Pokyny na domáce použitie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Pokyny na domáce použitie"

Prepis

1 TM Nellcor Prenosný systém na monitorovanie SpO 2 pacienta PM10N Pokyny na domáce použitie

2 2013 Covidien. Všetky práva vyhradené. Názov COVIDIEN, názov COVIDIEN s logom, logo Covidien a slogan Positive Results for Life sú ochranné známky spoločnosti Covidien AG registrované v USA a na medzinárodnej úrovni. Značky * sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Ostatné značky sú ochrannými známkami spoločnosti Covidien. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

3 Obsah Sem si zapíšte kontaktné údaje na zdravotníckeho pracovníka. 1 Vitajte Bezpečnostné informácie Nastavenie monitorovacieho systému Monitorovanie pacienta Výmena snímača Čistenie monitorovacieho systému a snímača Príslušenstvo Symboly Glosár...45 Register...48 Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

4 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

5 1 Vitajte Táto príručka je určená pre ošetrovateľov v domácom prostredí osoby, ktoré sa v domácom prostredí starajú o pacientov monitorovaných Nellcor TM prenosným systémom na monitorovanie SpO 2 pacienta (PM10N). Pred použitím monitorovacieho systému si prečítajte celú príručku. Monitorovací systém možno použiť u pacientov v každom veku: dojčiat, detí a dospelých. Zdravotnícky pracovník vám pomôže pri výbere a použití vhodného snímača Nellcor TM podľa veľkosti a veku pacienta. Čo je vašou úlohou ako ošetrovateľa? Zdravotnícky pracovník vám poskytne pokyny Akú funkciu plní monitorovací systém? týkajúce sa nasledujúcich činností: Monitorovací systém meria pulzovú frekvenciu a percentuálny podiel kyslíka obiehajúceho v krvi zapnutie a vypnutie monitorovacieho systému, (funkčná saturácia kyslíkom). Keď pulzová frekvencia alebo percentuálny podiel kyslíka pacienta klesne pripojenie snímača pod vopred stanovený limit alebo ho prekročí, k pacientovi, monitorovací systém vás na to upozorní spustením reagovanie na spustenie alarmov, zvukového alarmu, zobrazením ukazovateľa vyhľadanie zdravotníckeho pracovníka v prípade a blikajúcim číslom. otázok alebo obáv. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

6 Čo je úlohou zdravotníckeho pracovníka? Zdravotnícky pracovník je odborne vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykoná nasledujúce činnosti: V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa informácií uvedených v tejto príručke kontaktujte zdravotníckeho pracovníka. objedná monitorovací systém a snímače na domáce použitie, nastaví monitorovací systém podľa vašich potrieb, pomáha pri monitorovaní pacienta a odpovedá na prípadné otázky, kontroluje výsledky monitorovania a stav pacienta, zaisťuje správne fungovanie monitorovacieho systému, pravidelne vás kontaktuje, aby sa presvedčil, že monitorovací systém spĺňa vaše potreby. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

7 2 Bezpečnostné informácie Túto kapitolu si dôkladne prečítajte. V prípade otázok sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. VAROVANIA Bezpečnostné symboly VAROVANIE Výstrahy upozorňujú používateľov na možné závažné následky (smrť, zranenie alebo nežiaduce účinky) pre pacienta, používateľa alebo životné prostredie. Upozornenie Nebezpečenstvo výbuchu Monitorovací systém nepoužívajte v prítomnosti horľavých látok. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Používajte len batérie typu AA. Nepoužívajte spoločne rôzne typy alebo modely batérií, ako sú napríklad nikelmetal-hydridové batérie a lítium-iónové batérie. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Kryt priestoru na batérie pevne zatvorte, aby do monitorovacieho systému neprenikla vlhkosť. Poukazuje na okolnosti alebo postupy, ktoré by mohli poškodiť zariadenie alebo Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom iný majetok. Monitorovací systém nepoužívajte, ak je kryt priestoru na batérie otvorený alebo odstránený. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

