VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012"

Prepis

1 VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012 Naše občianske združenie Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron sa riadilo počas predchádzajúceho roka 2012 prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom a internými smernicami. Základným rozvojovým dokumentom OZ je Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina Čierny Hron, ktorej sú podriadené všetky uskutočnené aktivity, zamerané na: podporu podnikania hlavne v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu a doplnkových služieb, podporu vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov územia, skvalitnenie života obyvateľov, rozvoj infraštruktúry a služieb v obciach, ochranu a zachovanie životného prostredia a prírodného bohatstva. K evidovalo Partnerstvo MP-ČH 42 členov. Verejný sektor je zastúpený 12 členmi: 10 obcí, 1 stredná škola, 1 domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Súkromný sektor tvorí 4 - podnikateľské subjekty, Občiansky sektor je tvorí 13 mimovládnych organizácií a cirkví a 13 fyzických osôb. Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov je 28,57% : 9,52% : 61,91% (V:S:O), kde nadpolovičné zastúpenie má občiansky sektor. Na minuloročnom Valnom zhromaždení bol potvrdený návrh na členské príspevky pre obce v čiastke 0,40 EUR na obyvateľa. Obec Pohronská Polhora vyrovnala nedoplatok za r vo výške 600,00 EUR ešte v r. 2011, v roku 2012 za r uhradila 532, 00 EUR a v decembri 2012 ešte sumu 400,00 EUR. Ostáva doplatiť približne 600 EUR za r pri počte obyvateľov 1618? Nedoplatok za r má aj obec Michalová vo výške približne 550 EUR. Členské za rok 2011 a 2012 nemá vyrovnané obec Sihla cca. vo výške 156 EUR. Dňa sa konalo Valné zhromaždenie v obci Pohronská Polhora, zúčastnilo sa ho 53,41% členskej základne. Rada Partnerstva má od roku členov, v revíznej komisii pracujú ďalší 3 členovia. Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2012 celkovo 5 krát a podľa možností sa jej zúčastňovali členovia osobne. Najmenšieho počtu zasadnutí Rady sa zúčastnil G. Giertl len 2 krát, pretože pracuje mimo regiónu, čo je pre prácu v Rade Partnerstva nepostačujúce. Ostaní členovia sa pri prípadnej neprítomnosti z osobných alebo pracovných dôvodov informovali o priebehu telefonicky a om. Zasadnutí sa zúčastňovala aj predsedníčka Revíznej komisie J. Rončáková.

2 Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH Dátum Miesto Muránska Pohronská Tisovec Čierny Balog Tisovec zasadnutia Dlhá Lúka Polhora Účasť členov Rady Aktívne pracovala počas uplynulého roka aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva v zložení M. Šajgalíková, T. Tisovčíková, B. Vetráková, M. Nosko a predsedníčka komisie K. Pindiaková. Zasadnutí komisie sa zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia zasadala 3 krát. Pripravila V. ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP-ČH pod názvom Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron, ktorá bola vyhlásená Na grantový program bolo vyčlenených 3200,00 EUR. Cieľom grantového programu bola implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina Čierny Hron na r / realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Zaslané projekty komisia posúdila, administrovala, prideľovala finančné prostriedky žiadateľom vo výške 75% celkovej poskytnutej sumy pri začatí realizácie projektov. Po ich kontrole a vyúčtovaní žiadateľmi, dňa bola na účty prijímateľov grantov zaslaná zvyšná čiastka 25 % finančných prostriedkov. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované realizátorom projektov bezplatné poradenstvo. Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 8 úspešných žiadateľov z celého územia finančné prostriedky vo výške 3.200,00 EUR. Celková hodnota projektov predstavuje čiastku ,90EUR, čo znamená, že spoločne sa dokážu naakumulovať finančné prostriedky, ktorých využitie je viditeľné v regióne a na realizácii aktivít projektov sa podieľa mnoho dobrovoľníkov. Prehľad úspešne zrealizovaných projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2012 P.č. Žiadateľ Názov projektu Celková Výška grantu v hodnota projektu Obec 1. Muránska Zhotovenie lavičiek 350,00 500, Dlhá Lúka Obec Čierny Balog Obec Michalová Obec Muráň Obnova cykloturistického chodníka Cútove dolinka Revitalizácia oddychovorekreačného areálu pri prameni Handárka Záchrana sochy sv. Jána Nepomuckého 450, ,90 400, ,00 350, ,00 Mesto Tisovec Spoznajte prameň Rimavy 300,00 500,00

