2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU ZIMNÝ BG POHÁR BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU ZIMNÝ BG POHÁR BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO"

Prepis

1 2019 / 2020 PREDPISY K SERIÁLU BG AUTOSPORT MLYNSKÁ 541/ MOLDAVA NAD BODVOU IČO

2 2019 / 2020 PREDBEŽNÝ KALENDÁR PODUJATÍ O R G A NIZÁTOR S I V YH R A D Z U J E P R Á V O NA ZMENU MIESTA A TERMÍNU K O N A N I A SÚŤ AŽE REGISTRÁCIA DO SERIÁLU JE BEZPLATNÁ 26.október 2019 Drienovec areál bývalého štátneho majetku 7. december 2019 Moldava n/b miesto konania súťaže bude upresnené neskôr 28. december 2019 Rudník areál poľnohospodárskeho družstva 25. január 2020 Seleška letisko nad obcou Seleška 22./29. február 2020 Drienovec areál bývalého štátneho majetku BG Autosport

3 Obsah 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Účel súťaže Podmienky účasti v seriáli Spôsobilé vozidlá Nespôsobilé vozidlá Kategórie vozidiel Licencovaný jazdec REGISTRÁCIA DO SERIÁLU Spôsob registrácie Neregistrovaný súťažiaci PRIEBEH SERIÁLU Prihlásenie na súťaž v seriáli Prihláška Odhlásenie zo súťaže Technická kontrola Administratívne preberanie Prihlasovací vklad Štartovné číslo Priebeh rýchlostnej skúšky Časomiera HODNOTENIE Počet započítavaných súťaží Rovnosť bodov Bodovanie ČASOVÉ TRESTY Spomaľovací retardér Signalizácia vlajkami Vyhodnotenie a odovzdávanie cien Poistenie Bezpečnostné predpisy Zodpovednosť... 7

4 Organizátor seriálu BG Autosport Mlynská 541/ Moldava nad Bodvou IČO VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1.1. Účel súťaže Amatérske automobilové preteky sa organizujú za účelom zdokonalenia jazdeckej zručnosti na uzatvorenej a zabezpečenej trati. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, pričom do seriálu ZIMNÝ BG POHÁR je možné sa registrovať na základe ustanovení a v súlade s predpismi seriálu Podmienky účasti v seriáli Na súťažiach seriálu je umožnené zúčastniť sa: 1. Súťažiacim, ktorý sa elektronicky registrovali do seriálu a spĺňajú všetky predpisy 2. Súťažiacim, ktorý nie sú registrovaný v seriáli, spĺňajú všetky predpisy, pričom ale nebudú zaradení do hodnotenia seriálu S ú ť a ž i a c i n e s m i e b y ť p o d v p l y v o m a l k o h o l u, o m a m n ý c h a l e b o i n ý c h p s y c h o t r o p n ý c h l á t o k!! Súťažiaci Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia a juniori, ktorí sa včas prihlásia na preteky, na administratívnom preberaní odovzdajú vyplnenú prihlášku a svojim podpisom súhlasia s podmienkami súťaže, uhradia štartovné a predložia všetky potrebné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, v prípade juniorov ak nie je prítomný zákonný zástupca je potrebné splnomocnenie overené notárom). Junior Súťaže sa môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov pod podmienkou, že je prítomný aj jeho zákonný zástupca, ktorý za neho zodpovedá. Spolujazdcom v triede junior musí byť zákonný zástupca. V prípade, ak zákonný zástupca nie je osobne prítomný, spolujazdcom môže byť aj iná plnoletá osoba, ktorá pri administratívnom preberaní predloží notárom overené splnomocnenie, na základe ktorého preberá všetku zodpovednosť za juniora. Ďalej je potrebné, aby sa súťažiaci včas prihlásili na preteky, na administratívnom preberaní odovzdali vyplnenú prihlášku a svojim podpisom (popr. podpis zákonného zástupcu) súhlasia s podmienkami súťaže, uhradia štartovné a predložia všetky potrebné doklady. Spolujazdec Spolujazdec môže byť osoba vo veku od 15 rokov. Ak má daná osoba rokov, spolujazdcom môže byť len so súhlasom zákonného zástupcu. V triede junior je spolujazdec povinný, ktorým musí byť zákonný zástupca. V ostatných triedach spolujazdec nie je povinný. Strana 1

