Monitoring médií OBSAH

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Monitoring médií OBSAH"

Prepis

1 Fakulty a ústavy UPJŠ Monitoring médií Viac na siacplus.sk OBSAH 1. Krajina na dotyk [ ; quark.sk; Veda a technika; 00:00; Redakcia] 2. Organizačná podpora klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu v SR [ ; Zdravotnícke noviny; Odborné fórum; s. 7; redakcia] 3. Skončili sa prvé štyri verejné vypočúvania [ ; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; Jana Vargová] 4. V 90. rokoch štát vlastne legalizoval krádež [ ; Hospodárske noviny; hlavný rozhovor; s. 6,7,8,9,10,11; Iveta Grznárová] 5. SKONČILI SA PRVÉ ŠTYRI verejné vypočúvania [ ; Košice Dnes; V MESTE; s. 4; Jana Vargová] Top informácie z rezortu školstva 1. Krok pre mládež. SZĽH otvoril prvé Športové komunitné centrum [ ; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 2. Ministerstvo školstva má problém so školou v Ostrovanoch [ ; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Róbert Lata / Oto Görner] Fakulty a ústavy UPJŠ TEXTY 1. Krajina na dotyk [ ; quark.sk; Veda a technika; 00:00; Redakcia] Laserové skenovanie sa v súčasnosti považuje za najmodernejšiu metódu diaľkového prieskumu Zeme. O tejto technológii sme sa rozprávali s Michalom Gallayom z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Moderná technika vstúpila do všetkých odvetví ľudského života. Čím obohatila geovedy, konkrétne geografiu? Modernizácia súčasnej geografie súvisí predovšetkým s využívaním globálnych navigačných satelitných systémov (napr. GPS, Galileo, GLONASS), diaľkového prieskumu Zeme, internetu a bezdrôtovej komunikácie. Tieto technológie stoja na neustále prebiehajúcom zmenšovaní elektroniky a zároveň rastúcom výpočtovom výkone počítačov. Všetky spolu umožňujú rýchly zber údajov o krajine, aj ich rýchle spracovanie, zobrazovanie a šírenie. Pre moderného geografa to znamená neustály prísun potrebných informácií, ktorých vyhodnotenie vedie k lepšiemu vysvetleniu usporiadania a fungovania prírodnej krajiny, ale aj ľudskej spoločnosti v nej. Pre obraznosť si predstavte, že Slovensko zasiahli na nížinách povodne a máte za úlohu identifikovať zaplavené polia, domy a iné majetky za účelom stanovenia vzniknutých škôd. Keby ste mohli použiť iba kompas, meracie pásmo a osobnú obchôdzku, pokým by ste skončili, voda by opadla a skutkový stav by ostal bez záznamu. V porovnaní s tým v súčasnosti pomocou obrazových skenerov na družiciach z vesmíru získame podrobné snímky veľkých území už za niekoľko hodín. V minútach možno počítať automatickú identifikáciu zaplavených oblastí a ich porovnanie s údajmi z katastrálneho mapového portálu. Iným príkladom je úloha zistiť rozmiestnenie obyvateľov rôznych vekových skupín vo veľkom meste vo vybranom čase dňa. V období sociálnych sietí, smartfónov s GPS a mobilného internetu je možné pozrieť sa na vek a polohu odosielateľov tvítov v istom čase a zobraziť ich v geografickom informačnom systéme. Takto možno odhaliť a riešiť prípadnú segregáciu obyvateľov, cielene zriadiť škôlky pre deti alebo zlepšiť starostlivosť o seniorov, či umiestniť služby pre ekonomicky produktívne obyvateľstvo. V poslednom čase sa často hovorí o geografickom informačnom systéme (GIS). O čo ide? Doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., je absolventom odboru geografie a kartografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát získal na Queen s University Belfast v Spojenom kráľovstve. Pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde prednáša o geografických informačných systémoch a diaľkovom prieskume Zeme a

2 riadi činnosť laboratória diaľkového prieskumu Zeme. Výskumne sa zameriava na podrobné mapovanie krajiny laserovým skenovaním (lidarom) a digitálne modelovanie povrchu krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení. V spolupráci s kolegami vyvinul viacero metodických postupov, ktoré na základe podrobných 3D modelov umožňujú analýzu jaskynného povrchu, zaľadnenia vo Vysokých Tatrách alebo výpočet teploty povrchu v meste. Od júla 2019 je prodekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pre vonkajšie vzťahy. Doposiaľ publikoval 79 vedeckých prác. GIS je kľúčovým pojmom modernej geografie, ale aj kartografie, geológie, ekonómie, klimatológie a všetkých oblastí, v ktorých je dôležité vyhodnocovať a zobrazovať priestorové informácie o území. GIS možno vnímať ako súbor digitálnych geografických dát (geodatabázu), ako softvér na analýzu takýchto dát alebo ako objekt výskumu. Cieľom je digitálne vyjadriť skutočné územie a získavať odpovede na otázky alebo riešenia vzniknutých problémov v krajine. Dá sa to jedine tak, že informácie sú navzájom prepojené formou databázy, čo zodpovedá informačnému systému. V skratke GIS je podstatné slovo geografický. Informačný systém sa stane geografickým až vtedy, keď pozná aj skutočnú polohu informácií vzhľadom na Zem či územie a dokáže ich zohľadniť v našich dopytoch či modelovaní krajiny. GIS teda vie odpovedať aj na otázku: Kde? Predstavte si, že ste sa v škole ulievali a dostanete do rúk mapu s polohou pokladu na neznámom ostrove, iba s geografickou sieťou súradníc (zemepisná šírka a dĺžka). No nikto vám nevysvetlil, čo sú to geografické súradnice, a tak neviete, kde na Zemi sa ostrov nachádza. Navyše sa nedokážete na mape zorientovať, pretože nepoznáte, kde je sever a kde juh. Aj preto nebudete schopní určiť rozlohu a rozmery ostrova alebo dĺžku trasy k pokladu. Netušíte, že farby na mape vyjadrujú zmenu nadmorskej výšky, a tak neurčíte, či bude cesta k pokladu namáhavá alebo pôjdete po rovine. Neviete, že modré čiary sú rieky brániace prechodu suchou nohou. Takto negramotne sa cíti grafický softvér, ktorý nepočíta s tým, že obrázok na oskenovanom papieri je mapa, teda zmenšený obraz skutočného územia nakreslený v známom súradnicovom systéme. Kde všade sa s GIS môžeme stretnúť? GIS dokáže informáciu o polohe objektov a javov na Zemi pochopiť a plne zužitkovať v prospech používateľa. Navyše, ak sa k tomu pridružia aj údaje o vlastnostiach objektu, GIS softvér umožní pýtať sa a vyhľadať najmenej namáhavú alebo najkratšiu trasu k pokladu. Možno si to ani neuvedomujeme, ale GIS využívame dennodenne. Každý isto pozná GPS navigácie do auta alebo Google Maps v smartfóne. Pozeráme si mapy predpovede počasia na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo potrebujeme zistiť mená vlastníkov pozemkov susediacich s našou záhradou na katastrálnom portáli. Všetky tieto aplikácie využívajú koncept GIS, v ktorom sú údaje o polohe a vlastnostiach objektov zaznamenané digitálne a dá sa s nimi ľahko narábať. Spôsoby práce s geografickými informáciami v GIS aj mimo neho hľadá a skúma geoinformatika. Ako často treba krajinu mapovať, aby bol GIS aktuálny? Ak je účelom tvorby GIS modelovanie zmeny krajiny, prispôsobuje sa tomu periodicita zberu priestorových dát o nej. Dynamika krajiny sa však nevyjadruje iba časovými radmi, efektívnejšie je zmenu modelovať. Moderné geoinformatické metódy umožňujú napríklad vypočítať množstvo pôdy, ktorú erózia pri silnej búrke odnesie z poľa preč, alebo sa dá presne určiť, aké množstvo slnečného žiarenia dopadne v daný deň na vinohrad či fotovoltaický panel. V rámci získavania údajov je v súčasnosti hitom laserové skenovanie lidar. V čom spočíva táto metóda? Lidar je skratkou z angličtiny pre light detection and ranging. Podobne ako radar vznikol zo spojenia radio detection and ranging. Pri obidvoch technológiách ide o rovnaký základný princíp, ktorým je vyslanie pulzu elektromagnetického žiarenia (energie) a počítanie času, ktorý uplynie od vyslania až po prijatie odrazenej časti tohto pulzu. Rýchlosť šírenia sa elektromagnetického pulzu je známa a konštantná. Jej vynásobením dobou trvania letu pulzu a vydelením dvomi získame vzdialenosť k povrchu, od ktorého sa pulz odrazil, ku skeneru, ktorý ho vyslal. Keďže polohu radaru alebo lidaru v lietadle či na družici monitoruje GPS prijímač, prepočtami možno určiť súradnice miesta, od ktorého sa vyslaný pulz odrazil. Súčasný radar aj lidar využívajú na mapovanie koherentné žiarenie, teda všetky lúče kmitajú takmer paralelne s rovnakou frekvenciou. Zatiaľ čo radar využíva vlnové dĺžky na úrovni milimetrov až centimetrov (mikrovlny), lidar je založený na oveľa kratších vlnových dĺžkach. Spravidla ide o viditeľné zelené svetlo (okolo 500 nm) alebo infračervené žiarenie (1 000 nm). Vlny s touto dĺžkou vyrába v lidare laser. Odtiaľ názov laserové skenovanie, čo je v diaľkovom prieskume Zeme ekvivalent pomenovania lidar. Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte. Za rozhovor ďakuje redakcia Quark Foto M. Gallay 2. Organizačná podpora klinického skúšania a biomedicínskeho výskumu v SR [ ; Zdravotnícke noviny; Odborné fórum; s. 7; redakcia] Príkaz MZ č. 4/2018 Na Slovensku sa definovala a zjednotila infraštruktúra na zlepšenie podmienok vykonávania výskumu Kvalita zdravotnej starostlivosti spočíva, okrem iných faktorov, aj na výsledkoch biomedicínskeho výskumu1. Biomedicínsky výskum môže viesť k dôležitým medicínskym objavom, vývoju novej diagnostiky a liečby a k

