SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy. Miesto: Hlinská 31 Dátum:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy. Miesto: Hlinská 31 Dátum:"

Prepis

1 ód: Hotel_academy_ZA1a SÚHRNNÝ LIST STAVBY Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina S Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH , ,10 DPH základná znížená 2% z 2% z , ,62 Cena s DPH v EUR ,72 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 73

2 ód: REAPITULÁCIA OBJETOV STAVBY Hotel_academy_ZA1a Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Spracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina ód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1) Náklady z rozpočtov SO 02 a1 a2 b c d e f g x SO 02.1 a b1 b2 c d Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične stavebná časť stavebných úprav zateplenie strešného plášťa zdravotechnika VYUROVANIE - časť P1 VYUROVANIE - časť P2 Plynoinštalácia Vzduchotechnika Elektroinštalácia bleskozvod a uzemnenie Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične - úprava 1 (vyvolané požiadavkami RÚVZ) Stavebná časť Zdravotechnika - nové konštrukcie Zdravotechnika - odpočet Vzduchotechnika Elektroinštalácia , , , , , , , , ,95 722, , , , , , ,54 380, , , , , , , ,74 866, , , , , ,61-168,00 372,65 456,38 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu Ostatné náklady Vyplň vlastné Vyplň vlastné Vyplň vlastné Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,72 Strana 2 z 73

3 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, postup zhotovenia, ani rozbor postupu. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH S , ,23 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,08 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 3 z 73

4 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tiži Spracovateľ: ód - Popis ENERMA, s.r.o., Žilina Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 - Vodorovné konštrukcie 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie tepelné Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika - zariaďovacie predmety Drevostavby - sádrokartony onštrukcie stolárske onštrukcie doplnkové kovové Podlahy z dlaždíc Podlahy vlysové a parketové Podlahy povlakové Podlahy syntetické Obklady keramické Nátery Maľby VP - Práce naviac , , , , ,05 469, , ,42 135,75 19,00 19, , , ,30 597, ,15 188, , , , , ,09 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,23 Strana 4 z 73

5 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tiži Spracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 t 0,114 mm Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 2 M t 0,123 50x50x5 mm, ozn , podľa EN ISO S185 Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do t 0,041 č.12 Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 4 M t 0,044 50x50x5 mm, ozn , podľa EN ISO S185 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 7,959 hr. 150 mm Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 1,453 hr. 200 mm Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 1,890 hr. 375 mm Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. m 6,600 priečky do 100 mm Dodatočné ukotvenie muriva k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. m 42,000 muriva nad 100 mm Priečky z pórobetonových tvaroviek na m2 5,940 systémovú maltu hr. 100 mm P2-500 hladkých , , , , ,50 61,50 66, , , ,50 2,50 16,50 3,00 126, ,80 Priečky z pórobetonových tvaroviek na m2 54,856 systémovú maltu hr. 150 mm P2-500 hladkých Prímurovky z akýchkoľvek tehál dĺžky 290 mm m2 6,035 P MC 10 hr. 140 mm 4 - Vodorovné konštrukcie Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek tehlami ks 8,000 valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % m2 286,170 štukových Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 772,376 štukových Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm m Vnútorná omietka stien cementová hrubá pod obklad, hr. do 10 mm m2 87,796 22,00 22,00 2,00 2,00 6,00 9, ,83 132, ,01 572, , ,16 Strana 5 z 73

6 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 147,486 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v m3 3,841 mazaninách Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí ARI, priemer drôtu m2 15,535 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí ARI, priemer drôtu m2 15,535 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 271, M Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg kg 41, Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT- C25-F7, priem. hr. 20 mm m2 271, Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 9, M Zárubňa oceľová CgU 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 0 27 M Zárubňa oceľová CgU 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií 28 M Zárubňa oceľová CgU 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 3, Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 Zárubňa oceľová, protipožiarna, 90x197 cm do 30 M murovaných priečok, odolnosť EW30 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 Zárubňa oceľová, protipožiarna, 180x197 cm 32 M do murovaných priečok, odolnosť EW30 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm m 55, Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm m 55, Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 247, Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 706,060 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, m2 705,260 chodbách, na schodišti a na povalách po búraní Búranie základov z betónu prostého alebo m3 0,192 preloženého kameňom, -2,20000t Búranie priečok z akýchkoľvek tehál pálených, m2 29,714 plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na m3 1,528 maltu, -1,90500t Búranie muriva železobetonového nadzákladového, -2,40000t m3 3,940 Búranie muriva priečok alebo vybúranie otvorov všetkých rozmerov zo sklenených m2 2,080 tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 m3 0,240 mm, plochy do 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 m3 1,094 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, m3 0,450 plochy do 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, m3 2,052 plochy nad 4 m2-2,20000t Búranie akýchkoľvek podkladov pod nášľapné m2 182,120 vrstvy podláh v hr. do 40 mm - 0,09000t 7, ,00 2,00 0,30 2, ,20 24,80 25, ,00 2,00 0,50 0,50 4 2, , , ,40 384,10 31,07 31,07 81,32 83, , ,00 24,80 76, ,05 221,20 276,50 495,26 353,03 352,63 8,64 83,20 45,84 177,30 5,82 10,80 49,23 20,25 92,34 819,54 Strana 6 z 73

