Konkurzy a reštrukturalizácie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Konkurzy a reštrukturalizácie"

Prepis

1 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLYNMONT-KOMP, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gaštanová 259, Strážske IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Igor Varga Sídlo správcu: Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2011 Spisová značka súdneho spisu: 31K/34/2011 Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Správca konkurznej podstaty PLYNMONT-KOMP, s.r.o., so sídlom Gaštanová 259, Strážske, IČO: , JUDr. Igor Varga, v konkurznom konaní vedenom pod č. k. 31K/34/2011 zvoláva na deň schôdzu veriteľov v sídle úpadcu: Gaštanová 259, Strážske o 10:00 hod. s týmto programom schôdze: 1. Správa o doterajšej činnosti správcu 2. Voľba veriteľského výboru 3. Hlasovanie o odvolaní správcu 4. Iné (ďalšie úkony správcu) Účasť veriteľov prihlásených pohľadávok na tejto schôdzi je nutná. JUDr. Igor Varga, správca konkurznej podstaty K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVPAP Žilina,s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: KAMENNÁ 6, ŽILINA IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: BMK Konkurz,k.s. Sídlo správcu: A.Kmeťa 19, Žilina Spisová značka správcovského spisu: 2k 15/ Spisová značka súdneho spisu: 2k 15/2011 s Druh podania: Iné zverejnenie Vec: zápisnica zo schôdze veriteľov Úpadca : SLOVPAP ŽILINA,s.r.o.,Kamenná 6, Žilina, IČO: Adresa kancelárie správcu :A.Kmeťa 19, Žilina Číslo súdneho spisu: 2K 15/ Dátum konania:

2 Miesto konania: kancelária správcu Predseda schôdze : Ing.Ladislava Mihová Bátoryová správca Zapisovateľ: Ing. Tibor Bátory Veritelia: 4 Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Voľba zástupcu veriteľov 3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 4. Rozhodovanie o výmene správcu 5. Rôzne a záver K bodu č.1 Schôdzu veriteľov otvoril predseda schôdze, ktorý skonštatoval, že veritelia boli s termínom a programom schôdze oboznámení zákonným spôsobom zverejnením v Obchodnom vestníku č.165/ Na schôdzi sa zúčastnili 4 veritelia: Magdaléna Tandlerová, Daňový úrad 2,KRPA Slovakia,s.ro., Selecta,spol.s.r.o. Schôdza veriteľov bola uznášania schopná. K bodu č.2 Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov bola v zmysle 35 (3) uznášaniaschopná, keďže na schôdzi boli prítomní štyria veritelia oprávnení hlasovať. Správca oboznámil prítomných veriteľov o doterajšej činnosti K bodu č.3 neboli námietky K bodu č.4 správca navrhol troch členov veriteľského výboru, podľa počtu hlasov prihlásených pohľadávok. Veriteľský výbor tvorí Magdaléna Tandlerová (počet hlasov ,66,99%), KRPA,s.r.o.( počet hlasov , 19,38%), Daňový úrad 2 (počet hlasov 9989,10,15%) K bodu č.5-neboli žiadne otázky, pripomienky. Záverom o10:00 hod. správca konkurznej podstaty ukončil prvú schôdzu veriteľov. BMK Konkurz,k.s.správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELSO spol. s r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kúpeľná 1/2014, Šamorín IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s. Sídlo správcu: Radlinského 50, Piešťany Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2011 S1220 Spisová značka súdneho spisu: 25K/33/2011 Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie správcu: Radlinského 50, Piešťany, oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu: ELSO spol. s r.o., Kúpeľná 1/2014, Šamorín, IČO: , zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č /T, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 v kancelárii správcu: Radlinského 50, Piešťany. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na uvedenú adresu kancelárie správcu, telefonicky alebo faxom na tel. č. 033/ alebo mailom na: info@boljesik.sk. B.F.B. správcovská, v.o.s., správca 2

3 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X line, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Novohradská 2, Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Dušan Daňový Sídlo správcu: Nám. M. Benku 15, Bratislava Spisová značka správcovského spisu: K2/2011 Spisová značka súdneho spisu: 6K/48/2011 Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 1. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: CANON COPIER NP6512, výrobné číslo: TWA18095 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: monitor MITSUBISHI DIAMOND PLUS 220, výr. č.: , model no.: NSV1107STTKW Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- 3

4 3. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: PC zostava, PC 4 U-INTEL, výr. č.: Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA KLÁVESNICA LOGITECH Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA MYŠ (externé zariadenie k PC) Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- 4

5 6. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: PC ZOSTAVA MAC PRO WEON, POWER MAC 65, model no.: A1047, EMC no.: 1969 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: PC ZOSTAVA MB 2,16, S/N: MF Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA KLÁVESNICA KME Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- 5

6 9. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ČIERNA MYŠ LOGITECH (externé zariadenie k PC) Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: LAMINOVACÍ STROJ LM800, serial no.: C8445 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: VYSOKOZDVYŽNÝ VOZÍK VV1000/L200, art. Nr.: 30232, červená farba, 6

7 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: AGFA DUO SCAN, MICROTEK TYPE MRS-1800F Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: CANON COPIER NP6512, výrobné číslo: TWA18095 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- 7

8 14. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: TELEFÓNNA ÚSTREDŇA, PANASONIC ISPN: 25 DIGITAL, SUPER HYBRID SYSTEM D816 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: JABLOTRON ALARM SYSTEM, číslo: /6341 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: Tlačiarensky stroj ROMAYOR 314, no.: 2355 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- 8

9 17. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: JABLOTRON ALARM SYSTEM Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- Miesto umiestnenia: Novohradská 2, Bratislava 18. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: KNIHOVNÍCKY STROJ NA LEPENIE SUMBEL, NR Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: DIGITALNY FOTOAPARAT FX S3 PRO LAIKA, no.: 44L05250 Súpisová hodnota majetku (aj mena):

10 20. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ZVLHCOVAC VZDUCHU DRAABE BS5, s. no.: Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: TELEFONNA USTREDNA, KX TDA15, č.: 6C AUHH Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: FOTOAPARAT NIKON D200, č

11 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: FOTOAPARAT NIKON D300, č.: Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ZVLHCOVAC VZDUCHU MUNTERS HUMIMAX, type HM2 2000, farb. no.: Súpisová hodnota majetku (aj mena):