3 zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia. Biomedicínsky výskum má tiež veľký význam z ekonomického hľadiska, keďže zvýšená produktivita populácie výrazne prispieva k národnej ekonomike2,3. Klinické skúšanie je jednou z foriem biomedicínskeho výskumu,4 ktorou sa overuje účinnosť a bezpečnosť liečiv pred ich registráciou.5 Klinické skúšanie poskytuje pacientom možnosť prístupu k novej nádejnej liečbe, ktorá je v danej chvíli realizovateľná iba v rámci klinických skúšaní.6,7 Národná a medzinárodná spolupráca v rámci klinického výskumu prináša viacero pozitívnych vedeckých efektov, ako sú zvyšovanie nových poznatkov lekárov a vedcov a šírenie týchto poznatkov formou publikácií v renomovaných odborných časopisoch.8 Organizačná podpora klinického výskumu je dôležitým prediktorom participácie lekárov na klinickom výskume.9 Systémová podpora klinického výskumu v zdravotníctve, ktorá prebieha najmä vo vyspelých krajinách sveta, vytvára podmienky na optimalizáciu a zavádzanie inovatívnych metód s cieľom získať dáta pre rozhodovacie procesy v zdravotných systémoch.10 Preto je nevyhnutné podporovať biomedicínsky výskum a klinické skúšania aj na Slovensku. Z tohto dôvodu vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR novú zákonnú normu (Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018), ktorá určuje povinnosť začleniť do organizačného poriadku zdravotníckych zariadení špecializované organizačné útvary na podporu vykonávania biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania. Pôsobnosť týchto útvarov spočíva hlavne v koordinačnej, organizačnej a administratívnej podpore biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach. Keďže klinické skúšanie predstavuje osobitnú formu biomedicínskeho výskumu, ustanovenia a požiadavky na jeho vykonávanie sú vyčlenené zo zákona o zdravotnej starostlivosti a riešené osobitne v zákone o lieku. Z tohto dôvodu je v príkaze takisto klinické skúšanie vyčlenené z rámca iných foriem biomedicínskeho výskumu. Je veľkou výhodou, že pri tvorbe Príkazu sa jeho tvorcovia mohli oprieť aj o takmer 25-ročné skúsenosti Oddelenia klinických skúšaní Národného onkologického ústavu, ako aj ďalších pracovísk a inštitúcií rezortu zdravotníctva. Rýchly priebeh začatia klinického skúšania je veľmi dôležitý, keďže nábor v klinickom skúšaní je väčšinou kompetitívny medzi jednotlivými krajinami a centrami (zdravotníckymi pracoviskami, na ktorých sa klinické skúšanie realizuje). Dĺžka tohto procesu v jednotlivých krajinách je sledovaným ukazovateľom a môže v budúcnosti rozhodnúť o pridelení klinického skúšania do danej krajiny. Z tohto dôvodu ustanovuje Príkaz v Článku II. bod f) časové limity pri uzatváraní zmluvných vzťahov a realizovaní právnych úkonov v oblasti klinického skúšania. Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018 obsahuje návrh tripartitnej zmluvy medzi zadávateľom klinického skúšania, centrom a hlavným skúšajúcim, ktorej cieľom je aj urýchliť proces začatia klinického skúšania na danom pracovisku. Použitie tejto tripartitnej zmluvy nie je však obligatórne. Tento vzor zmluvy reprezentuje aj zákonné požiadavky a princípy zazmluvnenia jednotlivých strán podieľajúcich sa na klinickom výskume v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Treba zdôrazniť, že organizačné útvary tohto typu sú vo vyspelých krajinách západnej Európy a USA dlhodobou štandardnou súčasťou zdravotníckych zariadení. Takisto na Slovensku sa týmto príkazom definovala a zjednotila infraštruktúra na zlepšenie podmienok vykonávania výskumu. Pred vydaním príkazu už existovali v niektorých zdravotníckych zariadeniach v SR viaceré organizačné útvary. Mohli to byť špecializované útvary pre biomedicínsky výskum alebo klinické skúšanie (Tabuľka 1 a 2), alebo sa ich agenda riešila v rámci iných, nie na daný výskum špecializovaných útvarov. Vydaním tohto Príkazu však dostali legislatívnu oporu, začlenenie do organizačnej štruktúry zdravotníckeho zariadenia a vyčlenila sa aj ich pôsobnosť. Po troch mesiacoch od vydania Príkazu pribudlo na Slovensku v rámci biomedicínskeho výskumu 7 a v rámci klinického skúšania 12 nových organizačných útvarov s jasne definovanou pôsobnosťou v súlade s uvádzaným príkazom (Tabuľka 1 a 2). Vďaka systémovej profesionálnej podpore klinického výskumu posilnenej aj vznikom národného uzla SLOVACRIN, ktorý je súčasťou paneurópskeho konzorcia pre klinické skúšanie ECRIN, sa otvára pre zdravotnícke zariadenia možnosť signifikantne zvýšiť počet prebiehajúcich klinických skúšaní realizovaných na daných pracoviskách, venovať sa okrem komerčného aj akademickému výskumu a posilniť spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni.11, 12, 13 Všetky tieto aktivity môžu prispieť k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a k rozvoju excelentného biomedicínskeho výskumu na Slovensku. D. Světlovská,1,2 Ľ. Drgoňa3,4, M. Mego2,5 P. Čvapek6, D. Kollár6, K. Kováčová7, R. Imrich8,9, B. Čečetková10, P. Valkovič11, J. Rosocha12, S. Špánik13, I. Kvietiková6 Oddelenie klinických skúšaní Národného onkologického ústavu (NOÚ)1, II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NOÚ2, Klinika onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NOÚ3, Oddelenie onkohematológie NOÚ4, Klinika klinickej onkológie NOÚ5, Inštitút výskumu a vývoja Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)6, Oddelenie klinického skúšania liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv7, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied8, Národný ústav reumatických chorôb9, SLOVACRIN Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika10, Neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava11, Združená tkanivová banka Košice12, MZ SR13 Literatúra: 1 Balas EA, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. In: Bemmel J, McCray AT, editors. Yearbook of Medical Informatics 2000: Patient-Centered Systems. Stuttgart, Germany: Schattauer Verlagsgesellschaft mbh; 2000: Institute of Medicine (US) Committee on Health Research and the Privacy of Health Information: The HIPAA Privacy Rule; Nass SJ, Levit LA, Gostin LO, editors. Beyond the HIPAA Privacy Rule: Enhancing Privacy, Improving Health Through Research. Washington (DC): National Academies Press (US); , The Value, Importance, and Oversight of Health Research. Available from: nlm.nih.gov/books/nbk9571/ 3 Hatfield M, Sonnenschein HF, Rosenberg LE. Exceptional returns: The economic value of America s investment in medical research [accessed August 21, 2008].