7 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, m2 79,130 hr.nad 10 mm, -0,06500t Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 12, Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 2, Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t m2 0, Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t m2 2,940 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 70 mm do stien - murivo tehlové -028t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 150 mm do stien - murivo tehlové -032t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 70 mm do stien - murivo tehlové -050t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 240 mm do stien - betónových, obkladov -039t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 60 mm do stien - betónových, obkladov -155t Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, - m3 0,588 2,40000t Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do m mm, -0,01800t Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov m 5,100 nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky m 25, mm a šírky do 150mm, -0,03300t Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v m2 286,170 rozsahu do 30 %, -0,01000t Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, m2 772,376-0,01000t Odsekanie a odobratie podstupníc alebo soklíkov, -0,01000t m 66,000 Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo, z m2 60 obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 72, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 371, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 72, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 577, Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 72,172 Stavebno montážne práce náročné odborné, 71 HZS remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné demontážne, búracie alebo nové stavebné hod 40 práce 72 M Iný potrebný materiál - ponuka uchádzača eur 1, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 58,722 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 4,50 0,50 0, ,30 1,40 1,60 1,60 4,20 4 4,00 8,00 1,00 1,00 0,80 2,00 1 0,30 1 0,30 1 8,00 1,00 8,00 356,09 6,00 1,00 7,20 44,10 91,00 217,00 112,00 384,00 252,00 26, ,50 200,16 286,17 772,38 52, ,72 411,38 721,72 173, , ,00 469,78 469,78 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti , ,42 Strana 7 z 73

8 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná m2 16,700 náterom penetračným za studena 75 M Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 5 ompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - M2 25,170 vodorovný Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 8, M Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 3 ompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - M2 87,796 zvislý Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 16,700 Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy 81 M hydroizolačných systémov - vo vyhotovení m2 19,205 podľa výpisu konštrukcií Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 8,295 Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy 83 M hydroizolačných systémov - vo vyhotovení m2 9,954 podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m Izolácie tepelné Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej m2 16,700 voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -45t Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, m2 16,700 kladeným voľne v jednej vrstve Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm - 87 M m2 17,034 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - m t Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do m 10 D114, -198 t Demontáž vpustu podlahového DN 100, - 0,02961t ks 3, Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m Zdravotechnika - vnútorný vodovod Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -213t m Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -069t ks 4, Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m Zdravotechnika - zariaďovacie predmety Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t súb. 11, Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t súb. 3,000 Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a súb. 2,000 šírky do 800 mm Sprchové dvere posuvné dvojdielne, s pevnou 99 M 0PVA0100Z1 bočnou stenou rozmer 800x1900 mm - vo ks 2,000 vyhotovení podľa výpisu výrobkov 0, , ,00 3,00 2,80 3,00 2,80 5 0,30 0,60 6,50 1 0,50 0,60 1,00 0,50 1, ,35 7,50 377,55 4,15 4, ,74 50,10 53,77 24,89 27, ,75 5,01 10,02 110, ,00 6,00 3,00 19,00 1 4, , Strana 8 z 73

