Názov uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): ...

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Názov uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO): ..."

Prepis

1 Hodnotiaci formulár pre verejnú súťaž Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Názov uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO):... Kritérium na hodnotenie ponúk: Výška poistného za všetky druhy poistenia na celú dobu trvania poistnej zmluvy uvedená v Eurách v skladbe podľa tabuliek na hodnotenie ponúk v časti Návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria tohto hodnotiaceho formulára. Návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria: Tabuľky na hodnotenie ponúk:

2 Tabuľka č. 1 Poistenie majetku Komplexné prípadne združené živelné poistenie Poistná suma Spôsob Roč. sadzba Spoluúčasť poistenia v %o Budovy, haly a stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva - výber účtu ,75 na novú cenu 5 % min. 300 Budovy, haly a stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva - súbor účtu ,31 na časovú cenu 5 % min. 300 Súbor technologických zariadení, ktoré sú súčasťou stavieb ,00 na I. riziko, na novú 5 % min. 300 Hmotný investičný majetok - účet 028 /vrátane elektroniky/ ,68 cenu na časovú cenu 5 % min. 300 Ostatný dlhodobý hmotný majetok účet ,80 na časovú cenu 5 % min. 300 Hmotný investičný majetok /vrátane elektroniky / ,61 na časovú cenu 5 % min. 300 Drobný HM-- účet PE /vrátane elektroniky/ ,19 na časovú cenu 5 % min. 300 Komunitné centrum Balkán EUROFONDY ,33 na novú cenu 5 % min. 300 Zásoby ,63 na novú cenu 5 % min. 300 Obstaranie hmotných investícii účet ,02 na novú cenu 5 % min. 300 Súbor hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane obstarania hmotných investícii zaradeného do majetku v priebehu poistného obdobia ,00 na novú cenu 5 % min. 300 Umelecké diela súbor účtu ,42 na časovú cenu 5 % min. 300 Umelecké dielo výber - Busta J. C. Hronského ,00 na časovú cenu 5 % min. 300 Cudzí majetok: Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu ,00 na časovú cenu 5 % min. 300 Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady náklady posudkového znalca náklady na hľadanie príčiny škody náklady na zemné a výkopové práce náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami celkové náklady spojené aj s expresnou a leteckou dopravou zo SR a zahraničia náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR celkové náklady na dopravu poškodenej veci vykonanej za účelom opravy /v SR aj mimo SR/ na I. riziko, na novú cenu 5 % min. 300

3 Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu Poistná suma Spôsob Roč. sadzba Spoluúčasť poistenia v %o Súbor hnuteľného majetku ,00 na prvé riziko Drobný HM-- účet PE /vrátane elektroniky/ ,00 na prvé riziko Cudzí majetok : výstava Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu ,00 na časovú cenu Mobiliár* ,00 na prvé riziko Zásoby ,00 na prvé riziko Súbor objektov verejného osvetlenia ,00 na prvé riziko Peniaze, cennosti, ceniny a listinné papiere v pokladniach ,00 na poistnú sumu Denná tržba v čase prevádzky ,00 na poistnú sumu Peniaze, cennosti, ceniny v trezoroch ,00 na poistnú sumu Preprava peňazí, cenností, cenín ,00 na poistnú sumu Stavebné súčasti nehnuteľného majetku ,00 na prvé riziko Vandalizmus na hnuteľných a nehnuteľných veciach úmyselné poškodenie ,00 na prvé riziko Vandalizmus Cudzí majetok : Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu ,00 na časovú cenu *Mobiliár - hnuteľný majetok nachádzajúci sa v exteriéroch mesta ( napr. lavičky, smetné koše, paletový nábytok./sedačky, stoly, zástena, knižnica/ podložky na sedenie, sedacie vaky, slnečníky so stojanom + potlač, preliezačky, umelý povrch, nerezová sanita, basketbalové koše, šachové figúrky, kontajneri na stromy / obal + kvetináč/, bazén pre AQUAZORBING + príslušenstvo, oceľová konštrukcia, ochranná sieť s príslušenstvom, drevené predajné stánky, vlajkoslávy, stojany na bicykle, stoličky, pevné lavičky, odpadkové koše, predeľovacie stĺpiky, mreže okolo stromov, reklamné panely Citylight, fontánka na vodu, hodiny, detské ihrisko, detské ihrisko 3D,infokiosk,nerezová tabuľa, drevený vláčik DI8-drevený expres, repliky Pustý hrad )