8 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Snímač neponárajte do kvapalín ani naň nelejte žiadne tekutiny. Dbajte na správne vedenie káblov, aby sa pacient do nich nezamotal alebo sa nimi nepriškrtil. Panel LCD (displej) obsahuje toxické chemikálie. Nedotýkajte sa poškodených panelov LCD. Snímače určené na jednorazové použitie nepoužívajte opakovane. V prípade pochybností sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. Nesprávne nasadenie alebo nevhodné použitie snímača pulznej oxymetrie môže spôsobiť poškodenie tkaniva. Snímač neaplikujte príliš natesno ani naň nevyvíjajte nadmerný tlak. Snímač neobaľujte, nepoužívajte dodatočnú pásku ani ho nenechávajte príliš dlho na jednom mieste. Nezakrývajte otvory na reproduktore, neblokujte ich a netlmte ani neznižujte hlasitosť zvukového alarmu v prípade, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť pacienta. Nepoužívajte monitorovacie systémy ani snímače, ktoré sa zdajú byť poškodené. Namerané hodnoty pulznej oxymetrie a pulzový signál môžu byť ovplyvnené určitými stavmi pacienta, nadmerným pohybom pacienta, chybným nasadením snímača a niektorými podmienkami okolitého prostredia. V záujme zaistenia presných meraní pri jasnom osvetlení priestoru zakryte miesto so snímačom pulznej oxymetrie nepriehľadným materiálom. V záujme zaistenia najlepšieho výkonu a presnosti meraní používajte len príslušenstvo dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Covidien. Príslušenstvo používajte podľa príslušného návodu na použitie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

9 Dajte pozor, aby nedošlo k pricviknutiu kábla pulznej oxymetrie, pretože by sa tým mohol poškodiť. Jediné súčasti v monitorovacom systéme, ktoré môže používateľ vymeniť, sú štyri batérie typu AA. Kryt priestoru na batérie môžete otvoriť len na účel výmeny batérií. Otvárať kryt na sprístupnenie vnútorných súčasti na akýkoľvek iný účel smie len kvalifikovaný servisný personál. Neupravujte žiadne súčasti monitorovacieho systému. Batérie nehádžte, neudierajte na ne, chráňte ich pred nárazom alebo pádom a nepôsobte na ne tlakom, aby sa nepoškodili. Monitorovací systém a batérie uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu. Pred čistením monitorovacieho systéme vyberte batérie. Upozornenia V prípade prevádzky alebo uskladnenia monitorovacieho systému v podmienkach presahujúcich rozsahy stanovené v tejto príručke alebo v prípade vystavenia nadmerným otrasom alebo pádu nemusí systém fungovať. Dajte pozor na možné rušenie zo zdrojov elektromagnetického rušenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, rádiové vysielače, motory, telefóny, lampy, elektrochirurgické prístroje, defibrilátory a ďalšie lekárske prístroje. Ak sa namerané hodnoty pulznej oxymetrie odlišujú od predpokladov vyplývajúcich zo stavu pacienta, odstráňte zdroje možného rušenia. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

10 Použitie iného než uvedeného príslušenstva, snímačov a káblov môže viesť k nepresnosti merania monitorovacieho systému a zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti monitorovacieho systému. Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do styku s kovovými predmetmi, najmä pri preprave, aby nedošlo k skratu. Pri likvidácii alebo recyklácii monitorovacieho systému a jeho súčastí vrátane batérií a príslušenstva dodržiavajte miestne právne predpisy a nariadenia týkajúce sa recyklácie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

11 3 Nastavenie monitorovacieho systému Pri príprave monitorovacieho systému na používanie pacientom postupujte takto: oboznámte sa s jednotlivými časťami monitorovacieho systému, vložte batérie, zapnite monitorovací systém, pripojte snímač k monitorovaciemu systému a k pacientovi. Prevádzkové prostredie V záujme zaistenia spoľahlivosti sa monitorovací systém musí používať pri teplote od 5 ºC do 40 ºC (od 41 ºF do 104 ºF), vlhkosti od 15 % do 95 % (nekondenzujúcej) a nadmorskej výške od -390 do m (od do stôp). Časti monitorovacieho systému 1 Displej 2 Tlačidlo nahor 3 Tlačidlo návratu 4 Tlačidlo OK (výber) 5 Tlačidlo na stíšenie zvuku alarmu 6 Tlačidlo nadol 7 Ukazovateľ napájania 8 Vypínač 9 Tlačidlo ponuky Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

