VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012"

Prepis

1 VÝROČNÁ SRÁVA O ČINNOSTI PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON ZA ROK 2012 Naše občianske združenie Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron sa riadilo počas predchádzajúceho roka 2012 prijatými stanovami a ostatnými schválenými dokumentmi Plánom činnosti Partnerstva MP-ČH a schváleným rozpočtom, organizačným poriadkom a internými smernicami. Základným rozvojovým dokumentom OZ je Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Muránska planina Čierny Hron, ktorej sú podriadené všetky uskutočnené aktivity, zamerané na: podporu podnikania hlavne v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu a doplnkových služieb, podporu vzdelanosti, zamestnateľnosti a informovanosti obyvateľov územia, skvalitnenie života obyvateľov, rozvoj infraštruktúry a služieb v obciach, ochranu a zachovanie životného prostredia a prírodného bohatstva. K evidovalo Partnerstvo MP-ČH 42 členov. Verejný sektor je zastúpený 12 členmi: 10 obcí, 1 stredná škola, 1 domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Súkromný sektor tvorí 4 - podnikateľské subjekty, Občiansky sektor je tvorí 13 mimovládnych organizácií a cirkví a 13 fyzických osôb. Pomer zastúpenia jednotlivých sektorov je 28,57% : 9,52% : 61,91% (V:S:O), kde nadpolovičné zastúpenie má občiansky sektor. Na minuloročnom Valnom zhromaždení bol potvrdený návrh na členské príspevky pre obce v čiastke 0,40 EUR na obyvateľa. Obec Pohronská Polhora vyrovnala nedoplatok za r vo výške 600,00 EUR ešte v r. 2011, v roku 2012 za r uhradila 532, 00 EUR a v decembri 2012 ešte sumu 400,00 EUR. Ostáva doplatiť približne 600 EUR za r pri počte obyvateľov 1618? Nedoplatok za r má aj obec Michalová vo výške približne 550 EUR. Členské za rok 2011 a 2012 nemá vyrovnané obec Sihla cca. vo výške 156 EUR. Dňa sa konalo Valné zhromaždenie v obci Pohronská Polhora, zúčastnilo sa ho 53,41% členskej základne. Rada Partnerstva má od roku členov, v revíznej komisii pracujú ďalší 3 členovia. Rada Partnerstva MP- ČH zasadala v roku 2012 celkovo 5 krát a podľa možností sa jej zúčastňovali členovia osobne. Najmenšieho počtu zasadnutí Rady sa zúčastnil G. Giertl len 2 krát, pretože pracuje mimo regiónu, čo je pre prácu v Rade Partnerstva nepostačujúce. Ostaní členovia sa pri prípadnej neprítomnosti z osobných alebo pracovných dôvodov informovali o priebehu telefonicky a om. Zasadnutí sa zúčastňovala aj predsedníčka Revíznej komisie J. Rončáková.

2 Prehľad zasadnutí Rady Partnerstva MP- ČH Dátum Miesto Muránska Pohronská Tisovec Čierny Balog Tisovec zasadnutia Dlhá Lúka Polhora Účasť členov Rady Aktívne pracovala počas uplynulého roka aj hodnotiaca komisia pre grantový program Partnerstva v zložení M. Šajgalíková, T. Tisovčíková, B. Vetráková, M. Nosko a predsedníčka komisie K. Pindiaková. Zasadnutí komisie sa zúčastňovala aj predsedníčka združenia. Komisia zasadala 3 krát. Pripravila V. ročník grantového programu pre členov Partnerstva MP-ČH pod názvom Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron, ktorá bola vyhlásená Na grantový program bolo vyčlenených 3200,00 EUR. Cieľom grantového programu bola implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina Čierny Hron na r / realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Zaslané projekty komisia posúdila, administrovala, prideľovala finančné prostriedky žiadateľom vo výške 75% celkovej poskytnutej sumy pri začatí realizácie projektov. Po ich kontrole a vyúčtovaní žiadateľmi, dňa bola na účty prijímateľov grantov zaslaná zvyšná čiastka 25 % finančných prostriedkov. Počas prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov bolo poskytované realizátorom projektov bezplatné poradenstvo. Celkovo grantová komisia prerozdelila pre 8 úspešných žiadateľov z celého územia finančné prostriedky vo výške 3.200,00 EUR. Celková hodnota projektov predstavuje čiastku ,90EUR, čo znamená, že spoločne sa dokážu naakumulovať finančné prostriedky, ktorých využitie je viditeľné v regióne a na realizácii aktivít projektov sa podieľa mnoho dobrovoľníkov. Prehľad úspešne zrealizovaných projektov Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r.2012 P.č. Žiadateľ Názov projektu Celková Výška grantu v hodnota projektu Obec 1. Muránska Zhotovenie lavičiek 350,00 500, Dlhá Lúka Obec Čierny Balog Obec Michalová Obec Muráň Obnova cykloturistického chodníka Cútove dolinka Revitalizácia oddychovorekreačného areálu pri prameni Handárka Záchrana sochy sv. Jána Nepomuckého 450, ,90 400, ,00 350, ,00 Mesto Tisovec Spoznajte prameň Rimavy 300,00 500,00

