namcov.q. DoHoDA i. Ieo : DIC: Ie DPH : s7 DIC: IC npg: Ieo:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "namcov.q. DoHoDA i. Ieo : DIC: Ie DPH : s7 DIC: IC npg: Ieo:"

Prepis

1 namcov.q. DoHoDA i. 1rzawetdpodla $ 64 zakona(: Z.z. o verejnom obstar6vani a o zrnene a doplneni niektorych z6konov v zneri neskor5ich predpisov. iunokl. 1. Zmluvn6 stranv ZhotoviteP: Impromat-Slov spol. s r.o' Sidlo: Kocelova 9,82108 Bratislava Zastipeny: Ing.Peter Michalec, vedirci obchodn6hoddelenia Ieo : DIC: Ie DPH : SK Bankov6 spojenie: UniCredit Bank4 a.s., eislo ridtu : Zapisany v Obchodnom registri Okresn6ho sridu Bratislava I., vlozka d , oddiel:sro Objednfvatel': Ekonomick'iuniverzitavBratislave Sidlo: Dolnozemsk6 cesta t'.1, Bratislava Zasthpen!: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivdk, PhD., rektor Ekonomickej univerzity Ieo: s7 DIC: IC npg: 5K Bankov6 spojenie: St6tna pokladnica Bratislava Cislo irdtu: / / / / / /8180 Ckflnok II. Predmet plnenia 2. Pre ridely tejto zmluvy vymedzujri zmlurm6 strany dielo ako zhotovenie urditej veci, vsetkfch fotokopirovacich strojov tov6renskej znadky RICOH vuzivani objedn6vatefa, vr6tane dod6vky amontitle ktomu potrebnych origin6lnych nahradnfch dielov, vyvojok a valcov. Zhotovitel' sa zavantie vykon6vat'

2 dielo ako prednostnri a komplexnf sluzbu pos$rtovanri zmluvn6mu partnerovi s poukazom a zretefom na nasledovn6 ukazovatele: - kvalitnd a qichle vykonanie idrihy a opravy a sluzieb s fim spojenych, - operativnost' a komplexnost' poskytovanfch sluzieb, - irdtovanie ceny qikonov a sluzieb za:fidrlbl a opravy podfa tabul'ky d.1, ktor6 je prilohou a nedelitellnou sridast'ou tejto zmluvy, - ridtovanie cien origin6lnych nalradnfch dielov, vyvojok a valcov v srilade s platnymi cennikmi qirobcu alebo podfa preukazanej nadobridacej ceny origin6lneho n6hradn6ho dielu, vyvojky alebo valca, ktor6 je zhotovitef povinnf objedn6vatellovi pri fakturicii zdokladovat', - pritomnost' zamesfiranca objedn6vatefa pri fotokopirovacom stroji podas vykon6vania jeho ridrzby a opravy, - pos$rtnutie n6hradn6ho kopirovacieho shoja podas dlhodobej opravy kopfrovacieho stroja (nad 5 pracowlich dnf) - bezplatne, - zabezpe(eme odvozu fotokopirovacieho stroja v pripade jeho dielenskej opravy v servisnom stredisku ztrotovitella (pri vefhjch w. generalnych oprav6ch). Predmet tejto zmluvy bude zhotovitell vykon6vat' pre Ekonomickri univerzitu v Bratislave. a Zhotovitef sa zav'dntje predmet tejto zmluvy vykonat' riadne, kvalitne a vdas vlastnymi pracourikmi a pracormfmi prostriedkami, v rozsahu stanovenom obj edn6vatel'om v obj edn6vke. 4. Zhotovitef sa na z6klade tejto zmluvy zavdzfie vykon6vat' pr6ce a sluzby rrymedzen6 touto zmluvou a objedn6vatef sa zavdzuje tieto pr6ce a sluzby prevziat a zaplatit' cenu dohodnutu v dlanku V. tejto zmluvy. dhnokiii. Miesto a sp6sob plnenia J. Zmluvnl strany sa dohodli, Ze miestami plnenia predmetu tejto zmluvy sri : - Ekonomick6 univerzita v Bratislave, ul. Dolnozemsk6 cesta d. 1, Bratislava, - Sn a J Ekonomickej univerzity v Bratislave, ul. Prokopa Vefk6ho 41,8t7 07 Bratislava, - Sn a J Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemsk6 cesta d.1, Bratislava - Bratislavsk6 Business School, Palisady 8.22,81106 Bratislava, - Centrum podnikatefslcfch dinnosti auniverzitrych sluzieb, Konventnd 1, Bratislava - Podnikovohospoddrska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sidlom v Ko5iciach, Tajovsk6ho 13, Ko5ice. - vefk6 tzv. gener6lne opravy sa po odsirhlasenf objedndvatel'om m6zu vykonat' v servisnom stredisku zhotovitefa na Kocellovej 9, Bratislava. Predmet tejto zmluvy sa bude realizovat na zil<lade objedn6vky a ztrotovitefovi predlozenych objedn6vok objedndvatefa. V objedn6vkach sa objedn6vatell odvol6 na uzavretf r6mcov0 dohodu a uvedie Specifikdciu pozadovanej sluzby, typov6 oanadenie fotokopirovacieho stroja, Ltordho sa pozadovan6 sluzba tyka, pozadovanf termin plnenia, miesto pos$rtnutia sluzby a objedn6vku opatri d6tumom, pediatkou a podpisom poveren6ho z6stupcu objedn6vatel'a. Objedn6vky je opr6vnen! za objedn6vatefa vystavovat': - vedrici Oddelenia prevddzky a investicii Ekonomickej univerzity v Bratislave, riaditefky SO a I Ekonomickej univerzity v Bratislave,

