, ze kupujuci sa vopred oboznamil s obsahom aktualnych VOP predavajuceho a tieto v plnom rozsahu a bez vyhrad akceptuje datum podpisu objednavky kupujucim podpis opravneneho zastupcu kupujuceho tovaru, kiipna zmluva

2 Mnozsrvo, akost' a vyhotovenie predmetu kupy dodavaneho predavajucim stanovuje zakaznik/ kupujuci na vlastnu zodpovednost'. Predavajuci nie je opravneny ani povinny posudzovat' a nezodpoveda za vhodnost' vyuzitia objednaneho a dodavaneho tovaru na ucel stanoveny/ predpokladany kupujucim, Ak nie je v individualnej kupnej zmluve uvedene inak, predavajuci dodava tovar kupujucemu v beznej akosti a vyhotoveni, s beznymi vlastnost'ami zodpovedajucimi ucelu, na ktory sa takyto tovar spravidla pouziva, pri zohl'adneni vyrobnych tolerancii. Obal tovaru urcuje predavajuci. Predavajuci zabali tovar a vybavi ho na prepravu sposobom, ktory je obvykly pre uvedeny tovar v obchodnom styku, a sucasne sposobom potrebnym na uchovanie a ochranu tovaru. Naklady na balenie su sucasrou kupnej ceny. 3 Kupna cena a platobne podmienky 3.1 Cennik. Zakladom pre urcenie vysky kupnej ceny za objednany predmet kupy je cennik predavajuceho aktualny ku diiu uzatvorenia individualnej kupnej zmluvy v sulade s bodom 2.3 VOP. Zmeny cennika predavajucim su vyhradene. Sucast'ou kupnej ceny su aj naklady na balenie, prepravu a poistenie predmetu kupy. Kupujuci je povinny uhradit' kupnu cenu riadne a vcas. Vyska kupnej ceny, vyska preddavku na kupnu cenu a zakladne podrnienky splatnosti su stanovene dohodou zmluvnych stran v individualnej kupnej zmluve/potvrdenej objednavke. Uhradou kupnej ceny alebo jej casti sa rozurnie prevzatie dohodnutej kupnej ceny v plnej vyske v hotovosti alebo pripisanie dohodnutej kupnej ceny v plnej vyske na ucet predavajuceho. Indexove, inflacne, ine ndkladove klauzuly. Predavajuci je opravneny jednostrannym pravnym ukonom zvysit' kupnu cenu 0 sumu, 0 ktoni sa predavajucemu objektivne zvysili skutocne naklady spojene s dodanim predmetu kupy kupujucemu, najma z dovodu (I) zmeny vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR, financnych, colnych alebo inych opatreni organov verejnej spravy, stamych organov, alebo (H) v pripade zvysenia ceny predmetu kupy priamo vyrobcom, Predavajuci je opravneny zvysit' kupnu cenu v pripade, ak k zvyseniu nakladov na obstaranie a dodanie predmetu kupy doslo v obdobi medzi podpisanim kupnej zmluvy oboma zmluvnymi stranarni a prevzatim predmetu kupy kupujucim. 0 navyseni kupnej ceny z dovodov uvedenych v tomto bode je predavajuci povinny bez zbytocneho odkladu informovat' kupujuceho. V pripade, ak zvysenie kupnej ceny vratane DPH prekroci 15% povodnej kupnej ceny vratane DPH, je kupujuci opravneny odstupit' od kupnej zmluvy, a to v lehote do 7 kalendarnych dni od dorucenia informacie predavajuceho. Marnym uplynutim lehoty pravo kupujuceho na odstupenie od kupnej zmluvy zanika, Ak to bolo dohodnute, je kupujuci povinny zaplatit' preddavok na kupnu cenu, a to v dohodnutej mene, v lehote a vo vyske uvedenej v individualnej kupnej zmluve, na zaklade daiioveho dokladu predavajuceho. Ak je kupujuci v omeskani s uhradou preddavku na kupnu cenu, predlzuje sa 0 dobu omeskania lehota na dodanie predmetu kupy kupujucemu. Omeskanie kupujuceho so zaplatenim preddavku na kupnu cenu sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sposobom. Predavajuci nie je s prihliadnutim na povahu