4 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky Poistná suma Spôsob Roč. sadzba Spoluúčasť poistenia v %o Výber vlastných strojov a elektronických zariadení - vedené na účte 022 /zoznam/ ,50 na časovú cenu 5 % min. 160 Súbor strojov a elektronických zariadení, ktoré sú súčasťou stavieb vedený na účte 021 a ,00 Demolačné, demontážne a remontážne náklady náklady posudkového znalca náklady na hľadanie príčiny škody náklady na zemné a výkopové práce náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR; celkové náklady na dopravu poškodenej veci vykonanej za účelom opravy /v SR aj mimo SR/ ,00 na I. riziko, na novú cenu na I. riziko, na novú cenu 5 % min % min. 160 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla Pevne vsadené alebo osadené sklá vypĺňajúce vonkajšie otvory budov /vrátane fólií, nápisov, malieb/ ,00 Súbor sklenených pultov, sklenených vitrín, sklenených stien vo vnútri budov 3 300,00 Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy ,00 Poistná suma Spôsob Spoluúčasť Roč. sadzba poistenia v %o na prvé riziko na prvé riziko na prvé riziko Požadovaný minimálny rozsah limitov plnenia :

5 Komplexné prípadne združené živelné poistenie Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika povodeň, záplava ,00 Eur, pre ostatné riziká (združený živel okrem povodne, záplavy) ,00 Eur. Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu Ročný limit plnenia pre všetky škody z rizika odcudzenia a vandalizmu ,00 Eur. Poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia strojov a elektroniky ,00 Eur Ustanovenia uvedené v čl. II tejto zmluvy sú nadradené štandardným všeobecným poistným podmienkam, osobitným poistným podmienkam a zmluvným dojednaniam poisťovne, ak rozširujú poistné krytie v prospech klienta. poistné za predmet poistenia na dobu 4-och rokov Tabuľka č. 2 Ponuka ceny služby Poistenie zodpovednosti za škodu Poistná suma Spôsob Spoluúčasť Roč. sadzba poistenia v všeobecná - prevádzková zodpovednosť ,00 limit odškodnenia poistné za predmet poistenia na dobu 4-roch rokov

6 Tabuľka č. 3 Havarijné poistenie motorových vozidiel Počet vozidiel Poistná Suma v Spoluúčasť Roč. sadzba v v osobné vozidlá 12 ks elektromobil 1 ks traktor 1 ks nákladné vozidlá 1 ks % min. 66 Poistné za predmet poistenia na dobu 4-roch rokov

7 Tabuľka č.4 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Sadzby ročného poistného Limity poistného plnenia Ročná sadzba - za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení 5 mil. - za škodu vzniknutú poškodením, zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym zastupovaním a ušlý 1 mil. zisk a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov 1. do 50 cm 3 vrátane 2. nad 50 cm 3 do 350 cm 3 vrátane 3. nad 350 cm 3 1. do cm 3 vrát / ELEKTROMOBIL S CELK. HMOT. DO nad cm 3 do cm 3 vrátane / ELEKTROMOBIL S CELK. HMOT. OD 1400 KG DO 1800 KG nad cm 3 do cm 3 vrátane / ELEKTROMOBIL S CELK. HMOT. OD 1800 KG DO 2500 KG Počet 2 ks 4 ks 4 ks 3. nad cm 3 do cm 3 vrátane / 1 ks ELEKTROMOBIL S CELK. HMOT. OD 2500 KG DO 3500 KG nad cm 3 do cm 3 vrátane 3 ks 4. nad cm 3 1 ks c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do kg d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného e) automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného f) ťahač návesov g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s 1. od kg do kg vrátane 1 ks evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou 2. nad kg h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s evidenčným 1 ks číslom, pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla alebo vysokozdvižný vozík i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor, alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo neprideľuje Výsledné ročné poistné pre všetky vozidlá v j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej 1. Autobus hromadnej doprave a trolejbus 2. Trolejbus k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou 1. do kg vrátane 2. nad 5000 kg l) prípojné vozidlo 1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písm. a), f) a i) 1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 2 ks 2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) náves 3. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá ROČNÉ POISTNÉ SPOLU : Poistné za predmet poistenia na dobu 4-roch rokov...

8 SUMARIZÁCIA PLNENIA HODNOTIACEHO KRITÉRIA Druh poistenia Poistné za predmet poistenia na dobu 4-tich rokov v Eurách Poistenie majetku Poistenie zodpovednosti za škodu Havarijné poistenie motorových vozidiel Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SPOLU: V... dňa... Podpis oprávnenej osoby uchádzača (štatutára): Pečiatka uchádzača: