NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do"

Prepis

1 NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do Termín termín na odpoveď národných členov Označenie Projekt Anglický názov Slovenský názov TC Termín pren ISO Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers (ISO/DIS 13706:2010) Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Vzduchom chladené výmenníky tepla (ISO/DIS 13706: 2010) CEN/TC pren ISO Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat exchangers (ISO/DIS 12212:2010) pren ISO Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO/DIS :2010) pren Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Rúrkové výmenníky tepla typu U (ISO/DIS 12212: 2010) Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 1: Meranie viskóznych vlastností vystrojovacích kvapalín (ISO/DIS : 2010) Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Laboratórna metóda CEN/TC CEN/TC CEN/TC EN :2008/FprA Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť CEN/TC Strana 1

2 pren Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria pren Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria pren Hydraulic road binders - Part 3: Conformity evaluation Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 3: Hodnotenie zhody CEN/TC CEN/TC CEN/TC EN ISO 24234:2004/prA Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1: Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury (ISO 24234:2004/DAM 1:2010) EN ISO 15912:2006/prA Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1 (ISO 15912:2006/DAM 1:2010) EN 13941:2009/FprA Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating Stomatológia. Ortuť a zliatiny pre dentálny amalgám Stomatológia. Odliatkové formovacie hmoty a žiaruvzdorné formovacie materiály Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 2

3 FprCEN ISO/TS Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/DTS :2010) Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vznikajúcich pri zváraní oblúkom. Časť 6: Postup na kvantitatívne stanovenie dymu a plynov z odporového bodového zvarania (ISO/DTS :2010) CEN/TC pren ISO Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements (ISO/DIS 28803:2010) pren Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets pren Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels pren Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) Ergonómia fyzikálneho prostredia. Aplikácia medzinárodných noriem pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami (ISO/DIS 28803: 2010) Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzoly Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 5: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (skúška dvojprvkových telies) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 3

4 pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 6: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (jednostranná skúška) CEN/TC pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it EN ISO 10052:2004/FprA Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method - Amendment 1 (ISO 10052:2004/FDAM 1:2010) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 7: Stanovenie únosnosti v šmyku a závislosti deformácie na zaťažení šmykových a klzných spôn. (skúška dvojprvkových telies) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 14: Stanovenie počiatočnej šmykovej pevnosti medzi prefabrikovanou časťou spriahnutého u a muriva nad ním Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda. Zmena A1 (ISO 10052: 2004/FDAM 1: 2010) FprCEN/TS Test methods for external fire exposure to roofs Zaťaženie striech vonkajším požiarom. Skúšobné metódy pren ISO Camping tents (ISO/DIS 5912:2010) Kempingové stany (ISO/DIS 5912:2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 4

5 pren ISO Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Test methods for the assessment of porosity in a dry film and expression of the results (ISO/DIS 29601:2010) Náterové látky. Ochrana proti korózii ochrannými náterovými systémami. Skúšobné metódy na hodnotenie pórovitosti v suchom filme a vyjadrovanie výsledkov (ISO/DIS 29601: 2010) CEN/TC pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests (ISO/DIS :2010) pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian controlled lawnmowers (ISO/DIS :2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 1: Terminológia a všeobecné skúšobné postupy (ISO/DIS : 2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 2: Žacie stroje riadené zo zeme (ISO/DIS : 2010) CEN/TC CEN/TC pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 3: Rideon lawnmowers (ISO/DIS :2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 3: Ridery (ISO/DIS : 2010) EN :2004/FprA Cranes - Equipment - Part 2: Non- Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: electrotechnical equipment pren ISO Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO/DIS :2010) Neelektrotechnické vybavenie RU Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 3 Dodatočné požiadavky na vozíky so zdvižným miestom obsluhy a vozíky špecificky konštruované na pojazd so zdvihnutým nákladom (ISO/DIS :2008) CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements Prepravné, striekacie a pokladacie CEN/TC stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť Strana 5

6 FprCEN/TR Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system pren Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate pren Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate EN ISO :2009/prA Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements - Amendment 1 (ISO :2009/DAM 1:2010) Potrubné systémy z plastov na prepravu vody určenej na ľudskú spotrebu. Posudzovanie migrácie. Návod na interpretáciu laboratórne získaných hodnôt migrácie Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne CEN/TC CEN/TC Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry CEN/TC Potrubné systémy z plastov na CEN/TC zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky Potrubné systémy z plastov na CEN/TC zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel Chemikálie používané pri úprave CEN/TC vody na pitnú vodu. Hydrogensíran sodný Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Hydrogensíran sodný Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 8: Základné požiadavky. Zmena A1 (ISO : 2009/DAM 1: 2010) CEN/TC CEN/TC Strana 6

