2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU ZIMNÝ BG POHÁR BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU ZIMNÝ BG POHÁR BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO"

Prepis

1 2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO

2 2019 / 2020 PREDBEŽNÝ KALENDÁR PODUJATÍ O R G A NIZÁTOR S I V YH R A D Z U J E P R Á V O NA ZMENU MIESTA A TERMÍNU K O N A N I A SÚŤ AŽE REGISTRÁCIA DO SERIÁLU JE BEZPLATNÁ 26.október 2019 Drienovec areál bývalého štátneho majetku 7. december 2019 Moldava n/b miesto konania súťaže bude upresnené neskôr 28. december 2019 Rudník areál poľnohospodárskeho družstva 25. január 2020 Seleška letisko nad obcou Seleška 22./29. február 2020 Drienovec areál bývalého štátneho majetku BG Autosport

3 Obsah 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Účel súťaže Podmienky účasti v seriáli Spôsobilé vozidlá Nespôsobilé vozidlá Kategórie vozidiel Licencovaný jazdec REGISTRÁCIA DO SERIÁLU Spôsob registrácie Neregistrovaný súťažiaci PRIEBEH SERIÁLU Prihlásenie na súťaž v seriáli Prihláška Odhlásenie zo súťaže Technická kontrola Administratívne preberanie Prihlasovací vklad Štartovné číslo Priebeh rýchlostnej skúšky Časomiera HODNOTENIE Počet započítavaných súťaží Rovnosť bodov Bodovanie ČASOVÉ TRESTY Spomaľovací retardér Signalizácia vlajkami Vyhodnotenie a odovzdávanie cien Poistenie Bezpečnostné predpisy Zodpovednosť... 7

4 Organizátor seriálu BG Autosport Mlynská 541/ Moldava nad Bodvou IČO VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1.1. Účel súťaže Amatérske automobilové preteky sa organizujú za účelom zdokonalenia jazdeckej zručnosti na uzatvorenej a zabezpečenej trati. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, pričom do seriálu ZIMNÝ BG POHÁR je možné sa registrovať na základe ustanovení a v súlade s predpismi seriálu Podmienky účasti v seriáli Na súťažiach seriálu je umožnené zúčastniť sa: 1. Súťažiacim, ktorý sa elektronicky registrovali do seriálu a spĺňajú všetky predpisy 2. Súťažiacim, ktorý nie sú registrovaný v seriáli, spĺňajú všetky predpisy, pričom ale nebudú zaradení do hodnotenia seriálu S ú ť a ž i a c i n e s m i e b y ť p o d v p l y v o m a l k o h o l u, o m a m n ý c h a l e b o i n ý c h p s y c h o t r o p n ý c h l á t o k!! Súťažiaci Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia a juniori, ktorí sa včas prihlásia na preteky, na administratívnom preberaní odovzdajú vyplnenú prihlášku a svojim podpisom súhlasia s podmienkami súťaže, uhradia štartovné a predložia všetky potrebné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, v prípade juniorov ak nie je prítomný zákonný zástupca je potrebné splnomocnenie overené notárom). Junior Súťaže sa môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov pod podmienkou, že je prítomný aj jeho zákonný zástupca, ktorý za neho zodpovedá. Spolujazdcom v triede junior musí byť zákonný zástupca. V prípade, ak zákonný zástupca nie je osobne prítomný, spolujazdcom môže byť aj iná plnoletá osoba, ktorá pri administratívnom preberaní predloží notárom overené splnomocnenie, na základe ktorého preberá všetku zodpovednosť za juniora. Ďalej je potrebné, aby sa súťažiaci včas prihlásili na preteky, na administratívnom preberaní odovzdali vyplnenú prihlášku a svojim podpisom (popr. podpis zákonného zástupcu) súhlasia s podmienkami súťaže, uhradia štartovné a predložia všetky potrebné doklady. Spolujazdec Spolujazdec môže byť osoba vo veku od 15 rokov. Ak má daná osoba rokov, spolujazdcom môže byť len so súhlasom zákonného zástupcu. V triede junior je spolujazdec povinný, ktorým musí byť zákonný zástupca. V ostatných triedach spolujazdec nie je povinný. Strana 1

