Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Zivnostensky register c ICO: SK na rokovanie vo veciach:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Zivnostensky register c ICO: SK na rokovanie vo veciach:"

Prepis

1 ZMLUVA O DIELO c.01/2019 uzatvorena v zmysle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len,,obchodny zakonnik") a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ZVO) 1. Nazov organizacie: Sidlo organizacie: Statutarny organ: ICO: DIG: Bankove spojenie: Cislo uctu/iban: Zastupca splnomocneny: na rokovanie vo veciach: a) zmluvnych: b) technickych: Cislo telefonu : Cislo faxu: (d'alej len "Objednavatel'") (d'alej v texte len,,zmluva") Clanok I. ZMLUVNE STRANY Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Komenskeho 44, Kosice Komenskeho 44, Kosice - mestska cast' Sever, Ing. Stefan Kristin, riaditei' skoly Statna pokladnica SK Ing. Stefan Kristin, riaditei' skoly Ing. Milan Schvarzbacher, MBA - zastupca riaditel'a 055/ ,055/ / Nazov: Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Sarisske Bohdanovce 136, Statutarny organ: Ing. Stefan Uhrinak - konatel' Zapisana v: Zivnostensky register c ICO: DIC: C DPH: SK Bankove spojenie: VUB Presov Cislo uctu: SK Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach: a) zmluvnych: Ing. Stefan Uhrinak b) technickych: Ing. Stefan Uhrinak Cislo telefonu: Cislo faxu: 051/ (d'alej len "Zhotovitel"') Clanok II. PREDMET ZMLUVY 1. Zmluvne strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je,,oprava socialnych zariadeni SPSE". Predmet Zmluvy je detailne specifikovany v Prilohach 1,2,3 (Vykazy vymery jednotlivych casti) tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nu siicast' tejto Zmluvy. 2. Zhotovitel' sa zavazuje realizovaf pre Objednavatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

2 3. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze su mu zname technicke a kvalitativne podmienky jeho realizacie a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktore su k realizacii predmetu zmluvy potrebne. 4. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvne strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat' pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnuf si vzajomnu sucinnosf nevyhnutnii pre riadne plnenie tejto Zmluvy. Clanok III. KVALITA PREDMETU ZMLUVY 1. ZhotoviteF sa zavazuje dodat' predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouzivaniu. Clanok IV. CENA A PLATOBNE PODMIENKY 1. Zmluvne strany sa dohodli v zmysle 3 zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy: Spolu bez DPH ,86 eur DPH20% Spolu Slovom 6 195,98 eur ,84 eur tridsat'sedemtisicjednostosedemdesiatpat' eur a osemdesiatstyri centov Ceny budu vycislene v Eurach a zaokruhlene na 2 desatinne miesta. 2. ObjednavateF sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatif cenu za realizovane prace, ktora je vypocitana v siilade so Zmluvou. 3. ZhotoviteF nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu Objednavatel'a menif obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedene v Prilohach c. 1,2,3 tejto Zmluvy. 4. Zmluvne strany sa dohodli, ze ZhotoviteF bude fakturovat' cenu dodavok a prac po ukonceni a protokolarnom odovzdani diela Objednavatel'ovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleneho Objednavatel'om. Prilohou faktury budu podrobne supisy dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturovane obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a. 5. Faktura je splatna do 30 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plyniit' dnom nasledujucim po dni, v ktorej bola faktura preukazatel'ne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na licet Zhotovitel'a uvedeneho v zahlavi tejto Zmluvy. 6. Faktura musi obsahovaf nalezitosti podl'a 71 ods. 2 zakona c. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni. Dalej sa zmluvne strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovaf aj udaje, ktore nie su uvedene v zakone o DPH, a to: a) cislo Zmluvy, b) termin splatnosti faktury,

3 c) forma uhrady, d) oznacenie penazneho ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonaf, e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonicke spojenie vystavovatel'a faktury, f) prilohou faktury bude dodaci list - supis dodanych prac za fakturovane obdobie s vyznacemm jednotkovej ceny za fakturovami polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH) g) Prilohou faktury musi byf supis vykonanych prac vo formate MS Excel. V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplne udaje, objednavatel'je opravneny vratit'ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel'je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravif, alebo vystavif novu. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel' v omeskani sjej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynuf odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5 tohto clanku Zmluvy. ClanokV. CAS PLNENIA 1. Zhotovitel' sa zavazuje poskytniif plnenie predmetu Zmluvy v casovom harmonograme, ktory tvori neoddelitel'nu sucast' Zmluvy ako jeho Priloha c. 5 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne adaptaciou harmonogramu predlozeneho v ponuke Zhotovitel'a s prihliadnutim na datum ucinnosti zmluvy. Podrobny casovy harmonogram vystavby je v siilade s Vyzvou na predkladanie pomik a to s najneskorsim terminom zhotovenia diela do pre stavebne opravy hygienickych zariadeni na 4. poschodi a s najneskorsim terminom zhotovenia diela do pre stavebne opravy hygienickych zariadeni v budove,,b"- Nedodrzanie harmonogramu bude povazovane za podstatne porusenie zmluvy. 2. Dodrziavanie terminov podl'a bodu 1 tohto clanku Zmluvy je podmienene riadnym avcasnym spoluposobenim Objednavatel'a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto Zmluve. 3. V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dovodov nie na strane Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel' pravo ziadat' nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel' urci Zhotovitel'ovi primerany dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy. Clanok VI. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Areal Strednej priemyselnej skoly elektrotechnickej, Komenskeho 44, Kosice. Clanok VII. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY 1. Prava a povinnosti Objednavatel'a a) Objednavatel'je opravneny kontrolovaf plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknute vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej,

4 pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnosf, ma Objednavatel' pravo odstupif od Zmluvy. b) Planovane kontroly budu vykonavane minimalne jeden krat mesacne ako aj pred piano vanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje zastupca Objednavatel'a na zaklade potreby. c) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovaf druhu zmluvnu stranu o okolnostiach, resp. prekazkach, ktore jej mozu branif riadne plnif predmet Zmluvy. d) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovaf druhu zmluvnu stranu s dostatocnym predstihom o technickych a inych problemoch, ktore brania realizovaf predmet Zmluvy v planovanom termine. e) Objednavatel'je povinny uhradif cenu dohodnutu v cl.iv., bod Prava a povinnosti Zhotovitel'a a) Zhotovitel' je povinny na vlastne naklady zabezpecif cinnosf potrebnii na zabezpecenie predmetu Zmluvy. b) Zhotovitel' zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. c) Zhotovitel' je opravneny zmenif subdodavatel'a len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Ziadosf o zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatefa. d) Zhotovitel' je v sulade s 41 ZVO povinny uvadzaf aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konaf za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe c.5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovaf od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podl'a predchadzajiicej vety a je povinny bezodkladne poskytovaf aktualizovane udaje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' hodla zmenif subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadosfou o zmenu subdodavatel'a poskytnuf Objednavatel'ovi vsetky udaje podl'a tohto odstavca a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti tykajiice sa osobneho postavenia noveho subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodneho subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel' musi byf opravneny dodavaf tovar, poskytovaf sluzby, resp. vykonavaf stavebne prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatne porusenie Zmluvy a Objednavatel' ma pravo: odstupif od zmluvy ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazde porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane). 3. Ak Zhotovitel' nesplni terminy podl'a clanku V. odstavecl tejto zmluvy, je povinny zaplatif Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy den omeskania. 4. Ak Objednavatel' neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v clanku IV. odstavec 1 tejto zmluvy, je povinny zaplatif Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy den omeskania. Objednavatel' nie je v omeskani s uhradou faktury

5 5. Zmluvne strany nie su v omeskani v pn'padoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci vseobecne zname. Clanok VIII. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU 1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnute v sulade s ustanovenim clanku II. a budu mat' vlastnosti dohodnute v tejto Zmluve. 2. Plnenie ma vady ak: a) nie je dodane v dohodnutej kvalite, b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnene v celom dohodnutom rozsahu. 3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia 422 a nasledujuce Obchodneho zakonnika. 4. ObjednavateF je povinny pripadnii reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnif bezodkladne pojej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej reklamacie ktorej riesenie si vyzaduje viac casu, zmluvne strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenii reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktorii ObjednavateF zasle Zhotovitel'ovi om a zarovefi doplni do 2 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problemu - reklamacie om pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania u ObjednavateFom Zhotovitel'ovi. Clanok IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU 1. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktore vzniknu ObjednavateFovi v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody. 2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej skody. Clanok X. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA 1. Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budii uvedene v listinnej podobe, podpisane opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, om, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listinnej podoby. Vsetky oznamenia budu zasielane doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucene inym preukaznym sposobom, na adresy uvedene v zahlavi tejto Zmluvy. 2. Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, ktore sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodne tajomstvo podl'a 17 Obchodneho zakonnika. 3. Vsetky spory, ktore vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnosf, vyklad alebo ukoncenie sa Zmluvne strany zavazuju prednostne riesif vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomne spory Zmluvnych stran vzniknute v suvislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvne strany sa dohodli a siihlasia, ze vsetky spory vzniknute zo Zmluvy, vratane sporov ojej platnosf, vyklad alebo ukoncenie, budu riesene na miestne a vecne prislusnom Slide Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

6 4. Za okolnosti vylucujuce zodpovednosf Zmluvnych stran podl'a tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat', ze by Zmluvna strana tiito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej ze by v case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Ucinky vylucujiice zodpovednosf sii obmedzene iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojene. Zodpovednosf Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. 5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozne realizovaf v siilade s 18 ZVO. Akekol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnif len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ci doplnenie Zmluvy neplatne. 6. Zhotovitel'je povinny strpief vykon kontroly, auditu, overovania siivisiaceho s dodavanymi tovarmi, sluzbami a pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnuf im vsetku potrebnii siicinnosf. Opravnenymi osobami sii: a) Utvar financnej kontroly a nim poverene osoby, b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverene osoby, c) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverene osoby, 7. Tato zmluva podlieha podl'a zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnemu zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnosf Objednavatel'a na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktiir vyplyvajiicich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava siihlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu. Clanpk XL TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZf AHU 1. Riadne ukoncenie zmluvneho vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran. 2. Mimoriadne ukoncenie zmluvneho vzf ahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akehokol'vek sposobu skoncenia zmluvneho vzfahu medzi ObjednavateFom a Zhotovitel'om, Objednavatel' vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a odstavca.8 tohto clanku Zmluvy. 3. Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupif v pripadoch podstatneho porusenia Zmluvy. 4. Na ucely Zmluvy sa za podstatne porusenie Zmluvy sa povazuje aj: a) preukazane porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie predmetu Zmluvy siivisiacich s cinnosf ou Zmluvnych stran; b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel'a; c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzneho konaniapre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

7 d) neuhradenie faktury zo strany Objednavatel'a po splneni podmienok uvedenych v cl. IV. odstavec 5 Zmluvy; e) opakovane dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani ineho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami, f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitel'om v omeskani voci casovemu harmonogramu podl'a Prilohy c. 4 k tejto Zmluve zmysle clanku V. odstavec 1 Zmluvy, g) opakovane porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy. ObjednavateF je opravneny odstiipif od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podl'a 19ZVO. 5. V pripade podstatneho porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupif bez zbytocneho odkladu po torn, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatneho porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupif, ak strana, ktoraje v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej nato bola poskymuta. Aj v pripade podstatneho porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovaf ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa taketo porusenie Zmluvy bude povazovaf za nepodstatne porusenie Zmluvy. 6. Odstupenie od Zmluvy je ucinne dfiom dorucenia pisomneho oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 7. Odstupenim od Zmluvy zanikajii vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvne, resp. zakonne sankcie a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktore boli do odstupenia zrealizovane. 8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy: a) cast' dodaneho a zhotoveneho predmetu Zmluvya uhradena Objednavatel'om zostava vlastnictvom Objednavatel'a, b) Objednavatel' je d'alej povinny uhradif Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktore boli dodane, zhotovene, resp. poskytnute a prebrate objednavatel'om do dna nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy, c) Zhotovitel' vystavi vyiictovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy. Pre splatnosf faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy. Clanok XII. ZAVERECNE USTANOVENIA 1. Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravene sa primerane vzfahuju prislusne ustanovenia Obchodneho zakonnika a suvisiacich vseobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES. 2. Neoddelitel'nu siicasf tejto Zmluvy tvoria prilohy a) Priloha c. 1- Vykaz Vymer - Stavebne opravy hygienickeho zariadenia 4.p., b) Priloha c. 2 - Vykaz Vymer - Hygienicke zariadenie- budova A - IV.p, c) Priloha c. 3 - Vykaz Vymer - Hygienicke zariadenie- budova B, d) Priloha c. 4 - Informacie o subdodavatel'och, e) Priloha c. 5 - Casovy harmonogram vystavby

8 3. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel' a jeden Zhotovitel' V pripade, ak niektore ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktore zostavaju platne a ucinne. Zmluvne strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradif neplatne alebo neucinne ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim, ktore co najlepsie zodpoveda povodne zamystanemu licelu ustanovenia neplatneho alebo neucinneho. Do uzavretia takeho dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvne strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvne prejavy su dostatocne jasne, urcite a zrozumitel'ne. Podpisujuce osoby sii opravnene k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodneho a vazneho siihlasu ju podpisali. V Kosiciach dna ' - - SI'S clcktrotcchnlcka W*-»TT»/^n«U AK<) /*j vj Ice (m V Kosiciach Ing. Stefan UHRlftAX ii'c: JO'/ 414 3?. Ifi CPH: SfC'?.K'07.S2S22,.9 2?o.^,n0vc--^- Objednavatel' Ing. Stefan Kristin ZfibtoviteF Ing. Stefan Uhrinak