NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do"

Prepis

1 NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do Termín termín na odpoveď národných členov Označenie Projekt Anglický názov Slovenský názov TC Termín pren ISO Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers (ISO/DIS 13706:2010) Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Vzduchom chladené výmenníky tepla (ISO/DIS 13706: 2010) CEN/TC pren ISO Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat exchangers (ISO/DIS 12212:2010) pren ISO Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO/DIS :2010) pren Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Rúrkové výmenníky tepla typu U (ISO/DIS 12212: 2010) Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 1: Meranie viskóznych vlastností vystrojovacích kvapalín (ISO/DIS : 2010) Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Laboratórna metóda CEN/TC CEN/TC CEN/TC EN :2008/FprA Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť CEN/TC Strana 1

2 pren Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria pren Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria pren Hydraulic road binders - Part 3: Conformity evaluation Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 3: Hodnotenie zhody CEN/TC CEN/TC CEN/TC EN ISO 24234:2004/prA Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1: Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury (ISO 24234:2004/DAM 1:2010) EN ISO 15912:2006/prA Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1 (ISO 15912:2006/DAM 1:2010) EN 13941:2009/FprA Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating Stomatológia. Ortuť a zliatiny pre dentálny amalgám Stomatológia. Odliatkové formovacie hmoty a žiaruvzdorné formovacie materiály Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 2

3 FprCEN ISO/TS Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/DTS :2010) Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných splodín vznikajúcich pri zváraní oblúkom. Časť 6: Postup na kvantitatívne stanovenie dymu a plynov z odporového bodového zvarania (ISO/DTS :2010) CEN/TC pren ISO Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements (ISO/DIS 28803:2010) pren Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets pren Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels pren Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) Ergonómia fyzikálneho prostredia. Aplikácia medzinárodných noriem pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami (ISO/DIS 28803: 2010) Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzoly Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 5: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (skúška dvojprvkových telies) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 3

4 pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 6: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (jednostranná skúška) CEN/TC pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) pren Methods of test for ancillary components for masonry - Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it EN ISO 10052:2004/FprA Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method - Amendment 1 (ISO 10052:2004/FDAM 1:2010) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 7: Stanovenie únosnosti v šmyku a závislosti deformácie na zaťažení šmykových a klzných spôn. (skúška dvojprvkových telies) Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 14: Stanovenie počiatočnej šmykovej pevnosti medzi prefabrikovanou časťou spriahnutého u a muriva nad ním Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda. Zmena A1 (ISO 10052: 2004/FDAM 1: 2010) FprCEN/TS Test methods for external fire exposure to roofs Zaťaženie striech vonkajším požiarom. Skúšobné metódy pren ISO Camping tents (ISO/DIS 5912:2010) Kempingové stany (ISO/DIS 5912:2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 4

5 pren ISO Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Test methods for the assessment of porosity in a dry film and expression of the results (ISO/DIS 29601:2010) Náterové látky. Ochrana proti korózii ochrannými náterovými systémami. Skúšobné metódy na hodnotenie pórovitosti v suchom filme a vyjadrovanie výsledkov (ISO/DIS 29601: 2010) CEN/TC pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests (ISO/DIS :2010) pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian controlled lawnmowers (ISO/DIS :2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 1: Terminológia a všeobecné skúšobné postupy (ISO/DIS : 2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 2: Žacie stroje riadené zo zeme (ISO/DIS : 2010) CEN/TC CEN/TC pren ISO Garden equipment - Safety of powered lawnmowers - Part 3: Rideon lawnmowers (ISO/DIS :2010) Záhradné zariadenia. Bezpečnosť motorových žacích strojov. Časť 3: Ridery (ISO/DIS : 2010) EN :2004/FprA Cranes - Equipment - Part 2: Non- Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: electrotechnical equipment pren ISO Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO/DIS :2010) Neelektrotechnické vybavenie RU Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 3 Dodatočné požiadavky na vozíky so zdvižným miestom obsluhy a vozíky špecificky konštruované na pojazd so zdvihnutým nákladom (ISO/DIS :2008) CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements Prepravné, striekacie a pokladacie CEN/TC stroje na betónovú zmes a čerstvú maltu. Požiadavky na bezpečnosť Strana 5

