Pokyny na domáce použitie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Pokyny na domáce použitie"

Prepis

1 TM Nellcor Prenosný systém na monitorovanie SpO 2 pacienta PM10N Pokyny na domáce použitie

2 2013 Covidien. Všetky práva vyhradené. Názov COVIDIEN, názov COVIDIEN s logom, logo Covidien a slogan Positive Results for Life sú ochranné známky spoločnosti Covidien AG registrované v USA a na medzinárodnej úrovni. Značky * sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Ostatné značky sú ochrannými známkami spoločnosti Covidien. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

3 Obsah Sem si zapíšte kontaktné údaje na zdravotníckeho pracovníka. 1 Vitajte Bezpečnostné informácie Nastavenie monitorovacieho systému Monitorovanie pacienta Výmena snímača Čistenie monitorovacieho systému a snímača Príslušenstvo Symboly Glosár...45 Register...48 Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

4 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

5 1 Vitajte Táto príručka je určená pre ošetrovateľov v domácom prostredí osoby, ktoré sa v domácom prostredí starajú o pacientov monitorovaných Nellcor TM prenosným systémom na monitorovanie SpO 2 pacienta (PM10N). Pred použitím monitorovacieho systému si prečítajte celú príručku. Monitorovací systém možno použiť u pacientov v každom veku: dojčiat, detí a dospelých. Zdravotnícky pracovník vám pomôže pri výbere a použití vhodného snímača Nellcor TM podľa veľkosti a veku pacienta. Čo je vašou úlohou ako ošetrovateľa? Zdravotnícky pracovník vám poskytne pokyny Akú funkciu plní monitorovací systém? týkajúce sa nasledujúcich činností: Monitorovací systém meria pulzovú frekvenciu a percentuálny podiel kyslíka obiehajúceho v krvi zapnutie a vypnutie monitorovacieho systému, (funkčná saturácia kyslíkom). Keď pulzová frekvencia alebo percentuálny podiel kyslíka pacienta klesne pripojenie snímača pod vopred stanovený limit alebo ho prekročí, k pacientovi, monitorovací systém vás na to upozorní spustením reagovanie na spustenie alarmov, zvukového alarmu, zobrazením ukazovateľa vyhľadanie zdravotníckeho pracovníka v prípade a blikajúcim číslom. otázok alebo obáv. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

6 Čo je úlohou zdravotníckeho pracovníka? Zdravotnícky pracovník je odborne vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykoná nasledujúce činnosti: V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa informácií uvedených v tejto príručke kontaktujte zdravotníckeho pracovníka. objedná monitorovací systém a snímače na domáce použitie, nastaví monitorovací systém podľa vašich potrieb, pomáha pri monitorovaní pacienta a odpovedá na prípadné otázky, kontroluje výsledky monitorovania a stav pacienta, zaisťuje správne fungovanie monitorovacieho systému, pravidelne vás kontaktuje, aby sa presvedčil, že monitorovací systém spĺňa vaše potreby. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

7 2 Bezpečnostné informácie Túto kapitolu si dôkladne prečítajte. V prípade otázok sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. VAROVANIA Bezpečnostné symboly VAROVANIE Výstrahy upozorňujú používateľov na možné závažné následky (smrť, zranenie alebo nežiaduce účinky) pre pacienta, používateľa alebo životné prostredie. Upozornenie Nebezpečenstvo výbuchu Monitorovací systém nepoužívajte v prítomnosti horľavých látok. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Používajte len batérie typu AA. Nepoužívajte spoločne rôzne typy alebo modely batérií, ako sú napríklad nikelmetal-hydridové batérie a lítium-iónové batérie. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Kryt priestoru na batérie pevne zatvorte, aby do monitorovacieho systému neprenikla vlhkosť. Poukazuje na okolnosti alebo postupy, ktoré by mohli poškodiť zariadenie alebo Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom iný majetok. Monitorovací systém nepoužívajte, ak je kryt priestoru na batérie otvorený alebo odstránený. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

8 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Snímač neponárajte do kvapalín ani naň nelejte žiadne tekutiny. Dbajte na správne vedenie káblov, aby sa pacient do nich nezamotal alebo sa nimi nepriškrtil. Panel LCD (displej) obsahuje toxické chemikálie. Nedotýkajte sa poškodených panelov LCD. Snímače určené na jednorazové použitie nepoužívajte opakovane. V prípade pochybností sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. Nesprávne nasadenie alebo nevhodné použitie snímača pulznej oxymetrie môže spôsobiť poškodenie tkaniva. Snímač neaplikujte príliš natesno ani naň nevyvíjajte nadmerný tlak. Snímač neobaľujte, nepoužívajte dodatočnú pásku ani ho nenechávajte príliš dlho na jednom mieste. Nezakrývajte otvory na reproduktore, neblokujte ich a netlmte ani neznižujte hlasitosť zvukového alarmu v prípade, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť pacienta. Nepoužívajte monitorovacie systémy ani snímače, ktoré sa zdajú byť poškodené. Namerané hodnoty pulznej oxymetrie a pulzový signál môžu byť ovplyvnené určitými stavmi pacienta, nadmerným pohybom pacienta, chybným nasadením snímača a niektorými podmienkami okolitého prostredia. V záujme zaistenia presných meraní pri jasnom osvetlení priestoru zakryte miesto so snímačom pulznej oxymetrie nepriehľadným materiálom. V záujme zaistenia najlepšieho výkonu a presnosti meraní používajte len príslušenstvo dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Covidien. Príslušenstvo používajte podľa príslušného návodu na použitie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

9 Dajte pozor, aby nedošlo k pricviknutiu kábla pulznej oxymetrie, pretože by sa tým mohol poškodiť. Jediné súčasti v monitorovacom systéme, ktoré môže používateľ vymeniť, sú štyri batérie typu AA. Kryt priestoru na batérie môžete otvoriť len na účel výmeny batérií. Otvárať kryt na sprístupnenie vnútorných súčasti na akýkoľvek iný účel smie len kvalifikovaný servisný personál. Neupravujte žiadne súčasti monitorovacieho systému. Batérie nehádžte, neudierajte na ne, chráňte ich pred nárazom alebo pádom a nepôsobte na ne tlakom, aby sa nepoškodili. Monitorovací systém a batérie uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu. Pred čistením monitorovacieho systéme vyberte batérie. Upozornenia V prípade prevádzky alebo uskladnenia monitorovacieho systému v podmienkach presahujúcich rozsahy stanovené v tejto príručke alebo v prípade vystavenia nadmerným otrasom alebo pádu nemusí systém fungovať. Dajte pozor na možné rušenie zo zdrojov elektromagnetického rušenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, rádiové vysielače, motory, telefóny, lampy, elektrochirurgické prístroje, defibrilátory a ďalšie lekárske prístroje. Ak sa namerané hodnoty pulznej oxymetrie odlišujú od predpokladov vyplývajúcich zo stavu pacienta, odstráňte zdroje možného rušenia. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

10 Použitie iného než uvedeného príslušenstva, snímačov a káblov môže viesť k nepresnosti merania monitorovacieho systému a zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti monitorovacieho systému. Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do styku s kovovými predmetmi, najmä pri preprave, aby nedošlo k skratu. Pri likvidácii alebo recyklácii monitorovacieho systému a jeho súčastí vrátane batérií a príslušenstva dodržiavajte miestne právne predpisy a nariadenia týkajúce sa recyklácie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

11 3 Nastavenie monitorovacieho systému Pri príprave monitorovacieho systému na používanie pacientom postupujte takto: oboznámte sa s jednotlivými časťami monitorovacieho systému, vložte batérie, zapnite monitorovací systém, pripojte snímač k monitorovaciemu systému a k pacientovi. Prevádzkové prostredie V záujme zaistenia spoľahlivosti sa monitorovací systém musí používať pri teplote od 5 ºC do 40 ºC (od 41 ºF do 104 ºF), vlhkosti od 15 % do 95 % (nekondenzujúcej) a nadmorskej výške od -390 do m (od do stôp). Časti monitorovacieho systému 1 Displej 2 Tlačidlo nahor 3 Tlačidlo návratu 4 Tlačidlo OK (výber) 5 Tlačidlo na stíšenie zvuku alarmu 6 Tlačidlo nadol 7 Ukazovateľ napájania 8 Vypínač 9 Tlačidlo ponuky Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

