Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k"

Prepis

1 Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k Správcovská spoločnosť: Podielový fond: podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1, IČO: , zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa , vložka č. 182/B, oddiel Sa Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Údaje o stave a zmene majetku fondu k Stav majetku (v EUR) a) Prevoditeľné cenné papiere 0 aa) akcie 0 ab) dlhopisy 0 ac) iné cenné papiere 0 b) Nástroje peňažného trhu c) Účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) Iný majetok 0 e) Celková hodnota majetku f) Záväzky g) Čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) Čistá hodnota podielu (v EUR) 0, Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP 0 b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu 0 c) d) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI Nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 0 e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) g) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 0 h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI 0 i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: ZME Wellness Kováčová, a.s. WK - IAD : ,70% ZME Martinky Development, s.r.o. MD : ,95% ZME Sibareal, s.r.o. SBRL : ,48% ZME SIBAMAC, a.s. SIB : ,79% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) Čistá hodnota majetku k Nákup cenných papierov

2 Predaj cenných papierov Výplata výnosov za rok Čistá hodnota majetku k Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ (EUR) a) výnosy z akcií, 0 b) výnosy z dlhopisov, 0 c) výnosy z iných cenných papierov, 0 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, e) výnosy z vkladových a bežných účtov, f) kapitálové výnosy, 0 g) iné výnosy, 99 h) výdavky na správu, i) výdavky na depozitára, j) iné výdavky a poplatky, k) čistý výnos, l) výplaty podielov na zisku, 0 m) znovu investované výnosy, 0 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii. o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, 0 p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát: S Ú V A H A (v EUR) A K T Í V A Investičný majetok (súčet položiek 1 až 7) Dlhopisy a)bez kupónov b)s kupónom Akcie Podielové listy a)otvorených podielových fondov b)ostatné Krátkodobé pohľadávky obrátené repoobchody Deriváty Drahé kovy II.Neinvestičný majetok (súčet položiek 8 a 9) Peňažné prostriedky Ostatný majetok Aktíva spolu P A S Í V A I.Záväzky (súčet položiek 1 až 6) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Ostatné záväzky II.Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) Podielové listy fondy z ocenenia Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) Pasíva spolu

3 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) I.Výnosy z úrokov úroky výsledok zaistenia Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend dividendy výsledok zaistenia /a.Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi /b.Čistý zisk/strata z devízových operácií /c.Čistý zisk/strata z derivátových operácii /d.Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /e.Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom I.Výnos z majetku vo fonde f.transakčné náklady g.bankové a iné poplatky II.Čístý výnos z majetku vo fonde hnáklady na financovanie fondu h.1.náklady na úroky h.2.zisky/straty zo zaistenia úrokov h.3.náklady na dane a poplatky III.Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde i.náklady na odplatu za správu fondu j.náklady na odplaty za služby depozitára A:Zisk alebo strata Ďalšie údaje o fonde Celková čistá hodnota majetku (EUR) Počet podielov v obehu (tis. ks) Čistá hodnota podielu (EUR) 0, , , Počet vydaných podielov (tis. ks) Suma vydaných podielov (EUR) Počet vyplatených podielov (tis. ks) Suma vyplatených podielov (EUR) Počas roka 2014 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa 100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 2,4 tis. EUR. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2014 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení. Vypracoval: IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava V Bratislave Predstavenstvo spoločnosti

4 Individuálna účtovná závierka k Zaistený IAD Depozitné konto, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava

5 Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/ Suv Úč Fondy 1-02 S Ú V A H A dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností za 6 mesiacov roka 2014 (v celých eurách) mesiac rok mesiac rok Za účtovné od do Za bezprostredne predchádzajúce účtovné od mesiac Rok mesiac rok do Účtovná závierka:*) x - riadna - mimoriadna - priebežná IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky Názov správcovskej spoločnosti I A D I n v e s t m e n t s, s p r á v. s p o l., a. s. Názov spravovaného fondu Z a i s t e n ý - I A D d e p o z i t n é k o n t o o. p. f. Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo M a l ý t r h 2 / A PSČ Názov obce B r a t i s l a v a Smerové číslo telefónu telefónu faxu ová adresa Zostavené dňa Schválené dňa Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Borut Gorjup Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Rita Markuseková Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Lenka Porkertová Ing. Vladimír Bencz

6 Označenie Položka Bežné účtovné a b 1 1 x Aktíva X x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou - - a) bez kupónov - - b) s kupónom Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach - - a) obchodovateľné akcie - - b) neobchodovateľné akcie - - c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera - - d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy - - a) otvorených podielových fondov - - b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel - - c) iné - - d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky - - a) dlhodobé vklady v bankách - - b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy - - II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok - - Aktíva spolu x Pasíva X X I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) Podielové listy/dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) Pasíva spolu

7 Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/ VZS Úč Fondy 2-02 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností za 6 mesiacov roka 2014 (v celých eurách) mesiac rok mesiac rok Za účtovné od do Za bezprostredne predchádzajúce účtovné od mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka:*) x - riadna - mimoriadna - priebežná IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky Názov správcovskej spoločnosti I A D I n v e s t m e n t s, s p r á v. s p o l., a. s. Názov spravovaného fondu Z a i s t e n ý - I A D d e p o z i t n é k o n t o o. p. f. Sídlo správcovskej spoločnosti, ulica a číslo M a l ý t r h 2 / A PSČ Názov obce B r a t i s l a v a Smerové číslo telefónu telefónu faxu ová adresa Zostavené dňa Schválené dňa Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti Borut Gorjup Ing. Vladimír Bencz Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky Ing. Rita Markuseková Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva Lenka Porkertová

8 Označenie Položka Bežné účtovné a b 1 2 I. Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia /c. Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi /d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami /e. Čistý zisk/strata z derivátov /f. Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /g. Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu - - j.1. náklady na úroky - - j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov - - j.3. náklady na dane a poplatky - - III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - - l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky A: Zisk alebo strata za účtovné

9 C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH Bežné účtovné predchádzajúce účtovné x Peňažný tok z prevádzkovej činnosti X X 1. Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+) Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-) ( ) Náklady na úroky, odplaty a provízie (-) (12 341) (14 607) 4. Záväzky z úrokov, odplát a provízií (+) Výnosy z dividend (+) Pohľadávky za dividendy (-) Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s C drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+) Pohľadávky za predané CP, drahé kovy a nehnuteľnosti(-) Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-) ( ) ( ) 10. Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+) Výnos z odpísaných pohľadávok (+) Náklady na dodávateľov (-) (957) (1 392) 13. Záväzky voči dodávateľom (+) 717 (1 823) 14. Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-) (545) Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+) 44 (168) I. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti ( ) x Peňažný tok z investičnej činnosti X X 16. Obstaranie nehnuteľností Záväzky z obstarania nehnuteľností (+) Výnosy z dividend z realitných spoločností (+) Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-) Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-) - - II. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti - - x Peňažný tok z finančnej činnosti X X 21. Emitované PL - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+) Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-), Záväzky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-) Dedičstvá (-) Záväzky na výplatu dedičstiev (+) Preddavky na emitovanie podielových listov (+) Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-) Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-) Záväzky za úroky za dlhodobé úroky (+) - - III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti IV. Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene - - V. Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV. ( ) VI. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia VII. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V

10 D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU (EUR) Označenie Položka Bežné účtovné predchádzajúce účtovné I Čistý majetok na začiatku obdobia a počet podielov b hodnota 1 podielu 0, , Upísané podielové listy Zisk alebo strata fondu Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu 4 Výplata výnosov podielnikom 5 Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu 6 Vrátené podielové listy ( ) ( ) II Nárast / pokles čistého majetku A Čistý majetok na konci obdobia a počet podielov b hodnota 1 podielu 0, ,

11 E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKU A STRÁT Aktíva 1. Dlhopisy Štruktúra dlhopisov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: Bežné účtovné 2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov - - Spolu Bežné účtovné 2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Do dvoch rokov Do piatich rokov Nad päť rokov - - Spolu Bežné účtovné 2.III. Dlhopisy oceňované RH 1. Dlhopisy bez kupónov nezaložené založené v repoobchodoch založené Dlhopisy s kupónmi nezaložené založené v repoobchodoch založené - - Spolu Krátkodobé pohľadávky Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: 5.I.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby Bežné účtovné splatnosti 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Spolu

