SPRÁVA O ČINNOSTI. správa o činnosti podľa 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní za rok 2018

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRÁVA O ČINNOSTI. správa o činnosti podľa 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní za rok 2018"

Prepis

1 SPRÁVA O ČINNOSTI správa o činnosti podľa 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní za rok 2018 Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory (ďalej aj RS SAK ) so sídlom Kolárska 4, Bratislava, je stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľom je v zmysle štvrtej hlavy prvej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov Slovenská advokátska komora (ďalej aj SAK ) ako samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory ako nezávislá organizačná zložka Slovenskej advokátskej komory podáva správu o činnosti za kalendárny rok 2018 podľa 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. 1. Vedenie rozhodcovských konaní Hlavnou činnosťou Rozhodcovského súdu SAK je uskutočňovať rozhodcovské konania v Slovenskej republike a vydávať rozhodcovské rozhodnutia podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu a Rokovacieho poriadku RS SAK. Rozhodcovský súd rozhoduje spory jednočlenným alebo trojčlenným rozhodcovským senátom v rozhodcovskom konaní vedenom podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu, Rokovacieho poriadku a dohody strán konania. Rozhodcovský súd SAK rozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní podľa 1 Zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd nerozhoduje spory, ktoré možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Činnosť Rozhodcovského súdu SAK (predsedníctva RS SAK) sa v zmysle Štatútu neobmedzuje iba na samotné vedenie rozhodcovských konaní, ale jeho osobitnou úlohou je aj konať na podporu používania rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k všeobecným súdom a rozvoja rozhodcovského povedomia v Slovenskej

2 republike. Nasledovná správa poskytuje zhrnutie aktivity v obidvoch rozmeroch činností Rozhodcovského súdu SAK. 2. Konania v roku 2018 Podľa 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní je stály rozhodcovský súd povinný zverejniť do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka na svojom webovom sídle správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a v nej uviesť najmä počet začatých, ukončených a prebiehajúcich konaní. Počet začatých rozhodcovských konaní v roku 2018: 14 Počet ukončených rozhodcovských konaní v roku 2018: 6 - z toho v prípade piatich žalôb bolo konanie ukončené vydaním rozhodcovského rozsudku; - konanie o jednej žalobe bolo zastavené z dôvodu úplného späťvzatia žaloby; - k 31. decembru 2018 prebiehalo šesť konaní. V roku 2018 boli začaté aj konania s medzinárodným prvkom. V dvoch prípadoch bol zahraničný subjekt na žalovanej strane, v jednom prípade bol zahraničný žalobca. Od obnovenia činnosti RS SAK a nápadu prvých sporov v roku 2017 do súčasnosti (ku dňu schválenia správy o činnosti) bolo začatých pred RS SAK spolu 30 rozhodcovských konaní. Priemerná dĺžka konania v ukončených veciach za rok 2018 dosiahla štyri mesiace (od doručenia návrhu po vydanie rozhodcovského rozsudku, resp. uznesenia o zastavení rozhodcovského konania). 3. Moderné pravidlá Rozhodcovské konania sa riadia Štatútom a Rokovacím poriadok RS SAK, ktorý bol prijatý uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory v roku 2016 a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2016 zo dňa 1. júla Od uvedeného dňa došlo de facto k obnoveniu činnosti RS SAK. Rokovací poriadok a Štatút RS SAK odrážajú základné princípy súkromnej obchodnej arbitráže zakotvené v modelovom zákone UNCITRAL a v slovenskej

