M 3 9 / Informatívna správa o údržbe budov a zariadení v správe MsÚ. M e s t s k ý ú r a d Bánovce nad Bebravou

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "M 3 9 / Informatívna správa o údržbe budov a zariadení v správe MsÚ. M e s t s k ý ú r a d Bánovce nad Bebravou"

Prepis

1 Mestské zastupiteľstvo Bánovce nad Bebravou M 3 9 / 2015 M e s t s k ý ú r a d Bánovce nad Bebravou Informatívna správa o údržbe budov a zariadení v správe MsÚ Predkladateľ: Marián Chovanec primátor mesta Spracovateľ: Ing. Anežka Znášiková vedúca odboru vnútornej správy Prerokované v MsR: Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o údržbe budov a zariadení v správe MsÚ.

2 Správa sa zaoberá stavom budov a zariadení, ktoré podliehajú pod gesciu odboru vnútornej správy. Tieto objekty sa nachádzajú v meste a aj vo všetkých mestských častiach a využívajú ich zamestnanci mesta, športovci, dobrovoľní hasiči, občianske výbory a prostredníctvom nich aj obyvatelia mesta. Naposledy bola informatívna správa predložená v septembri 2014, takže v predkladanej správe bude opísaný stav budov, zásahy vykonané počas posledných 12 mesiacov a návrhy na postup v údržbe do budúcnosti. Ostatné budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, spravujú organizácie v zmysle uzatvorených nájomných, prípadne mandátnych zmlúv. Bánovce nad Bebravou Budova mestského úradu Námestie Ľudovíta Štúra Budova, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku (Dom pamätný meštiansky), bola postavená v r Vek budovy sa prejavuje na zvýšených nákladoch na údržbu: vodovodného potrubia, elektroinštalácie, fasády a ďalších súčastí budovy. Problém spôsobuje aj zvýšená vlhkosť v pivničných priestoroch, pričom táto vzlína do muriva fasády. Už niekoľko rokov sa pokúšame získať príspevok na obnovu fasády. Pri tvorbe rozpočtu na r sme predpokladali, že z prostriedkov Ministerstva kultúry SR získame príspevok na výmenu okien v budove. Bude potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu a čakáme na vypísanie výzvy Obnov svoj dom na čerpanie prostriedkov z Ministerstva kultúry SR, prípadne výzvy z Eurofondov. Pokračujeme v krokoch k modernizácii pracovného prostredia zamestnancov. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenie na prízemí budovy v krídle, kde je umiestnené oddelenie daní a poplatkov. Zároveň tu bola vytvorená kuchynka pre zamestnancov v tejto časti budovy. Na sekretariáte prednostky MsÚ bolo vymenené zariadenie kuchynky, ktorá slúži aj pre sekretariát primátora. V zmysle zistených nedostatkov v revízii bleskozvodov, ktoré boli vyhodnotené ako nefunkčné, sme na začiatku roka zabezpečili zapojenie štyroch bleskozvodov na budove. V tomto roku bola ukončená oprava žľabov a zvodov, ktoré už boli skorodované a spôsobovali zatekanie vody na fasádu budovy. Pokiaľ sa mestu nepodarí získať príspevok na opravu, prípadne výmenu okien, bude potrebné v rozpočte naplánovať prostriedky aspoň na nevyhnutnú opravu okien. Vzhľadom na stupňovanie teplôt v letnom období plánujeme inštaláciu klimatizácie v kancelárii prvého kontaktu. Z rovnakého dôvodu budeme musieť uvažovať aj s inštaláciou klimatizácie v ďalších priestoroch budovy. Problémom bude získať súhlas Pamiatkového úradu. Budova mestského úradu Farská ulica V roku 2014 v rámci posilnenia elektrických obvodov boli doplnené zásuvkové obvody v celej budove. V predchádzajúcich rokoch sme vymenili okná na tejto budove za plastové nielen z dôvodu, že boli nekvalitné a netesnili, ale aj preto, že bol predpoklad udržať počas letného obdobia teplotu v kanceláriách na únosnej hranici. Napriek týmto opatreniam teplota v kanceláriách na 2. poschodí dosahovala v predchádzajúcom lete 38 C. V zmysle schváleného rozpočtu na r bola na jar v celej budove nainštalovaná klimatizácia, čo pracovníci v tejto budove ocenili najmä počas tohtoročných horúčav. 1

3 Je vypracovaný projekt na zateplenie budovy, ale zatiaľ sme neuspeli pri podávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Úpravou nádvoria pri tejto budove by sme získali niekoľko parkovacích miest. Registratúrne stredisko Registratúrne stredisko je umiestnené v budove bývalej družiny patriacej už zrušenej III. ZŠ. Druhá časť tohto objektu je v dlhodobom prenájme spoločnosti FLY END Production, s.r.o. V našej časti sme pred niekoľkými rokmi nainštalovali plynové kúrenie. V tomto roku sme zabezpečili budovu poplachovým zariadením. Budova je využívaná ako archív mestského úradu a postupne nahrádzame drevené regály predpísanými celokovovými regálmi. Pretože v takomto zariadení nemôžu byť ani kovové regály kombinované s drevom, zostáva nám vyradiť a nahradiť ešte tento typ. Väčší problém môže nastať pri porušení krytu strechy a zatekaní vody do vnútra budovy. Realizovali sme tu už niekoľko opráv a pokiaľ nebudú dostatočné, budeme musieť uvažovať nad rozsiahlejšou opravou tejto rovnej strechy. Budova DHZ Bánovce nad Bebravou V tejto budove, ktorá pôvodne slúžila ako vrátnica TEDOSu, boli niekoľko rokov postupne vykonávané úpravy: oprava strešnej krytiny a výmena okien a vchodových dverí za plastové. V tomto roku si hasiči svojpomocne vymaľovali vnútorné priestory. Pre pokračovanie v snahe o zníženie energetickej náročnosti, treba zmeniť systém vykurovania a zatepliť vonkajší plášť budovy. V súčasnosti očakávajú dobrovoľní hasiči v rámci projektu protipovodňových opatrení Ministerstva vnútra príspevok v podobe protipovodňového prívesu. Na jeho uskladnenie plánujú vybudovať plechový prístrešok. Dolné Ozorovce V roku 2014 bola ukončená rekonštrukcia kultúrneho domu, počas ktorej boli vykonané práce: sanácia obvodového muriva, izolácia múrov a komplexná rekonštrukcii vnútorných priestorov kultúrneho domu (vyrovnanie podláh, vymaľovanie, pristavaná kuchyňa a nájazdová rampa ako bezbariérový vstup, rozšírenie sociálnych zariadení, vybudovanie zádveria), boli vymenené okná na celej budove za plastové. Na záver bola zhotovená nová fasáda. Dofinancovanie celej akcie sa uskutočnilo v tomto roku. Budova DHZ Dolné Ozorovce V tomto roku boli v rámci údržby na malej budove hasičovne vymenené ríny, zvody a z dôvodu bezpečnosti zrekonštruovaná elektroinštalácia. Dobrovoľní hasiči vďaka mnohým hodinám dobrovoľnej práce za minimálne náklady na materiál opravili kompletne fasádu, obrúsili a natreli garážové brány a vo veľkej garáži natreli niekoľkými vrstvami podlahu. Garáž je tak pripravená na príchod nového požiarneho vozidla od Ministerstva vnútra. Vnútorné priestory vybavili nábytkom sčasti vlastnej výroby. 2

4 Dom smútku Dom smútku je v správe občianskeho výboru. V poslednom roku z financií vnútornej správy neboli uskutočnené žiadne výdavky na vybavenie, prípadne opravy domu smútku. Horné Ozorovce a priestory pre DHZ Horné Ozorovce V tomto roku okrem bežných výdavkov na energie neevidujeme žiadne výdavky na kultúrny dom v Horných Ozorovciach, ktorého poschodie využíva pre svoju činnosť občiansky výbor a aj klub dôchodcov. Prízemie je v prenájme ako obchod, ktorý slúži celej mestskej časti. V zadnej časti budovy sú priestory, ktoré využívajú dobrovoľní hasiči. Dom smútku Budova bola dokončená a odovzdaná do užívania na konci roka Prešla do správy občianskeho výboru. Následne bola vybavená vnútorným zariadením a chladiarenským boxom. Vybudovala sa plocha pred domom smútku a prístupová komunikácia. V minulom roku bolo dorobené ozvučenie cintorína. Biskupice Po vybudovaní prístavby kultúrneho domu a jej vybavení vnútorným zariadením slúžia priestory kultúrneho domu občianskemu výboru aj klubu dôchodcov. Práce na zveľaďovaní sa sústredili na okolie budovy: zámková dlažba a prístrešok. Šatne TJ Sokol Biskupice a priestory DHZ Biskupice Dobrovoľní hasiči v Biskupiciach využívajú 2 miestnosti v budove, v ktorej sú umiestnené šatne pri futbalovom ihrisku. Malé Chlievany V posledných 12 mesiacoch sa robila bežná údržba budovy bez väčších investícií, ako napr. doplnenie obkladov stien na WC. Sála kultúrneho domu aj naďalej slúži na tréningy stolných tenistov a cvičenie žien. Klub dôchodcov má pre svoju činnosť pridelenú miestnosť, ale v prípade potreby môžu užívať aj sálu. 3

5 Podľa opísaných činností v údržbe budov a priestorov vidno, že v aktivitách nastal útlm. To bolo spôsobené tým, že mesto pri zostavovaní rozpočtu postupovalo podľa Programového vyhlásenia vlády SR, v zmysle ktorého pokračujeme v konsolidácii verejných financií a výdavky rozpočtu mohli dosiahnuť maximálne výšku výdavkov v predchádzajúcom roku, kedy boli výdavky na tovary a služby znížené o 10 %. Napriek zníženým financiám kultúrne domy využívajú občianske výbory na akcie, ktoré organizujú pre obyvateľov zo svojej mestskej časti. Členovia občianskych výborov, aj dobrovoľní hasiči a mnohí obyvatelia mestských častí sú ochotní zapojiť sa do rôznych akcií a aktivít smerujúcich k zhodnocovaniu majetku mesta. Treba vyzdvihnúť aktivitu predsedov občianskych výborov, ktorí pritiahnu ľudí nielen za zábavou, ale aj na brigádu. Na údržbe budov v meste sa podieľajú aj aktivační pracovníci, bez pomoci ktorých by náklady na tieto práce boli výrazne vyššie, napr. zabezpečovali maľovanie kancelárskych priestorov v budovách MsÚ a rôzne prerábky. V tomto roku sa uskutočnila úprava priestorov pre obradnú sieň v budove Domu služieb, pretože nájom pôvodných priestorov v budove na sídlisku Stred skončil. Aj na týchto činnostiach sa významne podieľali aktivační pracovníci. 4