12 5.II.EUR. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby Bežné účtovné splatnosti 1 Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku Spolu Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Štruktúra peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: Bežné účtovné 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1. Bežné účty Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín 3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti 4. najviac tri mesiace - - x Medzisúčet - súvaha Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov - - Spolu Pasíva 1. Záväzky z vrátenia podielov Štruktúra záväzkov z vrátenia podielov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: 2. Záväzky z vrátenia podielov Bežné účtovné 1. Do jedného mesiaca Do troch mesiacov Do šiestich mesiacov Do jedného roku - - Spolu Záväzky voči správcovskej spoločnosti Záväzky voči správcovskej spoločnosti predstavujú najmä záväzky z odplát za správu fondu a za vstupné a výstupne poplatky. Štruktúra týchto záväzkov k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti Bežné účtovné 1. Záväzky voči správ. spol. - správa fondu Záväzky voči správ. spol. - poplatky - - Spolu

13 3. Ostatné záväzky Štruktúra derivátov pasívnym zostatkom k 30.júnu 2014 a k 31.decembru 2013 bola nasledovná: 7. Ostatné záväzky Bežné účtovné 1. Záväzky voči depozitárovi Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky Záväzky - zrážková daň Záväzky - auditor Záväzky - výdavky budúcich období 23 - Spolu Výkaz ziskov a strát 1. Výnosy z úrokov Štruktúra úrokových výnosov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná: 1.1. Úroky Bežné účtovné 1. Bežné účty Reverzné repoobchody Vklady Dlhové cenné papiere Spolu Zisk/Strata z operácií s iným majetkom Štruktúra čistého zisku/straty z operácií s iným majetkom k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná: 8. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom Bežné účtovné 1. Náklady na výnosy podielnikov Halierové vyrovnanie Výnosy zo zániku záväzkov - audítor Spolu Transakčné náklady Štruktúra transakčných nákladov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná: h. Transakčné poplatky Bežné účtovné 1. Transakcie Spolu

14 4. Bankové poplatky a iné poplatky Štruktúra bankových poplatkov a iných poplatkov k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná: i. Bankové poplatky a iné poplatky Bežné účtovné 1. Bankové poplatky Burzové poplatky Poplatky obchodníkom s cennými papiermi Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov - - Spolu Náklady na odplatu Štruktúra nákladov na odplatu k 30.júnu 2014 a k 30.júnu 2013 bola nasledovná: k. Náklady na odplatu Bežné účtovné k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - - l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky Náklady na odplatu za správu fondu Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu určovaná spôsobom podľa Článku G., bod 1. predstavuje maximálne 1,00% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Spôsob stanovenia konkrétnej výšky správcovského poplatku je stanovený v Predajnom prospekte tohto podielového fondu. Náklady na odplatu za služby depozitára Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok(vrátane DPH) je 0,06% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH Fond k a k neevidoval žiadne podsúvahové položky. G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma

J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.213 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

PS_J&T BOND EUR

PS_J&T BOND EUR J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215 J&T BOND EUR

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2016 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inv

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2016 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inv Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2016 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Podrobnejšie

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 J&T SELECT

Podrobnejšie

Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej

Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej Office real estate fund o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.218

Podrobnejšie

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč

J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoloč J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2018 J&T

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inves Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Podrobnejšie

Microsoft Word - 12 INGTS FS SK GAAP (Audited).doc

Microsoft Word - 12 INGTS FS SK GAAP (Audited).doc Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2012 Obsah Strana Správa nezávislého audítora 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 7 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

OPT_rocna sprava 2012_JM.xls

OPT_rocna sprava 2012_JM.xls Správa o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2012 Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok 2012 2012 1. Stav majetku (v EUR)

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v z

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v z Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v z

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v z Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc

Microsoft Word Sprava 04 DKG.doc VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2003 Správa o hospodárení k 31.12.2003 VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ

Podrobnejšie

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka za rok končiaci sa 31.decembra 2011

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka za rok končiaci sa 31.decembra 2011 Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka za rok končiaci sa 31.decembra 2011 Obsah Strana Správa nezávislého audítora 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 5 Poznámky

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inv

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom inv Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Podrobnejšie

PS_EUROFOND

PS_EUROFOND EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215 EUROFOND o. p. f.