12 Vloženie batérií 1. Použite 4 lítiové batérie AA. 2. Dbajte na správnu orientáciu batérií. Zapnutie monitorovacieho systému 1. Stlačte na 1 sekundu vypínač. 2. Uistite sa, že zaznie pípnutie (ide o test zvuku alarmu) a že sa objaví hlavná obrazovka monitorovacieho systému. Kontrolka vedľa vypínača sa rozsvieti nazeleno. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

13 Vypnutie monitorovacieho systému 1. Stlačte vypínač a podržte ho asi na 1 sekundu. 2. Skontrolujte, či sa vypla obrazovka a zhasla zelená kontrolka. Určenie konektorov 1. Konektor snímača 2. Servisný konektor (používajte iba na pokyn zdravotníckeho pracovníka) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

14 Pripojenie snímača k pacientovi 1. Upevnite snímač na vhodné miesto na pacientovi (napríklad na prst, čelo, nos alebo nohu). Ak snímač nie je pripojený k pacientovi, na obrazovke sa zobrazí tento obrázok. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

15 Pripojenie snímača k monitorovaciemu systému 1. Napevno zasuňte konektor snímača. 2. Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či je pevne pripojený ku konektoru snímača. Ak snímač alebo predlžovací kábel chýba alebo nie je napevno pripojený, na obrazovke sa zobrazí tento obrázok. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

16 Overenie funkčnosti 1. Pozrite sa, či sa na obrazovke zobrazujú hodnoty saturácie kyslíkom (SpO 2 %) a pulzovej frekvencie v predpokladanom rozsahu. 2. Ak si nie ste istí, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

17 4 Monitorovanie pacienta Po dokončení nastavenia môžete začať s monitorovaním pacienta. Počas monitorovania pacienta vykonáte nasledujúce kroky: zoznámite sa s tým, ako vyzerá hlavná obrazovka za normálnych okolností, skontrolujete, či monitorovací systém prijíma kvalitný signál zo snímača, zoznámite sa s alarmami, výstrahami a ukazovateľmi, v prípade potreby zmeníte nastavenia monitorovacieho systému, ako je napríklad jas a zvuk, zobrazíte a oznámite priebeh monitorovania podľa požiadaviek zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

18 Súčasti hlavnej obrazovky 1. Ukazovateľ režimu domácej starostlivosti 2. Ukazovateľ SatSeconds (túto funkciu vám v prípade potreby vysvetlí zdravotnícky pracovník) 3. Úroveň nabitia batérie 4. Dátum a čas 5. Aktuálna nameraná hodnota SpO 2 % (kyslík) 6. Horný a dolný limit alarmu SpO 2 % 7. Ukazovateľ pulzu (indikačná stupnica) 8. Aktuálna pulzová frekvencia (údery za minútu, BPM) 9. Horný a dolný limit alarmu pulzovej frekvencie Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

19 Ak sa snímač odpojí od pacienta 1. Vráťte snímač na telo pacienta (prst, čelo alebo nos). 2. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Ak sa snímač odpojí od monitorovacieho systému 1. Pevne zasuňte konektor snímača do zásuvky v hornej časti monitorovacieho systému. 2. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

20 Ak sa spustí alarm pulzovej frekvencie Vysoká alebo nízka pulzová frekvencia Obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Ak sa spustí alarm SpO 2 Vysoké alebo nízke SpO 2 % Obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

21 Ak je stíšený alarm Alarm možno dočasne stíšiť stlačením tlačidla na stíšenie alarmu. Na obrazovke sa zobrazí symbol stíšeného alarmu so zostávajúcim časom stíšenia alarmu. Ak nastane rušenie signálu 1. Vypnite elektronické prístroje, ktoré sa nachádzajú v blízkosti systému. 2. Vyzvite pacienta, aby sa nehýbal. 3. Ak sa symbol rušenia naďalej zobrazuje na obrazovke, kontaktujte zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

22 Ak je batéria slabá Batéria je v poriadku Menej pruhov znamená nižšiu úroveň nabitia. Symbol slabej batérie Ak monitorujete pacienta nepretržite, batérie vymeňte do 15 minút. Pri monitorovaní formou občasných kontrol batérie vymeňte pred ďalším použitím systému. Symbol takmer vybitej batérie Batérie vymeňte čo najskôr. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

