Správa o plnení hodnotiacich indikátorov za rok 2015

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Správa o plnení hodnotiacich indikátorov za rok 2015"

Prepis

1 Príloha č. 2 Zápisnice zo zasadnutia komisie zo dňa Správa o plnení hodnotiacich indikátorov za 2015 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NOVÉ ZÁMKY NA ROKY Nové Zámky, február 2016

2 HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku Zabezpečiť osobné motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku Podporiť vzdelávanie zamestnancov v oblasti supervízie Plánovaná Rozšíriť voľnočasové aktivity seniorov počet Zriadiť denný stacionár Zriadiť prepravnú službu Zriadiť sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií Podporiť zriadenie zariadenia pre seniorov Podporiť zabezpečenie pracovnej terapie Podporiť proces deinštitucionalizácie - Bolo vypracované VZN č. 4/2015, ktoré zabezpečilo výhodnejšie podmienky úhrad za domácu opatrovateľskú službu a donášku stravy od , zaznamenali sme pozitívny vplyv účinnosti VZN, ktorá ovplyvnila finančnú dostupnosť sociálnych služieb občanom mesta Nové Zámky a počet klientov využívajúcich tieto služby postupne narastá. - Sprostredkovalo sa darovanie 30 ks polohovateľných lôžok vrátane príslušenstva budúcemu poskytovateľovi sociálnych služieb v meste Nové Zámky. - S využitím aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby sme personálne zabezpečili sociálny služby s využitím finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti poskytovaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. - Zorganizovala sa preventívna prednáška pre seniorov, v spolupráci s Mestskou políciou Nové Zámky a Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Nových Zámkoch - Ako každý aj v u 2015 sa zorganizovali spoločenské a kultúrne podujatia pri príležitosti mesiaca úcty k starším, zrealizovalo sa slávnostné posedenie 80 a 90 ročných jubilantov v celkovom počte 183 seniorov, pre 80 ročných a starších seniorov sme obstarali a rozdistribuovali Vianočné balíčky v celkovom počte 1180 kusov. Napĺňaním jednotlivých aktivít opatrení A1.1 a A2.2 sa prispieva k plneniu cieľov A1 a A2 uvedenej prioritnej oblasti. 2

3 HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Zriadiť komunitné centrum Plánovaná - Počas a sa zabezpečovalo účelné vyplácanie prídavku na dieťa, v prípadoch, kde je mesto Nové Zámky osobitným príjemcom, v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníčkami. - Spolupracovalo sa pri dobrovoľníckej činnosti DM drogérie poskytnutie drogériového a spotrebného tovaru, hygienických potrieb a pomoc pri obnovení rodinného prostredia sociálne slabších rodín. - Príprava VZN o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. - Koordinácia umožnenia bezplatného cestovania Železnicami SR pre rodiny, ktoré pravidelne navštevujú deti umiestnené v detskom domove. - V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky v sociálnoprávnej oblasti a v oblasti náhradnej rodinnej výchovy, sme sa zúčastňovali na prípadových konferenciách, na koordinačných stretnutiach k problematike násilia na deťoch v súvislosti s realizáciou cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. - Spolupráca pri akcii MAPENZI WINTER EDITION s Majkom Spiritom pre deti zo sociálne slabších rodín. oblasti. Napĺňaním aktivity opatrenia B1.1 sa prispieva k plneniu cieľa B1 uvedenej prioritnej 3