3 6. 7. Vydra vidiecka rozvojová aktivita Polhora kultúrne a telovýchovné združenie 8. Zbojská, s.r.o. Revitalizácia oddychovej zóny pre deti vo Vydrovskej doline 500,00 789,00 Zubačka v parku 350,00 940,00 Medzinárodný salón chutí v Turíne 500, ,00 Spolu: 3 200, ,90 Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader a podľa možností sa zúčastňuje aktivít a podujatí, ktoré tieto organizuje hlavne BB VIPA ( máme aj zastúpenie v Regionálnej rade BB VIPA - I. Milecová, I. Pašmík) a Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá usporiadala v dňoch Medzinárodnú konferenciu s worshopom Spojme sa pre rozvoj vidieka v Mojmírovciach. Zúčastnili sa jej I. Pašmík a I. Milecová, ktorá vystúpila s prezentáciou o Partnerstve MP- ČH. I. Pašmík prezentoval Partnerstvo medzinárodnom LEADER Feste v Levoči V rámci regionálnej spolupráce sa zúčastňujeme stretnutí MAS a VSP v BB kraji, sa na pracovnom stretnutí v Dolnej Strehovej zastupoval partnerstvo I. Pašmík; na členskej schôdzi BB VIPA a prezentačnom workshope na chate CSM Zbojská sa zúčastnili viacerí zástupcovia partnerstva Pokračujeme v nadviazanej spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorá trvá už od roku 1997 MAS Společná Cidlina z Českej republiky a MAS Turystycna Podkowa z Poľska. Zástupcovia poľských dôchodcov spolu s manažérom MAS z Turystycnej Podkowy dňa , v počte 40 osôb navštívili mesto Tisovec, kde ich na radnici prijal primátor mesta, odovzdali sme im propagačné materiály a pripravili sme im malé pohostenie. Dopoludnia v Tisovci navštívili evanjelický kostol, kde prednášku zabezpečila p. Maďarová z ECAV, ktorá zahrala aj na organe. V katolíckom kostole hostí sprevádzal katolícky farár ThDr. Ján Kundrík, PhD. Typický slovenský obed sme pre nich zabezpečili na salaši Zbojská. Popoludní navštívili poľskí hostia katolícky kostol v Pohronskej Polhore, kde si pozreli výstavku z plodov zeme, ktorá bola pripravená na Michalské hody. Posedenie s pohostením pre partnerov zabezpečila aj obec Pohronská Polhora s pani starostkou Mgr. Tyčiakovou. Počas návštevy sa hosťom venovali K. Pindiaková a I. Milecová. V dňoch sme sa zúčastnili spoločného partnerského stretnutia v regióne Společná Cidlina. Program začínal v Chlumci nad Cidlinou, neskôr prezentáciami jednotlivých regiónov MAS Turystycna Podkowa, partnermi z Rumunska, mesta Brezn a partnerstva MP-ČH v obci Nepolisy. Prezentácie boli zamerané na stratégiu a víziu programu Leader po r Ďalší deň bol venovaný prehliadke zrealizovaných projektov z Leadra v regióne. Večer sme boli hosťami na divadelnom predstavení v Novom Bydžove. Za Partnerstvo sa zúčastnili R. Hlaváčik, K. Pindiaková, I. Milecová a T. Potkány pracovník