12 25. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SOF. ADOBE DESIGN COLLECTION, PHOTO SHOP 70CE C CZECH, INDESIGN 2.0 CE CZECH, ILUSTRATOR 10 C CZECH, ACROBAT 6.0 C E PROFFESSIONAL CZECH DCOOL 70C C2 M Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SOF. ADOBE CREATIVE SUITE 2 PREMIUM, CSP 20CZ MUPA, ADOBE CREATIVE SUITE STANDARD CSS 10 CECZ MU PPS, ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SFT. POWER MAC 65 SOFTWARE INSTAL AND RESTORE 10F220F 12

13 Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SOFT. EFI COLORPROOF XF Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: VSTUPNA BRANA, OLYMPS DOOR vyr. č.: (zabudované) Súpisová hodnota majetku (aj mena):

14 30. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ROHOVA KUCHYNSKA LINKA, farba: javor v kombinacii s modrou Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ROHOVA KUCHYNSKA LINKA, farba: javor v kombinacii s modrou Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: ROHOVA KUCHYNSKA LINKA, farba: javor v kombinacii s modrou Súpisová hodnota majetku (aj mena):

15 33. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH-24CN, v.č.: Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH 24AQ, v.č.: Súpisová hodnota majetku (aj mena):

16 35. Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: ASH-0908, v.č. Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC Popis hnuteľnej veci / súbor: SINCLAIR AIR CONDITIONER, model: 24AQ, v.č Súpisová hodnota majetku (aj mena): Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : MaiBee production, s.r.o. v likvidácií Sídlo/bydlisko : Radlinského 9, Bratislava IČO : Celková suma/mena : 420,50 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 420,50 16

17 38. Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Antik-vydavateľstvo, spol. s r.o. Sídlo/bydlisko : Ružinovská 42, Bratislava IČO : Celková suma/mena : 2.202,56 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 2.202, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Vševed, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Dlhá 95, Žilina IČO : Celková suma/mena : 4.629,49 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 4.629, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Ing. Richard Minárik Sídlo/bydlisko : Sigôtky 56/3, Trenčín IČO : Celková suma/mena : 539,57 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 539, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : ViaScor, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Radlinského 40A, Pieštany IČO :

18 Celková suma/mena : 355,51 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 355, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : ViaScor, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Radlinského 40A, Pieštany IČO : Celková suma/mena : 225,15 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 225, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : ViaScor, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Radlinského 40A, Pieštany IČO : Celková suma/mena : 379,21 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 379, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : PACELT, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Sološnica 457, Sološnica IČO : Celková suma/mena : 592,51 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 592,51 18

19 45. Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : ViaScor, s.r.o. Sídlo/bydlisko : Radlinského 40A, Pieštatny IČO : Celková suma/mena : 722,09 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 722, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Pavol Safko - WORKX Sídlo/bydlisko : Ševčenkova 27, Bratislava IČO : Celková suma/mena : 138,27 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 138, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Zberné suroviny, a.s. Sídlo/bydlisko : Kragujevská 3, Žilina IČO : Celková suma/mena : 250,56 Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : 250, Typ súpisnej položky majetku: PENAZNA POHLADAVKA Dlžník/obchodné meno : Ing. Ondrej Káček Sídlo/bydlisko : Čatajská cesta 535/2, Blatné IČO :

20 Celková suma/mena : Právny dôvod vzniku : neuhradená faktúra č Súpisová hodnota : K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Dvorany 0, Veľké Dvorany IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ladislav Bódi Sídlo správcu: Mariánska 6, Nitra Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2008 S 1154 Spisová značka súdneho spisu: 32K/32/2008 Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany, IČO: , Veľké Dvorany, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje dražbu na predaj nehnuteľností úpadcu v podiele 1/1 vedených na LV č. 187, kat úz. Veľké Dvorany, vedených na Správe katastra Topoľčany, patriacich do konkurznej podstaty zverejnenej v OV 77/B/2009 dňa a to Sušiareň, nachádzajúca sa na parc. č.992/21 na deň o 14,30 hod. v Nitre, Mariánska 6 kancelária správcu, v zmysle 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. s tým, že vyvolávacia cena je vo výške 10% súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku v OV č. 77/B/2009. Dražby sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Subjekty predložia výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály resp. úradne overené fotokópie), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká a v prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, fotokópiu občianskeho preukazu. Zloženie zábezpeky na kúpnu cenu, čo je neodpustiteľnou podmienkou účasti na dražbe: 100% vyvolávacej ceny, a to 48 hod. pred konaním dražby pripísaním na konkurzný účet správcu vedený v ČSOB, a.s. Nitra, č.účtu: /7500.Bližšie podrobnosti o predávanej konkurznej podstate, dohodnutie obhliadky na tel.č. 037/ Podmienky dražby v kancelárii správcu za poplatok 10,00 EUR. Ing. Ladislav Bódi, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molitoris AUTOMONT, v reštrukturalizácii Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Tichý Sídlo správcu: Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2011S1158 Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/

21 Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Zápisnica z 4. schôdze veriteľského výboru Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2011 Obchodné meno dlžníka: Ján Molitoris AUTOMONT, v reštrukturalizácii Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou, IČO: Dátum zasadnutia : Čas zasadnutia: 08:30 hod. Miesto zasadnutia: kancelária správcu Ing. Štefana Tichého, Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou (budova poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 1. poschodie) Zoznam prítomných členov veriteľského výboru: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice Program: 1. Otvorenie 2. Diskusia o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu 3. Hlasovanie o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne podľa 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR ), 4. Záver 1. Otvorenie: Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru a správcu Ing. Štefana Tichého. Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná v súlade s 144 ods. 1 ZKR a v lehote v predmetnom paragrafe uvedenej nakoľko dňa bol predsedovi veriteľského výboru predložený zo strany dlžníka Jána Molitorisa AUTOMONT, v reštrukturalizácii (ďalej len dlžník ) prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka. Predseda veriteľského výboru vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru skonštatoval uznášaniaschopnosť veriteľského výboru v zmysle ust. 128 ods. 2 ZKR. Súčasne prítomných informoval, že podľa 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na 21