6 FprCEN/TR Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings pren Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system pren Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate pren Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate EN ISO :2009/prA Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements - Amendment 1 (ISO :2009/DAM 1:2010) Potrubné systémy z plastov na prepravu vody určenej na ľudskú spotrebu. Posudzovanie migrácie. Návod na interpretáciu laboratórne získaných hodnôt migrácie Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne CEN/TC CEN/TC Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry CEN/TC Potrubné systémy z plastov na CEN/TC zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky Potrubné systémy z plastov na CEN/TC zásobovanie vodou a na tlakovú kanalizáciu. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel Chemikálie používané pri úprave CEN/TC vody na pitnú vodu. Hydrogensíran sodný Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Hydrogensíran sodný Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 8: Základné požiadavky. Zmena A1 (ISO : 2009/DAM 1: 2010) CEN/TC CEN/TC Strana 6

7 FprEN ISO Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO/FDIS 10342:2010) FprEN ISO Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO/FDIS 12867:2010) FprCEN/TS Sawn timber - Method for assessment of case-hardening pren Stationary waste containers up to l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections Oftalmologické prístroje. Očné refraktometre (ISO/FDIS 10342: 2010) Oftalmologické prístroje. Skúšobné rámy (ISO/FDIS 12867: 2010) Rezivo. Metóda zisťovania skôrnatenia Stacionárne kontajnery na odpad do l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. Časť 3: Odporúčané pripojovacie prvky na zdvíhanie CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren ISO Mechanical properties of fasteners Mechanické vlastnosti made of carbon steel and alloy steel -spojovacích súčiastok. Časť 6: Part 6: Nuts with specified proof load Matice so stanovenými hodnotami values - Fine pitch thread (ISO/DIS 898-6:2010) zmluvného zaťaženia. Závit s jemným stúpaním (ISO/DIS 898-6: 2010) pren ISO Mechanical properties of fasteners Mechanické vlastnosti made of carbon steel and alloy steel -spojovacích súčiastok. Časť 2: Part 2: Nuts with specified proof load Matice so stanovenými hodnotami values - Coarse thread (ISO/DIS 898-zmluvného zaťaženia. Základný 2:2010) závit (ISO/DIS 898-2: 2010) CEN/TC CEN/TC EN 13113:2002/FprA Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements Garbiarske stroje. Valcové nanášačky. Bezpečnostné požiadavky CEN/TC Strana 7

8 pren Chemical disinfectants and Chemické dezinfekčné a CEN/TC antiseptics - Quantitative suspension antiseptické prípravky. test for the evaluation of fungicidal or Kvantitatívna suspenzná skúška yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) na vyhodnotenie fungicídnej aktivity chemických dezinfekčných prípravkov na nástrojoch používaných v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) FprCEN/TS Electrochemical re-alkalization and chloride extraction treatments for Elektrochemické úpravy vystužených betónov realkalizáciou a extrakciou reinforced concrete - Part 2: Chloride extraction chloridovv. Časť 2: Extrakcia chloridov FprEN ISO/IEC Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing (ISO/IEC 15419:2009) FprEN ISO/IEC Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code symbology specification (ISO/IEC 15438:2006) Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Digitálny spôsob tvorby čiarového kódu a skúšky tlače (ISO/IEC 15419: 2009) Informačné technológie. Automatická identifikácia a zber technických dát. Špecifikácie symboliky čiarového kódu - PDF417 (ISO/IEC 15438: 2006) CEN/TC CEN/TC CEN/TC FprEN Unbound mixtures - Specifications Nestmelené zmesi. Špecifikácie CEN/TC FprEN Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory dry density and water content - Proctor compaction Nestmelené a hydraulicky stmelené zmesi. Časť 2: Laboratórna skúšobná metóda merania porovnávacej objemovej hmotnosti a vlhkosti. Proctorova skúška CEN/TC Strana 8

9 pren Precast concrete products - Beamand-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork pren Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 5: Vložky z ľahkého kameniva Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností jazier CEN/TC CEN/TC pren ISO Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist (ISO/DIS 4611:2010) FprEN Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing Plasty. Stanovenie účinku vlhkého tepla, skrápania vodou a soľnej hmly (ISO/DIS 4611: 2010) Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech CEN/TC CEN/TC FprEN Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for waterproofing EN :2006/FprA Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above EN :2006/FprA Railway applications - Track - Rail - Part 3: Check rails EN :2006/FprA Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes pren Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 2: Výhybky a križovatky používané pri širokopätných koľajniciach 46 kg/m a viac Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 3: Prídržnica Železnice. Koľaj. Aluminotermické zváranie. Časť 1: Schvaľovanie zváracích procesov Obaly. Flexibilné laminátové tuby. Skúšobné metódy na hodnotenie pevnosti postranného spoja CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 9