3 4. - riaditelka Centra podnikatellslcfch dinnosti a univerzitnych sluzieb, - riaditef Bratislavskej Business School, - tajomnidka Podnikovohospodrlrskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sidlom v Ko5iciach. Objedn6vky na ridrzbu a opravu fotokopirovacich strojov bude zhotovitell prijimat' v pracovnych diloch v dase od 8.00 do na adrese na tel. disle alebo na faxovom dfsle Zhotovitef sa zav'dz$e prednostne vybavovat' faxovd objedn6vky na ridrzbu a opravu fotokopirovacfch stroj ov. dhnok IV. Dodacie podmienky a terminy plnenia Zhotovitef sa zavimtje nastupit' na vykonanie predmetu plnenia tj. akejkofvek ridrzby alebo opravy na miesto urden6 v objedn6vke objedndvatela, aprevziat fotokopirovaci stroj k vykonaniu opravy do 2 hodin od d6tumu dorudenia objedn6vky. Lehota plynie len v pracovnfch dioch v dase od 7.30 do h. Zhotovitell sa zavdzr4e vykon6vat' predmet plnenia - tj. realizovat jednotliv6 objedn6vky objedn6vatefa podlia druhu arozsahu objednanej apotrebnej opravy, potiazne ridrzby v nasledovnych terminoch, ktoqich dlikaje urden6 od okamihu pr ev zatia kopirovacieho stroj a : - mal6 a shedn6 opravy: - do 24 hodin, v pripade dostupnosti nrihradnlich dielov, vyvojok a valcov na sklade zhotovitela alebo import6ra(odstrinenie pokrden6ho papiera, vydistenie a nastavenie stroja bez vymeny dielov, vydistenie a nastavenie stroja, rnimena opotrebovan;ich dielov, qimena valca a vlivojky), - do 4dni, v pripade nedostupnosti nrihradnfch dielov, rnjvojok a valcov na sklade zhotovitefa alebo import6ra, - velk6 tzv. gener6lne opravy kopirovacich strojov maximalne do 10 dni. Lehota plyme len v pracovnfch dioch v dase od 7.30 do h. Preberanie a odovzd6vanie fotokopirovacieho stroja medzi zmluvnlimi skanami pre ako i po vykonanej ridrzbe alebo oprave sa bude vykon6vat' pisomnou formou. V protokoloch bude uvedenli okrem in6ho d6tum a hodina prevzatia fotokopirovacieho stroja servisom zhotovitefa ad6tum ahodina prevzatra opravendho fotokopirovacieho stroja objedn6vatefom. itinok V. Cena a platobn6 podmienlqy t. Cena predmetu plnenia zmluvy je stanoven6 ako cena vz6jomne dohodnutri objedn6vatefom azhotovitefom vzmysle zikona d.18/1996 Z.z. o cen6ch vznenf neskor5ich predpisov a je uvedend v tabufke d 1, ktor6 je prilohou a nedelitel'nou

