Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o..

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.."

Prepis

1 Vseobecne obchodne podmienky Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.. 1 Uvodne ustanovenia 1.1 Tymito Vseobecnymi obchodnymi podmienkami (VOP) sa riadia pravne vzt'ahy medzi spolocnost'ou Dynamic Assembly Machines Slovakia, S.r.o., so sidlom Jana Kollara 13/2014, Nove Mesto nad Vahom, reo , spolocnost' zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Trencin, oddie1 Sro, vlozka cislo R, ako predavajucim a kazdym zakaznikom ako kupujucim pri predaji tovarov/produktov/materialov a poskytovani suvisiacich sluzieb spolocnost'ou predavajuceho. Aktualne VOP tvoria neoddelitefmi sucast' objednavky/individualnej kupnej zmluvy. Ak VOP obsahuju ustanovenia odlisne od individualnej kupnej zmluvy, maju ustanovenia individualnej kupnej zmluvy prednost' pre tymito obchodnymi podmienkami. Odlisne alebo dodatocne podmienky individualnej kupnej zmluvy su platne, ak boli dohodnute pisomne. Kupna zmluva je uzatvorena podl'a slovenskeho prava a vsetky pravne vzt'ahy, ktore vznikmi z kupnej zmluvy, sa spravuju slovenskym pravom. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravene v kupnej zmluve a VOP sa riadia zakonom c Zb. Obchodny zakonnik SR v zneni neskorsich zmien a predpisov. Aktualne VOP su zverejnene na stranke Predavajuci je opravneny kedykofvek priebezne menit'/upravovat' obchodne podmienky. Ucinnost' povodnych obchodnych podmienok konci vydanim novych VOP s aktualnym terminom ucinnosti a ich zverejnenim na stranke predavajuceho, Sposob objednavania 2.1 Kupujuci objednava u predavajuceho nim ponukany tovar a sluzby, predavajuci na zaklade potvrdenych objednavok kupujuceho dodava kupujucemu nim objednany tovar a sluzby, kupujuci za dodany tovar a sluzby uhradza dohodnutu kupnu cenu. Kazdy pripad objednania/individualneho predaja tovarov a sluzieb a ich odobratia kupujucim sa povazuje za uzatvorenie individualnej kupnej zmluvy, so samostatnym predmetom kupy stanovenym rozsahom objednanych a skutocne odobratych tovarov a sluzieb, za dohodnuni kupnu cenu. Predmetom kupy su/budu tovar a sluzby, ktore su v danom case predmetom aktualneho planu a predmetom aktualnej ponuky predavajuceho. VOP sa vzt'ahuju aj na vsetky pripadne zmeny aktualnej ponuky tovarov a sluzieb, ktore nastami pocas ucinnosti VOP. Dohoda predavajuceho a kupujuceho 0 dodani objednaneho/ponuknuteho druhu a mnozstva tovaru pripadne suvisiacich sluzieb - individualna kupna zmluva, sa povazuje za platne a ucinne uzatvorenu/zavazmi pre predavajuceho diiom pisomnej akceptacie/potvrdenia ponuky/objednavky predavajucim, Objednavka kupujuceho musi mat' pisomnu formu a musi byt' dorucena na adresu sidla predavajuceho alebo faxom na urceny fax predavajuceho, alebo na urcenu ovu adresu predavajuceho. Objednavka kupujuceho musi obsahovat': presne a aktualne oznacenie zmluvnych stran a ich opravnenych/zodpovednych zastupcov oznacenie osoby opravnenej na vsetky pravne ukony spojene s plnenim predmetu objednavky a podpisovanie s tym spojeny ukonov za kupujuceho, 6s10 objednavky, datum jej vystavenia, presne opisanie predmetu objednavky (specifikacia druhu tovaru/sluzby, mnozstva tovaru/sluzby) predpokladane miesto a ocakavany predbezny cas plnenia/dodania kupna cena vycislena v sulade s aktualnym cennikom predavajuceho, dohodnuty preddavok na kupnu cenu potvrdenie/text, ze kupujuci sa vopred oboznamil s obsahom aktualnych VOP predavajuceho a tieto v plnom rozsahu a bez vyhrad akceptuje datum podpisu objednavky kupujucim podpis opravneneho zastupcu kupujuceho tovaru, kiipna zmluva