23 Ovládacie tlačidlá 1. Napájanie: Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť monitorovací systém. 3. Ponuka: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete zobraziť zoznam dostupných nastavení. 5. Nahor alebo nadol: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať ponukou nahor alebo nadol alebo zvýšiť či znížiť hodnotu o jednu jednotku. Ak chcete prechádzať ponukou rýchlejšie alebo ak chcete zvýšiť či znížiť hodnotu o viac ako jednu jednotku, tlačidlo stlačte a podržte. 2. Stíšenie alarmu: Jedným Jedným stlačením tohto tlačidla môžete dočasne stíšiť zvuk alarmu. 4. Späť: Jedným stlačením tohto tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. 6. OK: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete vybrať položku ponuky alebo hodnotu. Ak chcete zmeniť interval zobrazených nameraných hodnôt z každých 1, 5, 100 alebo 500, stlačte toto tlačidlo na obrazovke História monitorovania. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

24 Položky ponuky Uložiť bodové meranie umožňuje zachytiť aktuálne zobrazené namerané hodnoty. Nastavenie zvuku umožňuje nastaviť hlasitosť alarmov, pípania pulzu a pípania klávesov. Nastavenie jasu umožňuje nastaviť jas obrazovky. Šetrič obrazovky umožňuje nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého obrazovka stmavne (ak v tomto intervale nedošlo k stlačeniu klávesu monitorovacieho systému). História monitorovania umožňuje zobraziť uložené namerané hodnoty. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

25 Uloženie bodového merania 1. Stlačte tlačidlo ponuky. Zvýrazní sa položka Uložiť bodové meranie (horná položka). 2. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Uložiť bodové meranie. 3. Zobrazí sa hlásenie Bodové meranie uložené. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

26 Nastavenie hlasitosti 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Nastavenie zvuku. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Nastavenie zvuku. 4. Vyberte nastavenie zvuku, ktoré chcete zmeniť. Na nasledujúcej strane je ako príklad vybratá možnosť Hlasitosť alarmu. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

27 Príklad hlasitosti alarmu Keď chcete napríklad zmeniť hlasitosť alarmu: 1. Keď je zvýraznená možnosť Hlasitosť alarmu, stlačte tlačidlo OK. 2. Stlačením tlačidla so šípkou nahor alebo nadol vyberte hlasitosť. 3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber hlasitosti. Poznámka: Hlasitosť pulzu tiež môžete nastaviť stlačením tlačidla so šípkou nahor alebo nadol, keď sa zobrazuje hlavná obrazovka monitorovania. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

28 Nastavenie jasu 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Nastavenie jasu. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Nastavenie jasu. 4. Stláčaním tlačidla so šípkou nahor alebo nadol nastavte požadovaný jas. 5. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie jasu. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

29 Nastavenie šetriča obrazovky 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Šetrič obrazovky. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Šetrič obrazovky. 4. K dispozícii sú dve možnosti: Stlačením tlačidla so šípkou nahor zvýraznite možnosť Nikdy a potom stlačte tlačidlo OK. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

30 Prípadne môžete stlačiť tlačidlo OK a zmeniť počet minút nečinnosti, po uplynutí ktorých sa aktivuje šetrič obrazovky. -- Ak chcete zmeniť počet minút, stlačte tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol. - - Stlačením tlačidla OK potvrdíte počet minút, ktorý je uvedený na displeji. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

31 Zobrazenie histórie monitorovania 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka História monitorovania. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť História monitorovania. 4. Vyberte možnosť Zobraziť bodové údaje alebo Zobraziť kontinuálne údaje. 5. Stlačte tlačidlo OK. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

32 6. Počas zobrazenia kontinuálnych údajov môžete opätovným stlačením tlačidla OK nastaviť interval zobrazených nameraných hodnôt na každých 1, 5, 100 alebo 500 dátových bodov. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

33 Vysvetlivky k stavovým kódom Stav LM LP CB LB SO SD AO AS MO PS Popis Loss of pulse, patient motion (Strata pulzu, pohyb pacienta) Loss of pulse (Strata pulzu) Critically low battery (Kriticky slabá batéria) Low battery (Slabá batéria) Sensor off patient (Snímač odpojený od pacienta) Sensor disconnected from monitoring system (Snímač odpojený od monitorovacieho systému) Alarm audio off (Vypnutý zvuk alarmu) Alarm audio silenced (Stíšený zvuk alarmu) Signal interference, patient motion (Rušenie signálu, pohyb pacienta) Pulse search (Hľadanie pulzu) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