4 HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY Sociálne služby zamerané na uspokojovanie základných životných potrieb Zabezpečiť výdaj nevyhnutného ošatenia a obuvi Zlepšiť kvalitu existujúcich sociálnych služieb poskytovaných mestom Nové Zámky zameraných na zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb Realizovať terénny program práce s bezdomovcami Zriadiť stredisko osobnej hygieny Zriadiť sociálnu výdajňu potravín Zriadiť zberný dvor šatstva Zriadiť domov na pol ceste pre mladých dospelých po ukončení pobytu v detskom domove Zriadiť nízkoprahové denné centrum Zriadiť zariadenie núdzového bývania Plánovaná počet počet počet počet V u 2015 sa zriadila sociálna výdajňa potravín, boli spracované zásady poskytovania pomoci občanom mesta Nové Zámky v sociálnej výdajni potravín SoVA. - V spolupráci s Komunitným centrom KOMPAS bola zahájená úspešná spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska a so spoločnosťou TESCO. - Spolupracovali sme s Rotary clubom Nové Zámky pri Vianočnej zbierke potravín pre sociálne slabších občanov/rodín. - Spolupracovali sme s Farskou charitou sv. Jozefa Nové Zámky pri potravinovej zbierke, pomoc pre ľudí bez domova - Ako každá aj v u 2015 bola zahájená prevádzka Nocľahárne pre bezdomovcov na Považskej 24 v Nových Zámkoch, z dôvodu nepriaznivého počasia sa predĺžila prevádzky nocľahárne do , počas celej prevádzky sa zabezpečovalo poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre bezdomovcov - V spolupráci so Slovenským Červeným krížom boli zabezpečované ošetrovateľské úkony pre ľudí bez domova. - Mesto je garantom pri poskytovaní stravovania pre sociálne znevýhodnených občanov mesta, terénne sociálne pracovníčky v spolupráci s realizátormi výdaja aj s dobrovoľníkmi poskytujú sociálne intervencie pre cieľovú skupinu pri vydávaní stravy - Boli vypracované Zásady poskytovania a distribúcie príspevku na vykurovanie formou drevených brikiet alebo palivového dreva. Implementácia Zásad poskytovania a distribúcie príspevku na vykurovanie formou drevených brikiet alebo palivového dreva v spolupráci so spoločnosťou NOVOVITAL. 4

5 - Rozšírila sa cieľová skupina príspevku na vykurovanie formou drevených brikiet alebo palivového dreva. - Zrealizovalo sa zberu šatstva terénnymi sociálnymi pracovníčkami pre sociálne znevýhodnených občanov mesta. - Zahájila sa realizácia nácvikových aktivít terénnych sociálnych pracovníčok s cieľovou skupinou. - Organizačne sa zabezpečilo varenie a podávanie guláša pre sociálne znevýhodnené skupiny na akcii Porciunkula v spolupráci s Komunitným centrom KOMPAS a s Farskou charitou sv. Jozefa Nové Zámky - Spolupracovalo sa pri varení a podávaní guláša pre ľudí bez domova v spolupráci s Rotary clubom Nové Zámky a aj pri príprave Vianočnej kapustnice pre sociálne slabších obyvateľov mesta Napĺňaním jednotlivých aktivít opatrenia C1.1 sa prispieva k plneniu cieľa C1 uvedenej prioritnej oblasti. 5

6 PRIEREZOVÉ HODNOTIACE INDIKÁTORY Aktuálne pre všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb Plánovaná Pracovné stretnutia s VÚC Nitra/ročne Pracovné stretnutia s neziskovými a charitatívnymi počet organizáciami/ročne Pracovné stretnutia s poskytovateľmi sociálnych počet služieb/ročne Zabezpečenie terénnych sociálnych počet pracovníkov Počet osôb cieľových skupín terénnych sociálnych počet pracovníkov Počet intervencií terénnych sociálnych počet pracovníkov Prezentácia dobrovoľníckej počet práce/ročne Aktualizácia informácií na internetovej stránke mesta/mesačne Vytvoriť informačné letáky počet Súvis so všetkými prioritnými oblasťami Napĺňaním jednotlivých aktivít opatrení 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 a 3.1 sa prispieva k plneniu prierezových cieľov 1, 2 a 3 aktuálnych pre všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb. 6

7 ZÁVER SPRÁVY O PLNENÍ HODNOTIACICH INDIKÁTOROV Časový plán realizácie bol vo väčšine prípadov stanovený na programové obdobie z dôvodu závislosti od vyhlásenia relevantných výziev jednotlivých operačných programov, v rámci ktorých sa Mesto Nové Zámky snaží získať potrebné finančné prostriedky na aktivity stanovených opatrení jednotlivých priorít. Monitorovanie plnenia komunitného plánu sa realizuje ročne a správa o plnení stanovených indikátorov sa predkladá príslušnej komisii Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch komisii školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva (ďalej len komisia ), vždy do konca marca aktuálneho a za predchádzajúci kalendárny. Správa o plnení hodnotiacich indikátorov za 2015 bola prezentovaná na zasadnutí komisie dňa Záverečná správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na y bude príslušnej komisii predložená do konca marca a Rok 2015 považujeme za mimoriadne efektívny z hľadiska rozšírenia a dostupnosti sociálnych služieb pre občanov ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, rozšírila sa cieľová skupina na získanie príspevku na vykurovanie, zriadila sa sociálna výdajňa potravín SOVA, realizácia jednotlivých aktivít pre sociálne slabších občanov, rodiny, úspešná spolupráca s neziskovým sektorom. 7