12 Vloženie batérií 1. Použite 4 lítiové batérie AA. 2. Dbajte na správnu orientáciu batérií. Zapnutie monitorovacieho systému 1. Stlačte na 1 sekundu vypínač. 2. Uistite sa, že zaznie pípnutie (ide o test zvuku alarmu) a že sa objaví hlavná obrazovka monitorovacieho systému. Kontrolka vedľa vypínača sa rozsvieti nazeleno. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

13 Vypnutie monitorovacieho systému 1. Stlačte vypínač a podržte ho asi na 1 sekundu. 2. Skontrolujte, či sa vypla obrazovka a zhasla zelená kontrolka. Určenie konektorov 1. Konektor snímača 2. Servisný konektor (používajte iba na pokyn zdravotníckeho pracovníka) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

14 Pripojenie snímača k pacientovi 1. Upevnite snímač na vhodné miesto na pacientovi (napríklad na prst, čelo, nos alebo nohu). Ak snímač nie je pripojený k pacientovi, na obrazovke sa zobrazí tento obrázok. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

15 Pripojenie snímača k monitorovaciemu systému 1. Napevno zasuňte konektor snímača. 2. Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či je pevne pripojený ku konektoru snímača. Ak snímač alebo predlžovací kábel chýba alebo nie je napevno pripojený, na obrazovke sa zobrazí tento obrázok. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

16 Overenie funkčnosti 1. Pozrite sa, či sa na obrazovke zobrazujú hodnoty saturácie kyslíkom (SpO 2 %) a pulzovej frekvencie v predpokladanom rozsahu. 2. Ak si nie ste istí, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

17 4 Monitorovanie pacienta Po dokončení nastavenia môžete začať s monitorovaním pacienta. Počas monitorovania pacienta vykonáte nasledujúce kroky: zoznámite sa s tým, ako vyzerá hlavná obrazovka za normálnych okolností, skontrolujete, či monitorovací systém prijíma kvalitný signál zo snímača, zoznámite sa s alarmami, výstrahami a ukazovateľmi, v prípade potreby zmeníte nastavenia monitorovacieho systému, ako je napríklad jas a zvuk, zobrazíte a oznámite priebeh monitorovania podľa požiadaviek zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

18 Súčasti hlavnej obrazovky 1. Ukazovateľ režimu domácej starostlivosti 2. Ukazovateľ SatSeconds (túto funkciu vám v prípade potreby vysvetlí zdravotnícky pracovník) 3. Úroveň nabitia batérie 4. Dátum a čas 5. Aktuálna nameraná hodnota SpO 2 % (kyslík) 6. Horný a dolný limit alarmu SpO 2 % 7. Ukazovateľ pulzu (indikačná stupnica) 8. Aktuálna pulzová frekvencia (údery za minútu, BPM) 9. Horný a dolný limit alarmu pulzovej frekvencie Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

19 Ak sa snímač odpojí od pacienta 1. Vráťte snímač na telo pacienta (prst, čelo alebo nos). 2. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Ak sa snímač odpojí od monitorovacieho systému 1. Pevne zasuňte konektor snímača do zásuvky v hornej časti monitorovacieho systému. 2. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

20 Ak sa spustí alarm pulzovej frekvencie Vysoká alebo nízka pulzová frekvencia Obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Ak sa spustí alarm SpO 2 Vysoké alebo nízke SpO 2 % Obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

21 Ak je stíšený alarm Alarm možno dočasne stíšiť stlačením tlačidla na stíšenie alarmu. Na obrazovke sa zobrazí symbol stíšeného alarmu so zostávajúcim časom stíšenia alarmu. Ak nastane rušenie signálu 1. Vypnite elektronické prístroje, ktoré sa nachádzajú v blízkosti systému. 2. Vyzvite pacienta, aby sa nehýbal. 3. Ak sa symbol rušenia naďalej zobrazuje na obrazovke, kontaktujte zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

22 Ak je batéria slabá Batéria je v poriadku Menej pruhov znamená nižšiu úroveň nabitia. Symbol slabej batérie Ak monitorujete pacienta nepretržite, batérie vymeňte do 15 minút. Pri monitorovaní formou občasných kontrol batérie vymeňte pred ďalším použitím systému. Symbol takmer vybitej batérie Batérie vymeňte čo najskôr. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