22 prítomných informoval, že podľa 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. 2. Rozprava o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka. K predloženému prepracovanému reštrukturalizačnému plánu následne prebehla diskusia. Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru prítomným členom veriteľského výboru predniesla a zhrnula, k akým zmenám došlo v reštrukturalizačnom pláne potom, čo predkladateľ plánu vykonal prepracovanie plánu na základe výhrad prednesených na 3. schôdzi veriteľského výboru konanej dňa : V prepracovanom reštrukturalizačnom pláne boli vykonané tieto zmeny : 1.) Bol úplne vypustený bod v záväznej časti reštrukturalizačného plánu. 2.) Splácanie retailových pohľadávok Slovenskej sporiteľne, a.s. sa nastavilo nasledovne : Veriteľ Slovenská sporiteľňa, pohľadávky z titulu ručenia spoločnosti AUTOMONT J.M., s.r.o. : 1. Etapa: počas prvých 24 mesiacov bude uhrádzaných 24 pravidelných mesačných splátok k ultimu mesiaca. Prvá splátka je splatná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola právoplatne skončená reštrukturalizácia dlžníka, výška splátky je 1.000,-EUR. 2. Etapa: mimoriadna splátka z predaja majetku pôvodného dlžníka AUTOMONT J.M., s.r.o., toho času v konkurze. Výška splátky je určená v súlade s rozvrhom v konkurznom konaní pôvodného dlžníka. 3. Etapa: splátka 25. (splatná k ultimu 25. mesiaca po skončení ) až 60. splátka (splatná k ultimu 60. mesiaca po skončení ) vo výške určenej ako rozdiel výšky prihlásenej pohľadávky po odrátaní doterajších mesačných splátok a po odrátaní mimoriadnej splátky. Nová suma záväzku bude uhrádzaná v rovnomerných mesačných splátkach k ultimu mesiaca. 3.) Došlo k vytvoreniu nových skupín v reštrukturalizačnom pláne, a to nasledovne : 22

23 1. skupina : SR, Daňový úrad Vranov nad Topľou a Mesto Prešov 2. skupina : RPIC 3. skupina : Slovenská sporiteľňa, a.s. hypotekárny úver (retailové pohľadávky) 4. skupina : Slovenská sporiteľňa, a.s. ručenie 5. skupina : nezabezpečení veritelia Ostatní členovia veriteľského výboru neuviedli v rámci diskusie žiadne stanoviská a postrehy. 3. Hlasovanie o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne Po diskusii pristúpili členovia veriteľského výboru k hlasovaniu. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia so schválením prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dlžníkom dňa Hlasovacia tabuľka: Člen VV za proti zdržal sa Slovenská sporiteľňa, a.s. ÁNO NIE NIE SR, Daňový úrad Vranov n/t ÁNO NIE NIE ČSOB Leasing, a.s. NIE ÁNO NIE Ján Molitoris ÁNO NIE NIE Mária Molitorisová ÁNO NIE NIE Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru nasledovné uznesenie č. 1: "Veriteľský výbor prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom dňa schvaľuje." Veriteľský výbor zároveň žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. 4. Záver Po hlasovaní predseda veriteľského výboru konštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a o hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil. Predseda veriteľského výboru: 23

24 Slovenská sporiteľňa, a.s. - JUDr. Ľubomír Džačár na základe poverenia K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molitoris AUTOMONT, v reštrukturalizácii Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Tichý Sídlo správcu: Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2011S1158 Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2011 Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze V právnej veci dlžníka Ján Molitoris AUTOMONT, v reštrukturalizácii, Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou, IČO: , v zmysle ust. 146 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva správca schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa o v sídle dlžníka prevádzka autosalón, Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou. Správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu na základe žiadosti predsedu veriteľského výboru doručenej dňa , po tom, ako bol návrh reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom dňa schválený. Veriteľský výbor dlžníka Ján Molitoris AUTOMONT, v reštrukturalizácii, Počekanec 16/26, Hanušovce nad Topľou, IČO: , predložený návrh plánu schválil. Program schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu a nazrieť do zoznamu žiadostí o zmenu plánu najskôr nasledujúci deň po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom vestníku, v kancelárii správcu na Dobrianskeho ul (budova poisťovne Allianz) vo Vranove nad Topľou, v pondelok až piatok od 9.00 hod. do hod. a od hod. do hod. Termín oboznámenia sa s plánom vopred dohodnite písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na adrese stevo.tichy@gmail.com, alebo na tel. čísle Správca ďalej informuje, že v zmysle 145 ZKR každý účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu 24

25 pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom plánu, o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu. V zmysle 146 schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. V zmysle 146 ods.4 ZKR:,,účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAMAKO PLUS, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Duklianskych hrdinov 1110, Vranov nad Topľou IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Tichý Sídlo správcu: Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2011S1158 Spisová značka súdneho spisu: 2R/7/2011 Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Dlžník : SAMAKO PLUS, s.r.o. so sídlom Duklianskych hrdinov 1110, Vranov nad Topľou, IČO: vo veci č.k. 2R/7/2011, konanej dňa o hod. Miesto konania : kancelária správcu Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou Prítomní : a) predseda schôdze : Ing. Štefan Tichý, správca b) členovia veriteľského výboru: Jozef Puškáš Bc. Ľubomír Puškáš Daňový úrad Vranov nad Topľou Program schôdze : Voľba predsedu veriteľského výboru Predseda schôdze informoval prítomných o zákonnej úprave spôsobe voľby predsedu veriteľského výboru. Predseda schôdze, správca Ing. Štefan Tichý, za predsedu veriteľského výboru navrhol člena 25

26 Predseda schôdze, správca Ing. Štefan Tichý, za predsedu veriteľského výboru navrhol člena veriteľského výboru s najväčšou prihlásenou a uznanou pohľadávkou, p. Jozefa Puškáša. Za navrhnutého predsedu veriteľského výboru hlasovali 3 prítomní členovia veriteľského výboru. Hlasovacia tabuľka: Člen VV za proti Zdržal sa Jozef Puškáš Áno Nie Nie DRSR DÚ Vranov nad Topľou Áno Nie Nie Bc. Ľubomír Puškáš Áno Nie Nie UZNESENIE č. 1: Správca po ukončenom hlasovaní konštatuje, že predsedom veriteľského výboru sa stal veriteľ Jozef Puškáš. Proti prijatému uzneseniu nevzniesol žiaden z členov veriteľského výboru námietku. Vo Vranove nad Topľou, Ing. Štefan Tichý, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Apartment Capital, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štúrova 29/4330, Liptovský Mikuláš IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Lipovský Sídlo správcu: Palárikova 93, Čadca Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/ S1277 Spisová značka súdneho spisu: 1K/12/2011 Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov JUDr. Martin Lipovský, správca úpadcu Apartment Capital, s.r.o., sídlo Štúrova 29/4330, Liptovský Mikuláš, IČO: týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením 34 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. zvoláva I. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa o 10:30 hod. v priestoroch Hotela Lipa, Matičné námestie 1, Čadca. Program: 1. Otvorenie schôdze. 2. Informácia o stave konania. 3. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu. 4. Voľba veriteľského výboru. 5. Záver. Prezentácia sa začne o hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie. V Čadci dňa , JUDr. Martin Lipovský, správca. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GBH - Peter Baláž spol. s.r.o. "v likvidácii" Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Antona Bernoláka 10, Ružomberok IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Filip Lukáč Sídlo správcu: Tajovského 5, Žilina 26

27 Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2011/S1327 Spisová značka súdneho spisu: 2K/14/2011 Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty Poschodie/číslo bytu(nebyt. Priestoru) poschodie: -1/ č. bytu 8, č. vchodu 10 Číslo LV Kat. územie/obec/štát 4858 Ružomberok/ Ružomberok/SR Adresa (ulica/orientačné číslo/súpisné číslo) A. Bernoláka č.1419 Číslo parcely, na ktorej stavba stojí Rozsah spoluvalstníckeho podielu Úpadcu 885/1 1/1. 128/1111 Podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve, pozemku a priľahlom pozemku Súpisová hodnota v K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FISO, s.r.o. v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Košariská 269, Košariská IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Fatura Sídlo správcu: Centrum 18/23, Považská Bystrica Spisová značka správcovského spisu: 29K/39/2009 S628 Spisová značka súdneho spisu: 29K/39/2009 Druh podania: Iné zverejnenie Verejné ponukové konanie na predaj časti podniku Správca úpadcu FISO s. r. o. v konkurze, Košariská 269, IČO: vyhlasuje v zmysle ustanovenia 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu - časti podniku, a to nehnuteľnosti tvoriace oddelenú podstatu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Bukovec, obec Bukovec, okres Myjava, zapísané na LV č. 611 Správy katastra Myjava: Pozemok parcelné číslo 284/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 615 m2, Pozemok parcelné číslo 284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 305 m2, Pozemok parcelné číslo 284/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmera 287 m2, Stavba - dom; súpisné číslo 102, postavený na parcele číslo 284/2 - kultúrny dom, neskôr využívaný na predaj nábytku, Stavba - garáž; súpisné číslo 20120; postavená na parcele číslo 284/3. Nehnuteľnosti sú situované v centrálnej časti obce, cca 9km od okresného mesta Myjava) tak, že záujemca predloží svoju ponuku do ponukového konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Róbert Fatura, správca, sídlo kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica v lehote do 21 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku, najneskôr do hod. posledného dňa lehoty. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky (rozdelený na základ dane a DPH), meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu. Návrh cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Obhliadku majetku úpadcu je potrebné dohodnúť vopred v sídle kancelárie správcu. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku na predaj časti podniku vo výške 20 % z ponúknutej kúpnej ceny na účet úpadcu, a to najneskôr do skončenia verejného ponukového konania. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 10 dní odo dňa skončenia verejného ponukového konania v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk záujemcov bude vykonané v súčinnosti s dotknutým zabezpečeným veriteľom, pričom správca predloží návrh vyhodnotenia cenových ponúk zabezpečenému veriteľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie do 10 dní od otvárania obálok. Prezentačnú časť podniku nie je možné speňažiť bez písomného súhlasu zabezpečeného veriteľa. V tomto kole speňažovania majetku úpadcu je predávaná časť podniku úpadcu záujemcovi s najvyššou ponukou kúpnej ceny. Správca, resp. dotknutý zabezpečený veriteľ každý samostatne si vyhradzujú právo odmietnuť ponuku záujemcu, resp. všetky predložené ponuky záujemcov, najmä z dôvodu neprimeranej kúpnej ceny. Bližšie podrobnosti a podmienky speňaženia budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 042/ , mob.:

28 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VSS Trading, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Južná trieda 82, Košice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erika Šimová Sídlo správcu: Pribinová 8, Košice Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2011 S 1329 Spisová značka súdneho spisu: 32K/12/2011 Druh podania: Iné zverejnenie Zápisnica z konania prvej schôdze konkurzných veriteľov úpadcu VSS Trading, s.r.o. Južná trieda 82, Košice, ICO: konanej dňa ,00 hod. v Hoteli Centrum, Južná trieda 2A, Košice Predseda schôdze: JUDr. Erika Šimová, správkyňa Spisová značka súdneho spisu: 32K/12/2011 Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3. Voľba veriteľského výboru 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa 36 ZKR, 5. Rôzne 6. Záver. 28

29 K bodu 1 Otvorenie schôdze veriteľov Predseda schôdze otvoril prvú schôdzu veriteľov. Schôdze sa zúčastnili: viď príloha Prezenčná listina Zisťuje sa, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom konania schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 163/2011 zo dňa Predseda schôdze konštatuje, že sú prítomní: 1.Veriteľ č VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, suma prihlásených pohľadávok ,60, zistené správcom ,10, t.j. 40,01 % 2.Veriteľ č. 6. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, suma prihlásených pohľadávok ,94, zistené správcom ,94, t.j. 17,21 %, 3.Veriteľ č Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, suma prihlásených pohľadávok ,79, zistené správcom ,79, t.j. 13,80 %, z toho zabezpečená pohľadávka ,10, 4. Veriteľ č.57. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, suma prihlásených pohľadávok ,66, zistené správcom ,66, t.j. 11,83 %, z toho zabezpečená pohľadávka v sume: ,66, zistená správcom ,66, 5.Veriteľ č Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, suma prihlásených pohľadávok ,90, zistené správcom ,90, t.j. 5,13 %, 6.Veriteľ č. 25. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, suma prihlásených pohľadávok ,97, zistené správcom ,97, t.j. 3,49 %, 7.Veriteľ č.37.ferrometal Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, prihlásených pohľadávok ,18, zistené správcom ,00, t.j. 1,96 %, suma 8.Veriteľ č. 59. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, suma prihlásených pohľadávok ,66, zistené správcom ,66, t.j. 1,57 %, 9.Veriteľ č. 22. COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, suma prihlásených pohľadávok ,95, zistené správcom ,51, t.j. 1,45 %, 10. Veriteľ č SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,suma prihlásených pohľadávok ,09, zistené správcom ,09, t.j. 1,06 %, 29