5 Dablér Je povolené štartovať dvom posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať do prihlášky ako dablérov. Poradie štartu dablérov sa určí vopred na základe predbežného zoznamu prihlásených resp. po dohode na rozprave. Ďalej a) Odporúča sa mať v pretekárskom aute bezpečnostný rám. b) Každý súťažiaci musí byť počas rýchlostných skúšok povinne pripútaný bezpečnostnými pásmi a musí mať nasadenú ochrannú prilbu. c) Súťažiaci musí dodržiavať pokyny usporiadateľov a organizátora. d) Na súťaži je povolené štartovať dvom posádkam na jednom vozidle, čo však treba zapísať do prihlášky danej súťaže ako dablérov. e) Súťažiaci sa nemôže súťaže zúčastniť naraz viacerými vozidlami. f) Súťažiaci nemôže štartovať jedným vozidlom viackrát počas jednej rýchlostnej skúšky, výnimkou je opakovaná jazda. g) Počas trvania súťaže nie je možná zmena vozidla. h) Organizátor vydá na každú súťaž zvláštne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na danú súťaž seriálu a na základe ktorej bude súťaž uskutočnená. i) Tieto zvláštne ustanovenia musí každý súťažiaci rešpektovať v plnom rozsahu Spôsobilé vozidlá 1. Sériové vozidlá a vozidlá upravené v zmysle OEV 2. Vozidlá bez OEV 3. Vozidlá upravené podľa Prílohy J MŠP FIA skupina A, N, H, E1, R, E2-SH, GT1- GT4 4. Vozidlá upravené podľa národných technických predpisov SAMŠ skupina F, P, S, NH, DR, N/SK, A/SK, E Nespôsobilé vozidlá 1. Vozidlá s nevyhovujúcim technickým stavom 2. Vozidlá, ktoré majú pneumatiky s hrotmi 1.5. Kategórie vozidiel P1 predný náhon do 1400 cm 3 P2 predný náhon nad 1400 cm 3 Z1 zadný náhon do 1400 cm 3 Z2 zadný náhon nad 1400 cm 3 S 4x4 J junior Ž žena H maďarský pretekár L licencovaný jazdec * Strana 2

6 Licencovaný jazdec Do kategórie L (licencovaný jazdec) bude automaticky zaradení každý súťažiaci, ktorý je držiteľom národnej licencie SAMŠ a to bez ohľadu na objem a typ súťažného vozidla. Nevzťahuje sa to na súťažiacich, ktorý sú držiteľmi slalomovej licencie. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien v kategórii L Ak do kategórie L sa prihlási viac ako 5 súťažných posádok, odmenený budú riadne prvé tri posádky, v opačnom prípade bude odmenená iba prvá, najrýchlejšia posádka tejto kategórie. V absolútnom hodnotení budú súťažiaci odmenení riadne na základe umiestnenia. 2. REGISTRÁCIA DO SERIÁLU a) Registrácia do seriálu je bezplatná. b) Súťažiacemu, ktorý je zaregistrovaný do seriálu sa budú po jednotlivých súťažiach pripisovať body na základe umiestnenia, ktoré získal na danej súťaži. c) Na konci seriálu o umiestnení súťažiaceho rozhodne súčet získaných bodov. d) Registrovaný súťažiaci budú pri prihlasovaní na jednotlivé súťaže uprednostnení pred ostatnými. e) Registrovať sa je možné aj v priebehu seriálu, pričom získané body sa budú prirátavať až od prvej súťaže po registrácii Spôsob registrácie a) Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý treba následne poslať na organizátora: bgautosport@gmail.com b) Registračný formulár je zverejnený na webovej stránke organizátora: Neregistrovaný súťažiaci a) Na súťažiach sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný súťažiaci za rovnakých podmienok ako registrovaný. b) Neregistrovaný súťažiaci nie je zaradený do hodnotenia seriálu, takže sa mu nepripisujú žiadne body. 3. PRIEBEH SERIÁLU a) Seriál pozostáva z vopred stanoveného počtu súťaží. b) Každá súťaž v seriáli bude bodovo ohodnotená (platí to pre registrovaných súťažiacich). c) Organizátor na svojej webovej stránke vždy včas zverejní všetky potrebné informácie pre prihlásenie na danú súťaž a vydá zvláštne ustanovenia, ktorými sa musí každý súťažiaci riadiť Prihlásenie na súťaž v seriáli a) Súťažiaci, ktorý sa chce prihlásiť na súťaž, musí stiahnuť prihlášku z webovej stránky organizátora, celú ju vyplniť a následne ju poslať na bgautosport@gmail.com a to do ukončenia prihlasovania. b) Ak sa zoznam prihlásených naplní, organizátor môže ďalšie prihlášky odmietnuť. Strana 3

7 3.2. Prihláška a) Prihláška bude vo vopred stanovenom termíne zverejnená na stránke organizátora. b) Prihlášku je potrebné stiahnuť a pravdivo ju celú vyplniť. c) Zmeny v prihláške je možné vykonať do stanovené termínu podľa ZU súťaže. d) Prihlášky je potrebné zaslať do konca prihlasovania, teda do termínu, ktorý stanovil organizátor v ZU Odhlásenie zo súťaže Prípadné odhlásenie zo súťaže je súťažiaci povinný oznámiť organizátorovi najneskôr do stanoveného termínu alebo do ukončenia administratívneho preberania Technická kontrola a) Technickú kontrolu môže technický komisár vykonať pred štartom súťaže ale aj počas súťaže. b) Počas technickej kontroly sa skontroluje vozidlo, či vyhovuje stanoveným požiadavkám a podmienkam súťaže. c) Ďalej sa môže skontrolovať aj výstroj súťažnej posádky, či vyhovuje predpisom súťaže. d) Ak sa zistia nedostatky, je na technickom komisárovi, či posádku len upomenie na odstránenie nedostatku a umožní štartovať posádke alebo ju vylúči z danej súťaže. e) Pri opakovanom upomenutí posádky však organizátor môže posádku vylúčiť zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného. f) Ak sa zistí nesprávne zaradenie vozidla do súťažnej kategórie, vozidlo sa ihneď preradí do svojej príslušnej kategórie Administratívne preberanie a) Administratívne preberanie sa uskutoční v stanovenom čase a mieste, pred štartom súťaže. b) Čas a miesto administratívneho preberania stanoví organizátor pre každú súťaž osobitne vo zvláštnych ustanoveniach danej súťaže. c) Na administratívnom preberaní sa musí zúčastniť každá prihlásená posádka. d) Na administratívnom preberaní súťažiaci predložia potrebné doklady k prihláseniu, uhradia štartovné a dostanú štartovné čísla Prihlasovací vklad Výška prihlasovacieho vkladu bude uvedená vo zvláštnych ustanoveniach každej súťaže, pričom jeho výšku stanoví organizátor Štartovné číslo a) Registrovaným súťažiacim pridelí štartovné čísla organizátor, ktoré budú platné počas celého seriálu. b) Zoznam registrovaných súťažiacich aj s pridelenými štartovnými číslami sa zverejnení na webovú stránku organizátora. c) Štartovné čísla budú v podobe nálepiek, ktoré treba umiestniť na obe zadne okná vozidla. d) Štartovné čísla v podobe nálepiek dostanú len registrovaný súťažiaci. e) Neregistrovaný súťažiaci obdržia štartovné čísla v papierovej forme. f) V prípade straty alebo poškodenia štartovného čísla, posádka nemá nárok na nové štartovné číslo, dostane už len číslo v papierovej forme. Strana 4