23 Ovládacie tlačidlá 1. Napájanie: Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť monitorovací systém. 3. Ponuka: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete zobraziť zoznam dostupných nastavení. 5. Nahor alebo nadol: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať ponukou nahor alebo nadol alebo zvýšiť či znížiť hodnotu o jednu jednotku. Ak chcete prechádzať ponukou rýchlejšie alebo ak chcete zvýšiť či znížiť hodnotu o viac ako jednu jednotku, tlačidlo stlačte a podržte. 2. Stíšenie alarmu: Jedným Jedným stlačením tohto tlačidla môžete dočasne stíšiť zvuk alarmu. 4. Späť: Jedným stlačením tohto tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. 6. OK: Jedným stlačením tohto tlačidla môžete vybrať položku ponuky alebo hodnotu. Ak chcete zmeniť interval zobrazených nameraných hodnôt z každých 1, 5, 100 alebo 500, stlačte toto tlačidlo na obrazovke História monitorovania. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

24 Položky ponuky Uložiť bodové meranie umožňuje zachytiť aktuálne zobrazené namerané hodnoty. Nastavenie zvuku umožňuje nastaviť hlasitosť alarmov, pípania pulzu a pípania klávesov. Nastavenie jasu umožňuje nastaviť jas obrazovky. Šetrič obrazovky umožňuje nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého obrazovka stmavne (ak v tomto intervale nedošlo k stlačeniu klávesu monitorovacieho systému). História monitorovania umožňuje zobraziť uložené namerané hodnoty. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

25 Uloženie bodového merania 1. Stlačte tlačidlo ponuky. Zvýrazní sa položka Uložiť bodové meranie (horná položka). 2. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Uložiť bodové meranie. 3. Zobrazí sa hlásenie Bodové meranie uložené. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

26 Nastavenie hlasitosti 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Nastavenie zvuku. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Nastavenie zvuku. 4. Vyberte nastavenie zvuku, ktoré chcete zmeniť. Na nasledujúcej strane je ako príklad vybratá možnosť Hlasitosť alarmu. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

27 Príklad hlasitosti alarmu Keď chcete napríklad zmeniť hlasitosť alarmu: 1. Keď je zvýraznená možnosť Hlasitosť alarmu, stlačte tlačidlo OK. 2. Stlačením tlačidla so šípkou nahor alebo nadol vyberte hlasitosť. 3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber hlasitosti. Poznámka: Hlasitosť pulzu tiež môžete nastaviť stlačením tlačidla so šípkou nahor alebo nadol, keď sa zobrazuje hlavná obrazovka monitorovania. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

28 Nastavenie jasu 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Nastavenie jasu. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Nastavenie jasu. 4. Stláčaním tlačidla so šípkou nahor alebo nadol nastavte požadovaný jas. 5. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie jasu. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

29 Nastavenie šetriča obrazovky 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka Šetrič obrazovky. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Šetrič obrazovky. 4. K dispozícii sú dve možnosti: Stlačením tlačidla so šípkou nahor zvýraznite možnosť Nikdy a potom stlačte tlačidlo OK. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

30 Prípadne môžete stlačiť tlačidlo OK a zmeniť počet minút nečinnosti, po uplynutí ktorých sa aktivuje šetrič obrazovky. -- Ak chcete zmeniť počet minút, stlačte tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol. - - Stlačením tlačidla OK potvrdíte počet minút, ktorý je uvedený na displeji. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

31 Zobrazenie histórie monitorovania 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Stláčajte tlačidlo so šípkou nadol, kým sa nezvýrazní položka História monitorovania. 3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť História monitorovania. 4. Vyberte možnosť Zobraziť bodové údaje alebo Zobraziť kontinuálne údaje. 5. Stlačte tlačidlo OK. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

32 6. Počas zobrazenia kontinuálnych údajov môžete opätovným stlačením tlačidla OK nastaviť interval zobrazených nameraných hodnôt na každých 1, 5, 100 alebo 500 dátových bodov. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