30 11. Veriteľ č Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,suma prihlásených pohľadávok ,29, zistené správcom ,29, t.j. 0,67 %, 12. Veriteľ č. 89. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,suma prihlásených pohľadávok ,00, zistené správcom ,00, t.j. 0,48 %, 13. Veriteľ č. 58. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava,suma prihlásených pohľadávok ,36, zistené správcom ,36, t.j. 0,47 %, 14. Veriteľ č. 8. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,suma prihlásených pohľadávok ,18, zistené správcom ,59, t.j. 0,31 %, 15. Veriteľ č.61.karla-slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,suma prihlásených pohľadávok ,42, zistené správcom ,42, t.j. 0,22 %, 16. Veriteľ č.144. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,suma prihlásených pohľadávok ,62, zistené správcom ,62, t.j. 0,18 %, 17. Veriteľ č.114. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, suma prihlásených pohľadávok 5.960,60, zistené správcom 5.960,60, t.j. 0,10 %, 18. Veriteľ č.111. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, suma prihlásených pohľadávok 2.773,33, zistené správcom 2.773,33, t.j. 0,05 %, 19. Veriteľ č.85. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, suma prihlásených pohľadávok 900,90, zistené správcom 900,90, t.j. 0,01 %, 20. Veriteľ č.68. KOVING OK, s.r.o., Lúčna 1, Prešov Nižná Šebastova, suma prihlásených pohľadávok 7.787,36, zistené správcom O. Spolu suma zistená správcom: ,73 hlasov, t.j. 100.% Celková suma zistených pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok: ,68. K bodu 2 - Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania do konania 1. schôdze veriteľov Správkyňa konkurznej podstaty predniesla správu o činnosti správcu o stave konkurzného konania do konania 1. schôdze veriteľov a poukázala na písomný obsah jednotlivých správ o stave konkurzného konania v jednotlivých správach adresovaných Okresnému súdu v Košiciach. 1. Správa správcu o stave zisťovania a zabezpečovania stavu majetku úpadcu a o vykonaných úkonoch správcu list zo dňa , 30

31 2. Správa správcu o stave zisťovania a zabezpečovania stavu majetku úpadcu a o vykonaných úkonoch správcu list zo dňa Správa správcu o stave zisťovania a zabezpečovania stavu majetku úpadcu a o vykonaných úkonoch správcu list zo dňa Správa správcu o stave zisťovania a zabezpečovania stavu majetku úpadcu a o vykonaných úkonoch správcu list zo dňa Správkyňa poukázala na to, že jednotlivé správy sú založené v súdnom spise a tiež sú súčasťou správcovského spisu a sú k dispozícii veriteľom k nahliadnutiu. Súpis majetku tvoria všeobecná a oddelená podstata. Majetok pozostáva z hnuteľných vecí,z peňažných prostriedkov na účte v banke a v pokladni (zapísaných do všeobecnej podstaty), ďalej z hnuteľných vecí zásob a z peňažných pohľadávok zapísaných do oddelenej podstaty. K bodu 3 - Voľba členov veriteľského výboru Správkyňa konkurznej podstaty v úvode poučila prítomných veriteľov o hlasovaní pre zvolenie členov veriteľského výboru podľa 37 ZKR, tak že návrhy na prvých členov veriteľského výboru predkladá predseda schôdze (správca) spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie sú zvolení piati členovia veriteľského výboru. Ak po skončení hlasovania sú zvolení len štyria členovia veriteľského výboru, štvrtý zvolený člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je len trojčlenný. Ak po skončení hlasovania nie sú zvolení ani traja členovia veriteľského výboru, členmi veriteľského výboru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvyšší počet hlasov, Ak po skončení hlasovania nie sú zvolení ani títo veritelia, pôsobnosť veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd. O voľbe prvých členov veriteľského výboru sa v tom prípade hlasuje až na nasledujúcej schôdzi veriteľov; na ich voľbu sa toto ustanovenie použije rovnako. Predseda schôdze veriteľov- správca neudelil zabezpečeným veriteľom podľa 37 ods. 2 ZKR hlasovacie práva. Správkyňa predložila prítomným nezabezpečeným veriteľom návrh na prvých piatich členov veriteľského výboru: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 3. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 31

32 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 5.ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 % 1. Za prvého člena veriteľského výboru správkyňa navrhla: VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice Výsledok hlasovania: Za prvého člena veriteľského výboru VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice hlasovali: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 3. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 5. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,00, t.j. 0,73 % 6. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, počet hlasov ,66, t.j. 1,83 %, 7. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,36, t.j. 0,55 %, 8. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,počet hlasov ,62 t.j. 0,20 %, 9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, počet hlasov 900,90 t.j. 0,02 %, Celkom ,17 hlasov, t.j. 88,57 % Zdržal sa hlasovania: 1. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 %, 2. FERROMETAL Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, počet hlasov ,00, t.j. 2,29 %, 3.COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, počet hlasov ,51, t.j. 1,70 %, 4. SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,počet hlasov ,09, t.j. 1,24 %, 32

33 5. Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,počet hlasov ,29, t.j. 0,78 %, 6. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,počet hlasov ,00, t.j. 0,56 %, 7. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,počet hlasov ,59, t.j. 0,36 %, 8. KARLA-Slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,počet hlasov ,42, t.j. 0,25 %, 9. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, počet hlasov 5.960,60, t.j. 0,11 %, 10. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, počet hlasov 2.773,33 t.j. 0,05 %, Celkom ,80 hlasov, t.j. 11,43 % Proti hlasovali: 0 Uznesenie č. 1 Schôdza veriteľov za prvého člena veriteľského výboru s počtom hlasov ,17 hlasov, t.j. 88,57 % prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice. 1. II. Za druhého člena veriteľského výboru správkyňa navrhla: Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava Za druhého člena veriteľského výboru hlasovali: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 3. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 5. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,00, t.j. 0,73 % 6. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, počet hlasov ,66, t.j. 1,83 %, 7. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,36, t.j. 0,55 %, 33