9 Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a súb. 2,000 šírky do 1000 mm Sprchové dvere posuvné dvojdielne, s pevnou 101 M 0PVA0C00Z1 bočnou stenou rozmer 950x1900 mm - vo ks 2,000 vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, súb. drobných predmetov 3, M ga Sanitárne doplnky - zrkadlo 1900x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 104 M gb Sanitárne doplnky - zrkadlo 1900x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 105 M gc Sanitárne doplnky - zrkadlo 700x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného do 800 l, - súb. 2,000 0,69347t Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -26t súb. 11, Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -225t ks 3,000 Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, ks 11,000 práčky -085t Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m Drevostavby - sádrokartony Ochrana hran (rohov) voľných konštrukcií lištou m 130 Al šírky 52 mm SD konštrukcia - základný penetračný náter m2 91,000 SD inštalačný obklad pre sanitárne rozvody, m2 91,000 jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou m 260 prepáskovaním a pretmelením Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m ,00 5 0,50 23,00 2, , , , , onštrukcie stolárske Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z m2 2,520 mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm 117 M Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 2, Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 6,000 VH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná 119 M kvalita,š x V x D 40x60x5000 mm - vo m3 0,016 vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu) m 14,520 Plastové okno 1200/630 mm jednokrídlové 121 M f14 ks 2,000 sklopné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 8 770,30 6,00 15, ,21 3,00 18, ,40 6,00 87,12 151,90 303,80 Plastové okno 1200/600 mm jednokrídlové 122 M f15 ks 2,000 sklopné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 m2 15,822 plochy) Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich m2 15,822 prvkov a.p.) Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, ks 16,000 vrátane kovania Dvere drevené vnútorné kompletizované 126 M f1a 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 3,000 výrobkov 148,40 2,50 0, ,80 39,56 7, Strana 9 z 73

10 Dvere drevené vnútorné kompletizované 127 M f1b 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 128 M f2 70/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 129 M f3a 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 130 M f3b 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 131 M f8a 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 132 M f8b 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 133 M f9a 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 134 M f9b 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 135 M f10 90/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 136 M f11 90/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do zárubne, ks 0 vrátane kovania ompletizované drevené plné požiarne dvere 138 M f4 jednokrídlové EW30, bez zárubne, 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 139 M f6a jednokrídlové EW30, bez zárubne, 80x197 cm - ks 2,000 vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 140 M f6b jednokrídlové EW30, bez zárubne, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 141 M f7 jednokrídlové EW30, bez zárubne, 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do zárubne, ks 3,000 vrátane kovania ompletizované drevené plné požiarne dvere 143 M f5 dvojkrídlové EW30, bez zárubne, 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné dvere so 144 M f12 zvýšenou odolnosťou, bez zárubne, 160x197 ks 2,000 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg ks 8, M 1351 Samozatvárač dverí interiér - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov S 8, Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie nastavovač krídla 148 M 1311 oordinátor zatvárania dverí, strieborný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov S 1, Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu) m 7,800 Plastové vstupné dvere jednokrídlové 120x M f13 cm, s nadsvetlíkom 120x60 cm - vo vyhotovení kus 1,000 podľa výpisu výrobkov Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných kus 7,000 so zárubňou jednokrídlových do sutiny , , , , , ,00 Strana 10 z 73

11 Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových príplatok za doplnkové prvky (prahy, kus 7,000 nadsvetlíky, nosné prvky a.p.) Montáž olištovania z mäkkého dreva m 1, M Lišta SM krycia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m 1, Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m onštrukcie doplnkové kovové Demontáž dverí kompletizovaných s rámom m2 4,500 alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí) Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.) m2 4,500 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do kg kg 159 M n Zábrana proti plnému otvoreniu okna - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 14,000 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 0, ,00 3, ,50 6,00 12, ,00 22,50 4, Podlahy z dlaždíc Montáž soklíkov keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou m 125,220 špárovacou hmotou, v.80 mm 162 M Soklová lišta keramická v. 80 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m 138,055 Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických kladených do flexibilného tmelu, m2 104,350 špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou 164 M Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 111, Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m Podlahy vlysové a parketové Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane m2 50,940 líšt -0,0150t Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2,50 12,00 18,00 16, , ,15 313, , , , ,29 178, Podlahy povlakové Demontáž soklíkov alebo líšt m Lepenie podlahových soklov z PVC m 130, M Podlahový soklík povlakový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m 133, Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -100t m2 69, Položenie elastického športového povrchu hrúbky od 4 do 5 mm m2 45, M Športové povrchy - heterogénna pvc podlaha 4mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 48, Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 62, M PVC homogénna podlahovina, trieda záťaže 43 - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 66, Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 108, Zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov m 108, M ZVSPVC Zváracia šnúra pre podlahy PVC, balenie 60 m - bal vo vyhotovení podľa výpisu podláh 1, Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m Podlahy syntetické 0,50 2,50 1, ,00 1, , ,61 133,26 346,50 918, , , ,74 108,87 108,87 55, ,35 Strana 11 z 73