5 Dablér Je povolené štartovať dvom posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať do prihlášky ako dablérov. Poradie štartu dablérov sa určí vopred na základe predbežného zoznamu prihlásených resp. po dohode na rozprave. Ďalej a) Odporúča sa mať v pretekárskom aute bezpečnostný rám. b) Každý súťažiaci musí byť počas rýchlostných skúšok povinne pripútaný bezpečnostnými pásmi a musí mať nasadenú ochrannú prilbu. c) Súťažiaci musí dodržiavať pokyny usporiadateľov a organizátora. d) Na súťaži je povolené štartovať dvom posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať do prihlášky danej súťaže ako dablérov. e) Súťažiaci sa nemôže súťaže zúčastniť naraz viacerými vozidlami. f) Súťažiaci nemôže štartovať jedným vozidlom viackrát počas jednej rýchlostnej skúšky, výnimkou je opakovaná jazda. g) Počas trvania súťaže nie je možná zmena vozidla. h) Organizátor vydá na každú súťaž zvláštne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na danú súťaž seriálu a na základe ktorej bude súťaž uskutočnená. i) Tieto zvláštne ustanovenia musí každý súťažiaci rešpektovať v plnom rozsahu Spôsobilé vozidlá 1. Sériové vozidlá a vozidlá upravené v zmysle OEV 2. Vozidlá bez OEV 3. Vozidlá upravené podľa Prílohy J MŠP FIA skupina A, N, H, E1, R, E2-SH, GT1- GT4 4. Vozidlá upravené podľa národných technických predpisov SAMŠ skupina F, P, S, NH, DR, N/SK, A/SK, E Nespôsobilé vozidlá 1. Vozidlá s nevyhovujúcim technickým stavom 2. Vozidlá, ktoré majú pneumatiky s hrotmi 1.5. Kategórie vozidiel P1 predný náhon do 1400 cm 3 P2 predný náhon nad 1400 cm 3 Z1 zadný náhon do 1400 cm 3 Z2 zadný náhon nad 1400 cm 3 S 4x4 J junior Ž žena H maďarský pretekár L licencovaný jazdec * Strana 2

6 Licencovaný jazdec Do kategórie L (licencovaný jazdec) bude automaticky zaradení každý súťažiaci, ktorý je držiteľom národnej licencie SAMŠ a to bez ohľadu na objem a typ súťažného vozidla. Nevzťahuje sa to na súťažiacich, ktorý sú držiteľmi slalomovej licencie. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien v kategórii L Ak do kategórie L sa prihlási viac ako 5 súťažných posádok, odmenený budú riadne prvé tri posádky, v opačnom prípade bude odmenená iba prvá, najrýchlejšia posádka tejto kategórie. V absolútnom hodnotení budú súťažiaci odmenení riadne na základe umiestnenia. 2. REGISTRÁCIA DO SERIÁLU a) Registrácia do seriálu je bezplatná. b) Súťažiacemu, ktorý je zaregistrovaný do seriálu sa budú po jednotlivých súťažiach pripisovať body na základe umiestnenia, ktoré získal na danej súťaži. c) Na konci seriálu o umiestnení súťažiaceho rozhodne súčet získaných bodov. d) Registrovaný súťažiaci budú pri prihlasovaní na jednotlivé súťaže uprednostnení pred ostatnými. e) Registrovať sa je možné aj v priebehu seriálu, pričom získané body sa budú prirátavať až od prvej súťaže po registrácii Spôsob registrácie a) Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý treba následne poslať na organizátora: b) Registračný formulár je zverejnený na webovej stránke organizátora: Neregistrovaný súťažiaci a) Na súťažiach sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný súťažiaci za rovnakých podmienok ako registrovaný. b) Neregistrovaný súťažiaci nie je zaradený do hodnotenia seriálu, takže sa mu nepripisujú žiadne body. 3. PRIEBEH SERIÁLU a) Seriál pozostáva z vopred stanoveného počtu súťaží. b) Každá súťaž v seriáli bude bodovo ohodnotená (platí to pre registrovaných súťažiacich). c) Organizátor na svojej webovej stránke vždy včas zverejní všetky potrebné informácie pre prihlásenie na danú súťaž a vydá zvláštne ustanovenia, ktorými sa musí každý súťažiaci riadiť Prihlásenie na súťaž v seriáli a) Súťažiaci, ktorý sa chce prihlásiť na súťaž, musí stiahnuť prihlášku z webovej stránky organizátora, celú ju vyplniť a následne ju poslať na a to do ukončenia prihlasovania. b) Ak sa zoznam prihlásených naplní, organizátor môže ďalšie prihlášky odmietnuť. Strana 3