34 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

35 5 Výmena snímača Zdravotnícky pracovník vám pomôže určiť, kedy je potrebné vymeniť snímač alebo ho premiestniť na iné miesto na tele pacienta. Po uplynutí nejakého času od umiestnenia snímačov na telo pacienta skontrolujte, či nedochádza k nasledujúcim skutočnostiam: Pokožka pacienta pod snímačom je suchá, sčervenaná alebo bolestivá. Ihneď kontaktujte zdravotníckeho pracovníka a zmeňte umiestnenie snímača. Lepiaca časť snímača nedrží dostatočne. Snímač ľahko odpadáva alebo odpadne bezprostredne po pripojení k pacientovi. Príklady umiestnenia snímača Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

36 Informácie o snímači Niektoré snímače sa dodávajú v sterilnom balení, iné nie. V prípade otázok týkajúcich sa snímačov, ktoré používate na tele pacienta, sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

37 6 Čistenie monitorovacieho systému a snímača Monitorovací systém môžete pravidelne čistiť, aby sa zachoval jeho zánovný vzhľad a aby sa dali ľahko odčítať údaje zobrazené na displeji. Ak sa na monitorovací systém vyleje nejaká kvapalina, okamžite ho očistite. Odporúčané materiály na čistenie mäkká handrička, voda z vodovodu, izopropylalkohol, vlhčené obrúsky (spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka). Čistenie monitorovacieho systému 1. Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, zložte snímač z tela pacienta, vypnite monitorovací systém a vyberte batérie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

38 2. Mäkkú handričku navlhčite vodou z vodovodu alebo izopropylalkoholom. Ak sa tkanina nasiakne kvapalinou, vymeňte ju za suchú. Čistenie snímača Môžete použiť aj vlhčené obrúsky, ktoré vám odporučí zdravotnícky pracovník. 3. Jemne utrite všetky povrchy monitorovacieho systému. 4. Monitorovací systém nechajte uschnúť. 1. Ak je snímač určený na opakované použitie, spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka, ako ho máte čistiť. 2. Ak je snímač určený na jednorazové použitie, pravidelne ho likvidujte a vymieňajte za nový. Intervaly výmeny vám oznámi zdravotnícky pracovník. 3. Opakovane použiteľný snímač nechajte po vyčistení uschnúť. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

39 Opätovné spustenie monitorovacieho systému 1. Zapnite monitorovací systém. Skontrolujte, či sa správne zapne. 2. Sledujte, či budete počuť pípnutie, ktoré signalizuje funkčnosť zvuku. 3. Skontrolujte, či sa zapne displej a či vidíte oblasti s hodnotami SpO 2 a pulzovej frekvencie. 4. Ak monitorovací systém funguje správne, pripojte snímač k monitorovaciemu systému a k pacientovi. 5. Monitorujte pacienta obvyklým spôsobom. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

40 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

41 7 Príslušenstvo Monitorovací systém má niekoľko položiek príslušenstva. Spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka, či sú k dispozícii na používanie. Ochranný kryt Predlžovací kábel (DEC-4) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

42 Prenosné puzdro Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

43 8 Vtejto kapitole sú popísané symboly, ktoré sú uvedené na štítkoch monitorovacieho systému. Symbol Symboly Popis Zariadenie len na lekársky predpis Pozrite si návod na použitie Čínska smernica RoHS (žiadne nebezpečné látky) Správna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení Symbol Popis Stupeň ochrany proti vniknutiu (IP): Chránené proti prístupu prstom alebo pevným predmetom s veľkosťou nad 12,5 mm k nebezpečným častiam. Chránené proti padajúcim kvapkám vody pri naklonení zariadenia do 15 stupňov z normálnej polohy. Aplikovaná časť typu BF Klasifikácia UL (testované spoločnosťou Underwriters Laboratories na plnenie špecifických požiadaviek v rámci USA a Kanady) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

44 Symbol Popis Označenie CE schválené na predaj a používanie v Európe Zástupca pre Európsku úniu Referenčný kód (číslo dielu) Výrobca Sériové číslo Dátum výroby Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

