SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy. Miesto: Hlinská 31 Dátum:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy. Miesto: Hlinská 31 Dátum:"

Prepis

1 ód: Hotel_academy_ZA1a SÚHRNNÝ LIST STAVBY Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina S Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH , ,10 DPH základná znížená 2% z 2% z , ,62 Cena s DPH v EUR ,72 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 73

2 ód: REAPITULÁCIA OBJETOV STAVBY Hotel_academy_ZA1a Hotelová akadémia, Žilina - Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov Spojenej školy Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Spracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina ód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1) Náklady z rozpočtov SO 02 a1 a2 b c d e f g x SO 02.1 a b1 b2 c d Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične stavebná časť stavebných úprav zateplenie strešného plášťa zdravotechnika VYUROVANIE - časť P1 VYUROVANIE - časť P2 Plynoinštalácia Vzduchotechnika Elektroinštalácia bleskozvod a uzemnenie Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične - úprava 1 (vyvolané požiadavkami RÚVZ) Stavebná časť Zdravotechnika - nové konštrukcie Zdravotechnika - odpočet Vzduchotechnika Elektroinštalácia , , , , , , , , ,95 722, , , , , , ,54 380, , , , , , , ,74 866, , , , , ,61-168,00 372,65 456,38 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu Ostatné náklady Vyplň vlastné Vyplň vlastné Vyplň vlastné Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,72 Strana 2 z 73

3 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, postup zhotovenia, ani rozbor postupu. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH S , ,23 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,08 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 3 z 73

4 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tiži Spracovateľ: ód - Popis ENERMA, s.r.o., Žilina Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 - Vodorovné konštrukcie 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácie tepelné Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika - zariaďovacie predmety Drevostavby - sádrokartony onštrukcie stolárske onštrukcie doplnkové kovové Podlahy z dlaždíc Podlahy vlysové a parketové Podlahy povlakové Podlahy syntetické Obklady keramické Nátery Maľby VP - Práce naviac , , , , ,05 469, , ,42 135,75 19,00 19, , , ,30 597, ,15 188, , , , , ,09 2) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,23 Strana 4 z 73

5 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a1 - stavebná časť stavebných úprav Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tiži Spracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 t 0,114 mm Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 2 M t 0,123 50x50x5 mm, ozn , podľa EN ISO S185 Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do t 0,041 č.12 Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 4 M t 0,044 50x50x5 mm, ozn , podľa EN ISO S185 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 7,959 hr. 150 mm Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 1,453 hr. 200 mm Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu m2 1,890 hr. 375 mm Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. m 6,600 priečky do 100 mm Dodatočné ukotvenie muriva k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. m 42,000 muriva nad 100 mm Priečky z pórobetonových tvaroviek na m2 5,940 systémovú maltu hr. 100 mm P2-500 hladkých , , , , ,50 61,50 66, , , ,50 2,50 16,50 3,00 126, ,80 Priečky z pórobetonových tvaroviek na m2 54,856 systémovú maltu hr. 150 mm P2-500 hladkých Prímurovky z akýchkoľvek tehál dĺžky 290 mm m2 6,035 P MC 10 hr. 140 mm 4 - Vodorovné konštrukcie Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek tehlami ks 8,000 valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % m2 286,170 štukových Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 772,376 štukových Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm m Vnútorná omietka stien cementová hrubá pod obklad, hr. do 10 mm m2 87,796 22,00 22,00 2,00 2,00 6,00 9, ,83 132, ,01 572, , ,16 Strana 5 z 73

6 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 147,486 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v m3 3,841 mazaninách Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí ARI, priemer drôtu m2 15,535 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí ARI, priemer drôtu m2 15,535 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 271, M Penetračný náter na báze disperzie, 25 kg kg 41, Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT- C25-F7, priem. hr. 20 mm m2 271, Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 9, M Zárubňa oceľová CgU 60x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 0 27 M Zárubňa oceľová CgU 70x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií 28 M Zárubňa oceľová CgU 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 3, Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 Zárubňa oceľová, protipožiarna, 90x197 cm do 30 M murovaných priečok, odolnosť EW30 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 Zárubňa oceľová, protipožiarna, 180x197 cm 32 M do murovaných priečok, odolnosť EW30 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm m 55, Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm m 55, Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 247, Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 706,060 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, m2 705,260 chodbách, na schodišti a na povalách po búraní Búranie základov z betónu prostého alebo m3 0,192 preloženého kameňom, -2,20000t Búranie priečok z akýchkoľvek tehál pálených, m2 29,714 plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na m3 1,528 maltu, -1,90500t Búranie muriva železobetonového nadzákladového, -2,40000t m3 3,940 Búranie muriva priečok alebo vybúranie otvorov všetkých rozmerov zo sklenených m2 2,080 tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 m3 0,240 mm, plochy do 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 m3 1,094 mm, plochy nad 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, m3 0,450 plochy do 4 m2-2,20000t Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, m3 2,052 plochy nad 4 m2-2,20000t Búranie akýchkoľvek podkladov pod nášľapné m2 182,120 vrstvy podláh v hr. do 40 mm - 0,09000t 7, ,00 2,00 0,30 2, ,20 24,80 25, ,00 2,00 0,50 0,50 4 2, , , ,40 384,10 31,07 31,07 81,32 83, , ,00 24,80 76, ,05 221,20 276,50 495,26 353,03 352,63 8,64 83,20 45,84 177,30 5,82 10,80 49,23 20,25 92,34 819,54 Strana 6 z 73

7 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, m2 79,130 hr.nad 10 mm, -0,06500t Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 12, Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 2, Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t m2 0, Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t m2 2,940 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 70 mm do stien - murivo tehlové -028t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 150 mm do stien - murivo tehlové -032t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 70 mm do stien - murivo tehlové -050t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 240 mm do stien - betónových, obkladov -039t Jadrové vrty diamantovými korunkami do D cm 60 mm do stien - betónových, obkladov -155t Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, - m3 0,588 2,40000t Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do m mm, -0,01800t Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov m 5,100 nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky m 25, mm a šírky do 150mm, -0,03300t Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v m2 286,170 rozsahu do 30 %, -0,01000t Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, m2 772,376-0,01000t Odsekanie a odobratie podstupníc alebo soklíkov, -0,01000t m 66,000 Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo, z m2 60 obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 72, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 371, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 72, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 577, Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 72,172 Stavebno montážne práce náročné odborné, 71 HZS remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné demontážne, búracie alebo nové stavebné hod 40 práce 72 M Iný potrebný materiál - ponuka uchádzača eur 1, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 58,722 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 4,50 0,50 0, ,30 1,40 1,60 1,60 4,20 4 4,00 8,00 1,00 1,00 0,80 2,00 1 0,30 1 0,30 1 8,00 1,00 8,00 356,09 6,00 1,00 7,20 44,10 91,00 217,00 112,00 384,00 252,00 26, ,50 200,16 286,17 772,38 52, ,72 411,38 721,72 173, , ,00 469,78 469,78 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti , ,42 Strana 7 z 73