2 Mnozsrvo, akost' a vyhotovenie predmetu kupy dodavaneho predavajucim stanovuje zakaznik/ kupujuci na vlastnu zodpovednost'. Predavajuci nie je opravneny ani povinny posudzovat' a nezodpoveda za vhodnost' vyuzitia objednaneho a dodavaneho tovaru na ucel stanoveny/ predpokladany kupujucim, Ak nie je v individualnej kupnej zmluve uvedene inak, predavajuci dodava tovar kupujucemu v beznej akosti a vyhotoveni, s beznymi vlastnost'ami zodpovedajucimi ucelu, na ktory sa takyto tovar spravidla pouziva, pri zohl'adneni vyrobnych tolerancii. Obal tovaru urcuje predavajuci. Predavajuci zabali tovar a vybavi ho na prepravu sposobom, ktory je obvykly pre uvedeny tovar v obchodnom styku, a sucasne sposobom potrebnym na uchovanie a ochranu tovaru. Naklady na balenie su sucasrou kupnej ceny. 3 Kupna cena a platobne podmienky 3.1 Cennik. Zakladom pre urcenie vysky kupnej ceny za objednany predmet kupy je cennik predavajuceho aktualny ku diiu uzatvorenia individualnej kupnej zmluvy v sulade s bodom 2.3 VOP. Zmeny cennika predavajucim su vyhradene. Sucast'ou kupnej ceny su aj naklady na balenie, prepravu a poistenie predmetu kupy. Kupujuci je povinny uhradit' kupnu cenu riadne a vcas. Vyska kupnej ceny, vyska preddavku na kupnu cenu a zakladne podrnienky splatnosti su stanovene dohodou zmluvnych stran v individualnej kupnej zmluve/potvrdenej objednavke. Uhradou kupnej ceny alebo jej casti sa rozurnie prevzatie dohodnutej kupnej ceny v plnej vyske v hotovosti alebo pripisanie dohodnutej kupnej ceny v plnej vyske na ucet predavajuceho. Indexove, inflacne, ine ndkladove klauzuly. Predavajuci je opravneny jednostrannym pravnym ukonom zvysit' kupnu cenu 0 sumu, 0 ktoni sa predavajucemu objektivne zvysili skutocne naklady spojene s dodanim predmetu kupy kupujucemu, najma z dovodu (I) zmeny vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR, financnych, colnych alebo inych opatreni organov verejnej spravy, stamych organov, alebo (H) v pripade zvysenia ceny predmetu kupy priamo vyrobcom, Predavajuci je opravneny zvysit' kupnu cenu v pripade, ak k zvyseniu nakladov na obstaranie a dodanie predmetu kupy doslo v obdobi medzi podpisanim kupnej zmluvy oboma zmluvnymi stranarni a prevzatim predmetu kupy kupujucim. 0 navyseni kupnej ceny z dovodov uvedenych v tomto bode je predavajuci povinny bez zbytocneho odkladu informovat' kupujuceho. V pripade, ak zvysenie kupnej ceny vratane DPH prekroci 15% povodnej kupnej ceny vratane DPH, je kupujuci opravneny odstupit' od kupnej zmluvy, a to v lehote do 7 kalendarnych dni od dorucenia informacie predavajuceho. Marnym uplynutim lehoty pravo kupujuceho na odstupenie od kupnej zmluvy zanika, Ak to bolo dohodnute, je kupujuci povinny zaplatit' preddavok na kupnu cenu, a to v dohodnutej mene, v lehote a vo vyske uvedenej v individualnej kupnej zmluve, na zaklade daiioveho dokladu predavajuceho. Ak je kupujuci v omeskani s uhradou preddavku na kupnu cenu, predlzuje sa 0 dobu omeskania lehota na dodanie predmetu kupy kupujucemu. Omeskanie kupujuceho so zaplatenim preddavku na kupnu cenu sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sposobom. Predavajuci nie je s prihliadnutim na povahu predmetu kupy povinny poskytnut' kupujucemu primeranu dodatocnu lehotu na splnenie povinnosti zaplatif preddavok na kupnu cenu. Predavajuci nie je v omeskani/nie je povinny zadat' predmet kupy do vyroby, ak nie je kupujucim uhradeny dohodnuty preddavok na kupnu cenu. Splatnost' kupnej ceny. Kupujuci je povinny zaplatit' dohodnutu kupnu cenu v plnej vyske v lehote splatnosti uvedenej v danovom doklade, v hotovosti alebo bezhotovostnym prevodom na ucet predavajuceho. Kupujuci je povinny zaplatit' kupnu cenu po dodani predmetu kupy kupujucemu. Omeskanie kupujuceho so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny alebo jej casti sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sposobom, Predavajuci nie je s prihliadnutim na povahu predmetu kupy povinny poskytmit' kupujucemu primeranu dodatocnu lehotu na splnenie povinnosti zaplatit' dohodnutu kupnu cenu alebo jej zostavajucu cast', Ak sa kupujuci z akehokolvek dovodu dostane do omeskania s uhradou preddavku na kupnu cenu, kupnej ceny alebo jej casti predavajucemu, je povinny zaplatit' predavajucemu za kazdy den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% denne z dlznej sumy az do zaplatenia. Tymto nie je dotknuty narok predavajuceho na nahradu skody. Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Na povinnost' kupnjuceho zaplatit' zmluvmi pokutu nema vplyv skutocnost', ze v d6sledku porusenia povinnosti kupujucim doslo neskor k zaniku kupnej zmluvy

3 Pravo kupujuceho, ktory ma postavenie platitel'a dane z pridanej hodnoty, na odpocitanie DPH pri kupe, sa spravuje vseobecne zavaznymi pravnymi predpisrni ucinnymi v SR. Kupnjuci podpisom kupnej zmluvy berie na vedornie, ze predavajuci nie je subjektom opravnenym rozhodovat' 0 naroku kupujuceho na odpocitanie DPH pri kupe. Ztidrzne prdvo. Predavajuci, ktory je inak povinny vydat'/odovzdat' predmet kupy kupujucemu, moze tento zadrzat', aby zabezpecil akukolvek svoju splatnu peiiaznu pohl'adavku vyplyvajucu/tykajucu sa kupnej zmluvy, voci kupujucemu, ktoremu je inak povinny vec vydat'. Predavajuci je povinny bez zbytocneho odkladu upovedornit' kupujuceho 0 zadrzani predmetu kupy a jeho dovodoch. Zadrzne pravo predavajuceho zanika uspokojenim zabezpecenej pohl'adavky, 4 Dodacie podmienky, miesto a cas plnenia 4.1 Miestom plnenia/dodania predmetu kupy je stanovene dohodou zmluvnych stran v individualnej kupnej zmluve potvrdenej predavajucim. Ak ma predavajuci predmet kupy odoslat' na dohodnute rniesto plnenia, plati, ze predmet kupy bol odovzdany/dodany kupujucemu v case, ked' bol predmet kupy odovzdany prvemu prepravcovi na prepravu. Naklady spojene s prevzatim predmetu kupy znasa kupujuci. Predbeiny cas plnenia /predbezny termin dodania predmetu kupy je uvedeny v individualnej kupnej zmluve. Predbezny termin dodania je urceny odbornym odhadom, s pribliadnutim na povahu predmetu kupy, na vyrobne moznosti vyrobcu, geograficku polohu vyrobneho zavodu, podrnienky prepravy, dopyt a ponuku po predmete kupy a predstavuje primerany cas plnenia. S prihliadnutim na tu uvedene objektivne skutocnosti bude presny cas plnenial presny termin dodania predmetu kupy urceny nizsie uvedenym sposobom. Presny cas plnenia. Predavajuci vhodnou a preukazatel'nou formou oznami kupujucemu presny cas plnenia - presny termin dodania predmetu kupy v lehote najmenej 3 kalendarne dni vopred. Predavajuci nie je v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu v pripade, ak je kupujuci v omeskani so zaplatenim preddavku na kupnu eenu alebo so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny. Predavajuci je opravneny dodat' predmet kupy kupujucemu aj kedykol'vek pred predbeznym alalebo presnym terminom dodania a kupujuci je povinny predmet kupy prevziat', nie je opravneny predmet kupy odrnietnut'. Predavajuci je opravneny poskytnut' a kupujuci je povinny prijat' aj ciastocne plnenie zavazku. Ak plnenie zavazku nie je viazane na osobne vlastnosti predavajuceho, je kupujuci povinny prijat' plnenie jeho zavazku ponuknute tret'ou osobou, ak s tym predavajuci suhlasi. Suhlas kupujuceho nie je potrebny. Odovzdanie/dodanie predmetu kiipy. Povinnost' predavajuceho dodat' predmet kupy kupujucemu je splnena tym, ze predmet kupy odovzda prvemu prepravcovi, ktory na naklady predavajuceho zabezpeci prepravu poisteneho predmetu kupy na dohodnute rniesto plnenia. V pripade medzinarodnej prepravy sa jedna 0 dodaciu podrnienky CIP. Predavajuci je povinny dodat' kupujucemu spolu s predmetom kupy aj prislusenstvo, a to najma dodaci list, daiiovy doklad, prijmovy pokladnicny doklad pri uhrade kupnej eeny v hotovosti, ine doklady). Omeskanie preddvajuceho. V pripade, ak sa predavajuci dostane do omeskania s dodanim predmetu kupy kupujucemu 0 viae ako 30 kalendarnych dni od predbezneho terminu dodania, je kupujuci opravneny pozadovat' od predavajuceho zmluvnu pokutu vo vyske 30,00 EUR za kazdy zacat)r tyzden omeskania, Narok kupujuceho na nahradu skody tym nie je dotknuty. Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Predavajuci nie je v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu, ak dodaniu predmetu kupy brani vis major alebo objektivne dovody, ktore nie su na strane predavajuceho. Za objektivne dovody sa povazuju najma osobitne/specificke prevadzkove dovody tykajuce sa vyrobcu/dodavatel'a. Omeskaniekupujuceho. V pripade, ak sa kupujuci dostane do omeskania s prevzatim predmetu kupy v dohodnutom rnieste plnenia, je povinny zaplatit' predavajucemu vsetky skutocne primerane naklady spojene so skladovanim a udrzbou predmetu kupy a zmluvnu pokutu vo vyske 30,00 EUR za kazdy zacaty tyzden omeskania, Narok predavajuceho na nahradu skody tym nie je dotknuty, Zmluvna pokuta uvedena v tomto bode nie je urokom z omeskania, Na povinnost' kupujuceho zaplatit' zmluvnu pokutu nema vplyv skutocnost', ze v dosledku porusenia povinnosti kupujucim doslo neskor k zaniku kupnej zmluvy. Predavajuci je povinny pisomnou vyzvou upozomit' kupujuceho na omeskanie spolu s 3

4 urcenim primeranej lehoty (nie viae ako 7 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy) na dodatocne splnenie povinnosti prevziat' predmet kupy. Omeskanie kupujuceho s prevzatim predmetu kupy v dodatocnej primeranej lehote sa na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran povazuje za porusenie kupnej zmluvy podstatnym sp6sobom. V pripade, ak kupujuci neprevezme predmet kupy ani v dodatoenej primeranej lehote, je predavajuci opravneny odstupif od kupnej zmluvy. MonUiJ. V pripade, ak je predmetom dodavky aj montaz predmetu kupy, je kupujuci povinny poskytmit' predavajucemu, bez zbytocneho odkladu, potrebnu sucinnost' najma pri realizacii pripravy miesta instalacie, pri vykonavani montaze predmetu kupy s prislusenstvom, pri odskusani predmetu kupy a pri realizacii zaskolenia zamestnancov kupujuceho na jeho obsluhu. Kupujuci je osobitne povinny zabezpecit' v dostatocnom casovom predstihu informovanost' predavajuceho 0 moznosti pristupu a technickej pripravenosti miesta instalacie (kompletne nainstalovane privody, kabelaz, siete) tak, aby boli v bezchybnom stave a aby boli kompatibilne s komponentmi dodavanymi predavajucim, a to minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym zaciatkom instalacie. Montazne price budu predavajucim uctovane podl'a cennika, ktory je nedelitel'nou sucast'ou VOP. 5 Vyhrada vlastnickeho prava a prechod nebezpecenstva 5.1 Vlastnicke pravo k predmetu kupy prechadza na kupujuceho zaplatenim dohodnutej kupnej ceny predmetu kupy v plnej ryske (vyhrada vlastnickeho prava). A.Zdo zmeny vlastnickeho prava je kupujuci povinny na vlastne naklady chranit' predmet kupy pred stratou, znicenim a poskodenim. Kupujuci je povinny vyuzivat' predmet kupy vylucne na ucel, na ktory je technicky urceny, A.Zdo zmeny vlastnickeho prava a ani nasledne kupujuci nie je opravneny predmet kupy vyrobcom nepovolenym sposobom menit', zhodnocovat' alebo upravovat'. Pokiaf kupujuci zrealizoval upravy predmetu kupy, ma predavajuci pravo ziadaf odstranenie tychto uprav a uvedenie predmetu kupy do povodneho stavu. Vsetky naklady znasa kupujuci. Nebezpecenstvo skody na predmete kupy prechadza na kupujuceho momentom, kedy predavajuci predmet kupy odovzda prvemu prepravcovi, ktory na naklady predavajuceho zabezpeci prepravu poisteneho predmetu kupy na dohodnute miesto plnenia. Vznik akejkol'vek skody na predmete kupy po prechode nebezpecenstva skody na kupujuceho nema za nasledok zmenu alebo zanik povinnosti kupujuceho uhradit' kupnu cenu v plnej vyske skody 6 Zodpovednost' za vady 6.1 Predavajuci zodpoveda za vady, ktore ma predmet kupy v okamihu, ked' prechadza nebezpecenstvo skody na predmete kupy na kupujuceho, a ktore boli sposobene zavinenym porusenim povinnosti predavajuceho. Predavajuci nezodpoveda za vady predmetu kupy, 0 ktorych kupujuci v case prevzatia predmetu kupy vedel alebo s prihliadnutim na okolnosti, za ktorych bol predmet kupy odovzdany a prevzaty, musel vediet', okrem pripadu, ak sa vady tykaju takych vlastnosti predmetu kupy, ktore mal mat' predmet kupy podl'a kupnej zmluvy. Zodpovednost' predavajuceho za vady nevznika, ak tieto vady boli sposobene po prechode nebezpecenstva skody na tovare vonkajsimi udalost'ami a nesposobil ich predavajuci alebo osoby, s ktorych pomocou predavajuci plnil svoj zavazok, alebo boli sposobene v pricinnej suvislosti s porusenim povinnosti kupujuceho, Kupujuci je povinny pri prevzati predmetu kupy od prepravcu, pred pripadnym spracovanim, dokladne predmet kupy prezriet', v opacnom pripade je opravneny uplatnit' naroky z vad zistitelnych pri obhliadke len v pripade, ak preukaze, ze predmet kupy mal tieto vady v case jeho dodania kupujucemu. Ak kupujuci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v case prechodu nebezpecenstva skody na tovare, nie je opravneny uplatnit' naroky z vad zistitel'nych pri tejto prehliadke