Podrobnejšie

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (predtým ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.) Účtovn

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (predtým ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.) Účtovn Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (predtým ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.) Účtovná závierka k 30. júnu 2015 1 Obsah SÚVAHA 4 VÝKAZ ZISKOV

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

ÚČTOVNÁýZÁVIERKA Ký30sJÚNUý2013 ý STABILG zmiešanýýnegarantovanýýdôchodkovýýfond VÚBýGeneraliýdsssssGýasss

ÚČTOVNÁýZÁVIERKA Ký30sJÚNUý2013 ý STABILG zmiešanýýnegarantovanýýdôchodkovýýfond VÚBýGeneraliýdsssssGýasss ÚČTOVNÁýZÁVIERKA Ký30sJÚNUý2013 ý STABILG zmiešanýýnegarantovanýýdôchodkovýýfond VÚBýGeneraliýdsssssGýasss STABIL, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť,

Podrobnejšie

Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka k 31. decembru 2018

Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka k 31. decembru 2018 Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Účtovná závierka k 31. decembru 2018 Obsah SÚVAHA - 6 - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - 8 - POZNÁMKY - 9 - - 4 - LEI ÚČ FOND 1-02 SÚVAHA k 31.12.2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - Sprava 2005 rocna 03 DEF.doc

Microsoft Word - Sprava 2005 rocna 03 DEF.doc VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2005 Správa o hospodárení k 31.12.2005 VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: : 097900BHMN0000096608 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetk

EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetk EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2014 EUROFOND o. p. f.

Podrobnejšie

Aktívny fond o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s

Aktívny fond o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s Aktívny fond o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2019 Aktívny fond

Podrobnejšie

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Raiffeisen Eastern Europe Bonds

Podrobnejšie

Microsoft Word - VITAL_ doc

Microsoft Word - VITAL_ doc VITAL akciový d.f., AEGON, d.s.s., a.s Priebežná účtovná závierka k 30. júnu 2012 Súvaha k 30. júnu 2012 Aktíva Poznámka 30.6.2012 31.12.2011 I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 280 195 554 281

Podrobnejšie

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. DynamicBalanced Fund o.p.f.

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Účtovná závierka a správa audítora LEI: 315700DNYCSI7FMBA758 ÚČ FOND Obsah Správa nezávislého audítora 3 Účtovná závierka 5 2 LEI: 315700DNYCSI7FMBA758

Podrobnejšie

Microsoft Word - SMF polročná správa NBS §187 ZKI definitiv.doc

Microsoft Word - SMF polročná  správa NBS §187 ZKI definitiv.doc Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. SmartFund o.p.f. podľa 187 zákona

Podrobnejšie

Príloha k ročnej správe za rok 2009

Príloha k ročnej správe za rok 2009 doplnkové dôchodkové sporenie príloha k ročnej správe o hospodárení s majetkom vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s., za rok 2009 POLOŽKA Bežné obdobie a b 1 účtovné

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: : 097900BHMN0000096608 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Účtovná závierka a správa audítora LEI: 097900BHMN0000096608 ÚČ FOND Obsah Správa nezávislého audítora 3 Účtovná závierka 5 2 LEI: 097900BHMN0000096608

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: 315700D07KY6CIMOIW27 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

DKG - vykazy _1.xls

DKG - vykazy _1.xls ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 0 0 6 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 3 0 0 6 2 0 0 7 IČO 3 5 7 8 6 2 7 2 Obchodné meno alebo

Podrobnejšie

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. RealitnýFond o.p.f. podľa 187

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2013 Správcovská spoločnosť: Podielový fond: podľa 187 z

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2013 Správcovská spoločnosť: Podielový fond: podľa 187 z Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2013 Správcovská spoločnosť: Podielový fond: podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: 315700D07KY6CIMOIW27 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: 3157007AKGTWARJXTT44 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: 097900BEH60000001674 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Účtovná závierka a správa audítora LEI: 315700D07KY6CIMOIW27 ÚČ FOND Obsah Správa nezávislého audítora 3 Účtovná závierka 5 2 LEI: 315700D07KY6CIMOIW27

Podrobnejšie

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fo

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fo Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Priebežná účtovná závierka LEI: 315700FJRKELL3OMMU91 ÚČ FOND Obsah Účtovná závierka 3 Súvaha 4 Výkaz ziskov a strát 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

Príloha k polročnej správe o hopodárení s majetkom vo Výplatnom d.d.f. AXA d.d.s., a.s.