predmetu kupy povinny poskytnut' kupujucemu primeranu dodatocnu lehotu na splnenie povinnosti zaplatif preddavok na kupnu cenu. Predavajuci nie je v omeskani/nie je povinny zadat' predmet kupy do vyroby, ak nie je kupujucim uhradeny dohodnuty preddavok na kupnu cenu. Splatnost' kupnej ceny. Kupujuci je povinny zaplatit' dohodnutu kupnu cenu v plnej vyske v lehote splatnosti uvedenej v danovom doklade, v hotovosti alebo bezhotovostnym prevodom na ucet predavajuceho. Kupujuci je povinny zaplatit' kupnu cenu po dodani predmetu kupy kupujucemu. Omeskanie kupujuceho so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny alebo jej casti sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sposobom, Predavajuci nie je s prihliadnutim na povahu predmetu kupy povinny poskytmit' kupujucemu primeranu dodatocnu lehotu na splnenie povinnosti zaplatit' dohodnutu kupnu cenu alebo jej zostavajucu cast', Ak sa kupujuci z akehokolvek dovodu dostane do omeskania s uhradou preddavku na kupnu cenu, kupnej ceny alebo jej casti predavajucemu, je povinny zaplatit' predavajucemu za kazdy den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% denne z dlznej sumy az do zaplatenia. Tymto nie je dotknuty narok predavajuceho na nahradu skody. Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Na povinnost' kupnjuceho zaplatit' zmluvmi pokutu nema vplyv skutocnost', ze v d6sledku porusenia povinnosti kupujucim doslo neskor k zaniku kupnej zmluvy

3 Pravo kupujuceho, ktory ma postavenie platitel'a dane z pridanej hodnoty, na odpocitanie DPH pri kupe, sa spravuje vseobecne zavaznymi pravnymi predpisrni ucinnymi v SR. Kupnjuci podpisom kupnej zmluvy berie na vedornie, ze predavajuci nie je subjektom opravnenym rozhodovat' 0 naroku kupujuceho na odpocitanie DPH pri kupe. Ztidrzne prdvo. Predavajuci, ktory je inak povinny vydat'/odovzdat' predmet kupy kupujucemu, moze tento zadrzat', aby zabezpecil akukolvek svoju splatnu peiiaznu pohl'adavku vyplyvajucu/tykajucu sa kupnej zmluvy, voci kupujucemu, ktoremu je inak povinny vec vydat'. Predavajuci je povinny bez zbytocneho odkladu upovedornit' kupujuceho 0 zadrzani predmetu kupy a jeho dovodoch. Zadrzne pravo predavajuceho zanika uspokojenim zabezpecenej pohl'adavky, 4 Dodacie podmienky, miesto a cas plnenia 4.1 Miestom plnenia/dodania predmetu kupy je stanovene dohodou zmluvnych stran v individualnej kupnej zmluve potvrdenej predavajucim. Ak ma predavajuci predmet kupy odoslat' na dohodnute rniesto plnenia, plati, ze predmet kupy bol odovzdany/dodany kupujucemu v case, ked' bol predmet kupy odovzdany prvemu prepravcovi na prepravu. Naklady spojene s prevzatim predmetu kupy znasa kupujuci. Predbeiny cas plnenia /predbezny termin dodania predmetu kupy je uvedeny v individualnej kupnej zmluve. Predbezny termin dodania je urceny odbornym odhadom, s pribliadnutim na povahu predmetu kupy, na vyrobne moznosti vyrobcu, geograficku polohu vyrobneho zavodu, podrnienky prepravy, dopyt a ponuku po predmete kupy a predstavuje primerany cas plnenia. S prihliadnutim na tu uvedene objektivne skutocnosti bude presny cas plnenial presny termin dodania predmetu kupy urceny nizsie uvedenym sposobom. Presny cas plnenia. Predavajuci vhodnou a preukazatel'nou formou oznami kupujucemu presny cas plnenia - presny termin dodania predmetu kupy v lehote najmenej 3 kalendarne dni vopred. Predavajuci nie je