3 legislatíve, a sú inšpirované najlepšími praktikami renomovaných zahraničných arbitrážnych inštitúcií. Po dvoch rokoch aktívneho využívania nových pravidiel je zrejmé, že tieto pravidlá sa osvedčili a ponúkajú možnosť riešenia obchodných sporov na vysokej odbornej úrovni a zároveň nákladovo efektívne a rýchlo. Predsedníctvo RS SAK, aj na základe podnetov od rozhodcov v roku 2018 pripravilo novelizované znenie Rokovacieho poriadku a Štatútu, ktoré zohľadňuje poznatky z doterajšej aplikačnej praxe a rozvíja činnosť tohto súdu do ďalších oblastí. Návrh nového znenia Rokovacieho poriadku RS SAK bol finalizovaný aj v spolupráci s rozhodcami začiatkom roka 2019 a predkladá sa predsedníctvu SAK súčasne s návrhom na schválenie tejto správy o činnosti. Novelizované znenie Rokovacieho poriadku a Štatútu sa týka predovšetkým týchto oblastí: - úprava dokazovania prepracovaním úpravy ustanovovania odborníkov alebo znalcov v rozhodcovskom konaní; - úprava nariadenia predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu a zavedenie možnosti vydať ex parte predbežné opatrenie ( 22a ZoRK); - zavedenie pravidla jednomyseľného rozhodovania predsedníctva RS SAK o zápise do Zoznamu rozhodcov (nahradilo požiadavku vykonania skúšky); - osobitná príloha obsahujúca pravidlá pre korporátnu arbitráž. Vďaka osobitnej úprave pravidiel korporátnej arbitráže bude RS SAK prvým domácim rozhodcovským súdom, ktorý ponúka na mieru upravený nástroj na riešenie korporátnych sporov. Ide o pokračovanie v tendencii RS SAK špecializovať sa na jednotlivé odvetvia. Príkladom tohto prístupu bolo vypracovanie osobitnej modelovej doložky pre stavebné spory ešte v roku 2017 v spoluprácu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. 4. Ľudia v RS SAK Okrem moderných pravidiel je základom činnosti súdu kvalitné personálne obsadenie s dôrazom na vysoké odborné a morálne kritériá na arbitrov. Nároky na rozhodcov vysoko presahujú minimálne zákonné požiadavky na arbitrov podľa Zákona o rozhodcovskom konaní (príkladom je minimálne päťročná advokátska prax). O zápise do Zoznamu rozhodcov rozhoduje predsedníctvo RS SAK po prerokovaní s predsedníctvom SAK, čím je zabezpečená kontrola výberového procesu na viacerých úrovniach s cieľom zapísať rozhodcov požívajúcich v advokácii všeobecnú vážnosť, s vysokým odborným a morálnym kreditom a relevantnými skúsenosťami z oblasti obchodnej arbitráže.

4 V Zozname rozhodcov ani v roku 2018 nedošlo k zmene a aj naďalej ho tvorili: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. JUDr. Miriam Galandová, LL.M. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. Mgr. Tomáš Kamenec Mgr. Vladimír Kordoš JUDr. Peter Kubina JUDr. Andrej Leontiev JUDr. Ľudovít Mičinský JUDr. Miroslav Németh Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A. Mgr. Peter Serina JUDr. Ján Šinkovic JUDr. Peter Štrpka, PhD. JUDr. Imrich Torma LL.M. Na rozhodcovských konaniach prebiehajúcich v roku 2018 sa podieľali: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Miriam Galandová, JUDr. Branislav Jablonka, PhD.; Mgr. Tomáš Kamenec; Mgr. Vladimír Kordoš; JUDr. Peter Kubina; JUDr. Andrej Leontiev; Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A.;Mgr. Peter Serina; JUDr. Ján Šinkovic a JUDr. Peter Štrpka, PhD. Podmienkou ustanovenia rozhodcu v konkrétnom konaní je vyhlásenie o nezávislosti a nestrannosti, v ktorom je rozhodca povinný uviesť všetky skutočnosti, ktoré by v očiach strán mohli spochybňovať jeho nezávislosť alebo nestrannosť. Uvedené vyhlásenie podlieha preskúmavaniu predsedníctvom RS SAK, respektíve samotnými stranami konania, ktoré v prípade pochybností majú možnosť vzniesť námietku. Povinnosť takéhoto vyhlásenia a následný proces ustanovovania rozhodcovského senátu je jedným z odlišujúcich znakov RS SAK oproti zaužívanej praxi v SR, vďaka čomu je garantovaná potrebná miera nezávislosti a nestrannosti už od samotného začiatku rozhodcovského konania, t.j. ešte pred tým, ako bude nominovaný rozhodca ustanovený do funkcie.