34 8. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,počet hlasov ,62 t.j. 0,20 %, 9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, počet hlasov 900,90 t.j. 0,02 %, Celkom ,17 hlasov, t.j. 88,57 % Zdržal sa hlasovania: 1.COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, počet hlasov ,51, t.j. 1,70 %, 2. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 %, 3. FERROMETAL Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, počet hlasov ,00, t.j. 2,29 %, 4. SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,počet hlasov ,09, t.j. 1,24 %, 5. Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,počet hlasov ,29, t.j. 0,78 %, 6. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,počet hlasov ,00, t.j. 0,56 %, 7. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,počet hlasov ,59, t.j. 0,36 %, 8. KARLA-Slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,počet hlasov ,42, t.j. 0,25 %, 9. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, počet hlasov 5.960,60, t.j. 0,11 %, 10. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, počet hlasov 2.773,33 t.j. 0,05 %, Celkom ,80 hlasov, t.j. 11,43 % Proti hlasovali: 0 Uznesenie č. 2 Schôdza veriteľov za druhého člena veriteľského výboru s počtom hlasov ,17 hlasov, t.j. 88,57 % prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava 1. Za tretieho člena veriteľského výboru správkyňa navrhla: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice 34

35 Za tretieho člena veriteľského výboru hlasovali: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 4. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,00, t.j. 0,73 % 5. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, počet hlasov ,66, t.j. 1,83 %, 6. SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,počet hlasov ,09, t.j. 1,24 %, 7. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,36, t.j. 0,55 %, 8. Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,počet hlasov ,29, t.j. 0,78 %, 9. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,počet hlasov ,00, t.j. 0,56 %, 10. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,počet hlasov ,62 t.j. 0,20 %, 11. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, počet hlasov 900,90 t.j. 0,02 %, Celkom ,61 hlasov, t.j. 71,05 % Zdržal sa hlasovania: 1. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 2. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 %, 3. FERROMETAL Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, počet hlasov ,00, t.j. 2,29 %, 4.COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, počet hlasov ,51, t.j. 1,70 %, 5. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,počet hlasov ,59, t.j. 0,36 %, 6. KARLA-Slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,počet hlasov ,42, t.j. 0,25 %, 7. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, počet hlasov 5.960,60, t.j. 0,11 %, 35

36 8. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, počet hlasov 2.773,33 t.j. 0,05 %, Celkom ,36 hlasov, t.j. 28,95 % Proti hlasovali: 0 Uznesenie č. 3 Schôdza veriteľov za tretieho člena veriteľského výboru s počtom hlasov ,61 hlasov, t.j. 71,05 % prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice. IV. Za štvrtého člena veriteľského výboru správkyňa navrhla: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Za štvrtého člena veriteľského výboru hlasovali: 0 Zdržal sa hlasovania: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 3. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 5. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,00, t.j. 0,73 % 6. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, počet hlasov ,66, t.j. 1,83 %, 7. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,36, t.j. 0,55 %, 8. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,počet hlasov ,62 t.j. 0,20 %, 9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, počet hlasov 900,90 t.j. 0,02 %, 10. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 %, 36

37 11. FERROMETAL Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, počet hlasov ,00, t.j. 2,29 %, 12.COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, počet hlasov ,51, t.j. 1,70 %, 13. SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,počet hlasov ,09, t.j. 1,24 %, 14. Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,počet hlasov ,29, t.j. 0,78 %, 15. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,počet hlasov ,00, t.j. 0,56 %, 16. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,počet hlasov ,59, t.j. 0,36 %, 17. KARLA-Slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,počet hlasov ,42, t.j. 0,25 %, 18. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, počet hlasov 5.960,60, t.j. 0,11 %, 19. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, počet hlasov 2.773,33 t.j. 0,05 %, Celkom ,97 hlasov, t.j. 100 % Proti hlasovali: 0 Uznesenie č. 4 Schôdza veriteľov za štvrtého člena veriteľského výboru s počtom hlasov ,97, t.j. 100 % nezvolila veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s V. Za štvrtého člena veriteľského výboru správkyňa navrhla (s poukazom na uznesenie č. 4): ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava Za štvrtého člena veriteľského výboru hlasovali: 0 Zdržal sa hlasovania: 1. VSS, a.s., Južná trieda 82, Košice, počet hlasov ,10, t.j. 46,74 % 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 37

38 2. Arca Investments, a.s., Plynárenska 7/A, Bratislava, Košice, počet hlasov ,94, t.j. 20,11 %, 3. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Košice, počet hlasov ,69, t.j. 12,41% 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 7, Bratislava, počet hlasov ,90, t.j. 5,99 %, 5. J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,00, t.j. 0,73 % 6. J&T Private Equity B.V., Amsterdam, počet hlasov ,66, t.j. 1,83 %, 7. J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., Dvořákove nábrežie 8, Bratislava, počet hlasov ,36, t.j. 0,55 %, 8. VSS Foundry, s.r.o, Južná trieda 82, Košice,počet hlasov ,62 t.j. 0,20 %, 9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, počet hlasov 900,90 t.j. 0,02 %, 10. ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, počet hlasov ,97, t.j. 4,08 %, 11. FERROMETAL Polska Spólka s organiczona odpowiedzialnošcia, Katowice, počet hlasov ,00, t.j. 2,29 %, 12.COMMERC SERVICE, spol. s r.o., Ku, Surduku 35, Prešov, počet hlasov ,51, t.j. 1,70 %, 13. SR-Daňový úrad Košice IV, Južná trieda 8, Košice,počet hlasov ,09, t.j. 1,24 %, 14. Emil Štofčo-JUNIOR, Furčianska 12, Košice,počet hlasov ,29, t.j. 0,78 %, 15. NoLimit Transport, s.r.o. Gemerská 3, Košice,počet hlasov ,00, t.j. 0,56 %, 16. B.A.S.K. Logistics, s.r.o., Palackého 27, Košice,počet hlasov ,59, t.j. 0,36 %, 17. KARLA-Slovensko, s.r.o., Závodska 10, Žilina,počet hlasov ,42, t.j. 0,25 %, 18. SHELL Slovakia, s.r.o., Einstenova 23, Bratislava, počet hlasov 5.960,60, t.j. 0,11 %, 19. Rozmoš Igor-RITECH, Adlerova 850/23, Košice, počet hlasov 2.773,33 t.j. 0,05 %, Celkom ,97 hlasov, t.j. 100 % Proti hlasovali: 0 Uznesenie č. 5 Schôdza veriteľov za štvrtého člena veriteľského výboru s počtom hlasov ,97, t.j. 100 % prítomných nezabezpečených veriteľov nezvolila veriteľa: ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava. 38