4 4 Klinicke_skusanie_liekov/Pokyny/ Definicie_najdolezitejsich_pojmov_ KS_1_7_2017.pdf 5 Zákon o lieku 362/, 29 (1), definície 6 uk/about-royal-marsden/our-research/ clinical-trials, html?id=25, Světlovská D., Aktívne klinické skúšania v SR (TBA), ústna prezentácia, Lymfómové fórum, , Bratislava 9 Somkin C P, Altschuler A, Ackerson L a kol. Organizational Barriers to Physician Participation in Cancer Clinical Trials. Am J Manag Care. 2005;11: NIHR Health Technology Assessment Programme Call for Expressions of Interest. Funding for Primary Research Using Efficient Study Designs to Evaluate Clinical and Public Health Interventions for the NHS. (Specification document); 2014https://njl-admin.nihr.ac.uk/ document/download/ ; Mego M., Klinický a translačný výskum v onkológii na Slovensku špecifiká a priority smerovania, Onkológia (Bratisl.), 2018;13(5): Světlovská D., Priebeh klinických skúšaní, ústna prezentácia, Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve Európskej únie, , Bratislava 13 Slovak InternationaL Clinical Trials Day 2019, tlačová správa z : Clanok?ecrin-konferencia-clinicaldays 3. Skončili sa prvé štyri verejné vypočúvania [ ; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; Jana Vargová] ilustračné foto: Veronika Janušková Jana Vargová redaktorka Zdieľať: Prvé kolo výberových konaní na posty riaditeľov mestských podnikov pokračovali včera popoludní záverečnými verejnými vypočutiami. Predstavili sa traja najlepší uchádzači na miesto riaditeľa K13 - Košické kultúrne centrá. Z neverejného vypočutia spojeného s prezentáciou stratégie rozvoja spoločnosti ich posunula do finále výberová komisia zložená zo zástupcov Magistrátu mesta Košice, poslancov, odborníkov z externého prostredia a zástupcov zamestnancov. Do finálovej trojky sa dostal umelecký a výkonný riaditeľ CultCode Inštitút vizuálneho umenia Tomáš Marušiak, advokát Tomáš Petraško a terajšia poverená riaditeľka K13 - Košické kultúrne centrá Denisa Vágner. Ako prvá sa predstavila doterajšia poverená riaditeľka K13 - Košické kultúrne centrá Denisa Vágner. Býva v Košiciach a je absolventkou Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, kde vyštudovala nemecký a ruský jazyk pre hospodársku sféru. Momentálne ešte diaľkovo študuje psychológiu. V posledných rokoch pracovala ako generálna manažérka hotela Yasmin Košice, kde nastavovala prevádzkové procesy, optimalizovala obchodnú politiky a snažila sa o zvýšenie predajného potenciálu. Druhý sa predstavil Tomáš Petraško, ktorý je tiež Košičan. Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ. Doteraz pracoval ako advokát, spoločník a konateľ Agile&Clever, kde zastupoval klientov pred súdom a orgánmi verejnej správy, pripravoval zmluvy a venoval sa aj správe majetku. Zároveň je aj spoločníkom a konateľom spoločností Adsulting a Adsulting Plus. Tieto firmy sa zaoberajú reklamou, marketingom a aj organizovaním rôznych podujatí. Posledný kandidát, ktorý sa predstavil, bol Košičan Tomáš Marušiak. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2013 až doteraz pracuje ako umelecký a výkonný riaditeľ CultCode, Inštitútu vizuálneho umenia v Brestove. Vypočúvanie, tak ako po iné dni, sa uskutočnili v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice. Mohla sa na ňom zúčastniť aj verejnosť. Verejné vypočutie bolo možné sledovať aj na facebookovej stránke mesta Košice. Mená všetkých najlepších uchádzačov na post riaditeľov mestských podnikov (BPMK, DPMK, TEHO a K-13) budú známe v pondelok 16. septembra. V druhom kole ďalšie štyri miesta Do 16. septembra sa zároveň stále môžu hlásiť adepti do druhého kola transparentných výberových konaní, ktoré Mesto Košice vyhlásilo na riadiace posty v Správe mestskej zelene, Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnici pre mládež mesta Košice a v Mestských lesoch. Aj v tomto prípade bude nasledovať rovnaký postup ako pri 1. kole výberových konaní. Najlepší adepti absolvujú neverejné a následne verejné vypočutie v týždni začínajúcom sa v pondelok 24. októbra. Výsledky potom budú zverejnené začiatkom novembra a poslanci ich budú schvaľovať na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva 12. decembra. reklamná správa Čítajte aj: * Ďalšie grilovanie kandidátov * Kto sa uchádza o funkciu riaditeľa DPMK? * Vypočúvali kandidátov na riaditeľa Bytového podniku