5 Kupujuci je povinny zistene vady, za ktore zodpoveda predavajuci, bezodkladne, do troch pracovnych dni od dodania predmetu kupy, pisomne oznamit' s prislusnou fotodokumentaciou predavajucemu, inak predavajuci nezodpoveda za zhorsenie alebo nove vady tovaru, ktore vznikli v d6s1edku zistenych vad v dobe od ich zistenia az po ich oznamenie predavajucemu. V pisomnej reklamacii kupujuci opise druh vady, rozsah, okolnosti za akych boli vady zistene. Reklamacia bude vybavena v sulade s reklamacnym poriadkom predavajuceho. Predavajuci nezodpoveda za vady predmetu kupy, ktore vznikli v d6s1edku pouzitia vadneho materialu dodaneho kupujucim, navrhom vyrobnych procesov zo strany kupujuceho, ani pouzitim konstrukcnych udajov, vykresov, planov alebo inych zadani dodanych kupujucim. 7 Ochrana dovernych informaeii 7.1 Vsetky doverne informacie ostavaju vyhradnym vlastnictvom zmluvnej strany, ktorej sa tykaju a druha strana vyvinie pre zachovanie ich d6vemosti a pre ich ochranu rovnake usilie, ako by to boli jej vlastne doverne informacie, S vynimkou predmetu tejto zmluvy sa obe strany zavazuju nekopirovat' ziadnym sposobom doverne informacie druhej strany, neposkytnut' ich tretej osobe ani svojim vlastnym zamestnancom a zastupcom, s vynimkou tych, ktori s tymito informaciami potrebuju byt' zoznameni aby mohli plnit' predmet tejto zmluvy. Obe zmluvne strany sa zaroveii zavazuju nepouzit' doverne informacie druhej strany inak, nez za ucelom plnenia predmetu tejto zmluvy. V pripade, ak sa zmluvne strany nedohodnu inak, povazuju sa za doverne vsetky informacie, ktore su alebo by mohli byt' sucast'ou obchodneho tajomstva, t.j. predovsetkym popisy alebo casti popisov technologickych procesov a vzorcov, technickych vzorcov a technickeho know-how, informacie o prevadzkovych metodach, procedurach a pracovnych postupoch, obchodne alebo marketingove plany, koncepcie a strategie alebo ich casti, ponuky, dohody medzi nirni alebo ine dohody s tretirni osobarni, informacie 0 vysledkoch hospodarenia, 0 vzt'ahoch s obchodnymi partnerrni, o pracovnopravnych otazkach a vsetky d'alsie informacie, ktorych zverejnenie prijimajucou stranou by odovzdavajucej strane mohlo sp6sobit' skodu. Pokial' su doverne informacie poskytovane v pisomnej forme alebo vo forme textovych suborov na pocitacovych mediach, je odovzdavajuca strana povinna upozornit' prijimajucu stranu na d6vemost' takychto informacii ich vyznacenim minimalne na titulnej strane. Bez ohl'adu na vyssie uvedene ustanovenia sa za doverne nepovazuju informacie, ktore sa stali verejne znamymi bez zavinenia (umyselneho alebo z nedbanlivosti) prijimajucej strany, ktore dala prijimajuca strana v sulade s platnymi pravnymi predpisrni k dispozicii pred uzavretim tejto zmluvy, pokial' take informacie neboli predmetom inej, skor medzi zmluvnymi stranarni uzavretej zmluvy 0 ochrane informacii, ktore su vysledkom postupu, pri ktorom k nim prijimajuca strana dospeje nezavisle a je to schopna preukazat' svojimi zaznamami alebo dovemymi informaciami tretej osoby, ktore po podpise tejto zmluvy poskytne prijimajuca strana tretej osobe, za predpokladu, ze take informacie pri tom neziska priamo alebo nepriamo od strany, ktorej sa tieto informacie tykaju. Povinnosti v zmysle tohto clanku zostavaju v platnosti po celu dobu ucmnosti kupnej zmluvy. Nic z obsahu kupnej zmluvy a VOP nezavazuje predavajuceho k tomu, aby pravo uzitia k svojmu know-how, k programovacim nastrojom, skusenostiam a technologiam, existnjuce v dobe pred uzatvorenim zmluvy, previedol na kupujuceho Zanik individualnej kupne] zmluvy 8.1 Odstupne: Pred momentom prechodu nebezpecenstva skody na predmete kupy z predavajuceho na kupujuceho, t.j. pred odovzdanim predmetu kupy predavajucim na prepravu prvemu prepravcovi, je kupujuci opravneny v sulade s 355 Obchodneho zakonnika zrusit' individualnu kupnu zmluvu len v pripade, ak sucasne zaplati predavajucemu odstupne vo vyske (I) 20% z kupnej ceny predmetu kupy vratane DPH a sucasne vo vyske zodpovedajucej (Il) nakladom vynalozenym predavajucim na material, dopravu a vsetkym d'alsim nakladom predavajuceho potrebnym k riadnemu vybaveniu kupnej zmluvy, prip. objednavky kupujuceho. Vysku uvedenych nakladov predavajuci oznami kupujucemu bez zbytocneho odkladu od prevzatia doziadania kupujuceho. 5