45 Glosár BPM monitorovací systém okolité osvetlenie Pozri časť pulz BPM. Zariadenie opísané v týchto pokynoch na domáce použitie, ktoré sa používa na meranie SpO 2 a tepovej frekvencie pacienta. Osvetlenie v oblasti snímača pacienta. Okolité zdroje intenzívneho svetla, ako sú napríklad fototerapeutické lampy žiarivky, infračervené ohrievacie lampy a priame slnečné svetlo, môžu negatívne vplývať na výkon snímača SpO 2. ošetrovateľ pulz BPM Osoba, ktorá sa stará o pacienta a kontrolujte hodnoty na monitorovacom systéme a umiestnenie snímača. Tepová frekvencia. Meranie počtu úderov srdca za minútu. Tepová frekvencia sa tiež nazýva pulz, údery za minútu alebo BPM. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

46 pulz saturácia kyslíkom (saturácia) Počet úderov srdca, zvyčajne ako hodnota za minútu. Meranie percentuálneho podielu kyslíka v krvi pacienta. Označuje sa aj ako %SpO 2. snímač Príslušenstvo, ktoré sa používa na zber a odosielanie informácií o pacientovi do monitorovacieho systému. Jeden koniec snímača sa pripája na prst na nohe alebo ruke, ušný lalok alebo čelo pacienta a druhý koniec snímača sa pripája k monitorovaciemu systému. Snímač zhromažďuje merania snímaním tepovej frekvencie a podielu kyslíka v krvi pacienta a odosiela tieto informácie do monitorovacieho systému. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

47 SpO 2 (%SpO 2 ) umiestnenie snímača Odhad úrovne saturácie kyslíkom podľa merania monitorovacieho systému. Miesto na tele pacienta, kde je aplikovaný snímač, ako je napríklad prst, čelo alebo čelo. zdravotnícky pracovník Vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vám pomáha s monitorovaním pacienta a s používaním monitorovacieho systému u vás doma. Môže to byť lekár alebo zdravotná sestra, ktorí ošetrujú pacienta, alebo iný vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

48 Register A alarmy B batérie 12, 22 bezpečnostné informácie 7 10 D displej, monitorovací systém 18 dátum a čas 18 H hlavný vypínač 11, 23 N nadmorská výška, prevádzková 11 nameraná hodnota kyslíka (SpO 2 %) 18 nameraná hodnota pulzu (BPM) 18 nameraná hodnota SpO 2 (kyslík) 18 nastavenie P podmienky prostredia 11 popis monitorovacieho systému 5 príslušenstvo 41 S snímač 14 15, 19, 35 36, 38 symbol stíšeného alarmu 21 súčasti monitorovacieho systému 11 T teplota, prevádzková 11 tlačidlo na stíšenie alarmu 11, 23 tlačidlo OK 11, 23 tlačidlo ponuky 11, 23 tlačidlo so znakom začiarknutia (OK) 11, 23 tlačidlo so šípkou nadol 11, 23 tlačidlo so šípkou nahor 11, 23 tlačidlo späť 11, 23 tlačidlá so šípkami 11, 23 U upozornenia 9 10 Ú úloha ošetrovateľa 5 úloha zdravotníckeho pracovníka 6 V varovania 7 9 vlhkosť, prevádzková 11 Z zapnutie alebo vypnutie monitorovacieho systému Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

49 Poznámky:

50 Part No. PT Rev A (A7385-3) COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien logo and Positive Results for Life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. * brands are trademarks of their respective owners. Other brands are trademarks of a Covidien company Covidien. All rights reserved. Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA USA. Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore, Ireland

TM Nellcor Lôžkový systém na monitorovanie SpO 2 pacienta PM100N Pokyny na domáce použitie

TM Nellcor Lôžkový systém na monitorovanie SpO 2 pacienta PM100N Pokyny na domáce použitie TM Nellcor Lôžkový systém na monitorovanie SpO 2 pacienta PM100N Pokyny na domáce použitie 2014 Covidien. Všetky práva vyhradené. Názov COVIDIEN, názov COVIDIEN s logom, logo Covidien a slogan Positive

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

MC-60_SK.p65

MC-60_SK.p65 Návod na obsluhu Návod k obsluze Instrukcja obsługi MC 60 SK CZ PL MC 60 Digitálna meteostanica Digitální meteostanice Cyfrowa stacja meteorologiczna 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd SK Kuchynská váha s odmerkou EK6331-20 Návod na používanie Max. váha 3000g (3kg) minimálna váha 1g Batérie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod na používanie Funkcie 1. Funkcia odmerky 2. Zobrazenie objemu