12 Epoxidová podlahová stierka hr. 2 mm, s penetráciou podkladu a 1x uzatváracím m2 57,830 náterom Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m Obklady keramické Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou m2 87,796 špárovacou hmotou 183 M Obkladačky keramické - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 89, Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m Nátery Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením m2 32,400 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s ov. - m2 32, µm Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm m2 32, Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením m2 3, Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním m2 3, Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien m Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x m2 91, , ,50 3,50 2,50 3,00 3,00 2, , , , , ,70 16,20 113,40 81,00 9, , Maľby Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m , Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m m , Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2 706,060 Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 380 m Maľby akrylátové umývateľné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný m2 380 podklad výšky do 3,80 m Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný m2 798,546 podklad výšky nad 3, 80 m Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 892, Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 286, ,09 2, ,09 0,50 589,27 0,30 211,82 4, , , ,09 7, ,63 7, ,19 VP - Práce naviac Strana 12 z 73

13 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa JSO: 928 S: 1122 Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, postup zhotovenia, ani rozbor postupu. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH S , ,46 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,35 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 13 z 73

14 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie striech Izolácie tepelné onštrukcie klampiarske VP - Práce naviac , , ,85 279,29 9, , , , ,30 2) Ostatné náklady Zariad. staveniska Mimostav. doprava Územné vplyvy Prevádzkové vplyvy Ostatné ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,46 Strana 14 z 73

15 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie ompletný kontaktný zatepľovací systém atiky a zvrchu a z boku hr. 50 mm, dosky XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez m2 26,297 povrchovej tenkovrstvej omietky ompletný kontaktný zatepľovací systém muriva na streche z boku hr. 120 mm, dosky a XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a m2 46,663 ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 5, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 4, Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 0,543 Stavebno montážne práce náročné - odborné 8 HZS hod 32,000 (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce , , ,85 25,30 665,31 34, ,54 279,29 1 6,03 0,30 1,63 1 6,03 0,30 1,45 1 8,00 8,15 256, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 1,141 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 8,00 9,13 9,13 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie striech Očistenie opravenie a doplnenie pôvornej strešnej povlakovej krytiny (vrátane dodávky potrebného materiálu) na strechách plochých m2 653,303 do 10, -020t Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 PVC-P fóliou celoplošne lepenou so m2 685,811 zvarením spoju 12 M Toluén pre nitráciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 0, M Lepidlo polyuretánové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií kg 148,135 Zálievka pre strešné PVC fóliové krytiny, 14 M balenie:2,5kg - vo vyhotovení podľa výpisu kus 5,486 konštrukcií , ,49 1,00 653,30 6, , ,50 5,50 814,74 33,00 181,04 Strana 15 z 73

16 Fólie z mäkčeného PVC 1,5 mm (pre lepené 15 M MNGF16515 strešné systémy), šírka 1,65 m, dĺžka 15,0 m) - m2 754,183 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVC fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy m2 21,578 prilepenou na celej ploche so zvarením spoja 17 M Toluén pre nitráciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 2 18 M Lepidlo polyuretánové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií kg 4,661 Zálievka pre strešné PVC fóliové krytiny, 19 M balenie:2,5kg - vo vyhotovení podľa výpisu kus 0,173 konštrukcií Fólie z mäkčeného PVC 1,5 mm (pre lepené 20 M MNGF16515 strešné systémy), šírka 1,65 m, dĺžka 15,0 m) - m2 25,894 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, m 55,950 ohyb M otviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 447,600 Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky mm pod klampiarske m 55,950 konštrukcie 24 M otviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 447,600 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 25 M m2 29,676 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 7,80 6, ,50 33,00 7,80 2,50 0,20 7,00 0, ,63 140,26 4,60 25,64 5,71 201,97 139,88 89,52 391,65 89,52 296, Izolácie tepelné Montáž tepelnej izolácie striech plochých do polystyrénom, dvojvrstvová prilep. za m2 653,303 studena Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 28 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 666,369 konštrukcií Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 29 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 218,121 konštrukcií Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 30 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 448,248 konštrukcií Systémové ukončenie tepelnej izolácie strechy pri odkvape - pred montážou strešnej m 98,100 povlakovej krytiny Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m onštrukcie klampiarske Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou m 98,100 krytinou rš 400 mm, -350t Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek z poplastovaného plechu rš od 330 do 500 mm, - m 55, t Lemovanie muriva z poplastovaného plechu rš. 350 mm m 156, Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš. 800 mm m 44, Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš. 860 mm m 53, Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 750 mm m 55,950 3,00 7,20 8,64 10, ,00 0,50 13,00 19,20 19,20 16, , , , , ,56 490, ,30 98,10 27, ,50 856, ,20 895,20 Strana 16 z 73