5 4. V 90. rokoch štát vlastne legalizoval krádež [ ; Hospodárske noviny; hlavný rozhovor; s. 6,7,8,9,10,11; Iveta Grznárová] Text: Iveta Grznárová Foto: Miroslava Spodniaková Špeciálny prokurátor Ján Šanta ZA MREŽE DOSTAL NAJVÄČŠÍCH EKONOMICKÝCH KRIMINÁLNIKOV SLOVENSKA, NAPOSLEDY MARIANA KOČNERA. S JÁNOM ŠANTOM, PROKURÁTOROM ÚRADU ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY, SME SA VŠAK TENTORAZ ROZPRÁVALI NAJMÄ O DEVÄŤDESIATYCH ROKOCH, V KTORÝCH ROZBIEHAL SVOJU KARIÉRU. AKO SA PÁCHALI EKONOMICKÉ ZLOČINY V ČASOCH ZNÁMYCH MAFIÁNSKYCH BOSOV A KAM SME SA ODVTEDY POSUNULI? V MNOHOM VRAJ K HORŠIEMU. Témou nášho rozhovoru sú 90. roky. Prečo má pre vás osobne zmysel sa o nich rozprávať? Pre mňa je to naozaj relevantná téma, keďže som ako prokurátor začal pôsobiť v roku 1991, teda po skončení vysokej školy. Toto obdobie zároveň bezprostredne nadväzuje na spoločenské zmeny z roku 1989, čo sa nepochybne prejavilo na kriminalite, ktorá odrazu začala byť úplne iná ako tá pred prevratom. Objavili sa nebankové subjekty. To takisto, ale ako úplne prvé nastúpili fakturačné podvody. Ja som od samého začiatku pôsobil po právnočakateľskej praxi a niekoľkomesačnej praxi na okresnej prokuratúre na Krajskej prokuratúre v Košiciach a neskôr na Krajskej prokuratúre Prešov. Tá doba bola zaujímavá tým, že hrádza ekonomickej kriminality sa po roku 1990 úplne roztrhla. O čo presne išlo pri fakturačných podvodoch? Ľudia rôznych spoločenských vrstiev od asociálov, často v pozícii bielych koní, až po kvázi podnikateľov naraz začali kupovať v obrovských, doslova kamiónových množstvách rôzne tovary: potraviny, topánky, textil, koberce, nábytok Kupovali ich od podnikov, ktoré boli práve v transformácii, lebo prechádzali z plánovaného socialistického hospodárstva na trhovú ekonomiku. Mnohé sa ocitli v problémoch v dôsledku tohto prechodu a mnohé sa dostali do ťažkostí práve po týchto fakturačných podvodoch, pretože žiadny z takto podvodne získaných tovarov nebol nikdy zaplatený. Odobraný bol na faktúru s prísľubom jej zaplatenia do niekoľkých dní, no následne bol rozpredaný. Mnohokrát stánkovou formou, často z kamióna, obvykle hlboko pod cenu. Do akej miery boli títo páchatelia vôbec potrestaní? Obžalovateľnosť a miera odsúdenia takýchto páchateľov bola vysoká, mnohokrát sa priznávali a dokonca uvádzali, že tak konali preto, že jedine takýmto spôsobom vedia získať peniaze a krátkodobo si užiť, hoci s vedomím odsúdenia aj na nepodmienečné tresty. Vďaka svojej profesii ste tak vlastne patrili k prvým ľuďom, ktorí po Nežnej revolúcii prišli o ilúzie o novom režime. Zaskočilo vás veľmi, ako sa to vyvíjalo? Do istej miery áno. Stále som však žil v predstave, že je to nevyhnutná daň tohto prechodu. Že tam, kde sa rúbe les, lietajú triesky a že je to relatívne prechodný jav. Bolo to však zložitejšie. Áno, doba fakturačných podvodov prešla a z hľadiska ekonomickej kriminality nastúpil druhý významný medzník spomínané nebankové subjekty. Nehovoriac o tom, že medzitým nastúpili rôzne mafiánske spôsoby páchania trestnej činnosti, privatizačné kauzy a vôbec násilná trestná činnosť, akou bolo vydieranie, tiež drogová trestná činnosť, krádeže áut, ale aj vraždy a podobne. Najmä vo vzťahu k podnikateľom a tým, čo začali v tom čase prosperovať, predovšetkým, ak mali prevádzky v centrách väčších miest. Tunelovanie nebankových subjektov možno zrejme považovať za jeden z najvýznamnejších symbolov 90. rokov na Slovensku. Áno, určite to bola jedna z najtypickejších foriem trestnej činnosti. Jedinečná bola aj v tom, že do nich svoje financie investovali státisíce ľudí, čo znamená, že žiadnou inou kriminálnou činnosťou nebolo priamo poškodených toľko fyzických osôb. Samozrejme, aj napríklad daňová kriminalita mnohých poškodila a poškodzuje, avšak nepriamo, primárne je poškodený štátny rozpočet. Ľudia do nebankoviek vložili státisíce až milióny korún a väčšina z nich už ich nikdy nevidela. Samozrejme, boli aj takí, ktorí naozaj profitovali a získali sľubovaných 30 až 35 percent, čo je naozaj neuveriteľný zisk. Bolo podľa vás veľa ľudí, ktorí vedeli, že ide o pyramídovú hru, a napriek tomu riskovali? Ja si myslím, že takýto typ investorov, alebo aspoň mnohí z nich, vždy rátajú s určitým rizikom. Aj v súčasnosti investície do rôznych akciových fondov prinášajú určité riziko. Ide len o mieru jeho únosnosti. No v tej státisícovej mase ľudí by sme, pochopiteľne, našli rôzne kategórie. Od hazardných hráčov až po naivných dôchodcov, ktorí si mysleli, že vkladajú peniaze do banky. Ako to bolo s podobnými subjektmi v okolitých štátoch? Bolo v tom Slovensko špecifické? O iných krajinách nemám až taký prehľad, ale napríklad v Albánsku prišli o svoje úspory milióny občanov. A, samozrejme, v Česku to bolo podobné. Tamojšie družstevné sporiteľne padali jedna za druhou. Vtedy sme napokon boli ešte spoločným štátom, ktorý zdieľal mentalitu, právne normy i spôsob podnikania. To, že štát nebankové subjekty tak dlho toleroval, bolo naozaj len o nepripravenosti legislatívy, alebo sa potvrdilo podozrenie, že za tým, aby sa nevytvoril zákonný rámec, stáli aj nejakí politici?

6 Žiadne dôkazy o tom neexistujú. Treba si uvedomiť naozaj podstatnú vec, že to prišlo naraz, ako vlna. Ľudia do nebankových subjektov vložili peniaze doslova v jednej chvíli, masovo. Štát pochopil, že sa ocitol pred problémom a treba ho riešiť. Aj ho riešil, akurát neskôr, a vtedy už boli v obehu milióny. Podľa mňa išlo najmä o nepripravenosť štátu. Uvedomiť si treba i to, že nebankové subjekty založené na báze pyramídovej hry dokážu fungovať relatívne dlho. Zoberte si BMG, ktorý mal vo svojom portfóliu ako holding asi tridsať ďalších spoločností. Obchodovali s cennými papiermi, s nehnuteľnosťami, vydávali časopisy, vlastnili známu požičovňu automobilov, konkrétne Drukos. Mnohokrát bolo ťažké objasniť, kde končí podnikanie a kde sa začína trestná činnosť. Mimochodom, veľmi dobre si pamätám prvý nebankový subjekt na Slovensku. O čo išlo? Volal sa Unifa Invest Košice. Vykonával som v tejto trestnej veci dozor. Odrazu skončili a my sme na hraniciach zadržali dvoch príslušníkov juhoslovanskej národnosti a jednu Slovenku, snažili sa vyviezť na juh milióny korún. Ľudia však boli nahnevaní, že sme tie pobočky zatvorili, veď niektorí z nich si predsa na druhý deň alebo počas ďalších dní mali vybrať svoje značné úroky! Pod oknami košickej prokuratúry bol vyslovene protest proti zatvoreniu pobočiek, to sa písal rok Ľudia, pravdaže, nevedeli, ako sme majiteľov Unify chytali na hraniciach. No, samozrejme, tí, ktorí sa peniaze ešte len chystali vložiť, boli šťastní. Pamätám si na mnohé príbehy, niektoré tragické, iné, naopak, šťastné. Spomeňte nám nejaké. Smutný bol napríklad prípad muža, ktorý niesol manželke na vysporiadanie BSM 300-tisíc korún a stretol vedúceho pobočky, svojho známeho, ktorý mu hovorí: Daj ich radšej tuto do našej pobočky a máš ich s 30- percentným úrokom. O niekoľko dní neskôr boli pobočky zatvorené. Naopak, iný občan zas plánoval odniesť do pobočky tiež niekoľko stotisíc, no padla mu na hlavu polička a skončil v nemocnici. Keď z nej vyšiel, pobočka už bola zatvorená. Ako prokurátor ste ľudí v tejto veci nemohli nijako varovať, no ako občan ste museli pociťovať isté napätie. Väčšia miera podozrenia voči týmto subjektom však v skutočnosti existovala až postupne. Všetky nebankovky padli okolo roku 2001, priestor na dlhú osvetu nebol, akurát vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová posledné mesiace apelovala na občanov, že majú byť ostražití. Hovorili ste, že tento typ ekonomickej kriminality prišiel ako vlna. O to viac musela zaliať vás ako prokurátora. Neľutovali ste chvíľami, v akej sfére ste sa ocitli? Naopak. V takej situácii človek cíti zmysluplnosť svojej činnosti. Prokuratúra vtedy naozaj musela zabrať, a aj zabrala. Štatutári v podstate všetkých nebankových subjektov, a bolo ich okolo dvadsať subjektov, boli rad za radom stíhaní. A ako pribúdalo skrachovaných nebankoviek, začala sa zvyšovať aj medializácia. Samozrejme, úplný vrchol boli BMG a Horizont. Tvrdíte, že všetci boli potrestaní. A čo Jozef Majský? Tu treba urobiť jeden zásadný rozdeľovník. Existovali totiž dve skutočnosti vo vzťahu k týmto nebankovým subjektom. Štatutárom BMG a Horizont bol už nebohý Vladimír Fruni a spol. Oni priamo vyberali prostriedky, oni ich získavali od investorov. Majský v tom nijako nefiguroval, nebol štatutárnym zástupcom. Na scéne sa objavil až koncom roku 2001 a najmä vo februári 2002 po krachu oboch subjektov a zatvorení pobočiek. Podľa obžaloby v BMG a Horizonte páchatelia vyzbierali 53 miliónov korún, pričom len 13 miliónov zostalo na pobočke v Košiciach a zvyšné peniaze boli v kufríkoch odvezené Majskému. Ide teda o dve úplne samostatné kauzy, ktoré si ľudia zamieňajú. Doteraz mi píšu občania a úplne neaktuálne žiadajú peniaze. Nehovoriac o tom, že poškodení boli v tomto prípade vylúčení, lebo je nemožné realizovať výsluchy a ďalšie úkony so 170-tisícmi alebo podobným počtom poškodených. Takéto trestné konanie by sa nikdy neukončilo, preto trestný poriadok stanovuje limit sto poškodených. Svoje nároky teda môžu uplatňovať len v konkurznom konaní, čo je práve veľmi aktuálne, keďže sa výťažok z konkurzu v súčasnosti prerozdeľuje medzi občanov. Žiaľ, v kriticky malom množstve 1,8 percenta. Je dobre, že sme si objasnili tento rozdiel, no aj tak má podľa mňa zmysel Majského spomínať. Jeho nepotrestanie zostáva totiž jednou z nezahojených rán 90. rokov. Jeho prípad je na Najvyššom súde a ten skonštatoval, že ho nemožno pre chorobu postaviť pred súd. Ja som bezprostredne po vydaní súdneho rozhodnutia o prerušení trestného stíhania podal návrh, aby sa v stíhaní pokračovalo, aby bol obžalovaný súdený za prítomnosti zdravotnej služby na Najvyššom súde, alebo v zdravotníckom zariadení, kde má kompletnú starostlivosť. Ide o verejné zasadnutie, ktoré trvá len pár minút, som teda hlboko presvedčený, že jeho zdravotný stav nemôže nijako ovplyvniť. Žiaľ, Najvyšší súd tento môj názor zatiaľ nezdieľa. Trestné stíhanie je teda prerušené. Ako sa s takýmito situáciami vyrovnávate? Ako prokurátor musím názor súdu akceptovať, tak ako policajt musí rešpektovať názor prokurátora. Je tu určitá, zákonom presne daná hierarchia, a za tých bezmála tridsať rokov som sa ju už naozaj naučil akceptovať. Prípadný vnútorný nepokoj alebo nesúhlas nie je podstatný. Sústrediť sa musím len na to, či som ako prokurátor urobil naozaj všetko, a v tomto prípade som konal až nadštandardne, keďže proti tomuto typu rozhodnutia nie je prípustný takzvaný opravný prostriedok, no ja som napriek tomu podal takýto súdny návrh. V súčasnosti sa vaše meno spája najmä s Marianom Kočnerom, ktorého ste v rámci kauzy zmenky dostali za mreže. Pamätáte sa ešte, kedy ste o ňom počuli prvý raz? Do roku 2018 som ho vnímal len mediálne. Kde sa objavila sporná ekonomická kauza, nejaká miera podozrenia, tam sa odrazu vynoril aj tento človek. Bolo mi jasné, že jeho koniec je blízko. Pri účasti na toľkých sporných kauzách naozaj platí, že dovtedy sa chodí so džbánom po vodu, kým sa neodtrhne ucho. A od jari 2018 som sa začal zaoberať touto zmenkovou kauzou ako prokurátor. Kočner začal nezákonne podnikať ešte pred prevratom. A vôbec, už za socializmu existovalo takzvané rozkrádanie majetku, často sa dokonca stretalo s istou sympatiou u verejnosti. Venovala sa mu tá istá skupina

7 ľudí, ktorá v tom potom pokračovala aj v 90. rokoch? Alebo raný kapitalizmus vygeneroval úplne nových podvodníkov? K tomuto sa mi ťažko vyjadruje, môžem to zhodnotiť len z perspektívy prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach a neskôr v Prešove. A z môjho pohľadu o úplne totožnú vzorku nešlo. No pravdou je, že takí ľudia sa vedeli lepšie takpovediac obracať a využívať aj diery v zákone. Zákony o malej a veľkej privatizácii prijaté v 90. rokoch však boli také zlé, že doslova umožnili obohacovať sa na úkor štátneho majetku. Štát vytvoril také rámce, také voľné pravidlá, ako keby, laicky povedané, legalizoval krádež. Takto som vnímal, doteraz vnímam a celý život budem vnímať 90. roky v rámci privatizácie. V mnohých prípadoch sme na prokuratúre vyvíjali doslova nadľudské úsilie, a potom sme zistili, že rôzne podozrivé činnosti, mnohokrát takpovediac aj skrachovanie podnikateľských v zásade formou podozrenia z tunelovania, boli v súlade so zákonom. Hralo sa podľa zvláštnych pravidiel. Čo však zostalo nezmenené, je prerastanie štátu mafiou. V čom je to napriek tomu iné ako to bolo v 90. rokoch? V tom čase bola prioritou hrubá sila. Záujmy mafiánskych skupín boli neraz až teatrálne. Každý mal vedieť, kto je kto, mafiánski bosovia typu nebohý Holub či Kolárik a desiatky ďalších vyslovene chceli byť známi. V súčasnosti, ak existujú takéto formy skrížených záujmov, sú vysoko sofistikované a absolútne utajené. Toto je ten obrovský rozdiel. Dnes mnohokrát nevieme, kto za spoločnosťou skutočne stojí. Máme síce protischránkový zákon, ale ten sa vzťahuje len na verejnú podnikateľskú sféru a subjekt, ktorý do nej nechce vstupovať, môže z hľadiska skutočných vlastníkov zostať utajený. Dnešní páchatelia fungujú v najhlbšom úzadí a najhlbšej sofistikovanosti. A čo sa týka samotnej legislatívy, tá je už úplne v poriadku, alebo v nej ešte máme diery? O výrazných dierach sa určite hovoriť nedá. Na Slovensku sa, naopak, stretáme so situáciou, podľa môjho názoru, že máme takpovediac trikrát lepšie normy ako je európsky priemer, no našinec vynaloží azda desaťkrát väčšie úsilie, aby zákon porušil. Takže miera hľadania úplne maličkých legislatívnych dierok je z môjho pohľadu taká intenzívna, že nakoniec sa ju aj podarí nájsť a spáchať trestnú činnosť. Takže skutočným problémom je mentalita Slovákov. Naozaj vám pri porovnaní s inými krajinami vychádza, že Slováci sú v tomto smere húževnatejší? To je môj názor. Keď si vezmem, koľko je novelizovaných rekodifi kovaných právnych noriem, vrátane Trestného zákona a Trestného poriadku, teda, že boli zmenené od roku 2006 asi po 40-krát, a stále sa novelizuje a novelizuje Ja si naozaj myslím, že slovenská mentalita sa v priebehu desiatok rokov zhoršila, snaha porušovať právne normy je veľmi vysoká. A pažravosť je na vzostupe. Neustále si pritom kladiem otázku: Načo to tým ľuďom je? Milióny im šťastie neprinesú, však? Rozhodne nie tie, ktoré získajú nezákonnou činnosťou za cenu obrovského rizika. Naozaj si na túto otázku neviem odpovedať ani po tridsiatich rokoch praxe. Veď už človek s mesačným príjmom napríklad 10-tisíc eur mesačne má všetko, čo potrebuje. Nehnuteľnosť, auto, dovolenku, voľnočasové aktivity Čo ešte potrebuje viac? Aj tak ma trochu prekvapuje váš temný pohľad na zhoršovanie mentality Slovákov. Nie je možné, že to z pozície prokurátora vidíte trochu černejšie, ako to naozaj je? Nemyslím si to, ale ani to nepopieram. Môj názor vychádza z toho, že len v jedinej daňovej kauze v našej pôsobnosti, to znamená najmenej v rozsahu 6,65 milióna eur, sú zapojené desiatky právnických osôb a v rámci nich desiatky až stovky fyzických osôb s rôznou mierou podozrenia. Z nej sa na konci podarí vyselektovať obvinených, hoci podozrenie je vysoké u ďalších desiatok. A opakujem, to hovorím len o jedinej kauze. Kedy sa vám ako prokurátorovi robilo ťažšie? Teraz alebo v 90. rokoch? Teraz, a to neporovnateľne. Riešime totiž kauzy páchané sofistikovanejším spôsobom, s obrovskými škodami rovnajúcimi sa desiatkam miliónov eur. Obvinení volia agresívny spôsob obrany, rovnako ako ich obhajcovia, bazíruje sa na detailoch, na formálnej, takzvanej procesnej stránke, len máloktorý obžalovaný prejavuje sebareflexiu. V minulosti bola u obžalovaných oveľa väčšia miera priznania sa a ľútosti. Obhajcovia neboli takí agresívni, išlo sa viac po vecnej, takzvanej hmotnej, stránke. A najmä sa zmenili formy trestnej činnosti. Dnes už nehovoríme o kvantite, čo bolo typické pre 90. a nasledujúce roky, keď čísla narastali až k hodnote 100-tisíc kriminálnych prípadov ročne. V súčasnosti kriminalita klesla k 70-tisícom a nižšie, ale kvalita sa rapídne zmenila. Zažili ste počas takmer tridsiatich rokov prokurátorskej praxe situácie, keď ste sa báli? Nikdy som sa nebál, nikdy. Prokurátor sa nesmie báť. To je z môjho pohľadu vylúčená vec. Prokurátor musí byť odolný a dôsledný, ak sa raz nechá ovplyvniť, už je chytený v sieti. Niet inej cesty. Kto nie je odolný, nech si zvolí iné povolanie, v dnešnej dobe to platí x-násobne. Mafiánske popravy v 90. rokoch júla 1995 takmer na pravé poludnie explodoval na Štefanovičovej ulici v Bratislave nástražný výbušný systém (NVS) v aute značky Citroën. Zahynuli v ňom bratia Vladimír a Jozef Danišovci, z ktorých jeden bol považovaný za bosa bratislavského podsvetia februára 1997 pri hoteli Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave páchatelia ozbrojení samopalom a brokovnicou zastrelili Miroslava Sýkoru, jedného z ďalších šéfov mafie. Spolu s ním zahynul aj jeho vodič apríla 1997