10 FprCEN/TR Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication pren ISO Geographic Data Files - GDF5.0 (ISO/DIS 14825:2010) pren ISO Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers (ISO/DIS 5404:2010) pren ISO Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load - Part 1: Single edge tear (ISO/DIS :2010) FprEN ISO Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts (ISO/FDIS 286-2:2010) Elektronický výber poplatkov. Požiadavky na vyhradenú komunikáciu s krátkym dosahom v meste. Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických údajov (GDF). Súhrnná špecifikácia údajov ( ISO 14825: 2004) Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie odolnosti ťažkých usní proti vode Usne. Fyzikálne a mechanické skúšky. Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní. Časť 1: Jednostranné trhanie Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Sústava tolerancií a uložení ISO. Časť 2: Tabuľky tolerančných stupňov a medzných odchýlok pre diery a hriadele (ISO/FDIS 286-2: 2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC pren ISO Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO/DIS 3656:2010) FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej ako špecifická UV extinkcia Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN CEN/TC CEN/TC CEN/TC Strana 10

11 FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN FprCEN/TR Bicycles - Replies to requests for interpretation of EN pren Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) pren Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn) pren Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample pren ISO 5755 CSM11054 Sintered metal materials - Specifications (ISO/DIS 5755:2010) Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Bicykle. Odpovede na požiadavky pre výklad EN Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia obsahu hlavných prvkov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) Tuhé alternatívne palivá. Metódy stanovenia stopových prvkov (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) Tuhé alternatívna palivá. Metódy prípravy skúšobnej vzorky z laboratórnej vzorky vrdokovy. Špecifikácie (ISO/DIS 5755:2010) CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/TC CEN/SS M pren ISO 9094 CST01103 Small craft - Fire protection (ISO/DIS Malé plavidlá. Protipožiarna 9094:2010) ochrana pren EC Seamless steel tubes for pressure Bezšvové oceľové rúry na tlakové purposes - Technical delivery účely. Technické dodacie conditions - Part 2: Non-alloy and podmienky. Časť 2: Nelegované a alloy steel tubes with specified legované oceľové rúry so elevated temperature properties špecifickými vlastnosťami pri zvýšenej teplote CEN/SS T CEN/ECISS/TC Strana 11

12 Prevzatie Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18

19 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22

WEB_ENQ_TCA_UAP_

WEB_ENQ_TCA_UAP_ NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2011 Termín termín na odpoveď národných členov Označenie Projekt Anglický názov Slovenský názov TC Termín

Podrobnejšie

EN 934-2:2009+A1:2012 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 Sika Viscocrete Ultra č JEDINEČNÝ IDENTI

EN 934-2:2009+A1:2012 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 Sika Viscocrete Ultra č JEDINEČNÝ IDENTI VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: Prísada do betónu redukujúca obsah vody/ superplastifikačná

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: fischer skrutka do betónu ULTRACUT FBS II 2. )a ýšľa é použitie/použi

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: fischer skrutka do betónu ULTRACUT FBS II 2. )a ýšľa é použitie/použi VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0078 SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: fischer skrutka do betónu ULTRACUT FBS II 2. )a ýšľa é použitie/použitia: Produkt O eľová kotva pre použitie v et e k upev

Podrobnejšie

VP CEN

VP CEN NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÝCH NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013 termín - termín na odpoveď národných členov označenie projekt anglický názov slovenský názov

Podrobnejšie

Zoznam č. 2/ úlohy rozvoja technickej normalizácie (zverejnené dňa , termín prihlásenia sa do ) Por. číslo CEN/CLC ISO/IEC

Zoznam č. 2/ úlohy rozvoja technickej normalizácie (zverejnené dňa , termín prihlásenia sa do ) Por. číslo CEN/CLC ISO/IEC Por. číslo CEN/CLC ISO/IEC TC/SC 1 CLC/TC 23E, IEC/SC 23E Označenie dokumentu/ EN 60898-1: (mod IEC 60898-1: 2015)/ 2 CLC/TC 44X EN IEC 60204-11: / Názov anglický Názov slovenský Národná legislatíva (zákon,