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K013530 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 777 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: značka správcovského

Podrobnejšie

Obchodný vestník 111/2008

Obchodný vestník 111/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 111B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K003127 sp. zn.: 2K/7/2008 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Automobilová

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Palín, k.ú. Palín, okres Michalovce (pozemok) Číslo: D2/položka 17 Druh nehnuteľnosti: pozemok Katastrálne územie: Palín Obec: Palín Špecifikácia predmetu predaja: nehnuteľnosti zapísané na

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K014111 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1975 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že v období od 14. apríla 2011 do 4. júna 2011 sa v priestoroch Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10,

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej vere

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej vere Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ~m~ ~ ROZHODNUTIE starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 9.apríla 2018 o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 914

Podrobnejšie

Microsoft Word - inzerat web doc

Microsoft Word - inzerat web doc Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako správca majetku štátu v osobitnom ponukovom konaní podľa 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj nehnuteľnosti

Podrobnejšie

Obchodný vestník 221/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/By

Obchodný vestník 221/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/By K024922 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 11. 1981 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Obchodný vestník 214/2008

Obchodný vestník 214/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 214B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K006603 sp. zn.: 31K/17/2008 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: VSS, s. r. o. Košice v likvidácii,

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci ponukového konania R1-3.2/397/2018 na nájom nebytových priestorov v Nemocnici akad. L. Dérera, ktoré bolo vyhlásené dňa 23.05.2018

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 73/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: 18.4.2016 Značka: K008689 Obchodné meno/názov/meno a Aqua Mineral s.r.o. priezvisko

Podrobnejšie

Zoskenovaná snímka

Zoskenovaná snímka Obec DOLNÁ SEČ v súlade s 9a,ods. 1, písm. a),v spojení s 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč,

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K000592 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 041 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr.

Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. K001036 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956 Titul,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 126/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian K

Obchodný vestník 126/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian K K012668 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kosár Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1984 Obchodné

Podrobnejšie

Obchodný vestník 112/2008

Obchodný vestník 112/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 112B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie K003159 sp. zn.: 31K/19/2008 UZNESENIE Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GEVOS Slovakia, a.s.,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 58/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav

Obchodný vestník 58/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav K006520 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Abrahám Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šándorova 3197/1, 821 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974 Titul, meno

Podrobnejšie

OVS NS2 SP, VI-2015

OVS NS2 SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 2) v obci Nižná Slaná Košice... 490/2015/OMP-19208 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

OV 190/2012 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČ

OV 190/2012 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČ OV 190/2012 z 2. 10. 2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K012646 Obchodné meno: ROBSTAV, stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Primárne IČO: 00168319 Adresa: Družstevná 6, 031 01 Liptovský

Podrobnejšie

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob

Obchodný vestník 16/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Rob K004849 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Robert Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hradná 458 / 29, 033 01 Liptovský Hrádok IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1969 Titul,

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Školská 19, Piešťany Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dovoľujeme si Vás informovať, že účinnosťou

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Školská 19, Piešťany Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dovoľujeme si Vás informovať, že účinnosťou Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Školská 19, 921 01 Piešťany Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dovoľujeme si Vás informovať, že účinnosťou zákona č. 283/2018 Z. z. dochádza od 01. 11. 2018

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Kunova Teplica ( budova, pozemok ) Číslo: D1/položka 24 Druh nehnuteľnosti: budova, pozemok Katastrálne územie: Kunova Teplica Obec: Kunova Teplica Okres: Rožňava Špecifikácia predmetu predaja:

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

OV 225/2015 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, Slovenský Grob Slo

OV 225/2015 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, Slovenský Grob Slo OV 225/2015 z 24. 11. 2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K025395 Obchodné meno: Marek Rovenský Adresa: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Spisová značka súdneho spisu: 2K/53/2014

Podrobnejšie

Uznesenie č

Uznesenie č Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 03. 01. 2018 Schvaľuje program zasadnutia doplnený podľa návrhu starostky v bode 3, 4 spresnený text, 6 a 7 ako nový bod: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky

Podrobnejšie

Uznesenie z

Uznesenie z A. schvaľuje Program zasadnutia OZ v Modranoch 207/2018 k programu zasadnutia OZ 1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Obchodný vestník 11/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd

Obchodný vestník 11/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd K000905 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 617 833 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

O B E C H R A B K O V

O B E C    H R A B K O V O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

uzn-11_02_2019

uzn-11_02_2019 96/2019 k návrhu programu 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne schvaľuje program 4. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 11. februára 2019

Podrobnejšie

Obchodný vestník 106/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ge

Obchodný vestník 106/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ge K012608 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gebe Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Starocintorínska 234, 049 45 Jovice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1989 Titul, meno a

Podrobnejšie

Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel M

Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel M K014263 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ptičie 54, 067 41 Ptičie IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981 Titul, meno a priezvisko

Podrobnejšie

Obchodný vestník 225/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ro

Obchodný vestník 225/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ro K025395 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982 Obchodné meno

Podrobnejšie

Obchodný vestník 237/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WING

Obchodný vestník 237/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WING K024106 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WINGS, a. s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 788 631 Titul, meno

Podrobnejšie

Obchodný vestník 25/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERN

Obchodný vestník 25/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERN K002599 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB INTERNATIONAL, spol. s r. o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 821

Podrobnejšie

OV 12/2014 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, Poprad

OV 12/2014 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, Poprad OV 12/2014 z 20. 1. 2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K001036 Obchodné meno: PharmDr. Pavel Šimko Adresa: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad Slovenská republika Spisová značka súdneho spisu:

Podrobnejšie

Obchodný vestník 109/2008

Obchodný vestník 109/2008 2 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 109B / 2008 Konkurzy a reštrukturalizácie Súdy K003059 sp. zn.: 2K/7/2008 Okresný súd Bratislava I vo veci zastaveného konkurzného konania začatého na návrh navrhovateľa-dlžníka:

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K014853 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36045811 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

OV 23/2016 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Rastislav Kotleba "v konkurze" externá príloha (na stiahnutie) Zn

OV 23/2016 z Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K Obchodné meno: Rastislav Kotleba v konkurze externá príloha (na stiahnutie) Zn OV 23/2016 z 4. 2. 2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K002406 Obchodné meno: Rastislav Kotleba "v konkurze" externá príloha (na stiahnutie) Značka: K002407 Obchodné meno: Ladislav Círia Reštaurácia