8 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná m2 16,700 náterom penetračným za studena 75 M Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 5 ompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - M2 25,170 vodorovný Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 8, M Lak asfaltový penetračný v sudoch - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 3 ompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - M2 87,796 zvislý Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 16,700 Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy 81 M hydroizolačných systémov - vo vyhotovení m2 19,205 podľa výpisu konštrukcií Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 8,295 Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy 83 M hydroizolačných systémov - vo vyhotovení m2 9,954 podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m Izolácie tepelné Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej m2 16,700 voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -45t Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, m2 16,700 kladeným voľne v jednej vrstve Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm - 87 M m2 17,034 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - m t Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do m 10 D114, -198 t Demontáž vpustu podlahového DN 100, - 0,02961t ks 3, Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m Zdravotechnika - vnútorný vodovod Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -213t m Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -069t ks 4, Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m Zdravotechnika - zariaďovacie predmety Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t súb. 11, Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t súb. 3,000 Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a súb. 2,000 šírky do 800 mm Sprchové dvere posuvné dvojdielne, s pevnou 99 M 0PVA0100Z1 bočnou stenou rozmer 800x1900 mm - vo ks 2,000 vyhotovení podľa výpisu výrobkov 0, , ,00 3,00 2,80 3,00 2,80 5 0,30 0,60 6,50 1 0,50 0,60 1,00 0,50 1, ,35 7,50 377,55 4,15 4, ,74 50,10 53,77 24,89 27, ,75 5,01 10,02 110, ,00 6,00 3,00 19,00 1 4, , Strana 8 z 73

9 Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a súb. 2,000 šírky do 1000 mm Sprchové dvere posuvné dvojdielne, s pevnou 101 M 0PVA0C00Z1 bočnou stenou rozmer 950x1900 mm - vo ks 2,000 vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, súb. drobných predmetov 3, M ga Sanitárne doplnky - zrkadlo 1900x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 104 M gb Sanitárne doplnky - zrkadlo 1900x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 105 M gc Sanitárne doplnky - zrkadlo 700x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného do 800 l, - súb. 2,000 0,69347t Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -26t súb. 11, Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -225t ks 3,000 Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, ks 11,000 práčky -085t Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m Drevostavby - sádrokartony Ochrana hran (rohov) voľných konštrukcií lištou m 130 Al šírky 52 mm SD konštrukcia - základný penetračný náter m2 91,000 SD inštalačný obklad pre sanitárne rozvody, m2 91,000 jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou m 260 prepáskovaním a pretmelením Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m ,00 5 0,50 23,00 2, , , , , onštrukcie stolárske Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z m2 2,520 mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm 117 M Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 2, Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 6,000 VH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná 119 M kvalita,š x V x D 40x60x5000 mm - vo m3 0,016 vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu) m 14,520 Plastové okno 1200/630 mm jednokrídlové 121 M f14 ks 2,000 sklopné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov 8 770,30 6,00 15, ,21 3,00 18, ,40 6,00 87,12 151,90 303,80 Plastové okno 1200/600 mm jednokrídlové 122 M f15 ks 2,000 sklopné - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 m2 15,822 plochy) Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich m2 15,822 prvkov a.p.) Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, ks 16,000 vrátane kovania Dvere drevené vnútorné kompletizované 126 M f1a 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 3,000 výrobkov 148,40 2,50 0, ,80 39,56 7, Strana 9 z 73

10 Dvere drevené vnútorné kompletizované 127 M f1b 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 128 M f2 70/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 129 M f3a 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 130 M f3b 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 131 M f8a 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 2,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 132 M f8b 60/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 133 M f9a 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 134 M f9b 80/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 135 M f10 90/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Dvere drevené vnútorné kompletizované 136 M f11 90/197 plné - vo vyhotovení podľa výpisu kus 1,000 výrobkov Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do zárubne, ks 0 vrátane kovania ompletizované drevené plné požiarne dvere 138 M f4 jednokrídlové EW30, bez zárubne, 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 139 M f6a jednokrídlové EW30, bez zárubne, 80x197 cm - ks 2,000 vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 140 M f6b jednokrídlové EW30, bez zárubne, 80x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné požiarne dvere 141 M f7 jednokrídlové EW30, bez zárubne, 90x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do zárubne, ks 3,000 vrátane kovania ompletizované drevené plné požiarne dvere 143 M f5 dvojkrídlové EW30, bez zárubne, 160x197 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ompletizované drevené plné dvere so 144 M f12 zvýšenou odolnosťou, bez zárubne, 160x197 ks 2,000 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg ks 8, M 1351 Samozatvárač dverí interiér - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov S 8, Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie nastavovač krídla 148 M 1311 oordinátor zatvárania dverí, strieborný - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov S 1, Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu) m 7,800 Plastové vstupné dvere jednokrídlové 120x M f13 cm, s nadsvetlíkom 120x60 cm - vo vyhotovení kus 1,000 podľa výpisu výrobkov Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných kus 7,000 so zárubňou jednokrídlových do sutiny , , , , , ,00 Strana 10 z 73