4 z OcÚ Čierny Balog. Touto cestou vyslovujem poďakovanie starostovi z Čierneho Balogu Ing. Františkovi Budovcovi za ochotu zapožičať automobil na cestu do ČR. Naďalej spolupracujeme aj s národnými partnermi MAS Malohont a MAS Podpoľanie. Dňa sa naši zástupcovia zúčastnili stretnutia partnerov na Teplom vrchu. Dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu máme s BBSK- odborom Regionálneho rozvoja, Mikroregiónom Muránska planina, Národným parkom Muránska planina, OZ Pronatur zo Zvolena a VOKA z Banskej Bystrice. V novembri minulého roka sme vstúpili ako partneri ŠOP, OZ Pronatur a NP Muránska planina do medzinárodného projektu Ekosystémové služby v chránených územiach, ktorý je finančne podporený z Global Environment Facility/Small Grants Programme GEF SGP. Do samotnej realizácie projektu bude v r zapojených aj 6 študentov SOŠ v Tisovci odboru Manažment cestovného ruchu, 2 nezamestnaní občania a 2 Rómovia z územia. Títo budú po vyškolení realizovať zber údajov do projektu a to od návštevníkov územia aj počas podujatí a aktivít, ktoré bude zabezpečovať Partnerstvo MP- ČH, Mikroregión Muránska planina a obce nášho regiónu. Počas roka 2012 sme začali realizovať zákazku pre obec Čierny Balog na propagačné podujatia podporované z projektu Huculská magistrála. Problém sme mali s financovaním podujatí, ktorý sme prekryli finančnou výpomocou z Mikroregiónu Muránska planina vo výške 3 000,00. Tabuľka zrealizovaných podujatí z Klastra Huculská magistrála r P.č. Podujatie Kategória podujatia a dátum Cena služby podujatia v Miesto konania 1. Dni mesta Tisovec II. kategória ,00 Tisovec 2. Bačovský deň I. kategória ,00 Čierny Balog Michalské hody II. kategória ,00 XV. výročie založenia NP Muránska planina Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke I. kategória ,00 I. kategória ,00 Spolu: 3283,00 Pohronská Polhora Pohronská Polhora- Chlipavice Pohronská Polhorasedlo Zbojská Finančné prostriedky, ktoré združujeme na účte sa snaží Rada Partnerstva využívať v súlade so schváleným rozpočtom, maximálne sa snažíme ušetriť financie ale aj zabezpečiť všetky plánované aktivity. Na zahraničné cesty a exkurzie pre členov sme prispievali čiastkou z rozpočtu a zvyšok si hradili účastníci sami.

5 Tabuľka poskytnutých finančných príspevkov na zahraničné cesty a exkurzie a Leaderfest P.č. Podujatie Účastníci za Partnerstvo Príspevok v Dátum Medzinárodná K. Mešková, J. Rončáková, 1. výstava Agrotravel Kielce - Poľsko B. Vetráková, P. Hajduk, I. Vlček 300, Exkurzia Francúzko Le Puy en Velay Odborná exkurzia Slovinsko Leaderfest v Levoči K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová M.Nosko, M. Šajgalíková, I. Pašmík, O. Pašmíková 500, , I. Pašmík 150, Spolu: 1 250,00 Hľadáme aj možnosti získať peniaze z iných zdrojov a tiež ušetriť v rozpočte ďalšie prostriedky na prevádzke. Aj napriek zložitej finančnej situácii sa nám podarilo zabezpečiť vydanie trojjazyčného propagačného materiálu v počte 4000 ks v sume 759,00, ktoré sme rozdistribuovali pre obce a IK v regióne. Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH zabezpečované v roku 2012: Január Účasť na výstave CR ITF Slovakiatour v Bratislave zabezpečovali personálne aj technicky v spoločnom stánku Zbojská, s.r.o. a. Partnerstvo MP- ČH, dodalo výstavné panely a prezentačné materiály a finančne účasť podporilo príspevkom 500,00. Prezentácia sa stretla s veľkým úspechom u návštevníkov Február Pracovný seminár MAS a VSP BB kraja v Dolnej Strehovej (I. Pašmík) v Tisovci Zasadnutie Rady Partnerstva Účasť na stretnutí s partnermi Teplý vrch ( M, Nosko, I. Pašmík, I. Milecová, J. Rončáková a K. Pindiaková ) Príprava návrhu plánu činnosti, rozpočtu na r Vymáhanie pohľadávok na členských príspevkoch Prerokovanie výjazdu na veľtrh miestnych produktov do poľského mesta Kielce s NSRV 5 miest Prerokovanie výjazdu s NSRV BB do Francúzka 5 miest Informácie o projekte Huculská magistrála Založenie Slow Food Banská Bystrica - predseda Konvívia BB I. Pašmík