33 Vysvetlivky k stavovým kódom Stav LM LP CB LB SO SD AO AS MO PS Popis Loss of pulse, patient motion (Strata pulzu, pohyb pacienta) Loss of pulse (Strata pulzu) Critically low battery (Kriticky slabá batéria) Low battery (Slabá batéria) Sensor off patient (Snímač odpojený od pacienta) Sensor disconnected from monitoring system (Snímač odpojený od monitorovacieho systému) Alarm audio off (Vypnutý zvuk alarmu) Alarm audio silenced (Stíšený zvuk alarmu) Signal interference, patient motion (Rušenie signálu, pohyb pacienta) Pulse search (Hľadanie pulzu) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

34 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

35 5 Výmena snímača Zdravotnícky pracovník vám pomôže určiť, kedy je potrebné vymeniť snímač alebo ho premiestniť na iné miesto na tele pacienta. Po uplynutí nejakého času od umiestnenia snímačov na telo pacienta skontrolujte, či nedochádza k nasledujúcim skutočnostiam: Pokožka pacienta pod snímačom je suchá, sčervenaná alebo bolestivá. Ihneď kontaktujte zdravotníckeho pracovníka a zmeňte umiestnenie snímača. Lepiaca časť snímača nedrží dostatočne. Snímač ľahko odpadáva alebo odpadne bezprostredne po pripojení k pacientovi. Príklady umiestnenia snímača Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

36 Informácie o snímači Niektoré snímače sa dodávajú v sterilnom balení, iné nie. V prípade otázok týkajúcich sa snímačov, ktoré používate na tele pacienta, sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

37 6 Čistenie monitorovacieho systému a snímača Monitorovací systém môžete pravidelne čistiť, aby sa zachoval jeho zánovný vzhľad a aby sa dali ľahko odčítať údaje zobrazené na displeji. Ak sa na monitorovací systém vyleje nejaká kvapalina, okamžite ho očistite. Odporúčané materiály na čistenie mäkká handrička, voda z vodovodu, izopropylalkohol, vlhčené obrúsky (spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka). Čistenie monitorovacieho systému 1. Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, zložte snímač z tela pacienta, vypnite monitorovací systém a vyberte batérie. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

38 2. Mäkkú handričku navlhčite vodou z vodovodu alebo izopropylalkoholom. Ak sa tkanina nasiakne kvapalinou, vymeňte ju za suchú. Čistenie snímača Môžete použiť aj vlhčené obrúsky, ktoré vám odporučí zdravotnícky pracovník. 3. Jemne utrite všetky povrchy monitorovacieho systému. 4. Monitorovací systém nechajte uschnúť. 1. Ak je snímač určený na opakované použitie, spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka, ako ho máte čistiť. 2. Ak je snímač určený na jednorazové použitie, pravidelne ho likvidujte a vymieňajte za nový. Intervaly výmeny vám oznámi zdravotnícky pracovník. 3. Opakovane použiteľný snímač nechajte po vyčistení uschnúť. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

39 Opätovné spustenie monitorovacieho systému 1. Zapnite monitorovací systém. Skontrolujte, či sa správne zapne. 2. Sledujte, či budete počuť pípnutie, ktoré signalizuje funkčnosť zvuku. 3. Skontrolujte, či sa zapne displej a či vidíte oblasti s hodnotami SpO 2 a pulzovej frekvencie. 4. Ak monitorovací systém funguje správne, pripojte snímač k monitorovaciemu systému a k pacientovi. 5. Monitorujte pacienta obvyklým spôsobom. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

40 Poznámky: Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

41 7 Príslušenstvo Monitorovací systém má niekoľko položiek príslušenstva. Spýtajte sa zdravotníckeho pracovníka, či sú k dispozícii na používanie. Ochranný kryt Predlžovací kábel (DEC-4) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

42 Prenosné puzdro Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

43 8 Vtejto kapitole sú popísané symboly, ktoré sú uvedené na štítkoch monitorovacieho systému. Symbol Symboly Popis Zariadenie len na lekársky predpis Pozrite si návod na použitie Čínska smernica RoHS (žiadne nebezpečné látky) Správna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení Symbol Popis Stupeň ochrany proti vniknutiu (IP): Chránené proti prístupu prstom alebo pevným predmetom s veľkosťou nad 12,5 mm k nebezpečným častiam. Chránené proti padajúcim kvapkám vody pri naklonení zariadenia do 15 stupňov z normálnej polohy. Aplikovaná časť typu BF Klasifikácia UL (testované spoločnosťou Underwriters Laboratories na plnenie špecifických požiadaviek v rámci USA a Kanady) Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

44 Symbol Popis Označenie CE schválené na predaj a používanie v Európe Zástupca pre Európsku úniu Referenčný kód (číslo dielu) Výrobca Sériové číslo Dátum výroby Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

45 Glosár BPM monitorovací systém okolité osvetlenie Pozri časť pulz BPM. Zariadenie opísané v týchto pokynoch na domáce použitie, ktoré sa používa na meranie SpO 2 a tepovej frekvencie pacienta. Osvetlenie v oblasti snímača pacienta. Okolité zdroje intenzívneho svetla, ako sú napríklad fototerapeutické lampy žiarivky, infračervené ohrievacie lampy a priame slnečné svetlo, môžu negatívne vplývať na výkon snímača SpO 2. ošetrovateľ pulz BPM Osoba, ktorá sa stará o pacienta a kontrolujte hodnoty na monitorovacom systéme a umiestnenie snímača. Tepová frekvencia. Meranie počtu úderov srdca za minútu. Tepová frekvencia sa tiež nazýva pulz, údery za minútu alebo BPM. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

46 pulz saturácia kyslíkom (saturácia) Počet úderov srdca, zvyčajne ako hodnota za minútu. Meranie percentuálneho podielu kyslíka v krvi pacienta. Označuje sa aj ako %SpO 2. snímač Príslušenstvo, ktoré sa používa na zber a odosielanie informácií o pacientovi do monitorovacieho systému. Jeden koniec snímača sa pripája na prst na nohe alebo ruke, ušný lalok alebo čelo pacienta a druhý koniec snímača sa pripája k monitorovaciemu systému. Snímač zhromažďuje merania snímaním tepovej frekvencie a podielu kyslíka v krvi pacienta a odosiela tieto informácie do monitorovacieho systému. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

47 SpO 2 (%SpO 2 ) umiestnenie snímača Odhad úrovne saturácie kyslíkom podľa merania monitorovacieho systému. Miesto na tele pacienta, kde je aplikovaný snímač, ako je napríklad prst, čelo alebo čelo. zdravotnícky pracovník Vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vám pomáha s monitorovaním pacienta a s používaním monitorovacieho systému u vás doma. Môže to byť lekár alebo zdravotná sestra, ktorí ošetrujú pacienta, alebo iný vyškolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

48 Register A alarmy B batérie 12, 22 bezpečnostné informácie 7 10 D displej, monitorovací systém 18 dátum a čas 18 H hlavný vypínač 11, 23 N nadmorská výška, prevádzková 11 nameraná hodnota kyslíka (SpO 2 %) 18 nameraná hodnota pulzu (BPM) 18 nameraná hodnota SpO 2 (kyslík) 18 nastavenie P podmienky prostredia 11 popis monitorovacieho systému 5 príslušenstvo 41 S snímač 14 15, 19, 35 36, 38 symbol stíšeného alarmu 21 súčasti monitorovacieho systému 11 T teplota, prevádzková 11 tlačidlo na stíšenie alarmu 11, 23 tlačidlo OK 11, 23 tlačidlo ponuky 11, 23 tlačidlo so znakom začiarknutia (OK) 11, 23 tlačidlo so šípkou nadol 11, 23 tlačidlo so šípkou nahor 11, 23 tlačidlo späť 11, 23 tlačidlá so šípkami 11, 23 U upozornenia 9 10 Ú úloha ošetrovateľa 5 úloha zdravotníckeho pracovníka 6 V varovania 7 9 vlhkosť, prevádzková 11 Z zapnutie alebo vypnutie monitorovacieho systému Podpora PM10N Pokyny na domáce použitie

49 Poznámky:

50 Part No. PT Rev A (A7385-3) COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien logo and Positive Results for Life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. * brands are trademarks of their respective owners. Other brands are trademarks of a Covidien company Covidien. All rights reserved. Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA USA. Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore, Ireland