11 Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových príplatok za doplnkové prvky (prahy, kus 7,000 nadsvetlíky, nosné prvky a.p.) Montáž olištovania z mäkkého dreva m 1, M Lišta SM krycia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m 1, Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m onštrukcie doplnkové kovové Demontáž dverí kompletizovaných s rámom m2 4,500 alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí) Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.) m2 4,500 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do kg kg 159 M n Zábrana proti plnému otvoreniu okna - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 14,000 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 0, ,00 3, ,50 6,00 12, ,00 22,50 4, Podlahy z dlaždíc Montáž soklíkov keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou m 125,220 špárovacou hmotou, v.80 mm 162 M Soklová lišta keramická v. 80 mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m 138,055 Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických kladených do flexibilného tmelu, m2 104,350 špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou 164 M Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 111, Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m Podlahy vlysové a parketové Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane m2 50,940 líšt -0,0150t Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2,50 12,00 18,00 16, , ,15 313, , , , ,29 178, Podlahy povlakové Demontáž soklíkov alebo líšt m Lepenie podlahových soklov z PVC m 130, M Podlahový soklík povlakový - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m 133, Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -100t m2 69, Položenie elastického športového povrchu hrúbky od 4 do 5 mm m2 45, M Športové povrchy - heterogénna pvc podlaha 4mm - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 48, Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 62, M PVC homogénna podlahovina, trieda záťaže 43 - vo vyhotovení podľa výpisu podláh m2 66, Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 108, Zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov m 108, M ZVSPVC Zváracia šnúra pre podlahy PVC, balenie 60 m - bal vo vyhotovení podľa výpisu podláh 1, Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m Podlahy syntetické 0,50 2,50 1, ,00 1, , ,61 133,26 346,50 918, , , ,74 108,87 108,87 55, ,35 Strana 11 z 73

12 Epoxidová podlahová stierka hr. 2 mm, s penetráciou podkladu a 1x uzatváracím m2 57,830 náterom Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m Obklady keramické Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou m2 87,796 špárovacou hmotou 183 M Obkladačky keramické - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií m2 89, Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m Nátery Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením m2 32,400 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s ov. - m2 32, µm Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm m2 32, Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením m2 3, Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním m2 3, Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien m Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x m2 91, , ,50 3,50 2,50 3,00 3,00 2, , , , , ,70 16,20 113,40 81,00 9, , Maľby Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m , Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m m , Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2 706,060 Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 380 m Maľby akrylátové umývateľné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný m2 380 podklad výšky do 3,80 m Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný m2 798,546 podklad výšky nad 3, 80 m Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 892, Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 286, ,09 2, ,09 0,50 589,27 0,30 211,82 4, , , ,09 7, ,63 7, ,19 VP - Práce naviac Strana 12 z 73

13 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa JSO: 928 S: 1122 Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, postup zhotovenia, ani rozbor postupu. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH S , ,46 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,35 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 13 z 73

14 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina ód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie striech Izolácie tepelné onštrukcie klampiarske VP - Práce naviac , , ,85 279,29 9, , , , ,30 2) Ostatné náklady Zariad. staveniska Mimostav. doprava Územné vplyvy Prevádzkové vplyvy Ostatné ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,46 Strana 14 z 73

15 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične a2 - zateplenie strešného plášťa Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie ompletný kontaktný zatepľovací systém atiky a zvrchu a z boku hr. 50 mm, dosky XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez m2 26,297 povrchovej tenkovrstvej omietky ompletný kontaktný zatepľovací systém muriva na streche z boku hr. 120 mm, dosky a XPS, (vrátane zatepľovacích profilov a m2 46,663 ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 5, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 4, Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 0,543 Stavebno montážne práce náročné - odborné 8 HZS hod 32,000 (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce , , ,85 25,30 665,31 34, ,54 279,29 1 6,03 0,30 1,63 1 6,03 0,30 1,45 1 8,00 8,15 256, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 1,141 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 8,00 9,13 9,13 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie striech Očistenie opravenie a doplnenie pôvornej strešnej povlakovej krytiny (vrátane dodávky potrebného materiálu) na strechách plochých m2 653,303 do 10, -020t Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 PVC-P fóliou celoplošne lepenou so m2 685,811 zvarením spoju 12 M Toluén pre nitráciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 0, M Lepidlo polyuretánové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií kg 148,135 Zálievka pre strešné PVC fóliové krytiny, 14 M balenie:2,5kg - vo vyhotovení podľa výpisu kus 5,486 konštrukcií , ,49 1,00 653,30 6, , ,50 5,50 814,74 33,00 181,04 Strana 15 z 73

16 Fólie z mäkčeného PVC 1,5 mm (pre lepené 15 M MNGF16515 strešné systémy), šírka 1,65 m, dĺžka 15,0 m) - m2 754,183 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVC fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy m2 21,578 prilepenou na celej ploche so zvarením spoja 17 M Toluén pre nitráciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií t 2 18 M Lepidlo polyuretánové - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií kg 4,661 Zálievka pre strešné PVC fóliové krytiny, 19 M balenie:2,5kg - vo vyhotovení podľa výpisu kus 0,173 konštrukcií Fólie z mäkčeného PVC 1,5 mm (pre lepené 20 M MNGF16515 strešné systémy), šírka 1,65 m, dĺžka 15,0 m) - m2 25,894 vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, m 55,950 ohyb M otviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 447,600 Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky mm pod klampiarske m 55,950 konštrukcie 24 M otviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií ks 447,600 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 25 M m2 29,676 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 7,80 6, ,50 33,00 7,80 2,50 0,20 7,00 0, ,63 140,26 4,60 25,64 5,71 201,97 139,88 89,52 391,65 89,52 296, Izolácie tepelné Montáž tepelnej izolácie striech plochých do polystyrénom, dvojvrstvová prilep. za m2 653,303 studena Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 28 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 666,369 konštrukcií Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 29 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 218,121 konštrukcií Polystyrén EPS150 S ( PSE S 25 kgm-3), hrúbka 30 M mm - vo vyhotovení podľa výpisu m2 448,248 konštrukcií Systémové ukončenie tepelnej izolácie strechy pri odkvape - pred montážou strešnej m 98,100 povlakovej krytiny Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m onštrukcie klampiarske Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou m 98,100 krytinou rš 400 mm, -350t Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek z poplastovaného plechu rš od 330 do 500 mm, - m 55, t Lemovanie muriva z poplastovaného plechu rš. 350 mm m 156, Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš. 800 mm m 44, Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš. 860 mm m 53, Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš. 750 mm m 55,950 3,00 7,20 8,64 10, ,00 0,50 13,00 19,20 19,20 16, , , , , ,56 490, ,30 98,10 27, ,50 856, ,20 895,20 Strana 16 z 73