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 03.12. 2013 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12. 2013 N Á V R H na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej

Podrobnejšie

ul. 29. augusta 586, Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpreda

ul. 29. augusta 586, Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpreda ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. v rámci optimalizácie portfólia nehnuteľností ponúka na odpredaj ako celok nehnuteľnosti pozemky a stavby nachádzajúce

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa 25.4.2019 Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Milan Belej, Dalibor Jakal podľa prezenčnej listiny Krajčík

Podrobnejšie

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf

53b_Ponuka_Prima_banky_Slovensko.rtf Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Leviciach 1.berie na vedomie a) Ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 14.8.2015 b) Stanovisko

Podrobnejšie

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len AS ) sa podľa 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Obchodný vestník 60/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zla

Obchodný vestník 60/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zla K006810 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zámocká 22, 811 01 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923 Titul,

Podrobnejšie

UZN.

UZN. Uznesenie č. 1/1/2019 K bodu 1. Záverečný účet obce za rok 2018 prerokovalo, podľa zákona č. 586/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, záverečný účet obce a schvaľuje ho bez výhrad.

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica ZÁPISNICA z vyhodnotenia vyhlásenia elektronickej aukcie 2. kolo AREÁL BÝVALEJ PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE VEĽKÉ LEVÁRE, R1-3.2/861/2017, Veľké Leváre podľa 8aa ods. (4) písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o

Podrobnejšie

Obchodný vestník 63/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej ve

Obchodný vestník 63/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej ve K007037 Spisová značka: 6K/6/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie

Podrobnejšie

Obchodný vestník 188/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ču

Obchodný vestník 188/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ču K021321 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sady 18, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.19 Obchodné meno

Podrobnejšie

Obchodný vestník 158/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián S

Obchodný vestník 158/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián S K015875 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Szabo Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Školská 617/4, 941 11 Palárikovo IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1971 Obchodné meno správcu:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc

Microsoft Word - Menovky  - výzva 2011.doc Vojenský útvar 6335 Prešov Počet listov: 2 K č.: vkpo-68-1/2011 Prílohy: 3/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - osp Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Banské, konaného 21.08.2017 Prítomní: starosta obce: Štefan Petruň poslanci: Baran Dušan - ospravedlnený Džerenga Mikuláš Baran Štefan - ospravedlnený

Podrobnejšie

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media

21_Prenajom_pozemku_pre_Outdoor_Media Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29. apríla 2014 Materiál číslo : 496/2014 Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc.č.

Podrobnejšie

Obchodný vestník 156/2011

Obchodný vestník 156/2011 K008998 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Sobkovčíková - MIGOS Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 80, 980 53 Rimavská Baňa IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 229 426 Titul,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneh

MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneh MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne 14.12.2016 v Trenčíne Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, na schválenie opakovaného

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Agentúra správy majetku Č. p.: ASM-660-3/2019-OdSHM Bratislava 21. augusta 2019 Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,

Agentúra správy majetku Č. p.: ASM-660-3/2019-OdSHM Bratislava 21. augusta 2019 Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Agentúra správy majetku Č. p.: ASM-660-3/2019-OdSHM Bratislava 21. augusta 2019 Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava v súlade so zákonom

Podrobnejšie

Zapisnica

Zapisnica Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 11.04 2016 od 17:00 do 21:00 hod. v Púchove. Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1 Program : 1./ Otvorenie 2./ Určenie

Podrobnejšie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2016 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 13.09.2016 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.09.2016 N Á V R H na prechod nájmu nebytového priestoru na ulici

Podrobnejšie

Obchodný vestník 100/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZA

Obchodný vestník 100/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZA K010040 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIVERZAL BT, spol. s r. o. v reštrukturalizácii Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Panenská 24, 811 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Podrobnejšie

Obchodný vestník 139/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat e

Obchodný vestník 139/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat e K016311 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: carpat estate s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Surovská 10, 974 11 Banská Bystrica IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 302 924 Obchodné

Podrobnejšie

DR Majetkové priznanie v2.4 (14

DR Majetkové priznanie v2.4 (14 MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa Ná MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06.06.2013 Návrh na sanáciu skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

Podrobnejšie

Obchodný vestník 209/2011

Obchodný vestník 209/2011 K012094 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 230 049 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/ Sirník, IČO , DIČ zastúpená staros VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE na odpredaj nehnuteľnosti Obec Sirník, Hlavná 152/21 076 03 Sirník, IČO 00331902, DIČ 2020773557 zastúpená starostom obce Viktorom Kalánom v y h l a s u j e v zmysle

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

SP OVS

SP OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach Košice 4.7.2017 401/2017/OSM-18752

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 72/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 72/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: Značka: K OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 72/2016 Kapitola: Konkurzy a reštrukturalizácie Podanie: Oznámenia správcov Deň vydania: 15.4.2016 Značka: K008561 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko Slovak Sport,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla

CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode) uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vla CEZ /2016 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru (ďalej len Zmluva o prevode") uzavretá podľa 4 a nasl. zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a 588 a nasl.

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Obchodný vestník 246/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav

Obchodný vestník 246/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav K027761 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Abrahám Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šándorova 3197/1, 821 03 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974 Titul, meno

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene K010778 IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 398 357 Titul, meno a priezvisko správcu: Čsl.armády 3/1697, 036 01 Martin JUDr. Václav Jaroščiak M.Rázusa 14, 010 01 Žilina 2K/5/2012 S647 2K/5/2012 Súpis

Podrobnejšie

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č

Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č Obecný úrad v Ladiciach, Ladice č. 219, 951 77 Ladice Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ladiciach, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v zasadacej miestnosti OZ o 19.00 hod. Prítomní:

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Obchodná verejná súťaž (Podmienky súťaže) vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 29 ods.

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽAD

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽAD MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu NÁVRH NA ODPIS POHĽADÁVOK Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh

Podrobnejšie

Jaltska 5,7 - Vyberove konanie - zateplenie

Jaltska 5,7  - Vyberove konanie - zateplenie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice ) Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice Obchodný register, OS Košice I Sp. Zn.: Dr.914/V

Podrobnejšie

Obchodný vestník 88/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd

Obchodný vestník 88/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Byd K010358 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1974 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského

Podrobnejšie