6 V pripadoch uvedenych v bode 8.1 sa individualna kupna zmluva zrusuje (zanika ucinnosf kupnej zmluvy) od momentu, ked' kupujuci pisomne, doporucenou zasielkou, oznami predavajucemu, ze svoje pravo vyuziva a sucasne urcene odstupne zaplati/je pripisane v prospech uetu predavajuceho. Predavajuci je opravneny odstupit' od kupnej zmluvy v pripade, ak kupujuci vcas a riadne nesplni povinnost' zaplatit' preddavok na kupnu cenu, ak je kupujuci v omeskani so zaplatenim dohodnutej kupnej ceny alebo jej casti, ak kupujuci nesplni povinnost' prevziat' predmet kupy. Predavajuci nie je povinny vopred upozornit' kupujuceho na uplatnenie prava na odstupenie od kupnej zmluvy. Kupujuci je opravneny odstupit' od kupnej zmluvy v pripade, ak je predavajuci v omeskani s dodanim predmetu kupy kupujucemu od predbezneho terminu dodania predmetu kupy 0 viae ako 90 kalendamych dui od predbezneho terminu dodania. Kupujuci nie je povinny vopred upozornit' predavajuceho na uplatnenie prava na odstupenie od zmluvy. Odstupenim od kupnej zmluvy sa tato od pociatku zrusuje. Odstupenie od zmluvy musi byt' pisomne, podpisane opravnenou osobou, a nadobuda ucinnost' diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Dorucenie odstupenia od kupnej zmluvy druhej zmluvnej strane, ako aj ostatna pisomna komunikacia zmluvnych stran, sa uskutociiuju vo forme a sposobom uvedenym v tychto VOP. 9 Vyhhiseniapredavajuceho a kupujuceho 9.1 Kupujuci potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s ustanoveniami kupnej zmluvy vratane VOP, pricom tieto su pre neho formulovane zrozumitefne. Kupujuci potvrdzuje, ze mal dostatocny casovy priestor oboznamit' sa najma s VOP a predavajuci mu vyslovne poskytol moznosf sa k nim vyjadrit'. Kupujuci potvrdzuje, ze kupna zmluva ani VOP neobsahuju neprijatel'ne podmienkyl ustanovenia, ktore by sposobovali znacnu nerovnovahu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran v neprospech kupujuceho, ani neukladaju kupujucemu povinnosti bez pravneho dovodu. Kupujuci potvrdzuje, ze v ramci predzmluvnych rokovani s predavajucim nebolo podstatnym sposobom narusene jeho ekonomicke spravanie sa, ze zo strany predavajuceho neboli aplikovane ziadne neprimerane vplyvy, ktore by vyznamne obmedzili schopnost' kupujuceho urobit' kvalifikovane rozhodnutie, a ze predavajuci v plnom rozsahu dodrzal zasadu rovnakeho zaobchadzania v poskytovani vyrobkov a sluzieb, Kupujuci potvrdzuje, ze predavajuci voci nemu nekonal v rozpore s dobrymi rnravrni, spravanie predavajuceho ajeho zastupcov nevykazovalo ziadne znaky diskriminacie alebo vybocenia z pravidiel moralky, nemalo by privodit' ziadnu ujmu kupujucemu, kupujuci nebol uvedeny ziadnym sposobom do omylu. Kupujuci potvrdzuje, ze rozhodnutie obchodnej transakcii podl'a kupnej zmluvy bolo prijate na zaklade uplneho dostatku informacii, rozhodnutie je jeho slobodnym a kvalifikovanym rozhodnutim, ze sloboda vyberu predmetu kupy nebola ziadnym sposobom zo strany predavajuceho negativnym sposobom ovplyvnena/obmedzena, Predavajuci nie je povinny posudzovat' a nezodpoveda za vhodnost' vyuzitia predmetu kupy na ucel stanoveny/predpokladany kupujucim. Kupujuci potvrdzuje, ze sa sam informoval a sucasne bol predavajucim v plnom rozsahu, uplne, jasne, jednoznacne, presne a pravdivo informovany celej obchodnej transakcii, vlastnostiach, parametroch, nalezitostiach predmetu kupy, jeho povahe, hlavnych znakoch, tieto mu v plnom rozsahu bez vyhrad vyhovuju, 0 sposobe pouzitia, montaze a udrzby predmetu kupy, 0 nebezpecenstve, ktore vyplyva z jeho nespravneho pouzitia, d'alej 0 tom, ako a za akych podmienok predmet kupy kupuje, 0 podmienkach stanovenia vysky kupnej ceny, sposobe jej zaplatenia, 0 uplatneni vsetkych pray kupujuceho zo zavazkoveho vzt'ahu vo vzt'ahu k predmetu kupy, 0 pot:rebe servisu, pouzivani nahradnych dielov. Zmluvne strany si nezamlcali ani neopomenuli ziadne podstatne informacie ani ine udaje ohfadom skutocnosti uvedenych v tomto bode. Zmluvne strany uzatvaraju kupnu zmluvu v sulade s ustanoveniami pravneho poriadku Slovenskej republiky a potvrdzuju, ze im zmluva ako celok uklada pravne zavazky, ktore su pre nich zavazne, a ktore mozu byt' voci nim vymahane podl'a ustanoveni kupnej zmluvy. Vykon a plnenie kupnej zmluvy ziadnou zo zmluvnych stran nesposobi: porusenie akychkol'vek ustanoveni akehokolvek povolenia, autorizacie (poverenia), vynimky, suhlasu alebo rozhodnutia vydaneho akymikol'vek organmi, ktorym su zmluvne strany podriadene, a nebude si vyzadovat' podanie ziadnej ziadosti 0 povolenie alebo suhlas na tieto organy, ani ziskanie takeho povolenia alebo suhlasu,