17 Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a 39 HZS spätná montáž nevymieňaných klampiarskych hod 32,000 konštrukcií vrátane úprav kotiev, objímok, držiakov a ostatných prvkov Materiál - pre úpravu kotiev, objímok, 40 M držiakov a ostatných prvkov nevymieňaných eur 1,000 klampiarskych konštrukcií Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 8, , VP - Práce naviac Strana 17 z 73

18 RYCÍ LIST ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika JSO: S: Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina Spracovateľ: Poznámka: S Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH , ,12 DPH základná 2% z znížená 2% z Cena s DPH v EUR , , ,94 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 18 z 73

19 REAPITULÁCIA ROZPOČTU SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ód - Popis ENERMA, s.r.o., Žilina Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 99 - Presun hmôt HSV PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné Zdravotech. vnútorná kanalizácia Zdravotechnika - vnútorný vodovod Zdravotechnika - strojné vybavenie Zdravotechnika - zariaď. predmety onštrukcie doplnkové kovové VP - Práce naviac , , ,97 179,76 79, ,78 746, , , , ) Ostatné náklady GZS Projektové práce Sťažené podmienky Vplyv prostredia Iné VRN ompletačná činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,12 Strana 19 z 73

20 ROZPOČET SO 02 - Telocvičňa - stavebné úpravy sociálneho zázemia telocvične b - zdravotechnika Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina Projektant: Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná TižiSpracovateľ: ENERMA, s.r.o., Žilina Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na m3 3,504 dopravný prostriedok z betónu prostého neprekladaného Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného m3 17,657 profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného m3 3,531 profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 m3 8,190 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 m3 57,330 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 100 m3 m3 8,190 Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 8,190 m3 1 až Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,190 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 t 17, , 06) Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov m3 9,467 v týchto vykopávkach do 100 m3 AMEŇ PRÍRODNÝ A ŠTROPIESY amenivo 11 M prírodné ťažené pre stavebné účely(drobné, hrubé, štrkopiesky) amenivo ťažené drobné 0- t 9,951 4 b Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, bez m3 0,880 prehodenia sypaniny , , , , ,14 1,00 3, ,80 0,30 17, , , ,75 18,00 316, ,34 12,00 119,41 1 8,80 Strana 20 z 73

21 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierez. plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, z akýchkoľvek tehál m3 5,287 pálených, vápenopieskových, cementových na akúkoľvek maltu -1,905 t Búranie kamenných podláh alebo dlažieb bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z m2 4,230 lomového kameňa alebo kociek -0,432 t 3 179,76 158,61 21, Presun hmôt HSV Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené ( , , , ) z rúr z plastických hmôt t 9,951 alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope 8,00 79,61 79,61 PSV - Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka m 216,200 izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 17 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 42,585 trubica DG DG 20 x 5 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 18 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 96,135 trubica DG DG 35 x 5 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 19 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 81,804 trubica DG DG 25 x 5 trubica AZ FLEX Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka m 108,700 izolácie mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 21 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 46,818 trubica DG DG 32 x 13 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 22 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 28,560 trubica DG DG 25 x 13 trubica AZ FLEX POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBY Z 23 M PLASTOV AZ FLEX izolácia TUBOLIT izolácie - m 34,800 trubica DG DG 20 x 13 trubica AZ FLEX Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m Zdravotech. vnútorná kanalizácia Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra D m 33,400 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 75 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra A m 18,200 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 125 1,65 0,22 0,39 0,28 2,20 0,79 0,55 0, ,30 44, ,78 746,44 356,73 9,37 37,49 22,91 239,14 36,99 15,71 18, ,33 845,02 800,80 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra B m 4,500 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN Strana 21 z 73

22 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra C m 0 RAUPIANO Plus odpadné zavesené DN 200 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra E m 10,500 RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra F m 12,300 RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 50 Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra G m 2,600 RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 ks 8, Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9 ks 13, a Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 ks 6, Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 ks 4,000 RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 37 M D POTRUBNÉ Systémy GEBERIT analizačný systém PE podlahová vpusť VARINO, D x ks 4, x 199 mm, obj.č Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 ks 2, a Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810 ks 4,000 VLÁNA SLENENÉ A OSTATNÉ MINERÁLNE A 40 M a1 VÝROBY Z NICH Pomocné materiály zo sklených vlákien Rohož z minerálnej plsti, VP ks 4, kg/m3, hr. 30 mm Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 77, Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m 9, Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - vnútorný vodovod Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akosť , , zvarovaných, m 5,700 bežných, -akosť DN 25 Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akosť , , zvarovaných, m 64,600 bežných, -akosť DN 32 Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 76,550 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 16,0x2,2 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 28,000 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 20,0x2,8 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 114,800 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 25,0x3,5 mm Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU m 29,650 RAUTITAN flex v kotúčoch DN 32,0x4,4 mm Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie ks 36,000 výpustiek DN 15 Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie výpustiek DN ,00 14,30 18,70 3,30 3,30 3,30 3,85 6,60 118,00 49,50 49,50 8,80 0,77 0, ,10 14, ,36 14,51 24,17 7,50 7, ,00 175,89 48,62 26,40 3,30 42,90 23,10 26,40 472,00 99,00 198,00 35,20 59,29 9, ,61 68,97 923,78 765,50 318, ,75 716, ,50 Strana 22 z 73