7 FprEN ISO Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO/FDIS 10342:2010) FprEN ISO Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO/FDIS 12867:2010) FprCEN/TS Sawn timber - Method for assessment of case-hardening pren Stationary waste containers up to l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections Oftalmologické prístroje. Očné refraktometre (ISO/FDIS 10342: 2010) Oftalmologické prístroje. Skúšobné rámy (ISO/FDIS 12867: 2010) Rezivo. Metóda zisťovania skôrnatenia Stacionárne kontajnery na odpad do l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. Časť 3: Odporúčané pripojovacie prvky na zdvíhanie CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren ISO Mechanical properties of fasteners Mechanické vlastnosti made of carbon steel and alloy steel -spojovacích súčiastok. Časť 6: Part 6: Nuts with specified proof load Matice so stanovenými hodnotami values - Fine pitch thread (ISO/DIS 898-6:2010) zmluvného zaťaženia. Závit s jemným stúpaním (ISO/DIS 898-6: 2010) pren ISO Mechanical properties of fasteners Mechanické vlastnosti made of carbon steel and alloy steel -spojovacích súčiastok. Časť 2: Part 2: Nuts with specified proof load Matice so stanovenými hodnotami values - Coarse thread (ISO/DIS 898-zmluvného zaťaženia. Základný 2:2010) závit (ISO/DIS 898-2: 2010) CEN/TC CEN/TC EN 13113:2002/FprA Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements Garbiarske stroje. Valcové nanášačky. Bezpečnostné požiadavky CEN/TC Strana 7

8 pren Chemical disinfectants and Chemické dezinfekčné a CEN/TC antiseptics - Quantitative suspension antiseptické prípravky. test for the evaluation of fungicidal or Kvantitatívna suspenzná skúška yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) FprCEN/TS Electrochemical re-alkalization and chloride extraction treatments for Elektrochemické úpravy vystužených betónov realkalizáciou a extrakciou reinforced concrete - Part 2: Chloride extraction chloridovv. Časť 2: Extrakcia chloridov FprEN ISO/IEC Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing (ISO/IEC 15419:2009) FprEN ISO/IEC Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code symbology specification (ISO/IEC 15438:2006) Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Digitálny spôsob tvorby čiarového kódu a skúšky tlače (ISO/IEC 15419: 2009) Informačné technológie. Automatická identifikácia a zber technických dát. Špecifikácie symboliky čiarového kódu - PDF417 (ISO/IEC 15438: 2006) CEN/TC CEN/TC CEN/TC FprEN Unbound mixtures - Specifications Nestmelené zmesi. Špecifikácie CEN/TC FprEN Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory dry density and water content - Proctor compaction Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška CEN/TC Strana 8

9 pren Precast concrete products - Beamand-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork pren Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 5: Vložky z ľahkého kameniva Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností jazier CEN/TC CEN/TC pren ISO Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist (ISO/DIS 4611:2010) FprEN Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing Plasty. Stanovenie účinku vlhkého tepla, skrápania vodou a soľnej hmly (ISO/DIS 4611: 2010) Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech CEN/TC CEN/TC FprEN Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for waterproofing EN :2006/FprA Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above EN :2006/FprA Railway applications - Track - Rail - Part 3: Check rails EN :2006/FprA Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes pren Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 2: Výhybky a križovatky používané pri širokopätných koľajniciach 46 kg/m a viac Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 3: Prídržnica Železnice. Koľaj. Aluminotermické zváranie. Časť 1: Schvaľovanie zváracích procesov Obaly. Flexibilné laminátové tuby. Skúšobné metódy na hodnotenie pevnosti postranného spoja CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 9

10 FprCEN/TR Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication pren ISO Geographic Data Files - GDF5.0 (ISO/DIS 14825:2010) pren ISO Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers (ISO/DIS 5404:2010) pren ISO Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load - Part 1: Single edge tear (ISO/DIS :2010) FprEN ISO Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts (ISO/FDIS 286-2:2010) Elektronický výber poplatkov. Požiadavky na vyhradenú komunikáciu s krátkym dosahom v meste. Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických údajov (GDF). Súhrnná špecifikácia údajov ( ISO 14825: 2004) Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie odolnosti ťažkých usní proti vode Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní. Časť 1: Jednostranné trhanie Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Sústava tolerancií a uložení ISO. Časť 2: Tabuľky tolerančných stupňov a medzných odchýlok pre diery a hriadele (ISO/FDIS 286-2: 2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren ISO Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO/DIS 3656:2010) FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej ako špecifická UV extinkcia Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 10

11 FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN pren Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) pren Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn) pren Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample pren ISO 5755 CSM11054 Sintered metal materials - Specifications (ISO/DIS 5755:2010) Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia obsahu hlavných prvkov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia stopových prvkov (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) Tuhé alternatívna palivá. Metódy prípravy skúšobnej vzorky z laboratórnej vzorky vrdokovy. Špecifikácie (ISO/DIS 5755:2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/SS M pren ISO 9094 CST01103 Small craft - Fire protection (ISO/DIS Malé plavidlá. Protipožiarna 9094:2010) ochrana pren EC Seamless steel tubes for pressure Bezšvové oceľové rúry na tlakové purposes - Technical delivery účely. Technické dodacie conditions - Part 2: Non-alloy and podmienky. Časť 2: Nelegované a alloy steel tubes with specified legované oceľové rúry so elevated temperature properties špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote CEN/SS T CEN/ECISS/TC Strana 11

12 Prevzatie Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18

19 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22