7 poruseme akehokol'vek zmluvneho alebo ineho zavazku zmluvnej strany, alebo ustanoveni akehokol'vek zakona, rozhodnutia organu statnej spravy, sudneho rozhodnutia, alebo ineho pravneho aktu zavazneho pre zmluvne strany, porusenie a ani nebude dovodom na odstupenie, neplatnost', ani predcasne plnenie resp. vymahanie akejkol'vek povinnosti, uznesenia, zmluvy alebo predpisov, ktore su pre obe zmluvne strany zavazne, ani ziadnej podmienky ani ustanovenia zmluvy, ktorej zmluvnymi stranami su zmluvne strany, ani inych dokumentov, alebo povinnosti, ktore su pre obe zmluvne strany zavazne. V suvislosti s podpisanim alebo plnenim kupnej zmluvy nie je zo strany kupujuceho nevyhnutne obdrzat', vykonat' alebo realizovat' ziaden d'alsi suhlas, poverenie, schvalenie, vzdanie sa alebo vynimku, podanie alebo registraciu na ziadnom organe verejnej moci v Slovenskej republike ani u inej osoby. Zaverecneustanovenia 10.1 Na zaklade dohody zmluvnych stran je pravny ukon realizovany v suvislosti s kupnou zmluvou plamy, ak je urobeny pisomne, podpisany konajucou osobou a doruceny prostrednictvom faxu alebo ako nascenovany subor prostrednictvom ovej spravy druhej zmluvnej strane. Tato pisomna forma a sucasne dohodnuty sposob dorucovania na ucely kupnej zmluvy v plnom rozsahu umoziiuju zachytenie obsahu pravneho ukonu a urcenie osoby, ktora pravny ukon urobila. Za den dorucenia pravneho ukonu sa povazuje den odoslania pravneho ukonu prostrednictvom faxu alebo ako nascenovany subor prostrednictvom ovej spravy. Kontaktne udaje zmluvnych stran su zavazne, kazda zmluvna strana zodpoveda za ich pravdivost' a aktualnost', Zmluvne strany su povinne si navzajom oznamovat' akukolvek zmenu kontaktnych udajov. Odosielanie prostrednictvom postovej zasielky nie je obmedzene V pripade, ze niektore z ustanoveni kupnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v uplnosti alebo ciastocne neplame, neucinne alebo nevykonatel'ne, nedotkne sa to platnosti, ucinnosti alebo vykonatel'nosti ostatnych ustanoveni. Neplatne, neucinne alebo nevykonatelne ustanovenie bude nahradene takym platnym, ucinnym alebo vykonatel'nym ustanovenim, ktore je podl'a moznosti cim blizsie hospodarskemu obsahu neplatneho, neucinneho alebo nevykonatelneho ustanovenia Spory, ktore vznikmi medzi stranami, ktore nie su usporiadane zmierom do 30 dni odo diia, kedy je dorucene pisomne oznamenie pozadujuce dosiahnutie zmieru, sa s konecnou platnost'ou vyriesia primarne arbitrazou troma rozhodcami Rozhodcovskeho sudu pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podl'a Rozhodcovskych a zmierovacich pravidiel Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Kazda strana vymenuje jedneho rozhodcu a takto vymenovani rozhodcovia si zvolia predsedajuceho rozhodcu. Miestom arbitraze bude Bratislava. Jazykom arbitraze vratane ustnych pojednavani, pisomnych dokazov a korespondencie bude slovencina, Riadne vyneseny rozhodcovsky nalez bude konecny a zavazny pre obe strany. Tato arbitrazna dolozka je vymahatelna aj osobitne. KaZM strana arbitraze nesie svoje vlastne naklady vzniknute v spojeni s arbitrazou vratane poplatkov svojmu pravnemu zastupcovi, Ostatne naklady a vydavky sa rozdelia medzi strany arbitraze v sulade s rozhodcovskym rozhodnutim Kupujuci ako dotknuta osoba, v sulade so zakonom 0 ochrane osobnych udajov c. 428/2002 Z.z., udel'uje podpisom kupnej zmluvy predavajucemu/prevadzkovatel'ovi dobrovol'ny vyslovny pisomny suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov (v rozsahu poskytnutom v kupnej zmluve/v suvislosti s kupnou zmluvou, najma titul, meno, priezvisko, adresa, telefonne c., ) v informacnom systeme. Kupujuci udefuje suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov na dobu neurcitu, na ucely evidencie zakaznikov produktov, na marketingove ucely, pre projekty prieskumy spokojnosti zakaznfkov, pre potreby komunikacie prostrednictvom postoveho styku s dotknutou osobou ana ucely oboznamovania kupujuceho s aktualnymi ponukami v suvislosti s vykonom podnikatel'skej cinnosti. Kupujuci je opravneny kedykol'vek ucinne odvolat' svoj pisomny suhlas so spracovanim osobnych udajov pisomnym oznamenim preukazatelne dorucenym predavajucemu, nie vsak skor ako pred zanikom/vysporiadanim vsetkych pray, pohl'adavok, povinnosti a zavazkov z tejto kupnej zmluvy. Osobne udaje budu povazovane za doverne a budu pouzite vylucne v sulade so zakonom 0 ochrane osobnych udajov v aktualnom zneni ako aj eur6pskymi pravnymi predpismi. 7