Podrobnejšie

VP CEN

VP CEN NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÝCH NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obbie od 1. 3. 2013 31. 3. 2013 označenie projekt anglický názov slovenský názov TC termín prevzatie pren 16576 00019457 Automotive

Podrobnejšie

NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do Termín termín na odpoveď národných členov Označenie

NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od do Termín termín na odpoveď národných členov Označenie NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÉ NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CEN za obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2011 Termín termín na odpoveď národných členov Označenie Projekt Anglický názov Slovenský názov TC Termín Prevzatie

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č strana 1/8 Príloha č.1 k potvrdeniu o notifikácii Annex No.1 to the Confirmation of Notification Rozsah notifikácie Scope of Notification Slovenský metrologický ústav Identifikačné číslo: 1781 Identification

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile EN 1504-7: 2006 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 SikaTop Armatec - 110 Epocem č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: Protikorózna

Podrobnejšie

Welding slovaque qxd:Mise en page 1

Welding slovaque qxd:Mise en page 1 SuperGlaze 4043 : ER4043 : S Al 4043 (AlSi5) Plný drôt na zváranie AlSi zliatín Vynikajúce podávanie drôtu a veľmi dobré zváracie vlastnosti Pevný a stabilný oblúk Dodáva sa aj v 120 kg baleniach AccuPak,

Podrobnejšie

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd

Gebo - Katalog SK A5:Gebo - katalog A5 SK.qxd Gebo Quick Univerzálne svorné spojky na spájanie oceľových, varných, olovenných a plastových rúr, strmene s navrtávkou a opravné strmene. Základné informácie: Svorné spojky Gebo Quick (rada S 90) umožňujú

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile 15 1599 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok SikaCeram StarGrout 02 04 04 01 002 0 000013 1171 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SikaCeram

Podrobnejšie

untitled

untitled IP65 LED Surface Mounted Emergency Luminaire C.NORMALUX-LED / MULTINORMA-LED ALSO FOR HEIGH CEILING >4m AJ PRE VYSOKÉ STROPY >4m 180 180 90 90 90 90 0 C0-C180 0 C90-C270 Equisite solid design surface mounted

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: Zarážacia kotva fischer EA II 2. )a ýšľa é použitie/použitia: Produkt

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: Zarážacia kotva fischer EA II 2. )a ýšľa é použitie/použitia: Produkt VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0044 SK 1. Jedi eč ý ide tifikač ý k d typu výro ku: Zarážacia kotva fischer EA II 2. )a ýšľa é použitie/použitia: Produkt O eľová kotva pre použitie v betóne k upev e iu ľahký

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: Sika Schweiz AG Tüffenwies 16-22 8048 Zurich www.sika.ch 4 SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: 5 SYSTÉM(-Y)

Podrobnejšie

Benchmarking a energetické indikátory v priemysle Pavol Koreň Konferencia priemyselných energetikov, Žilina,

Benchmarking a energetické indikátory v priemysle Pavol Koreň Konferencia priemyselných energetikov, Žilina, Benchmarking a energetické indikátory v priemysle Pavol Koreň Konferencia priemyselných energetikov, Žilina, 25.10.2011 Obsah 1 Energetický audit 2 Energetické indikátory 3 Základný benchmarking v priemysle

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -22 PurCem EN : 2004 EN 13813: 200

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor -22 PurCem EN : 2004 EN 13813: 200 Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 08 02 02 001 0 0000141088 Verzia č. 1 Sikafloor -22 PurCem EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0086 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor -22 PurCem 02 08 02 02 001 0 000014

Podrobnejšie

Competence of authorized/notified bodies according to Act No. 56/2018 Coll. on product conformity assessment, making available of the product on the m

Competence of authorized/notified bodies according to Act No. 56/2018 Coll. on product conformity assessment, making available of the product on the m Competence of authorized/notified bodies according to Act No. 56/2018 Coll. on product conformity assessment, making available of the product on the market and on change and amendment of some Acts Obsah

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

CLC_zoznam_februar_2016

CLC_zoznam_februar_2016 61780 FprEN 61000-4-39:2016 IEC 61000-4-39:201X (77B/751/) 62217 FprEN 61784-3:2015/FprA1:2016 IEC 61784-3:201X/A1:201X (65C/838/) 25339 FprEN 62443-2-4:2016 IEC 62443-2-4:2015 + COR1:2015 Electromagnetic

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 04/2013 Identifikačné č Verzia č. 1 Sigunit -L93 AF EN VYHLÁSENIE O PARAMETR

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: 04/2013 Identifikačné č Verzia č. 1 Sigunit -L93 AF EN VYHLÁSENIE O PARAMETR Vydanie: 04/2013 Identifikačné č. 02 14 01 01 100 0 000105 Verzia č. 1 Sigunit -L93 AF EN 934-5 10 2116 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sigunit -L93 AF 02 14 01 01 100 0 000105 1095 1. Typ výrobku: Jedinečný

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina pr Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky 4/15 skupina produktov SORPČNÉ MATERIÁLY Sorpčné materiály sú produkty,

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny VIACÚČELOVÝ ANTIKORÓZNY HYDROFÓBNY PROSTRIEDOK Súvisiaci

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN : 2004 EN 13813:

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN : 2004 EN 13813: Vydanie: 02.05.2014 Identifikačné č. 02 08 01 02 050 0 0000211008 Verzia č. 1 Sikafloor-160 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikafloor -160 02 08 01 02 050 0 000021 1008

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-400 N Elastic EN : 2004 EN 1381

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikafloor-400 N Elastic EN : 2004 EN 1381 Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 05 01 001 0 0000011008 Verzia č. 1 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 08 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 02 08 05 01 001 0 000001 1008 EN 13813:2002 1. Typ výrobku:

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sarnafil TS EN VYHLÁSENIE O PARAME

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sarnafil TS EN VYHLÁSENIE O PARAME Vydanie: 02.2013 Identifikačné č. 02 09 10 01 200 0 120000 Verzia č. 1 Sarnafil TS 77-12 EN 13956 06 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sarnafil TS 77-12 02 09 10 01 200 0 120000 1005 1. Typ výrobku: Jedinečný

Podrobnejšie

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : 158600 : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: 24. 04. 2014 SPRÁVA VYDANÁ: 25. 05. 2014 OPIS VZORKY: ŽIADATEĽ: Annie Sloan Vosk Horizon Products Ltd Unit 6 Churchill Industrial

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCeram -255 StarFlex EN 12004:2007 +A1: V

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCeram -255 StarFlex EN 12004:2007 +A1: V 13 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok 02 03 06 02 001 0 000001 1026 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCor VEL EN VYHLÁSENIE O PARA

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaCor VEL EN VYHLÁSENIE O PARA EN 1504-2 09 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 02 06 02 00 031 0 000011 1010 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný

Podrobnejšie

Prospekt Aquatherm_SK

Prospekt Aquatherm_SK colours of innovation Innovation in Farbe inovácia vo svete farieb state of the pipe 1 AEROFLEX - SK, s. r. o., Galvaniho 10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika /sklad-kancelárie-areál BSD/ GSM: +421

Podrobnejšie

TD2340-1_UG_SLO.pdf

TD2340-1_UG_SLO.pdf TD2340 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS15023 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: Sika Schweiz AG Tüffenwies 16-22 8048 Zurich www.sika.ch 4 SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: 5 SYSTÉM(-Y)

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikagard Wallcoat N EN : VYH

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikagard Wallcoat N EN : VYH Vydanie: 01.07.2013 Identifikačné č. 02 08 07 03 001 0 0000021008 Verzia č. 1 EN 1504-2: 2004 08 0921 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 02 08 07 03 001

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

untitled

untitled LED Recessed Mounted Emergency Luminaire C.LEDLUX-V / MULTILED-V Modern design recessed LED non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for

Podrobnejšie

TD2220-1_UG_SLO.pdf

TD2220-1_UG_SLO.pdf TD2220 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS14833 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikalastic -618 ETAG VYHLÁSENIE O PARAMETR

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikalastic -618 ETAG VYHLÁSENIE O PARAMETR Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 09 15 20 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikalastic -618 ETAG 005 12 0836 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 02 09 15 20 500 0 000013 1148 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikaplan SGK 1.2 EN VYHLÁSENIE O PARAMET

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 Sikaplan SGK 1.2 EN VYHLÁSENIE O PARAMET Vydanie: 02.2013 Identifikačné č. 02 09 05 05 100 0 120000 Verzia č. 1 Sikaplan SGK 1.2 EN 13956 07 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Sikaplan -SGK 1.2 02 09 05 05 100 0 120000 1011 1. Typ výrobku: Jedinečný

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrob

Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrob Nebezpečné výrobky Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky: 1.