4 2. sridast'ou tejto zmluvy tj. v cenniku vykonov a sluzieb za ridrzbu a opravy kopirovacich strojov. Zhotovitet prehlasuje, Ze vjednotlivfch dohodnutych cen6ch uvedenfch v tabufke d. 1, ktor6 je prilohou a nedelitel'nou sridast'ou tejto zmluvy podlla $3 zdkona E.l8ll996 Z.z. o cen6ch v z-neni neskorsich predpisov sri zahmutd v5etky ekonomicky oprdrmend nriklady a primeranli zisk zhotovitefa v srilade s $2 cit. zikona, srivisiace s vykonanim tej - ktorej sluzby, vr6tane likvid6cie odpadu. 4. Zmena cien uvedenfch v tabulke d.1 je moinh len vzijomnou dohodou zmluvnlich strdn. Znluvn strana predkladajrica nswh na ^nenu ceny je povinn6 preukazat' jej opodstatnenost' hodnovernjm spdsobom. Dohoda o zmene dohodnutych cien je moin len v nasledujricich prfpadoch: -ak sa zmeni sadzbaf5la/ DPH, -ak stupnu ceny energii a PHM o viac ako 5o/o. Ceny n6hradnfch dielov pouzitych pri oprav6ch a ridrzbe fotokopirovacich shojov bude zhotovitef fakturovat'v predajnfch cen6ch doporuden;ich vyrobcom alebo podlla preukazanej nadobridacej ceny nahradn6ho dielu, vyvojky alebo valca. 6. Na predmetejto zmluvy objedn6vatel'neposkytuje zillohovd platby. 7. Zhotovitefovi vzrik6 pr6vo fakturovat' poslgrtnut6 plnenie dfom jeho prevzatia poverenym pracovnikorn objedn6vatela aodsrihlasenim a podpisanim montdzneho listu vystavendho zhotovitefom obidvomi stranami. MontriZny list bude prilohou fakhfiry. MontrlZny list musi obsahovat' ridaje o skutodnej dobe vykonania opr6v atdri:by podlla jednotlivych dinnosti, ktorfch vykonanie je predmetom tejto zmluvy, vhodin6ch. Zhotovitef je opr6vnenf fakturovat' cenu za vykonanie jednotlivfch dinnosti, ktoqich poslrytnutie je predmetom tejto zmluvy, len podfa skutodne vynalozenfc hodin potrebnych na vykonanie opravy ai&i:by. 8. Faktura musi obsahovat' v5etky ndlezitosti dariov6ho dokladu v zmysle platn;fch predpisov. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' v5etky n6lezitosti dariovdho dokladu v znysle platnfch predpisov a prislu5n6 prilohy dohodnut6 touto zmluvou, objednfvatef faktriru zhotovitefovi vr6ti na doplnenie a lehota splatnosti zadne plynft' az dfom jej d'al5ieho dorudenia. Kfakture piloii zhotovitef montazny list, vklorom bude uveden;i minimillne rczpis pr6c a materialovjch n6kladov, skutodnri dobu vykonania opr6v a fdrlby. 9. Splabrost' fakuiry je 30 dni odo dfiajej dorudenia objedn6vatefovi. ClfnokVI. Priva a povinnosti zmluvnfch str6n l. Pr6va objedn6vatella a) pri vel'lc'.ich t^r. gener6lnych oprav6ch m6 objedn6vatef prostrednictvom svojho poveren6ho z6stupcu pr6vo skonholovat' dasoqi priebeh opr6v, mnozstvo a kvalitu poslrytnutej sluzby, b) pr6vo na odsfrrlnenie zistenlich v6d, c) v pripade, Le zo shany zhotovitefa ddjde k podstatn6mu poruseniu zmluvy je "bj't*?:j;f;tht,:i#:f :1ffiTyfri1#H"','H"1"#i terminu, alebo odstupenim od znluvy zo strany objedn6vatellov pripade podstabr6ho porusenia podmienok zmluvy. Za podstatn podmienky sa povazujri v5etky ustanovenia tejto zmluvy a ak v r6mci zarudnej doby bude z d6vodov nekvalitn;ich sluzieb dochddzat k dast'.im a opr6vnenfm reklam6ci6m zo strany objedn6vatella. Odstupenie od zmluvy sa stane tdinn)?m diom dorudenia ozn6menia druhej strane.