8 v Bratislave-Petržalke na Lietavskej ulici vybuchol NVS vo vozidle Seat Ibiza, zaparkovanom vedľa Mitsubishi Pajero, patriacom Petrovi Križanovičovi s prezývkou Duran októbra 1997 na bratislavských Kramároch zomrel bos košického podsvetia Róbert Holub. Cez okno ho usmrtili výstrely zo samopalu. Holuba do nemocnice previezli po neúspešnej prvej likvidácii pred hotelom Danube mája 1998 pri vchode do tenisových kurtov v areáli Zlatých pieskov explodoval mohutný NVS, pri ktorom zahynul Eduard Dinič. 4. októbra zabilo 30 výstrelov aj jeho brata Róberta. Ján Šanta Rodený Sninčan vyštudoval Právnickú fakultu univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava. Kariéru verejného žalobcu odštartoval na Mestskej prokuratúre Košice. Prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR sa stal 1. septembra Pôsobí aj ako pedagóg. Externe vyučuje na Justičnej akadémii v Pezinku, na bratislavskej Paneurópskej vysokej škole a Právnickej fakulte UK Bratislava. Relaxuje predovšetkým v divadle. 5. SKONČILI SA PRVÉ ŠTYRI verejné vypočúvania [ ; Košice Dnes; V MESTE; s. 4; Jana Vargová] Kandidáti na riaditeľa K-13 Košické kultúrne centrá uzavreli prvé kolo výberových konaní Prvé kolo výberových konaní na posty riaditeľov mestských podnikov pokračovali včera popoludní záverečnými verejnými vypočutiami. Predstavili sa traja najlepší uchádzači na miesto riaditeľa K13 Košické kultúrne centrá. Jana Vargová Z neverejného vypočutia spojeného s prezentáciou stratégie rozvoja spoločnosti ich posunula do finále výberová komisia zložená zo zástupcov Magistrátu mesta Košice, poslancov, odborníkov z externého prostredia a zástupcov zamestnancov. Do finálovej trojky sa dostal umelecký a výkonný riaditeľ CultCode Inštitút vizuálneho umenia Tomáš Marušiak, advokát Tomáš Petraško a terajšia poverená riaditeľka K13 - Košické kultúrne centrá Denisa Vágner. Ako prvá sa predstavila doterajšia poverená riaditeľka K13 - Košické kultúrne centrá Denisa Vágner. Býva v Košiciach a je absolventkou Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, kde vyštudovala nemecký a ruský jazyk pre hospodársku sféru. Momentálne ešte diaľkovo študuje psychológiu. V posledných rokoch pracovala ako generálna manažérka hotela Yasmin Košice, kde nastavovala prevádzkové procesy, optimalizovala obchodnú politiku a snažila sa o zvýšenie predajného potenciálu. Druhý sa predstavil Tomáš Petraško, ktorý je tiež Košičan. Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ. Doteraz pracoval ako advokát, spoločník a konateľ Agile&Clever, kde zastupoval klientov pred súdom a orgánmi verejnej správy, pripravoval zmluvy a venoval sa aj správe majetku. Zároveň je aj spoločníkom a konateľom spoločností Adsulting a Adsulting Plus. Tieto firmy sa zaoberajú reklamou, marketingom a aj organizovaním rôznych podujatí. Posledný kandidát, ktorý sa predstavil, bol Košičan Tomáš Marušiak. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2013 až doteraz pracuje ako umelecký a výkonný riaditeľ CultCode, Inštitútu vizuálneho umenia v Brestove. Vypočúvania, tak ako po iné dni, sa uskutočnili v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice. Mohla sa na ňom zúčastniť aj verejnosť. Verejné vypočutie bolo možné sledovať aj na facebookovej stránke mesta Košice. Mená všetkých najlepších uchádzačov na post riaditeľov mestských podnikov (BPMK, DPMK, TEHO a K-13) budú známe v pondelok 16. septembra. Top informácie z rezortu školstva 1. Krok pre mládež. SZĽH otvoril prvé Športové komunitné centrum [ ; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] V areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku otvorili Športové komunitné centrum. Autor: SZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) otvoril vo štvrtok v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku prvé Športové komunitné centrum na Slovensku. To poskytne pre deti ľadovú plochu s rozmerom 20x40 metrov, pričom v budúcnosti k nemu pribudnú aj ďalšie športoviská. Chceli sme pripraviť miesto, ktoré znova privedie deti k športovaniu. Verím, že prvé Športové komunitné centrum takým miestom bude, uviedol člen výkonného výboru SZĽH Martin Kohút. Jedným z kľúčových prínosov centra je skutočnosť, že sa nachádza priamo v areáli základnej školy. Pridanou hodnotou je to, že detí majú všetky aktivity v rámci vyučovania alebo poobedného krúžkového programu. Rodičia už tak nemusia byť otrokmi záujmovej činnosti detí, skonštatoval Kohút. Financie na projekt pochádzajú z komerčných príjmov zväzu a bankového úveru. Investorom projektu je dcérska spoločnosť zväzu SZĽH Infra, na prevádzke sa spolupodieľa mesto Liptovský Hrádok. Okrem prevádzky získa mesto od SZĽH aj ďalšiu službu.