7 3.2. Prihláška a) Prihláška bude vo vopred stanovenom termíne zverejnená na stránke organizátora. b) Prihlášku je potrebné stiahnuť a pravdivo ju celú vyplniť. c) Zmeny v prihláške je možné vykonať do stanovené termínu podľa ZU súťaže. d) Prihlášky je potrebné zaslať do konca prihlasovania, teda do termínu, ktorý stanovil organizátor v ZU Odhlásenie zo súťaže Prípadné odhlásenie zo súťaže je súťažiaci povinný oznámiť organizátorovi najneskôr do stanoveného termínu alebo do ukončenia administratívneho preberania Technická kontrola a) Technickú kontrolu môže technický komisár vykonať pred štartom súťaže ale aj počas súťaže. b) Počas technickej kontroly sa skontroluje vozidlo, či vyhovuje stanoveným požiadavkám a podmienkam súťaže. c) Ďalej sa môže skontrolovať aj výstroj súťažnej posádky, či vyhovuje predpisom súťaže. d) Ak sa zistia nedostatky, je na technickom komisárovi, či posádku len upomenie na odstránenie nedostatku a umožní štartovať posádke alebo ju vylúči z danej súťaže. e) Pri opakovanom upomenutí posádky však organizátor môže posádku vylúčiť zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného. f) Ak sa zistí nesprávne zaradenie vozidla do súťažnej kategórie, vozidlo sa ihneď preradí do svojej príslušnej kategórie Administratívne preberanie a) Administratívne preberanie sa uskutoční v stanovenom čase a mieste, pred štartom súťaže. b) Čas a miesto administratívneho preberania stanoví organizátor pre každú súťaž osobitne vo zvláštnych ustanoveniach danej súťaže. c) Na administratívnom preberaní sa musí zúčastniť každá prihlásená posádka. d) Na administratívnom preberaní súťažiaci predložia potrebné doklady k prihláseniu, uhradia štartovné a dostanú štartovné čísla Prihlasovací vklad Výška prihlasovacieho vkladu bude uvedená vo zvláštnych ustanoveniach každej súťaže, pričom jeho výšku stanoví organizátor Štartovné číslo a) Registrovaným súťažiacim pridelí štartovné čísla organizátor, ktoré budú platné počas celého seriálu. b) Zoznam registrovaných súťažiacich aj s pridelenými štartovnými číslami sa zverejnení na webovú stránku organizátora. c) Štartovné čísla budú v podobe nálepiek, ktoré treba umiestniť na obe zadne okná vozidla. d) Štartovné čísla v podobe nálepiek dostanú len registrovaný súťažiaci. e) Neregistrovaný súťažiaci obdržia štartovné čísla v papierovej forme. f) V prípade straty alebo poškodenia štartovného čísla, posádka nemá nárok na nové štartovné číslo, dostane už len číslo v papierovej forme. Strana 4

8 g) Štartovné číslo obdrží súťažiaci na administratívnom preberaní prvej súťaže, kde bude štartovať Priebeh rýchlostnej skúšky a) Rýchlostnou skúškou sa rozumie úsek od štartu po cieľ so zastavením pri tabuli stop. b) Štartuje sa na základe štartovnej listiny, ktorá sa zverejní ráno v deň súťaže. c) Štartovná listina bude vytvorená podľa štartovných čísel a kategórií. d) Každý súťažiaci si musí sám sledovať poradie štartu a je jeho povinnosťou včas pristaviť vozidlo k štartu. Výnimkou môže byť technická porucha vozidla, ktorá sa musí nahlásiť organizátorovi. e) Súťažná posádka musí mať počas RS nasadenú ochrannú prilbu a mať zapnuté bezpečnostné pásy. f) Zložiť ochrannú prilbu a vypnúť bezpečnostné pásy môžu súťažiaci až po zastavení pri tabuli STOP. g) Štart je pevný s motorom v chode. h) Interval štartu určí organizátor. i) Štartuje sa na pokyn štartéra. Za predčasný štart sa uloží súťažiacemu trest o ktorom rozhodne organizačný výbor. j) Cieľ je letmý, vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP! 3.8. Časomiera Čas je meraný fotobunkou na tisícinu sekundy. Víťazom je posádka s najnižším súčtom dosiahnutých časov vrátane penalizácií. 4. HODNOTENIE a) Súťažiacemu, ktorý je zaregistrovaný do seriálu sa budú po jednotlivých súťažiach pripisovať body na základe umiestnenia, ktoré získal na danej súťaži. b) Body sa budú pripisovať osobitne pre hodnotenie v jednotlivých kategóriách a osobitne pre absolútne poradie. c) Na konci seriálu o umiestnení súťažiaceho rozhodne súčet získaných bodov. d) Vždy aktualizované priebežné poradie sa bude zverejňovať na webovej stránke organizátora. e) Pri hodnotení súťažných kategórií sa body budú pripisovať prvým 10 súťažiacim v poradí a pri hodnotení absolútneho poradia prvým 20 súťažiacim v poradí Počet započítaných súťaží a) Seriál tvorí vopred stanovený počet súťaží, pričom všetky budú započítavané do hodnotenia seriálu. b) Aby bol registrovaný súťažiaci na konci seriálu ohodnotený, musí sa zúčastniť na nadpolovičnej väčšine organizovaných podujatí. Strana 5