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Návod na obsluhu

Návod na obsluhu Návod na obsluhu Obsah Kapitola Strana 1. Použitie podľa pokynov 3 2. Bezpečnostné pokyny 3 3. Prvky prístroja 4 4. Prvky displeja 5 5. Uvedenie do prevádzky 6 5.1 Vloženie/výmena batérie 6 5.2 Zapnutie

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj Auna Weimar Návod na použitie 10026418-10026419 Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické a funkčné požiadavky.

Podrobnejšie

MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK

MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete so zariadením pracovať, starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Obsah 1 Určenie 3 2 Popis OTP tokenu 3 3 Nesprávne zadaný PIN kód PIN FAIL 4 4 Použitie Autentifikácia 5 5 Odomknutie OTP tokenu 6 Strana 2 z 8 1 Určenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SK Pulzmeter SIGMA Onyx Balance

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SK Pulzmeter SIGMA Onyx Balance POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SK Pulzmeter SIGMA Onyx Balance Obsah PREDSLOV A OBSAH BALENIA... 3 Pulzmeter ONYX BALANCE... 3 ZÁKLADNÉ FUNKCIE... 3 Prehľad menu... 3 Funkcie tlačidiel... 4 Upevnenie hrudného pásu/držiaka

Podrobnejšie

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája

1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napája 1. Rozsah doručenia 1x ohrievač vzduchu Palma 2.0 1x termostat do vlhkého prostredia Thermo 1 2. Technické dáta Typ zariadenia: Palma 2.0 Zdroj napájania: 230 V / 50-60 HZ Maximálny výkon: 2025 W Maximálna

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4 Burlesque Queen je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na dvadsaťjeden fixných herných líniách. Hráč sa tu stretne s rôznymi hernými prvkami ako bonusová hra, voľné spiny. Hra je

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou)

Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou) Návod na obsluhu ekasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou) 1 Displej 2 Klávesnica 3 Funkčné tlačidlá 4 Termo páska 5 Priestor na vloženie karty Vloženie/výmena papiera Pre vloženie novej rolky papiera

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019 Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- ink UGTx UGTx UGT5x UGT5x 8775 / / 9 Bezpečnostné upozornenia Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je vybavený veľmi presným teplotným a vlhkostným snímačom. Hlavnými prednosťami záznamníka sú vysoká presnosť, krátky

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web g Kuchynská váha s odmerkou /TARA UNIT sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 16041FV05X01IX 2019-01 Vážení zákazníci! Vaša nová digitálna kuchynská váha s odnímateľnou odmerkou meria v gramových

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92511HB551XVII 2017-06 Obsah 2 Technické údaje 3 Bezpečnostné upozornenia 4 Likvidácia 5 Používanie 5 Vloženie

Podrobnejšie

left/RIGHT

left/RIGHT Operating Manual Wireless Hearing Protection Order No.: PM260/00 MSAsafety.com This product incorporates Bluetooth wireless technology. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com Používanie Mojich charakteristických vzorov s aplikáciou CONTOUR DIABETES Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte vždy vopred s Vašim lekárom. Funkcia Moje charakteristické vzory identifikuje špecifické

Podrobnejšie

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod na obsluhu Tento prístroj využíva

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Praktické skúsenosti s použitím rôznych metód sledovania teploty PharmDr Daniela Jenisová 6.12.2016 Conforum Workshop Monitorovanie teploty Podľa smerníc pre prepravu farmaceutických produktov je nutné

Podrobnejšie

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd

_BDA_IceWind_Luftkühler_Klarstein.indd IceWind Ochladzovač vzduchu 10033496 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ with.vub.sk, Bank of

INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ   with.vub.sk, Bank of INTERNET BANKING Práca s tokenom VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, with.vub.sk, 0850 123 000 Bank of VYNOVENÝ INTERNET BANKING Nový, moderný dizajn Dostupnosť zo všetkých zariadení Prehľad o svojich financiách

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com

Blood Glucose Monitoring System Copyright Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. diabetes.ascensia.com Vytváranie plánov pripomienok meraní s CONTOUR DIABETES aplikáciou Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte vždy vopred s Vašim lekárom. Plán pripomienok meraní Vám pomáha optimalizovať monitoring