17 Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a 39 HZS spätná montáž nevymieňaných klampiarskych hod 32,000 konštrukcií vrátane úprav kotiev, objímok, držiakov a ostatných prvkov Materiál - pre úpravu kotiev, objímok, 40 M držiakov a ostatných prvkov nevymieňaných eur 1,000 klampiarskych konštrukcií Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 8, , VP - Práce naviac Strana 17 z 73

18 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: S Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH , ,12 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,94 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 18 z 73

19 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ód - Popis ENERMA, s.r.o., Žilina Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné Zdravotech. vnútorná kanalizácia Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika - strojné vybavenie Zdravotechnika - zariaď. predmety onštrukcie doplnkové kovové VP - Práce naviac , , ,97 179,76 79, ,78 746, , , , ) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,12 Strana 19 z 73

20 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na m3 3,504 dopravný prostriedok z betónu prostého neprekladaného Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného m3 17,657 profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného m3 3,531 profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 m3 8,190 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 m3 57,330 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 100 m3 m3 8,190 Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 8,190 m3 1 až Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,190 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 t 17, , 06) Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov m3 9,467 v týchto vykopávkach do 100 m3 AMEŇ PRÍRODNÝ A ŠTROPIESY amenivo 11 M prírodné ťažené pre stavebné účely(drobné, hrubé, štrkopiesky) amenivo ťažené drobné 0- t 9,951 4 b Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, bez m3 0,880 prehodenia sypaniny , , , , ,14 1,00 3, ,80 0,30 17, , , ,75 18,00 316, ,34 12,00 119,41 1 8,80 Strana 20 z 73

21 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierez. plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, z akýchkoľvek tehál m3 5,287 pálených, vápenopieskových, cementových na akúkoľvek maltu -1,905 t Búranie kamenných podláh alebo dlažieb bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z m2 4,230 lomového kameňa alebo kociek -0,432 t 3 179,76 158,61 21, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené ( , , , ) z rúr z plastických hmôt t 9,951 alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope 8,00 79,61 79,61 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka m 216,200 izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 17 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 42,585 trubica DG DG 20 x 5 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 18 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 96,135 trubica DG DG 35 x 5 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 19 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 81,804 trubica DG DG 25 x 5 trubica AZ FLEX Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka m 108,700 izolácie mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 21 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 46,818 trubica DG DG 32 x 13 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 22 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 28,560 trubica DG DG 25 x 13 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 23 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 34,800 trubica DG DG 20 x 13 trubica AZ FLEX Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m Zdravotech. vnútorná kanalizácia Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra D m 33,400 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 75 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra A m 18,200 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 125 1,65 0,22 0,39 0,28 2,20 0,79 0,55 0, ,30 44, ,78 746,44 356,73 9,37 37,49 22,91 239,14 36,99 15,71 18, ,33 845,02 800,80 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra B m 4,500 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN Strana 21 z 73

22 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra C m 0 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 200 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra E m 10,500 RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra F m 12,300 RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 50 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra G m 2,600 RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 ks 8, Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9 ks 13, a Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 ks 6, Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 ks 4,000 RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 37 M D POTRUBNÉ Systémy GEBERIT analizačný systém PE podlahová vpusť VARINO, D x ks 4, x 199 mm, obj.č Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 ks 2, a Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 ks 4,000 VLÁNA SLENENÉ A OSTATNÉ MINERÁLNE A 40 M a1 VÝROBY Z NICH Pomocné materiály zo sklených vlákien Rohož z minerálnej plsti, VP ks 4, kg/m3, hr. 30 mm Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 77, Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m 9, Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - vnútorný vodovod Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akosť , , zvarovaných, m 5,700 bežných, -akosť DN 25 Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akosť , , zvarovaných, m 64,600 bežných, -akosť DN 32 Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 76,550 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 16,0x2,2 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 28,000 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 20,0x2,8 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 114,800 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 25,0x3,5 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 29,650 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 32,0x4,4 mm Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie ks 36,000 výpustiek DN 15 Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie výpustiek DN ,00 14,30 18,70 3,30 3,30 3,30 3,85 6,60 118,00 49,50 49,50 8,80 0,77 0, ,10 14, ,36 14,51 24,17 7,50 7, ,00 175,89 48,62 26,40 3,30 42,90 23,10 26,40 472,00 99,00 198,00 35,20 59,29 9, ,61 68,97 923,78 765,50 318, ,75 716, ,50 Strana 22 z 73