23 Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť vyvedenie a upevnenie ks 8,000 výpustiek DN Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/8 ks 36,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 54 M Armatúry pre vodu - závitové a sanitárne IVAR Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION 3/8", FF ks 36,000 páčka, niklovaná mosadz OT 58 EVOLUTION D Montáž poistného ventilu G 5/4 ks 2,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 56 M R Armatúry pre vodu - závitové a sanitárne IVAR ks 2,000 Poistný ventil Poistný ventil, 1 1/4x2,5 bar Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou súb. 2,000 hadicou D 25 PROTIPOŽIARNE AUTOMOBILY A HASIACE ZARIADENIA Požiarna technika PHHP 58 M Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou PH - PLUS D 25 Hydrantový systém s tvarovo ks 2,000 stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 254, Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 254, Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - strojné vybavenie D Montáž úpravovní TÚV typ 01 súb. 1,000 ZARIADENIE PRE ÚSTREDNÉ ÚRENIE Zásobníky 63 M D tepla a ohrievače úžitkovej vody REFLEX súb. 1,000 Ohrievač vody zásobníkový eov200l Da Montáž úpravovní TÚV typ 02 súb. 1,000 ZARIADENIE PRE ÚSTREDNÉ ÚRENIE Zásobníky 65 M Da tepla a ohrievače úžitkovej vody REFLEX súb. 1,000 Ohrievač vody zásobníkový eov200l Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m Zdravotechnika - zariaď. predmety Montáž predstenového systému záchodov (napr. GEBERIT, AlcaPlast) do masívnej murovanej konštrukcie ovládanie zhora alebo súb. 4,000 zboku ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a príslušenstvo Armatúry a 68 M príslušenstvo GEBERIT Duofix pre WC s ks 4,000 variabilnou výškou UP x 187x 452 obj.č Montáž umývadiel bez výtokových armatúr na konzoly súb. 11,000 ERAMIA ZDRAVOTECHNICÁ Sanitárna 70 M D keramika JIA Umývadlá Umývadlo CUBITO-60 ks 11,000 biela, obj.č D Montáž sprchovacích vaničiek akrylátových štvorcových 900x900 mm súb. 4,000 RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 72 M POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém kryt ku sprch. odtoku štrukturovaný chróm 89x ks 4,000 39x 90 obj.č Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacích keramických súb. 1,000 ERAMIA ZDRAVOTECHNICÁ Sanitárna 74 M keramika JIA Výlevky Výlevka MIRA biela, obj.č ,50 2,09 3,52 4, , ,49 1, ,50 459,80 16,50 66,00 44,00 8,25 27, ,24 126,72 9, , ,35 254, , ,20 181,50 726,00 176,00 33,00 27,50 15 Strana 23 z 73

24 Montáž výleviek z chemickej kameniny a glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 súb. 1,000 zhotovenie RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 76 M POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém odpadový komplet pre výlevku D 40 závit obj.č Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Sanitárna technika SANELA Automatické 78 M D batérie pre umývadlá a drezy SLU 02NB, Batéria pre teplú a studenú vodu, 9V, obj.č Montáž batérií umývadlových a drezových D nástenných so senzorovým ovládaním s jedným ks 11,000 prívodom vody ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ 80 M Sanitárna technika SANELA Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 11B, Batéria ks 11,000 pre jednu vodu, 9V, obj.č (kc.03115) D Montáž batérií sprchových podomietkových automatických ks 4,000 ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Sanitárna technika SANELA Automatické 82 M D ovládanie spŕch SLS 01T, Pre jednu vodu, ks 4,000 reagujúce na priblíženie ruky, 24V DC, obj.č Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových D50 ks 11,000 (podomietkový) RÚRY,HADICE A OMPLETAČNÉ PRVY 84 M D POTRUBNÉ Systémy GEBERIT Sanitárny systém podomietkový sifón pre umývadlo, biela 338x ks 11, x 150 obj.č Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m onštrukcie doplnkové kovové Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v kpl 1,000 kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg ČASTI A PREFABRIÁTY OVOVÉ, 87 M OMBINOVANÉ Stavebné prvky ACO Anglický dvorec Svetlík 100x80x50 cm, rošt pozink kpl 1,000 ťahokov, pojazdný, ACO obj.č VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 88 M a ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 4,000 do dutých stien so skrutkou VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 89 M b ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 2,000 do dutých stien so skrutkou VÝROBY PROTIPOŽIARNE Systémy požiarnej 90 M c ochrany HILTI Príslušenstvo ovová hmoždinka ks 8,000 do dutých stien so skrutkou Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m 27,50 14,21 3, , , ,29 47, ,50 14,21 3, , , ,19 517, VP - Práce naviac Strana 24 z 73

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks:

Rozpočet Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková / Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ-ASR Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Odberateľ: OBEC KUKOVÁ Spracoval: Projektant: Ks: Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní Dátum: 21.07.2016 Stavba Odstránenie havarijného stavu ZŠ v obci Kuková Objekt Rekonštrukcia sociálnych

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval :

Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : Zadanie s výkazom výmer Stavba : ZŠ V.Javorku - rekonštr. soc.zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD Objekt : Vlastná stavba JKSO : Spracoval : BC Richard Marmorstein P.Č. KCN Kód položky Skrátený

Podrobnejšie

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx

Zadanie Zateplenie kultúrno-spoločenského zariadenia Hrušov č.526.xlsx RYCÍ LIST ROZPOČTU. - JSO: S: Objednávateľ: Obec Hrušov Zhotoviteľ: Štefan Tipary Ekolstav Šahy Projektant: ARS STUDIO Palisády 37, 811 06 Bratislava Spracovateľ: Poznámka: 00319341 300712216 S1020379767

Podrobnejšie

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat

Kód: Stavba: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Športové gymnázium Ostredkova ul. Bratislava - oprava strechy JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávat Kód: BSK8-39 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Dátum: 20. 9. 2018 Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov

6/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov Strana 22 Zbierka zákonov č. 6/2009 Čiastka 3 6 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO:

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK8-06 Konzervatórium Tolstého ul., Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotoviteľ: IČO: REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK8-06 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO

KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO KRYCÍ LIST Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov Názov stavby JKSO nadstavba materskej školy Názov objektu Zdravotechnika EČO Názov časti Miesto IČO Dunajov DIČ Objednávateľ Obec

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Zdravotechnika Objednávateľ: OBEC MUČÍN, B Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R Zemné práce Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 40,000

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ARR Príloha č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/2012/ARR 3 Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stavebné práce SO 005 Dielne PV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: 190506 JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec Nálepkovo Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M521 Materská škola Kolysočka - Kolíska JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočk REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: JKSO: KS: Miesto: Dátum: 6.6.2019 Objednávateľ: Občianske združenie Kolysočka - Kolíska Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Radoslav Seman Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: BSK9-10 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČ DPH: Zhotov REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: BSK9-10 JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Horná Súča IČO: IČ ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1010 JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina Vyplň údaj Projektant: Ing. P. Arpáš. Aut. Ing. PPAM, Projekt.-inž.