9 Každé dieťa má garantovaných minimálne desať hodín výučby korčuľovania. Poobednú krúžkovú činnosť budeme tiež pokrývať našimi inštruktormi, vysvetlil Kohút. V rámci nej môžu deti hrať hokej alebo sa zlepšovať v korčuľovaní, ale rozhovory prebiehajú aj s krasokorčuliarmi. Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta aj okolitých obcí ľadovú plochu počas ôsmich mesiacov, od septembra do konca apríla. Vtedy sú naplánované rôzne turnaje pre deti, ktoré prejdú počas školského roka korčuliarskym kurzom. Hala bude následne využívaná aj na iné športy, načrtol Kohút. Od mája do augusta sa v nej môže hrať in-line hokej, hokejbal prípadne ďalšie športy. Súčasťou centra budú štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu či menšia kaviareň. Iniciatívu SZĽH ocenil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. "Málokto si uvedomuje, že špičkoví hokejisti musia odniekiaľ vzísť. Hokej nie je lacný šport. Preto chcem oceniť túto iniciatívu, pretože vznikla bez prostriedkov vlády. No nie každé mesto má osvieteného primátora a partnerov, aby vedelo so SZĽH ísť do tohto projektu. Chceme, aby sa hokej šíril v mestách a obciach tak ako futbal. Preto sme pre tých, ktorí nemajú na to, aby si ľadové plochy urobili, vyčlenili finančné prostriedky, uviedol. Prvýkrát to podľa Rašiho bolo v roku Boli to 4 milióny eur na rekonštrukciu existujúcej športovej infraštruktúry, ľadových plôch. Naposledy pred letom sa vyčlenilo 10,2 milióna eur pre SZĽH. Polovica má ísť na budovanie nových ľadových plôch, časť z týchto peňazí ide aj na dovybavenie hokejových klubov, povedal Raši. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová uviedla, že vrcholový šport je pre ňu dôležitý. No možno oveľa dôležitejšie je, aby sme šport dostali k masám, medzi mládež a celú športujúcu verejnosť. Pretože práve z tejto masovej základne, na konci pyramídy, môžu vznikať vrcholové talenty, ktoré budú Slovensko reprezentovať. Práve v tomto duchu je pre nás hokej veľmi dôležitý, skonštatovala. Primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger poukázal na to, že sa pokúsia rozkorčuľovať región, ktorý má ľudí. "Máme k dispozícii pomerne veľa hodín na to, aby sme uspokojili všetkých. Budeme sa však do toho musieť postupne dostať. Verím, že budú uspokojení aj tí, ktorí sa venujú hobby hokeju, aj tí, ktorí chcú zažiť pohybovú aktivitu na ľade, ale aj tí, ktorých odchytia skauti z hokejového zväzu a zaradia sa k talentovanej mládeži, uzavrel Tréger. ss 2. Ministerstvo školstva má problém so školou v Ostrovanoch [ ; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Róbert Lata / Oto Görner] Róbert Latta, Ostrovany: "Obec ide stavať základnú školu. Rezort školstva vidí problém v tom, že bude stáť pri osade, nie v centre obce, ako odporúčal. So školou, ktorá by podporovala segregáciu, bude mať ministerstvo problém. Štátny tajomník Peter Krajňák." Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva SR: "K dnešnému dňu predpokladám, že ministerstvo školstva nebude môcť vyhovieť tejto žiadosti. Aj priestorová segregácia je segregáciou." Róbert Latta: Obec však trvá na svojom. Stavať by mala začať už na budúci týždeň. Starosta Rastislav Popuša. Rastislav Popuša, starosta obce Ostrovany: My vieme, ako tu máme žiť, ako máme svojich ľudí vychovávať. Nikto nám nebude kázať, ako máme svoje deti vychovávať. Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, , Bratislava, Slovak Republic

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Lotyšsku

Podrobnejšie

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan

2_detsky pesibus v Novakoch_Putiska Ivan Ivan Putiška Nováky PEŠIBUS Je to PEŠIBUS ekologický, bezpečný, rýchly, nenáročný a lacný spôsob dopravy. V PEŠIBUSE každé ráno pešo odprevadí do školy skupinu detí jeden dospelý vodič PEŠIBUSU /rodič

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Nedostatok vodičov v cestnej doprave Aktuálna situácia a možné riešenie Ing. Pavol JANČOVIČ Prezident Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia Workshop: Nedostatok vodičov 5. decembra 2018 Ministerstvo

Podrobnejšie

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov

TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slov TS - Budúcnosť autobusovej dopravy SAD Žilina je samozrejmá súčasť našich životov 30.1.2018 ǀ Žilina ǀ Tlačová správa SAD Žilina, a.s. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť (SAD Žilina)

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PRÁCA S MLÁDEŽOU A SLOVENSKÝ HOKEJ KONFERENCIA 2MB - dva milióny budúcností - - Správa o mládeži 2018 Bratislava, 21. 22.6.2018 Hokej ako spoločenský fenomén S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H

Podrobnejšie

3_Slovenska_posta_IOM_ITAPA_2014_final

3_Slovenska_posta_IOM_ITAPA_2014_final Slovenská pošta a.s. predstavuje Medzinárodný kongres ITAPA 11/11/ Agenda 1. Prečo takéto služby na Pošte 2. SP - strategický partner štátu v oblasti egovernmentu 3. Realizácia 4. Implementované asistované

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA S MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo V Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu NÁVRH NA ODKÚPENIE POZEMKU NA SOLINKÁCH S PARCELNÝM ČÍSLOM C-KN : 7986/12 Materiál

Podrobnejšie

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 /

Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / Dodatok č. 2 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU, Uradu Slovenskej akadémie vied 2014 / ÚRAD SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE PRÍKAZ VEDÚCEHO ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, č. 3/2015 ktorým sa uvádza do platnosti

Podrobnejšie

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík

Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto kam smerujú elektronické služby a moderné technológie pre samosprávu Ing. Ľuboš Petrík Digitálne mesto: témy ü Stručne: aktuálna situácia ü Trendy v oblasti IT ü Blízka alebo vzdialená

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx

Microsoft Word - visittrencin_analyza navstevnosti.docx Celková návštevnosť web stránky visittrencin.sk v období 26. 11. 2015 25. 11. 2016 Z geografického hľadiska je najviac návštevníkov web stránky zo Slovenska (87,6 %), z Čiech (6,4 %), z Nemecka (1,0 %),

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo chápeme ako štátne IT? Investície z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií O akej sume sa rozprávame?

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole PaedDr. Klára Velmovská, PhD. ODF FMFI UK v Bratislave PaedDr. Monika Vanyová, PhD. ZŠ Tvrdošovce Košice, 24. 11. 2015 Materiály na podporu vyučovania fyziky

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

N desitka.indd

N desitka.indd DESIATKA Interakčná, taktická kartová hra od holandských autorov. Hra, v ktorej sa snažíte prekabátiť svojich súperov! Hra, v ktorej môže zvíťaziť aj ten, komu šťastie práve nepraje. Podmienkou sú pevné

Podrobnejšie

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prezentácia projektu Analýza informačných tokov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Skúsenosti z riadenia IT projektu v štátnej správy Ing. Katarína Mandíková Odbor implementácie Operačného programu Informatizácie spoločnosti MF SR Bratislava, 23.10.2007 Obsah projekty, ktoré sme zrealizovali

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PF UPJŠ v Košiciach Moyzesova 16, 041 54 Košice www.science.upjs.sk Informatika na UPJŠ v Košiciach alebo Ako to vidíme my Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Univerzita P.J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Digitálne mesto v cloude Ing. Ľuboš Petrík DATALAN - Riešenia pre samosprávu Najsilnejší tím na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou pre potreby miest a obcí Akvizícia Euroaltis - pozícia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Diskusia s poisťovňami o problematike: Poistenie domu a domácnosti/zodpovednosť fyzických osôb JUDr. Lucián Besterci, PhD., MBA vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a manažment

Podrobnejšie

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS:

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu o Strategickým

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013 Strana: 1 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ VLASTNÍCTVA MAJETKU POPLATKY A PLATBY Kancelária Národnej rady SR 2101 0 0 0,0 399 553 138,6 840 1 027 122,3

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt Revitalizácia železničných staníc Ing. Juraj Homoľa Ing. Daniel Maruniak 26. február 2008 Obsah 1. Súčasný stav železničných staníc na Slovensku 2. Revitalizácia železničných staníc ŽSR 3. Vybrané medzinárodné

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 KONFLIKT PRI HODNOTENÍ LIEKOV? Barbora Tholtová Analytička v zdravotníctve Transparency International Slovensko 27.3.2018 ČO (NE)ZNAMENÁ KONFLIKT ZÁUJMOV? Konflikt záujmov predstavuje riziko problému,

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 5.Balneologický deň s medzinárodnou účasťo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 5.Balneologický deň s medzinárodnou účasťo SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 5.Balneologický deň s medzinárodnou účasťou 14.10.2016 Piešťany, Kúpeľný ostrov Témy Ústrednou