23 Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie ks 8,000 výpustiek DN Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/8 ks 36,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 54 M Armatúry pre vodu - závitové a sanitárne IVAR Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION 3/8", FF ks 36,000 páčka, niklovaná mosadz OT 58 EVOLUTION D Montáž poistného ventilu G 5/4 ks 2,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 56 M R Armatúry pre vodu - závitové a sanitárne IVAR ks 2,000 Poistný ventil Poistný ventil, 1 1/4x2,5 bar Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou súb. 2,000 hadicou D 25 PROTIPOŽIARNE AUTOMOBILY A HASIACE ZARIADENIA Požiarna technika PHHP 58 M Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou PH - PLUS D 25 Hydrantový systém s tvarovo ks 2,000 stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 254, Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 254, Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - strojné vybavenie D Montáž úpravovní TÚV typ 01 súb. 1,000 ZARIADENIE PRE ÚSTREDNÉ ÚRENIE Zásobníky 63 M D tepla a ohrievače úžitkovej vody REFLEX súb. 1,000 Ohrievač vody zásobníkový eov200l Da Montáž úpravovní TÚV typ 02 súb. 1,000 ZARIADENIE PRE ÚSTREDNÉ ÚRENIE Zásobníky 65 M Da tepla a ohrievače úžitkovej vody REFLEX súb. 1,000 Ohrievač vody zásobníkový eov200l Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - zariaď. predmety Montáž predstenového systému záchodov (napr. GEBERIT, AlcaPlast) do masívnej murovanej konštrukcie ovládanie zhora alebo súb. 4,000 zboku ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a príslušenstvo Armatúry a 68 M príslušenstvo GEBERIT Duofix pre WC s ks 4,000 variabilnou výškou UP x 187x 452 obj.č Montáž umývadiel bez výtokových armatúr na konzoly súb. 11,000 ERAMIA ZDRAVOTECHNICÁ Sanitárna 70 M D keramika JIA Umývadlá Umývadlo CUBITO-60 ks 11,000 biela, obj.č D Montáž sprchovacích vaničiek akrylátových štvorcových 900x900 mm súb. 4,000 RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 72 M POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém kryt ku sprch. odtoku štrukturovaný chróm 89x ks 4,000 39x 90 obj.č Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacích keramických súb. 1,000 ERAMIA ZDRAVOTECHNICÁ Sanitárna 74 M keramika JIA Výlevky Výlevka MIRA biela, obj.č ,50 2,09 3,52 4, , ,49 1, ,50 459,80 16,50 66,00 44,00 8,25 27, ,24 126,72 9, , ,35 254, , ,20 181,50 726,00 176,00 33,00 27,50 15 Strana 23 z 73

24 Montáž výleviek z chemickej kameniny a glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 súb. 1,000 zhotovenie RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 76 M POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém odpadový komplet pre výlevku D 40 závit obj.č Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Sanitárna technika SANELA Automatické 78 M D batérie pre umývadlá a drezy SLU 02NB, Batéria pre teplú a studenú vodu, 9V, obj.č Montáž batérií umývadlových a drezových D nástenných so senzorovým ovládaním s jedným ks 11,000 prívodom vody ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 80 M Sanitárna technika SANELA Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 11B, Batéria ks 11,000 pre jednu vodu, 9V, obj.č (kc.03115) D Montáž batérií sprchových podomietkových automatických ks 4,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Sanitárna technika SANELA Automatické 82 M D ovládanie spŕch SLS 01T, Pre jednu vodu, ks 4,000 reagujúce na priblíženie ruky, 24V DC, obj.č Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových D50 ks 11,000 (podomietkový) RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 84 M D POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém podomietkový sifón pre umývadlo, biela 338x ks 11, x 150 obj.č Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m onštrukcie doplnkové kovové Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v kpl 1,000 kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg ČASTI A PREFABRIÁTY OVOVÉ, 87 M OMBINOVANÉ Stavebné prvky ACO Anglický dvorec Svetlík 100x80x50 cm, rošt pozink kpl 1,000 ťahokov, pojazdný, ACO obj.č VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 88 M a ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 4,000 do dutých stien so skrutkou VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 89 M b ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 2,000 do dutých stien so skrutkou VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 90 M c ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 8,000 do dutých stien so skrutkou Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m 27,50 14,21 3, , , ,29 47, ,50 14,21 3, , , ,19 517, VP - Práce naviac Strana 24 z 73