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO N KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Riešenie havarijného stavu objektu MO SZZP v Seredi JKSO 801 Názov objektu Obvodová suterénna stena a oplotenie EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 Gymnázium Alberta Einsteina BA - výmena podlahy telocvične JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Gymnázium A Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY BSK8-18 JKSO: KS: Objednávateľ: Gymnázium Alberta Einsteina BA Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp Kód: 012/2017 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená 2%

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obj ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: 27.6.2019 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: Vyplň údaj Doprastav, a.s., závod Žilina

Podrobnejšie

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A,

Kód: Stavba: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY Uzamykateľné kontajnerové stojiská JKSO: KS: Miesto: Dátum: Vyplň údaj Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, ód: 18/52 SÚHRNNÝ LIST STAVBY JSO: S: Objednávateľ: Mesto ošice, Tr.SNP 48/A, 040 11 ošice Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez

Podrobnejšie

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ

Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava IČ Zadanie zákazky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava IČO: 00399957 Telefón: 02/67295280 ontaktná osoba: Ing.

Podrobnejšie

2.A Príloha č1 Výkaz výmer

2.A Príloha č1  Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Bystré 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01 - STOJISKO SMETNÝCH

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Požiarnicka JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV CPA Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j.

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CP KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby ZŠ Krosnianska JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV CPA Merné a účelové jednotky Počet Náklady / 1 m.j.

Podrobnejšie

Miestny úrad Bratislava – Ružinov

Miestny úrad Bratislava – Ružinov Miestny úrad Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 10.12.2013 Informácia o nákladoch spojených s rekonštrukciou priestorov v MŠ Chlumeckého

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JKSO: KS: Miesto: Dátum: Obje ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 1011 Rekonštrukcia komunikácií,cykloturistická trasa Horná Súča - časť Dúbrava JSO: S: Miesto: Dátum: 3.8.2018 Objednávateľ: Obec Horná Súča Zhotoviteľ: 31 333 320 Doprastav, a.s.,

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Bystré - Rekonštrukcia cyklochodníka - 2. etapa 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 01.1 Cyklochodník asf. SO 01.2 Cyklochodník

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY ( ďalej len Výzva ) realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE

ZADANIE Stavba: Objekt: Časť: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín SO-01 Vlastný objekt Vnútorné stavebné úpravy Objednávateľ: OBE Práce a dodávky HSV 1 R 2 R 3 R Zemné práce Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,710 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna

Podrobnejšie

Stavba: Rekonštrukcia socialnych zariadení na 1 a 2NP- BDP Objekt: Zdravotechnika ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Kab

Stavba: Rekonštrukcia socialnych zariadení na 1 a 2NP- BDP Objekt: Zdravotechnika ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Zhotoviteľ: Spracoval: Ing.Kab HSV Zameranie stavby - opávneným geodetom 1 Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie m 12,000 Zemné práce 2 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy m3 16,403 ryha1*0,1 "sťažený

Podrobnejšie

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 -

Rekapitulácia: I I Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Rekapitulácia: Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa- administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Stavebný objekt Cena bez DPH SO 01 - Vlastná stavby - posilnenie základov + búranie muriva v

Podrobnejšie

Odberateľ: Obec Závada Spracoval: Projektant: JKSO : Dodávateľ: Dátum:.. Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia vstupných, komunikačných priestorov, šat

Odberateľ: Obec Závada Spracoval: Projektant: JKSO : Dodávateľ: Dátum:.. Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia vstupných, komunikačných priestorov, šat Odberateľ: Obec Závada Spracoval: Projektant: JKSO : Dodávateľ: Dátum:.. Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia vstupných, komunikačných priestorov, šatne a výdajne jedál v MŠ Závada PRÁCE A DODÁVKY HSV

Podrobnejšie

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA

Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS EURO-BUILDING, a.s. Družstevná BRATISLAVA Dodávateľ EURO-BUILDINQ, a.s. Bratislava 20. 05. 2011 STH STN EN EN ISO ISO 9001 OH SAS 18001 14001 83104 BRATISLAVA SLOVAKIA IČO: 35683066 DIČ: 2020339211 IČDPH: SK2020339211 Tel.: +421 2 52 444 525 Fax:

Podrobnejšie

Stavba: Rekonštrukcia izieb ŠD Mladosť, SPU Nitra Objekt: Izby č. 501 ZADANIE Objedn2 Zhotoviteľ: Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitr

Stavba: Rekonštrukcia izieb ŠD Mladosť, SPU Nitra Objekt: Izby č. 501 ZADANIE Objedn2 Zhotoviteľ: Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitr Stavba: Rekonštrukcia izieb ŠD Mladosť, SPU Nitra Objekt: Izby č. 501 ZADANIE Objedn2 Zhotoviteľ: Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ŠD Mladosť Spracoval: Dátum: Č. KCN Kód položky Popis

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba ODVODNENIE BUDOVY A REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA V DIECÉZNEJ SVATYNI STROPKOV 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Základy Dažďová

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Stavebná časť - oprávnený výdavok Stavebná časť

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

A1 - Zariadenie staveniska

A1 - Zariadenie staveniska Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie -1 B1.PM-02/str.1 OBSAH: 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ... 3 1.1 Členenie dokumentácie... 3 1.2 Prehľad východiskových podkladov... 4 2. PREDMET RIEŠENIA... 4 3. TECHNICKÝ

Podrobnejšie

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI

ING. VLADISLAV SLOSARČIK AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REG. Č. 3324*A* HNIEZDNE č. 458 Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCI Stupeň projektovej dokumentácie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Názov stavby Miesto stavby Investor stavby Objekt ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA

Podrobnejšie

Charkovska 22,24 - Vyberove konanie - zateplenie

Charkovska 22,24  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

KMBT_C364e

KMBT_C364e Krycí list rozpočtu Stavba Zateplenie HZ Miesto: Liskovská cesta 10674/10, 821 06 Bratislava Objekt Hasičská zbrojnica Podunajské.Biskupice ~kazka: Spracoval: Dňa 10.11 Objednávateľ: IČO: 641383 Ks: Mestská

Podrobnejšie

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer

2. A Príloha č. 1 Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Oprava spevnených plôch areálu Služba mestský podnik Stropkov 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt: Vlastný Celkom bez DPH DPH

Podrobnejšie

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklad Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Podrobnejšie

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávan Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno Výzva na predkladanie cenovej ponuky (v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmlu Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO INT_067/2018 Uzatvorená podla 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom v EUR Krycí list stavby Miesto: Zákazka: Spracoval:

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

ROZPOČET Stavba: Stav. úpravy, nadstavba a prístavba Kult. domu Lisková, SO 01- Kultúrny dom Objekt: Objednávateľ: Obec Lisková Zhotoviteľ: Ponuková c

ROZPOČET Stavba: Stav. úpravy, nadstavba a prístavba Kult. domu Lisková, SO 01- Kultúrny dom Objekt: Objednávateľ: Obec Lisková Zhotoviteľ: Ponuková c ROZPOČET Stavba: Stav. úpravy, nadstavba a prístavba Kult. domu Lisková, SO 01- Kultúrny dom Objekt: Objednávateľ: Obec Lisková Zhotoviteľ: Ponuková cena - M - L - M Miesto: Lisková Spracoval: Dátum: 5.