8 10.5 Kupna zmluva moze byt' zmenena na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran vylucne pisomne, formou ocislovaneho dodatku. Kupna zmluva nadobuda platnost' a ucinnost' diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami Zmluvne strany vyhlasuju, ze su sposobile na pravne ukony, ich vol'a je slobodna a vazna, prejav vole je dostatocne zrozumitel'ny a urcity, zmluvna vol'nost' nie je obmedzena a pravny ukon je urobeny v predpisanej forme Aktualne znenie VOP je ucinne od

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákon nika Zmluvné strany: Predávajúci: CHRlSTEYNS SLOVAKIA s.r.o. Panenská Brat

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákon nika Zmluvné strany: Predávajúci: CHRlSTEYNS SLOVAKIA s.r.o. Panenská Brat RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákon nika Zmluvné strany: Predávajúci: CHRlSTEYNS SLOVAKIA s.r.o. Panenská 6 811 03 Bratislava IČO: 46872973 DIČ: SK 2023631401 Zastúpený:

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej z

Obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej z Obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

Podrobnejšie

Obchodné podmienky predaj počítačov, počítačové služby Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.1 Všeobecné obchodné podmien

Obchodné podmienky predaj počítačov, počítačové služby Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.1 Všeobecné obchodné podmien Obchodné podmienky predaj počítačov, počítačové služby Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.1 Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj "Všeobecné podmienky") upravujú

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienk Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., so sídlom Považská

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Obchodné právo prednášky k predmetu Právo 2/7 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Obchodno - záväzkové vzťahy Obsah právnej úpravy : účastníci obchodno

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA 1.1 Kupujúci: Hlohovská televízia, s.r.o. sídlo: Nám.sv.Michala 3, 920 01 Hlohovec zastúpený: Ing.Peter Chmela KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. I Zmluvné strany IČO: 36

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 /. 07. 000 Číslo:... Prílohy;... uzatvorená podľa ustanovení 409-470 Obchodného zákonníka I.

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

10

10 KÚPNA ZMLUVA, ktorú v zmysle 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany Obec Kamienka Sídlo: Kamienka 143,06783 IČO: 00323110 Zast.: Ing. Benjamín Blaha starosta obce ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

21246 KUPNA ZMLUVA LABAS s.r.o. Textilna 1, Kosice lco: DlC: IC-DPH: SK zastupena: Miroslav Labas - konatef zapisa

21246 KUPNA ZMLUVA LABAS s.r.o. Textilna 1, Kosice lco: DlC: IC-DPH: SK zastupena: Miroslav Labas - konatef zapisa 21246 KUPNA ZMLUVA LABAS s.r.o. Textilna 1, 040 01 Kosice lco:36183 181 DlC:2020044796 IC-DPH: SK2020044796 zastupena: Miroslav Labas - konatef zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Kosice I, odd.

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. Úvodné ustanovenia II. 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP ) sa riadia právne vzťahy medzi spo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. Úvodné ustanovenia II. 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP ) sa riadia právne vzťahy medzi spo VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. Úvodné ustanovenia II. 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP ) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťami: 1.1. TOUR4U, s.r.o., so sídlom Šikmá 4,

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO: , zapísaná v

Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, Bratislava, IČO: , zapísaná v Reklamačný poriadok Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. Spoločnosť thiss s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 47 669 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

VOP Festo SK v

VOP Festo SK  v Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, 1. Záväznosť obchodných podmienok 1.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa FESTO spoločnosť s ručením

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

1. Základné definície Zverejnené Všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona ( č.102/2014 Z.z. ) a definujú podmien

1. Základné definície Zverejnené Všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona ( č.102/2014 Z.z. ) a definujú podmien 1. Základné definície Zverejnené Všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona ( č.102/2014 Z.z. ) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka ( ďalej kupujúci

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského Ost Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. 1 Zmluvné strany A/ Kupujúci: Serious Investment s.r.o. Stanislavského 355 721 00 Ostrava Svinov, Česká republika bankové spojenie: č. účtu:

Podrobnejšie

J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Minis

J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Minis J. /JA 4 KÚPNA ZMLUVA č. SE-80-7/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní

K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších medzi Článok I. Zmluvné strany

Podrobnejšie

Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IDEADOM s.r.o., so sídlom Bazová 953/6, Partizánske 95804, IČO: (ďalej len VOP ).

Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IDEADOM s.r.o., so sídlom Bazová 953/6, Partizánske 95804, IČO: (ďalej len VOP ). Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IDEADOM s.r.o., so sídlom Bazová 953/6, Partizánske 95804, IČO: 51285932 (ďalej len VOP ). 1. Všeobecné ustanovenia 1.1 Tieto VOP sa vzťahujú

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri

Podrobnejšie

/o~-t ~ v 7~- ilr! 13l~~WOV KUPNA ZMLUVA ~ " [1"- M,/ ~'- 1o~rv Wttaeoke._ i _,_ lco: DRC: Bankove spojenie: Cislo uctu: Cislo tel.,faxu: Dezider NAGY

/o~-t ~ v 7~- ilr! 13l~~WOV KUPNA ZMLUVA ~  [1- M,/ ~'- 1o~rv Wttaeoke._ i _,_ lco: DRC: Bankove spojenie: Cislo uctu: Cislo tel.,faxu: Dezider NAGY /o~-t ~ v 7~- ilr! 13l~~WOV KUPNA ZMLUVA ~ " [1"- M,/ ~'- 1o~rv Wttaeoke._ i _,_ lco: DRC: Bankove spojenie: Cislo uctu: Cislo tel.,faxu: Dezider NAGY - LABUr Dunajska ul. 61, 930 11 Topol'niky 34431128

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Štatutárny orgán: JUDr.