3 6. 7. Vydra vidiecka rozvojová aktivita Polhora kultúrne a telovýchovné združenie 8. Zbojská, s.r.o. Revitalizácia oddychovej zóny pre deti vo Vydrovskej doline 500,00 789,00 Zubačka v parku 350,00 940,00 Medzinárodný salón chutí v Turíne 500, ,00 Spolu: 3 200, ,90 Partnerstvo MP- ČH je riadnym členom v organizáciách, ktoré napomáhajú regionálnej a nadnárodnej spolupráci v prístupe Leader a podľa možností sa zúčastňuje aktivít a podujatí, ktoré tieto organizuje hlavne BB VIPA ( máme aj zastúpenie v Regionálnej rade BB VIPA - I. Milecová, I. Pašmík) a Národná sieť rozvoja vidieka, ktorá usporiadala v dňoch Medzinárodnú konferenciu s worshopom Spojme sa pre rozvoj vidieka v Mojmírovciach. Zúčastnili sa jej I. Pašmík a I. Milecová, ktorá vystúpila s prezentáciou o Partnerstve MP- ČH. I. Pašmík prezentoval Partnerstvo medzinárodnom LEADER Feste v Levoči V rámci regionálnej spolupráce sa zúčastňujeme stretnutí MAS a VSP v BB kraji, sa na pracovnom stretnutí v Dolnej Strehovej zastupoval partnerstvo I. Pašmík; na členskej schôdzi BB VIPA a prezentačnom workshope na chate CSM Zbojská sa zúčastnili viacerí zástupcovia partnerstva Pokračujeme v nadviazanej spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorá trvá už od roku 1997 MAS Společná Cidlina z Českej republiky a MAS Turystycna Podkowa z Poľska. Zástupcovia poľských dôchodcov spolu s manažérom MAS z Turystycnej Podkowy dňa , v počte 40 osôb navštívili mesto Tisovec, kde ich na radnici prijal primátor mesta, odovzdali sme im propagačné materiály a pripravili sme im malé pohostenie. Dopoludnia v Tisovci navštívili evanjelický kostol, kde prednášku zabezpečila p. Maďarová z ECAV, ktorá zahrala aj na organe. V katolíckom kostole hostí sprevádzal katolícky farár ThDr. Ján Kundrík, PhD. Typický slovenský obed sme pre nich zabezpečili na salaši Zbojská. Popoludní navštívili poľskí hostia katolícky kostol v Pohronskej Polhore, kde si pozreli výstavku z plodov zeme, ktorá bola pripravená na Michalské hody. Posedenie s pohostením pre partnerov zabezpečila aj obec Pohronská Polhora s pani starostkou Mgr. Tyčiakovou. Počas návštevy sa hosťom venovali K. Pindiaková a I. Milecová. V dňoch sme sa zúčastnili spoločného partnerského stretnutia v regióne Společná Cidlina. Program začínal v Chlumci nad Cidlinou, neskôr prezentáciami jednotlivých regiónov MAS Turystycna Podkowa, partnermi z Rumunska, mesta Brezn a partnerstva MP-ČH v obci Nepolisy. Prezentácie boli zamerané na stratégiu a víziu programu Leader po r Ďalší deň bol venovaný prehliadke zrealizovaných projektov z Leadra v regióne. Večer sme boli hosťami na divadelnom predstavení v Novom Bydžove. Za Partnerstvo sa zúčastnili R. Hlaváčik, K. Pindiaková, I. Milecová a T. Potkány pracovník