Podrobnejšie

Microsoft Word - V7_2010.doc

Microsoft Word - V7_2010.doc Ročník 2010 Číslo 7 V Bratislave 26. júla 2010 Cena 8,81 OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 162/2010 o harmonizovaných STN k zákonu č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov...

Podrobnejšie

R4308IPCPR_SK

R4308IPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP-RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit RT BT,

Podrobnejšie

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaRoof MTC hydroizolačné systémy ETAG VY

Vyhlásenie o parametroch Vydanie: Identifikačné č Verzia č. 1 SikaRoof MTC hydroizolačné systémy ETAG VY SikaRoof MTC hydroizolačné systémy ETAG 005 09 0836 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH SikaRoof MTC hydroizolačné systémy 02 09 15 20 500 0 000005 1148 1. Typ výrobku: Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SikaRoof

Podrobnejšie

R4308JPCPR_SK

R4308JPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: SMARTroof Norm, DDP B, FKD B, FKD RS, FKD RS C1, FKD RS C2, FRN, FLP, DDP-K, CLT C1 Thermal, CLT C2 Thermal, Core

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ H-31 Súvisiaci kód NATO H-537

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 30, 40, 50 (20W50), 10W30, 15W40

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Prevádzkový zámočník (údržbár) Kód kvalifikácie C7222002-00789 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7222002 / Prevádzkový zámočník (údržbár)

Podrobnejšie

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr POŽIADAVKY PRÁVNEJ ÚPRAVY K METÓDAM STANOVENIA UKAZOVATEĽOV VÔD E. RAJCZYKOVÁ, J. MAKOVINSKÁ, J. TKÁČOVÁ 1. ÚVOD Pri napĺňaní požiadaviek Smernice 60/2000/ES [1] pre dosiahnutie stanovených environmentálnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - S301_Qualiform_070512opr.doc

Microsoft Word - S301_Qualiform_070512opr.doc Strana 1/21 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 826 045 Skúšobňa stavebných hmôt Pracovisko 01 Bratislava,

Podrobnejšie

katalog_PINTY_200871_tech.cdr

katalog_PINTY_200871_tech.cdr Technické spreje www.painthouse.sk ZINKOVÝ ZÁKLAD Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc. Z169 Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný

Podrobnejšie

SEC lighting : Industrial and VANDAL-PROOF Lighting : Priemyselné a Anti-Vandal svietidlá In SEC Lighting assortment you can find also VANDAL-PROOF li

SEC lighting : Industrial and VANDAL-PROOF Lighting : Priemyselné a Anti-Vandal svietidlá In SEC Lighting assortment you can find also VANDAL-PROOF li : Industrial and VANDAL-PROOF Lighting : Priemyselné a Anti-Vandal svietidlá In SEC Lighting assortment you can find also VANDAL-PROOF lighting fixtures and powerful discharge-lamp lighting fixtures. It

Podrobnejšie

VP CLC

VP CLC NÁVRHY EURÓPSKYCH NORIEM PREDLOŽENÝCH NA VEREJNÉ PREROKOVANIE CENELEC za obdobie od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012 číslo projektu dokument CLC/ referenčný dokument 21752 pren 50126-1:2012 TC9X_21752_enq1E.pdf

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe Kód kvalifikácie U2145003-00112 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Chémia a farmácia SK ISCO-08 2145003 / Špecialista riadenia kvality v chemickej

Podrobnejšie

Microsoft Word - V8_2007.doc

Microsoft Word - V8_2007.doc Ročník 2007 Číslo 8 V Bratislave 10. augusta 2007 Cena 268,- Sk OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 84/2007 o harmonizovaných STN k NV SR č. 302/2004 Z. z. (hračky)... 2 Oznámenie ÚNMS SR č. 85/2007

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 TIER IV, dopad na spalovací motory a Fakty hydraulický systém stroje Blue Graphics Concept Sauer-Danfoss Blue Graphics Concept Sauer-Danfoss Praha, 6.6. 2012 Seminár o emisných limitoch STAGE IV Obsah

Podrobnejšie

R4308LPCPR_SK

R4308LPCPR_SK Prehlásenie o Parametroch [CompanyGraphic] 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, FPL-035, FPL-035 GVB, MPE, PTN, TP, FRK, FRV, FKD N, FKD N C1/C2, DP- 7, DP-8, DP-9,

Podrobnejšie

NPQP_de

NPQP_de hlavné údaje Použitie Jednoduchý výber správneho spoja. Nástrčné prípojky Quick Star ponúkajú bezpečné riešenie pre akýkoľvek spoj. Komfortné systémové nástrčné spojovacie prvky ponúkajú viac ako 1000

Podrobnejšie

HDPE POTRUBIA PRODUKTOVÝ 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o

HDPE POTRUBIA PRODUKTOVÝ 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o HDPE POTRUBIA 2016KATALÓG 1 HDPE potrubie pre rozvody plynu, vody a kanalizácie GAWAPLAST SLOVAKIA, s.r.o. 2016 7 TECHNICKÉ INFORMÁCIE CHARAKTERISTIKA FARBA VYHOTOVENIE BALENIE HDPE 100 HDPE 100 RC HDPE

Podrobnejšie

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0)

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0) Husky 205 Plastic pneumatické dvojmembránové čerpadlá 1/4 Husky 205 je najmenšia dvojmembránové čerpadlo v ponuke spoločnosti GRACO. Je navrhnuté na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny,

Podrobnejšie

VPLYV RETARDÉROV NA HORENIE LIGNOCELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV

VPLYV RETARDÉROV NA HORENIE LIGNOCELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV Jozef Harangozó, Ivana Tureková, Miroslav Rusko 1 VPLYV RETARDÉROV NA HORENIE LIGNOCELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV INFLUENCE OF RETARDANTS TO BURNING OF LIGNOCELLULOSIC MATERIALS Abstract Contribution deal with

Podrobnejšie

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone:

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone: List údajov: Yonos PICO 25/1-4-130 Hydraulické údaje Maximálny prevádzkový tlak PN Max. dopravná výška H Prietok max. Q Minimálna prítoková výška pri 50 C Minimálna prítoková výška pri 95 C Minimálna prítoková

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1 Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013, v znení vyhlášky Ministerstva

Podrobnejšie

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd Katalóg schém regulátora IR 12 KRB typová schéma zapojenia systémov s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá Úsporné riešenie pre vaše kúrenie www.regulus.sk Legenda 1 4 5 2 3 12 6 9 10 11 7 8 1. SLNEČNÝ

Podrobnejšie

Microsoft Word - mes_0203.doc

Microsoft Word - mes_0203.doc 1/5 UKAZOVATELE ZNEČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD INDEXES OF WASTE WATER CONTAMINATION RECIPIENT: Sokoľanský potok (Sokoľany stream) UKAZOVATEĽ JEDNOTKA MAX. NAMERANÁ HODNOTA MAX. NAMERANÁ HODNOTA 1.- 2./03 LIMIT

Podrobnejšie

sec pdf (original)

sec pdf  (original) 180 180 0 C0-C180 0 C90-C270 Exquisite slim design suspended lighting fixture for smooth and comfortable direct/indirect iilumination by T5 fluorescent tubes Suitable for all representative areas, especially

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY  ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ SAE 0W30, 10W40, 10W60,, 5W40 Súvisiaci

Podrobnejšie

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE

VN 22 kV SAMOSTATNE IZOLOVANÉ VODIČE Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk Technický štandard: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, nerezový a mosadzný Vypracovali: Ing. Peter Slota Ing. Peter

Podrobnejšie

DuPont Nonwovens Slide Format

DuPont Nonwovens Slide Format Typar SF Positioning = ENERGY! Typar SF kombinuje: vysoký počiatočný modul a vysoká prieťažnosť => vysoká energetická absorpcia Vysoká odolnosť počas inštalácie materiálu Vysoká odolnosť voči vytvoreniu

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.

Megapress S s SC-Contur Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Megapress S Technika vedenia potrubí F3 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre

Podrobnejšie

Úlohy plánu TN - Máj 2014

Úlohy plánu TN - Máj 2014 Oznámenie Úradu pre normalizáciu, oznamuje podľa zákona 264/1999 Z. z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Produktový list Microchem 4000 Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal Microchem 4000 ponúka výbornú ochranu pred organickými a an

Produktový list Microchem 4000 Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal Microchem 4000 ponúka výbornú ochranu pred organickými a an Antistaický protichemický ochranný odev Antistatický overal ponúka výbornú ochranu pred organickými a anorganickými chemikáliami a biologickými prostriedkami. Ochrana Testovaný voči viac ako 180 chemikáliám

Podrobnejšie

Product Familiy Leaflet: MASTER PL-S 2 kolíkové

Product Familiy Leaflet: MASTER PL-S 2 kolíkové Svetelný zdroj: MASTER PL-S 2 kolíkové Energeticky úsporná kompaktná fluorescenčná žiarivka Kompaktná nízkotlaková ortuťová výbojka s dlhým oblúkom Pozostáva z dvoch tenkých rovnobežných fluorescenčných

Podrobnejšie

2015 CENNÍK TRANSPORTBETÓNU A ZNAČKOVÝCH PRODUKTOV Betonáreň Poprad

2015 CENNÍK TRANSPORTBETÓNU A ZNAČKOVÝCH PRODUKTOV Betonáreň Poprad 2015 CENNÍK TRANSPORTBETÓNU A ZNAČKOVÝCH PRODUKTOV Betonáreň Poprad www.tbgdoprastav.sk Kontaktné informácie Bratislavská 83, 902 01 Pezinok IČ: 36 283 801, DIČ: SK2022151340 BETONÁREŇ POPRAD GPS: 49 04

Podrobnejšie

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc METROPOL PLOTOVÉ PRVKY Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Tvarovky METROPOL sú

Podrobnejšie

Microsoft Word - CourseSheet_InstrumentalAnalyticalChemistry_Ing_13.doc

Microsoft Word - CourseSheet_InstrumentalAnalyticalChemistry_Ing_13.doc Information sheet for the course Instrumental Analytical Chemistry University: Alexander Dubček University of Trenčín Faculty: VILA Joint Glass Centre Course unit code: IAM Course unit title: Instrumental

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 04.2014 Identifikačné č. 02 05 04 03 350 0 000001 Verzia č. 1 Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Podrobnejšie

Čo sa skrývalo za aftóznou stomatitídou

Čo sa skrývalo  za aftóznou stomatitídou PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY IN KOŠICE FACULTY OF MEDICINE TRENDS OF EDUCATION AND RESEARCH IN BIOMEDICAL TECHNOLOGIES Conference Program Košice November 26 29, 2014 Trends of education and research

Podrobnejšie

Spoločnosť Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. ponúka komplexné zabezpečenie konzultačnej činnosti a vzdelávacích programov v oblastiach medzinárodných št

Spoločnosť Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. ponúka komplexné zabezpečenie konzultačnej činnosti a vzdelávacích programov v oblastiach medzinárodných št Spoločnosť Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. ponúka komplexné zabezpečenie konzultačnej činnosti a vzdelávacích programov v oblastiach medzinárodných štandardov ISO a VDA so zameraním na kvalitu, technickú

Podrobnejšie

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17

_5_ vop_okhl_aluprof_mb104_17 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Aluprof/16-2017 Výrobok: Okno z hliníka jednoduché Varianty výrobku: Okno jednokrídlové, alternatívne s pevným spodným zasklením; balkónové dvere jednokrídlové

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Vydanie: 06.2013 Identifikačné č. 02 05 01 01 500 0 000013 Verzia č. 1 Sikaflex Construction+ EN 15651-1:2012 13 1213 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 pre výrobok

Podrobnejšie

Príl. 6.1-TA 3 FR samostatne tabulky

Príl. 6.1-TA 3  FR samostatne tabulky Príloha č. 1 znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov podľa Integrovaného povolenia vydaného SIŽPIŽP Bratislava č.. j. : 4796/OIPK1423/06Tk/370860106 Bratislava 30.08.2006 v znení neskorších

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, Bratislava 4 Politika PL 27 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGANIZÁTOROV SKÚŠOK

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, Bratislava 4 Politika PL 27 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGANIZÁTOROV SKÚŠOK SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA Karloveská 63, P. O. Box 74, 84 Bratislava 4 Politika PL 7 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU ORGANIZÁTOROV SKÚŠOK SPÔSOBILOSTI Schválil: Mgr. Martin Senčák riaditeľ PL-7

Podrobnejšie

Microsoft Word - UK BA

Microsoft Word - UK BA december 2013 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS 26240120012 Prijímateľ Názov

Podrobnejšie

8100_25.xls

8100_25.xls HERZ - Regulačná súprava Pre vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy Technický podklad pre 1 8100 25 Vydanie 1105 Rozmery v mm Závitové pripojenie na rozdeľovači: 6 ks

Podrobnejšie