6 Marec Zasadnutie Valného zhromaždenia v Pohronskej Polhore, kde bol schválený plán činnosti a rozpočet na r.2012 Partnerstva MP-ČH. VZ schválilo výšku členských príspevkov na rok 2012 Apríl Členská schôdza BB VIPA a prezentačný workshop Chata Zbojská za účasti viacerých členov Partnerstva účasť zástupcov Partnerstva (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, P. Hajduk a Zbojská s.r.o.) na veľtrhu v poľskom meste Kielce Zasadnutie Rady Muránska Dlhá Lúka Zasadnutie projektového tímu Huculská magistrála Príprava trojjazyčného propagačného materiálu Partnerstva Zasadnutie grantovej komisie a príprava vyhlásenia grantu Máj Vyhlásenie V. ročníka grantovej výzvy Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron Exkurzia Francúzko Le Puy a účasť na Európskych trhoch lokálnych produktov (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová) Na Župnom lete v Banskej Štiavnici OZ Vydra prezentovalo aj partnerstvo MP- ČH( príspevok na dopravu z Partnerstva MP-ČH ) Účasť na medzinárodnom Leader Feste v Levoči I. Pašmík Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála Jún Dni mesta Brezna účasť v stánku Partnerstva I. Milecová propagácia spolu so žiakmi SOŠ v Tisovci odbor CR ( príspevok na dopravu a občerstvenie žiakov) Zasadanie Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála Účasť na Klenovskej Rontouke - prezentácia - stánok Partnerstva a príprava šúľancov (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová - paličkovaná čipka, rezbár - P. Hajduk. Dobrovoľná aktivita bez príspevku od Partnerstva MP-ČH ) Vyhlásenie výsledkov grantovej komisie, príprava a podpis zmlúv k projektom Medzinárodný podujatie Leader Fest v Levoči podujatia sa zúčastnil I. Pašmík Júl Zasadnutie Rady v Čiernom Balogu spoločne so starostami Mikroregiónu Muránska planina riešenie aktivít v projekte Huculská magistrála Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála

7 Vyhlásenie grantovej výzvy Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r Dni mesta Tisovec- podujatie II. Kategórie projektu Huculskej magistrály podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali I. Milecová, K. Mešková, J. Rončáková a B. Vetráková Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála August VI. Ročník Dňa Mikroregónu Muránska planina v Muránskej Dlhej Lúke Pracovné stretnutie a školenie pre prácu s web stránkou ŽP Informatika, vyškolení boli R. Hlaváčik a I. Pašmík, rámci projektu Huculská magistrála Zasadanie Projektového tímu Huculská magistrála September 4 dňová študijná exkurzia do Slovinska organizovaná BB VIPA zameraná na realizáciu podpory Leader ( zúčastnili sa M. Nosko, M. Šajgalíková, I. Pašmík, O. Pašmíková) Bačovský deň v Čiernom Balogu -podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovalo OZ Vydra a Partnerstvo MP- ČH Pracovné stretnutie partnerov projektu Huculská magistrála prezentácia Partnerstva na Regionálnom Farmárskom trhu v Banskej Bystrici, organizáciu zabezpečoval Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (zúčastnili sa, M. Šajgalíková, I. Pašmík a salaš Zbojská) Zasadnutie Rady Partnerstva v Pohronskej Polhore Vypracovanie projektu do grantovej výzvy Dedičstvo regiónov Databáza remeselníkov v území Muránska planina- Čierny Hron na BBSK Michalské hody v Pohronskej Polhore - podujatie II. Kategórie projektu Huculskej magistrály podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali I. Milecová, K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková a R. Hlaváčik Pripomienkovanie Informačného materiálu 2012/2013 Október Výročie vyhlásenia NP Muránska planina - podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali Zbojská s.r.o. a Partnerstvo MP- ČH Účasť na informačnom stretnutí Klastra Horehronie Zasadnutie Rady Partnerstva v Tisovci spolu so starostami Mikroregiónu Muránska planina - prerokovanie finančnej výpomoci pre Partnerstvo MP- ČH vo výške 3 000,00 na 12 mesiacov k prefinancovaniu aktivít projektu Huculskej magistrály Prezentácia územia na veľtrhu Salone del Gusto v Turíne na podujatí sa zúčastnili a stánok zabezpečovali I. Pašmík, O. Pašmíková a Zbojská, s.r.o 4 zástupcovia November