4 z OcÚ Čierny Balog. Touto cestou vyslovujem poďakovanie starostovi z Čierneho Balogu Ing. Františkovi Budovcovi za ochotu zapožičať automobil na cestu do ČR. Naďalej spolupracujeme aj s národnými partnermi MAS Malohont a MAS Podpoľanie. Dňa sa naši zástupcovia zúčastnili stretnutia partnerov na Teplom vrchu. Dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu máme s BBSK- odborom Regionálneho rozvoja, Mikroregiónom Muránska planina, Národným parkom Muránska planina, OZ Pronatur zo Zvolena a VOKA z Banskej Bystrice. V novembri minulého roka sme vstúpili ako partneri ŠOP, OZ Pronatur a NP Muránska planina do medzinárodného projektu Ekosystémové služby v chránených územiach, ktorý je finančne podporený z Global Environment Facility/Small Grants Programme GEF SGP. Do samotnej realizácie projektu bude v r zapojených aj 6 študentov SOŠ v Tisovci odboru Manažment cestovného ruchu, 2 nezamestnaní občania a 2 Rómovia z územia. Títo budú po vyškolení realizovať zber údajov do projektu a to od návštevníkov územia aj počas podujatí a aktivít, ktoré bude zabezpečovať Partnerstvo MP- ČH, Mikroregión Muránska planina a obce nášho regiónu. Počas roka 2012 sme začali realizovať zákazku pre obec Čierny Balog na propagačné podujatia podporované z projektu Huculská magistrála. Problém sme mali s financovaním podujatí, ktorý sme prekryli finančnou výpomocou z Mikroregiónu Muránska planina vo výške 3 000,00. Tabuľka zrealizovaných podujatí z Klastra Huculská magistrála r P.č. Podujatie Kategória podujatia a dátum Cena služby podujatia v Miesto konania 1. Dni mesta Tisovec II. kategória ,00 Tisovec 2. Bačovský deň I. kategória ,00 Čierny Balog Michalské hody II. kategória ,00 XV. výročie založenia NP Muránska planina Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke I. kategória ,00 I. kategória ,00 Spolu: 3283,00 Pohronská Polhora Pohronská Polhora- Chlipavice Pohronská Polhorasedlo Zbojská Finančné prostriedky, ktoré združujeme na účte sa snaží Rada Partnerstva využívať v súlade so schváleným rozpočtom, maximálne sa snažíme ušetriť financie ale aj zabezpečiť všetky plánované aktivity. Na zahraničné cesty a exkurzie pre členov sme prispievali čiastkou z rozpočtu a zvyšok si hradili účastníci sami.

5 Tabuľka poskytnutých finančných príspevkov na zahraničné cesty a exkurzie a Leaderfest P.č. Podujatie Účastníci za Partnerstvo Príspevok v Dátum Medzinárodná K. Mešková, J. Rončáková, 1. výstava Agrotravel Kielce - Poľsko B. Vetráková, P. Hajduk, I. Vlček 300, Exkurzia Francúzko Le Puy en Velay Odborná exkurzia Slovinsko Leaderfest v Levoči K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová M.Nosko, M. Šajgalíková, I. Pašmík, O. Pašmíková 500, , I. Pašmík 150, Spolu: 1 250,00 Hľadáme aj možnosti získať peniaze z iných zdrojov a tiež ušetriť v rozpočte ďalšie prostriedky na prevádzke. Aj napriek zložitej finančnej situácii sa nám podarilo zabezpečiť vydanie trojjazyčného propagačného materiálu v počte 4000 ks v sume 759,00, ktoré sme rozdistribuovali pre obce a IK v regióne. Hlavné aktivity Partnerstva MP-ČH zabezpečované v roku 2012: Január Účasť na výstave CR ITF Slovakiatour v Bratislave zabezpečovali personálne aj technicky v spoločnom stánku Zbojská, s.r.o. a. Partnerstvo MP- ČH, dodalo výstavné panely a prezentačné materiály a finančne účasť podporilo príspevkom 500,00. Prezentácia sa stretla s veľkým úspechom u návštevníkov Február Pracovný seminár MAS a VSP BB kraja v Dolnej Strehovej (I. Pašmík) v Tisovci Zasadnutie Rady Partnerstva Účasť na stretnutí s partnermi Teplý vrch ( M, Nosko, I. Pašmík, I. Milecová, J. Rončáková a K. Pindiaková ) Príprava návrhu plánu činnosti, rozpočtu na r Vymáhanie pohľadávok na členských príspevkoch Prerokovanie výjazdu na veľtrh miestnych produktov do poľského mesta Kielce s NSRV 5 miest Prerokovanie výjazdu s NSRV BB do Francúzka 5 miest Informácie o projekte Huculská magistrála Založenie Slow Food Banská Bystrica - predseda Konvívia BB I. Pašmík

6 Marec Zasadnutie Valného zhromaždenia v Pohronskej Polhore, kde bol schválený plán činnosti a rozpočet na r.2012 Partnerstva MP-ČH. VZ schválilo výšku členských príspevkov na rok 2012 Apríl Členská schôdza BB VIPA a prezentačný workshop Chata Zbojská za účasti viacerých členov Partnerstva účasť zástupcov Partnerstva (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, P. Hajduk a Zbojská s.r.o.) na veľtrhu v poľskom meste Kielce Zasadnutie Rady Muránska Dlhá Lúka Zasadnutie projektového tímu Huculská magistrála Príprava trojjazyčného propagačného materiálu Partnerstva Zasadnutie grantovej komisie a príprava vyhlásenia grantu Máj Vyhlásenie V. ročníka grantovej výzvy Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina- Čierny Hron Exkurzia Francúzko Le Puy a účasť na Európskych trhoch lokálnych produktov (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová) Na Župnom lete v Banskej Štiavnici OZ Vydra prezentovalo aj partnerstvo MP- ČH( príspevok na dopravu z Partnerstva MP-ČH ) Účasť na medzinárodnom Leader Feste v Levoči I. Pašmík Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála Jún Dni mesta Brezna účasť v stánku Partnerstva I. Milecová propagácia spolu so žiakmi SOŠ v Tisovci odbor CR ( príspevok na dopravu a občerstvenie žiakov) Zasadanie Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála Účasť na Klenovskej Rontouke - prezentácia - stánok Partnerstva a príprava šúľancov (K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Milecová, A. Rosiarová - paličkovaná čipka, rezbár - P. Hajduk. Dobrovoľná aktivita bez príspevku od Partnerstva MP-ČH ) Vyhlásenie výsledkov grantovej komisie, príprava a podpis zmlúv k projektom Medzinárodný podujatie Leader Fest v Levoči podujatia sa zúčastnil I. Pašmík Júl Zasadnutie Rady v Čiernom Balogu spoločne so starostami Mikroregiónu Muránska planina riešenie aktivít v projekte Huculská magistrála Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála

7 Vyhlásenie grantovej výzvy Naštartujme s Partnerstvom MP- ČH r Dni mesta Tisovec- podujatie II. Kategórie projektu Huculskej magistrály podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali I. Milecová, K. Mešková, J. Rončáková a B. Vetráková Zasadanie pracovnej skupiny projektu Huculská magistrála August VI. Ročník Dňa Mikroregónu Muránska planina v Muránskej Dlhej Lúke Pracovné stretnutie a školenie pre prácu s web stránkou ŽP Informatika, vyškolení boli R. Hlaváčik a I. Pašmík, rámci projektu Huculská magistrála Zasadanie Projektového tímu Huculská magistrála September 4 dňová študijná exkurzia do Slovinska organizovaná BB VIPA zameraná na realizáciu podpory Leader ( zúčastnili sa M. Nosko, M. Šajgalíková, I. Pašmík, O. Pašmíková) Bačovský deň v Čiernom Balogu -podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovalo OZ Vydra a Partnerstvo MP- ČH Pracovné stretnutie partnerov projektu Huculská magistrála prezentácia Partnerstva na Regionálnom Farmárskom trhu v Banskej Bystrici, organizáciu zabezpečoval Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (zúčastnili sa, M. Šajgalíková, I. Pašmík a salaš Zbojská) Zasadnutie Rady Partnerstva v Pohronskej Polhore Vypracovanie projektu do grantovej výzvy Dedičstvo regiónov Databáza remeselníkov v území Muránska planina- Čierny Hron na BBSK Michalské hody v Pohronskej Polhore - podujatie II. Kategórie projektu Huculskej magistrály podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali I. Milecová, K. Mešková, J. Rončáková, B. Vetráková a R. Hlaváčik Pripomienkovanie Informačného materiálu 2012/2013 Október Výročie vyhlásenia NP Muránska planina - podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovali Zbojská s.r.o. a Partnerstvo MP- ČH Účasť na informačnom stretnutí Klastra Horehronie Zasadnutie Rady Partnerstva v Tisovci spolu so starostami Mikroregiónu Muránska planina - prerokovanie finančnej výpomoci pre Partnerstvo MP- ČH vo výške 3 000,00 na 12 mesiacov k prefinancovaniu aktivít projektu Huculskej magistrály Prezentácia územia na veľtrhu Salone del Gusto v Turíne na podujatí sa zúčastnili a stánok zabezpečovali I. Pašmík, O. Pašmíková a Zbojská, s.r.o 4 zástupcovia November

8 Návšteva partnerských MAS v regióne partnerov Společná Cidlina v ČR ( R. Hlaváčik, K. Pindiaková, I. Milecová a T. Potkány ) Seminár k výmene skúseností z vplyvov implementácie PRV a ostatných eurofondov na rozvoj vidieka v BB kraji v Hriňovej organizované BB VIPA ( I. Milecová, J. Rončáková, B. Vetráková, I. Pašmík) Zasadanie Projektového tímu Huculská magistrála December IV. ročník Nadregionálnych majstrovstiev v zabíjačke 2012 na Zbojníckom dvore podujatie I. Kategórie projektu Huculskej magistrály s workshopom podujatie t.j. stánok, organizáciu a prezentáciu zabezpečovalo Partnerstvo MP- ČH a Zbojská Účasť na zasadaní MR Muránska planina Zasadnutie grantovej komisie vyhodnotenie, vyúčtovanie zrealizovaných projektov Medzinárodná konferencia s workshopom Spojme sa pre rozvoj vidieka v Mojmírovciach ( účasť I. Milecová a I. Pašmík) Priebežné aktivity Priebežná aktualizácia web stránky Partnerstva, pravidelné prezentovanie podujatí v území. ový informačný servis, vrátane Aktuálneho prehľadu grantových výziev realizovaný v spolupráci so Združením pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici a Krajskou rozvojovou agentúrou BB. Zapojenie sa do pracovnej skupiny pre prípravu VZN BBSK pre podporu regiónu (I.Pašmík) Spolupráca realizácii projektu Huculská magistrála Aktívna spolupráca v rámci pracovnej skupiny MAS a VSP banskobystrického kraja Za aktívnu činnosť a prejavenú dôveru chcem poďakovať všetkým členom Partnerstva Muránska planina Čierny Hron, starostkám a starostom našich obcí aj primátorovi mesta Tisovca, ktorí sa snažia finančne podporovať naše združenie a rozvojové aktivity v území.. Za celoročnú spoluprácu ďakujem členom Rady Partnerstva, revíznej komisii a manažérovi I. Pašmíkovi, podnikateľovi I. Vlčekovi zo Zbojníckeho dvora na Zbojskej, manželom Marekovcom z Drábska, všetkým občianskym združeniam pracujúcich v našom regióne : Vydra a KC- Čierny Balog, ZDaR, Zbojská, Vrchár a ostatným členom, ktorí robia dobré meno Partnerstvu MP- ČH, podporujú jeho činnosť a pomáhajú zviditeľňovať náš región. V Michalovej dňa Mgr. Irena Milecová predsedníčka Partnerstva MP-ČH