Príloha k polročnej správe o hopodárení s majetkom vo Výplatnom d.d.f. AXA d.d.s., a.s. S Ú V A H A k 30.06.2014 v eurách Označenie POLOŽKA 30.06.2014 31.12.2013 a b 1 2 x I. 1. a) b) 2. a) b) 3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) c) d) 6. a) b) 7. 8. II. 9. 10. Aktíva x x Investičný majetok (súčet

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Súvaha Úč SP 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v eurách) za obdobie od mesiac rok mesiac rok 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Spôsob podania výkazu*) x - riadne IČO 3 0 8 0 7 4 8 4 - opravné - opakované Názov účtovnej

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fo

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fo Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.,

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo PSČ Názov

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

Správa o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2011 KD RUSSIA, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ

Správa o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2011 KD RUSSIA, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ Správa o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2011 KD RUSSIA, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., vykonáva správu podielového fondu od 18.11.2009

Podrobnejšie

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

DOBRÁ BANKA AM SLOVENSKÝ KORUNOVÝ FOND, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Otvorený podielový fond VÚB ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Účtovná závierka a správa audítora LEI: 315700FJRKELL3OMMU91 ÚČ FOND Obsah Správa nezávislého audítora 3 Účtovná závierka 4 2 LEI: 315700FJRKELL3OMMU91

Podrobnejšie

Ročná správa za rok 2009

Ročná správa za rok 2009 dôchodková správcovská spoločnosť ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s maj

EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s maj EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2013 EUROFOND o. p.

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile BILANCIA AKTÍV A PASÍV Bil (NBS) 1-12 Názov banky/pobočky zahraničnej banky: Kód banky/pobočky zahraničnej banky: Hlásenie ku dňu: Druh hlásenia t1 Infinity Capital, o.c.p., a.s. S3103110028 30.06.2017

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k Polročná správa o hospodárení s majetkom v Rastovom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k 30.06.2010 Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Rastový príspevkový d.d.f.

Podrobnejšie

Obsah: Profil o spoločnosti 3 Vedenie a akcionári spoločnosti 3 Organizačná štruktúra 4 Správa o podnikateľskej činnosti v roku Výhľad na druhý

Obsah: Profil o spoločnosti 3 Vedenie a akcionári spoločnosti 3 Organizačná štruktúra 4 Správa o podnikateľskej činnosti v roku Výhľad na druhý Obsah: Profil o spoločnosti 3 Vedenie a akcionári spoločnosti 3 Organizačná štruktúra 4 Správa o podnikateľskej činnosti v roku 2017 5 Výhľad na druhý polrok 2018 5 Účtovná závierka 6 Poznámky k účtovnej

Podrobnejšie

Príloha k polročnej správe o hospodárení s majetkov v Indexovom d.f. AXA d.s.s., a.s.

Príloha k polročnej správe o hospodárení s majetkov v Indexovom d.f. AXA d.s.s., a.s. DIČ ÚČ FOND 1-02 SÚVAHA k 30.6.2014 v eurách Označenie POLOŽKA 30.6.2014 31.12.2013 a b 1 2 x Aktíva x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 28 491 080 15 461 651 1. Dlhopisy oceňované umorovanou

Podrobnejšie

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spolo

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spolo Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2018 Konzervatívne

Podrobnejšie

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovsk

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovsk Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217

Podrobnejšie

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015

Podrobnejšie

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právn

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právn Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2006 za obdobie od 1.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VPDDF polročná správa final.doc

Microsoft Word - VPDDF polročná správa final.doc Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,

Podrobnejšie

Microsoft Word - ROP - Poznámky k _v2.doc

Microsoft Word - ROP - Poznámky k _v2.doc POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2007 Názov fondu: otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Sídlo fondu: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava IČO: 35786272 A. VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009 Polročná správa o hospodárení s majetkom v Konzervatívnom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Identifikačný

Podrobnejšie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2016 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009

Polročná správa o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009 Polročná správa o hospodárení s majetkom v Dôchodkovom výplatnom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2009 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Dôchodkový výplatný

Podrobnejšie

DANISCO FOODS Slovensko, spol

DANISCO FOODS Slovensko, spol STABILITA, d.d.s., a.s. Stabilita akciový príspevkový d.d.f. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 31. DECEMBER 2018 LEI ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA doplnkového dôchodkového fondu k 31. 12. 2018 Príloha

Podrobnejšie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2014 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.