8 Návšteva partnerských MAS v regióne partnerov Společná Cidlina v ČR ( R. Hlaváčik, K. Pindiaková, I. Milecová a T. Potkány ) Seminár k výmene skúseností z vplyvov implementácie PRV a ostatných eurofondov na rozvoj vidieka v BB kraji v Hriňovej organizované BB VIPA ( I. Milecová, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Pašmík) Zasadanie Projektového tímu Huculská magistrála December IV. ročník Nadregionálnych majstrovstiev v zabíjačke 2012 na Zbojníckom dvore podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovalo Partnerstvo MP- ČH a Zbojská Účasť na zasadaní MR Muránska planina Zasadnutie grantovej komisie vyhodnotenie, vyúčtovanie zrealizovaných projektov Medzinárodná konferencia s workshopom Spojme sa pre rozvoj vidieka v Mojmírovciach ( účasť I. Milecová a I. Pašmík) Priebežné aktivity Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí v území. ový informačný servis, vrátane Aktuálneho prehľadu grantových výziev realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici a Krajskou rozvojovou agentúrou BB. Zapojenie sa do pracovnej skupiny pre prípravu VZN BBSK pre podporu regiónu (I.Pašmík) Spolupráca realizácii projektu Huculská magistrála Aktívna spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja Za aktívnu činnosť a prejavenú dôveru chcem poďakovať všetkým členom Partnerstva Muránska planina Čierny Hron, starostkám a starostom našich obcí aj primátorovi mesta Tisovca, ktorí sa snažia finančne podporovať naše združenie a rozvojové aktivity v území.. Za celoročnú spoluprácu ďakujem členom Rady Partnerstva, revíznej komisii a manažérovi I. Pašmíkovi, podnikateľovi I. Vlčekovi zo Zbojníckeho dvora na Zbojskej, manželom Marekovcom z Drábska, všetkým občianskym združeniam pracujúcich v našom regióne : Vydra a KC- Čierny Balog, ZDaR, Zbojská, Vrchár a ostatným členom, ktorí robia dobré meno Partnerstvu MP- ČH, podporujú jeho činnosť a pomáhajú zviditeľňovať náš región. V Michalovej dňa Mgr. Irena Milecová predsedníčka Partnerstva MP-ČH

Vyúčtovanie grantu

Vyúčtovanie grantu PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA I. Základná charakteristika 1. Grantový program Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina Čierny Hron (ďalej Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH) poskytuje jednorazový, nenávratný

Podrobnejšie

Kubaliakova_Malohont

Kubaliakova_Malohont v skratke Participácia občanov na rozvoji regiónu MAS MALOHONT Konferencia Občanská participace na venkově Olomouc, 26. - 27.09.2012 príklady občianskej participácie na rozvoji územia Miestnej akčnej skupiny

Podrobnejšie

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen

Prezentacia - Biotechnicke inovacie pri vyuziti dazdovej vody v meste Zvolen BIOTECHNICKÉINOVÁCIE PRI VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY V MESTE ZVOLEN OTVÁRACIA KONFERENCIA TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 13. 11. 2014 PROJEKT A PROGRAM PROJEKT Názov: Číslo: Cieľ: Biotechnickéinovácie pri využití

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 OZ PODPOĽANIE VEREJNO SÚKROMNÉ PARTNERSTVO Občianske združenie Podpoľanie je verejno súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Obec Belá ako partner realizuje projekt KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze Terchová Belá

Obec Belá ako partner realizuje projekt KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze Terchová Belá Obec ako partner realizuje projekt KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach, a v obciach, a Názov projektu KulTuristika spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach,

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

I. , II. , III. V Ý Z V A

I. , II. , III. V Ý Z V A Vykonávacie rozhodnutie Komisie C (2015) 889 zo dňa 12.2.2015 1 Alokácia Celkový rozpočet 182,34 mil. EUR Rozpočet na projekty 171,4 mil. EUR Prostriedky EFRR (85%) 154,99 mil. EUR Prostriedky EFRR na

Podrobnejšie

01 sprava o cinnosti a hosppodareni 2010 [Režim kompatibility]

01 sprava o cinnosti a hosppodareni 2010 [Režim kompatibility] Obsah Správa o činnosti MAS za rok 2010 realizácia stratégie rozvoja MAS = opatrenia osi 3 realizované prostredníctvom osi 4 Leader realizácia grantového programu MAS chod MAS = vzdelávacie a informačné

Podrobnejšie

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec, Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec,   Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Pozvánka na seminár Názov: Vidiecky cesto

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Pozvánka na seminár Názov: Vidiecky cesto Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Pozvánka na seminár Názov: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju

Podrobnejšie

Vyvesené dňa: 27

Vyvesené dňa: 27 MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Obdržia: Sekretariát primátora Prednosta Právnik Referát podateľne

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 OZ PODPOĽANIE VEREJNO SÚKROMNÉ PARTNERSTVO Územie MAS Podpoľanie sa nachádza v centrálnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja. Je tvorené územím okresu Detva a územiami obcí

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

vyrocna sprava MAS 2008

vyrocna sprava MAS 2008 Príhovor Vážení priatelia, v rukách držíte Výročnú správu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, v ktorej sa chceme s Vami podeliť o výsledky našej práce počas roku 2008. Po viac ako štyroch rokoch vyvrcholilo

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_

Zasada_hospodarenia_OOCR_Gemer_Interna_schema_pomoci_ ZÁSADA HOSPODÁRENIA s členským príspevkom RA BBSK, n.o. schválená valným zhromaždením OOCR Gemer dňa 14. 12. 2018. Členský príspevok RA BBSK, n.o. bude použitý v zmysle nasledovnej Schémy internej pomoci

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

ZÁ P I S N I C A č

ZÁ P I S N I C A č ZÁ P I S N I C A č. 7/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Ing. Peter Davidík, starosta

Podrobnejšie

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn0407.DOC

Microsoft Word - vzn0407.DOC doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 1- doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Liptovský Mikuláš na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov hradu. Užívateľ hradu je povinný oboznámiť sa s týmto

Podrobnejšie

OZ stanovy definit

OZ stanovy definit Detské ARO Košice Stanovy Článok I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je: Detské ARO Košice, ďalej len združenie. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Základnej škole Nováky uskutočnenej dňa 18. 05. 2015 Prítomní : viď prezenčná listina Hostia : PaedDr. Anna Chlupíková riaditeľka školy P r o g r a m 1. O t

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Page 1 z 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko. Predstavujeme Vám ďalší newsletter, ktorý informuje o aktuálnych novinkách spojených s našou činnosťou. Uplynulý víkend

Podrobnejšie

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

Národné projekty implementované SAŽO v rámci OPKŽP (2014 – 2020) Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 2020) Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného

Podrobnejšie

RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI

RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o., Demänová 278, 03101 Lipt.Mikuláš VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V LIPTOVSKOM MIKULAŠI 12.02.2018 OBSAH: 1) Úvodné slovo predsedu Správnej rady 2) Správa o činnosti za rok 2017 3)

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 07.12.2013 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 415 Z Á K O N z 27. novembra

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

Page 1 of 10 Vážený člen a partner Klastra regionálneho rozvoja západné Slovensko (KRR). Predstavujeme Vám aktivity za uplynulé obdobie. Podrobnejšie informácie o podujatiach nájdete na našej webovej stránke

Podrobnejšie

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc

Microsoft Word - Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.doc Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 24. apríla 2015 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského

Podrobnejšie

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k. - 505- STANOVY Článok 1 Názov združenia: Sídlo združenia:

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc

Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obc Výzva na predkladanie súťažných návrhov 1. Názov predmetu zákazky 2. Predpokladaná hodnota zákazky 1 000.- Euro, vrátane DPH, v členení nižšie: Názov Cena na 1 obec Vypracovanie podnikateľských plánov

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2012 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 9. apríl 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 8 ods. 1 a 11 písm. f) zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RED OAK Golf Club ponuka priestorov na prenájom Predstavenie RED OAK Golf Club RED OAK je golfový rezort poskytujúci komplexné zázemie pre hráčov. Kombinuje unikátne prostredie, nadštandardné služby a

Podrobnejšie

Microsoft Word - Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2

Microsoft Word - Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2 PRÍLOHA.1 KRITÉRIA KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V RÁMCI OPATRENIA Projekty národnej spolupráce P.. Kritérium Rozpo et projektu je zameraný na realizáciu nasledovných inností: - spolo

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

Microsoft Word - STANOVY total final.doc

Microsoft Word - STANOVY total final.doc STANOVY Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Časť 1. Základné ustanovenia 1 V zmysle 2 odst.1 zákona SNR č.83/90 Zb. o združovaní občanov je Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov n

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov n OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A

U Z N E S E N I A U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 26.2.2015 K bodu č.3 Informácia o plnení uznesení z 33/2014, 1/2015 a 2/2015 zasadnutia OZ Uznesenie č.16-oz/2015

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy Kroky k úspechu špeciál nov 2018 Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondava Ondava pre život Program Prispôsobenie sa zmene

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn

Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa Návrh záverečn Záverečný účet Obce Drážovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Spracoval: Lucinová Mária V Drážovciach dňa 02. 05. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice Zákon SNR č. 357/2001 Zb. o ochrane verejného

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

Prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT RIMAVSKÁ BAŇA Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť:

Prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS MALOHONT RIMAVSKÁ BAŇA Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť: Odovzdané dotazníky: 140 Vyzbierané dotazníky: 91 Návratnosť: 65,0 % Dotazníkový prieskum názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS bol realizovaný v mesiacoch jún - júl 2015 v rámci prípravy

Podrobnejšie

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa

O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa O b e c K o r ň a Záverečný účet Obce Korňa za rok 2013 Vypracovala: Ing. Jana Brezinová ekonómka OÚ schválil: Jozef Kontrík starosta obce V Korni dňa 5. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH

Podrobnejšie

Microsoft Word - zápisnica z 8. riadneho OZ

Microsoft Word - zápisnica z 8. riadneho OZ Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluji, zo dňa 17. 12. 2018 Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny Program: podľa pozvánky Úvodné

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štatút Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374217

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc)

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc) OBEC VINODOL Príloha č.1 OBECNÝ ÚRAD Adresa: Vinodol č.473, 951 06 VINODOL, tel.: 037/6598133, e-mail: obecvinodol@stonline.sk ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE VINODOL Cieľové oblasti (podčiarknite):

Podrobnejšie

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU PHARE CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLOČNÝ FOND MALÝCH PROJEKTOV SLOVENSKO – POĽSKO 2001, ČÍSLO PROJEKTU SR0101

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU PHARE CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLOČNÝ FOND MALÝCH PROJEKTOV SLOVENSKO – POĽSKO 2001, ČÍSLO PROJEKTU SR0101 NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY K PROGRAMU PHARE CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLOČNÝ FOND MALÝCH PROJEKTOV SLOVENSKO POĽSKO 2001, ČÍSLO PROJEKTU SR0101.03 A) Technická časť OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA Oprávnený žiadatelia,

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín

Podrobnejšie

N á v r h

N    á   v    r    h N á v r h Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz. Obec Víťaz podľa ustanovenia 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

VYROCNA SPRAVA 2010

VYROCNA SPRAVA 2010 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Demänová 278, 03101 Liptovský Mikuláš V Liptovskom Mikuláši 24.03.2011 OBSAH 1) Úvodné slovo predsedu správnej rady 2) Správa o činnosti za rok 2010

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO

PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODO PROJEKTOVÝ ZÁMER V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 2020 PRE: OPATRENIE: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER A. ŽIADATEĽ PODOPATRENIE: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci

Podrobnejšie

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:

si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001: si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 Termín: 12. 13.04.2018 Miesto: Zasadačka TÜV NORD

Podrobnejšie

VZOR Dátum doručenia žiadosti: (miesto pre úradný záznam) Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu v roku 2019 Názov

VZOR Dátum doručenia žiadosti: (miesto pre úradný záznam) Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu v roku 2019 Názov VZOR Dátum doručenia žiadosti: (miesto pre úradný záznam) Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu rozvoja cestovného ruchu Názov (zameranie) projektu: Názov žiadateľa: Adresa sídla žiadateľa

Podrobnejšie

bulletin 3-08.p65

bulletin 3-08.p65 INFORMAČNÝ BULLETIN 3/2008 VEREJNO SÚKROMNÉ PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA Informačný bulletin 3/2008 Obsah Príhovor predsedníčky VSP MP... 3 Pracovný workshop... 3 Integrovaná stratégia VSP MP... 4 Predstavuje

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015

Microsoft Word - Vyrocna sprava NitraOnko 2015 Výročná správa Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko za rok 2015 Marec 2016 www.nitraonko.sk 1 Úvod Cieľom OZ NitraOnko je : podporovať a propagovať prevenciu onkologických ochorení, podpora

Podrobnejšie

Nohejbalový klub Leopoldov, Sládkovičova 977/12, Leopoldov 92041, IČO/r. č.: Výročná správa Nohejbalového klubu Leopoldov za rok 2018

Nohejbalový klub Leopoldov, Sládkovičova 977/12, Leopoldov 92041, IČO/r. č.: Výročná správa Nohejbalového klubu Leopoldov za rok 2018 Nohejbalový klub Leopoldov, Sládkovičova 977/12, Leopoldov 92041, IČO/r. č.: 31871828 Výročná správa Nohejbalového klubu Leopoldov za rok 2018 OBSAH 1. Úvod 2. Činnosť občianskeho združenia v roku 201

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z 3. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM v Trnave zo dňa 19.02.2019 Prítomní: Ospravedlnený: Jakub Dančo podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia (predsedníčka AS FSV UCM)

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe OBJ Rámco

Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe OBJ Rámco Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe 2017003 OBJ 10.1.2017 Rámcová zmluva č. 12/2016 Predmet dodávky Cena s DPH v Dodávateľ

Podrobnejšie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls 1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram:

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

Propagácia a publicita 3 výzva FM [Režim kompatibility]

Propagácia a publicita 3 výzva FM [Režim kompatibility] LU1 LU44 LU2 LU14 Propagačné a informačné aktivity sú neoddeliteľnou zložkou postupu implementácie projektu, ktorému bol poskytnutý finančný príspevok zo zdrojov EÚ. Povinnosť informovať o tom, že daný

Podrobnejšie