9 4.2. Rovnosť bodov Pri rovnosti bodov sa o víťazovi rozhodne na základe: a) väčšieho počtu lepších umiestnení súťažiaceho b) menšieho súčtu časov z podujatí, kde sa súťažiaci s rovnakým počtom bodov zúčastnili naraz c) ak sa ani po týchto krokoch neodstráni rovnosť bodov, rozhodnúť o víťazovi môže organizačný výbor seriálu 4.3. Bodovanie BODOVANIE V KATEGÓRIÁCH Umiestnenie Počet bodov BODOVANIE V ABSOLÚTNOM HODNOTENÍ Umiestnenie Počet bodov ČASOVÉ TRESTY a) Časové tresty stanový organizátor a upresnené budú vo zvláštnych ustanoveniach danej súťaže. b) Časové tresty sa budú zapisovať na stanovištiach usporiadateľov, ktoré sa po ukončení rýchlostnej skúšky prirátajú k dosiahnutému času súťažnej posádky. c) Časové tresty sa udeľujú aj za nezastavenie pri tabuli STOP. d) Vážne porušenia sa môžu trestať aj diskvalifikáciou súťažnej posádky zo súťaže. e) Protest proti nesprávne zapísanému časové trestu môže súťažiaci podať organizátorovi počas alebo tesne po skončení súťaže a v prípade ak má k dispozícii kamerový záznam, môže preukázať aj to Spomaľovací retardér a) Za spomaľovací retardér je možné považovať stojku pneumatík alebo kužeľ, ktorá bude umiestnená na trati. b) Organizátor určí vopred, pri porušení / prevrátení / zničení ktorého spomaľovacieho retardéra sa bude udeľovať časový trest. c) Organizátor môže stojku pneumatík alebo kužeľ umiestniť aj na kraj trate resp. na kraj zákruty s cieľom, aby súťažiaci neskracoval úmyselne trať alebo aby zabránil prejazdu vozidla na mieste, kde môže byť prekážka rôzneho druhu. V tomto prípade ale ani pri porušení / prevrátení / zničení sa neudelí časový trest. Iba ak to organizátor nestanoví vopred inak! 6. Signalizácia vlajkami Počas podujatí môže byť použitá nasledovná signalizácia: Žltá vlajka - prekážka na trati, zvýšená pozornosť! Červená vlajka - okamžite zastaviť! Strana 6

10 Signalizácia na jednotlivých podujatiach bude upresnená v každom ZU danej súťaže. 7. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien Odovzdávanie cien každej súťaže v seriáli prebehne cca 30min po odjazdení posledného súťažného vozidla nasledovne: Odmenený budú prví traja v každej kategórii ( P1, P2, Z1, Z2, S1, Ž, J, H, L, ABSOLUT). Ak má jazdec aj spolujazdca, odmenený bude aj spolujazdec v jednotlivých kategóriách. Ak zapísaný spolujazdec nie je prítomný v súťažnom vozidle počas trvania všetkých RS, organizačný výbor môže rozhodnúť, aby cena spolujazdca nebola odovzdaná! Vyhodnotenie seriálu sa uskutoční v stanovenom čase a mieste. Presný termín určí organizátor a všetkým dotknutým osobám poskytne potrebné informácie včas. 8. Poistenie Preteky nie sú poistené voči škodám spôsobeným tretím osobám. 9. Bezpečnostné predpisy a) Každý zúčastnený musí dodržiavať vyššie uvedené predpisy a zároveň musí rešpektovať aj pokyny usporiadateľov a organizátora. b) Žiaden účastník podujatia (divák, súťažiaci) neohrozuje svojim správaním ostatných ani seba a nespôsobuje situácie, ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo. c) Diváci môžu preteky sledovať len na vyznačených diváckych miestach. V žiadnom prípade nemôžu stáť v zakázanom priestore! d) V prípade nehody je povinnosťou ďalšej prítomnej osoby podať zranenému prvú pomoc s prihliadnutím aj na vlastnú bezpečnosť a informovať o tom organizátora. Ak je potrebné okamžite privolať aj záchrannú službu. e) V prípade poruchy súťažného vozidla počas RS je súťažiaci povinný odtlačiť svoje vozidlo na bezpečné miesto. Ak to nie je možné, tak informuje najbližšie stanovište usporiadateľov, ktorí privolajú pomoc k odtiahnutiu vozidla. f) Na verejnej komunikácii, mimo uzatvorenej rýchlostnej skúšky je každý súťažiaci povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 10. Zodpovednosť Súťaže sa každý zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za straty, škody alebo iné ujmy súvisiace s účasťou na podujatí. Každá posádka, svojou účasťou na súťaži súhlasí s podmienkami súťaže, ako aj stým, že si nebude nárokovať náhradu škody spôsobenú na vozidle a ani v prípade ujmy na zdraví. BG Autosport Organizátor seriálu Strana 7

11 Kontakt: BG Autosport Strana 8