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018 (ďalej len ako Zmluva ) uzatvorená v zmysle 409 a nasl. a 269 ods. 2 z.

ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018 (ďalej len ako Zmluva ) uzatvorená v zmysle 409 a nasl. a 269 ods. 2 z. ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018 (ďalej len ako Zmluva ) uzatvorená v zmysle 409 a nasl. a 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení medzi

Podrobnejšie

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera

5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,

Podrobnejšie

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst REKLAMAČNÝ PORIADOK Spoločnosť BYTHOS s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36623059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:

Podrobnejšie

7-ZMLUVA - oleje a tuky

7-ZMLUVA - oleje a tuky RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA číslo /A4/2015 uzatvorená podľa ustanovení 269 ods. 2, 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

051_Ramcova_dohoda_pecivo

051_Ramcova_dohoda_pecivo O D A na dodávku pekárenských výrobkov (ďalej len dohoda) uzatvorená podľa ustanovení 409 Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a v súlade so Zákonom NR SR č. 343/2015

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa Článok 1. Záväznosť Všeobecných obchodn

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa Článok 1. Záväznosť Všeobecných obchodn Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa 15.02.2018 Článok 1. Záväznosť Všeobecných obchodných podmienok Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z

Reklamačný poriadok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z Reklamačný poriadok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lorencova 46, 053 42 Krompachy štatutárny zástupca: PaedDr.

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno: Sídlo: Zapísaná: IČO: DIČ: rč DPH: Bankové spojenie:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predá

r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ '.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>- \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predá r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predávajúcim SPIN - SK s.r.o. a kupujúcim Krajské riaditeľstvo

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou WAVE LINE s.r.o., so sídlom Andreja Sládkoviča 8, 903 01

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 - zmluva

2. Príloha č. 1 - zmluva Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety

Kúpna zmluva č. 4_ reklamne predmety Kúpna zmluva č. 4/2011 uzavretá podľa 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1. Predávajúci: Obchodné meno: DEMI šport, s.r.o. Adresa: Jána Hajdóczyho 812/6, 917 01

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA  O  DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnéh

R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnéh R Á M C O V Á K Ú P N A Z M L U V A OVOCIE, ZELENINA (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších medzi Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

KI_VOP_042018_finálna verzia

KI_VOP_042018_finálna verzia Príloha č. 2 Rámcovej kúpnej zmluvy Všeobecné obchodné podmienky realizácie odberateľsko dodávateľských vzťahov spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. (ďalej aj Všeobecné obchodné podmienky ) Článok I. Záväznosť

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zmluvné strany Názov: Obec Chminianske Jakubovany Sídlo:

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania ITMS kód projektu: 26250120013 TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV

Podrobnejšie

Obchodné podmienky preklady a tlmočenie Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. 'Zhotoviteľom' sa rozumie podnikateľský subj

Obchodné podmienky preklady a tlmočenie Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. 'Zhotoviteľom' sa rozumie podnikateľský subj Obchodné podmienky preklady a tlmočenie Obchodné podmienky firmy Pavol Škoda ATS I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. 'Zhotoviteľom' sa rozumie podnikateľský subjekt Pavol Škoda ATS, so sídlom Šalviová 26, 821 01

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU 3. ODBER TOVARU 4. CENA TOVARU 5. PLATOBNÉ PODMIENKY 6. PLATBA PO PREVZATÍ TOVARU NA FAKTÚRU 7. ŠPECIÁLNA

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Všeobecné obchodné podmienky I. Všeobecné ustanovenie 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obchodné podmienky ) upravujú práva a povinn

Všeobecné obchodné podmienky I. Všeobecné ustanovenie 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obchodné podmienky ) upravujú práva a povinn Všeobecné obchodné podmienky I. Všeobecné ustanovenie 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obchodné podmienky ) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa Kúpna zmluva č.... uzatvorená podľa ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Kupujúci: Názov : Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie

Rámcová kúpna zmluva č. RZ1/2018 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. odb.... Obchodné meno : TAURIS, a. s. So sídlom : Potrav

Rámcová kúpna zmluva č. RZ1/2018 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. odb.... Obchodné meno : TAURIS, a. s. So sídlom : Potrav Rámcová kúpna zmluva č. RZ1/2018 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. odb.... Obchodné meno : TAURIS, a. s. : Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota Zastúpený : Ing. Richard Duda,

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra 1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné strany &!stnev -:-7qr;qC)~!1Ie?rt:. S~t7/0íOV O 2/ il ;

Podrobnejšie

ENVItech s.r.o. ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS Janka Kráľa 16, , Trenčín, Slovak republic STN EN ISO 9001: 2009 EN ISO 14001: 2004 LMKO - ISO/IEC

ENVItech s.r.o. ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS Janka Kráľa 16, , Trenčín, Slovak republic STN EN ISO 9001: 2009 EN ISO 14001: 2004 LMKO - ISO/IEC Všeobecné obchodné podmienky 1. Zmluvné podmienky 1.1 Tieto všeobecné podmienky pre predaj a ďalšie zmluvné podmienky spoločnosti, IČO: 31 413 498 majú výhradnú platnosť. Nezlučiteľné a odlišné podmienky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl

Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, Bratislava, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok e-shopu Sportisimo.sk SPORTISIMO SK s. r. o. Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava IČO: Obchodný register Okresného

Reklamačný poriadok e-shopu Sportisimo.sk SPORTISIMO SK s. r. o. Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava IČO: Obchodný register Okresného Reklamačný poriadok e-shopu Sportisimo.sk SPORTISIMO SK s. r. o. Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04 IČO: 44156979 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53025/B

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie