Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Zivnostensky register c ICO: SK na rokovanie vo veciach:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Zivnostensky register c ICO: SK na rokovanie vo veciach:"

Prepis

1 ZMLUVA O DIELO c.01/2019 uzatvorena v zmysle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len,,obchodny zakonnik") a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ZVO) 1. Nazov organizacie: Sidlo organizacie: Statutarny organ: ICO: DIG: Bankove spojenie: Cislo uctu/iban: Zastupca splnomocneny: na rokovanie vo veciach: a) zmluvnych: b) technickych: Cislo telefonu : Cislo faxu: (d'alej len "Objednavatel'") (d'alej v texte len,,zmluva") Clanok I. ZMLUVNE STRANY Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Komenskeho 44, Kosice Komenskeho 44, Kosice - mestska cast' Sever, Ing. Stefan Kristin, riaditei' skoly Statna pokladnica SK Ing. Stefan Kristin, riaditei' skoly Ing. Milan Schvarzbacher, MBA - zastupca riaditel'a 055/ ,055/ / spse@spseke.sk 2. Nazov: Ing. Stefan Uhrinak - USK - STAVEBNA FIRM A Sidlo: Sarisske Bohdanovce 136, Statutarny organ: Ing. Stefan Uhrinak - konatel' Zapisana v: Zivnostensky register c ICO: DIC: C DPH: SK Bankove spojenie: VUB Presov Cislo uctu: SK Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach: a) zmluvnych: Ing. Stefan Uhrinak b) technickych: Ing. Stefan Uhrinak Cislo telefonu: Cislo faxu: 051/ uhrinakova.natasa@gmail.com (d'alej len "Zhotovitel"') Clanok II. PREDMET ZMLUVY 1. Zmluvne strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je,,oprava socialnych zariadeni SPSE". Predmet Zmluvy je detailne specifikovany v Prilohach 1,2,3 (Vykazy vymery jednotlivych casti) tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitel'nu siicast' tejto Zmluvy. 2. Zhotovitel' sa zavazuje realizovaf pre Objednavatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

2 3. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze su mu zname technicke a kvalitativne podmienky jeho realizacie a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktore su k realizacii predmetu zmluvy potrebne. 4. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvne strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat' pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnuf si vzajomnu sucinnosf nevyhnutnii pre riadne plnenie tejto Zmluvy. Clanok III. KVALITA PREDMETU ZMLUVY 1. ZhotoviteF sa zavazuje dodat' predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouzivaniu. Clanok IV. CENA A PLATOBNE PODMIENKY 1. Zmluvne strany sa dohodli v zmysle 3 zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy: Spolu bez DPH ,86 eur DPH20% Spolu Slovom 6 195,98 eur ,84 eur tridsat'sedemtisicjednostosedemdesiatpat' eur a osemdesiatstyri centov Ceny budu vycislene v Eurach a zaokruhlene na 2 desatinne miesta. 2. ObjednavateF sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatif cenu za realizovane prace, ktora je vypocitana v siilade so Zmluvou. 3. ZhotoviteF nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu Objednavatel'a menif obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedene v Prilohach c. 1,2,3 tejto Zmluvy. 4. Zmluvne strany sa dohodli, ze ZhotoviteF bude fakturovat' cenu dodavok a prac po ukonceni a protokolarnom odovzdani diela Objednavatel'ovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleneho Objednavatel'om. Prilohou faktury budu podrobne supisy dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturovane obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a. 5. Faktura je splatna do 30 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plyniit' dnom nasledujucim po dni, v ktorej bola faktura preukazatel'ne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na licet Zhotovitel'a uvedeneho v zahlavi tejto Zmluvy. 6. Faktura musi obsahovaf nalezitosti podl'a 71 ods. 2 zakona c. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni. Dalej sa zmluvne strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovaf aj udaje, ktore nie su uvedene v zakone o DPH, a to: a) cislo Zmluvy, b) termin splatnosti faktury,

3 c) forma uhrady, d) oznacenie penazneho ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonaf, e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonicke spojenie vystavovatel'a faktury, f) prilohou faktury bude dodaci list - supis dodanych prac za fakturovane obdobie s vyznacemm jednotkovej ceny za fakturovami polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH) g) Prilohou faktury musi byf supis vykonanych prac vo formate MS Excel. V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplne udaje, objednavatel'je opravneny vratit'ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel'je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravif, alebo vystavif novu. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel' v omeskani sjej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynuf odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5 tohto clanku Zmluvy. ClanokV. CAS PLNENIA 1. Zhotovitel' sa zavazuje poskytniif plnenie predmetu Zmluvy v casovom harmonograme, ktory tvori neoddelitel'nu sucast' Zmluvy ako jeho Priloha c. 5 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne adaptaciou harmonogramu predlozeneho v ponuke Zhotovitel'a s prihliadnutim na datum ucinnosti zmluvy. Podrobny casovy harmonogram vystavby je v siilade s Vyzvou na predkladanie pomik a to s najneskorsim terminom zhotovenia diela do pre stavebne opravy hygienickych zariadeni na 4. poschodi a s najneskorsim terminom zhotovenia diela do pre stavebne opravy hygienickych zariadeni v budove,,b"- Nedodrzanie harmonogramu bude povazovane za podstatne porusenie zmluvy. 2. Dodrziavanie terminov podl'a bodu 1 tohto clanku Zmluvy je podmienene riadnym avcasnym spoluposobenim Objednavatel'a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto Zmluve. 3. V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dovodov nie na strane Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel' pravo ziadat' nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel' urci Zhotovitel'ovi primerany dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy. Clanok VI. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Areal Strednej priemyselnej skoly elektrotechnickej, Komenskeho 44, Kosice. Clanok VII. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY 1. Prava a povinnosti Objednavatel'a a) Objednavatel'je opravneny kontrolovaf plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknute vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej,

4 pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnosf, ma Objednavatel' pravo odstupif od Zmluvy. b) Planovane kontroly budu vykonavane minimalne jeden krat mesacne ako aj pred piano vanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje zastupca Objednavatel'a na zaklade potreby. c) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovaf druhu zmluvnu stranu o okolnostiach, resp. prekazkach, ktore jej mozu branif riadne plnif predmet Zmluvy. d) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovaf druhu zmluvnu stranu s dostatocnym predstihom o technickych a inych problemoch, ktore brania realizovaf predmet Zmluvy v planovanom termine. e) Objednavatel'je povinny uhradif cenu dohodnutu v cl.iv., bod Prava a povinnosti Zhotovitel'a a) Zhotovitel' je povinny na vlastne naklady zabezpecif cinnosf potrebnii na zabezpecenie predmetu Zmluvy. b) Zhotovitel' zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. c) Zhotovitel' je opravneny zmenif subdodavatel'a len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Ziadosf o zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatefa. d) Zhotovitel' je v sulade s 41 ZVO povinny uvadzaf aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konaf za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe c.5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovaf od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podl'a predchadzajiicej vety a je povinny bezodkladne poskytovaf aktualizovane udaje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' hodla zmenif subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadosfou o zmenu subdodavatel'a poskytnuf Objednavatel'ovi vsetky udaje podl'a tohto odstavca a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti tykajiice sa osobneho postavenia noveho subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodneho subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel' musi byf opravneny dodavaf tovar, poskytovaf sluzby, resp. vykonavaf stavebne prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatne porusenie Zmluvy a Objednavatel' ma pravo: odstupif od zmluvy ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazde porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane). 3. Ak Zhotovitel' nesplni terminy podl'a clanku V. odstavecl tejto zmluvy, je povinny zaplatif Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy den omeskania. 4. Ak Objednavatel' neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v clanku IV. odstavec 1 tejto zmluvy, je povinny zaplatif Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy den omeskania. Objednavatel' nie je v omeskani s uhradou faktury

5 5. Zmluvne strany nie su v omeskani v pn'padoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci vseobecne zname. Clanok VIII. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU 1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnute v sulade s ustanovenim clanku II. a budu mat' vlastnosti dohodnute v tejto Zmluve. 2. Plnenie ma vady ak: a) nie je dodane v dohodnutej kvalite, b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnene v celom dohodnutom rozsahu. 3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia 422 a nasledujuce Obchodneho zakonnika. 4. ObjednavateF je povinny pripadnii reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnif bezodkladne pojej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej reklamacie ktorej riesenie si vyzaduje viac casu, zmluvne strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenii reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktorii ObjednavateF zasle Zhotovitel'ovi om a zarovefi doplni do 2 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problemu - reklamacie om pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania u ObjednavateFom Zhotovitel'ovi. Clanok IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU 1. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktore vzniknu ObjednavateFovi v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody. 2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej skody. Clanok X. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA 1. Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budii uvedene v listinnej podobe, podpisane opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, om, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listinnej podoby. Vsetky oznamenia budu zasielane doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucene inym preukaznym sposobom, na adresy uvedene v zahlavi tejto Zmluvy. 2. Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, ktore sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodne tajomstvo podl'a 17 Obchodneho zakonnika. 3. Vsetky spory, ktore vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnosf, vyklad alebo ukoncenie sa Zmluvne strany zavazuju prednostne riesif vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomne spory Zmluvnych stran vzniknute v suvislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvne strany sa dohodli a siihlasia, ze vsetky spory vzniknute zo Zmluvy, vratane sporov ojej platnosf, vyklad alebo ukoncenie, budu riesene na miestne a vecne prislusnom Slide Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

6 4. Za okolnosti vylucujuce zodpovednosf Zmluvnych stran podl'a tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat', ze by Zmluvna strana tiito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej ze by v case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Ucinky vylucujiice zodpovednosf sii obmedzene iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojene. Zodpovednosf Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. 5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozne realizovaf v siilade s 18 ZVO. Akekol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnif len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ci doplnenie Zmluvy neplatne. 6. Zhotovitel'je povinny strpief vykon kontroly, auditu, overovania siivisiaceho s dodavanymi tovarmi, sluzbami a pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnuf im vsetku potrebnii siicinnosf. Opravnenymi osobami sii: a) Utvar financnej kontroly a nim poverene osoby, b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverene osoby, c) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverene osoby, 7. Tato zmluva podlieha podl'a zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnemu zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnosf Objednavatel'a na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktiir vyplyvajiicich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava siihlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu. Clanpk XL TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZf AHU 1. Riadne ukoncenie zmluvneho vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran. 2. Mimoriadne ukoncenie zmluvneho vzf ahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akehokol'vek sposobu skoncenia zmluvneho vzfahu medzi ObjednavateFom a Zhotovitel'om, Objednavatel' vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a odstavca.8 tohto clanku Zmluvy. 3. Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupif v pripadoch podstatneho porusenia Zmluvy. 4. Na ucely Zmluvy sa za podstatne porusenie Zmluvy sa povazuje aj: a) preukazane porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie predmetu Zmluvy siivisiacich s cinnosf ou Zmluvnych stran; b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel'a; c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzneho konaniapre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

7 d) neuhradenie faktury zo strany Objednavatel'a po splneni podmienok uvedenych v cl. IV. odstavec 5 Zmluvy; e) opakovane dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani ineho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami, f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitel'om v omeskani voci casovemu harmonogramu podl'a Prilohy c. 4 k tejto Zmluve zmysle clanku V. odstavec 1 Zmluvy, g) opakovane porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy. ObjednavateF je opravneny odstiipif od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podl'a 19ZVO. 5. V pripade podstatneho porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupif bez zbytocneho odkladu po torn, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatneho porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupif, ak strana, ktoraje v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej nato bola poskymuta. Aj v pripade podstatneho porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovaf ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa taketo porusenie Zmluvy bude povazovaf za nepodstatne porusenie Zmluvy. 6. Odstupenie od Zmluvy je ucinne dfiom dorucenia pisomneho oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 7. Odstupenim od Zmluvy zanikajii vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvne, resp. zakonne sankcie a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktore boli do odstupenia zrealizovane. 8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy: a) cast' dodaneho a zhotoveneho predmetu Zmluvya uhradena Objednavatel'om zostava vlastnictvom Objednavatel'a, b) Objednavatel' je d'alej povinny uhradif Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktore boli dodane, zhotovene, resp. poskytnute a prebrate objednavatel'om do dna nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy, c) Zhotovitel' vystavi vyiictovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy. Pre splatnosf faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy. Clanok XII. ZAVERECNE USTANOVENIA 1. Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravene sa primerane vzfahuju prislusne ustanovenia Obchodneho zakonnika a suvisiacich vseobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES. 2. Neoddelitel'nu siicasf tejto Zmluvy tvoria prilohy a) Priloha c. 1- Vykaz Vymer - Stavebne opravy hygienickeho zariadenia 4.p., b) Priloha c. 2 - Vykaz Vymer - Hygienicke zariadenie- budova A - IV.p, c) Priloha c. 3 - Vykaz Vymer - Hygienicke zariadenie- budova B, d) Priloha c. 4 - Informacie o subdodavatel'och, e) Priloha c. 5 - Casovy harmonogram vystavby

8 3. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel' a jeden Zhotovitel' V pripade, ak niektore ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktore zostavaju platne a ucinne. Zmluvne strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradif neplatne alebo neucinne ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim, ktore co najlepsie zodpoveda povodne zamystanemu licelu ustanovenia neplatneho alebo neucinneho. Do uzavretia takeho dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvne strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvne prejavy su dostatocne jasne, urcite a zrozumitel'ne. Podpisujuce osoby sii opravnene k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodneho a vazneho siihlasu ju podpisali. V Kosiciach dna ' - - SI'S clcktrotcchnlcka W*-»TT»/^n«U AK<) /*j vj Ice (m V Kosiciach Ing. Stefan UHRlftAX ii'c: JO'/ 414 3?. Ifi CPH: SfC'?.K'07.S2S22,.9 2?o.^,n0vc--^- Objednavatel' Ing. Stefan Kristin ZfibtoviteF Ing. Stefan Uhrinak

ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie s

ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie s ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie slobody c. 14 971 01 Prievidza Statutamy organ : JUDr.

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č. 20190002 na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady 93 92207 Pečeňady IČO: 00312878 DiČ: 2020530952 zastúpený:

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania ITMS kód projektu: 26250120013 TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

K Ú P N A Z M L U V A

K Ú P N A Z M L U V A K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

OBECNY UKAD V HORNOM 8RNI nmnnmn«) ZH-LU v-wl ''oci.icic Cfsio: ' Cfslo soisu: DODATOK c.2 k Zmluve o dielo zo dna a jej Dodatku c.l zo dna

OBECNY UKAD V HORNOM 8RNI nmnnmn«) ZH-LU v-wl ''oci.icic Cfsio: ' Cfslo soisu: DODATOK c.2 k Zmluve o dielo zo dna a jej Dodatku c.l zo dna OBECNY UKAD V HORNOM 8RNI nmnnmn«) ZH-LU v-wl ''oci.icic Cfsio: ' Cfslo soisu: DODATOK c.2 k Zmluve o dielo zo dna 7.10.2008 a jej Dodatku c.l zo dna 12.01.2009 : o;-7/hs(\ ' Vybavuje: uzatvotenej medzi

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Obstarávateľ:

Obstarávateľ: ZMLUVA O DIELO č. 13/2017 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava, v zastúpení riaditeľom

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA  O  DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren

KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 / Číslo:... Prílohy;... uzatvoren KÚPNA ZMLUVA i. SE-48-30/EO-2006 íl J IN l i ľ : IST1.8 i V V! N l T H \ S K S ilíci ä e!. o á rr-'x y EO 1 /. 07. 000 Číslo:... Prílohy;... uzatvorená podľa ustanovení 409-470 Obchodného zákonníka I.

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc

Microsoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

Zmiuva o kontrolnej cinnosti uzavreta podl'a 591 az 600 zakona c. 513/1991 Z.z.(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov medzi: Vykonavatel': O

Zmiuva o kontrolnej cinnosti uzavreta podl'a 591 az 600 zakona c. 513/1991 Z.z.(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov medzi: Vykonavatel': O Zmiuva o kontrolnej cinnosti uzavreta podl'a 591 az 600 zakona c. 513/1991 Z.z.(Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov medzi: Vykonavatel': Objednavatel': EKOTEC, spol. s r.o. so sidlom Lamacska

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov - Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Haniska Názov: Obecný úrad Haniska Sídlo: Bajzova 14,

Podrobnejšie

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ČI. I ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Sídlo: Konateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný Zmluva o dielo č. 007/2017/4.3.1. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_

Zmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_ Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :    26 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Podrobnejšie

-- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Ob

-- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Ob -- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Obec Obecný úrad, Štefanovce C. 14, 08235 Hendrichovce

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj

Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, 044 24 Poproč IČO: 35471271 DIČ: 1025661560 Bankové spojenie: SLSP

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')

Podrobnejšie

ftp Kupujuci: Podatel'na: Zastupenie: ICO: DIC: Bankove spojenie: JUPNA ZMLUVA uzatvorena podl'a 409 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ftp Kupujuci: Podatel'na: Zastupenie: ICO: DIC: Bankove spojenie: JUPNA ZMLUVA uzatvorena podl'a 409 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik ftp Kupujuci: Podatel'na: Zastupenie: ICO: DIC: Bankove spojenie: JUPNA ZMLUVA uzatvorena podl'a 409 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Kontaktne osoby pre predmet zakazky: v CI. I Zmluvne

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o -  ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Štatutárny orgán: JUDr.

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp

RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v zn

Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v zn Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže MsÚ Pezinok 3 NP Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Ċ

ZMLUVA O DIELO Ċ Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzavreta podl'a Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namesti

Zmluva o dielo uzavreta podl'a Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namesti Zmluva o dielo uzavreta podl'a 536-565 Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza statutarny organ: JUDr.

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č Zmluva o dielo Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Rovensko Sídlo: Rovensko č.146, 905 01 Rovensko Štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš, starosta obce Bankové spojenie: Prima

Podrobnejšie

Zmluva 0 vychove a vzdelavani zamestnancov a veducich zamestnancov c. 8/2011 Poskytovater: CI. I. Zmluvne strany Nazov: Sidlo: Zastupeny: ICO: DIC: IC

Zmluva 0 vychove a vzdelavani zamestnancov a veducich zamestnancov c. 8/2011 Poskytovater: CI. I. Zmluvne strany Nazov: Sidlo: Zastupeny: ICO: DIC: IC Zmluva 0 vychove a vzdelavani zamestnancov a veducich zamestnancov c. 8/2011 Poskytovater: CI. I. Zmluvne strany Nazov: Sidlo: Zastupeny: ICO: DIC: IC DPH Bankove spojenie: Cislo lictu: Ing. Jan Hanzel

Podrobnejšie

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc

Príloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx

Microsoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

ZOD-M−Vodná

ZOD-M−Vodná ZMLUVA O DIELO Č. 54808/48298/OÚPAV/2013 na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa 536 a nasled. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1.1. Objednávateľ : Mesto Komárno

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno

Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno Kúpna zmluva - rámcová uzatvorená v zmysle ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ČI.I Zmluvné strany Predávajúci : Obchodné meno: Sídlo: Zapísaná: IČO: DIČ: rč DPH: Bankové spojenie:

Podrobnejšie

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA 1.1 Kupujúci: Hlohovská televízia, s.r.o. sídlo: Nám.sv.Michala 3, 920 01 Hlohovec zastúpený: Ing.Peter Chmela KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka Čl. I Zmluvné strany IČO: 36

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP 1, Banská

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. Z1/2018/059/04 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na zhotovenie diela v rámci stavby:

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo   zdravotníctva   Slovenskej   republiky Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objednávateľ: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300 072 22 Strážske

Podrobnejšie