v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu v pripade, ak je kupujuci v omeskani so zaplatenim preddavku na kupnu eenu alebo so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny. Predavajuci je opravneny dodat' predmet kupy kupujucemu aj kedykol'vek pred predbeznym alalebo presnym terminom dodania a kupujuci je povinny predmet kupy prevziat', nie je opravneny predmet kupy odrnietnut'. Predavajuci je opravneny poskytnut' a kupujuci je povinny prijat' aj ciastocne plnenie zavazku. Ak plnenie zavazku nie je viazane na osobne vlastnosti predavajuceho, je kupujuci povinny prijat' plnenie jeho zavazku ponuknute tret'ou osobou, ak s tym predavajuci suhlasi. Suhlas kupujuceho nie je potrebny. Odovzdanie/dodanie predmetu kiipy. Povinnost' predavajuceho dodat' predmet kupy kupujucemu je splnena tym, ze predmet kupy odovzda prvemu prepravcovi, ktory na naklady predavajuceho zabezpeci prepravu poisteneho predmetu kupy na dohodnute rniesto plnenia. V pripade medzinarodnej prepravy sa jedna 0 dodaciu podrnienky CIP. Predavajuci je povinny dodat' kupujucemu spolu s predmetom kupy aj prislusenstvo, a to najma dodaci list, daiiovy doklad, prijmovy pokladnicny doklad pri uhrade kupnej eeny v hotovosti, ine doklady). Omeskanie preddvajuceho. V pripade, ak sa predavajuci dostane do omeskania s dodanim predmetu kupy kupujucemu 0 viae ako 30 kalendarnych dni od predbezneho terminu dodania, je kupujuci opravneny pozadovat' od predavajuceho zmluvnu pokutu vo vyske 30,00 EUR za kazdy zacat)r tyzden omeskania, Narok kupujuceho na nahradu skody tym nie je dotknuty. Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Predavajuci nie je v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu, ak dodaniu predmetu kupy brani vis major alebo objektivne dovody, ktore nie su na strane predavajuceho. Za objektivne dovody sa povazuju najma osobitne/specificke prevadzkove dovody tykajuce sa vyrobcu/dodavatel'a. Omeskaniekupujuceho. V pripade, ak sa kupujuci dostane do omeskania s prevzatim predmetu kupy v dohodnutom rnieste plnenia, je povinny zaplatit' predavajucemu vsetky skutocne primerane naklady spojene so skladovanim a udrzbou predmetu kupy a zmluvnu pokutu vo vyske 30,00 EUR za kazdy zacaty tyzden omeskania, Narok predavajuceho na nahradu skody tym nie je dotknuty, Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Na povinnost' kupujuceho zaplatit' zmluvnu pokutu nema vplyv skutocnost', ze v dosledku porusenia povinnosti kupujucim doslo neskor k zaniku kupnej zmluvy. Predavajuci je povinny pisomnou vyzvou upozomit' kupujuceho na omeskanie spolu s 3

4 urcenim primeranej lehoty (nie viae ako 7 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy) na dodatocne splnenie povinnosti prevziat' predmet kupy. Omeskanie kupujuceho s prevzatim predmetu kupy v dodatocnej primeranej lehote sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sp6sobom. V pripade, ak kupujuci neprevezme predmet kupy ani v dodatoenej primeranej lehote, je predavajuci opravneny odstupif od kupnej zmluvy. MonUiJ. V pripade, ak je predmetom dodavky aj montaz predmetu kupy, je kupujuci povinny poskytmit' predavajucemu, bez zbytocneho odkladu, potrebnu sucinnost' najma pri realizacii pripravy miesta instalacie, pri vykonavani montaze predmetu kupy s prislusenstvom, pri odskusani predmetu kupy a pri realizacii zaskolenia zamestnancov kupujuceho na jeho obsluhu. Kupujuci je