Podrobnejšie

Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych pr

Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych pr Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2006 za obdobie od 1. januára

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HNS) 41-02 Strana

Podrobnejšie

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s ma USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2018 USA TOP FOND

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

Microsoft Word - OPAT docx

Microsoft Word - OPAT docx V E S T N Í K Národnej banky Slovenska Čiastka 21 Vydaná dňa 29. júla 2016 Ročník 2016 NORMATÍVNA ČASŤ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.6.2010 Strana 1/11 Základné údaje o DSS č. r. a b 1 Sídlo DSS Ulica a číslo 1 Trnavská cesta 50/B Poštové smerovacie

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. (s účin

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. (s účin Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 31. 12. 2014 Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. (s účinnosťou do 22.3.2015 pod názvom Dôchodkový výplatný

Podrobnejšie

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018 Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembra Obsah Správa audítora 1 Výkaz ziskov a strát 2 Výkaz o úplnom výsledku hospodárenia 3 Súvaha 4 Výkaz zmien vlastného imania

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2017 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

VALOR o.c.p., a.s., Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislava, IČO: DIČ: , zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

VALOR o.c.p., a.s., Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislava, IČO: DIČ: , zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, VALOR o.c.p., a.s., Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 256 982 DIČ: 2120040175, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6100/B Správa o hospodárení spoločnosti

Podrobnejšie

Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.6.20166 Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: Dôchodková správcovská

Podrobnejšie

FS_3_2005.vp

FS_3_2005.vp A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke POZNÁMKY k...200. 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoje

Podrobnejšie

Správa audítora o audite účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti VALOR o.c.p., a.s. zostavenej k 31. decembru 2017 Dátum vyhotovenia: 20. aprí

Správa audítora o audite účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti VALOR o.c.p., a.s. zostavenej k 31. decembru 2017 Dátum vyhotovenia: 20. aprí Správa audítora o audite účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti VALOR o.c.p., a.s. zostavenej k 31. decembru 2017 Dátum vyhotovenia: 20. apríl 2018 VALOR o.c.p., a.s., Hviezdoslavovo nám. 25,

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO DIČ Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: KP plus, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Mudr. Alexandra 23, 06001, Kežmarok

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k

Polročná správa o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k Polročná správa o hospodárení s majetkom vo Vyváženom príspevkovom d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. k Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING

Podrobnejšie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 31.12.2015 Dôchodková správcovská

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach

Podrobnejšie

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE Dynamika Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. ING dôchodková

ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE Dynamika Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. ING dôchodková ROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM V DÔCHODKOVOM FONDE Dynamika Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. Jesenského 4/C 811 02

Podrobnejšie

FS 9/2012

FS 9/2012 01 02 03 04 05 Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012, 014 - (07X, 09X) 051 - (095A) Iný dlhodobý

Podrobnejšie

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Managemen Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private Growth Fund o.p.f. podľa

Podrobnejšie

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia VYBRANÉ VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K 30. JÚNU 2006 Názov spoločnosti: AEGON, d.s.s., a.s. Sídlo spoločnosti: Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO: 35 902 612 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. ÚDAJE

Podrobnejšie

Microsoft Word - Povinne_uzverejnovane_info_30_9_2010

Microsoft Word - Povinne_uzverejnovane_info_30_9_2010 Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice k 30.9.2010 Všeobecné informácie AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo pobočka Košice (ďalej len pobočka ) so sídlom Krmanova 3,

Podrobnejšie

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde za kalendárny rok 2018 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť:

Podrobnejšie

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Rastový príspevkový d.d.f., ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k 30.6.2012 Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (HNS) 41-02

Podrobnejšie