DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/15, Trebišov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/15, Trebišov"

Prepis

1 pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/, Trebišov opakovaná dražba vykonáva sa predaj nehnuteľnosti evidovanej v katastrálnom území Streda nad Bodrogom na LV č a to : - Stavba na parcele č. 1918, rodinný dom bufet, súpisné číslo 799 podiel 1/1 Právny vzťah k parcele na ktorej leží - stavba s. č. 799 nie je evidovaná na liste vlastníctva Dátum konania dražby: Miesto konania dražby: zasadačka DÚ Košice, pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/, Čas konania dražby : 10:00 hod. Vyvolávacia cena : EUR, ktorá je najnižším podaním Obhliadka nehnuteľnosti: dňa od 10:00 hod 11:00 hod., Streda nad Bodrogom XH2

2 pobočka Trebišov vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to nehnuteľnosti vedené na Okresný úrad Trebišov, Katastrálny odbor, obec Malá Tŕňa, katastrálne územie Malá Tŕňa, výpis z listu vlastníctva č. 865, rodinný dom č. s. 88. Parcelné číslo Výmera v m 2 Druh pozemku Spôsob využ. p. 920/3 899 Záhrady 4 920/4 1 Zastavené plochy a Zastavené plochy a PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu Parcelné číslo Výmera v m 2 Druh pozemku Umiestnenie pozem. 920/ Orná pôda Trvalé trávne porasty 2 Súpisné číslo Na parcele Druh stavby Popis stavby /4 10 Rodinný dom Rodinný dom Dátum konania dražby: Miesto konania dražby: Zasadačka DÚ Košice, pobočka Trebišov, J. Husa 1925/, Vyvolávacia cena : 5 200,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. Obhliadka nehnuteľnosti: od 10:00 Hod. 11:00 hod. Malá Tŕňa

3 pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/, Trebišov vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Trebišov, Katastrálny odbor, obec Malá Tŕňa, katastrálne územie Malá Tŕňa, výpis z listu vlastníctva č. 865 rodinný dom číslo s Parcelné číslo Výmera v m 2 Druh pozemku Spôsob využ. p Zastavená plocha a 426/1 936 Záhrady 4 427/ Orná pôda 1 428/1 803 Vinice 3 Súpisné číslo Na parcele Druh stavby Popis stavby Rodinný dom Dátum konania dražby: Miesto konania dražby: Zasadačka DÚ Košice, pobočka Trebišov, J. Husa 1925/, Vyvolávacia cena : ,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. Obhliadka nehnuteľnosti: od 10:00 Hod. 11:00 Hod. Malá Tŕňa

4 pobočka Michalovce, Alexandra Markuša 1, Michalovce na predaj nehnuteľnosti opätovná dražba vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č.2107 katastrálne územie Trnava pri Laborci, ktoré sú vo vlastníctve daňového dlžníka v podiele 1/1 k celku Parcely registra C evidované na katastrálnej mape: - parc.č. 229/7 zastavané plochy a výmera: 4111 m 2 - parc.č. 239/1 zastavané plochy a výmera: 336 m 2 : - na parc.č. 239/1 administratívna budova súp.č. 2. Dátum konania opätovnej dražby: Miesto konania opätovnej dražby: Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce, Alexandra Markuša 1, Michalovce, zasadacia miestnosť, I. poschodie, č. d Čas konania opätovnej dražby : 11,00 hod. Vyvolávacia cena : EUR, slovom sedemtisícpäťstosedemdesiatpäť eur, ktorá je najnižším podaním.

5 pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/, Trebišov - opakovaná dražba na predaj nehnuteľnosti vykonáva sa predaj nehnuteľnosti a to nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Trebišov, Katastrálny odbor, obec Malá Tŕňa katastrálne územie Malá Tŕňa, na liste vlastníctva č. 981 Parcelné číslo Výmera v m 2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiestnenie poz Zastavené plochy a Záhrady 4 1 Súpisné číslo Na parcele Druh stavby Popis stavby Umiestnenie stavby Rod. dom 1 Dátum konania dražby: Miesto konania dražby: Zasadačka DÚ Košice, pobočka Trebišov, J. Husa 1925/, Vyvolávacia cena: 4 860,00 EUR, ktorá je najnižším podaním.