osobitne povinny zabezpecit' v dostatocnom casovom predstihu informovanost' predavajuceho 0 moznosti pristupu a technickej pripravenosti miesta instalacie (kompletne nainstalovane privody, kabelaz, siete) tak, aby boli v bezchybnom stave a aby boli kompatibilne s komponentmi dodavanymi predavajucim, a to minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym zaciatkom instalacie. Montazne price budu predavajucim uctovane podl'a cennika, ktory je nedelitel'nou sucast'ou VOP. 5 Vyhrada vlastnickeho prava a prechod nebezpecenstva 5.1 Vlastnicke pravo k predmetu kupy prechadza na kupujuceho zaplatenim dohodnutej kupnej ceny predmetu kupy v plnej ryske (vyhrada vlastnickeho prava). A.Zdo zmeny vlastnickeho prava je kupujuci povinny na vlastne naklady chranit' predmet kupy pred stratou, znicenim a poskodenim. Kupujuci je povinny vyuzivat' predmet kupy vylucne na ucel, na ktory je technicky urceny, A.Zdo zmeny vlastnickeho prava a ani nasledne kupujuci nie je opravneny predmet kupy vyrobcom nepovolenym sposobom menit', zhodnocovat' alebo upravovat'. Pokiaf kupujuci zrealizoval upravy predmetu kupy, ma predavajuci pravo ziadaf odstranenie tychto uprav a uvedenie predmetu kupy do povodneho stavu. Vsetky naklady znasa kupujuci. Nebezpecenstvo skody na predmete kupy prechadza na kupujuceho momentom, kedy predavajuci predmet kupy odovzda prvemu prepravcovi, ktory na naklady predavajuceho zabezpeci prepravu poisteneho predmetu kupy na dohodnute miesto plnenia. Vznik akejkol'vek skody na predmete kupy po prechode nebezpecenstva skody na kupujuceho nema za nasledok zmenu alebo zanik povinnosti kupujuceho uhradit' kupnu cenu v plnej vyske skody 6 Zodpovednost' za vady 6.1 Predavajuci zodpoveda za vady, ktore ma predmet kupy v okamihu, ked' prechadza nebezpecenstvo skody na predmete kupy na kupujuceho, a ktore boli sposobene zavinenym porusenim povinnosti predavajuceho. Predavajuci nezodpoveda za vady predmetu kupy, 0 ktorych kupujuci v case prevzatia predmetu kupy vedel alebo s prihliadnutim na okolnosti, za ktorych bol predmet kupy odovzdany a prevzaty, musel vediet', okrem pripadu, ak sa vady tykaju takych vlastnosti predmetu kupy, ktore mal mat' predmet kupy podl'a kupnej zmluvy. Zodpovednost' predavajuceho za vady nevznika, ak tieto vady boli sposobene po prechode nebezpecenstva skody na tovare vonkajsimi udalost'ami a nesposobil ich predavajuci alebo osoby, s ktorych pomocou predavajuci plnil svoj zavazok, alebo boli sposobene v pricinnej suvislosti s porusenim povinnosti kupujuceho, Kupujuci je povinny pri prevzati predmetu kupy od prepravcu, pred pripadnym spracovanim, dokladne predmet kupy prezriet', v opacnom pripade je opravneny uplatnit' naroky z vad zistitelnych pri obhliadke len v pripade, ak preukaze, ze predmet kupy mal tieto vady v case jeho dodania kupujucemu. Ak kupujuci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v case prechodu nebezpecenstva skody na tovare, nie je opravneny uplatnit' naroky z vad zistitel'nych pri tejto prehliadke