8 g) Štartovné číslo obdrží súťažiaci na administratívnom preberaní prvej súťaže, kde bude štartovať Priebeh rýchlostnej skúšky a) Rýchlostnou skúškou sa rozumie úsek od štartu po cieľ so zastavením pri tabuli stop. b) Štartuje sa na základe štartovnej listiny, ktorá sa zverejní ráno v deň súťaže. c) Štartovná listina bude vytvorená podľa štartovných čísel a kategórií. d) Každý súťažiaci si musí sám sledovať poradie štartu a je jeho povinnosťou včas pristaviť vozidlo k štartu. Výnimkou môže byť technická porucha vozidla, ktorá sa musí nahlásiť organizátorovi. e) Súťažná posádka musí mať počas RS nasadenú ochrannú prilbu a mať zapnuté bezpečnostné pásy. f) Zložiť ochrannú prilbu a vypnúť bezpečnostné pásy môžu súťažiaci až po zastavení pri tabuli STOP. g) Štart je pevný s motorom v chode. h) Interval štartu určí organizátor. i) Štartuje sa na pokyn štartéra. Za predčasný štart sa uloží súťažiacemu trest o ktorom rozhodne organizačný výbor. j) Cieľ je letmý, vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP! 3.8. Časomiera Čas je meraný fotobunkou na tisícinu sekundy. Víťazom je posádka s najnižším súčtom dosiahnutých časov vrátane penalizácií. 4. HODNOTENIE a) Súťažiacemu, ktorý je zaregistrovaný do seriálu sa budú po jednotlivých súťažiach pripisovať body na základe umiestnenia, ktoré získal na danej súťaži. b) Body sa budú pripisovať osobitne pre hodnotenie v jednotlivých kategóriách a osobitne pre absolútne poradie. c) Na konci seriálu o umiestnení súťažiaceho rozhodne súčet získaných bodov. d) Vždy aktualizované priebežné poradie sa bude zverejňovať na webovej stránke organizátora. e) Pri hodnotení súťažných kategórií sa body budú pripisovať prvým 10 súťažiacim v poradí a pri hodnotení absolútneho poradia prvým 20 súťažiacim v poradí Počet započítaných súťaží a) Seriál tvorí vopred stanovený počet súťaží, pričom všetky budú započítavané do hodnotenia seriálu. b) Aby bol registrovaný súťažiaci na konci seriálu ohodnotený, musí sa zúčastniť na nadpolovičnej väčšine organizovaných podujatí. Strana 5

9 4.2. Rovnosť bodov Pri rovnosti bodov sa o víťazovi rozhodne na základe: a) väčšieho počtu lepších umiestnení súťažiaceho b) menšieho súčtu časov z podujatí, kde sa súťažiaci s rovnakým počtom bodov zúčastnili naraz c) ak sa ani po týchto krokoch neodstráni rovnosť bodov, rozhodnúť o víťazovi môže organizačný výbor seriálu 4.3. Bodovanie BODOVANIE V KATEGÓRIÁCH Umiestnenie Počet bodov BODOVANIE V ABSOLÚTNOM HODNOTENÍ Umiestnenie Počet bodov ČASOVÉ TRESTY a) Časové tresty stanový organizátor a upresnené budú vo zvláštnych ustanoveniach danej súťaže. b) Časové tresty sa budú zapisovať na stanovištiach usporiadateľov, ktoré sa po ukončení rýchlostnej skúšky prirátajú k dosiahnutému času súťažnej posádky. c) Časové tresty sa udeľujú aj za nezastavenie pri tabuli STOP. d) Vážne porušenia sa môžu trestať aj diskvalifikáciou súťažnej posádky zo súťaže. e) Protest proti nesprávne zapísanému časové trestu môže súťažiaci podať organizátorovi počas alebo tesne po skončení súťaže a v prípade ak má k dispozícii kamerový záznam, môže preukázať aj to Spomaľovací retardér a) Za spomaľovací retardér je možné považovať stojku pneumatík alebo kužeľ, ktorá bude umiestnená na trati. b) Organizátor určí vopred, pri porušení / prevrátení / zničení ktorého spomaľovacieho retardéra sa bude udeľovať časový trest. c) Organizátor môže stojku pneumatík alebo kužeľ umiestniť aj na kraj trate resp. na kraj zákruty s cieľom, aby súťažiaci neskracoval úmyselne trať alebo aby zabránil prejazdu vozidla na mieste, kde môže byť prekážka rôzneho druhu. V tomto prípade ale ani pri porušení / prevrátení / zničení sa neudelí časový trest. Iba ak to organizátor nestanoví vopred inak! 6. Signalizácia vlajkami Počas podujatí môže byť použitá nasledovná signalizácia: Žltá vlajka - prekážka na trati, zvýšená pozornosť! Červená vlajka - okamžite zastaviť! Strana 6

10 Signalizácia na jednotlivých podujatiach bude upresnená v každom ZU danej súťaže. 7. Vyhodnotenie a odovzdávanie cien Odovzdávanie cien každej súťaže v seriáli prebehne cca 30min po odjazdení posledného súťažného vozidla nasledovne: Odmenený budú prví traja v každej kategórii ( P1, P2, Z1, Z2, S1, Ž, J, H, L, ABSOLUT). Ak má jazdec aj spolujazdca, odmenený bude aj spolujazdec v jednotlivých kategóriách. Ak zapísaný spolujazdec nie je prítomný v súťažnom vozidle počas trvania všetkých RS, organizačný výbor môže rozhodnúť, aby cena spolujazdca nebola odovzdaná! Vyhodnotenie seriálu sa uskutoční v stanovenom čase a mieste. Presný termín určí organizátor a všetkým dotknutým osobám poskytne potrebné informácie včas. 8. Poistenie Preteky nie sú poistené voči škodám spôsobeným tretím osobám. 9. Bezpečnostné predpisy a) Každý zúčastnený musí dodržiavať vyššie uvedené predpisy a zároveň musí rešpektovať aj pokyny usporiadateľov a organizátora. b) Žiaden účastník podujatia (divák, súťažiaci) neohrozuje svojim správaním ostatných ani seba a nespôsobuje situácie, ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo. c) Diváci môžu preteky sledovať len na vyznačených diváckych miestach. V žiadnom prípade nemôžu stáť v zakázanom priestore! d) V prípade nehody je povinnosťou ďalšej prítomnej osoby podať zranenému prvú pomoc s prihliadnutím aj na vlastnú bezpečnosť a informovať o tom organizátora. Ak je potrebné okamžite privolať aj záchrannú službu. e) V prípade poruchy súťažného vozidla počas RS je súťažiaci povinný odtlačiť svoje vozidlo na bezpečné miesto. Ak to nie je možné, tak informuje najbližšie stanovište usporiadateľov, ktorí privolajú pomoc k odtiahnutiu vozidla. f) Na verejnej komunikácii, mimo uzatvorenej rýchlostnej skúšky je každý súťažiaci povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 10. Zodpovednosť Súťaže sa každý zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za straty, škody alebo iné ujmy súvisiace s účasťou na podujatí. Každá posádka, svojou účasťou na súťaži súhlasí s podmienkami súťaže, ako aj stým, že si nebude nárokovať náhradu škody spôsobenú na vozidle a ani v prípade ujmy na zdraví. BG Autosport Organizátor seriálu Strana 7

11 Kontakt: BG Autosport Strana 8

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II 1. MAREX Rally Medzilaborce ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 16 17.12.2016 1 OBSAH 1. Úvod 2. Organizácia 3. Program 4. Prihlášky 5. Poistenie 6. Reklama a identifikácia 7. Tankovanie 8. Pneumatiky 9. Obhliadka trate

Podrobnejšie

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II BPM MOTOSPORT RALLY SIGORD ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 20 21.01.2017 1 OBSAH 1. Úvod 2. Organizácia 3. Program 4. Prihlášky 5. Poistenie 6. Reklama a identifikácia 7. Tankovanie 8. Pneumatiky 9. Obhliadka trate

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV jazda pravidelnosti historických motocyklov

Podrobnejšie

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA RALLY NOVOHRAD 23.jún 2018 Regionálny Rally Pohár 3/2018 Junior Rally Pohár 3/2018 Voľný pohár Magyar Kupa 4/ jún 2018 Reg

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA RALLY NOVOHRAD 23.jún 2018 Regionálny Rally Pohár 3/2018 Junior Rally Pohár 3/2018 Voľný pohár Magyar Kupa 4/ jún 2018 Reg ZVLÁŠTNE USTANOVENIA RALLY NOVOHRAD 23.jún 2018 Regionálny Rally Pohár 3/2018 Junior Rally Pohár 3/2018 Voľný pohár Magyar Kupa 4/2018 24.jún 2018 Regionálny Rally Pohár 4/2018 Junior Rally Pohár 3/2018

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 5.3.2018 ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY Sekcia 2: organizácia pretekov 5 Pozvanie prihlášky Všeobecné princípy 1.2.048 (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV Historické motocykle Rýchlostné preteky 2019

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV Historické motocykle 2017 0 OBSAH 1. Názov...

Podrobnejšie

ZU_Auto Show_2017

ZU_Auto Show_2017 KESKO MOBILE AUTO SHOW 2017 1. Podujatie Názov podujatia : KESKO MOBILE AUTO SHOW 2017 Miesto konania : SLOVAKIA RING, Orechová Potôň Dátum konania: 10. - 11.11.2017 2. Štatút podujatia : Voľné preteky

Podrobnejšie

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE Príloha č. 1 ŠTATÚT SÚŤAŽE Do práce na bicykli Článok 1 Úvodné ustanovenie Tento štatút určuje pravidlá súťaže s názvom Do práce na bicykli pre zamestnávateľov a ich zamestnancov. Cieľom súťaže je: Článok

Podrobnejšie

SLP predžiaci 2012

SLP predžiaci 2012 Lyžiarsky klub Šachtičky Banská Bystrica organizuje preteky Slovenského pohára predžiakov v kombi SL OS Superbaby OS POHÁRIK ŠACHTIČIEK 20.ročník 4.3.2012 Rozpis pretekov I. Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ:

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu pohybových aktivít

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZU_S.ring

Microsoft Word - ZU_S.ring Power fest 2019 Slovakia Ring, 1.máj 2019 Zvláštne ustanovenia OZNÁMENIE Šprint je usporiadaný v súlade s Medzinárodným športovým poriadkom FIA včítane príloh, Národným športovým poriadkom (Ročenka SAMŠ

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019 RUŽOMBEROK V POHYBE

Podrobnejšie

ZUnp_MCJ12_final.doc

ZUnp_MCJ12_final.doc ZVLÁŠTNE USTANOVENIA Národný pohár PAV OBSAH PROGRAM 1. ORGANIZÁCIA 1.1 Organizačný výbor, sekretariát 1.2 Riaditeľstvo súťaže 1.3 Oficiálna informačná tabuľa 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 3. SPÔSOBILÉ VOZIDLÁ

Podrobnejšie

ROZPIS M-SR V DREZÚRE

ROZPIS M-SR V DREZÚRE DREZÚRNE PRETEKY Topoľčianky 2019 Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých koní a pony Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti Lipican cup Kód pretekov: 190726ZD Dátum konania: 26. - 28. 07. 2019 Miesto:

Podrobnejšie

BIKE & RUN SHOW DONOVALY PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Dono

BIKE & RUN SHOW DONOVALY PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Dono BIKE & RUN SHOW DONOVALY 03.08.2019 PROGRAM / PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Donovaly, ParkSnow Donovaly Miesto konania: Donovaly Kancelária

Podrobnejšie

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísa

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísa Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE + MACEC CUP jednotlivcov: Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : Veľké Uherce Vypísané triedy : MX125,MX2 junior,mx2, MX OPEN, MX4,MX4+

Podrobnejšie

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX1

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX1 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v MOTOKROSE jednotlivcov : Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Miesto podujatia : SVEREPEC Vypísané triedy : MX125,MX2 junior MX2, MX OPEN, MX4,MX4+ Číslo podujatia

Podrobnejšie

Propozície-časovka na Kasárne

Propozície-časovka na Kasárne p r o p o z í c i e c y k l i s t i c k ý c h p r e t e k o v "CYKLISTICKÁ ČASOVKA NA KASÁRNE" 5. ROČNÍK INDIVIDUÁLNA CESTNÁ CYKLISTICKÁ TROJ-ČASOVKA DO VRCHU z Makova, Velkých Karlovíc a Štiavnika na

Podrobnejšie

propozicie_BBO_2015_final

propozicie_BBO_2015_final BB O-Cup 2015 Grand Prix Slovakia 2015 Národné rebríčkové preteky v OB v šprinte, strednej trati a dlhej trati Verejné preteky šprintových štafiet dvojíc 17.7.2015 19.7.2015 PROPOZÍCIE Organizátor: ŠK

Podrobnejšie

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te

Manuál uchádzača ezakazky Manuál uchádzača Dátum vytvorenia dokumentu: Verzia: Autori slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Te ezakazky Dátum vytvorenia dokumentu: 01.03.2019 Verzia: Autori 9.6.0 slovenský Matej Marcin, Stanislava Marošiová Tel.: +421 901 739 853 E-mail: podpora@ebiz.sk - 1 - Obsah 1 Minimálne požiadavky na technické

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.14_SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 1/26 ČASŤ 15 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.2014_SZC_06) OBSAH Strana

Podrobnejšie

N Á R O D N Ý Š P O R T O V Ý P O R I A D O K E N D U R O LICENCIE MM SR, Slovenského pohára a Pohára SMF Hobby sa môžu zúčastniť držitelia

N Á R O D N Ý Š P O R T O V Ý P O R I A D O K E N D U R O LICENCIE MM SR, Slovenského pohára a Pohára SMF Hobby sa môžu zúčastniť držitelia N Á R O D N Ý Š P O R T O V Ý P O R I A D O K E N D U R O 2 0 1 9 1. LICENCIE MM SR, Slovenského pohára a Pohára SMF Hobby sa môžu zúčastniť držitelia medzinárodnej alebo národnej licencie SMF Enduro a

Podrobnejšie

______________________________ Dopravná súťaž

______________________________   Dopravná  súťaž Detská dopravná súťaž NA BICYKLI BEZPEČNE 2014 - PROPOZÍCIE Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVV a Š SR) Usporiadateľ: základné kolá:

Podrobnejšie

Pravidla sutaze Mame jedna druhu 2_EDITED

Pravidla sutaze Mame jedna druhu 2_EDITED Pravidlá súťaže Máme jedna druhú Čl. I Organizátor súťaže a podmienky súťaže 1. Súťaž s názvom Máme jedna druhú (ďalej ako súťaž ) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.,

Podrobnejšie

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica Centrum voľného času Domček, Krupina Krajské kolo detskej dopravnej súťaže NA BICYKLI BEZPEČNE

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporo

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporo SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporované T.O.B. BMW GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA 26.6. - 29.6.2018

Podrobnejšie

STANDARD REGULATIONS

STANDARD REGULATIONS ZVLÁŠTNE USTANOVENIA Preteky automobilov do vrchu OŽDIANSKE SERPENTÍNY 2019 22.-23. 06. 2019 Majstrovstvá Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu Majstrovská Slovenska v pretekoch historických automobilov

Podrobnejšie

zu_mmsr_cpm_april2014

zu_mmsr_cpm_april2014 MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV 2014 SLOVENSKÝ POHÁR CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV 2014 Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A 12.-13.04.2014 MIESTO PODUJATIA

Podrobnejšie

Evidenčný list

Evidenčný list Rozpis jazdeckých pretekov: RS Team TROPHY (V. kolo) a Bratislavská liga - III. kolo Kód pretekov: 190810BS Dátum konania: 10. - 11. 8. 2019 Miesto: Jazdecký areál RS Team, Poľný mlyn 1, Bratislava - Záhorská

Podrobnejšie

O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovan

O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovan O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovaný na základe Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R

Podrobnejšie

OBSAH:

OBSAH: FIA MAJSTROVSTVÁ ZÓNY STREDNEJ EURÓPY MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY MAJSTROVSTVÁ MAĎARSKEJ REPUBLIKY MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY SLOVAKIA RING 29.-31.03.2019 I. PROGRAM... 2 II. ORGANIZÁCIA... 2

Podrobnejšie

ZU_po2019_naSAMS2

ZU_po2019_naSAMS2 RALLY PREŠOV 5. - 6. 7. 2019 ZVLÁŠTNE USTANOVENIA OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizácia 1 3. Program 2 4. Prihlášky 4 5. Poistenie 6 6. Reklama a identifikácia 6 7. Pneumatiky 6 8. Pohonné hmoty 6 9. Obhliadka

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETE

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETE MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V TRIEDACH 125 SP, 125 GP, Moto3, 250 SP, Stock 300, Supermono, 400 SSP, Twin, do 600, nad 600 cm³ ALPE ADRIA VINTAGE CHAMPIONSHIP

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, 29.11.2018, ŠTK GKBO I. Názov turnaja, popis a usporiadateľ ECLECTIC BORŠA HCP DAY je séria golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša,

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETE

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETE MEDZINÁRODNÉ MOTOCYKLOVÉ PRETEKY LETISKO TRENČÍN 2019 MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V TRIEDACH 125 SP, 125 GP, Moto3, 250 SP, Stock 300, Supermono, 400 SSP, Twin, do 600, nad 600 cm³ ALPE ADRIA VINTAGE CHAMPIONSHIP

Podrobnejšie

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc

Microsoft Word - CESOM2016_Pokyny_final.doc SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava P O K Y N Y Národných rebríčkových pretekov INOV 8 cup v orientačnom behu na strednej a na dlhej trati CENTRAL EUROPEAN SPRING ORIENTEERING

Podrobnejšie

Microsoft Word - hotelGolfer_jun2019_pravidla.docx

Microsoft Word - hotelGolfer_jun2019_pravidla.docx Pravidlá súťaže "Súťaž o pobyt v hoteli GOLFER*** Kremnica" Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Súťaž o pobyt v hoteli GOLFER*** Kremnica (ďalej len súťaž ). Tieto pravidlá

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH PRAVIDLÁ SZC 15. (VERZIA 11.08.14_SZC_09) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík 1/27 ČASŤ 15 (VERZIA 11.08.2014_SZC_09) OBSAH Strana Prvý Diel Všeobecné podmienky 4 1 Zhoda s pravidlami UCI 4 Druhý Diel

Podrobnejšie

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA ZVLÁŠTNE USTANOVENIA Majstrovstvá Slovenska v rally 2019 Majstrovstvá Slovenska historických automobilov v rally 2019 Slovenský Rally Pohár 2019 Rally Legend Rally pravidelnosti historických automobilov

Podrobnejšie

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc

Microsoft Word - pouzivatelska_prirucka.doc ProFIIT 2007 - Používateľská príručka Tento dokument obsahuje používateľskú príručku systému na organizovanie súťaže ProFIIT 2007. Je rozdelená do 3 kapitol. Kapitola 1 obsahuje návod na vytvorenie používateľského

Podrobnejšie

Propozície Detská atletika základné školy

Propozície Detská atletika základné školy PROPOZÍCIE Finále Detská atletika Organizátor: Slovenský atletický zväz BE COOL, s.r.o. Bratislavský maratón, o.z. Miesto: ŠH Elán, Bajkalská 7, 831 04 Bratislava Termín: 5. Apríl 2019 Riaditeľ pretekov:

Podrobnejšie

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA historických motocyklov jazda pravidelnosti 2019 VEĽKÁ CENA TRENČÍNA A CENA MILANA ŠOBÁŇA Pod záštitou primátora m

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA historických motocyklov jazda pravidelnosti 2019 VEĽKÁ CENA TRENČÍNA A CENA MILANA ŠOBÁŇA Pod záštitou primátora m MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA historických motocyklov jazda pravidelnosti 2019 VEĽKÁ CENA TRENČÍNA A CENA MILANA ŠOBÁŇA Pod záštitou primátora mesta TRENČÍN Mgr. Richarda Rybníčka 10. 11.8. 2019

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A

S L O V E N S K Á  M O T O C Y K L O V Á  F E D E R Á C I A S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV IMRC CUP 2016 Prejednané a schválené na Valnom

Podrobnejšie

OrganizaĊný poriadok

OrganizaĊný poriadok Organizačný poriadok celoštátnej súťaţe ţiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou Organizačný poriadok tejto súťaţe vychádza zo Smernice Ministerstva

Podrobnejšie

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným Pravidlá spotrebiteľskej súťaže URPINER FANDÍ HOKEJU 2019 10.05.2019 26.05.2019 P r e a m b u l a Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže

Podrobnejšie

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 51. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2013 - -1- ROZSAH PRETEKU JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI / MLADŠIE

Podrobnejšie

Untitled

Untitled PROPOZÍCIE SUPER ŠPRINT FTVŠ 2019 ŠTATÚT PODUJATIA: Slovenský pohár (II. kategória) z poverenia Slovenskej triatlonovej únie Super šprint FTVŠ Bratislava 2019 - muži, ženy (0,175 5,0 1,5) Super šprint

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

Zvláštne ustanovenia (Word)

Zvláštne ustanovenia (Word) Z V L Á Š T N E U S T A N O V E N I A Dobšiná 19. - 21.7.2019 FIA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY PRETEKOV AUTOMOBILOV DO VRCHU (EHC) MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU(MSR PAV) MAJSTROVSTVÁ

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE SÚŤAŢE T F A S L O V A K I A TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŢITIE BANSKÁ BYSTRICA P R O P O Z Í C I E Organizáto

PROPOZÍCIE SÚŤAŢE T F A S L O V A K I A TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŢITIE BANSKÁ BYSTRICA P R O P O Z Í C I E Organizáto PROPOZÍCIE SÚŤAŢE T F A S L O V A K I A 2 0 1 6 TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŢITIE BANSKÁ BYSTRICA P R O P O Z Í C I E Organizátor: - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. S

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. S SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MTB ENDURO 2019 1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Usporiadateľom Slovenského pohára MTB Enduro je Slovenský zväz cyklistiky. Slovenský pohár MTB v Endure na horských bicykloch (ďalej

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Vykonávací predpis dekana FEI STU

Vykonávací predpis dekana FEI STU Smernica dekana FEI STU č. 6/2008 o riadnom skončení štúdia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o konaní štátnych skúšok v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Čl. 1. Úvodné a všeobecné

Podrobnejšie

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR Senecká 2, 902 01 Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM Riaditeľka Gymnázia v Pezinku, Senecká

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj 36.ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA pre kategórie detí, ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21, seniorov posledný ročník: 35.VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 19.SLOVAKIA YOUTH OPEN

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA Rastislavova ul. 745/13, Prievidza Vás srdečne pozýva na 22. marec 2018 (štvrtok) od 9:00 h koncertn

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA Rastislavova ul. 745/13, Prievidza Vás srdečne pozýva na 22. marec 2018 (štvrtok) od 9:00 h koncertn ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza Vás srdečne pozýva na 22. marec 2018 (štvrtok) od 9:00 h koncertná sála ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi Podmienky súťaže,

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hl

Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hl Žilinský mestský polmaratón 5. ročník Usporiadateľ: Termín: Miesto: Prihlášky: Horolezecký klub Salora o.z. 15.septembra 2019 o 14:00 štart Žilina, Hlinkovo námestie Prihlásiť sa môžete on line na stránkach

Podrobnejšie

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2014 - -1- ROZSAH PRETEKU SENIORKY JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI

Podrobnejšie

Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od schvaľuje: - používanie systému nového súťažn

Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od schvaľuje: - používanie systému nového súťažn Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa 02.01.2016 1. VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od 1.1.2016 schvaľuje: - používanie systému nového súťažného softvéru (autor: Ing. L. Striežovský), ktorý umožňuje

Podrobnejšie

XVII

XVII VŠEOBECNÉ PREDPISY pre Majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA a ich kvalifikačné súťaže na okruhoch. (Neplatí pre Majstrovstvá sveta Formule 1) Text je podľa www.fia.com k 18.12.2015 Vždy,

Podrobnejšie

2017_Propozicie_Topolcianky,

2017_Propozicie_Topolcianky, Propozície Cyklomaratón Topoľčianky, 9.9.2017 Vytrvalostné preteky v horskej cyklistike v Tribečskom pohorí. Preteky sa konajú pod záštitou Športového klubu Topoľčianky v spolupráci s obcou Topoľčianky,

Podrobnejšie

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore Zdravotné požiadavky na uchádzača: Na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - NŠP_2019_mládež

Microsoft Word - NŠP_2019_mládež S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV M SR mládeže a Slovenský pohár mládeže 2019

Podrobnejšie

TANEČNÝ KUBÍN 2018 CELOSLOVENSKÉ KOLO Z á v ä z n á p r i h l á š k a Názov súboru : Mesto: Organizácia Vedúci súboru : Choreograf: Názov choreografie

TANEČNÝ KUBÍN 2018 CELOSLOVENSKÉ KOLO Z á v ä z n á p r i h l á š k a Názov súboru : Mesto: Organizácia Vedúci súboru : Choreograf: Názov choreografie TANEČNÝ KUBÍN 2018 CELOSLOVENSKÉ KOLO Z á v ä z n á p r i h l á š k a Názov súboru : Mesto: Organizácia Vedúci súboru : Choreograf: Názov choreografie : Počet účastníkov: Mail: Telefón PROSÍM ZROZUMITEĽNE

Podrobnejšie

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín 13.- 14.02. 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od 24.02.2019 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej len XC) je preletová súťaž, ktorá prebieha v danom

Podrobnejšie

Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, B

Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, B Súťaž o fanúšikovské predmety Pravidlá súťaže Súťaž o fanúšikovské predmety Spoločnosť František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom Farského 26, 85101 Bratislava, IČO: 11 790 547, Ič DPH: SK1020207815, zapísaný

Podrobnejšie

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2013/2014 Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2014/2015 Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Podľa školského zákona sú

Podrobnejšie

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20 Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, 29.-30. júna 2013 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV

Podrobnejšie

Microsoft Word - MSR_OB_2017_pokyny_final.docx

Microsoft Word - MSR_OB_2017_pokyny_final.docx P O K Y N Y pre účastníkov školských majstrovstiev SLOVENSKA v orientačnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl školský rok 2016/2017 PIEŠŤANY 13. a 14. júna 2017 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: VYHLASOVATEĽ:

Podrobnejšie

BR_propozicie-2019

BR_propozicie-2019 Telovýchovna jednota Biela Stopa organizuje bicyklové preteky BIKE & ROLL - Horský cyklomaratón na 25 a 50 km (ROLL - termín pretekov zadáva BÚ SLA) v15.5 Pre deti sme pripravili "Horský cyklokros" - štart

Podrobnejšie

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008 PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2017/2018 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 V súlade s 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

D O L N O K U B Í N S K Y R Y B Á R

D O L N O K U B Í N S K Y   R Y B Á R D O L N O K U B Í N S K Y R Y B Á R Občasník MO SRZ Dolný Kubín Číslo 2/2014 Všetkým priateľom rybárskeho športu príjemné a šťastné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, spokojnosti a dobrej pohody

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie

bsah

bsah POKYNY PRE EXTERNÝ DOZOR k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 25. november 2015 Bratislava Október 2015 Všetky informácie týkajúce sa testovania budú elektronicky zverejnené na internetových

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX 8.3.2019 Slovenský Zväz Cyklistiky Komisia BMX Pododvetvie Freestyle BMX Slovenská Asociácia

Podrobnejšie

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátum a miesto: 01.-02.04.2017 / Pasienky, Junácka 4, 831

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU platné od 15.12.2016 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1.1.Popis Cross Country LAA SR v paraglidingu (ďalej len XC) je preletová súťaž, ktorá prebieha v danom

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

Majstrovstvá Európy historických motocyklov

Majstrovstvá Európy historických motocyklov Medzinárodné majstrovstvá SR historických motocyklov v jazde pravidelnosti DUCATI SLOVAKIA CUP 2017 9. Holíčsky zámocký okruh Holíč 16. september 2017 Zvláštne ustanovenia Toto podujatie je organizované

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV, JUNIORIEK Termín a miesto 5. marca 2016 (nedeľa) o 11,00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov: Marcel

Podrobnejšie

Pravidla sutaze 25 rokov Ikaru.pages

Pravidla sutaze 25 rokov Ikaru.pages Pravidlá súťaže 25 rokov Ikaru Oslavujte sa nami Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže 25 rokov Ikaru Oslavujte s nami, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to v každom dobrom

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

2 nd Figure skating challenge Dubnica nad Váhom 2019 P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konan

2 nd Figure skating challenge Dubnica nad Váhom 2019 P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konan P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konania: 05. 06. 01. 2019 Miesto konania: Riaditeľ pretekov: Zimný štadión Dubnica nad Váhom, Športovcov 1, JUDr.

Podrobnejšie

om

om VEDÚCI VÝPRAVY PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU VEDÚCI TRÉNER PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU Schválil: Predsedníctvo SLA Podpis štatutárov SLA: Ivan IVANIČ, prezident SLA Dňa: 27.03.2019 Ján

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP elio m500 Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Elio m500 Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa 1. Vytvorenie účtu Google a stiahnutie potrebného softwaru 1. Aplikácie potrebné pre fungovanie VRP pokladnice sú predinštalované v zariadení.

Podrobnejšie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k pr V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 1 Pôdohospodárska

Podrobnejšie

Propozície MO SŠ KN+NZ

Propozície MO SŠ KN+NZ 940 98 940 98 P R O P O Z Í C I E MAJSTROVSTIEV STREDNÝCH ŠKOL OKRESOV NOVÉ ZÁMKY A KOMÁRNO V ATLETIKE JEDNOTLIVCOV NA ROK 2 0 1 9 VYHLASOVATEĽ: USPORIADATEĽ: TERMÍN: MIESTO: Ministerstvo školstva Slovenskej

Podrobnejšie