Podrobnejšie

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd Infrapanel 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

untitled

untitled Meracie zariadenie na samovyšetrenie 3 parametrov (glukóza, triglyceridy, cholesterol) Manuál pre používateľa Obsah Obsah balenia: 3in1. merací prístroj 3in1. glukózové testovacie prúžky 10 ks Odberové

Podrobnejšie

_ _BDA_auna_Dreamee.indd

_ _BDA_auna_Dreamee.indd Dreamee Rádiobudík s CD-prehrávačom 10029899 10029900 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny,

Podrobnejšie

TurboBuddy Plus Vysávač

TurboBuddy Plus Vysávač TurboBuddy Plus Vysávač 10032991 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Kefa na vyrovnávanie vlasov sk Návod na použitie 97340AS6X5VIII 2018-05 Vážení zákazníci! S vašou novou kefou na vyrovnávanie vlasov si vaše vlasy jemne a rýchlo súčasne rozuzlíte a vyrovnáte. Vďaka keramickej

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

Správa napájania Používateľská príručka

Správa napájania Používateľská príručka Správa napájania Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation

Podrobnejšie

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd AV2-H338 5.1 Surround Receiver 10004932 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

Unica Wireless > POHODLIE NA DOSAH VAŠEJ RUKY...

Unica Wireless > POHODLIE NA DOSAH VAŠEJ RUKY... Atraktívny moderný dizajn Na svet prichádza nová Wireless na diaľkové ovládanie, vytvorená pre váš väčší komfort. Prijímače sú k dispozícii v dvoch prevedeniach s nulovým alebo bez nulového vodiča. Niekoľko

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Microsoft Word - Lifeguard manual preklad

Microsoft Word - Lifeguard manual preklad Návod na obsluhu je elektronický tester alkoholu, ktorý je určený na meranie obsahu alkoholu v ľudskom dychu. Funguje na princípe elektrochemického senzora, ktorý zabezpečuje vysokú presnosť a dlhú životnosť

Podrobnejšie

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1 Ref. č.: 178.309; 178.312 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL V1.1 Blahoželáme k nákupu tohto produktu Fenton. Pred používaním produktu si dôkladne prečítajte túto príručku, aby ste mohli plne využívať všetky funkcie.

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Aute

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Aute Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu EZIO Pico Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie Autentifikácia 4 5 Odomknutie bezpečnostného tokenu 5 6

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

Untitled

Untitled TT 15/TT 15 mini obojok Príručka používateľa November 2015 Začíname VAROVANIE Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie MIXÉR NA FRAPPÉ R-4410 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

DIC 221 SÉRIA

DIC 221 SÉRIA DIC SÉRIA ! VÝSTRAHA PREHĽAD PROODUKTU. Prosím, prečítajte si pred inštaláciou a použitím produktu starostlivo tieto pokyny.. Neodstrihujte zdroj napájania kvôli jeho predĺženiu; zariadenie (transformátor)

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

B.book

B.book A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Slovensky Pre Vašu bezpečnosˆ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny

Podrobnejšie

JABLOTRON 100 Popis přístupového modulu / klávesnice se segmenty

JABLOTRON 100 Popis přístupového modulu / klávesnice se segmenty JABLOTRON 100 - Užívateľský návod POPIS KLÁVESNICE (Prístupový modul so segmentmi) V systéme JABLOTRON 100 existujú rôzne varianty prístupových modulov, ktoré umožňujú systém ovládať a zároveň prehľadne

Podrobnejšie

kitsound.co.uk SK Ak si chcete prezrieť a prevziať túto príručku v ďalších jazykoch, otvorte nasledujúce prepojenie:

kitsound.co.uk SK Ak si chcete prezrieť a prevziať túto príručku v ďalších jazykoch, otvorte nasledujúce prepojenie: kitsound.co.uk SK Ak si chcete prezrieť a prevziať túto príručku v ďalších jazykoch, otvorte nasledujúce prepojenie: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetooth reproduktor Návod na používanie

Podrobnejšie

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Klimatizácia 10029317 10029318 Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto prístroja. Pozorne si prosím prečítajte nasledujúci manuál a postupujte podľa návodu na obsluhu, aby sa predišlo možnému

Podrobnejšie