Podrobnejšie

bakalarska prezentacia.key

bakalarska prezentacia.key Inteligentné vyhľadávanie v systéme na evidenciu skautských družinových hier Richard Dvorský Základné pojmy Generátor družinoviek Inteligentné vyhľadávanie Ako to funguje Základné pojmy Skautská družina

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

Vietnam – Kambodža 2017

Vietnam – Kambodža 2017 Metodické školenie ku Geografickej olympiáde pre stredné školy v školskom roku 2018/2019 Geografická olympiáda - SŠ Na internete www.olympiady.sk Školské kolo kat. Z: štvrtok 24. 1. 2019 od 14:30 do 16:00

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu: 3889/2003 Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií Vláda A. schvaľuje

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Trnave Konferencia KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE Povinnosť či príležitosť pre samosprávu? - 23. januára 2018, Bratislava Komunitný plán sociálnych služieb KPSS mesta Trnavy

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. VALNÉ ZHROMAŽDENIE Asociácie priemyselných zväzov 19. jún 2018 DoubleTree by Hilton Bratislava Rekvalifikácie, dovoz, príplatky, odbory: situácia na trhu práce. Michaela Sojáková Súčasný stav na trhu

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho

Podrobnejšie

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA V B R A T I S L A V E

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA   V  B R A T I S L A V E Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk

ŽILNSKÁ ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Univerzitný vedecký park Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline ITMS Podporujeme výsk ŽILNSKÁ Žilinskej univerzity v Žiline ITMS 26220220184 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. UVP OP Výskum a vývoj VÝSTUP 10,5 ITMS 26220220184 7,3 9,7

Podrobnejšie

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Global Payment Plus - phototan Návod na prechod z USB tokenu na phototan Vážení užívatelia, tento návod Vás prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi nutnými pre úspešný prechod z USB tokenu na phototan.

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Priebeh a súčasný stav národného projektu 2014-2015 Poprad 29. máj, 2015 MICHAL KUBO Riaditeľ Popis projektu Projekt nie je na Slovensku novinkou Funguje od roku 2002 ako iniciatíva mimovládnej organizácie

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Garant: Útvar rektor Č. j /2015 V Košiciach, dňa Dodatok č.2 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade s ustano

Garant: Útvar rektor Č. j /2015 V Košiciach, dňa Dodatok č.2 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade s ustano Garant: Útvar rektor Č. j. 2315 /2015 V Košiciach, dňa 19.06.2015 Dodatok č.2 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade s ustanovením 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o

Podrobnejšie

Cielená príprava žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium

Cielená príprava žiakov s ťažkým zrakovým postihnutím na ďalšie štúdium Inštitucionálna stratégia vytvárania inkluzívneho prostredia Elena Mendelová Univerzita Komenského v Bratislave Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Seminár : Podmienky na štúdium študentov

Podrobnejšie

Dokument1

Dokument1 Obec Pusté Sady, 925 54 Pusté Sady Z á p i s n i c a zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch Dátum konania : 12. júna 2018 o 18.00 hodine Prítomní : podľa prezenčnej listiny,

Podrobnejšie

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, pričom to je veľmi dôležitá súčasť úlohy. Body sa udeľovali

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby

Tenisový klub - doplnená správa odd výstavby Dôvodová správa Tenisový klub Vysoké Tatry - Nájom nehnuteľnosti, pozemku registra C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Tatranská Lomnica Tenisový klub Vysoké Tatry

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Svetový deň investičných fondov Ing. Ivan Znášik Výkonný riaditeľ SASS RNDr. Roman Vlček Predseda predstavenstva SASS Prečo práve 19.4. Čo si tento deň pripomíname. 19. apríla 1743, se narodil Abraham

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu NÁVRH NA SCHVÁLENIE ČLENOV GRANTOVÝCH KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIE PRE ŠPORTOVÉ DOTÁCIE

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna

CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Duna CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI VZDELANIE A ŠKOLENIA OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE Meno Tibor Végh, PaedDr. Adresa Dunajská Streda, Októbrová 1511/48, 929 01 Telefón +421

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

MUES_2016_Durana_nezamestnanost

MUES_2016_Durana_nezamestnanost NEZAMESTNANOSŤ SYSTÉMOVÝ PROBLÉM SLOVENSKÉHO HOSPODÁRSTVA INESS 2015 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 Zamestnanosť podľa druhu úväzku (v tis.) Muži a ženy spolu Zamestnanci na plný

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Stepanek3D bannery

Stepanek3D bannery VŠETKO PRE 3D TLAC PRVÁ KONŠTRUKCNÁ ˇ KANCELÁRIA PRE 3D TLAC ˇ V BANSKEJ BYSTRICI MODELOVANIE VÝROBA PORADENSTVO KONTAKT +421 949 263 305 info@stepanek3d.sk 3D MODELOVANIE PRECO ˇ VYUZIT ˇ ˇ 3D MODELOVANIE

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v hutníctve Kód kvalifikácie U2146013-00416 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146013 / Špecialista riadenia

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B.

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. Prečítajte si ďalej uvedené situácie a precvičte si, ako reagovať, keď vidíte

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Október a november 2013 6.12.2013 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV Kremnická 6,

Podrobnejšie

06 Návrh na prenájom NP v NKD pre ZUS Vrbenskeho 1

06 Návrh na prenájom NP v NKD pre ZUS Vrbenskeho 1 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 06 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28. 06. 2016 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ Vrbenského

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup

Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Cvičenie I. Úvodné informácie, Ekonómia, Vedecký prístup Úvodné informácie k štúdiu - cvičenia 2 semestrálne písomky (25 b, v 7. a 11. týždni, cvičebnica) Aktivita (max 10 b za semester, prezentácie, iné)

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv

Priorita 1 (Špecifický cieľ) Číslo Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník investície) 1 č. Opatrenie rozpočet žiadateľa Názov inv 6 7 8 9 0 Priorita (Špecifický cieľ) Miesto Realizátor (lokalita) (vlastník č. Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie siete rozhlasového vedenia ( exist.a nové rozvody a zariadenia) obec Rozšírenie a rekonštrukcia

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 EKONOMIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. slobodná trhová ekonomika (okolo 90% HDP tvorí súkromný sektor) malá ekonomika (HDP v r. 2017 170 mld. USD PPP 69. miesto)

Podrobnejšie

Cycling-Info.sk

Cycling-Info.sk Prezentácia a cenník inzercie Portál Cycling-Info.sk Portál Cycling-Info.sk vznikol v roku 2011 a je slovenskou jednotkou v spravodajstve a tiež publicistike o svetovej i slovenskej cestnej cyklistike.

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r

Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, Bratislava, Slovenská r Úrad Slovenskej akadémie vied Dodatok č. 6 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Úradu Slovenskej akadémie vied 2014 štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 5751 0176. fax: +421 2 5751

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Návrh - Rada JA SR - vzor)

(Microsoft Word - Návrh - Rada JA SR - vzor) JUDr. Martin Michalanský, člen Súdnej rady Slovenskej republiky V Košiciach dňa 15. 1. 2019 Súdna rada Slovenskej republiky Hlavné námestie 8 814 22 Bratislava VEC : Návrh kandidáta na člena Rady Justičnej

Podrobnejšie

gis5 prifuk

gis5 prifuk Úrovne implementácie vektorového GIS. Eva Mičietová Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme Email: miciet@fns.uniba.sk

Podrobnejšie

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility]

4. Aktivity Klubu pacientov SMyS [režim kompatibility] CZECH SLOVENSKÁ MYELÓMOVÁ SPOLOČNOSŤ KLUB PACIENTOV AKTIVITY KLUBU CMG M Y E L O M A GROUP PACIENTOV ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA MIKULOV, 13.- 14. 9. 2013 ŠKOLA MYELOMU PRE PACIENTOV Liptovský Ján, 28-29 September

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Loan Processing System pre VÚB banku Ako sme jednej z najväčších bánk na Slovensku zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy firemných klientov nasadením sys

Loan Processing System pre VÚB banku Ako sme jednej z najväčších bánk na Slovensku zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy firemných klientov nasadením sys Loan Processing System pre VÚB banku Ako sme jednej z najväčších bánk na Slovensku zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy firemných klientov nasadením systému pre riadenie predaja úverových produktov Loan

Podrobnejšie