5 Vysoká miera nezávislosti a nestrannosti je zohľadnená aj vo vzťahu k členom predsedníctva RS SAK. Funkcia člena Predsedníctva nezlučiteľná s funkciou rozhodcu v konaniach pred RS SAK. Člen predsedníctva zároveň nesmie zastupovať stranu konania v konaní pred týmto súdom. V tomto prípade ide o sprísnenú požiadavku nezlučiteľnosti funkcií nad rámec povinností vychádzajúcich z domácej legislatívy i modelového zákona. Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory s účinnosťou od mája 2018 zvolilo na ďalšie trojročné funkčné obdobie doterajších členov predsedníctva RS SAK: JUDr. Karol Šiška (predseda) Mgr. Martin Magál (člen predsedníctva RS SAK) Mgr. Roman Prekop (člen predsedníctva RS SAK) 5. Vzdelávacie aktivity a spolupráca S ohľadom na Článok III odseky 12, 13 a 14 Štatútu, v roku 2018 Rozhodcovský súd SAK aktívne podporoval vzdelávanie koncipientov a advokátov v oblasti rozhodcovského konania, vypracovával štandardizovanú dokumentáciu a konal na podporu rozhodcovského konania vo všeobecnosti. V roku 2018 sa zástupcovia RS SAK zúčastnili na viacerých prednáškach, seminároch a konferenciách s cieľom propagovať činnosť RS SAK. Činnosť RS SAK sme prezentovali aj na viacerých regionálnych stretnutiach advokátov (Košice, Nitra, Trnava, Žilina). Rozhodcovský súd SAK ďalej podporoval rozšírenie používania jeho rozhodcovskej doložky, ktorá sa každým rokom čoraz viac udomácňuje v podnikateľskej a právnej praxi. Rozhodcovské doložky sú súčasťou zmlúv, ktorých stranami sú významné obchodné spoločnosti z oblasti priemyslu, stavebníctva, energetiky, či médií. Niektoré rozhodcovské doložky a zmluvy sú dohľadateľné aj z verejných zdrojov (povinne zverejňované zmluvy, všeobecné obchodné podmienky obchodných spoločností a pod.). Významným nástrojom rozširovania doložiek RS SAK je prax mnohých advokátskych kancelárií, ktoré doložky RS SAK ponúkajú svojim klientom ako efektívnu a diskrétnu alternatívu riešenia prípadných obchodných sporov. Vybrané aktivity v roku 2018 (uvádzame aj dve podujatia z roku 2019, ktorých príprave sme sa venovali v uplynulom roku):

6 16. mája 2019 Arbitration Conference 2019; najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK bude opäť odborným partnerom konferencie. 14. februára 2019 AmCham/SAK Business Breakfast; Rozhodcovské konanie na Slovensku efektívna a spoľahlivá alternatíva pre biznis ; pracovné raňajky pre zástupcov právnej praxe, podnikateľského sektora a štátnej správy. Podujatie Americkej obchodnej komory a Slovenskej advokátskej komory v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (súčasť projektu AmCham Iniciatíva na vládu zákona Rule of Law Initiative). 11. december 2018 Dr. Johannes Hock (prezident Austrian Arbitration Association); Porovnanie rakúskych procesných súdnych a rozhodcovských pravidiel inšpirácia pre Slovensko (podujatie v rámci pravidelného cyklu pozývania rešpektovaných zahraničných hostí). 30. máj 2018 Simulované rozhodcovské konanie; RS SAK ako odborný partner študentskej súťaže združenia študentov práva ELSA Slovensko; v súťaži sa postupovalo podľa Rokovacieho poriadku RS SAK. 17. mája 2018 Dr. Josef Černohlávek (Ürge & Černohlávek, Praha), Vybrané problémy stavebného práva v Českej republike (podujatie v rámci pravidelného cyklu pozývania rešpektovaných zahraničných hostí). 26. apríl 2018 Arbitration Conference 2018 najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK je odborným partnerom konferencie a jeho členovia sú pravidelní prednášajúci na tomto podujatí. Správu o činnosti schválilo predsedníctvo Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory uznesením dňa 28. marca 2019 a podľa Čl. III(11) Štatútu ju predkladá predsedníctvu Slovenskej advokátskej komory.