Podrobnejšie

VÝKAZ VÝMER Stavba: Objekt: Časť: JKSO: Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy Dobudovanie šatni - I. etapa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Dátum: Mesto T

VÝKAZ VÝMER Stavba: Objekt: Časť: JKSO: Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy Dobudovanie šatni - I. etapa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Dátum: Mesto T VÝKAZ VÝMER Stavba: Objekt: Časť: JKSO: Zimný štadion Trebišov - stavebné úpravy Dobudovanie šatni - I. etapa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Dátum: Mesto Trebišov D HSV Práce a dodávky HSV 0,000 D 3 Zvislé

Podrobnejšie

8. Zadanie s poznámkami - na výšku 1

8. Zadanie s poznámkami - na výšku  1 ZADANIE Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bošany. Objekt: Objednávateľ: Obec Bošany Zhotoviteľ: Miesto: Bošany Spracoval: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 122201101 Odkopávka a prekopávka

Podrobnejšie

Výkaz výmer pdf

Výkaz výmer  pdf Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Búracie práce

Podrobnejšie

Zákazka podľa § 9 ods

Zákazka podľa § 9 ods Vojenské športové centrum Počet listov: 3 DUKLA Banská Bystrica Prílohy: 1/3 č. VŠC-122-5/2017 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

Podrobnejšie

O B S A H E STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Účel objektu, súhrnné údaje Popis skutko

O B S A H E STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Účel objektu, súhrnné údaje Popis skutko O B S A H E.1.1 - STAVEBNÁ ČASŤ TYP A ČASŤ E.1.1.1... TECHNICKÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje... 2 2. Účel objektu, súhrnné údaje... 2 3. Popis skutkového stavu... 2 4. Búracie práce... 2 5. Návrh... 3

Podrobnejšie

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M498 Stavebne úpravy komunitného centra Ladomirová JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Ladomirová IČO: IČ DP

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: M498 Stavebne úpravy komunitného centra Ladomirová JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: Obec Ladomirová IČO: IČ DP REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: M498 JKSO: KS: Objednávateľ: Obec Ladomirová Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základná znížená Sadzba dane

Podrobnejšie

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36

k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36 k r y c í l i s t r o z p o č t u JKSO EČO Miesto IČO IC DPH Objednávateľ Obec Mirkovce Projektant Zhotoviteľ Dopravné a priemyselné stavby, s.r.o. 36196517 SK2021500228 Spracoval Rozpočet číslo Dňa Položiek

Podrobnejšie

Chodník Autobusová zastávka-výkaz

Chodník  Autobusová zastávka-výkaz HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 113107123 2 113107132 3 113107144 4 121101112 5 122302201 6 122302209 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t

Podrobnejšie

Výkaz výmer

Výkaz výmer Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Objekt zateplenie objektu Celkom bez DPH DPH 20% z DPH

Podrobnejšie

Obec Nižný Hrabovec Úprava tried na dočasnú prevádzku MŠ Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č. 8/2018 ZMLUVA O DIELO č. 8/2018 uzavretá

Obec Nižný Hrabovec Úprava tried na dočasnú prevádzku MŠ Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č. 8/2018 ZMLUVA O DIELO č. 8/2018 uzavretá Úprava tried na dočasnú prevádzku MŠ Zákazka zadávaná podľa 117 - práce Zmluva o dielo č. 8/2018 ZMLUVA O DIELO č. 8/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

Podrobnejšie

Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard

Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard Moderné bývanie v Častkovciach, výborná voľba Vášho nového domova S T A VEB NINY DEVELOPMENT 7-DOM štandard úžitková plocha bytu 72,41 m² ALEBO 82,09 m² MANUÁL ŠTANDARDU Obklad podľa výberu z dizajnu 1-3

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

Titstr_font

Titstr_font DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) Projekt pre stavebné povolenie Apríl 2018 Číslo zák.: 18025 ZOZNAM PRÍLOH Stavba: Objekt: Diel: DETSKÉ IHRISKO ZA DRUŽBOU (PRI FONTÁNE) SO 01 Detské ihrisko DOP

Podrobnejšie

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni

Stavba: UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa Objekt: SO01 UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER Objednávateľ: Univerzitná nemocni HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 130901121 Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach m3 2,808 " vybúranie pôvodných základových pätiek požiarneho schodiska " 1,80*0,60*1,35

Podrobnejšie

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto:

Kód: Stavba: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Kód: JKSO: SÚHRNNÝ LIST STAVBY bal1704 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol Miesto: Babindol Dátum: 3. 10. 2017 KS: Objednávateľ: obec Babindol

Podrobnejšie

WIENER Porotherm Ti

WIENER Porotherm Ti Čo je POROTHERM Ti? Tehly POROTHERM s označením Ti, čiže tepelnoizolačné, predstavujú novú generáciu tehál pre obvodové steny s výrazne lepšími tepelnoizolačnými parametrami v štandardných hrúbkach 38

Podrobnejšie

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia stre VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: Renovácia strechy Kultúrneho domu V prílohe Vám zasielame výzvu na

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Výtlačok jediný! Č. p.: ÚpIA /2017-OOSP Počet listov: 20 Prílohy: 1/2 VÝZVA NA PREDLOŽENI

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Výtlačok jediný! Č. p.: ÚpIA /2017-OOSP Počet listov: 20 Prílohy: 1/2 VÝZVA NA PREDLOŽENI MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Výtlačok jediný! Č. p.: ÚpIA-1369-5/2017-OOSP Počet listov: 20 Prílohy: 1/2 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie

Podrobnejšie

1

1 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA Vypracovala : Ing. arch. Gabriela Fukatschová Bratislava, 07/2018 Architektonický ateliér Modulor, Štefánikova 29, 811 05 Bratislava, www.modulor.sk - 1 - OBSAH : SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám

ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Nám ZMLUVA O DIELO č.58/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Námestie slobody č. 14 971 01 Prievidza Štatutárny orgán:

Podrobnejšie

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách novostavieb a pri dodatočnom zateplení stavieb projektovaných po roku 2000 v zmysle novely STN 92 0201-2:2017 1 Zatepľovanie nových stavieb z hľadiska

Podrobnejšie

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky

Baumit Cenník Potery a podlahové stierky NIVELLO SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových

Podrobnejšie

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky

Baumit Cenník 2018_Potery a stierky NIVELLO Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76 SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY Baumit Nivello Quattro Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA C20 F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva

Podrobnejšie

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n

CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný n CENNÍK - VinyTec príslušenstvo k fasádam VinyTherm a VinyStone V2107 Profil rohový - nízky - 60/15 mm Plastový rohový profil sa používa ako priznaný nárožný profil pre dosky VinyTherm. Použitie tohto profilu

Podrobnejšie

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY Prehľad 2018 APLIKAČNÉ MOŽNOSTI 2 POUŽITIE PRI MUROVANÝCH, BETÓNOVÝCH, ŽELEZOBETÓNOVÝCH STENÁCH A SDK KONŠTRUKCIÁCH Elektroinštalácie Systém 01-1, 01-3, 01-5, 02-1, 03-1, 05-1, E1

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: Nájomný

Podrobnejšie

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova

Maurerova 9,10- Vyberove konanie - komplexna obnova STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej

Príloha číslo 1 Príkazu rektora číslo 5/2013-PR K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 PR Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Výzva na predkladanie ponúk v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z.

Podrobnejšie

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY

Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY Inteligentné stavebné hmoty PENETRÁCIA A SPOJOVACIE MOSTÍKY www.quick-mix.sk Penetrácia Prostriedky upravujúce vlastnosti predovšetkým nasiakavých podkladov tak, že zjednocujú ich savosť, farebnosť, stálosť

Podrobnejšie

Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v T

Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v T Centrálne číslo zmluvy 1779/2019 DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 732/2018 na zhotovenie stavby Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave, uzatvorený podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Podrobnejšie

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o.

AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Ing. Peter MALYCH, PhD. STAVMIX plus, s.r.o. AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI OBNOVE PLOCHÝCH STRIECH Stav plochých striech bytových domov nízka a nepostačujúca úroveň tepelnej ochrany vysoká poruchovosť hydroizolácií Zateplenie strechy tepelná ochrana zníženie

Podrobnejšie

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe,

PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, Hybe Obec Hybe, PROJEKT STAVBY DETSKÉ IHRISKO V OBCI HYBE PROJEKT STAVBY Objednávateľ: Investor: Stavba: Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Obec Hybe, Obecný úrad Hybe,Hybe č. 2, 032 31 Hybe Detské ihrisko

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Objednáva KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce JKSO Názov objektu EČO Miesto Likavka IČO IČ DPH Obec Likavka Projektant Zhotoviteľ BauTop s.r.o. Ing. Straku

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: KS: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Objekt: SO-01 - poliklinika Časť: 1B - stavebná časť JKSO: 801 11 KS: Miesto: Jesenského 85, Štúrovo Dátum: 25. 3. 2019 Objednávateľ:

Podrobnejšie

Príloha č. 2_Výkaz výmer k naceneniu

Príloha č. 2_Výkaz výmer k naceneniu Poradie Kod Nazov Jednotkova cena Mnozstvo Merna jednotka Celkova cena Typ Popis 1. Celkové hodnotenie 0 1 0 1.1. Celková cena v EUR bez DPH 0 1,2 0 1.1.1. Dostavba pavilónu A ZŠ s materskou 0 1 0 školou

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk

Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišsk Verejný obstarávateľ: Predmet obstarávania: Preiovský samosprávny kraj Nadlimitné práce k stavbe: "Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišskej Sobote" Záznam z rokovania dňa 30.10.2015 o 0930

Podrobnejšie

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok

STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok Oravský Podzámok STAVEBNÉ PROFILY MODERNÝCH STAVIEB KATALÓG 2019 MARCUS TRADE, s.r.o. Oravský Podzámok 132 027 41 Oravský Podzámok info@marcustrade.sk marek.pjencak@marcustrade.sk Tel.: +421 43 238 82 82 www.marcus.sk

Podrobnejšie

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Mera...5 Swing...6 Venecia...7 Zárubne NORMAL...8 Rozmery dverí a stavebných otvorov...9

Podrobnejšie

1_ Informácia po ukonèení

1_ Informácia po ukonèení Obnova materskej školy v obci Huncovce zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti Základné údaje o stavbe: - zodpov. projektant: Ing. Pavol Jurčo, Štefánikova 4445, Poprad - zhotoviteľ: Stavebniny

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Obj KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Názov objektu Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov JKSO EČO Miesto Jasenov IČO IČ DPH Objednávateľ Obec Jasenov Projektant Ing. Tomáš Venhač

Podrobnejšie

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY Sadrokartónové a sadrové dosky sú vhodné na výstavbu vnútorných a vonkajších stien. Perfektne sa hodia na opravné stavebné práce, ktoré sú

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Zateplenie a výmena okien na internáte SŠ v Ivanke pri Dunaji

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka

Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat Objekt Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250 Klasifikácia stavby: 2141 Por.č. Klasifikácia produkcie položka pod 45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 305,4 45.11.11 Demolačné

Podrobnejšie

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd

v1.1-09I15 - Trubky a izolace - brozura A4_cz.indd Rúrky a izolácie Tvarovateľné nerezové rúrky REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov Tel.: 051 333 7770, E-mail: obchod@regulus.sk Web: www.regulus.sk RÚRKY PRE ROZVODY PLYNU Nerezové

Podrobnejšie

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre

Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre Nápočtové programy Pred začiatkom stavebných prác je dobre určiť približnú spotrebu materiálov. Pripravili sme pre Vás príklady výpočtov nákladov pre systémy Siniat. Ak by ste mali záujem si pripraviť

Podrobnejšie