5 2. Povinno sti obj edn6vatela a) objedn6vatell je povinnf v dohodnutom termine, alebo na vyzvanie zhotovitefa bezchybne poslcytrrutu sluzbu prevziat, b) uhradit' cenu za poslgrlnut6 sluzby podfa podmienok uveden;ich v dl. V. tejto zmluvy Pr6va ztrotovitella a) zhotovitell m6 pr6vo odovzdat' alebo vyzvat kprevzatiu kopirovacieho stroja po vykonani objednanej sluzby i pred dohodnulfm dasom. Povinno sti zhotovitel'a a) zhotovitef je povinnf vykonat' predmet plnenia tejto zmluvy v dojednanom dase, prip. v dase primeranom k povatre vykon6vanej sluzby, b) zlrotovitel' je povinnf bezodkladne oznimrit objedn6vatefovi zistenie skryqich prekazok pofa 9552 Obchodndho ziikonnika. c) zhotovitel' m6 povinnost' pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat'v srilade s ustanoveniami zmluvy a s odbornou starostlivost'ou tak, aby bol dosiahnuff naj optimrilnej 5i qisledok, d) zhotovitell nesmie poverit' dinnost'ou uvedenou v predmete tejto zmluvy inri pr6vnickri ani fuzickri osobu, e) ru6i zabeaihonnost' svojich pracormikov, f) je povinnf dodr1iavat obmedzenia vypl;ivajrice zo v5eobecne ptatn;fch pr6vnych predpisov, s) v nimci svojej p6sobnosti je povinnf zabezpedit zachovanie mldanlivosti o veciach, o ktorfch sa jeho zamsstnanci dozvedia pri vykon6vanf predmetu zmluvy, h) zhotovitef je povinnf zabezpelif likvidaciu odpadu, i) umoznit' poveren6mu z6stupcovi objedn6vatefa vykonat' kontrolu dasov6ho priebehu opr6v v dielenslcfch priestoroch zhotovitefa, j) zodpovednost' za Skody sp6soben6 na majetku Ekonomickej univerzity v Bratislave, vzriknut6 v d6sledku nim vykon6vanlich dinnosti pre zabezpedovani plnenia predmetu zmluvy. Sp6soben6 Skody nahradi objedn6vatelovi v plnom rozsahu. ilinokvii. Zirailnh lehota, kvalita a zodpovednost'za vady 1. Na vykonan6 opravy a ridrzbu poskyftre zhotovitef objedn6vatefovi z6ruku 24 mesiacov. 2. Na originrilne nrlhradn6 diely poslrytne zhotovitell objedn6vatellovi z{tnfte 24 mesiacov. 3. Zhotovitef je povinnf pri poslqrtovanf sluzby dodrziavat' STN, predpisy poziamej ochrany, bezpednosti a ochrany zdraviapri pr6ci a hygienick6 predpisy. 4. Zhotovitell je povinnf pri oprav6ch fotokopirovacfch strojov pouzit' origindlne ndhradn6 diely, vyvojky avalce a zodpovedh iza ich pripadn6 materirilov6 chyby (vady). Repasovan6 nrihradn6 diely a ndhrady za onginillne ndhradn6 diely m6ze zhotovitef pri oprav6ch pouzit'len na zikade pisomn6ho srihlasu objedn6vatefa. 6. Zhotovitef je povinnf vzniknut6 vady tjkajrice sa poskytnutej sluzby a dodan6ho nrihradn6ho diela, na kfor6 sa poskytnuth zdntka vzt'ahuje odstrrinit' na svoje n6klady (bezplatn6 je v tomto prfpade aj doprava na miesto vykonania zarudnej opravy) v riimci z6nky primeranom dase s prihliadnutfm k povahe vady.

6 Clfnok VIII. Zmluvn6 sankcie a nfhrada Skody l Zhotovitell zaplati objedn6vatelovi za kaldy, aj zalaty ded omeikania s plnenim terminu vykonania sluzby podl'a d16nku IV. Tejto zmluvy zmlurmri pokutu vo vf5ke 0,05oh z fakturovanej ceny sluzby s DPH, s ktorou je zhotovitell v ome5kani. Zhotovitef zaplati objedn6vatefovi znluvnri pokutu vo vf5ke 20,- e za kaid!, aj zalaty deil omeikania so splnenim dohodnut6ho terminu odstr6nenia reklamovanfch v6d. Objedn6vatet zaplati zhotovitefovi urok z omeskania vo vfske 0,05yo z dlinej diastky s DPH za kaid! aj zai:aty deil omeskania s rihradou kazd6ho, riadne vystaven6ho platobn6ho dokladu. Zaplatenim anluvnfch polut nie sri dotknut6 nriroky zmluvnlich str6n na niihradu Skody podfa $373 Obchodn6ho zdkonnika. dhnok IX. Okolnosti vyluiujlice zodpovednosf 1. Pre ridely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujrice zodpovednost' prijima pr6rma fprava podfa $374 Obchodn6ho zrlkonnika. 2. Ak plnenie tejto zmluvy sa stane nemozn;im pre okolnosti vyludujfce zodpovednost', strana, ktor6 sa bude chciet' odvolat' na tak6 okolnosti, bude mat' pr6vo do dvoch mesiacov od ich vzriku odstupit' od tejto zmluvy po zaslani pisomndho ozn6menia druhej strane. Udinky odstupenia v takomto pripade nastanri diom dorudenia ozniimeni a skutodnost'ou, Ze tieto okolnosti trvajri. ilinok X. Spoloin6 a zfverein6 ustanovenia l. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvn;ich povinnosti oznaden;fch za podstatn6, zalrjadd opr6vnenie odstupit' od zmluvy tej strane, ktor6 je porusenim povinnosti dotknuta. Sp6sob odstupenia od zmluvy sa riadi prislusnfmi ustanoveniami Obchodn6ho z6konnika. 2. Zmluvnl strany sa dohodli, Ze za porusenie podstatnfch povinnosti zrnluvy, okrem ustanoveni takto ozradenych v predch6dzajtcichdlffioch tejto znluvy, sa ozradujf: a) ak zhotovitel' bude vykon6vat' sluzby v rozpore s podmienkami dohodnut'.imi v tejto zmluve alebo technologickfmi postupmi urdenjmi platnjmi normami, b) ak zhotovitet opakovane nedodrzi dohodnut6 terminy vykonania opr6v a ridrzby predmetu zmluvy, c) ak v r6mci zarudnej doby bude z d6vodov nekvalifirfch sluiieb dochddzat k daslfm opr6vnenfm reklam6ci6m zo stany objedn6vatefa, d) ak objedn6vatelo v rozpore s touto zmluvou pri vell$ich tzv. gener6lnych oprav6ch do 14 dni neprevezne zhotovitefom ponriknuty, riadne dokondeny predmet plnenia alebo ani neurobf opatrenia nasveddujrice ochote objedn6vatefa predmet plnenia prevziat.