5 Kupujuci je povinny zistene vady, za ktore zodpoveda predavajuci, bezodkladne, do troch pracovnych dni od dodania predmetu kupy, pisomne oznamit' s prislusnou fotodokumentaciou predavajucemu, inak predavajuci nezodpoveda za zhorsenie alebo nove vady tovaru, ktore vznikli v d6s1edku zistenych vad v dobe od ich zistenia az po ich oznamenie predavajucemu. V pisomnej reklamacii kupujuci opise druh vady, rozsah, okolnosti za akych boli vady zistene. Reklamacia bude vybavena v sulade s reklamacnym poriadkom predavajuceho. Predavajuci nezodpoveda za vady predmetu kupy, ktore vznikli v d6s1edku pouzitia vadneho materialu dodaneho kupujucim, navrhom vyrobnych procesov zo strany kupujuceho, ani pouzitim konstrukcnych udajov, vykresov, planov alebo inych zadani dodanych kupujucim. 7 Ochrana dovernych informaeii 7.1 Vsetky doverne informacie ostavaju vyhradnym vlastnictvom zmluvnej strany, ktorej sa tykaju a druha strana vyvinie pre zachovanie ich d6vemosti a pre ich ochranu rovnake usilie, ako by to boli jej vlastne doverne informacie, S vynimkou predmetu tejto zmluvy sa obe strany zavazuju nekopirovat' ziadnym sposobom doverne informacie druhej strany, neposkytnut' ich tretej osobe ani svojim vlastnym zamestnancom a zastupcom, s vynimkou tych, ktori s tymito informaciami potrebuju byt' zoznameni aby mohli plnit' predmet tejto zmluvy. Obe zmluvne strany sa zaroveii zavazuju nepouzit' doverne informacie druhej strany inak, nez za ucelom plnenia predmetu tejto zmluvy. V pripade, ak sa zmluvne strany nedohodnu inak, povazuju sa za doverne vsetky informacie, ktore su alebo by mohli byt' sucast'ou obchodneho tajomstva, t.j. predovsetkym popisy alebo casti popisov technologickych procesov a vzorcov, technickych vzorcov a technickeho know-how, informacie o prevadzkovych metodach, procedurach a pracovnych postupoch, obchodne alebo marketingove plany, koncepcie a strategie alebo ich casti, ponuky, dohody medzi nirni alebo ine dohody s tretirni osobarni, informacie 0 vysledkoch hospodarenia, 0 vzt'ahoch s obchodnymi partnerrni, o pracovnopravnych otazkach a vsetky d'alsie informacie, ktorych zverejnenie prijimajucou stranou by odovzdavajucej strane mohlo sp6sobit' skodu. Pokial' su doverne informacie poskytovane v pisomnej forme alebo vo forme textovych suborov na pocitacovych mediach, je odovzdavajuca strana povinna upozornit' prijimajucu stranu na d6vemost' takychto informacii ich vyznacenim minimalne na titulnej strane. Bez ohl'adu na vyssie uvedene ustanovenia sa za doverne nepovazuju informacie, ktore sa stali verejne znamymi bez zavinenia (umyselneho alebo z nedbanlivosti) prijimajucej strany, ktore dala prijimajuca strana v sulade s platnymi pravnymi predpisrni k dispozicii pred uzavretim tejto zmluvy, pokial' take informacie neboli predmetom inej, skor medzi zmluvnymi stranarni uzavretej zmluvy 0 ochrane informacii, ktore su vysledkom postupu, pri ktorom k nim prijimajuca strana dospeje nezavisle a je to schopna preukazat' svojimi zaznamami alebo dovemymi informaciami tretej osoby, ktore po podpise tejto zmluvy poskytne prijimajuca strana tretej osobe, za predpokladu, ze take informacie pri tom neziska priamo alebo nepriamo od strany, ktorej sa tieto informacie tykaju. Povinnosti v zmysle tohto clanku zostavaju v platnosti po celu dobu ucmnosti kupnej zmluvy. Nic z obsahu kupnej zmluvy a VOP nezavazuje predavajuceho k tomu, aby pravo uzitia k svojmu know-how, k programovacim nastrojom, skusenostiam a technologiam, existnjuce v dobe pred uzatvorenim zmluvy, previedol na kupujuceho Zanik individualnej kupne] zmluvy 8.1 Odstupne: Pred momentom prechodu nebezpecenstva skody na predmete kupy z predavajuceho na kupujuceho, t.j. pred odovzdanim predmetu kupy predavajucim na prepravu prvemu prepravcovi, je kupujuci opravneny v sulade s 355 Obchodneho zakonnika zrusit' individualnu kupnu zmluvu len v pripade, ak sucasne zaplati predavajucemu odstupne vo vyske (I) 20% z kupnej ceny predmetu kupy vratane DPH a sucasne vo vyske zodpovedajucej (Il) nakladom vynalozenym predavajucim na material, dopravu a vsetkym d'alsim nakladom predavajuceho potrebnym k riadnemu vybaveniu kupnej zmluvy, prip. objednavky kupujuceho. Vysku uvedenych nakladov predavajuci oznami kupujucemu bez zbytocneho odkladu od prevzatia doziadania kupujuceho. 5

6 V pripadoch uvedenych v bode 8.1 sa individualna kupna zmluva zrusuje (zanika ucinnosf kupnej zmluvy) od momentu, ked' kupujuci pisomne, doporucenou zasielkou, oznami predavajucemu, ze svoje pravo vyuziva a sucasne urcene odstupne zaplati/je pripisane v prospech uetu predavajuceho. Predavajuci je opravneny odstupit' od kupnej zmluvy v pripade, ak kupujuci vcas a riadne nesplni povinnost' zaplatit' preddavok na kupnu cenu, ak je kupujuci v omeskani so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny alebo jej casti, ak kupujuci nesplni povinnost' prevziat' predmet kupy. Predavajuci nie je povinny vopred upozornit' kupujuceho na uplatnenie prava na odstupenie od kupnej zmluvy. Kupujuci je opravneny odstupit' od kupnej zmluvy v pripade, ak je predavajuci v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu od predbezneho terminu dodania predmetu kupy 0 viae ako 90 kalendamych dui od predbezneho terminu dodania. Kupujuci nie je povinny vopred upozornit' predavajuceho na uplatnenie prava na odstupenie od zmluvy. Odstupenim od kupnej zmluvy sa tato od pociatku zrusuje. Odstupenie od zmluvy musi byt' pisomne, podpisane opravnenou osobou, a nadobuda ucinnost' diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Dorucenie odstupenia od kupnej zmluvy druhej zmluvnej strane, ako aj ostatna pisomna komunikacia zmluvnych stran, sa uskutociiuju vo forme a sposobom uvedenym v tychto VOP. 9 Vyhhiseniapredavajuceho a kupujuceho 9.1 Kupujuci potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s ustanoveniami kupnej zmluvy vratane VOP, pricom tieto su pre neho formulovane zrozumitefne. Kupujuci potvrdzuje, ze mal dostatocny casovy priestor oboznamit' sa najma s VOP a predavajuci mu vyslovne poskytol moznosf sa k nim vyjadrit'. Kupujuci potvrdzuje, ze kupna zmluva ani VOP neobsahuju neprijatel'ne podmienkyl ustanovenia, ktore by sposobovali znacnu nerovnovahu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran v neprospech kupujuceho, ani neukladaju kupujucemu povinnosti bez pravneho dovodu. Kupujuci potvrdzuje, ze v ramci predzmluvnych rokovani s predavajucim nebolo podstatnym sposobom narusene jeho ekonomicke spravanie sa, ze zo strany predavajuceho neboli aplikovane ziadne neprimerane vplyvy, ktore by vyznamne obmedzili schopnost' kupujuceho urobit' kvalifikovane rozhodnutie, a ze predavajuci v plnom rozsahu dodrzal zasadu rovnakeho zaobchadzania v poskytovani vyrobkov a sluzieb, Kupujuci potvrdzuje, ze predavajuci voci nemu nekonal v rozpore s dobrymi rnravrni, spravanie predavajuceho ajeho zastupcov nevykazovalo ziadne znaky diskriminacie alebo vybocenia z pravidiel moralky, nemalo by privodit' ziadnu ujmu kupujucemu, kupujuci nebol uvedeny ziadnym sposobom do omylu. Kupujuci potvrdzuje, ze rozhodnutie obchodnej transakcii podl'a kupnej zmluvy bolo prijate na zaklade uplneho dostatku informacii, rozhodnutie je jeho slobodnym a kvalifikovanym rozhodnutim, ze sloboda vyberu predmetu kupy nebola ziadnym sposobom zo strany predavajuceho negativnym sposobom ovplyvnena/obmedzena, Predavajuci nie je povinny posudzovat' a nezodpoveda za vhodnost' vyuzitia predmetu kupy na ucel stanoveny/predpokladany kupujucim. Kupujuci potvrdzuje, ze sa sam informoval a sucasne bol predavajucim v plnom rozsahu, uplne, jasne, jednoznacne, presne a pravdivo informovany celej obchodnej transakcii, vlastnostiach, parametroch, nalezitostiach predmetu kupy, jeho povahe, hlavnych znakoch, tieto mu v plnom rozsahu bez vyhrad vyhovuju, 0 sposobe pouzitia, montaze a udrzby predmetu kupy, 0 nebezpecenstve, ktore vyplyva z jeho nespravneho pouzitia, d'alej 0 tom, ako a za akych podmienok predmet kupy kupuje, 0 podmienkach stanovenia vysky kupnej ceny, sposobe jej zaplatenia, 0 uplatneni vsetkych pray kupujuceho zo zavazkoveho vzt'ahu vo vzt'ahu k predmetu kupy, 0 pot:rebe servisu, pouzivani nahradnych dielov. Zmluvne strany si nezamlcali ani neopomenuli ziadne podstatne informacie ani ine udaje ohfadom skutocnosti uvedenych v tomto bode. Zmluvne strany uzatvaraju kupnu zmluvu v sulade s ustanoveniami pravneho poriadku Slovenskej republiky a potvrdzuju, ze im zmluva ako celok uklada pravne zavazky, ktore su pre nich zavazne, a ktore mozu byt' voci nim vymahane podl'a ustanoveni kupnej zmluvy. Vykon a plnenie kupnej zmluvy ziadnou zo zmluvnych stran nesposobi: porusenie akychkol'vek ustanoveni akehokolvek povolenia, autorizacie (poverenia), vynimky, suhlasu alebo rozhodnutia vydaneho akymikol'vek organmi, ktorym su zmluvne strany podriadene, a nebude si vyzadovat' podanie ziadnej ziadosti 0 povolenie alebo suhlas na tieto organy, ani ziskanie takeho povolenia alebo suhlasu,

7 poruseme akehokol'vek zmluvneho alebo ineho zavazku zmluvnej strany, alebo ustanoveni akehokol'vek zakona, rozhodnutia organu statnej spravy, sudneho rozhodnutia, alebo ineho pravneho aktu zavazneho pre zmluvne strany, porusenie a ani nebude dovodom na odstupenie, neplatnost', ani predcasne plnenie resp. vymahanie akejkol'vek povinnosti, uznesenia, zmluvy alebo predpisov, ktore su pre obe zmluvne strany zavazne, ani ziadnej podmienky ani ustanovenia zmluvy, ktorej zmluvnymi stranami su zmluvne strany, ani inych dokumentov, alebo povinnosti, ktore su pre obe zmluvne strany zavazne. V suvislosti s podpisanim alebo plnenim kupnej zmluvy nie je zo strany kupujuceho nevyhnutne obdrzat', vykonat' alebo realizovat' ziaden d'alsi suhlas, poverenie, schvalenie, vzdanie sa alebo vynimku, podanie alebo registraciu na ziadnom organe verejnej moci v Slovenskej republike ani u inej osoby. Zaverecneustanovenia 10.1 Na zaklade dohody zmluvnych stran je pravny ukon realizovany v suvislosti s kupnou zmluvou plamy, ak je urobeny pisomne, podpisany konajucou osobou a doruceny prostrednictvom faxu alebo ako nascenovany subor prostrednictvom ovej spravy druhej zmluvnej strane. Tato pisomna forma a sucasne dohodnuty sposob dorucovania na ucely kupnej zmluvy v plnom rozsahu umoziiuju zachytenie obsahu pravneho ukonu a urcenie osoby, ktora pravny ukon urobila. Za den dorucenia pravneho ukonu sa povazuje den odoslania pravneho ukonu prostrednictvom faxu alebo ako nascenovany subor prostrednictvom ovej spravy. Kontaktne udaje zmluvnych stran su zavazne, kazda zmluvna strana zodpoveda za ich pravdivost' a aktualnost', Zmluvne strany su povinne si navzajom oznamovat' akukolvek zmenu kontaktnych udajov. Odosielanie prostrednictvom postovej zasielky nie je obmedzene V pripade, ze niektore z ustanoveni kupnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v uplnosti alebo ciastocne neplame, neucinne alebo nevykonatel'ne, nedotkne sa to platnosti, ucinnosti alebo vykonatel'nosti ostatnych ustanoveni. Neplatne, neucinne alebo nevykonatelne ustanovenie bude nahradene takym platnym, ucinnym alebo vykonatel'nym ustanovenim, ktore je podl'a moznosti cim blizsie hospodarskemu obsahu neplatneho, neucinneho alebo nevykonatelneho ustanovenia Spory, ktore vznikmi medzi stranami, ktore nie su usporiadane zmierom do 30 dni odo diia, kedy je dorucene pisomne oznamenie pozadujuce dosiahnutie zmieru, sa s konecnou platnost'ou vyriesia primarne arbitrazou troma rozhodcami Rozhodcovskeho sudu pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podl'a Rozhodcovskych a zmierovacich pravidiel Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Kazda strana vymenuje jedneho rozhodcu a takto vymenovani rozhodcovia si zvolia predsedajuceho rozhodcu. Miestom arbitraze bude Bratislava. Jazykom arbitraze vratane ustnych pojednavani, pisomnych dokazov a korespondencie bude slovencina, Riadne vyneseny rozhodcovsky nalez bude konecny a zavazny pre obe strany. Tato arbitrazna dolozka je vymahatelna aj osobitne. KaZM strana arbitraze nesie svoje vlastne naklady vzniknute v spojeni s arbitrazou vratane poplatkov svojmu pravnemu zastupcovi, Ostatne naklady a vydavky sa rozdelia medzi strany arbitraze v sulade s rozhodcovskym rozhodnutim Kupujuci ako dotknuta osoba, v sulade so zakonom 0 ochrane osobnych udajov c. 428/2002 Z.z., udel'uje podpisom kupnej zmluvy predavajucemu/prevadzkovatel'ovi dobrovol'ny vyslovny pisomny suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov (v rozsahu poskytnutom v kupnej zmluve/v suvislosti s kupnou zmluvou, najma titul, meno, priezvisko, adresa, telefonne c., ) v informacnom systeme. Kupujuci udefuje suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov na dobu neurcitu, na ucely evidencie zakaznikov produktov, na marketingove ucely, pre projekty prieskumy spokojnosti zakaznfkov, pre potreby komunikacie prostrednictvom postoveho styku s dotknutou osobou ana ucely oboznamovania kupujuceho s aktualnymi ponukami v suvislosti s vykonom podnikatel'skej cinnosti. Kupujuci je opravneny kedykol'vek ucinne odvolat' svoj pisomny suhlas so spracovanim osobnych udajov pisomnym oznamenim preukazatelne dorucenym predavajucemu, nie vsak skor ako pred zanikom/vysporiadanim vsetkych pray, pohl'adavok, povinnosti a zavazkov z tejto kupnej zmluvy. Osobne udaje budu povazovane za doverne a budu pouzite vylucne v sulade so zakonom 0 ochrane osobnych udajov v aktualnom zneni ako aj eur6pskymi pravnymi predpismi. 7

8 10.5 Kupna zmluva moze byt' zmenena na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran vylucne pisomne, formou ocislovaneho dodatku. Kupna zmluva nadobuda platnost' a ucinnost' diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami Zmluvne strany vyhlasuju, ze su sposobile na pravne ukony, ich vol'a je slobodna a vazna, prejav vole je dostatocne zrozumitel'ny a urcity, zmluvna vol'nost' nie je obmedzena a pravny ukon je urobeny v predpisanej forme Aktualne znenie VOP je ucinne od