7 e) Nedelitelhou prflohou tejto zmluvy je: Tabul'ka d.l - Cennik qikonov a sluzieb za rfrdtt,bru a opravy fotokopfrovacich strojov zo dira ildnokxi. Zivere6nf ustanovenia a rie5enie sporov 1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze v5etky pr6vne zdvdznl rikony budri uskutodfovan6 pisomnou formou. 2. Zmlurm6 strany sazavdzttji riesit' prfpadn6 spory, vyplyvajrice ztejto zmluvy formou zmieru prostrednictvom svojich poverenfch z6stupcov. V prfpade, Ze spor sa nevyriesi zmierom, ktoriikollvek zo zmlurmfch stran je opr6vnen6 predlozit' spor na rozhodnutie Obchodndmu sridu. 3. V ostatnych vzt'ahoch neupravenlich touto zrnluvou, platia ustanovenia Obchodn6ho zilkonnika. 4. Zmb,xa nadobrida platnost' a ridinnost' df,om jej podpisu obidvoma zmluvnlimi stranami. T6to zmluv a sa uza,\rdra do Zmluvu je mozn6 menit' len pisomnlimi dodatkami potwdenlimi obidvoma zmluvnlimi stranami. 6. Zmluva je vyhotoven6 v Styroch exemplaroch, z ktorych po podpisani obdri:i zhotovitef a objedn6vatef po dvoch vyhotoveniach. 7. Zmluvnd strany prehlasujri, Le filto zmluvu pred jej podpisanim predftali, Ze bola uzatvorend po vz6jomnej dohode, podlla ich slobodnej v61e, urdite, v[ine a zrozumitellne, nie v tiesni za nfipadne neqihodn;fch podmienok. Autentickost' zmluvy potwdzujf svoj imi podpismi. V Bratislave dia: 01. 0t 1011 V Bratislave dia: 0 t 01 2il11 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing.Peter Michalec vedrici obchodn6hoddelenia objedn6vatel J / ru.-z-'/,*-zz^-../.r ,,/ zhotovitell

8 TABTJI]KA i. 1 Nrflzov: Cennikvfkonov a sluzieb za ridrtbu a opravy fotokopirovacfch strojov Por.d. I Druh dinnosti Hodinov6 sadzba tecbnika uch dzailapri oprave a ridrzbe vykonanej u z6kaznika tj. na mieste vykonania fdrzby alebo opravy Mern6 jednotk a Cena bez DPH v sadzba DPH VfSka DPH v Cena celkom s DPH v zal hod % 1,90 11,90 2. Hodinov6 sadzba technika uch6dzada pri oprave a ridrzbe vykon6vanej v servisnom stedisku uchddzafla zal hod. 10 t9% 1,90 11,90 Dopravn6 nriklady technika uch6dzada k z6kanikovi tj. na miesto vykonania ridrzby alebo opravy PauS6l 5 t9% 0,95 5,95 4. Dopravnd n6klady na odvoz a dovoz stoja v pripade, in :fdrtba a oprava sa vykon6va v seryisnom sfredisku ucmdzada PauS6l J t9% 0,95 5,95 Celkom spolu 30 t9% 5,70 35,70 V Bratislave,